Lịch công tác tuần
Tùy chọn:
Tuần: Khoa:
Cán bộ:
Lịch công tác trong tuần:
T2 (19/02/2018)T3 (20/02/2018)T4 (21/02/2018)T5 (22/02/2018)T6 (23/02/2018)T7 (24/02/2018)CN (25/02/2018)
1-2,B102 - Bù
ĐA Phần điện trong NM điện và trạm biến áp
Ngô Văn Dưỡng

*Ghi chú: Lịch được lập lúc 16:10 20/02/2018