Lớp học phần
Tùy chọn:
Học kỳ: Sắp xếp theo:
OPT1
Khoa:
OPT0
Khóa học:
STTTên lớp học phầnSố TC Giảng viênThời khóa biểu Tuần học SLSV Lịch trình Nhóm thiNgày thi Phòng thi Giờ thi CLC
1013001118101801Thể dục 10Trung tâm GDTCT6,1-3,K.GDTC9-2182
2013001118101802Thể dục 10Trung tâm GDTCT5,8-10,K.GDTC9-2176
3013001118101804Thể dục 10Trung tâm GDTCT3,1-3,K.GDTC9-2179
4013001118101806Thể dục 10Trung tâm GDTCT4,1-3,K.GDTC5-2055
5013001118101807Thể dục 10Trung tâm GDTCT7,8-10,K. GDTC5-8;13-1929
6013001118101808Thể dục 10Trung tâm GDTCT7,8-10,K. GDTC5-8;13-1920
7013001118101810Thể dục 10Trung tâm GDTCT5,1-3,K.GDTC9-2180
8013001118101811Thể dục 10Trung tâm GDTCT6,8-10,K.GDTC9-2180
9013001118101813Thể dục 10Trung tâm GDTCT3,8-10,SVD5-2043
10013001118101814Thể dục 10Trung tâm GDTCT3,8-10,SVD5-2045
11013001118101815Thể dục 10Trung tâm GDTCT5,8-10,SVD5-2043
12013001118101816Thể dục 10Trung tâm GDTCT5,1-3,SVD5-2045
13013001118101817Thể dục 10Trung tâm GDTCT3,1-3,K.GDTC5-8;13-2180
14013001118101818Thể dục 10Trung tâm GDTCT7,1-3,K.GDTC5-8;13-2175
15013001118101819Thể dục 10Trung tâm GDTCT5,1-3,SVD5-2061
16013001118101822Thể dục 10Trung tâm GDTCT4,8-10,K.GDTC5-8;13-2179
17013001118101824Thể dục 10Trung tâm GDTCT4,1-3,SVD5-2013
18013001118101827Thể dục 10Trung tâm GDTCT2,8-10,K.GDTC9-2180
19013001118101828Thể dục 10Trung tâm GDTCT4,8-10,K.GDTC9-2178
20013001118101829Thể dục 10Trung tâm GDTCT2,8-10,K.GDTC9-2179
21013001118101832Thể dục 10Trung tâm GDTCT6,8-10,K.GDTC9-2179
22013001118101834Thể dục 10Trung tâm GDTCT7,1-3,SVD5-2043
23013001118101835Thể dục 10Trung tâm GDTCT4,1-3,SVD5-2045
24013001118101836Thể dục 10Trung tâm GDTCT2,1-3,SVD5-2043
25013001118101837Thể dục 10Trung tâm GDTCT2,1-3,SVD5-2045
26013001118101838Thể dục 10Trung tâm GDTCT2,8-10,K.GDTC9-2164
27013001118101839Thể dục 10Trung tâm GDTCT6,1-3,K.GDTC9-2163
28013001118101840Thể dục 10Trung tâm GDTCT3,1-3,K.GDTC9-2163
29013001118101841Thể dục 10Trung tâm GDTCT4,8-10,SVD5-2046
30013001118101844Thể dục 10Trung tâm GDTCT6,1-3,K.GDTC9-2164
31013001118101845Thể dục 10Trung tâm GDTCT4,8-10,SVD9-2164
32013001118101846Thể dục 10Trung tâm GDTCT5,8-10,SVD5-2034
33013001118101847Thể dục 10Trung tâm GDTCT5,8-10,SVD5-2036
34013001118101848Thể dục 10Trung tâm GDTCT4,1-3,K.GDTC9-2181
35013001118101850Thể dục 10Trung tâm GDTCT5,7-10,K.GDTC9-2181
36013001118101852Thể dục 10Trung tâm GDTCT4,8-10,SVD5-2026
37013001118101859Thể dục 10Trung tâm GDTCT2,1-3,K.GDTC5-8;13-2165
38013001118101860Thể dục 10Trung tâm GDTCT6,8-10,K.GDTC5-8;13-2165
39013001118101863Thể dục 10Trung tâm GDTCT2,1-3,K.GDTC5-200
40013001118101864Thể dục 10Trung tâm GDTCT6,8-10,K.GDTC5-8;13-2176
41013001118101867Thể dục 10Trung tâm GDTCT2,1-3,K.GDTC9-2166
42013001118101868Thể dục 10Trung tâm GDTCT7,1-3,K.GDTC9-2167
43013001118101870Thể dục 10Trung tâm GDTCT4,1-3,SVD5-2036
44013001118101871Thể dục 10Trung tâm GDTCT3,8-10,SVD5-2049
45013001118101872Thể dục 10Trung tâm GDTCT3,8-10,SVD5-2048
46013001118101877Thể dục 10Trung tâm GDTCT3,1-3,K.GDTC5-8;13-2169
47013001118101879Thể dục 10Trung tâm GDTCT2,8-10,K.GDTC5-8;13-2177
48013001118101881Thể dục 10Trung tâm GDTCT6,8-10,K.GDTC5-8;13-2169
49013001118101883Thể dục 10Trung tâm GDTCT7,1-3,K.GDTC9-2165
50013001118101884Thể dục 10Trung tâm GDTCT7,1-3,SVD5-2016
51013001118101885Thể dục 10Trung tâm GDTCT3,1-3,K.GDTC9-2171
52013001118101887Thể dục 10Trung tâm GDTCT7,8-10,K. GDTC5-8;13-2355
53013002118101686AGDTC 2 (học lại)0Trung tâm GDTCT7,1-4,SVĐ3-1853
54013002118101686BGDTC 2 (17KTCLC)0Trung tâm GDTCT7,1-4,SVĐ3-1848
55013003118101787Thể dục 30Trung tâm GDTCT7,8-10,K. GDTC4-1844
56013003118101788Thể dục 30Trung tâm GDTCT7,8-10,K. GDTC4-1837
57013004118101707Thể dục 40Trung tâm GDTCT7,8-10,K. GDTC3-1347
58013004118101708Thể dục 40Trung tâm GDTCT7,8-10,K. GDTC3-1328
59013005118101686AGDTC 50Trung tâm GDTCT7,1-4,SVĐ3-1858
60013005118101686BGDTC 5 (học lại)0Trung tâm GDTCT7,7-10,SVĐ3-1857
61013005118101686CGDTC 5 (học lại)0Trung tâm GDTCT7,7-10,SVD3-1855
62013010118101786AGDTC 3 BĐ Nam 010Trung tâm GDTCT2,1-4,SVĐ3-1850
63013010118101786BGDTC 3 BĐ Nam 020Trung tâm GDTCT3,1-4,SVĐ3-1850
64013010118101786CGDTC 3 BĐ Nam 030Trung tâm GDTCT3,1-4,SVĐ3-1850
65013010118101786DGDTC 3 BĐ Nam 040Trung tâm GDTCT4,1-4,SVĐ3-1848
66013010118101786EGDTC 3 BĐ Nam 050Trung tâm GDTCT4,1-4,SVĐ3-1849
67013010118101786FGDTC 3 BĐ Nam 060Trung tâm GDTCT5,1-4,SVĐ3-1848
68013010118101786GGDTC 3 BĐ Nam 070Trung tâm GDTCT5,1-4,SVĐ3-1849
69013010118101786HGDTC 3 BĐ Nam 080Trung tâm GDTCT6,1-4,SVĐ3-1850
70013010118101786IGDTC 3 BĐ Nam 090Trung tâm GDTCT7,1-4,SVĐ3-1850
71013010118101786JGDTC 3 BĐ Nam 100Trung tâm GDTCT7,1-4,SVĐ3-1849
72013011118101786AGDTC 3 BC Nam 010Trung tâm GDTCT2,1-4,SVĐ3-1850
73013011118101786BGDTC 3 BC Nam 020Trung tâm GDTCT3,1-4,SVĐ3-1851
74013011118101786CGDTC 3 BC Nam 030Trung tâm GDTCT4,1-4,SVĐ3-1848
75013011118101786DGDTC 3 BC Nam 040Trung tâm GDTCT5,1-4,SVĐ3-1849
76013011118101786EGDTC 3 BC Nam 050Trung tâm GDTCT5,1-4,SVĐ3-1845
77013011118101786FGDTC 3 BC Nam 060Trung tâm GDTCT2,7-10,SVĐ3-1849
78013011118101786GGDTC 3 BC Nam 070Trung tâm GDTCT5,7-10,SVĐ3-1850
79013011118101786HGDTC 3 BC Nam 080Trung tâm GDTCT5,7-10,SVĐ3-1850
80013011118101786IGDTC 3 BC Nam 090Trung tâm GDTCT6,7-10,SVĐ3-1842
81013011118101786JGDTC 3 BC Nam 100Trung tâm GDTCT6,7-10,SVĐ3-1846
82013012118101786AGDTC 3 BR Nam 010Trung tâm GDTCT2,1-4,SVĐ3-1850
83013012118101786BGDTC 3 BR Nam 030Trung tâm GDTCT2,1-4,SVĐ3-1849
84013012118101786CGDTC 3 BR Nam 020Trung tâm GDTCT6,1-4,SVĐ3-1850
85013012118101786DGDTC 3 BR Nam 040Trung tâm GDTCT3,7-10,SVĐ3-1849
86013012118101786EGDTC 3 BR Nam 050Trung tâm GDTCT4,7-10,SVĐ3-1850
87013012118101786FGDTC 3 BR Nam 060Trung tâm GDTCT5,7-10,SVĐ3-1844
88013012118101786GGDTC 3 BR Nam 070Trung tâm GDTCT6,7-10,SVĐ3-1849
89013012118101786HGDTC 3 BR Nam 080Trung tâm GDTCT6,7-10,SVĐ3-1839
90013012118101786IGDTC 3 BR (17KTCLC2)0Trung tâm GDTCT3,1-4,SVD3-1848
91013012118101786KGDTC 3 BR (16TCLC2)0Trung tâm GDTCT7,7-10,SVD3-1851
92013012118101786LGDTC 3 BR (16TCLC1)0Trung tâm GDTCT5,7-10,SVD3-1854
93013047018101786AGDTC 3 BĐ Nữ 010Trung tâm GDTCT2,1-4,SVĐ3-180
94013047018101786BGDTC 3 BĐ Nữ 020Trung tâm GDTCT6,1-4,SVĐ3-180
95013051018101786AGDTC 3 BC Nữ 010Trung tâm GDTCT2,1-4,SVĐ3-1850
96013051018101786BGDTC 3 BC Nữ 020Trung tâm GDTCT3,1-4,SVĐ3-180
97013051018101786CGDTC 3 BC Nữ 030Trung tâm GDTCT4,1-4,SVĐ3-1853
98013051018101786DGDTC 3 BC Nữ 040Trung tâm GDTCT2,7-10,SVĐ3-1848
99013052018101786AGDTC 3 BR Nữ 010Trung tâm GDTCT6,1-4,SVĐ3-1851
100013052018101786BGDTC 3 BR Nữ 020Trung tâm GDTCT3,7-10,SVĐ3-1843
101013052018101786CGDTC 3 BR Nữ 030Trung tâm GDTCT4,7-10,SVĐ3-1844
102013052018101786DGDTC 3 BR Nữ 040Trung tâm GDTCT5,7-10,SVĐ3-180
103013058018101786AGDTC 3 BB 010Trung tâm GDTCT2,1-4,SVĐ3-1853
104013058018101786BGDTC 3 BB 020Trung tâm GDTCT2,1-4,SVĐ3-1850
105013059018101786AGDTC 3 CL Nam Nữ 010Trung tâm GDTCT3,1-4,SVĐ3-1850
106013059018101786BGDTC 3 CL Nam Nữ 020Trung tâm GDTCT3,1-4,SVĐ3-1850
107013059018101786CGDTC 3 CL Nam Nữ 030Trung tâm GDTCT4,1-4,SVĐ3-1852
108013059018101786DGDTC 3 CL Nam Nữ 040Trung tâm GDTCT4,1-4,SVĐ3-1851
109013059018101786EGDTC 3 CL Nam Nữ 050Trung tâm GDTCT5,1-4,SVĐ3-1851
110013059018101786FGDTC 3 CL Nam Nữ 060Trung tâm GDTCT5,1-4,SVĐ3-1850
111013059018101786GGDTC 3 CL Nam Nữ 070Trung tâm GDTCT6,1-4,SVĐ3-1854
112013059018101786HGDTC 3 CL Nam Nữ 080Trung tâm GDTCT6,1-4,SVĐ3-1849
113013059018101786IGDTC 3 CL Nam Nữ 090Trung tâm GDTCT2,7-10,SVĐ3-1851
114013059018101786JGDTC 3 CL Nam Nữ 100Trung tâm GDTCT2,7-10,SVĐ3-1850
115013059018101786KGDTC 3 CL Nam Nữ 110Trung tâm GDTCT3,7-10,SVĐ3-1849
116013059018101786LGDTC 3 CL Nam Nữ 120Trung tâm GDTCT3,7-10,SVĐ3-1850
117013059018101786MGDTC 3 CL Nam Nữ 130Trung tâm GDTCT4,7-10,SVĐ3-1850
118013059018101786NGDTC 3 CL Nam Nữ 140Trung tâm GDTCT4,7-10,SVĐ3-1850
119013059018101786OGDTC 3 CL Nam Nữ 150Trung tâm GDTCT5,7-10,SVĐ3-1850
120013059018101786PGDTC 3 CL Nam Nữ 160Trung tâm GDTCT5,7-10,SVĐ3-1850
121013059018101786QGDTC 3 CL Nam Nữ 170Trung tâm GDTCT6,7-10,SVĐ3-1850
122013059018101786RGDTC 3 CL Nam Nữ 180Trung tâm GDTCT6,7-10,SVĐ3-1850
123013061018101686AGDTC 4 CL (16KTCLC1)0Trung tâm GDTCT7,7-10,SVĐ3-1842
124013061018101686BGDTC 4 CL (16KTCLC2)0Trung tâm GDTCT7,7-10,SVĐ3-1845
125013061018101686CGDTC 4 (học lại)0Trung tâm GDTCT7,1-4,SVĐ3-1848
126013061018101786DGDTC 4 CL (17ECE)0Trung tâm GDTCT7,1-4,SVĐ3-1846
127013061018101786EGDTC 4 CL (17ES)0Trung tâm GDTCT7,1-4,SVĐ3-1855
12810000011810xx99Phí Bảo hiểm thân thể năm học0Trường ĐHBK4
12910000021810xx98Phí Bảo hiểm y tế 03 tháng0Trường ĐHBK0
13010000021810xx99Phí Bảo hiểm y tế 12 tháng0Trường ĐHBK5
131101008218101605CN kim loại2Tào Quang BảngT5,1-2,H1053-1850-
132101008218101606CN kim loại2Tào Quang BảngT5,3-4,H1013-1847-
133101008218101618CN kim loại2Tào Quang BảngT4,9-10,F2063-1864A
134101008218101618CN kim loại2Tào Quang BảngT4,9-10,F2063-1864B
135101008218101620CN kim loại2Tào Quang BảngT6,6-7,H3063-1845-
136101014318101401HTSX tự động (CIM)2Trần Ngọc HảiT2,1-3,H2013-1351A
137101014318101401HTSX tự động (CIM)2Trần Ngọc HảiT2,1-3,H2013-1351B
138101014318101402HTSX tự động (CIM)2Trần Ngọc HảiT3,1-3,H2023-1347-
139101014318101403HTSX tự động (CIM)2Trần Ngọc HảiT5,1-3,H2013-1348-
140101014318101405HTSX tự động (CIM)2Ngô Thanh NghịT6,1-3,F3023-1364A
141101014318101405HTSX tự động (CIM)2Ngô Thanh NghịT6,1-3,F3023-1364B
142101015218101401ROBOT Công nghiệp2Trần Minh ChínhT5,1-3,H1073-1351-
143101015218101402ROBOT Công nghiệp2Trần Minh ChínhT4,1-3,H1073-1349-
144101015218101403ROBOT Công nghiệp2Trần Minh ChínhT2,1-3,H1073-1345-
145101016318101501TBCN và cấp phôi TĐ2Châu Mạnh LựcT5,7-9,H1063-1366A
146101016318101501TBCN và cấp phôi TĐ2Châu Mạnh LựcT5,7-9,H1063-1366B
147101016318101502TBCN và cấp phôi TĐ2Châu Mạnh LựcT4,8-10,H1063-1370A
148101016318101502TBCN và cấp phôi TĐ2Châu Mạnh LựcT4,8-10,H1063-1370B
149101018318101501CN Chế tạo máy 22Châu Mạnh LựcT2,7-9,F2033-1371A
150101018318101501CN Chế tạo máy 22Châu Mạnh LựcT2,7-9,F2033-1371B
151101018318101502CN Chế tạo máy 22Châu Mạnh LựcT3,1-3,F2083-1374A
152101018318101502CN Chế tạo máy 22Châu Mạnh LựcT3,1-3,F2083-1374B
153101026318101401AĐA CN Chế tạo máy2Lưu Đức BìnhT2,7-9,XP3-1327-
154101026318101401BĐA CN Chế tạo máy2Nguyễn Đắc LựcT5,7-9,XP3-1320-
155101026318101402AĐA CN Chế tạo máy2Châu Mạnh LựcT5,1-3,XP3-1325-
156101026318101402BĐA CN Chế tạo máy2Lưu Đức BìnhT3,7-9,XP3-1327-
157101026318101403AĐA CN Chế tạo máy2Nguyễn Đắc LựcT4,7-9,XP3-1325-
158101026318101403BĐA CN Chế tạo máy2Châu Mạnh LựcT6,7-9,XP3-1323-
159101027318101501AĐA thiết kế HT ĐKTĐ2Trần Ngọc HảiT7,7-9,XP3-1325-
160101027318101501BĐA thiết kế HT ĐKTĐ2Trần Xuân TùyT3,1-3,XP3-1324-
161101027318101502AĐA thiết kế HT ĐKTĐ2Tào Quang BảngT3,7-9,XP3-1325-
162101027318101502BĐA thiết kế HT ĐKTĐ2Ngô Thanh NghịT2,1-3,XP3-1324-
163101027318101503AĐA thiết kế HT ĐKTĐ2Võ Như ThànhT2,2-4,XP3-1316-
164101027318101503BĐA thiết kế HT ĐKTĐ2Ngô Thanh NghịT3,1-3,XP3-1318-
165101028318101401AĐA CN CAD/CAM/CNC2Trần Ngọc HảiT4,7-9,XP3-1326-
166101028318101401BĐA CN CAD/CAM/CNC2Châu Mạnh LựcT3,7-9,XP3-1325-
167101028318101402AĐA CN CAD/CAM/CNC2Lưu Đức BìnhT5,7-9,XP3-1325-
168101028318101402BĐA CN CAD/CAM/CNC2Châu Mạnh LựcT6,1-3,XP3-1325-
169101028318101403AĐA CN CAD/CAM/CNC2Tào Quang BảngT2,7-9,XP3-1325-
170101028318101403BĐA CN CAD/CAM/CNC2Bùi Trương VỹT6,1-3,XP3-1321-
171101028318101405AĐA CN CAD/CAM/CNC2Nguyễn Đắc LựcT3,7-9,XP3-1314-
172101028318101405BĐA CN CAD/CAM/CNC2Trần Xuân TùyT7,7-9,XP3-1328-
173101028318101405CĐA CN CAD/CAM/CNC2Ngô Thanh NghịT7,1-3,XP3-1328-
174101029318101605Kỹ thuật đo cơ khí2Lưu Đức BìnhT6,1-2,H1063-1849-
175101029318101606Kỹ thuật đo cơ khí2Lưu Đức BìnhT6,3-4,H1073-1837-
176101030318101618Kỹ thuật Chế tạo máy3Nguyễn Đắc LựcT6,8-10,F1023-1877A
177101030318101618Kỹ thuật Chế tạo máy3Nguyễn Đắc LựcT6,8-10,F1023-1877B
178101030318101620Kỹ thuật Chế tạo máy3Nguyễn Đắc LựcT2,1-3,H1083-1869A
179101030318101620Kỹ thuật Chế tạo máy3Nguyễn Đắc LựcT2,1-3,H1083-1869B
180101034318101505HT Cơ điện tử 12Võ Như ThànhT2,7-9,H3053-8;13-1741-
181101034318101506HT Cơ điện tử 12Võ Như ThànhT3,7-9,H3063-8;13-1733-
182101035318101605Cảm biến CN2Đặng Phước VinhT4,1-2,H1043-1850-
183101035318101606Cảm biến CN2Đặng Phước VinhT4,4-5,H1053-1843-
184101036318101601Truyền động TL và khí nén2Trần Ngọc HảiT3,4-5,H3063-1869A
185101036318101601Truyền động TL và khí nén2Trần Ngọc HảiT3,4-5,H3063-1869B
186101036318101605Truyền động TL và khí nén2Trần Xuân TùyT6,3-4,H1063-1870A
187101036318101605Truyền động TL và khí nén2Trần Xuân TùyT6,3-4,H1063-1870B
188101036318101606Truyền động TL và khí nén2Trần Xuân TùyT6,1-2,H1073-1839-
189101040218101505Thực tập Công nhân 12Khoa Cơ khí9-1249-
190101040218101506Thực tập Công nhân 12Khoa Cơ khí9-1223-
191101043318101405AĐA hệ thống Cơ điện tử2Đặng Phước VinhT2,7-9,XP3-1327-07/12/2018F1067h00
192101043318101405BĐA hệ thống Cơ điện tử2Lê Hoài NamT4,7-9,XP3-1324-07/12/2018F1069h00
193101043318101405CĐA hệ thống Cơ điện tử2Võ Như ThànhT5,2-4,XP3-1322-07/12/2018F10613h00
19410104831810xx91Đồ án tốt nghiệp (Cơ Điện tử)10Trường ĐHBK5
195101061318101505ĐK thuỷ khí & LT PLC2Trần Xuân TùyT4,7-9,H1073-8;13-1752A
196101061318101505ĐK thuỷ khí & LT PLC2Trần Xuân TùyT4,7-9,H1073-8;13-1752B
197101061318101506ĐK thuỷ khí & LT PLC2Trần Xuân TùyT7,1-3,H1063-8;13-1737-
19810106921810xx91Đồ án tốt nghiệp (CTM)10Trường ĐHBK17
199101097318101601BTH Nguyên lý cắt & D.cụ cắt0.5Trần Văn TiếnT3,6-10,XCK11-1323-
200101097318101601CTH Nguyên lý cắt & D.cụ cắt0.5Trần Văn TiếnT6,6-10,XCK11-1324-
201101097318101602ATH Nguyên lý cắt & D.cụ cắt0.5Trần Văn TiếnT4,6-10,XTN11-1326-
202101097318101602BTH Nguyên lý cắt & D.cụ cắt0.5Trần Văn TiếnT5,6-10,XTN11-1322-
203101101318101501AĐA máy công cụ2Nguyễn Hữu NhânT4,7-9,XP3-1320-
204101101318101501BĐA máy công cụ2Trần Xuân TùyT5,1-3,XP3-1321-
205101101318101502AĐA máy công cụ2Trần Ngọc HảiT6,1-3,XP3-1321-
206101101318101502BĐA máy công cụ2Trần Minh ChínhT7,3-5,XP3-1321-
207101101318101503AĐA máy công cụ2Bùi Trương VỹT5,7-9,XP3-1316-
208101101318101503BĐA máy công cụ2Trần Minh ChínhT6,1-3,XP3-1320-
209101105318101501ATH Công nghệ CAD/CAM1Trần Phước ThanhT2,1-5,M20211-1429-
210101105318101501BTH Công nghệ CAD/CAM1Trần Phước ThanhT4,1-5,M20211-1426-
211101105318101502ATH Công nghệ CAD/CAM1Trần Phước ThanhT5,1-5,M20211-1428-
212101105318101502BTH Công nghệ CAD/CAM1Trần Phước ThanhT6,1-5,M20211-1430-
213101105318101503TH Công nghệ CAD/CAM1Trần Phước ThanhT3,6-10,M20211-1414-
214101105318101505ATH Công nghệ CAD/CAM1Trần Minh ThôngT4,1-5,M20215-1728-
215101105318101506ATH Công nghệ CAD/CAM1Trần Minh ThôngT2,6-10,M20215-1725-
216101105318101506BTH Công nghệ CAD/CAM1Trần Minh ThôngT5,6-10,M20215-1721-
217101106318101505ATH Đo lường điện tử (CDT)0.5Nguyễn Lê MinhT2,1-5,M20113-1521-
218101106318101505BTH Đo lường điện tử (CDT)0.5Nguyễn Lê MinhT5,6-10,M20113-1519-
219101106318101506ATH Đo lường điện tử (CDT)0.5Nguyễn Lê MinhT2,6-10,M2018-8;13-1411-
220101106318101506BTH Đo lường điện tử (CDT)0.5Nguyễn Lê MinhT6,1-5,M20113-1520-
221101108318101601Phương pháp tính3Nguyễn Danh NgọcT5,3-5,H1083-1872A
222101108318101601Phương pháp tính3Nguyễn Danh NgọcT5,3-5,H1083-1872B
223101108318101605Phương pháp tính3Nguyễn Danh NgọcT2,3-5,H1013-1869A
224101108318101605Phương pháp tính3Nguyễn Danh NgọcT2,3-5,H1013-1869B
225101108318101606Phương pháp tính3Nguyễn Danh NgọcT4,1-3,H1053-1859A
226101108318101606Phương pháp tính3Nguyễn Danh NgọcT4,1-3,H1053-1859B
227101109318101405KT An toàn và MT2Nguyễn Thanh ViệtT5,7-9,F1033-1356A21/11/2018F1017h00
228101109318101405KT An toàn và MT2Nguyễn Thanh ViệtT5,7-9,F1033-1356B21/11/2018F1018h15
229101112318101601CN Chế tạo phôi 12Lưu Đức HòaT5,1-2,H1083-1862A
230101112318101601CN Chế tạo phôi 12Lưu Đức HòaT5,1-2,H1083-1862B
231101112318101602CN Chế tạo phôi 12Nguyễn Thanh ViệtT6,1-2,H2013-1834-
232101115318101601NL cắt và DC cắt2Trần Quốc ViệtT2,1-2,H1053-1868A
233101115318101601NL cắt và DC cắt2Trần Quốc ViệtT2,1-2,H1053-1868B
234101115318101602NL cắt và DC cắt2Trần Quốc ViệtT2,3-4,H1053-1838-
235101116318101601Kỹ thuật đo3Lưu Đức BìnhT3,1-3,H3063-1860A
236101116318101601Kỹ thuật đo3Lưu Đức BìnhT3,1-3,H3063-1860B
237101116318101602Kỹ thuật đo3Lưu Đức BìnhT4,3-5,H3013-1830-
238101117318101601ATH Kỹ thuật đo0.5Phạm Nguyễn Quốc HuyT6,1-5,M2068-1023-
239101117318101601BTH Kỹ thuật đo0.5Phạm Nguyễn Quốc HuyT4,6-10,M2068-1023-
240101117318101601CTH Kỹ thuật đo0.5Phạm Nguyễn Quốc HuyT5,6-10,M2068-1019-
241101117318101602ATH Kỹ thuật đo0.5Phạm Nguyễn Quốc HuyT7,1-5,M2068-1016-
242101117318101602BTH Kỹ thuật đo0.5Phạm Nguyễn Quốc HuyT6,6-10,M2068-1015-
243101118318101601ATH Truyền động TL & KN0.5Nguyễn Văn TuấnT4,6-10,M20214-1626-
244101118318101601BTH Truyền động TL & KN0.5Nguyễn Văn TuấnT6,1-5,M20215-1725-
245101118318101602ATH Truyền động TL & KN0.5Nguyễn Văn TuấnT6,6-10,M20214-1624-
246101118318101602BTH Truyền động TL & KN0.5Nguyễn Văn TuấnT7,1-5,M20214-1621-
247101123318101501CN Gia công CNC2Bùi Trương VỹT3,7-9,H1053-1360A
248101123318101501CN Gia công CNC2Bùi Trương VỹT3,7-9,H1053-1360B
249101123318101502CN Gia công CNC2Bùi Trương VỹT2,7-9,H1053-1362A
250101123318101502CN Gia công CNC2Bùi Trương VỹT2,7-9,H1053-1362B
251101123318101505CN Gia công CNC2Bùi Trương VỹT7,1-3,H1053-8;13-1745-
252101123318101506CN Gia công CNC2Châu Mạnh LựcT2,1-3,H1063-8;13-1748-
253101124318101501ATH CN gia công CNC1Võ Đình TrungT2,1-5,M2055-821-
254101124318101501BTH CN gia công CNC1Võ Đình TrungT4,1-5,M2055-822-
255101124318101502ATH CN gia công CNC1Võ Đình TrungT5,1-5,M2055-820-
256101124318101502BTH CN gia công CNC1Võ Đình TrungT6,6-10,M2055-821-
257101124318101503ATH CN gia công CNC1Võ Đình TrungT3,1-5,M2055-818-
258101124318101503BTH CN gia công CNC1Võ Đình TrungT6,1-5,M2055-821-
259101124318101505ATH CN gia công CNC1Trần Phước ThanhT4,6-10,M2054-720-
260101124318101505BTH CN gia công CNC1Trần Phước ThanhT7,1-5,M2054-719-
261101124318101506ATH CN gia công CNC1Phạm Nguyễn Quốc HuyT2,6-10,M2054-721-
262101124318101506BTH CN gia công CNC1Phạm Nguyễn Quốc HuyT3,1-5,M205; T7,6-10,M2054-720-
263101125318101401ATH Hệ thống sản xuất tự động0.5Trần Minh ThôngT6,6-10,M2059-1120-
264101125318101401CTH Hệ thống sản xuất tự động0.5Trần Minh ThôngT2,6-10,M2059-1122-
265101125318101402ATH Hệ thống sản xuất tự động0.5Trần Minh ThôngT7,1-5,M2059-1121-
266101125318101402BTH Hệ thống sản xuất tự động0.5Trần Minh ThôngT3,6-10,M2059-1122-
267101125318101402CTH Hệ thống sản xuất tự động0.5Trần Minh ThôngT6,1-5,M2059-1120-
268101125318101403ATH Hệ thống sản xuất tự động0.5Trần Minh ThôngT7,6-10,M2059-1120-
269101125318101403BTH Hệ thống sản xuất tự động0.5Trần Minh ThôngT4,6-10,M2059-1118-
270101126318101401Bảo trì công nghiệp2Đinh Minh DiệmT4,1-3,H1083-1352-
271101126318101402Bảo trì công nghiệp2Đinh Minh DiệmT7,7-9,F3013-1341-
272101127318101401ATH Robot công nghiệp0.5Nguyễn Lê MinhT6,1-5,M2026-823-
273101127318101401BTH Robot công nghiệp0.5Nguyễn Lê MinhT4,6-10,M2029-1121-
274101127318101402ATH Robot công nghiệp0.5Nguyễn Lê MinhT2,6-10,M2025-724-
275101127318101402BTH Robot công nghiệp0.5Nguyễn Lê MinhT6,6-10,M2029-1124-
276101127318101403ATH Robot công nghiệp0.5Nguyễn Lê MinhT3,6-10,M2026-825-
277101127318101403BTH Robot công nghiệp0.5Nguyễn Lê MinhT5,6-10,M2029-1122-
278101129318101401Thực tập tốt nghiệp2Trường ĐHBK19-24138A
279101129318101401Thực tập tốt nghiệp2Trường ĐHBK19-24138B
280101130318101806Nhập môn ngành CDT2Lê Hoài NamT6,1-3,HL3.25-2050-
281101132318101605ATH Kỹ thuật đo cơ khí0.5Phạm Nguyễn Quốc HuyT3,1-5,M2068-1020-
282101132318101605BTH Kỹ thuật đo cơ khí0.5Phạm Nguyễn Quốc HuyT2,6-10,M2068-1019-
283101132318101606ATH Kỹ thuật đo cơ khí0.5Phạm Nguyễn Quốc HuyT2,1-5,M2068-1012-
284101132318101606BTH Kỹ thuật đo cơ khí0.5Phạm Nguyễn Quốc HuyT3,6-10,M2068-1020-
285101136318101505ATH Lập trình PLC0.5Nguyễn Lê MinhT6,6-10,M20215-1723-
286101136318101505BTH Lập trình PLC0.5Nguyễn Lê MinhT5,1-5,M20215-1728-
287101136318101506ATH Lập trình PLC0.5Nguyễn Lê MinhT3,1-5,M20215-1726-
288101141318101505AĐA KT Vi ĐK2Võ Như ThànhT5,7-9,XP3-8;13-1720-
289101141318101505BĐA KT Vi ĐK2Nguyễn Danh NgọcT6,1-3,XP3-8;13-1721-
290101141318101506AĐA KT Vi ĐK2Đặng Phước VinhT4,7-9,XP3-8;13-1720-
291101141318101506BĐA KT Vi ĐK2Đặng Phước VinhT5,7-9,XP3-8;13-1721-
292101142318101405Thực tập tốt nghiệp2Trường ĐHBK19-2473A
293101142318101405Thực tập tốt nghiệp2Trường ĐHBK19-2473B
294101144318101622Hàn, gia công áp lực1Hoàng Minh CôngT2,6-7,H1073-1843-
295101144318101625Hàn, gia công áp lực1Hoàng Minh CôngT2,9-10,H1083-1850-
296101149318101785KT Cơ khí2Lưu Đức HòaT3,1-2,F1033-1879A13/12/2018H20113h00
297101149318101785KT Cơ khí2Lưu Đức HòaT3,1-2,F1033-1879B13/12/2018H20213h00
298102004218101716Cấu trúc dữ liệu2Phan Thanh TaoT4,1-2,E4033-1551A29/12/2018F40613h00
299102004218101716Cấu trúc dữ liệu2Phan Thanh TaoT4,1-2,E4033-1551B29/12/2018F40513h00
300102004218101777Cấu trúc dữ liệu2Phan Chí TùngT3,6-7,F1083-1862A29/12/2018F40813h00
301102004218101777Cấu trúc dữ liệu2Phan Chí TùngT3,6-7,F1083-1862B29/12/2018F40913h00
302102010218101610CS dữ liệu2Trương Ngọc ChâuT7,3-4,F3063-1862A
303102010218101610CS dữ liệu2Trương Ngọc ChâuT7,3-4,F3063-1862B
304102010218101611CS dữ liệu2Trương Ngọc ChâuT7,1-2,F3073-1872A
305102010218101611CS dữ liệu2Trương Ngọc ChâuT7,1-2,F3073-1872B
306102010218101677CS dữ liệu2Trương Ngọc ChâuT2,1-2,H2023-1862A
307102010218101677CS dữ liệu2Trương Ngọc ChâuT2,1-2,H2023-1862B
308102011318101510Chương trình dịch2Nguyễn Thị Minh HỷT6,1-3,H3073-1354A
309102011318101510Chương trình dịch2Nguyễn Thị Minh HỷT6,1-3,H3073-1354B
310102011318101511Chương trình dịch2Nguyễn Thị Minh HỷT5,1-3,H3083-1352-
311102011318101512Chương trình dịch2Nguyễn Thị Minh HỷT3,7-9,H3073-1354A
312102011318101512Chương trình dịch2Nguyễn Thị Minh HỷT3,7-9,H3073-1354B
313102011318101514Chương trình dịch2Nguyễn Thị Minh HỷT4,3-4,E2053-1820-13/12/2018H2087h00
314102011318101616Chương trình dịch2Nguyễn Thị Minh HỷT5,9-10,E2053-1844-12/12/2018F11013h00
315102014118101510PTTK hướng ĐT2Lê Thị Mỹ HạnhT4,3-5,H3063-1635-
316102014118101511PTTK hướng ĐT2Lê Thị Mỹ HạnhT6,1-2,H3083-1650-
317102014118101512PTTK hướng ĐT2Lê Thị Mỹ HạnhT4,8-10,H3073-1649-
318102014118101514PTTK hướng ĐT2Nguyễn Thanh BìnhT5,1-2,E2063-1836-
319102015318101677Phân tích và thiết kế thuật toán2Phan Chí TùngT3,1-2,H2073-1837-19/12/2018H10113h00
320102023218101716Lập trình hướng đối tượng2Đặng Hoài PhươngT4,3-5,E4033-1551A
321102023218101716Lập trình hướng đối tượng2Đặng Hoài PhươngT4,3-5,E4033-1551B
322102024218101614Kỹ thuật truyền số liệu2Mai Văn HàT2,7-8,E2063-1821-17/12/2018H20713h00
323102024218101615Kỹ thuật truyền số liệu2Mai Văn HàT2,9-10,E2073-1812-17/12/2018H20613h00
324102025218101514CN phần mềm2Nguyễn Thanh BìnhT5,3-4,E2063-1838-
325102025218101616CN phần mềm2Lê Thị Mỹ HạnhT3,6-7,E2083-1846-
326102029218101614Mạng máy tính2Nguyễn Thế Xuân LyT6,1-2,E4023-1827-21/12/2018H20213h00
327102029218101615Mạng máy tính2Nguyễn Tấn KhôiT7,1-2,E2083-1821-21/12/2018H20113h00
328102031318101510Trí tuệ nhân tạo2Phạm Minh TuấnT5,3-5,H3073-1655A
329102031318101510Trí tuệ nhân tạo2Phạm Minh TuấnT5,3-5,H3073-1655B
330102031318101511Trí tuệ nhân tạo2Phạm Minh TuấnT4,3-5,H3073-1657A
331102031318101511Trí tuệ nhân tạo2Phạm Minh TuấnT4,3-5,H3073-1657B
332102031318101512Trí tuệ nhân tạo2Phạm Minh TuấnT5,8-10,H3073-1656A
333102031318101512Trí tuệ nhân tạo2Phạm Minh TuấnT5,8-10,H3073-1656B
334102035318101510Lập trình mạng2Phạm Minh TuấnT4,1-2,H3063-1640-
335102035318101511Lập trình mạng2Mai Văn HàT6,3-5,H3083-1649-
336102035318101512Lập trình mạng2Mai Văn HàT4,6-7,H3073-1651-
337102035318101514Lập trình mạng2Phạm Minh TuấnT6,1-2,E2053-1836-25/12/2018F1017h00
338102035318101515Lập trình mạng2Mai Văn HàT5,1-2,E2053-1840-25/12/2018F1037h00
339102041318101410Kiểm thử phần mềm2Phạm Văn TrườngT5,7-10,H1083-10;12-1460A
340102041318101410Kiểm thử phần mềm2Phạm Văn TrườngT5,7-10,H1083-10;12-1460B
341102047318101515Giao tiếp người máy2Đặng Hoài PhươngT2,1-2,E2053-1840-
342102055318101411Xử lý song song2Nguyễn Tấn KhôiT2,7-9,B2023-1318-19/11/2018E3027h00
343102056318101499Thực tập tốt nghiệp3Trường ĐHBK19-2412
344102057318101414Đồ án tốt nghiệp (CNTT CLC)10Trường ĐHBK42
34510205731810xx91Đồ án tốt nghiệp (CNTT)10Trường ĐHBK3
346102059318101610Lập trình JAVA2Phạm Minh TuấnT4,9-10,F3023-1855A
347102059318101610Lập trình JAVA2Phạm Minh TuấnT4,9-10,F3023-1855B
348102059318101611Lập trình JAVA2Mai Văn HàT5,7-8,F3093-1869A
349102059318101611Lập trình JAVA2Mai Văn HàT5,7-8,F3093-1869B
350102063318101515Chuyên đề 22Khoa CN Thông tinT7,7-10,E2084-1140-20/12/2018F2107h00
351102069118101801Tin học ĐC2Phan Chí TùngT2,1-2,F4019-2177A
352102069118101801Tin học ĐC2Phan Chí TùngT2,1-2,F4019-2177B
353102069118101802Tin học ĐC2Nguyễn Văn HiệuT5,3-5,F4019-2176A
354102069118101802Tin học ĐC2Nguyễn Văn HiệuT5,3-5,F4019-2176B
355102069118101804Tin học ĐC2Nguyễn Văn HiệuT2,3-5,F4029-2179A
356102069118101804Tin học ĐC2Nguyễn Văn HiệuT2,3-5,F4029-2179B
357102069118101810Tin học ĐC2Phạm Minh TuấnT3,6-7,F4019-2180
358102069118101811Tin học ĐC2Phạm Minh TuấnT7,3-5,F4019-2178
359102069118101816Tin học Đại cương2Phạm Minh TuấnT3,2-4,B2095-2045-
360102069118101817Tin học ĐC2Phan Chí TùngT6,8-10,F1035-8;13-2179A
361102069118101817Tin học ĐC2Phan Chí TùngT6,8-10,F1035-8;13-2179B
362102069118101818Tin học ĐC2Phạm Công ThắngT4,6-7,F2095-8;13-2175A
363102069118101818Tin học ĐC2Phạm Công ThắngT4,6-7,F2095-8;13-2175B
364102069118101822Tin học ĐC2Phạm Công ThắngT6,8-10,F4015-8;13-2179A
365102069118101822Tin học ĐC2Phạm Công ThắngT6,8-10,F4015-8;13-2179B
366102069118101827Tin học ĐC2Trần Hồ Thủy TiênT7,1-3,F3109-2178
367102069118101828Tin học ĐC2Trần Hồ Thủy TiênT2,6-7,F4039-2177
368102069118101829Tin học ĐC2Trần Hồ Thủy TiênT4,6-7,E1019-2179
369102069118101832Tin học ĐC2Phan Chí TùngT7,3-5,F4029-2178
370102069118101838Tin học ĐC2Phan Thanh TaoT3,8-10,F4069-2163
371102069118101839Tin học ĐC2Nguyễn Văn HiệuT4,1-2,F4029-2163
372102069118101840Tin học ĐC2Trương Ngọc ChâuT4,1-2,F4059-2160
373102069118101844Tin học ĐC2Nguyễn Tấn KhôiT4,3-5,F4069-2162
374102069118101845Tin học ĐC2Nguyễn Tấn KhôiT6,1-2,F1039-2165
375102069118101848Tin học ĐC2Nguyễn Tấn KhôiT5,8-10,F4039-2181
376102069118101850Tin học ĐC2Đỗ Thị Tuyết HoaT2,6-7,F4089-2181
377102069118101859Tin học ĐC2Đỗ Thị Tuyết HoaT4,3-5,F4075-8;13-2165A
378102069118101859Tin học ĐC2Đỗ Thị Tuyết HoaT4,3-5,F4075-8;13-2165B
379102069118101860Tin học ĐC2Đỗ Thị Tuyết HoaT2,1-2,F4035-8;13-2165A
380102069118101860Tin học ĐC2Đỗ Thị Tuyết HoaT2,1-2,F4035-8;13-2165B
381102069118101864Tin học ĐC2Trần Hồ Thủy TiênT3,3-5,F4075-8;13-2176A
382102069118101864Tin học ĐC2Trần Hồ Thủy TiênT3,3-5,F4075-8;13-2176B
383102069118101867Tin học ĐC2Nguyễn Thị Minh HỷT3,1-2,F4089-2167
384102069118101868Tin học ĐC2Nguyễn Thị Minh HỷT2,1-2,F4059-2167
385102069118101877Tin học ĐC2Nguyễn Văn HiệuT5,1-2,F4085-8;13-2169A
386102069118101877Tin học ĐC2Nguyễn Văn HiệuT5,1-2,F4085-8;13-2169B
387102069118101879Tin học ĐC2Trương Ngọc ChâuT4,6-7,F4065-8;13-2177A
388102069118101879Tin học ĐC2Trương Ngọc ChâuT4,6-7,F4065-8;13-2177B
389102069118101881Tin học ĐC2Trương Ngọc ChâuT3,1-2,F4055-8;13-2168A
390102069118101881Tin học ĐC2Trương Ngọc ChâuT3,1-2,F4055-8;13-2168B
391102069118101883Tin học ĐC2Phan Chí TùngT6,6-7,F4039-2165A
392102069118101883Tin học ĐC2Phan Chí TùngT6,6-7,F4039-2165B
393102069118101885Tin học ĐC2Nguyễn Thị Minh HỷT4,6-7,F4079-2172
394102070118101801ATH Tin học đại cương1Nguyễn Văn NguyênT6,7-11,C20118-2138
395102070118101801BTH Tin học đại cương1Phạm Công ThắngT6,7-11,C20218-2142
396102070118101802ATH Tin học đại cương1Võ Đức HoàngT6,7-11,C20418-2142
397102070118101802BTH Tin học đại cương1Võ Đức HoàngT6,7-11,C20613-14;16-1743
398102070118101804ATH Tin học đại cương1Nguyễn Văn NguyênT7,1-5,C20118-2141
399102070118101804BTH Tin học đại cương1Nguyễn Thị Lệ QuyênT7,1-5,C20218-2137
400102070118101810ATH Tin học đại cương1Nguyễn Văn NguyênT4,7-11,C20118-2145
401102070118101810BTH Tin học đại cương1Phạm Công ThắngT4,7-11,C20218-2142
402102070118101811ATH Tin học đại cương1Võ Đức HoàngT4,1-5,C20413-14;16-1739
403102070118101811BTH Tin học đại cương1Nguyễn Thị Lệ QuyênT4,1-5,C20613-14;16-1748
404102070118101816ATH Tin học đại cương1Nguyễn Văn NguyênT4,1-5,C10518-2125
405102070118101816BTH Tin học đại cương1Võ Đức HoàngT4,1-5,C12818-2128
406102070118101817ATH Tin học đại cương1Nguyễn Văn NguyênT3,7-11,C20118-2139
407102070118101817BTH Tin học đại cương1Nguyễn Thị Lệ QuyênT3,7-11,C20213-14;16-1739
408102070118101818ATH Tin học đại cương1Nguyễn Văn NguyênT5,7-11,C20118-2134
409102070118101818BTH Tin học đại cương1Phạm Công ThắngT5,7-11,C20218-2139
410102070118101822ATH Tin học đại cương1Nguyễn Thị Lệ QuyênT4,1-5,C20118-2140
411102070118101822BTH Tin học đại cương1Trần Thanh LiêmT4,1-5,C20213-14;16-1740
412102070118101827ATH Tin học đại cương1Nguyễn Văn NguyênT2,1-5,C20118-2139
413102070118101827BTH Tin học đại cương1Võ Đức HoàngT3,7-11,C20413-14;16-1742
414102070118101828ATH Tin học đại cương1Nguyễn Văn NguyênT7,7-11,C20113-14;16-1738
415102070118101828BTH Tin học đại cương1Trần Thanh LiêmT7,7-11,C20213-14;16-1744
416102070118101829ATH Tin học đại cương1Võ Đức HoàngT5,1-5,C20413-14;16-1749
417102070118101829BTH Tin học đại cương1Võ Đức HoàngT5,1-5,C20618-2144
418102070118101832ATH Tin học đại cương1Trần Thanh LiêmT4,1-5,C20418-2142
419102070118101832BTH Tin học đại cương1Võ Đức HoàngT6,1-5,C20614-17
420102070118101832CTH Tin học đại cương1Nguyễn Văn NguyênT6,1-5,C20114-17
421102070118101838ATH Tin học đại cương1Nguyễn Văn NguyênT4,1-5,C20113-14;16-1741
422102070118101839ATH Tin học đại cương1Nguyễn Văn NguyênT6,7-11,C20113-14;16-1740
423102070118101840ATH Tin học đại cương1Võ Đức HoàngT3,7-11,C20618-2142
424102070118101840BTH Tin học đại cương1Nguyễn Văn NguyênT3,7-11,C10513-14;16-1729
425102070118101844ATH Tin học đại cương1Võ Đức HoàngT7,7-11,C20618-2141
426102070118101844BTH Tin học đại cương1Võ Đức HoàngT7,1-5,C20613-14;16-1742
427102070118101845ATH Tin học đại cương1Nguyễn Văn NguyênT5,1-5,C20113-14;16-1739
428102070118101845BTH Tin học đại cương1Hồ Phan HiếuT5,1-5,C20613-14;16-1741
429102070118101848ATH Tin học đại cương1Võ Đức HoàngT2,1-5,C20418-2145
430102070118101848BTH Tin học đại cương1Võ Đức HoàngT2,1-5,C20613-14;16-1739
431102070118101850ATH Tin học đại cương1Nguyễn Văn NguyênT5,1-5,C20118-2138
432102070118101850BTH Tin học đại cương1Nguyễn Văn NguyênT7,1-5,C20113-14;16-1741
433102070118101850CTH Tin học đại cương1Trần Thanh LiêmT5,1-5,C10518-2129
434102070118101859ATH Tin học đại cương1Nguyễn Thị Lệ QuyênT7,1-5,C12813-14;16-1732
435102070118101859BTH Tin học đại cương1Võ Đức HoàngT7,1-5,C20418-2141
436102070118101860ATH Tin học đại cương1Nguyễn Văn NguyênT3,1-5,C20118-2142
437102070118101860BTH Tin học đại cương1Võ Đức HoàngT3,1-5,C20613-14;16-1736
438102070118101864ATH Tin học đại cương1Võ Đức HoàngT6,1-5,C20618-2138
439102070118101864BTH Tin học đại cương1Nguyễn Văn NguyênT6,1-5,C20118-2141
440102070118101867ATH Tin học đại cương1Nguyễn Văn NguyênT2,7-11,C20118-2141
441102070118101867BTH Tin học đại cương1Võ Đức HoàngT2,7-11,C20413-14;16-1741
442102070118101868ATH Tin học đại cương1Nguyễn Thị Lệ QuyênT7,7-11,C20413-14;16-1736
443102070118101868BTH Tin học đại cương1Nguyễn Văn NguyênT7,7-11,C20118-2136
444102070118101877ATH Tin học đại cương1Trịnh Công DuyT3,7-11,C20218-2139
445102070118101877BTH Tin học đại cương1Trịnh Công DuyT3,7-11,C20613-14;16-1739
446102070118101879ATH Tin học đại cương1Nguyễn Thị Lệ QuyênT2,1-5,C20213-14;16-1743
447102070118101879BTH Tin học đại cương1Nguyễn Thị Lệ QuyênT2,1-5,C20218-2143
448102070118101881ATH Tin học đại cương1Nguyễn Văn NguyênT2,1-5,C20113-14;16-1740
449102070118101883ATH Tin học đại cương1Nguyễn Văn NguyênT3,1-5,C10513-14;16-1730
450102070118101883BTH Tin học đại cương1Võ Đức HoàngT3,1-5,C20418-2140
451102070118101883CTH Tin học đại cương1Võ Đức HoàngT4,7-11,C20418-2138
452102070118101885ATH Tin học đại cương1Võ Đức HoàngT2,7-11,C20618-2141
453102078318101716ATH Cấu trúc dữ liệu1Nguyễn Văn NguyênT2,7-11,C2046-6;9-10;14-1424-
454102078318101716BTH Cấu trúc dữ liệu1Nguyễn Văn NguyênT3,7-11,C2046-6;9-10;14-1426-
455102078318101777ATH Cấu trúc dữ liệu1Phan Chí TùngT6,1-5,C2027-7;10-11;13-1338-
456102078318101777BTH Cấu trúc dữ liệu1Phan Chí TùngT4,7-11,C2027-7;10-11;13-1313-
457102089318101716ATH LT hướng đối tượng1Nguyễn Văn NguyênT5,7-11,C1057-7;9-9;13-13;15-1524-
458102089318101716BTH LT hướng đối tượng1Nguyễn Văn NguyênT6,7-11,C1057-7;9-9;13-13;15-1526-
459102098318101515TH Lập trình mạng1Nguyễn Văn NguyênT3,7-11,C1056-6;9-9;13-1318-
460102099218101514AĐA CN phần mềm2Lê Thị Mỹ HạnhT2,1-2,XP3-1818-
461102099218101514BĐA CN phần mềm2Nguyễn Thanh BìnhT2,3-4,XP3-1818-
462102118218101714Phương pháp tính2Đỗ Thị Tuyết HoaT3,3-5,E2083-1564A06/12/2018F40813h00
463102118218101714Phương pháp tính2Đỗ Thị Tuyết HoaT3,3-5,E2083-1564B06/12/2018F40913h00
464102125218101714Nhập môn ngành2Khoa CN Thông tinT7,7-9,XP16-1655A
465102125218101714Nhập môn ngành2Khoa CN Thông tinT7,7-9,XP16-1655B
466102125218101716Nhập môn ngành2Khoa CN Thông tinT7,1-3,XP17-1752A
467102125218101716Nhập môn ngành2Khoa CN Thông tinT7,1-3,XP17-1752B
468102125218101813Nhập môn ngành2Khoa CN Thông tinT7,7-9,HL3.25-2043-
469102125218101814Nhập môn ngành2Khoa CN Thông tinT7,7-9,HL3.25-2043-
470102125218101815Nhập môn ngành2Khoa CN Thông tinT7,7-9,HL3.15-2042-
471102125218101816Nhập môn ngành2Phạm Minh TuấnT2,1-3,HL3.25-2045-
472102126318101710Toán rời rạc3Phan Thanh TaoT5,3-5,F3033-1861A
473102126318101710Toán rời rạc3Phan Thanh TaoT5,3-5,F3033-1861B
474102126318101711Toán rời rạc3Phan Thanh TaoT7,3-5,E1013-1864A
475102126318101711Toán rời rạc3Phan Thanh TaoT7,3-5,E1013-1864B
476102126318101712Toán rời rạc3Nguyễn Văn HiệuT6,3-5,F3013-1852A
477102126318101712Toán rời rạc3Nguyễn Văn HiệuT6,3-5,F3013-1852B
478102128318101610KT Số ứng dụng2Bùi Thị Thanh ThanhT2,9-10,F3033-1864A
479102128318101610KT Số ứng dụng2Bùi Thị Thanh ThanhT2,9-10,F3033-1864B
480102128318101611KT Số ứng dụng2Bùi Thị Thanh ThanhT4,9-10,F3033-1868A
481102128318101611KT Số ứng dụng2Bùi Thị Thanh ThanhT4,9-10,F3033-1868B
482102129318101614Lập trình hệ thống1.5Huỳnh Hữu HưngT2,9-10,E2063-1827-
483102129318101615Lập trình hệ thống1.5Huỳnh Hữu HưngT7,3-4,E2083-1821-
484102130318101614TH Lập trình hệ thống0.5Huỳnh Hữu HưngT3,1-5,C1285-5;9-9;13-1327-
485102130318101615TH Lập trình hệ thống0.5Huỳnh Hữu HưngT5,1-5,C1285-5;9-9;13-1321-
486102131318101614Lập trình hướng đối tượng1.5Lê Thị Mỹ HạnhT6,6-7,E2053-1827-
487102131318101615Lập trình hướng đối tượng1.5Lê Thị Mỹ HạnhT2,7-8,E2073-1821-
488102131318101710Lập trình hướng đối tượng1.5Lê Thị Mỹ HạnhT3,1-2,F4023-1870A
489102131318101710Lập trình hướng đối tượng1.5Lê Thị Mỹ HạnhT3,1-2,F4023-1870B
490102131318101711Lập trình hướng đối tượng1.5Đặng Hoài PhươngT3,3-4,F4033-1868A
491102131318101711Lập trình hướng đối tượng1.5Đặng Hoài PhươngT3,3-4,F4033-1868B
492102131318101712Lập trình hướng đối tượng1.5Đặng Hoài PhươngT4,1-2,F1093-1869A
493102131318101712Lập trình hướng đối tượng1.5Đặng Hoài PhươngT4,1-2,F1093-1869B
494102131318101713Lập trình hướng đối tượng1.5Lê Thị Mỹ HạnhT4,1-2,E1033-1870A
495102131318101713Lập trình hướng đối tượng1.5Lê Thị Mỹ HạnhT4,1-2,E1033-1870B
496102132318101614TH Lập trình hướng đối tượng0.5Võ Đức HoàngT2,1-5,C2066-6;9-9;13-1327-
497102132318101615TH Lập trình hướng đối tượng0.5Võ Đức HoàngT4,7-11,C2066-6;9-9;13-1322-
498102132318101710ATH LT hướng đối tượng0.5Đặng Hoài PhươngT2,7-11,C2046-6;9-9;13-1341-
499102132318101710BTH LT hướng đối tượng0.5Đặng Hoài PhươngT6,7-11,C2046-6;9-9;13-1340-
500102132318101711ATH LT hướng đối tượng0.5Đặng Hoài PhươngT2,1-5,C20414-1641-
501102132318101711BTH LT hướng đối tượng0.5Đặng Hoài PhươngT6,7-11,C20414-1639-
502102132318101712ATH LT hướng đối tượng0.5Đặng Hoài PhươngT7,7-11,C2046-6;9-9;13-1344-
503102132318101712BTH LT hướng đối tượng0.5Đặng Hoài PhươngT7,1-5,C2046-6;9-9;13-1341-
504102134318101610AĐA Giải thuật và lập trình2Lê Thị Mỹ HạnhT5,1-2,XP3-1823-
505102134318101610BĐA Giải thuật và lập trình2Phan Thanh TaoT3,1-2,XP3-1823-
506102134318101610CĐA Giải thuật và lập trình2Phan Chí TùngT2,1-2,XP3-1816-
507102134318101611AĐA Giải thuật và lập trình2Nguyễn Thanh BìnhT2,1-2,XP3-1821-
508102134318101611BĐA Giải thuật và lập trình2Trương Ngọc ChâuT2,3-4,XP3-188-
509102134318101611CĐA Giải thuật và lập trình2Võ Đức HoàngT3,1-2,XP3-1824-
510102134318101611DĐA Giải thuật và lập trình2Nguyễn Thị Minh HỷT3,1-2,XP3-1816
511102134318101611EĐA Giải thuật và lập trình2Nguyễn Văn HiệuT3,1-2,XP3-1815
512102134318101614AĐA Giải thuật và lập trình2Đỗ Thị Tuyết HoaT3,1-2,XP3-1814-
513102134318101614BĐA Giải thuật và lập trình2Nguyễn Thị Minh HỷT3,4-5,XP3-1814-
514102134318101615AĐA Giải thuật và lập trình2Phan Thanh TaoT3,1-2,XP3-1811-
515102134318101615BĐA Giải thuật và lập trình2Phan Chí TùngT4,3-4,XP3-1810-
516102134318101677AĐA Giải thuật và lập trình2Đỗ Thị Tuyết HoaT5,1-2,XP3-1818-03/01/2019F10113h00
517102134318101677BĐA Giải thuật và lập trình2Trương Ngọc ChâuT6,3-4,XP3-1822-03/01/2019F10115h00
518102135318101614Kiến trúc máy tính và vi xử lý2Bùi Thị Thanh ThanhT5,7-8,E2063-1821-24/12/2018F30213h00
519102135318101615Kiến trúc máy tính và vi xử lý2Bùi Thị Thanh ThanhT5,9-10,E2073-1812-24/12/2018F30113h00
520102135318101710Kiến trúc máy tính và vi xử lý2Phạm Công ThắngT5,1-2,F3033-1853A
521102135318101710Kiến trúc máy tính và vi xử lý2Phạm Công ThắngT5,1-2,F3033-1853B
522102135318101711Kiến trúc máy tính và vi xử lý2Phạm Công ThắngT7,1-2,E1013-1854A
523102135318101711Kiến trúc máy tính và vi xử lý2Phạm Công ThắngT7,1-2,E1013-1854B
524102135318101712Kiến trúc máy tính và vi xử lý2Phạm Công ThắngT5,3-4,F3063-1852A
525102135318101712Kiến trúc máy tính và vi xử lý2Phạm Công ThắngT5,3-4,F3063-1852B
526102135318101816Kiến trúc Máy tính & Vi xử lý2Huỳnh Hữu HưngT7,7-9,E301B5-2046-
52710213631810xx91Đồ án Lập trình HT & Vi điều khiển2Phạm Công ThắngT7,1-3,XP5-158
528102140318101510Thực tập công nhân2Khoa CN Thông tinT2,7-10,PM; T3,7-10,PM; T4,7-10,PM; T5,7-10,PM; T6,7-10,PM44-
529102140318101511Thực tập công nhân2Khoa CN Thông tinT2,7-10,PM; T3,7-10,PM; T4,7-10,PM; T5,7-10,PM; T6,7-10,PM54A
530102140318101511Thực tập công nhân2Khoa CN Thông tinT2,7-10,PM; T3,7-10,PM; T4,7-10,PM; T5,7-10,PM; T6,7-10,PM54B
531102140318101512Thực tập công nhân2Khoa CN Thông tinT2,1-5,PM; T3,1-5,PM; T4,1-5,PM; T5,1-5,PM; T6,1-5,PM58A
532102140318101512Thực tập công nhân2Khoa CN Thông tinT2,1-5,PM; T3,1-5,PM; T4,1-5,PM; T5,1-5,PM; T6,1-5,PM58B
533102140318101515Thực tập công nhân2Khoa CN Thông tinT2,7-10,PM; T3,7-10,PM; T4,7-10,PM; T5,7-10,PM; T6,7-10,PM40-
534102141318101510AĐA PT và TK HT thông tin2Phan Chí TùngT7,1-2,XP3-1629-
535102141318101510BĐA PT và TK HT thông tin2Phan Chí TùngT7,3-4,XP3-1626-
536102141318101511AĐA PT và TK HT thông tin2Đỗ Thị Tuyết HoaT3,1-2,XP3-1627-
537102141318101511BĐA PT và TK HT thông tin2Đỗ Thị Tuyết HoaT3,3-4,XP3-1627-
538102141318101512AĐA PT và TK HT thông tin2Nguyễn Thị Minh HỷT2,7-8,XP3-1627-
539102141318101512BĐA PT và TK HT thông tin2Nguyễn Thị Minh HỷT2,9-10,XP3-1628-
540102142318101510AĐA cơ sở ngành mạng2Khoa CN Thông tinT2,1-2,XP3-1631-
541102142318101510BĐA cơ sở ngành mạng2Khoa CN Thông tinT2,3-4,XP3-1627-
542102142318101511AĐA cơ sở ngành mạng2Khoa CN Thông tinT2,1-2,XP3-1629-
543102142318101511BĐA cơ sở ngành mạng2Khoa CN Thông tinT2,3-4,XP3-1629-
544102142318101512AĐA cơ sở ngành mạng2Khoa CN Thông tinT7,1-2,XP3-1630-
545102142318101512BĐA cơ sở ngành mạng2Khoa CN Thông tinT7,3-4,XP3-1631-
546102142318101514AĐA cơ sở ngành mạng2Khoa CN Thông tinT3,1-2,XP3-1825-
547102142318101514BĐA cơ sở ngành mạng2Khoa CN Thông tinT3,3-4,XP3-1818-
548102143318101616Anh văn CN CNTT2Trần Thế VũT7,1-2,E3023-1844-29/12/2018H1057h00
549102144318101510ATH Lập trình mạng0.5Nguyễn Văn NguyênT2,7-11,C2016-6;9-9;13-1340-
550102144318101510BTH Lập trình mạng0.5Nguyễn Văn NguyênT3,7-11,C2016-6;9-9;13-1339-
551102144318101511ATH Lập trình mạng0.5Nguyễn Văn NguyênT4,7-11,C2016-6;9-9;13-1339-
552102144318101511BTH Lập trình mạng0.5Nguyễn Văn NguyênT5,7-11,C2016-6;9-9;13-1319-
553102144318101512ATH Lập trình mạng0.5Nguyễn Văn NguyênT6,1-5,C2016-6;9-9;13-1331-
554102144318101514ATH Lập trình mạng0.5Nguyễn Văn NguyênT2,7-11,C1056-6;9-9;13-139-
555102144318101514BTH Lập trình mạng0.5Nguyễn Văn NguyênT4,7-11,C1056-6;9-9;13-1312-
556102146318101514Công nghệ di động2Trần Thế VũT4,1-2,E2053-1836-18/12/2018F1017h00
557102146318101610Công nghệ di động2Trần Thế VũT3,7-8,F3083-1868A
558102146318101610Công nghệ di động2Trần Thế VũT3,7-8,F3083-1868B
559102146318101611Công nghệ di động2Trần Thế VũT3,9-10,F3093-1847-
560102149318101610Lập trình .NET2Đặng Hoài PhươngT3,9-10,F3083-1817-
561102151318101514Hệ điều hành Linux2Trần Hồ Thủy TiênT6,3-4,E2053-1836-20/12/2018F1017h00
562102152318101610Công nghệ Web2Mai Văn HàT6,7-8,F3083-1871A
563102152318101610Công nghệ Web2Mai Văn HàT6,7-8,F3083-1871B
564102152318101611Công nghệ Web2Mai Văn HàT5,9-10,F3093-1872A
565102152318101611Công nghệ Web2Mai Văn HàT5,9-10,F3093-1872B
566102157318101515Lập trình Hệ thống nhúng2Bùi Thị Thanh ThanhT2,3-4,E2053-1840-13/12/2018H2067h00
567102159318101614Nguyên lý hệ điều hành2Trần Hồ Thủy TiênT3,7-8,E2063-1827-26/12/2018F30313h00
568102159318101615Nguyên lý hệ điều hành2Trần Hồ Thủy TiênT3,9-10,E2073-1821-26/12/2018F30613h00
569102159318101616Nguyên lý hệ điều hành2Trần Hồ Thủy TiênT4,9-10,E2063-1844-26/12/2018F30713h00
570102160318101413Hệ thống thời gian thực2Trần Thế VũT2,1-3,B2023-1318-19/11/2018E3037h00
571102161318101413Thiết kế hệ thống nhúng2Đặng Ngọc HảiT3,1-4,A1423-1117-23/11/2018E2027h00
572102162318101413Kiểm thử hệ thống nhúng2Khoa CN Thông tinT5,2-5,B2023-1317-26/11/2018E1047h00
573102163318101413ĐA chuyên ngành hệ thống nhúng2Huỳnh Hữu HưngT6,7-9,XP3-1319-
574102164318101412Thực tập tốt nghiệp2Trường ĐHBK19-249-
575102167318101413Thị giác máy tính2Huỳnh Hữu HưngT4,2-4,B2023-1314-07/12/2018F2067h00
576102172318101413Chuyên đề CN hệ thống nhúng2Ninh Khánh DuyT6,1-4,B2023-5;7-1018-28/11/2018E1047h00
57710217331810xx91Đồ án tốt nghiệp (CNTT)10Trường ĐHBK2
57810217431810xx91Đồ án tốt nghiệp (CNTT - CNPM)10Trường ĐHBK8
57910217531810xx91Đồ án tốt nghiệp (CNTT - Mạng)10Trường ĐHBK6
58010217631810xx91Đồ án tốt nghiệp (CNTT - HTTT)10Trường ĐHBK5
581102177318101410P.triển p.mềm mã nguồn mở2Trương Ngọc ChâuT6,7-9,H3013-10;12-1460A23/11/2018E4037h00
582102177318101410P.triển p.mềm mã nguồn mở2Trương Ngọc ChâuT6,7-9,H3013-10;12-1460B23/11/2018E4047h00
583102178318101410QL Dự án CNTT2Hoàng Nhạc TrungT7,2-5,H2053-10;12-1484A
584102178318101410QL Dự án CNTT2Hoàng Nhạc TrungT7,2-5,H2053-10;12-1484B
585102179318101410AĐA Chuyên ngành CNPM2Nguyễn Thanh BìnhT6,1-3,XP3-10;12-149-
586102179318101410BĐA Chuyên ngành CNPM2Đặng Hoài PhươngT5,1-3,XP3-10;12-1422-
587102179318101410CĐA Chuyên ngành CNPM2Lê Thị Mỹ HạnhT3,7-9,XP3-10;12-1410-
588102179318101410DĐA Chuyên ngành CNPM2T6,1-3,XP3-10;12-1411
589102179318101410EĐA Chuyên ngành CNPM2T6,1-3,XP3-10;12-148
590102180318101413AThực tập tốt nghiệp2Trường ĐHBK19-2458A
591102180318101413AThực tập tốt nghiệp2Trường ĐHBK19-2458B
592102185318101412Thương mại điện tử2Phan Huy KhánhT2,1-3,A1423-1321-21/11/2018E2047h00
593102188318101410CĐ CN phần mềm2Sebastian SussmannT2,7-9,TuÇn 1112-1264A
594102188318101410CĐ CN phần mềm2Sebastian SussmannT2,7-9,TuÇn 1112-1264B
595102189318101410Kiến trúc hướng dịch vụ2Đặng Hoài PhươngT4,7-9,H3013-10;12-1459A
596102189318101410Kiến trúc hướng dịch vụ2Đặng Hoài PhươngT4,7-9,H3013-10;12-1459B
597102190318101411Quản trị mạng1.5Nguyễn Thế Xuân LyT5,7-9,B2023-1120-23/11/2018E4017h00
598102191318101411ATH Quản trị mạng0.5Nguyễn Văn NguyênT5,1-5,C1037-7;10-10;11-1119-
599102192318101411An toàn thông tin mạng1.5Nguyễn Tấn KhôiT4,7-9,A1343-1139-26/11/2018F2067h00
600102193318101411TH An toàn TT mạng0.5Nguyễn Tấn KhôiT2,1-5,C2046-6;9-9;13-1337-
601102194318101411LT Mạng nâng cao1.5Khoa CN Thông tinT3,1-3,XP3-1118-30/11/2018H1047h00
602102195318101411BTH Lập trình mạng nâng cao0.5Khoa CN Thông tinT6,7-10,XP7-7;10-10;11-1117-
603102196318101411AĐA CN Mạng2Khoa CN Thông tinT2,1-3,XP3-1310-07/12/2018F1077h00
604102196318101411BĐA CN Mạng2Khoa CN Thông tinT6,7-9,XP3-1310-07/12/2018F1079h00
605102197318101410Thực tập tốt nghiệp2Trường ĐHBK19-2417-
606102198318101411Chuyên đề CN mạng2Nguyễn Thế Xuân LyT3,7-9,B2023-1319-03/12/2018H3017h00
607102201318101412Cơ sở HT thông tin2Nguyễn Văn HiệuT4,7-9,B2023-1321-26/11/2018F2077h00
608102202318101412BKiến trúc doanh nghiệp2Nguyễn Văn Nhân6-617-28/11/2018F1017h00
609102203318101412ĐA Ch. ngành HTTT2Nguyễn Văn HiệuT5,7-9,XP3-1319-07/12/2018F2107h00
610102204318101411Thực tập tốt nghiệp2Trường ĐHBK19-249-
611102205318101412Khai phá dữ liệu2Trương Ngọc ChâuT6,1-4,A1423-5;7-1019-05/12/2018F1077h00
612102210318101610XL Tín hiệu số3Ninh Khánh DuyT4,6-8,F3023-1882A
613102210318101610XL Tín hiệu số3Ninh Khánh DuyT4,6-8,F3023-1882B
614102210318101611XL Tín hiệu số3Ninh Khánh DuyT2,8-10,F3063-1879A
615102210318101611XL Tín hiệu số3Ninh Khánh DuyT2,8-10,F3063-1879B
616102211318101614PT và TK giải thuật2Nguyễn Thanh BìnhT3,9-10,E2063-1827-04/01/2019F10113h00
617102211318101615PT và TK giải thuật2Nguyễn Thanh BìnhT3,7-8,E2073-1827-04/01/2019F10213h00
618102211318101616PT và TK giải thuật2Nguyễn Thanh BìnhT6,3-4,E3023-1844-04/01/2019F10313h00
619102247018101614XL Tín hiệu số2Ninh Khánh DuyT5,9-10,E2063-1827-28/12/2018F10913h00
620102247018101615XL Tín hiệu số2Ninh Khánh DuyT5,7-8,E2073-1821-28/12/2018F11013h00
621102252318101616Lập trình .NET2Đặng Hoài PhươngT5,7-8,E2053-1827-
622102253318101616TH lập trình .NET1Nguyễn Văn NguyênT2,1-5,C1056-6;9-9;13-1328-
623102254318101616AĐồ án 12Khoa CN Thông tinT6,1-2,XP3-1823-02/01/2019F10113h00
624102254318101616BĐồ án 12Khoa CN Thông tinT6,3-4,XP3-1821-02/01/2019F10115h00
625102257318101515Mật hóa và mật mã2Nguyễn Tấn KhôiT7,3-4,E2053-1840-18/12/2018F1037h00
626102258318101515AĐồ án 32Khoa CN Thông tinT3,1-2,XP3-1819-28/12/2018H1057h00
627102258318101515BĐồ án 32Khoa CN Thông tinT3,3-4,XP3-1821-28/12/2018H1059h00
628102259318101515TH lập trình hệ thống nhúng1Huỳnh Hữu HưngT2,7-11,C1285-5;9-10;14-1418-
629102261018101677TH Phân tích & TK thuật toán0.5Phan Chí TùngT2,7-11,C2027-7;10-10;14-1435-
630102269318101413BMật mã họcNguyễn Tấn KhôiT6,7-10,B2023-5;7-1019-21/11/2018E1047h00
631102270318101413BPT và XL mã độcKhoa CN Thông tinT7,1-4,B2023-5;7-1019-23/11/2018E1027h00
632102271318101413BĐA CN ATTTKhoa CN Thông tinT4,7-9,XP3-1319-28/11/2018F2067h00
633102272318101413BThực tập tốt nghiệpTrường ĐHBK19-2413-
634102273318101413BQT và AT hệ thốngNguyễn Tấn KhôiT3,1-3,B2023-1319-07/12/2018F1017h00
635102274318101413BChuyên đề CN ATTTNguyễn Thế Xuân LyT2,7-9,A1423-1319-05/12/2018H4017h00
636103007318101517Chẩn đoán KT động cơ2Trần Thanh Hải TùngT7,3-5,F1083-8;12-1660A
637103007318101517Chẩn đoán KT động cơ2Trần Thanh Hải TùngT7,3-5,F1083-8;12-1660B
638103007318101518Chẩn đoán KT động cơ2Trần Thanh Hải TùngT2,1-3,F2083-11;15-1664A
639103007318101518Chẩn đoán KT động cơ2Trần Thanh Hải TùngT2,1-3,F2083-11;15-1664B
640103015318101417Thí nghiệm ôtô - MCT1Nguyễn Việt HảiT4,9-10,F2083-1137-
641103015318101418Thí nghiệm ôtô - MCT1Lê Văn TụyT5,1-4,F4079-1251-
642103015318101419Thí nghiệm ôtô - MCT1Lê Văn TụyT4,7-8,A1413-1124-
64310304531810xx91Đồ án Thiết kế ôtô2Lê Văn TụyT7,1-3,H2075-158-04/01/2019F40613h
64410304531810xx91BĐồ án Thiết kế ôtô2Nguyễn Việt HảiT7,1-3,H2075-158-04/01/2019F10614h15
64510304531810xx91CĐồ án Thiết kế ôtô2Nguyễn Hoàng ViệtT7,1-3,H2075-157-04/01/2019F1067h00
64610304531810xx91DĐồ án Thiết kế ôtô2Phan Minh ĐứcT7,1-3,H2075-157-04/01/2019F1068h15
64710304531810xx91EĐồ án Thiết kế ôtô2Nguyễn Văn ĐôngT7,1-3,H2075-158-04/01/2019F1069h30
64810304931810xx91Đồ án tốt nghiệp (CTCK)10Trường ĐHBK15
649103051318101517Thực tập Kỹ thuật 11.5Khoa Cơ khí GT9-1157A
650103051318101517Thực tập Kỹ thuật 11.5Khoa Cơ khí GT9-1157B
651103051318101518Thực tập Kỹ thuật 11.5Khoa Cơ khí GT12-1466A
652103051318101518Thực tập Kỹ thuật 11.5Khoa Cơ khí GT12-1466B
653103051318101520Thực tập Kỹ thuật 11.5Khoa Cơ khí GT14-1640-
654103067318101679Thiết bị thuỷ khí2Phan Thành LongT7,9-10,F3063-1859A
655103067318101679Thiết bị thuỷ khí2Phan Thành LongT7,9-10,F3063-1859B
656103067318101681Thiết bị thuỷ khí2Phan Thành LongT7,7-8,F3073-1839-
657103075318101517HT truyền lực ôtô2Nguyễn Hoàng ViệtT4,1-3,F1023-8;12-1653A
658103075318101517HT truyền lực ôtô2Nguyễn Hoàng ViệtT4,1-3,F1023-8;12-1653B
659103075318101518HT truyền lực ôtô2Lê Văn TụyT4,3-5,H3023-11;15-1660A
660103075318101518HT truyền lực ôtô2Lê Văn TụyT4,3-5,H3023-11;15-1660B
661103076318101517AĐA thiết kế động cơ đốt trong2Nguyễn Quang TrungT5,8-10,XP3-8;12-1630-
662103076318101517BĐA thiết kế động cơ đốt trong2Trần Thanh Hải TùngT6,7-9,XP3-8;12-1631-
663103076318101518AĐA thiết kế động cơ đốt trong2Dương Việt DũngT6,8-10,XP3-11;15-1628-
664103076318101518BĐA thiết kế động cơ đốt trong2Dương Đình NghĩaT3,8-10,XP3-11;15-1628-
665103076318101519AĐA thiết kế động cơ đốt trong2Lê Minh TiếnT2,7-9,XP3-1321-
666103076318101519BĐA thiết kế động cơ đốt trong2Trần Văn NamT5,3-5,XP3-135-
667103077318101517ATH Chẩn đoán động cơ0.5Lê Minh TiếnT5,6-10,PTN5-724-
668103077318101517BTH Chẩn đoán động cơ0.5Lê Minh TiếnT3,6-10,PTN5-724-
669103077318101517CTH Chẩn đoán động cơ0.5Lê Minh TiếnT6,1-5,PTN5-725-
670103077318101518ATH Chẩn đoán động cơ0.5Huỳnh Bá VangT4,6-10,PTN9-1124-
671103077318101518BTH Chẩn đoán động cơ0.5Huỳnh Bá VangT6,6-10,PTN9-1123-
672103088318101417TB điện và điện tử thân xe2Phạm Quốc TháiT2,6-8,H1033-1351-
673103088318101418TB điện và điện tử thân xe2Nguyễn Việt HảiT2,8-10,AVL3-1332-
674103088318101419TB điện và điện tử thân xe2Nguyễn Việt HảiT5,8-10,A1413-1324-
675103090318101417ATH TN ô tô & máy công trình1Phùng Minh NguyênT2,1-5,PTN10-1322-
676103090318101417BTH TN ô tô & máy công trình1Phùng Minh NguyênT4,1-5,PTN10-1318-
677103090318101418ATH TN ô tô & máy công trình1Võ Như TùngT3,1-5,PTN10-1322-
678103090318101418BTH TN ô tô & máy công trình1Võ Như TùngT6,6-10,PTN10-1322-
679103109218101722Thủy khí và máy TK2Phan Thành LongT4,4-5,H2053-1881A
680103109218101722Thủy khí và máy TK2Phan Thành LongT4,4-5,H2053-1881B
681103109218101723Thủy khí và máy TK2Phan Thành LongT4,1-2,H2063-1884A
682103109218101723Thủy khí và máy TK2Phan Thành LongT4,1-2,H2063-1884B
683103140318101420Thí nghiệm máy tàu1Dương Đình NghĩaT5,6-7,A1343-115-
684103141318101420ATH Thí nghiệm máy tàu1Võ Anh VũT2,6-10,Xưởng10-132-
685103145318101520Công nghệ hàn tàu2Đinh Minh DiệmT5,7-9,H1073-1335-29/11/2018F2077h00
686103156018101819Nhập môn ngành2Nguyễn Văn ĐôngT7,1-3,HL3.25-2061A
687103156018101819Nhập môn ngành2Nguyễn Văn ĐôngT7,1-3,HL3.25-2061B
688103158018101520KT An toàn và bảo vệ môi trường2Phạm Trường ThiT3,7-9,H3033-1363A
689103158018101520KT An toàn và bảo vệ môi trường2Phạm Trường ThiT3,7-9,H3033-1363B
690103158018101617KT An toàn và bảo vệ môi trường2Nguyễn Quang TrungT5,6-7,F1063-1844-
691103158018101618KT An toàn và bảo vệ môi trường2Phạm Trường ThiT2,6-7,F3073-1860A
692103158018101618KT An toàn và bảo vệ môi trường2Phạm Trường ThiT2,6-7,F3073-1860B
693103159018101617Nguyên lý động cơ3Trần Văn NamT5,8-10,F1063-1848-
694103159018101618Nguyên lý động cơ3Dương Việt DũngT2,8-10,F3073-1863A
695103159018101618Nguyên lý động cơ3Dương Việt DũngT2,8-10,F3073-1863B
696103162018101618Phương pháp tính3Nguyễn Việt HảiT4,6-8,F2063-1863A
697103162018101618Phương pháp tính3Nguyễn Việt HảiT4,6-8,F2063-1863B
698103162018101620Phương pháp tính3Nguyễn Văn TriềuT6,8-10,H3063-1847-
699103163018101618Máy và truyền động thủy khí3Phan Thành LongT5,7-9,H4013-1867A
700103163018101618Máy và truyền động thủy khí3Phan Thành LongT5,7-9,H4013-1867B
701103163018101620Máy và truyền động thủy khí3Phan Thành LongT2,7-9,H2053-1877A
702103163018101620Máy và truyền động thủy khí3Phan Thành LongT2,7-9,H2053-1877B
70310316401810xx91Cảm biến & Kỹ thuật đo2Trần Thanh Hải TùngT7,7-10,H2078-1520-26/12/2018F40313h00
704103165018101517Thiết kế các hệ thống động cơ2Dương Đình NghĩaT2,3-5,H3073-8;12-1660A
705103165018101517Thiết kế các hệ thống động cơ2Dương Đình NghĩaT2,3-5,H3073-8;12-1660B
706103165018101518Thiết kế các hệ thống động cơ2Trần Văn NamT3,3-5,H1033-11;15-1665A
707103165018101518Thiết kế các hệ thống động cơ2Trần Văn NamT3,3-5,H1033-11;15-1665B
708103166018101517Trang bị điện, điện tử ĐCĐT2Phan Minh ĐứcT5,3-5,H3023-8;12-1629-
709103166018101518Trang bị điện, điện tử ĐCĐT2Phạm Quốc TháiT6,3-5,AVL3-11;15-1657A
710103166018101518Trang bị điện, điện tử ĐCĐT2Phạm Quốc TháiT6,3-5,AVL3-11;15-1657B
711103168018101517Tin học ứng dụng2Dương Đình NghĩaT4,8-10,H3083-8;12-1626-
712103168018101518Tin học ứng dụng2Nguyễn Quang TrungT2,7-9,H3073-11;15-1654A
713103168018101518Tin học ứng dụng2Nguyễn Quang TrungT2,7-9,H3073-11;15-1654B
714103169018101517Nhiên liệu và dầu mỡ1Nguyễn Quang TrungT3,1-2,H3013-8;12-1650-
715103169018101518Nhiên liệu và dầu mỡ1Nguyễn Quang TrungT4,1-2,H3023-11;15-1651-
716103169018101520Nhiên liệu và dầu mỡ1Dương Đình NghĩaT6,1-2,H2043-1338-
717103170018101517Hệ thống cung cấp nhiên liệu ĐK điện tử1Dương Việt DũngT5,1-2,H3023-8;12-1648-
718103170018101518Hệ thống cung cấp nhiên liệu ĐK điện tử1Dương Đình NghĩaT3,1-2,H1033-11;15-1660A
719103170018101518Hệ thống cung cấp nhiên liệu ĐK điện tử1Dương Đình NghĩaT3,1-2,H1033-11;15-1660B
720103172018101418Điều khiển tự động HT phanh1Nguyễn Hoàng ViệtT4,6-7,H1063-1123-23/11/2018E3037h00
721103173018101417Ô tô hybrid1Lê Văn TụyT5,1-4,F2085-845-
722103173018101419Ô tô hybrid1Bùi Văn GaT6,7-8,AVL3-1124-
723103173018101518Ô tô hybrid1Bùi Văn GaT6,1-2,AVL3-11;15-1665A
724103173018101518Ô tô hybrid1Bùi Văn GaT6,1-2,AVL3-11;15-1665B
725103174018101417Năng lượng tái tạo1Trần Văn NamT2,9-10,H1033-1139-
726103174018101418Năng lượng tái tạo1Bùi Văn GaT2,6-7,AVL3-1125-
727103174018101419Năng lượng tái tạo1Bùi Văn GaT6,9-10,AVL3-1124-
728103175018101417Xe - Máy chuyên dùng1Nguyễn Văn ĐôngCN,1-4,F1063-638-16/11/2018H1037h00
729103176018101417AĐA TK hệ thống điện tử ô tô1.5Nguyễn Việt HảiT7,7-9,XP3-1324-
730103176018101417BĐA TK hệ thống điện tử ô tô1.5Nguyễn Việt HảiT7,1-3,XP3-136-
731103176018101418AĐA TK hệ thống điện tử ô tô1.5Phạm Quốc TháiT4,2-3,XP3-1325-
732103176018101419AĐA TK hệ thống điện tử ô tô1.5Lê Minh TiếnT2,1-2,XP3-1325-
733103176018101419BĐA TK hệ thống điện tử ô tô1.5Phạm Quốc TháiT4,1-2,XP3-1325-
734103177018101418Kinh tế vận tải2Hồ Dương ĐôngT7,1-3,H2013-1353A
735103177018101418Kinh tế vận tải2Hồ Dương ĐôngT7,1-3,H2013-1353B
736103177018101420Kinh tế vận tải2Huỳnh Nhật TốT5,1-3,A1423-1348-
737103178018101417Thực tập tốt nghiệp2Trường ĐHBK19-2458A
738103178018101417Thực tập tốt nghiệp2Trường ĐHBK19-2458B
739103179018101620Tĩnh học tàu thủy3Trần Văn LuậnT5,7-9,H3053-1842-20/12/2018H10113h00
740103180018101720Vẽ tàu1Phạm Trường ThiT6,1-2,F1083-1841-14/12/2018F40813h00
741103181018101520Kết cấu thân tàu3Trần Văn LuậnT4,1-2,H308; T6,3-5,H2043-1342-04/12/2018F3017h00
742103182018101520Hệ thống động lực tàu thủy2Trần Văn LuậnT4,7-9,H2013-1340-01/12/2018F2037h00
74310318301810xx91Đồ án TK Máy tàu1.5Dương Đình NghĩaT7,1-3,XP5-156-
74410318301810xx91BĐồ án TK Máy tàu1.5Lê Minh TiếnT7,1-3,XP5-155-
745103184018101520AĐA TK hệ động lực tàu1.5Trần Văn LuậnT6,8-10,XP3-1325-
746103184018101520BĐA TK hệ động lực tàu1.5Nguyễn Văn TriềuT2,7-9,XP3-1327-
747103185018101520Bố trí chung và kiến trúc tàu1Nguyễn Thị Huyền TrangT2,1-2,F3033-1335-22/12/2018F2107h00
748103186018101520Trang bị điện, điện tử tàu thủy2Nguyễn Văn TriềuT7,1-3,H1083-1334-13/12/2018H2077h00
749103187018101420Công nghệ đóng tàu3Phạm Trường ThiT3,1-2,A134; T5,8-10,A1343-1331-19/11/2018F2107h00
750103188018101420AĐA Công nghệ đóng tàu2Trần Văn LuậnT2,1-3,XP3-1313-26/11/2018F1097h00
751103188018101420BĐA Công nghệ đóng tàu2Phạm Trường ThiT7,1-3,XP3-1318-26/11/2018F1099h00
752103189018101420Thực tập tốt nghiệp2Trường ĐHBK19-2427-
75310319001810xx91Đồ án tốt nghiệp (KT Tàu thủy)10Trường ĐHBK6
754103201018101419TK ô tô chuyên dụng2Nguyễn Văn ĐôngT2,6-10,F208; T6,6-10,F30911-1324-23/11/2018H3077h00
755103206318101620LT Máy tàu3Dương Việt DũngT4,8-10,E2013-1838-24/12/2018F11013h00
756103207318101617ATH máy và truyền động thủy khí0.5Nguyễn Xuân SơnT2,1-5,PTN15-1713-
757103207318101617BTH máy và truyền động thủy khí0.5Nguyễn Xuân SơnT3,1-5,PTN15-1730-
758103207318101618ATH máy và truyền động thủy khí0.5Nguyễn Xuân SơnT6,1-5,PTN15-1732-
759103207318101618BTH máy và truyền động thủy khí0.5Nguyễn Xuân SơnT3,6-10,PTN15-1729-
760103207318101620ATH máy và truyền động thủy khí0.5Nguyễn Xuân SơnT4,1-5,PTN15-1728-
761103212318101419Logictic & tổ chức vận tải ô tô2Khoa Cơ khí GTT2,7-9,A1413-1324-26/11/2018F1077h00
762103213318101419ĐKTĐ trên ô tô và động cơ2Phạm Quốc TháiT3,7-9,AVL3-1324-30/11/2018H2027h00
763103214318101419AĐA CN Sản xuất ô tô1.5Khoa Cơ khí GTCN,1-2,XP3-1312-05/12/2018F1017h00
764103214318101419BĐA CN Sản xuất ô tô1.5Khoa Cơ khí GTCN,3-4,XP3-1312-05/12/2018F1019h00
765104015318101422Mạng nhiệt2Bùi Thị Hương LanT6,7-9,F3103-1352A
766104015318101422Mạng nhiệt2Bùi Thị Hương LanT6,7-9,F3103-1352B
767104015318101423Mạng nhiệt2Bùi Thị Hương LanT2,7-9,H2013-1338-
768104015318101425Mạng nhiệt2Mã Phước HoàngT2,8-10,H2033-1366A
769104015318101425Mạng nhiệt2Mã Phước HoàngT2,8-10,H2033-1366B
77010401731810xx91Đồ án Lạnh2Nguyễn Thành VănT7,1-3,F3085-1525-21/12/2018F4087h00
771104018318101522AĐA lò hơi2Hoàng Ngọc ĐồngT2,1-2,XP3-1320-
772104018318101522BĐA lò hơi2Hoàng Ngọc ĐồngT2,3-4,XP3-1321-
773104018318101522CĐA lò hơi2Hoàng Ngọc ĐồngT6,3-4,XP3-1320-
774104018318101525BĐA lò hơi2Trần Thanh SơnT2,7-9,XP3-1323-
775104018318101525CĐA lò hơi2Phạm Duy VũT3,7-9,XP3-1330-
77610403731810xx91Đồ án tốt nghiệp (KT nhiệt)10Trường ĐHBK6
777104045118101601KT nhiệt2Bùi Thị Hương LanT4,1-2,H1013-1870A
778104045118101601KT nhiệt2Bùi Thị Hương LanT4,1-2,H1013-1870B
779104045118101602KT nhiệt2Thái Ngọc SơnT3,1-2,H3073-1870A
780104045118101602KT nhiệt2Thái Ngọc SơnT3,1-2,H3073-1870B
781104045118101663KT nhiệt2Trần Thanh SơnT7,3-5,H1023-159-
782104045118101710KT nhiệt2Bùi Thị Hương LanT3,3-4,F4023-1865A
783104045118101710KT nhiệt2Bùi Thị Hương LanT3,3-4,F4023-1865B
784104045118101711KT nhiệt2Bùi Thị Hương LanT3,1-2,F4033-1863A
785104045118101711KT nhiệt2Bùi Thị Hương LanT3,1-2,F4033-1863B
786104045118101714KT nhiệt2Ngô Phi MạnhT3,1-2,E2083-1556A13/12/2018F1017h00
787104045118101714KT nhiệt2Ngô Phi MạnhT3,1-2,E2083-1556B13/12/2018F1027h00
788104045118101738KT nhiệt2Thái Ngọc SơnT7,3-5,E1043-4;7-1772A
789104045118101738KT nhiệt2Thái Ngọc SơnT7,3-5,E1043-4;7-1772B
790104045118101739KT nhiệt2Ngô Phi MạnhT4,1-2,H4013-5;8-1771A
791104045118101739KT nhiệt2Ngô Phi MạnhT4,1-2,H4013-5;8-1771B
792104045118101740KT nhiệt2Ngô Phi MạnhT4,6-7,F2103-6;9-1765A
793104045118101740KT nhiệt2Ngô Phi MạnhT4,6-7,F2103-6;9-1765B
794104045118101757KT nhiệt2Bùi Thị Hương LanT3,6-7,H2063-1567A
795104045118101757KT nhiệt2Bùi Thị Hương LanT3,6-7,H2063-1567B
796104047318101722ATN Nhiệt động & T. nhiệt1Trần Thị Mỹ LinhT2,1-5,A12911-1419-
797104047318101722BTN Nhiệt động & T. nhiệt1Trần Thị Mỹ LinhT3,6-10,A12911-1423-
798104047318101722CTN Nhiệt động & T. nhiệt1Trần Thị Mỹ LinhT5,6-10,A12911-1422-
799104047318101723ATN Nhiệt động & T. nhiệt1Trần Thị Mỹ LinhT2,6-10,A12911-1421-
800104047318101723BTN Nhiệt động & T. nhiệt1Trần Thị Mỹ LinhT4,6-10,A12911-1421-
801104047318101723CTN Nhiệt động & T. nhiệt1Trần Thị Mỹ LinhT6,1-5,A12911-1419-
80210405431810xx91Năng lượng tái tạo2Phan Quý TràT7,1-3,E1035-1512-02/12/2018F2037h00
803104060318101425AĐA NM nhiệt điện A2Trần Thanh SơnT5,1-3,XP3-1324-16/01/2019F1017h00
804104060318101425BĐA NM nhiệt điện A2Trần Thanh SơnT6,1-3,XP3-1324-16/01/2019F1019h00
80510406231810xx91Đồ án tốt nghiệp (N.lượng & M.trường)10Trường ĐHBK7
806104073218101824Nhập môn ngành2Thái Ngọc SơnT6,1-3,HL3.15-2010-
807104074318101622Phương pháp tính3Nguyễn BốnT3,7-9,H1073-1849-
808104074318101625Phương pháp tính3Nguyễn BốnT2,6-8,H1083-1851-
809104075318101722Nhiệt động kỹ thuật4Mã Phước HoàngT5,1-4,F3093-1875A
810104075318101722Nhiệt động kỹ thuật4Mã Phước HoàngT5,1-4,F3093-1875B
811104075318101723Nhiệt động kỹ thuật4Mã Phước HoàngT6,7-10,B3013-1871A
812104075318101723Nhiệt động kỹ thuật4Mã Phước HoàngT6,7-10,B3013-1871B
813104076318101722Truyền nhiệt3Thái Ngọc SơnT4,1-3,H2053-1872A
814104076318101722Truyền nhiệt3Thái Ngọc SơnT4,1-3,H2053-1872B
815104076318101723Truyền nhiệt3Thái Ngọc SơnT5,3-5,F1073-1862A
816104076318101723Truyền nhiệt3Thái Ngọc SơnT5,3-5,F1073-1862B
817104079318101622Lò hơi 12Hoàng Ngọc ĐồngT4,9-10,H3033-1845-
818104079318101625Lò hơi 12Hoàng Ngọc ĐồngT4,7-8,H3053-1857A
819104079318101625Lò hơi 12Hoàng Ngọc ĐồngT4,7-8,H3053-1857B
820104081318101522Kỹ thuật sấy3Trần Văn VangT5,7-9,E103; T7,1-3,F2083-1368A
821104081318101522Kỹ thuật sấy3Trần Văn VangT5,7-9,E103; T7,1-3,F2083-1368B
822104081318101525Kỹ thuật sấy3Ngô Phi MạnhT2,1-2,B301; T6,1-3,E2023-1335-
823104083318101522Đo lường nhiệt2Mã Phước HoàngT3,3-5,F2093-1363A
824104083318101522Đo lường nhiệt2Mã Phước HoàngT3,3-5,F2093-1363B
825104083318101525Đo lường nhiệt2Mã Phước HoàngT2,3-5,B3013-1336-
826104086318101522Xử lý nước cho TB nhiệt1Phạm Duy VũT3,1-2,F2093-1349-
827104086318101525Xử lý nước cho TB nhiệt1Phạm Duy VũT4,1-2,F1073-1326-
828104088318101522ATN Nhiệt + lạnh1Nguyễn Đức MinhT2,1-5,D10110-1319-
829104088318101522BTN Nhiệt + lạnh1Nguyễn Đức MinhT3,6-10,D10110-1320-
830104088318101525ATN Nhiệt + lạnh1Nguyễn Đức MinhT4,6-10,D10110-1320-
831104089318101522Nhà máy nhiệt điện2Trần Thanh SơnT4,3-5,F3083-1359A
832104089318101522Nhà máy nhiệt điện2Trần Thanh SơnT4,3-5,F3083-1359B
833104089318101525Nhà máy nhiệt điện2Phạm Duy VũT4,3-5,F1073-1370A
834104089318101525Nhà máy nhiệt điện2Phạm Duy VũT4,3-5,F1073-1370B
835104090318101522Thực tập công nhân2Khoa Nhiệt15-1877A
836104090318101522Thực tập công nhân2Khoa Nhiệt15-1877B
837104090318101525Thực tập công nhân2Khoa Nhiệt15-1841-
838104092318101525Chuyên đề lò hơi2Hoàng Ngọc ĐồngT6,7-9,E1043-1334-22/12/2018F20313h00
839104094318101422Kỹ thuật an toàn nhiệt1Trần Văn VangT4,1-4,F3105-852A
840104094318101422Kỹ thuật an toàn nhiệt1Trần Văn VangT4,1-4,F3105-852B
841104094318101423Kỹ thuật an toàn nhiệt1Trần Văn VangT3,7-10,F2105-837-
842104094318101425Kỹ thuật an toàn nhiệt1Trần Văn VangT2,6-7,H2033-1140-
843104095318101422AĐA Nhà máy nhiệt điện1.5Phạm Duy VũT7,1-3,XP3-1326-
844104095318101422BĐA Nhà máy nhiệt điện1.5Phạm Duy VũT2,7-9,XP3-1325-
845104095318101423AĐA Nhà máy nhiệt điện1.5Phạm Duy VũT6,1-3,XP3-1328-
846104095318101423BĐA Nhà máy nhiệt điện1.5Trần Thanh SơnT5,7-9,XP3-1319-
847104096318101422AĐA Điều hòa không khí1.5Võ Chí ChínhT7,7-9,XP3-1325-
848104096318101422BĐA Điều hòa không khí1.5Võ Chí ChínhT6,3-4,XP3-1325-
849104096318101423AĐA Điều hòa không khí1.5Võ Chí ChínhT6,7-9,XP3-1325-
850104096318101423BĐA Điều hòa không khí1.5Võ Chí ChínhT7,1-3,XP3-1323-
851104096318101425AĐA Điều hòa không khí1.5Võ Chí ChínhT3,1-3,XP3-1325-
852104096318101425BĐA Điều hòa không khí1.5Võ Chí ChínhT4,3-5,XP3-1325-
853104096318101522AĐA Điều hòa không khí1.5Võ Chí ChínhT2,7-9,XP3-1325-
854104096318101522BĐA Điều hòa không khí1.5Võ Chí ChínhT6,1-2,XP3-1335-
855104096318101522CĐA Điều hòa không khí1.5Nguyễn Thành VănT3,8-10,XP3-1329-
856104097318101422CĐ Điều hòa không khí1Võ Chí ChínhT3,7-10,F1015-845-
857104097318101423CĐ Điều hòa không khí1Võ Chí ChínhT5,1-4,F1105-857A
858104097318101423CĐ Điều hòa không khí1Võ Chí ChínhT5,1-4,F1105-857B
859104097318101522CĐ Điều hòa không khí1Võ Chí ChínhT4,1-2,F3083-1373A
860104097318101522CĐ Điều hòa không khí1Võ Chí ChínhT4,1-2,F3083-1373B
861104098318101423Lò công nghiệp2Trần Gia MỹT7,7-10,F10113-1386A
862104098318101423Lò công nghiệp2Trần Gia MỹT7,7-10,F10113-1386B
863104098318101522Lò công nghiệp2Trần Gia MỹCN,1-4,F11023-2389A
864104098318101522Lò công nghiệp2Trần Gia MỹCN,1-4,F11023-2389B
865104099318101422Thực tập tốt nghiệp2Trường ĐHBK18-23110A
866104099318101422Thực tập tốt nghiệp2Trường ĐHBK18-23110B
867104100018101622Kỹ thuật lạnh3Nguyễn Thành VănT5,7-9,H2033-1847-
868104100018101625Kỹ thuật lạnh3Nguyễn Thành VănT5,1-3,E2033-1858A
869104100018101625Kỹ thuật lạnh3Nguyễn Thành VănT5,1-3,E2033-1858B
870104102318101425CĐ Nhà máy nhiệt điện1Trần Thanh SơnT6,7-10,F1015-830-
871104102318101525CĐ Nhà máy nhiệt điện1Trần Thanh SơnT3,1-2,F1103-1343-
872105000318101532ATN Vi xử lý & Vi điều khiển0.5Trần Anh TuấnT2,6-10,I20312-1327-
873105000318101532BTN Vi xử lý & Vi điều khiển0.5Trần Anh TuấnT5,1-5,I20312-1328-
874105001218101527ATN Bảo vệ Rơle trong HTĐ0.5Khương Thị Út ThươngT2,1-5,I1049-1028-
875105001218101527BTN Bảo vệ Rơle trong HTĐ0.5Khương Thị Út ThươngT4,6-10,I1049-1020-
876105001218101527CTN Bảo vệ Rơle trong HTĐ0.5Khương Thị Út ThươngT5,6-10,I1049-1017-
877105001218101528ATN Bảo vệ Rơle trong HTĐ0.5Khương Thị Út ThươngT3,6-10,I10416-1732-
878105001218101528BTN Bảo vệ Rơle trong HTĐ0.5Khương Thị Út ThươngT6,6-10,I10416-1730-
879105001218101534ATN Bảo vệ Rơle trong HTĐ0.5Khương Thị Út ThươngT4,6-10,I10411-1220-
880105001218101534BTN Bảo vệ Rơle trong HTĐ0.5Khương Thị Út ThươngT3,6-10,I10411-1221-
881105002218101727Lý thuyết trường điện từ2Trần Văn ChínhT5,1-2,F1073-1867A
882105002218101727Lý thuyết trường điện từ2Trần Văn ChínhT5,1-2,F1073-1867B
883105002218101728Lý thuyết trường điện từ2Hoàng DũngT3,1-2,F2073-1873A
884105002218101728Lý thuyết trường điện từ2Hoàng DũngT3,1-2,F2073-1873B
885105002218101729Lý thuyết trường điện từ2Hoàng DũngT3,3-4,F2063-1875A
886105002218101729Lý thuyết trường điện từ2Hoàng DũngT3,3-4,F2063-1875B
887105002218101732Lý thuyết trường điện từ2Trần Văn ChínhT3,1-2,F1063-1846-
888105002218101733Lý thuyết trường điện từ2Trần Văn ChínhT5,3-4,F2033-1859A
889105002218101733Lý thuyết trường điện từ2Trần Văn ChínhT5,3-4,F2033-1859B
890105002218101734Lý thuyết trường điện từ2Trần Văn ChínhT4,1-2,E1123-1844-20/12/2018H10513h00
891105002218101736Lý thuyết trường điện từ2Hoàng DũngT4,3-4,E1123-1831-20/12/2018H10413h00
892105002218101737Lý thuyết trường điện từ2Trần Văn ChínhT2,1-2,E1123-1832-20/12/2018H10313h00
893105004318101429Cung cấp điện XNCN2Võ Quang SơnT3,7-9,H2023-1349-
894105004318101430Cung cấp điện XNCN2Võ Quang SơnT5,7-9,E4033-1332-
895105004318101532Cung cấp điện XNCN2Trần Vinh TịnhT4,1-3,F2033-1374A11/12/2018F3087h00
896105004318101532Cung cấp điện XNCN2Trần Vinh TịnhT4,1-3,F2033-1374B11/12/2018F3067h00
897105004318101535Cung cấp điện XNCN2Dương Minh QuânT6,1-2,E2073-1533-11/12/2018F3077h00
898105005318101727Toán chuyên ngành3Nguyễn Bình NamT3,7-9,E1013-1870A
899105005318101727Toán chuyên ngành3Nguyễn Bình NamT3,7-9,E1013-1870B
900105005318101728Toán chuyên ngành3Trần Văn ChínhT2,3-5,E1023-1866A
901105005318101728Toán chuyên ngành3Trần Văn ChínhT2,3-5,E1023-1866B
902105005318101729Toán chuyên ngành3Nguyễn Bình NamT2,3-5,E2013-1872A
903105005318101729Toán chuyên ngành3Nguyễn Bình NamT2,3-5,E2013-1872B
904105005318101732Toán chuyên ngành3Trần Văn ChínhT4,3-5,E2013-1842-
905105005318101733Toán chuyên ngành3Nguyễn Bình NamT7,1-3,E2033-1864A
906105005318101733Toán chuyên ngành3Nguyễn Bình NamT7,1-3,E2033-1864B
907105005318101734Toán chuyên ngành3Trần Văn ChínhT6,1-3,E1123-1844-27/12/2018F30113h00
908105005318101736Toán chuyên ngành3Nguyễn Bình NamT5,8-10,E4043-1830-27/12/2018F30213h00
909105005318101737Toán chuyên ngành3Trần Văn ChínhT6,7-9,E1123-1833-27/12/2018F30313h00
910105007318101657Lý thuyết điều khiển tự động 13Trần Thị Minh DungT2,3-5,H2073-1830-30/12/2018F1067h00
911105009318101532Cấu trúc hệ thống máy tính2Nguyễn Quốc ĐịnhT7,7-9,F4063-1356A15/12/2018F3087h00
912105009318101532Cấu trúc hệ thống máy tính2Nguyễn Quốc ĐịnhT7,7-9,F4063-1356B15/12/2018F3077h00
913105009318101535Cấu trúc hệ thống máy tính2Nguyễn Quốc ĐịnhT3,3-5,E2053-1533-20/12/2018F1097h00
914105011318101627AĐA máy điện2Nguyễn Văn TấnT4,7-8,XP3-1826-
915105011318101627BĐA máy điện2Bùi Tấn LợiT6,1-2,XP3-1826-
916105011318101628AĐA máy điện2Nguyễn Thị Ái NhiT6,1-2,XP3-1827-
917105011318101628BĐA máy điện2Võ Quang SơnT4,3-4,XP3-1830-
918105011318101634AĐA máy điện2Võ Quang SơnT4,1-2,XP3-1818-
919105011318101634BĐA máy điện2Nguyễn Văn TấnT4,9-10,XP3-1822-
920105011318101657AĐA máy điện2Phan Văn HiềnT5,7-8,XP3-1823-
921105015318101627Điện tử công suất3Giáp Quang HuyT2,8-10,E2023-1851-
922105015318101628Điện tử công suất3Lê Tiến DũngT5,3-5,H1033-1860A
923105015318101628Điện tử công suất3Lê Tiến DũngT5,3-5,H1033-1860B
924105015318101632Điện tử công suất3Giáp Quang HuyT3,8-10,E1043-1869A
925105015318101632Điện tử công suất3Giáp Quang HuyT3,8-10,E1043-1869B
926105015318101634Điện tử công suất3Đoàn Quang VinhT3,1-4,E2063-1839-12/12/2018F30613h00
927105015318101635Điện tử công suất3Đoàn Quang VinhT5,1-4,E2083-1834-12/12/2018F30713h00
928105018318101627AĐA Điện tử công suất2Giáp Quang HuyT5,3-4,XP3-1827-
929105018318101627BĐA Điện tử công suất2Giáp Quang HuyT5,1-2,XP3-1825-
930105018318101628AĐA Điện tử công suất2Giáp Quang HuyT6,3-4,XP3-1825-
931105018318101628BĐA Điện tử công suất2Giáp Quang HuyT4,1-2,XP3-1818-
932105018318101632AĐA Điện tử công suất2Giáp Quang HuyT5,7-8,XP3-1821-
933105018318101632BĐA Điện tử công suất2Giáp Quang HuyT5,9-10,XP3-1822-
934105018318101632CĐA Điện tử công suất2Giáp Quang HuyT7,1-2,XP3-1824-
935105018318101634AĐA Điện tử công suất2Trần Thái Anh ÂuT4,3-4,XP3-188-26/12/2018F1097h00
936105018318101634BĐA Điện tử công suất2Trần Thái Anh ÂuT4,7-8,XP3-187-26/12/2018F1099h00
937105018318101635AĐA Điện tử công suất2Trương Thị Bích ThanhT2,1-2,XP3-1818-26/12/2018F1109h00
938105018318101635BĐA Điện tử công suất2Trương Thị Bích ThanhT3,3-4,XP3-1816-26/12/2018F1107h00
93910502231810xx91Ngắn mạch trong Hệ thống điện2Lê VânT7,1-3,E110B5-1516-29/12/2018F40113h00
940105024318101428Điều khiển số2Trần Thị Minh DungT4,1-3,A1443-1327-12/11/2018F3017h00
941105034318101527AĐA điều khiển logic2Trần Thị Minh DungT5,7-8,XP7-1932-
942105034318101527BĐA điều khiển logic2Trần Thị Minh DungT5,9-10,XP7-1927-
943105034318101527CĐA điều khiển logic2Trần Thị Minh DungT6,7-8,XP7-1922-
944105034318101528AĐA điều khiển logic2Trương Thị Bích ThanhT5,7-8,XP3-6;11-1931-
945105034318101528BĐA điều khiển logic2Trương Thị Bích ThanhT5,9-10,XP3-6;11-1913-
946105034318101528CĐA điều khiển logic2Trương Thị Bích ThanhT5,1-2,XP3-6;11-1911-
947105034318101534AĐA điều khiển logic2Trần Thái Anh ÂuT5,7-8,XP3-1521-04/01/2019F1077h00
948105034318101534BĐA điều khiển logic2Trần Thái Anh ÂuT5,9-10,XP3-1520-04/01/2019F1079h00
949105034318101535AĐA điều khiển logic2Nguyễn Kim ÁnhT6,7-8,XP3-1516-04/01/2019F1087h00
950105034318101535BĐA điều khiển logic2Nguyễn Kim ÁnhT6,9-10,XP3-1517-04/01/2019F1089h00
951105041318101427Ổn định trong hệ thống điện2Hạ Đình TrúcT4,7-9,F2033-1367A14/11/2018E4027h00
952105041318101427Ổn định trong hệ thống điện2Hạ Đình TrúcT4,7-9,F2033-1367B14/11/2018E4028h15
953105042318101428Vi điều khiển2Ngô Đình ThanhT5,1-3,A1413-1328-16/11/2018H1047h00
954105045318101428Mạng tr.thông CN và hệ SCADA2Ngô Đình ThanhT6,1-3,A1443-1324-21/11/2018F1077h00
955105045318101532Mạng tr.thông CN và hệ SCADA2Nguyễn Kim ÁnhT5,7-9,F4023-1360A18/12/2018F2077h00
956105045318101532Mạng tr.thông CN và hệ SCADA2Nguyễn Kim ÁnhT5,7-9,F4023-1360B18/12/2018F2037h00
957105045318101535Mạng tr.thông CN và hệ SCADA2Trần Thái Anh ÂuT4,3-5,E2073-1533-18/12/2018F2067h00
958105047318101428Điều khiển truyền động điện2Giáp Quang HuyT4,7-9,A1443-1324-26/12/2018F1017h00
959105048318101428MH hoá và mô phỏng HTĐK2Lê Tiến DũngT3,7-9,A1413-1326-05/12/2018F1087h00
960105050318101429Kỹ thuật chiếu sáng2Phan Văn HiềnT2,7-9,H2023-1349-
961105050318101430Kỹ thuật chiếu sáng2Phan Văn HiềnT3,3-5,H1013-1348-
962105054318101429Cảm biến2Võ Như TiếnT5,1-3,H2023-1364A
963105054318101429Cảm biến2Võ Như TiếnT5,1-3,H2023-1364B
964105054318101432Cảm biến2Nguyễn Hoàng MaiT3,7-9,H2073-1364A
965105054318101432Cảm biến2Nguyễn Hoàng MaiT3,7-9,H2073-1364B
966105054318101433Cảm biến2Nguyễn Hoàng MaiT6,7-9,H2083-1361A
967105054318101433Cảm biến2Nguyễn Hoàng MaiT6,7-9,H2083-1361B
968105060318101434Đồ án tốt nghiệp (Điện, điện tử CLC)10Trường ĐHBK27
96910506031810xx91Đồ án tốt nghiệp (Điện, điện tử)10Trường ĐHBK17
970105061318101632Kỹ thuật xung số3Trần Đình Khôi QuốcT7,3-5,E2013-1858A21/12/2018H20513h00
971105061318101632Kỹ thuật xung số3Trần Đình Khôi QuốcT7,3-5,E2013-1858B21/12/2018H20613h00
972105064318101527Vận hành nhà máy thuỷ điện2Lê Đình DươngT3,8-10,F1037-1966A
973105064318101527Vận hành nhà máy thuỷ điện2Lê Đình DươngT3,8-10,F1037-1966B
974105064318101528Vận hành nhà máy thuỷ điện2Phạm Văn KiênT2,3-5,H3063-6;11-1965A
975105064318101528Vận hành nhà máy thuỷ điện2Phạm Văn KiênT2,3-5,H3063-6;11-1965B
976105064318101534Vận hành nhà máy thuỷ điện2Lê Đình DươngT6,1-2,E2063-1541-20/12/2018F3017h00
977105071318101427TK bảo vệ rơle2Đoàn Ngọc Minh TúT7,1-3,F2063-1378A19/11/2018F4087h00
978105071318101427TK bảo vệ rơle2Đoàn Ngọc Minh TúT7,1-3,F2063-1378B19/11/2018F4088h15
979105072318101427Tính toán thiết kế cao áp2Lưu Ngọc AnT6,7-9,F2063-1360A23/11/2018F3097h00
980105072318101427Tính toán thiết kế cao áp2Lưu Ngọc AnT6,7-9,F2063-1360B23/11/2018F3098h15
981105075318101432Điều khiển thuỷ khí2Trần Ngọc HảiT6,7-9,H2073-1340-
982105075318101433Điều khiển thuỷ khí2Trần Ngọc HảiT7,1-3,H2083-1355A
983105075318101433Điều khiển thuỷ khí2Trần Ngọc HảiT7,1-3,H2083-1355B
984105081318101432ĐK logic trong TĐĐ2Nguyễn Quốc ĐịnhT5,1-3,H2073-1348-
985105081318101433ĐK logic trong TĐĐ2Nguyễn Quốc ĐịnhT2,7-9,H2083-1353A
986105081318101433ĐK logic trong TĐĐ2Nguyễn Quốc ĐịnhT2,7-9,H2083-1353B
987105092118101701ATN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT2,1-5,I1066-725-
988105092118101701BTN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT4,1-5,I1066-725-
989105092118101701CTN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT6,1-5,I1066-724-
990105092118101702ATN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT3,1-5,I1068-925-
991105092118101702BTN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT6,1-5,I1068-925-
992105092118101702CTN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT7,1-5,I1068-925-
993105092118101705ATN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT2,6-10I1066-725-
994105092118101705BTN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT4,6-10I1066-725-
995105092118101705CTN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT5,1-5,I1066-724-
996105092118101706ATN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT3,6-10I1068-923-
997105092118101706BTN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT4,1-5,I1068-925-
998105092118101710ATN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT3,6-10,I10610-1124-
999105092118101717ATN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT2,1-5,I10612-1325-
1000105092118101717BTN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT2,6-10,I10612-1325-
1001105092118101717CTN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT4,1-5,I10612-1323-
1002105092118101717DTN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT5,6-10,I10612-1324-
1003105092118101718ATN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT6,1-5,I10612-1325-
1004105092118101718BTN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT6,6-10,I10612-1325-
1005105092118101718CTN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT7,1-5,I10612-1325-
1006105092118101720ATN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT5,1-5,I10612-1325-
1007105092118101720BTN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT3,6-10,I10612-1325-
1008105092118101746ATN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT2,1-5,I106; T4,1-5,I10618-1815-
1009105092118101746BTN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT3,6-10,I106; T7,1-5,I10618-1816-
1010105092118101747TN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT2,6-10,I106; T5,6-10,I10618-1826-
1011105092118101748ATN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT2,1-5,I10616-1725-
1012105092118101748BTN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT2,6-10,I10616-1725-
1013105092118101748CTN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT6,6-10,I10616-1725-
1014105092118101750ATN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT4,1-5,I10616-1724-
1015105092118101750BTN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT4,6-10,I10616-1726-
1016105092118101751ATN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT5,6-10,I10616-1725-
1017105092118101783ATN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT2,6-10,I10614-1526-
1018105092118101783BTN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT3,6-10,I10614-1526-
1019105092118101783CTN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT5,6-10,I10614-1525-
1020105092118101784ATN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT4,6-10,I10614-1525-
1021105092118101784BTN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT4,1-5,I10614-1519-
1022105092118101784CTN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT6,1-5,I10614-1525-
1023105092318101635Lý thuyết điều khiển tự động2Trần Thị Minh DungT4,6-7,E301A3-1835-30/12/2018F1077h00
1024105093118101701Kỹ thuật điện2Nguyễn Văn TấnT3,7-8,F1103-1875A
1025105093118101701Kỹ thuật điện2Nguyễn Văn TấnT3,7-8,F1103-1875B
1026105093118101702Kỹ thuật điện2Bùi Tấn LợiT2,6-7,F1033-1880A
1027105093118101702Kỹ thuật điện2Bùi Tấn LợiT2,6-7,F1033-1880B
1028105093118101705Kỹ thuật điện2Nguyễn Văn TấnT3,9-10,F1103-1880A
1029105093118101705Kỹ thuật điện2Nguyễn Văn TấnT3,9-10,F1103-1880B
1030105093118101706Kỹ thuật điện2Nguyễn Thị Ái NhiT5,6-7,F2033-1879A
1031105093118101706Kỹ thuật điện2Nguyễn Thị Ái NhiT5,6-7,F2033-1879B
1032105093118101711Kỹ thuật điện2Võ Quang SơnT6,4-5,F1093-1864A
1033105093118101711Kỹ thuật điện2Võ Quang SơnT6,4-5,F1093-1864B
1034105093118101717Kỹ thuật điện2Võ Quang SơnT6,1-2,F1103-1868A
1035105093118101717Kỹ thuật điện2Võ Quang SơnT6,1-2,F1103-1868B
1036105093118101718Kỹ thuật điện2Nguyễn Văn TấnT5,1-2,E1013-1879A
1037105093118101718Kỹ thuật điện2Nguyễn Văn TấnT5,1-2,E1013-1879B
1038105093118101720Kỹ thuật điện2Lê Tấn DuyT4,1-2,F1063-1879A
1039105093118101720Kỹ thuật điện2Lê Tấn DuyT4,1-2,F1063-1879B
1040105093118101746Kỹ thuật điện2Nguyễn Văn TấnT5,4-5,E301B3-1831-27/12/2018F1017h00
1041105093118101747Kỹ thuật điện2Nguyễn Thị Ái NhiT4,1-2,E301A3-1826-27/12/2018F1027h00
1042105093118101748Kỹ thuật điện2Dương Ngọc ThọT4,2-3,E1013-1880A27/12/2018F1037h00
1043105093118101748Kỹ thuật điện2Dương Ngọc ThọT4,2-3,E1013-1880B27/12/2018F1067h00
1044105093118101750Kỹ thuật điện2Võ Quang SơnT2,1-2,F3073-1878A
1045105093118101750Kỹ thuật điện2Võ Quang SơnT2,1-2,F3073-1878B
1046105093118101751Kỹ thuật điện2Nguyễn Văn TấnT6,1-2,F2033-1878A
1047105093118101751Kỹ thuật điện2Nguyễn Văn TấnT6,1-2,F2033-1878B
1048105093118101752Kỹ thuật điện2Võ Quang SơnT3,1-3,E1123-1529-27/12/2018F1077h00
1049105093118101767Kỹ thuật điện2Dương Ngọc ThọT4,4-5,E1023-1879A
1050105093118101767Kỹ thuật điện2Dương Ngọc ThọT4,4-5,E1023-1879B
1051105093118101768Kỹ thuật điện2Lê Tấn DuyT5,1-2,F1083-1877A
1052105093118101768Kỹ thuật điện2Lê Tấn DuyT5,1-2,F1083-1877B
1053105093118101769Kỹ thuật điện2Nguyễn Thị Ái NhiT6,6-7,F3073-1880A
1054105093118101769Kỹ thuật điện2Nguyễn Thị Ái NhiT6,6-7,F3073-1880B
1055105093118101775Kỹ thuật điện2Bùi Tấn LợiT5,7-9,F1013-1370A
1056105093118101775Kỹ thuật điện2Bùi Tấn LợiT5,7-9,F1013-1370B
1057105093118101777Kỹ thuật điện2Nguyễn Thị Ái NhiT2,6-7,E2043-1861A
1058105093118101777Kỹ thuật điện2Nguyễn Thị Ái NhiT2,6-7,E2043-1861B
1059105093118101779Kỹ thuật điện2Võ Quang SơnT7,3-4,H4013-1872A
1060105093118101779Kỹ thuật điện2Võ Quang SơnT7,3-4,H4013-1872B
1061105093118101781Kỹ thuật điện2Dương Ngọc ThọT2,6-7,F1093-1877A
1062105093118101781Kỹ thuật điện2Dương Ngọc ThọT2,6-7,F1093-1877B
1063105093118101783Kỹ thuật điện2Lê Tấn DuyT4,3-5,F1013-1570A
1064105093118101783Kỹ thuật điện2Lê Tấn DuyT4,3-5,F1013-1570B
1065105093118101784Kỹ thuật điện2Dương Ngọc ThọT2,8-10,F4013-1576A
1066105093118101784Kỹ thuật điện2Dương Ngọc ThọT2,8-10,F4013-1576B
1067105093118101785Kỹ thuật điện2Lê Tấn DuyT5,3-4,F1013-1862A
1068105093118101785Kỹ thuật điện2Lê Tấn DuyT5,3-4,F1013-1862B
1069105095318101727ATN LT Mạch điện 10.5Trần Anh TuấnT3,1-5,I2028-917-
1070105095318101727BTN LT Mạch điện 10.5Trần Anh TuấnT4,6-10,I2028-927-
1071105095318101727CTN LT Mạch điện 10.5Trần Anh TuấnT5,6-10,I2028-925-
1072105095318101728ATN LT Mạch điện 10.5Trần Anh TuấnT3,6-10,I20212-1327-
1073105095318101728BTN LT Mạch điện 10.5Trần Anh TuấnT4,6-10,I20212-1325-
1074105095318101728CTN LT Mạch điện 10.5Trần Anh TuấnT6,1-5,I20212-1324-
1075105095318101729ATN LT Mạch điện 10.5Trần Anh TuấnT5,1-5,I20216-1725-
1076105095318101729BTN LT Mạch điện 10.5Trần Anh TuấnT6,6-10,I20216-1715-
1077105095318101729CTN LT Mạch điện 10.5Trần Anh TuấnT7,1-5,I20216-1725-
1078105095318101732ATN LT Mạch điện 10.5Trần Anh TuấnT2,6-10,I20216-1725-
1079105095318101732BTN LT Mạch điện 10.5Trần Anh TuấnT3,6-10,I20216-1726-
1080105095318101732CTN LT Mạch điện 10.5Trần Anh TuấnT5,6-10,I20216-1725-
1081105095318101733CTN LT Mạch điện 10.5Trần Anh TuấnT4,1-5,I20216-1715-
1082105095318101734ATN LT Mạch điện 10.5Trần Anh TuấnT2,1-5,I20212-1322-
1083105095318101734BTN LT Mạch điện 10.5Trần Anh TuấnT3,1-5,I20212-1321-
1084105095318101736ATN LT Mạch điện 10.5Trần Anh TuấnT2,1-5,I20210-1117-
1085105095318101736BTN LT Mạch điện 10.5Trần Anh TuấnT2,6-10,I20210-1113-
1086105095318101737ATN LT Mạch điện 10.5Trần Anh TuấnT3,1-5,I20210-1115-
1087105095318101737BTN LT Mạch điện 10.5Trần Anh TuấnT3,6-10,I20210-1117-
1088105095318101757ATN Lý thuyết mạch điện 10.5Trần Anh TuấnT2,1-5,I2036-723-
1089105095318101757BTN Lý thuyết mạch điện 10.5Trần Anh TuấnT2,6-10,I2036-725-
1090105100318101627ATN Kỹ thuật đo lường0.5Nguyễn Quang TânT4,6-10,I10314-1524-
1091105100318101627BTN Kỹ thuật đo lường0.5Nguyễn Quang TânT6,1-5,I10314-1526-
1092105100318101628ATN Kỹ thuật đo lường0.5Nguyễn Quang TânT2,1-5,I10316-1724-
1093105100318101628BTN Kỹ thuật đo lường0.5Nguyễn Quang TânT6,6-10,I10316-1725-
1094105100318101632ATN Kỹ thuật đo lường0.5Nguyễn Quang TânT4,1-5,I10317-1822-
1095105100318101632BTN Kỹ thuật đo lường0.5Nguyễn Quang TânT5,1-5,I10317-1820-
1096105100318101632CTN Kỹ thuật đo lường0.5Nguyễn Quang TânT6,1-5,I10317-1822-
1097105100318101634ATN Kỹ thuật đo lường0.5Nguyễn Quang TânT4,1-5,I10312-138-
1098105100318101634BTN Kỹ thuật đo lường0.5Nguyễn Quang TânT7,1-5,I10312-137-
1099105100318101635ATN Kỹ thuật đo lường0.5Nguyễn Quang TânT3,1-5,I10312-139-
1100105100318101635BTN Kỹ thuật đo lường0.5Nguyễn Quang TânT6,1-5,I10312-139-
1101105100318101657ATN Kỹ thuật đo lường0.5Nguyễn Quang TânT5,6-10,I10317-1817-
1102105100318101657BTN Kỹ thuật đo lường0.5Nguyễn Quang TânT7,1-5,I10317-1819-
1103105102318101632ATN Điện tử công suất0.5Nguyễn Quang TânT4,1-5,I3046-722-
1104105102318101632BTN Điện tử công suất0.5Nguyễn Quang TânT5,1-5,I3046-722-
1105105102318101632CTN Điện tử công suất0.5Nguyễn Quang TânT6,1-5,I3046-721-
1106105102318101634ATN Điện tử công suất0.5Nguyễn Quang TânT2,1-5,I3046-718-
1107105102318101634BTN Điện tử công suất0.5Nguyễn Quang TânT7,1-5,I3046-721-
1108105102318101635ATN Điện tử công suất0.5Nguyễn Quang TânT3,6-10,I3046-718-
1109105102318101635BTN Điện tử công suất0.5Nguyễn Quang TânT6,6-10,I3046-717-
1110105102318101657ATN Điện tử công suất0.5Nguyễn Quang TânT6,1-5,I3048-920-
1111105102318101657BTN Điện tử công suất0.5Nguyễn Quang TânT5,6-10,I304; T6,6-10,I3049-97-
1112105103318101627ATN Máy điện 20.5Trần Anh TuấnT4,1-5,I20210-1124-
1113105103318101627BTN Máy điện 20.5Trần Anh TuấnT4,6-10,I20210-1128-
1114105103318101628ATN Máy điện 20.5Trần Anh TuấnT4,6-10,I20214-1525-
1115105103318101628BTN Máy điện 20.5Trần Anh TuấnT6,6-10,I20214-1525-
1116105103318101632ATN Máy điện 20.5Trần Anh TuấnT4,1-5,I20214-1523-
1117105103318101632BTN Máy điện 20.5Trần Anh TuấnT5,1-5,I20214-1522-
1118105103318101632CTN Máy điện 20.5Trần Anh TuấnT6,1-5,I20214-1521-
1119105103318101634ATN Máy điện 20.5Trần Anh TuấnT2,1-5,I2028-919-
1120105103318101634BTN Máy điện 20.5Trần Anh TuấnT2,6-10,I2028-922-
1121105103318101635ATN Máy điện 20.5Trần Anh TuấnT3,6-10,I2028-918-
1122105103318101635BTN Máy điện 20.5Trần Anh TuấnT6,6-10,I2028-916-
1123105103318101657ATN Máy điện 20.5Trần Anh TuấnT6,1-5,I2026-721-
1124105107318101527ATN Điều khiển logic0.5Nguyễn Quang TânT2,1-5,I30110-1125-
1125105107318101527BTN Điều khiển logic0.5Nguyễn Quang TânT2,1-5,I30112-1324-
1126105107318101527CTN Điều khiển logic0.5Nguyễn Quang TânT7,1-5,I30110-1123-
1127105107318101527DTN Điều khiển logic0.5Nguyễn Quang TânT4,6-10,I30112-1323-
1128105107318101528BTN Điều khiển logic0.5Nguyễn Quang TânT3,6-10,I30113-1424-
1129105107318101528DTN Điều khiển logic0.5Nguyễn Quang TânT6,6-10,I30113-1424-
1130105107318101529DTN Điều khiển logic0.5Nguyễn Quang TânT3,1-5,I301; T5,6-10,I3018-815-
1131105107318101532ATN Điều khiển logic0.5Nguyễn Quang TânT2,1-5,I301; T5,1-5,I3018-825-
1132105107318101534ATN Điều khiển logic0.5Nguyễn Quang TânT2,6-10,I30114-1521-
1133105107318101534BTN Điều khiển logic0.5Nguyễn Quang TânT7,1-5,I30114-1520-
1134105107318101535ATN Điều khiển logic0.5Nguyễn Quang TânT2,1-5,I30114-1516-
1135105107318101535BTN Điều khiển logic0.5Nguyễn Quang TânT5,1-5,I30114-1517-
1136105107318101557ATN Điều khiển logic0.5Nguyễn Quang TânT3,1-5,I30114-1524-
1137105118318101429Thiết bị bù2Lê Thành BắcT5,8-10,F2063-1350-
1138105118318101430Thiết bị bù2Lê Thành BắcT2,3-5,F2063-1348-
1139105123318101429Năng lượng sạch và tái tạo2Bùi Tấn LợiT4,7-9,H1033-1350-
1140105123318101430Năng lượng sạch và tái tạo2Bùi Tấn LợiT4,1-3,H1033-1346-
1141105129318101427Giải tích mạng điện2Nguyễn Hữu HiếuT3,7-9,F2063-1345-26/11/2018F3087h00
114210513231810xx91Đồ án tốt nghiệp (Điện, điện tử - HTĐ)10Trường ĐHBK7
114310513331810xx91Đồ án tốt nghiệp (Điện, điện tử - ĐTĐ)10Trường ĐHBK4
1144105134318101734Nhập môn ngành1Dương Minh QuânT2,7-10,E4013-644-
1145105134318101736Nhập môn ngành1Nguyễn Kim ÁnhT3,7-10,E4023-632-
1146105134318101737Nhập môn ngành1Ngô Đình ThanhT4,1-2,E301B3-1832-
1147105134318101834Nhập môn ngành1Dương Minh QuânT4,1-3,HL3.25-2042-
1148105134318101835Nhập môn ngành1Dương Minh QuânT3,1-3,HL3.15-2045-
1149105134318101836Nhập môn ngành1Ngô Đình ThanhT3,1-3,HL3.25-2043-
1150105134318101837Nhập môn ngành1Ngô Đình ThanhT5,1-3,HL3.25-2045-
1151105135318101571Điện công trình2Phan Văn HiềnT4,9-10,H2063-1827-11/12/2018F3097h00
1152105136218101605CS Truyền động điện2Khương Công MinhT2,1-2,H1013-1850-28/12/2018H30413h00
1153105136218101606CS Truyền động điện2Khương Công MinhT5,1-2,H1013-1837-28/12/2018H30513h00
1154105136318101727LT Mạch điện 12Phan Văn HiềnT4,3-4,F2073-1869A
1155105136318101727LT Mạch điện 12Phan Văn HiềnT4,3-4,F2073-1869B
1156105136318101728LT Mạch điện 12Phan Văn HiềnT4,1-2,F2083-1871A
1157105136318101728LT Mạch điện 12Phan Văn HiềnT4,1-2,F2083-1871B
1158105136318101729LT Mạch điện 12Hoàng DũngT4,1-2,E2023-1874A
1159105136318101729LT Mạch điện 12Hoàng DũngT4,1-2,E2023-1874B
1160105136318101732LT Mạch điện 12Phan Văn HiềnT6,3-4,F4073-1860A
1161105136318101732LT Mạch điện 12Phan Văn HiềnT6,3-4,F4073-1860B
1162105136318101733LT Mạch điện 12Phan Văn HiềnT6,1-2,F4083-1860A
1163105136318101733LT Mạch điện 12Phan Văn HiềnT6,1-2,F4083-1860B
1164105136318101734LT Mạch điện 12Phan Văn HiềnT5,3-4,E4013-1844-05/01/2019F30213h00
1165105136318101736LT Mạch điện 12Phan Văn HiềnT5,1-2,E4023-1830-05/01/2019F30313h00
1166105136318101737LT Mạch điện 12Hoàng DũngT7,1-2,E1123-1833-05/01/2019F30613h00
1167105136318101757LT Mạch điện 12Phan Văn HiềnT3,8-10,H2063-1530-19/12/2018E20113h00
1168105139018101627ATN Điện tử CS & Tr. động điện0.5Nguyễn Quang TânT4,1-5,I3048-925-
1169105139018101627BTN Điện tử CS & Tr. động điện0.5Nguyễn Quang TânT7,1-5,I3018-926-
1170105139018101628ATN Điện tử CS & Tr. động điện0.5Nguyễn Quang TânT4,6-10,I30410-1120-
1171105139018101628BTN Điện tử CS & Tr. động điện0.5Nguyễn Quang TânT6,6-10,I30410-1125-
1172105139318101627Máy điện 22Bùi Tấn LợiT3,6-7,E1033-1859A
1173105139318101627Máy điện 22Bùi Tấn LợiT3,6-7,E1033-1859B
1174105139318101628Máy điện 22Võ Quang SơnT2,9-10,E1033-1852A
1175105139318101628Máy điện 22Võ Quang SơnT2,9-10,E1033-1852B
1176105139318101632Máy điện 22Phan Văn HiềnT4,7-8,H2043-1860A
1177105139318101632Máy điện 22Phan Văn HiềnT4,7-8,H2043-1860B
1178105139318101634Máy điện 22Bùi Tấn LợiT3,8-9,E2083-1840-21/12/2018H20813h00
1179105139318101635Máy điện 22Võ Quang SơnT2,7-8,E2083-1834-21/12/2018H20713h00
1180105140318101535An toàn điện1Phan Đình ChungT3,1-2,E2053-159-29/12/2018F40213h00
1181105140318101627An toàn điện1Lưu Ngọc AnT2,6-7,E2023-1852A
1182105140318101627An toàn điện1Lưu Ngọc AnT2,6-7,E2023-1852B
1183105140318101628An toàn điện1Trịnh Trung HIếuT5,1-2,H1033-1870A
1184105140318101628An toàn điện1Trịnh Trung HIếuT5,1-2,H1033-1870B
1185105140318101632An toàn điện1Đoàn Anh TuấnT3,6-7,E1043-1861A
1186105140318101632An toàn điện1Đoàn Anh TuấnT3,6-7,E1043-1861B
1187105140318101634An toàn điện1Phan Đình ChungT5,6-7,E2083-1840-30/12/2018F1087h00
1188105141318101532Thiết bị điện2Nguyễn Văn TấnT7,1-3,F1063-1346-
1189105141318101657Thiết bị điện2Võ Như TiếnT2,1-2,H2073-1858A
1190105141318101657Thiết bị điện2Võ Như TiếnT2,1-2,H2073-1858B
1191105142318101632Truyền động điện2Lê Tiến DũngT2,6-7,E1043-1881A23/12/2018F10213h00
1192105142318101632Truyền động điện2Lê Tiến DũngT2,6-7,E1043-1881B23/12/2018F10113h00
1193105143318101527KT cao áp và vật liệu điện3Đoàn Anh TuấnT6,1-4,E1037-1963A
1194105143318101527KT cao áp và vật liệu điện3Đoàn Anh TuấnT6,1-4,E1037-1963B
1195105143318101528KT cao áp và vật liệu điện3Lưu Ngọc AnT4,1-4,B3023-6;11-1963A
1196105143318101528KT cao áp và vật liệu điện3Lưu Ngọc AnT4,1-4,B3023-6;11-1963B
1197105143318101534KT cao áp và vật liệu điện3Phan Đình ChungT2,1-4,E2063-1511-25/12/2018F1067h00
1198105143318101657KT cao áp và vật liệu điện3Nguyễn Văn TiếnT4,8-10,H1053-1831-
1199105144318101527Bảo vệ rơle & tự động hóa HTĐ3Lê Kim HùngT4,2-5,F1107-1973A
1200105144318101527Bảo vệ rơle & tự động hóa HTĐ3Lê Kim HùngT4,2-5,F1107-1973B
1201105144318101528Bảo vệ rơle & tự động hóa HTĐ3Nguyễn Hồng Việt PhươngT7,1-4,F4033-6;11-1973A
1202105144318101528Bảo vệ rơle & tự động hóa HTĐ3Nguyễn Hồng Việt PhươngT7,1-4,F4033-6;11-1973B
1203105144318101534Bảo vệ rơle & tự động hóa HTĐ3Lê Kim HùngT5,2-5,E2073-1541-27/12/2018H3067h00
1204105145318101627Kỹ thuật đo lường2Trương Thị Bích ThanhT6,9-10,E2033-1852A
1205105145318101627Kỹ thuật đo lường2Trương Thị Bích ThanhT6,9-10,E2033-1852B
1206105145318101628Kỹ thuật đo lường2Trương Thị Bích ThanhT2,7-8,E1033-1840-
1207105145318101632Kỹ thuật đo lường2Lê Quốc HuyT4,9-10,H2043-1865A
1208105145318101632Kỹ thuật đo lường2Lê Quốc HuyT4,9-10,H2043-1865B
1209105145318101634Kỹ thuật đo lường2Trương Thị Bích ThanhT6,7-8,E2063-1815-14/12/2018H20713h00
1210105145318101635Kỹ thuật đo lường2Trương Thị Bích ThanhT2,9-10,E2083-1817-14/12/2018H20813h00
1211105145318101657Kỹ thuật đo lường2Lê Quốc HuyT4,6-7,H1053-1831-
1212105146318101527Thực tập công nhân2Khoa Điện3-668A
1213105146318101527Thực tập công nhân2Khoa Điện3-668B
1214105146318101528Thực tập công nhân2Khoa Điện7-1072A
1215105146318101528Thực tập công nhân2Khoa Điện7-1072B
1216105146318101532Thực tập công nhân2Khoa Điện15-1857-
1217105147318101527Phần điện trong NM điện và trạm biến áp3Hạ Đình TrúcT5,1-4,F3107-1973A
1218105147318101527Phần điện trong NM điện và trạm biến áp3Hạ Đình TrúcT5,1-4,F3107-1973B
1219105147318101528Phần điện trong NM điện và trạm biến áp3Ngô Văn DưỡngT6,1-4,E2043-6;11-1976A
1220105147318101528Phần điện trong NM điện và trạm biến áp3Ngô Văn DưỡngT6,1-4,E2043-6;11-1976B
1221105147318101534Phần điện trong NM điện và trạm biến áp3Trần Tấn VinhT4,1-4,E2063-1541-22/12/2018H3017h00
1222105148318101527AĐA Phần điện trong NM điện và trạm biến áp2Lê Đình DươngT4,7-8,XP7-1932-
1223105148318101527BĐA Phần điện trong NM điện và trạm biến áp2Lê Đình DươngT4,9-10,XP7-1931-
1224105148318101527CĐA Phần điện trong NM điện và trạm biến áp2Hạ Đình TrúcT6,9-10,XP7-1928-
1225105148318101528AĐA Phần điện trong NM điện và trạm biến áp2Phạm Văn KiênT3,3-4,XP3-6;11-1930-
1226105148318101528BĐA Phần điện trong NM điện và trạm biến áp2Lê Đình DươngT3,1-2,XP3-6;11-1925-
1227105148318101529AĐA Phần điện trong NM điện và trạm biến áp2Phạm Văn KiênT2,7-8,XP3-10;15-1917-
1228105148318101534AĐA Phần điện trong NM điện và trạm biến áp2Trần Tấn VinhT3,1-2,XP3-157-29/12/2018F1017h00
1229105148318101534BĐA Phần điện trong NM điện và trạm biến áp2Trần Tấn VinhT3,3-4,XP3-154-29/12/2018F1019h00
1230105151318101427Thực tập tốt nghiệp2Trường ĐHBK19-2469A
1231105151318101427Thực tập tốt nghiệp2Trường ĐHBK19-2469B
1232105152318101428Thực tập tốt nghiệp2Trường ĐHBK19-2489A
1233105152318101428Thực tập tốt nghiệp2Trường ĐHBK19-2489B
1234105153318101429Thực tập tốt nghiệp2Trường ĐHBK19-2425-
1235105153318101433Thực tập tốt nghiệp2Trường ĐHBK19-2491A
1236105153318101433Thực tập tốt nghiệp2Trường ĐHBK19-2491B
1237105154318101427Vận hành hệ thống điện2Trần Tấn VinhT5,7-9,F1073-1373A30/11/2018H2047h00
1238105154318101427Vận hành hệ thống điện2Trần Tấn VinhT5,7-9,F1073-1373B30/11/2018H2037h00
1239105157218101432Kỹ thuật robot2Nguyễn Hoàng MaiT2,7-9,H2073-1349-
1240105157218101433Kỹ thuật robot2Nguyễn Hoàng MaiT7,7-9,F3033-1350-
1241105160018101532Điều khiển truyền động điện3Lê Tiến DũngT3,1-2,E203; T6,3-5,F4023-1358A25/12/2018F1087h00
1242105160018101532Điều khiển truyền động điện3Lê Tiến DũngT3,1-2,E203; T6,3-5,F4023-1358B25/12/2018F1077h00
1243105160018101535Điều khiển truyền động điện3Lê Tiến DũngT5,7-10,E3023-159-22/12/2018H3027h00
1244105161018101532AĐA Tổng hợp hệ thống truyền động điện2Lê Tiến DũngT6,7-8,XP3-1328-
1245105161018101532BĐA Tổng hợp hệ thống truyền động điện2Lê Tiến DũngT4,9-10,XP3-1328-
1246105161018101532CĐA Tổng hợp hệ thống truyền động điện2Lê Tiến DũngT6,9-10,XP3-1326-
1247105161018101535AĐA Tổng hợp hệ thống truyền động điện2Lê Tiến DũngT5,1-2,XP3-155-02/01/2019F1067h00
1248105161018101535BĐA Tổng hợp hệ thống truyền động điện2Lê Tiến DũngT2,8-9,XP3-154-02/01/2019F1069h00
1249105161318101532Xử lý tín hiệu số3Nguyễn Hoàng MaiT3,3-5,E203; T6,1-2,F4023-1332-29/12/2018F2107h00
1250105162018101432Hệ thống thời gian thực2Ngô Đình ThanhT4,7-9,H2073-1349-
1251105162018101433Hệ thống thời gian thực2Ngô Đình ThanhT3,7-9,H2083-1331-
1252105165018101527Điều khiển logic2Trần Thái Anh ÂuT3,6-7,F1037-1965A
1253105165018101527Điều khiển logic2Trần Thái Anh ÂuT3,6-7,F1037-1965B
1254105165018101528Điều khiển logic2Trần Thái Anh ÂuT2,1-2,H3063-6;11-1956A
1255105165018101528Điều khiển logic2Trần Thái Anh ÂuT2,1-2,H3063-6;11-1956B
1256105165018101534Điều khiển logic2Trần Thái Anh ÂuT6,3-5,E2063-1541-14/12/2018F1067h00
1257105165018101535Điều khiển logic2Nguyễn Kim ÁnhT6,3-5,E2073-1533-14/12/2018F1077h00
1258105165018101557Điều khiển logic2Nguyễn Kim ÁnhT2,6-7,H3013-1531-22/11/2018F1097h00
1259105165318101622Trang bị điện2Nguyễn Quốc ĐịnhT4,7-8,H3033-1846-18/12/2018F11013h00
1260105165318101625Trang bị điện2Nguyễn Quốc ĐịnhT4,9-10,H3053-1859A18/12/2018F10813h00
1261105165318101625Trang bị điện2Nguyễn Quốc ĐịnhT4,9-10,H3053-1859B18/12/2018F10913h00
1262105166018101557Thực tập Công nhân điện2Khoa Điện18-2133-
126310517101810xx91Đồ án tốt nghiệp (Điện, điện tử - ĐCN)10Trường ĐHBK1
1264105174018101535XL Tín hiệu số2Nguyễn Hoàng MaiT4,1-2,E2073-1533-25/12/2018F2107h00
1265105190018101435Đồ án tốt nghiệp (Điều khiển & T.động hóa - CLC)10Trường ĐHBK22
126610519001810xx91Đồ án tốt nghiệp (Điều khiển & Tự động hóa)10Trường ĐHBK12
1267105220018101752ATN kỹ thuật điện1Nguyễn Thế LựcT3,1-5,I1066-714-
1268105220018101752BTN kỹ thuật điện1Nguyễn Thế LựcT7,1-5,I1066-715-
1269105224318101527ATN KT điện cao áp và VL điện0.5Nguyễn Văn CảT2,1-5,I1017-821-
1270105224318101527BTN KT điện cao áp và VL điện0.5Nguyễn Văn CảT4,6-10,I1017-819-
1271105224318101527CTN KT điện cao áp và VL điện0.5Nguyễn Văn CảT5,6-10,I1017-822-
1272105224318101528ATN KT điện cao áp và VL điện0.5Nguyễn Thế LựcT3,6-10,I10111-1225-
1273105224318101528BTN KT điện cao áp và VL điện0.5Nguyễn Thế LựcT6,6-10,I10111-1227-
1274105224318101528CTN KT điện cao áp và VL điện0.5Nguyễn Thế LựcT5,6-10,I10111-1214-
1275105224318101534ATN KT điện cao áp và VL điện0.5Nguyễn Thế LựcT4,6-10,I10113-147-
1276105224318101534BTN KT điện cao áp và VL điện0.5Nguyễn Thế LựcT3,6-10,I10113-144-
1277105225318101734Phương trình vi phân3Chử Văn TiệpT3,7-9,E301A3-1843-02/01/2019F20313h00
1278105225318101736Phương trình vi phân3Lê Hải TrungT6,7-10,E3033-1540-02/01/2019F20613h00
1279105225318101737Phương trình vi phân3Lê Hải TrungT7,3-5,E1123-1832-02/01/2019F20713h00
1280105228318101430Thực tập tốt nghiệp2Trường ĐHBK19-240
1281105229318101634TT công nhân và nhận thức2Khoa Điện39-
1282105229318101635TT công nhân và nhận thức2Khoa Điện17-
1283105230318101534Thực tập ứng dụng1Khoa Điện41-
1284105230318101535Thực tập ứng dụng1Khoa Điện33-
1285105231318101635KT Xung số2Trần Đình Khôi QuốcT7,1-2,E301B3-1834-15/12/2018F20313h00
1286105234018101427Điều độ trong HTĐ2Đinh Thành ViệtT7,7-9,F1063-1331-03/12/2018H2087h00
1287105235018101427Tích hợp điện gió & điện mặt trời vào HTĐ2Phan Đình ChungT4,1-3,F3033-1326-07/12/2018F3027h00
1288105236018101430Vi điều khiển và ƯD2Nguyễn Bình NamT6,1-3,H1083-1310-21/11/2018F1079h00
1289106001318101738Cấu kiện điện tử3Phan Trần Đăng KhoaT4,7-10,F4023-4;7-1779A
1290106001318101738Cấu kiện điện tử3Phan Trần Đăng KhoaT4,7-10,F4023-4;7-1779B
1291106001318101739Cấu kiện điện tử3Phan Trần Đăng KhoaT6,7-10,F3013-5;8-1779A
1292106001318101739Cấu kiện điện tử3Phan Trần Đăng KhoaT6,7-10,F3013-5;8-1779B
1293106001318101739Cấu kiện điện tử3Phan Trần Đăng KhoaT6,7-10,F3013-5;8-1779C
1294106001318101740Cấu kiện điện tử3Phan Trần Đăng KhoaT7,7-10,F4083-6;9-1774A
1295106001318101740Cấu kiện điện tử3Phan Trần Đăng KhoaT7,7-10,F4083-6;9-1774B
1296106002318101738Lý thuyết mạch điện tử 13Phan Trần Đăng KhoaT3,7-10,F4073-4;7-1775A
1297106002318101738Lý thuyết mạch điện tử 13Phan Trần Đăng KhoaT3,7-10,F4073-4;7-1775B
1298106002318101739Lý thuyết mạch điện tử 13Phan Trần Đăng KhoaT5,1-4,H2053-5;8-1773A
1299106002318101739Lý thuyết mạch điện tử 13Phan Trần Đăng KhoaT5,1-4,H2053-5;8-1773B
1300106002318101740Lý thuyết mạch điện tử 13Phan Trần Đăng KhoaT7,1-4,E2023-6;9-1756A
1301106002318101740Lý thuyết mạch điện tử 13Phan Trần Đăng KhoaT7,1-4,E2023-6;9-1756B
1302106003318101738ATN Cấu kiện Điện tử1Vũ Vân ThanhT2,1-5,C1203-635-
1303106003318101738BTN Cấu kiện Điện tử1Vũ Vân ThanhT3,1-5,C1203-630-
1304106003318101739ATN Cấu kiện Điện tử1Vũ Vân ThanhT5,6-10,C1203-634-
1305106003318101739BTN Cấu kiện Điện tử1Vũ Vân ThanhT6,1-5,C1203-634-
1306106003318101740BTN Cấu kiện Điện tử1Vũ Vân ThanhT5,1-5,C1203-626-
1307106003318101740CTN Cấu kiện Điện tử1Vũ Vân ThanhT6,6-10,C1203-629-
1308106010318101638ATN Kỹ thuật số1Vũ Vân ThanhT2,6-10,C12011-1411-
1309106010318101638BTN Kỹ thuật số1Vũ Vân ThanhT6,6-10,C12011-1437-
1310106010318101639ATN Kỹ thuật số1Vũ Vân ThanhT3,1-5,C12011-1435-
1311106010318101641TN Kỹ thuật số1Vũ Vân ThanhT5,1-5,C12011-1410-
1312106010318101642TN Kỹ thuật số1Vũ Vân ThanhT4,1-5,C12011-144-
1313106016218101540Kỹ thuật vi xử lý3Hồ Viết ViệtT5,3-5,F1063-1864A15/12/2018F1037h00
1314106016218101540Kỹ thuật vi xử lý3Hồ Viết ViệtT5,3-5,F1063-1864B15/12/2018F1017h00
1315106019318101638TH Kỹ thuật lập trình1Trần Văn LícT2,6-10,C2093-643-
1316106019318101639TH Kỹ thuật lập trình1Trần Văn LícT3,1-5,C2093-644-
1317106019318101741TH Kỹ thuật lập trình1Trần Văn LícT3,1-5,C20913-1631-
1318106019318101742TH Kỹ thuật lập trình1Trần Văn LícT3,1-5,C20913-1625-
1319106033318101539Truyền sóng2Nguyễn Văn CườngT5,9-10,F3063-1846-25/12/2018F3017h00
1320106038318101538ATN Vi xử lý & Vi điều khiển1Lê XứngT5,1-5,C121B11-1528-
1321106038318101538BTN Vi xử lý & Vi điều khiển1Lê XứngT7,6-10,C121B11-1515-
1322106040318101540Truyền số liệu2Ngô Minh TríT6,3-4,E1043-1870A25/12/2018F3027h00
1323106040318101540Truyền số liệu2Ngô Minh TríT6,3-4,E1043-1870B25/12/2018F3037h00
1324106047318101538CN vi điện tử2Nguyễn Văn CườngT5,7-8,F3063-1858A12/12/2018F1027h00
1325106047318101538CN vi điện tử2Nguyễn Văn CườngT5,7-8,F3063-1858B12/12/2018F1017h00
1326106050318101538Điều khiển logic2Lê XứngT3,7-8,H4023-1850-20/12/2018F3037h00
1327106051318101438Chuyên đề (KTDT)2Huỳnh Việt ThắngT5,7-9,H2013-1318-14/11/2018E2047h00
1328106054318101539Kỹ thuật anten2Nguyễn Văn CườngT3,9-10,F2073-1857A30/12/2018F1097h00
1329106054318101539Kỹ thuật anten2Nguyễn Văn CườngT3,9-10,F2073-1857B30/12/2018F1107h00
1330106056318101438Kỹ thuật chuyển mạch2Nguyễn Duy Nhật ViễnT7,1-3,H2023-1323-
1331106056318101439Kỹ thuật chuyển mạch2Nguyễn Duy Nhật ViễnT4,1-3,H2013-1345-
1332106057318101439Thông tin vi ba vệ tinh2Nguyễn Văn TuấnT6,7-9,H1033-1345-21/11/2018H2017h00
1333106066318101440Chuyên đề (KTMT)2Ngô Minh TríT2,7-9,H3023-1363A14/11/2018E2037h00
1334106066318101440Chuyên đề (KTMT)2Ngô Minh TríT2,7-9,H3023-1363B14/11/2018E2039h00
133510607031810xx91Đồ án tốt nghiệp (Điện tử Viễn thông - KTMT)10Trường ĐHBK2
1336106075218101557Kỹ thuật mạch điện tử 23Nguyễn Tấn HưngT6,7-10,E2043-1565A24/11/2018F2067h00
1337106075218101557Kỹ thuật mạch điện tử 23Nguyễn Tấn HưngT6,7-10,E2043-1565B24/11/2018F2077h00
1338106075218101638Kỹ thuật mạch điện tử 23Nguyễn Văn TuấnCN,1-3,F1093-1853A
1339106075218101638Kỹ thuật mạch điện tử 23Nguyễn Văn TuấnCN,1-3,F1093-1853B
1340106075218101639Kỹ thuật mạch điện tử 23Nguyễn Văn TuấnT7,7-9,H1083-1854A
1341106075218101639Kỹ thuật mạch điện tử 23Nguyễn Văn TuấnT7,7-9,H1083-1854B
1342106076318101439Thông tin di động2Nguyễn Lê HùngT7,1-3,H2033-1348-28/11/2018H1069h00
1343106076318101440Thông tin di động2Nguyễn Lê HùngT6,1-3,H2033-1362A28/11/2018H1079h00
1344106076318101440Thông tin di động2Nguyễn Lê HùngT6,1-3,H2033-1362B28/11/2018H1089h00
1345106076318101539Thông tin di động2Nguyễn Lê HùngT2,9-10,F2073-1846-22/12/2018H3037h00
1346106080318101439Chuyên đề (KTVT)2Nguyễn Tấn HưngT6,1-3,H2023-1343-14/11/2018E1047h00
1347106082218101538Điện tử ƯD2Nguyễn Duy Nhật ViễnT2,9-10,F2063-1862A18/12/2018F3027h00
1348106082218101538Điện tử ƯD2Nguyễn Duy Nhật ViễnT2,9-10,F2063-1862B18/12/2018F3017h00
1349106083218101538Kỹ thuật vi điều khiển2Lê XứngT3,9-10,H4023-1861A27/12/2018F2097h00
1350106083218101538Kỹ thuật vi điều khiển2Lê XứngT3,9-10,H4023-1861B27/12/2018F2107h00
1351106097218101557ATN Kỹ thuật mạch điện tử1Vũ Vân ThanhT4,6-10,C1203-623-
1352106097218101557BTN Kỹ thuật mạch điện tử1Vũ Vân ThanhT6,1-5,C1206-924-
1353106097218101638ATN Kỹ thuật mạch điện tử1Vũ Vân ThanhT4,1-5,C1206-933-
1354106097218101638BTN Kỹ thuật mạch điện tử1Vũ Vân ThanhT5,6-10,C1206-919-
1355106097218101639ATN Kỹ thuật mạch điện tử1Vũ Vân ThanhT4,6-10,C1206-934-
1356106098318101539AĐA điện tử thông tin2Trần Thị HươngT4,7-8,XP3-1820-27/12/2018H1057h00
1357106098318101539BĐA điện tử thông tin2Trần Thị HươngT4,9-10,XP3-1821-27/12/2018H1059h00
1358106105318101538ATN Điều khiển logic1Lê XứngT2,1-5,C121B11-1530-
1359106106218101622KT điện tử2Lê XứngT6,9-10,H2033-1863A
1360106106218101622KT điện tử2Lê XứngT6,9-10,H2033-1863B
1361106106218101625KT điện tử2Lê XứngT6,7-8,H2043-1864A
1362106106218101625KT điện tử2Lê XứngT6,7-8,H2043-1864B
1363106106218101714KT điện tử2Lê XứngT6,1-2,E2083-1556A24/12/2018F40213h00
1364106106218101714KT điện tử2Lê XứngT6,1-2,E2083-1556B24/12/2018F40113h00
1365106107218101605Kỹ thuật xung số3Huỳnh Việt ThắngT4,8-10,E2033-1849-
1366106107218101606Kỹ thuật xung số3Huỳnh Việt ThắngT7,7-9,H1053-1844-
136710611331810xx91Đồ án tốt nghiệp (Điện tử Viễn thông - KTMT)10Trường ĐHBK11
136810611431810xx91Đồ án tốt nghiệp (Điện tử Viễn thông - KTDT)10Trường ĐHBK4
136910611531810xx91Đồ án tốt nghiệp (Điện tử Viễn thông - KTVT)10Trường ĐHBK8
1370106116218101738Nhập môn ngành2Nguyễn Tấn HưngT5,8-10,TuÇn 45-574A
1371106116218101738Nhập môn ngành2Nguyễn Tấn HưngT5,8-10,TuÇn 45-574B
1372106116218101739Nhập môn ngành2Nguyễn Tấn HưngT4,7-9,TuÇn 56-670A
1373106116218101739Nhập môn ngành2Nguyễn Tấn HưngT4,7-9,TuÇn 56-670B
1374106116218101740Nhập môn ngành2Hoàng Lê Uyên ThụcT2,7-9,TuÇn 67-763A
1375106116218101740Nhập môn ngành2Hoàng Lê Uyên ThụcT2,7-9,TuÇn 67-763B
1376106116218101741Nhập môn ngành2Hoàng Lê Uyên ThụcT7,7-9,TuÇn 78-831-
1377106116218101742Nhập môn ngành2Hoàng Lê Uyên ThụcT7,1-3,XP8-824-
1378106116218101841Nhập môn ngành2Nguyễn Tấn HưngT3,7-9,HL3.15-2046-
137910611701810xx91Toán chuyên ngành3Nguyễn Văn CườngCN,6-10,F1098-1517-22/12/2018F10613h00
1380106117318101505AĐA Điện tử ƯD2Lê Hồng NamT4,1-3,XP3-8;13-1720-
1381106117318101505BĐA Điện tử ƯD2Vũ Vân ThanhT6,7-9,XP3-8;13-1721-
1382106117318101506AĐA Điện tử ƯD2Nguyễn Duy Nhật ViễnT2,7-9,XP3-8;13-1717-
1383106117318101506BĐA Điện tử ƯD2Vũ Vân ThanhT4,1-3,XP3-8;13-1722-
1384106118018101638Kỹ thuật số3Huỳnh Việt ThắngT5,3-5,H2063-1848-
1385106118018101639Kỹ thuật số3Huỳnh Việt ThắngT4,3-5,F1093-1853A
1386106118018101639Kỹ thuật số3Huỳnh Việt ThắngT4,3-5,F1093-1853B
1387106118018101641Kỹ thuật số3Huỳnh Việt ThắngT3,7-9,E301B3-1825-17/12/2018H40113h00
1388106118018101642Kỹ thuật số3Huỳnh Việt ThắngT6,3-5,A1413-1827-17/12/2018H40213h00
1389106119018101638Tín hiệu và hệ thống3Bùi Thị Minh TúT4,7-9,H1043-1865A
1390106119018101638Tín hiệu và hệ thống3Bùi Thị Minh TúT4,7-9,H1043-1865B
1391106119018101639Tín hiệu và hệ thống3Bùi Thị Minh TúT5,7-9,H3023-1866A
1392106119018101639Tín hiệu và hệ thống3Bùi Thị Minh TúT5,7-9,H3023-1866B
1393106119018101641Tín hiệu và hệ thống3Bùi Thị Minh TúT6,3-5,H1023-1825-21/12/2018H30213h00
1394106119018101642Tín hiệu và hệ thống3Bùi Thị Minh TúT3,7-9,A1343-1827-21/12/2018H30113h00
1395106120018101638TN Tín hiệu & Hệ thống1Mạc Như MinhT3,1-5,C2098-1156A
1396106120018101638TN Tín hiệu & Hệ thống1Mạc Như MinhT3,1-5,C2098-1156B
1397106120018101639TN Tín hiệu & Hệ thống1Mạc Như MinhT2,6-10,C2098-1152A
1398106120018101639TN Tín hiệu & Hệ thống1Mạc Như MinhT2,6-10,C2098-1152B
1399106120018101641TN Tín hiệu & Hệ thống1Mạc Như MinhT4,6-10,C2098-1110-
1400106120018101642TN Tín hiệu & Hệ thống1Mạc Như MinhT5,6-10,C2098-114-
1401106122018101638Kỹ thuật lập trình2Nguyễn Duy Nhật ViễnT2,1-2,H2043-1858A
1402106122018101638Kỹ thuật lập trình2Nguyễn Duy Nhật ViễnT2,1-2,H2043-1858B
1403106122018101639Kỹ thuật lập trình2Nguyễn Duy Nhật ViễnT2,4-5,H1033-1864A
1404106122018101639Kỹ thuật lập trình2Nguyễn Duy Nhật ViễnT2,4-5,H1033-1864B
1405106122018101741Kỹ thuật lập trình2Nguyễn Duy Nhật ViễnT4,8-10,E3033-7;11-1831-19/12/2018H20813h00
1406106122018101742Kỹ thuật lập trình2Nguyễn Duy Nhật ViễnT3,8-10,E4033-7;11-1824-19/12/2018H20713h00
1407106124018101538Điện tử thông tin2Nguyễn Văn TuấnT2,7-8,F2063-1856A15/12/2018F1067h00
1408106124018101538Điện tử thông tin2Nguyễn Văn TuấnT2,7-8,F2063-1856B15/12/2018F1077h00
1409106127018101539ATN KT Anten1Mạc Như MinhT4,1-5,C2094-715-
1410106127018101539BTN KT Anten1Mạc Như MinhT5,1-5,C2094-731-
1411106129018101539Thực tập công nhân ĐT2.5Lê Hồng NamT2,1-5,PM; T3,1-5,PM; T4,1-5,PM; T5,1-5,PM; T6,1-5,PM37-
1412106130018101538Thực tập công nhân ĐT2.5Lê Hồng NamT2,1-5,PM; T3,1-5,PM; T4,1-5,PM; T5,1-5,PM; T6,1-5,PM36-
1413106131018101540Thực tập công nhân MT2.5Lê Hồng NamT2,7-10,PM; T3,7-10,PM; T4,7-10,PM; T5,7-10,PM; T6,7-10,PM64A
1414106131018101540Thực tập công nhân MT2.5Lê Hồng NamT2,7-10,PM; T3,7-10,PM; T4,7-10,PM; T5,7-10,PM; T6,7-10,PM64B
1415106132018101539Kỹ thuật truyền hình2Nguyễn Văn TuấnT3,7-8,F2073-1842-20/12/2018F3067h00
141610613401810xx91TN Hệ thống thông tin1Mạc Như MinhT5,1-5,XP9-1215
1417106135018101540Thiết kế bộ lọc số2Hồ Phước TiếnT4,1-2,F3013-1866A22/12/2018H2017h00
1418106135018101540Thiết kế bộ lọc số2Hồ Phước TiếnT4,1-2,F3013-1866B22/12/2018H2027h00
1419106136018101540ATN Thiết kế bộ lọc số1Thái Văn TiếnT2,1-5,C2094-736-
1420106136018101540BTN Thiết kế bộ lọc số1Thái Văn TiếnT4,6-10,C2094-737-
1421106137018101438Xử lý ảnh2Hồ Phước TiếnT4,3-5,F3023-1324-
1422106137018101440Xử lý ảnh2Hồ Phước TiếnT7,1-3,H3013-1358A
1423106137018101440Xử lý ảnh2Hồ Phước TiếnT7,1-3,H3013-1358B
1424106138018101540ATN Mạng máy tính1Trần Văn LícT4,6-10,C20913-1637-
1425106138018101540BTN Mạng máy tính1Trần Văn LícT5,6-10,C20913-1642-
1426106139018101439Thực tập tốt nghiệp2Vũ Vân Thanh18-2329-
1427106140018101438Thực tập tốt nghiệp2Vũ Vân Thanh18-2312-
1428106141018101440Thực tập tốt nghiệp2Vũ Vân Thanh18-2341-
1429106142018101439AĐA CN Viễn thông2Khoa Điện tử - VTT4,7-9,XP3-1320-16/01/2019F1067h00
1430106142018101439BĐA CN Viễn thông2Khoa Điện tử - VTT5,7-9,XP3-1324-16/01/2019F1069h00
1431106143018101438AĐA CN Điện tử2Vũ Vân ThanhT2,7-9,XP3-138-16/01/2019F1077h00
1432106143018101438BĐA CN Điện tử2Vũ Vân ThanhT3,7-9,XP3-139-16/01/2019F1079h00
1433106144018101440AĐA CN Máy tính2Khoa Điện tử - VTT6,7-9,XP3-1334-16/01/2019F1087h00
1434106144018101440BĐA CN Máy tính2Khoa Điện tử - VTT2,1-3,XP3-1329-16/01/2019F1089h00
1435106146318101540ATN KT Vi xử lý1Trần Văn LícT2,1-5,C20913-1633-
1436106146318101540BTN KT Vi xử lý1Trần Văn LícT3,6-10,C20913-1640-
1437106148318101539Mạng thông tin máy tính2Hồ Viết ViệtT7,7-8,F2083-1844-18/12/2018F3037h00
1438106150318101538ATN Điện tử ứng dụng1Lê Hồng NamT2,1-5,C1213-421-
1439106150318101538BTN Điện tử ứng dụng1Lê Hồng NamT3,1-5,C1213-415-
1440106154018101457Đồ án tốt nghiệp (SPKTCN - DTVT)10Trường ĐHBK17
144110615401810xx91Đồ án tốt nghiệp (SPKTCN - DTVT)10Trường ĐHBK4
1442106159018101439XL Tín hiệu ngẫu nhiên2Nguyễn Văn CườngT2,8-10,E2033-1338-30/11/2018F3069h00
1443106164018101438Thiết kế hệ thống nhúng2Hồ Viết ViệtT2,1-3,H2083-1322-28/11/2018H1067h00
1444106164018101440Thiết kế hệ thống nhúng2Hồ Viết ViệtT4,3-5,E1033-1360A28/11/2018H1077h00
1445106164018101440Thiết kế hệ thống nhúng2Hồ Viết ViệtT4,3-5,E1033-1360B28/11/2018H1087h00
1446106171018101438Kỹ thuật nhận dạng2Hoàng Lê Uyên ThụcT6,1-3,H1033-1321-30/11/2018F3027h00
1447106171018101440Kỹ thuật nhận dạng2Hoàng Lê Uyên ThụcT4,8-10,H2023-1357A30/11/2018F3037h00
1448106171018101440Kỹ thuật nhận dạng2Hoàng Lê Uyên ThụcT4,8-10,H2023-1357B30/11/2018F3067h00
1449106171018101540Kỹ thuật nhận dạng2Hoàng Lê Uyên ThụcT4,3-4,F3013-1862A29/12/2018F1097h00
1450106171018101540Kỹ thuật nhận dạng2Hoàng Lê Uyên ThụcT4,3-4,F3013-1862B29/12/2018F1107h00
1451106190318101638Trường điện từ3Tăng Tấn ChiếnT6,3-5,H2013-1854A
1452106190318101638Trường điện từ3Tăng Tấn ChiếnT6,3-5,H2013-1854B
1453106190318101639Trường điện từ3Tăng Tấn ChiếnT2,1-3,H1033-1853A
1454106190318101639Trường điện từ3Tăng Tấn ChiếnT2,1-3,H1033-1853B
1455106191318101539ATN thông tin số1Mạc Như MinhT6,1-5,C2094-715-
1456106191318101539BTN thông tin số1Mạc Như MinhT6,6-10,C2094-723-
1457106193018101741Vật liệu điện tử2Phan Trần Đăng KhoaT5,8-10,E3033-7;11-1831-
1458106193018101742Vật liệu điện tử2Phan Trần Đăng KhoaT2,7-9,E1123-7;11-1824-
1459106194018101741Kiến tập nghề nghiệp1Lê Hồng Nam10-1055A
1460106194018101741Kiến tập nghề nghiệp1Lê Hồng Nam10-1055B
1461106195018101741Toán chuyên ngành4Ngô Minh TríT3,8-10,E303; T5,6-7,E3033-7;11-1831-26/12/2018F20313h00
1462106195018101742Toán chuyên ngành4Ngô Minh TríT3,6-7,E403; T4,8-10,E2053-7;11-1824-26/12/2018F20613h00
1463106196318101641Điện tử tương tự4Nguyễn Văn TuấnT2,1-4,H1023-1825-14/12/2018H30513h00
1464106196318101642Điện tử tương tự4Nguyễn Văn TuấnT5,1-4,H1023-1827-14/12/2018H30413h00
1465106197018101641Trường điện từ4Trần Thị HươngT4,2-5,H1023-1825-28/12/2018H20513h00
1466106197018101642Trường điện từ4Trần Thị HươngT2,2-5,E2073-1827-28/12/2018H20613h00
1467106197318101641TN điện tử tương tự1Vũ Vân ThanhT2,6-10,C1206-910-
1468106197318101642TN điện tử tương tự1Vũ Vân ThanhT3,1-5,C1206-94-
1469106208318101540Mạng thông tin máy tính2Hồ Viết ViệtT5,1-2,F1063-1863A18/12/2018F3067h00
1470106208318101540Mạng thông tin máy tính2Hồ Viết ViệtT5,1-2,F1063-1863B18/12/2018F3077h00
1471107004318101548CS thiết kế nhà máy2Trần Thế TruyềnT4,1-3,E1043-1375A
1472107004318101548CS thiết kế nhà máy2Trần Thế TruyềnT4,1-3,E1043-1375B
1473107004318101647CS thiết kế nhà máy2Trần Thế TruyềnT6,9-10,A1423-1813-12/12/2018F30813h00
1474107004318101650CS thiết kế nhà máy2Nguyễn DânT3,1-2,E1013-1867A
1475107004318101650CS thiết kế nhà máy2Nguyễn DânT3,1-2,E1013-1867B
1476107006318101551Thiết kế mô phỏng2Lê Thị Như ÝT3,7-9,F4043-1330-25/12/2018F3067h00
1477107007318101848CS lý thuyết hoá học2Phạm Cẩm NamT6,1-2,F4039-2184-
1478107007318101850CS lý thuyết hoá học2Dương Thế HyT2,8-10,F4089-2184-
1479107012318101648ATN Hoá sinh 11Võ Công TuấnT3,1-5,A124; T4,1-5,A1249-1024-
1480107012318101648BTN Hoá sinh 11Võ Công TuấnT6,1-5,A12411-1421-
1481107014318101548Kỹ thuật sinh học phân tử2Đoàn Thị Hoài NamT7,7-9,H1033-1350-15/12/2018F2037h00
1482107015318101548Kỹ thuật phân tích trong CNSH2Đặng Minh NhậtT3,3-5,E2023-1350-18/12/2018F1107h00
1483107017318101548Thực tập Công nhân (SH)2Lê Lý Thùy Trâm15-1850-
1484107021318101645Quá trình và thiết bị truyền nhiệt2Trương Hữu TrìT3,6-7,F3073-1870A17/12/2018F20713h00
1485107021318101645Quá trình và thiết bị truyền nhiệt2Trương Hữu TrìT3,6-7,F3073-1870B17/12/2018F20613h00
1486107021318101647Quá trình và thiết bị truyền nhiệt2Lê Ngọc TrungT3,6-7,A1423-1813-14/12/2018H30613h00
1487107021318101648Quá trình và thiết bị truyền nhiệt2Phạm Đình HòaT3,6-7,E2033-1537-17/12/2018F20313h00
1488107021318101650Quá trình và thiết bị truyền nhiệt2Phạm Đình HòaT4,6-7,F1033-1864A17/12/2018F20913h00
1489107021318101650Quá trình và thiết bị truyền nhiệt2Phạm Đình HòaT4,6-7,F1033-1864B17/12/2018F21013h00
1490107021318101653Quá trình và thiết bị truyền nhiệt2Trương Hữu TrìT4,7-8,E3023-1834-17/12/2018F20813h00
1491107024318101648ATN Quá trình & TB CN hoá học1Nguyễn Kim SơnT4,1-5,D112; T6,1-5,D11211-1224-
1492107024318101648BTN Quá trình & TB CN hoá học1Nguyễn Kim SơnT2,1-5,D112; T5,1-5,D11213-1425-
149310703031810xx91Đồ án tốt nghiệp (CNVL Polymer)10Trường ĐHBK2
1494107031318101550Thực tập Công nhân (Silicat)2Nguyễn Văn Dũng14-1724-
149510703331810xx91Đồ án tốt nghiệp (CN Sinh học)10Trường ĐHBK1
1496107042318101550TN Công nghệ SX chất kết dính1Dương Thị Hồng PhấnT4,6-10,D111; T5,6-10,D1115-615-
1497107044318101450ATN Công nghệ sản xuất gốm sứ1Nguyễn Văn DũngT3,6-10,PTN; T4,6-10,PTN13-1422-
1498107046318101550TN Công nghệ sản xuất thuỷ tinh1Dương Thị Hồng PhấnT4,6-10,D111; T5,6-10,D1113-416-
1499107047318101450Vật liệu chịu lửa3Nguyễn Văn DũngT3,1-3,A141; T6,7-8,A1413-1323-23/11/2018H3037h00
1500107049318101550Thiết bị nhiệt 23Nguyễn DânT4,1-2,A134; T6,8-10,A1343-1324-13/12/2018H2057h00
1501107050318101550Phân tích silicat1Dương Thị Hồng PhấnT7,1-4,B3035-823-31/10/2018F3028h15
1502107056318101552CN Lọc dầu 12Nguyễn Thị Thanh XuânT5,7-9,F4083-1366A08/12/2018F2067h00
1503107056318101552CN Lọc dầu 12Nguyễn Thị Thanh XuânT5,7-9,F4083-1366B08/12/2018F2077h00
1504107057318101552BTN Công nghệ lọc dầu1Nguyễn Thị Thanh XuânT5,1-5,D21010-1324-
1505107057318101552CTN Công nghệ lọc dầu1Trương Hữu TrìT6,1-5,D21010-1325-
1506107059318101452TN Công nghệ Hóa dầu1Nguyễn Thị Diệu HằngT2,1-5,D124; T3,1-5,D124; T4,1-5,D124; T5,1-5,D124; T6,1-5,D124; T7,1-5,D12414-1435-
1507107059318101452BTN Công nghệ Hóa dầu1Nguyễn Thị Diệu HằngT2,6-10,D124; T3,6-10,D124; T4,6-10,D124; T5,6-10,D124; T6,6-10,D124; T7,6-10,D12414-1430-
1508107063318101452Dầu nhờn, mỡ, phụ gia2Nguyễn Thị Diệu HằngT6,7-9,H2053-1366A26/11/2018F1017h00
1509107063318101452Dầu nhờn, mỡ, phụ gia2Nguyễn Thị Diệu HằngT6,7-9,H2053-1366B26/11/2018F1037h00
1510107064318101552Thiết bị dầu khí2Nguyễn Đình LâmT4,3-5,E2033-1350-22/12/2018H2037h00
1511107073318101551Gia công compozit2Phạm Ngọc TùngT6,1-3,F4043-1331-12/12/2018F1067h00
1512107078318101451Phân tích polime2Đoàn Thị Thu LoanT5,1-3,A1443-1322-19/11/2018H2059h00
1513107080318101451ATN Công nghệ sơn, vecni0.5Nguyễn Kim SơnT2,1-5,D20711-1222-
1514107081318101551Gia công sợi hoá học2Phan Thế AnhT3,1-3,F4043-1331-22/12/2018H2047h00
1515107082318101551CN keo dán2Phan Thị Thúy HằngT5,7-9,F4043-1331-07/12/2018F3097h00
1516107111318101450Chuyên đề bêtông2Nguyễn DânT2,8-10,A1343-1325-14/11/2018E4047h00
1517107120318101445Kỹ thuật sấy và lạnh2Trần Thế TruyềnT7,7-9,F1093-1361A14/11/2018F3039h00
1518107120318101445Kỹ thuật sấy và lạnh2Trần Thế TruyềnT7,7-9,F1093-1361B14/11/2018F3089h00
1519107120318101446Kỹ thuật sấy và lạnh2Trần Thế TruyềnT7,1-3,H3033-1341-14/11/2018F3099h00
1520107133318101445CNCB đường - bánh kẹo2Trương Thị Minh HạnhT6,7-10,H2025-1342-16/11/2018F3027h00
1521107133318101446CNCB đường - bánh kẹo2Trương Thị Minh HạnhT7,7-10,H1065-1340-16/11/2018F3037h00
1522107134318101445ATN CN chế biến đường- bánh kẹo0.5Huỳnh ĐứcT2,1-5,D1036-722-
1523107134318101445BTN CN chế biến đường- bánh kẹo0.5Huỳnh ĐứcT3,1-5,D1036-717-
1524107134318101446ATN CN chế biến đường- bánh kẹo0.5Huỳnh ĐứcT5,1-5,D1036-720-
1525107134318101446BTN CN chế biến đường- bánh kẹo0.5Huỳnh ĐứcT4,1-5,D1036-721-
1526107138318101445CTN CN chế biến cây nhiệt đới0.5Huỳnh ĐứcT6,1-5,D1039-100-
1527107148318101448CN dược phẩm2Trương Thị Minh HạnhT3,7-10,H3045-1337-14/11/2018H2089h00
1528107149318101448CN sinh học BVMT3Đoàn Thị Hoài NamT4,6-7,F306; T5,7-9,H3043-1338-19/11/2018H2069h00
1529107150318101448ATN Sinh học bảo vệ môi trường1Võ Công TuấnT3,1-5,A12411-1416-
1530107150318101448BTN Sinh học bảo vệ môi trường1Võ Công TuấnT5,1-5,A1247-9;14-1421-
1531107151318101448Sinh học thực phẩm2Trương Thị Minh HạnhT2,7-10,H3045-1341-26/11/2018F1019h00
1532107156318101448Sinh hoá miễn dịch2Đoàn Thị Hoài NamT6,7-9,H3043-1337-23/11/2018H3019h00
1533107173318101550AĐA Công nghệ 1 (Silicat)2Khoa HóaT3,8-10,XP3-1313-27/12/2018F3077h00
1534107173318101550BĐA Công nghệ 1 (Silicat)2Khoa HóaT7,7-9,XP3-1311-27/12/2018F3079h00
1535107174318101450AĐA công nghệ 2 (Silicat)2Khoa HóaT4,7-9,XP3-139-16/01/2019F1097h00
1536107174318101450BĐA công nghệ 2 (Silicat)2Khoa HóaT5,1-3,XP3-1315-16/01/2019F1099h00
1537107176318101551AĐA Công nghệ 1 (Polymer)2Khoa HóaT2,7-9,XP3-1314-27/12/2018F4067h00
1538107176318101551BĐA Công nghệ 1 (Polymer)2Khoa HóaT7,1-3,XP3-1317-27/12/2018F4069h00
1539107177318101451AĐA công nghệ 2 (Polime)2Khoa HóaT6,1-3,XP3-1313-16/01/2019F1107h00
1540107177318101451BĐA công nghệ 2 (Polime)2Khoa HóaT3,1-3,XP3-139-16/01/2019F1109h00
1541107179318101552AĐA Công nghệ 1 (Hoá dầu)2Trương Hữu TrìT3,7-9,XP3-1311-
1542107179318101552BĐA Công nghệ 1 (Hoá dầu)2Lê Thị Như ÝT5,1-3,XP3-139-
1543107179318101552CĐA Công nghệ 1 (Hoá dầu)2Đặng Kim HoàngT6,1-3,XP3-139-
1544107179318101552DĐA Công nghệ 1 (Hoá dầu)2Nguyễn Thị Thanh XuânT6,1-3,XP3-1310-
1545107179318101552EĐA Công nghệ 1 (Hoá dầu)2Nguyễn Đình LâmT6,1-3,XP3-1310-
1546107179318101552FĐA Công nghệ 1 (Hoá dầu)2Nguyễn Đình Minh TuấnT6,1-3,XP3-1310-
1547107179318101552GĐA Công nghệ 1 (Hoá dầu)2Nguyễn Thị Diệu HằngT6,1-3,XP3-1311-
1548107180318101452AĐA Công nghệ 2 (H5)2Đặng Kim HoàngT7,1-3,XP3-1310-
1549107180318101452BĐA Công nghệ 2 (H5)2Trương Hữu TrìT2,1-3,XP3-1312-
1550107180318101452CĐA Công nghệ 2 (H5)2Nguyễn Thị Thanh XuânT4,1-3,XP3-1313-
1551107180318101452DĐA Công nghệ 2 (H5)2Lê Thị Như ÝT4,1-3,XP3-1311-
1552107180318101452EĐA Công nghệ 2 (H5)2Nguyễn Đình LâmT4,1-3,XP3-1312-
1553107180318101452FĐA Công nghệ 2 (H5)2Nguyễn Đình Minh TuấnT4,1-3,XP3-1313-
1554107197218101848ATN Cơ sở lý thuyết hoá học1Dương Thị Hồng PhấnT2,1-5,D11116-190
1555107197218101848BTN Cơ sở lý thuyết hoá học1Dương Thị Hồng PhấnT4,6-10,D11116-1981
1556107197218101850ATN Cơ sở lý thuyết hoá học1Dương Thị Hồng PhấnT3,1-5,D11116-190
1557107197218101850BTN Cơ sở lý thuyết hoá học1Dương Thị Hồng PhấnT5,6-10,D11116-191-
1558107197218101850CTN Cơ sở lý thuyết hoá học1Dương Thị Hồng PhấnT6,6-10,D11116-190
1559107198218101653ATN Hoá lý1Huỳnh Thị Thanh ThắngT5,1-5,D10911-1410-
1560107198218101653BTN Hoá lý1Huỳnh Thị Thanh ThắngT6,1-5,D10911-1412-
1561107213218101650Vật liệu học đại cương2Nguyễn Văn DũngT7,6-7,F1103-1864A14/12/2018H30713h00
1562107213218101650Vật liệu học đại cương2Nguyễn Văn DũngT7,6-7,F1103-1864B14/12/2018H30813h00
1563107217318101450ATN CNSX Vật liệu chịu lửa1Nguyễn Văn DũngT3,6-10,PTN; T4,6-10,PTN11-1223-
1564107218318101450TN Chuyên đề bêtông1Dương Thị Hồng PhấnT2,1-5,D111; T3,6-10,D1119-1019-
1565107224318101551Gia công nhựa nhiệt dẻo2Dương Thế HyT2,1-3,F4043-1331-20/12/2018F3077h00
1566107225318101451Phụ gia trong CN polime2Lê Minh ĐứcT7,1-3,A1443-1323-23/11/2018H3029h00
1567107227318101451Vật liệu nano trong CN polime2Lê Minh ĐứcT3,7-9,A1443-1322-26/11/2018F1039h00
1568107230318101552Chưng cất đa cấu tử2Nguyễn Thị Thanh XuânT6,7-9,H2063-1367A04/12/2018F3087h00
1569107230318101552Chưng cất đa cấu tử2Nguyễn Thị Thanh XuânT6,7-9,H2063-1367B04/12/2018F3077h00
1570107231318101552TT Công nhân (Hóa dầu)2Khoa Hóa14-1767A
1571107231318101552TT Công nhân (Hóa dầu)2Khoa Hóa14-1767B
157210723231810xx91Đồ án tốt nghiệp (KT Dầu Khí)10Trường ĐHBK2
1573107233318101451Khống chế và ĐK quá trình2Nguyễn Đình LâmT4,7-9,H1023-1323-14/11/2018H2079h00
1574107233318101452Khống chế và ĐK quá trình2Nguyễn Đình LâmT2,7-9,H3083-1362A23/11/2018H3027h00
1575107233318101452Khống chế và ĐK quá trình2Nguyễn Đình LâmT2,7-9,H3083-1362B23/11/2018H3017h00
1576107235318101551Thực tập Công nhân (polymer)2Phan Thị Thúy Hằng14-1731-
1577107237318101551ATN Gia công composite1Nguyễn Kim SơnT4,6-10,D207; T6,6-10,D20711-1215-
1578107237318101551BTN Gia công composite1Nguyễn Kim SơnT4,6-10,D207; T6,6-10,D2079-1016-
1579107240318101645ATN Hoá sinh thực phẩm1Trần Thị Ánh TuyếtT5,1-5,D10515-1825-
1580107240318101645BTN Hoá sinh thực phẩm1Trần Thị Ánh TuyếtT6,1-5,D10515-1825-
1581107240318101645CTN Hoá sinh thực phẩm1Trần Thị Ánh TuyếtT6,6-10,D10515-1816-
1582107240318101647TN Hoá sinh thực phẩm1Trần Thị Ánh TuyếtT2,1-5,D10515-1813-
1583107241318101545Thực tập Công nhân (TP)2Trương Thị Minh Hạnh14-1760A
1584107241318101545Thực tập Công nhân (TP)2Trương Thị Minh Hạnh14-1760B
1585107241318101546Thực tập Công nhân (TP)2Mạc Thị Hà Thanh14-1757A
1586107241318101546Thực tập Công nhân (TP)2Mạc Thị Hà Thanh14-1757B
1587107253318101448AĐA Công nghệ 22Khoa HóaT2,1-3,XP3-1320-16/01/2019F2037h00
1588107253318101448BĐA Công nghệ 22Khoa HóaT3,1-3,XP3-1318-16/01/2019F2039h00
1589107256318101752Hóa hữu cơ3Đoàn Thị Thu LoanT4,7-10,E4043-1529-12/12/2018F30913h00
1590107257018101745Nhập môn ngành CNTP2Trần Thế TruyềnT5,1-3,TuÇn 1617-1777A
1591107257018101745Nhập môn ngành CNTP2Trần Thế TruyềnT5,1-3,TuÇn 1617-1777B
1592107257018101846Nhập môn ngành CNTP2Trần Thế TruyềnT3,7-9,E4045-2034-
1593107257018101847Nhập môn ngành CNTP2Trần Thế TruyềnT3,7-9,E4045-2036-
1594107257218101785Kỹ thuật hóa2Phạm Đình HòaT2,1-2,F1023-1878A19/12/2018E20313h00
1595107257218101785Kỹ thuật hóa2Phạm Đình HòaT2,1-2,F1023-1878B19/12/2018E20413h00
1596107258018101752Nhập môn ngành KTDK2Lê Thị Như ÝT5,7-9,TuÇn 1617-1729-
1597107258018101852Nhập môn ngành KTDK2Nguyễn Đình LâmT6,7-9,HL3.15-2026-
1598107258218101648Nhập môn ngành CNSH2Đặng Đức LongT7,7-9,Tuần 1616-1645-
1599107259218101679Vi sinh & quá trình vi sinh vật2Đặng Quang HảiT7,7-8,F3063-1866A
1600107259218101679Vi sinh & quá trình vi sinh vật2Đặng Quang HảiT7,7-8,F3063-1866B
1601107259218101681Vi sinh & quá trình vi sinh vật2Đặng Quang HảiT7,9-10,F3073-1838-
1602107260218101679Quá trình chuyển khối3Lê Ngọc TrungT5,8-10,H4023-1861A
1603107260218101679Quá trình chuyển khối3Lê Ngọc TrungT5,8-10,H4023-1861B
1604107260218101681Quá trình chuyển khối3Lê Ngọc TrungT3,1-3,E1043-1841-
1605107261218101748TN Hóa vô cơ0.5Võ Thị Thu Hiền22-
1606107261218101844TN Hóa vô cơ0.5Võ Thị Thu Hiền65-
1607107261218101845TN Hóa vô cơ0.5Võ Thị Thu Hiền82-
1608107262218101748Hóa vô cơ2Nguyễn DânT4,4-5,E1013-1870A13/12/2018H20413h00
1609107262218101748Hóa vô cơ2Nguyễn DânT4,4-5,E1013-1870B13/12/2018H20313h00
1610107262218101844Hóa vô cơ2Nguyễn Văn DũngT2,6-7,E1019-2162
1611107262218101845Hóa vô cơ2Nguyễn Văn DũngT6,3-5,F1039-2164
1612107263218101752ATN Hóa hữu cơ1Đoàn Thị Thu LoanT3,1-5,D109; T4,1-5,D109; T5,1-5,D109; T6,1-5,D10914-1421-
1613107263218101752BTN Hóa hữu cơ1Đoàn Thị Thu LoanT3,6-10,D109; T4,6-10,D109; T5,6-10,D109; T6,6-10,D10914-1414-
1614107264218101745Hóa lý 13Lê Ngọc TrungT6,7-10,F3023-1572A
1615107264218101745Hóa lý 13Lê Ngọc TrungT6,7-10,F3023-1572B
1616107264218101746Hóa lý 13Lê Ngọc TrungT4,7-9,E301B3-1831-20/12/2018H30113h00
1617107264218101747Hóa lý 13Lê Ngọc TrungT5,1-3,E4043-1826-20/12/2018H30213h00
1618107264218101748Hóa lý 13Lê Ngọc TrungT6,1-3,E1013-1875A
1619107264218101748Hóa lý 13Lê Ngọc TrungT6,1-3,E1013-1875B
1620107264218101750Hóa lý 13Lê Ngọc TrungT7,1-3,B1053-1846-
1621107264218101751Hóa lý 13Lê Ngọc TrungT2,8-10,H3063-1844-
1622107266318101648Hóa sinh 12Bùi Xuân ĐôngT5,7-9,H2043-1346-12/12/2018F40113h00
1623107267318101648Quá trình & thiết bị truyền chất2Lê Ngọc TrungT3,8-10,E2033-1548-
1624107267318101650Quá trình & thiết bị truyền chất2Lê Ngọc TrungT5,6-7,H2053-1863A
1625107267318101650Quá trình & thiết bị truyền chất2Lê Ngọc TrungT5,6-7,H2053-1863B
1626107268318101645Phương pháp tính3Đặng Minh NhậtT3,8-10,F3073-1848-14/12/2018H40113h00
1627107268318101647Phương pháp tính3Đặng Minh NhậtT4,1-3,A1423-183-26/12/2018F20713h00
1628107268318101648Phương pháp tính3Phạm Thị Đoan TrinhT7,1-4,F1093-1345-10/11/2018F1017h00
1629107269318101648Sinh học đại cương3Lê Lý Thùy TrâmT2,7-10,H1013-1546-21/12/2018H30713h00
1630107271318101645Hóa phân tích2Bùi Xuân VữngT2,1-2,E2033-1861A
1631107271318101645Hóa phân tích2Bùi Xuân VữngT2,1-2,E2033-1861B
1632107271318101650Hóa phân tích2Bùi Xuân VữngT4,1-2,F3063-1871A
1633107271318101650Hóa phân tích2Bùi Xuân VữngT4,1-2,F3063-1871B
1634107272318101645ATN hóa phân tích1Lê Thị Tuyết AnhT2,6-10,D2056-922-
1635107272318101645BTN hóa phân tích1Lê Thị Tuyết AnhT3,1-5,D2056-920-
1636107272318101645CTN hóa phân tích1Lê Thị Tuyết AnhT4,1-5,D2056-922-
1637107272318101650ATN hóa phân tích1Lê Thị Tuyết AnhT2,1-5,D2056-922-
1638107272318101650BTN hóa phân tích1Lê Thị Tuyết AnhT5,1-5,D2056-923-
1639107272318101650CTN hóa phân tích1Lê Thị Tuyết AnhT6,1-5,D2056-923-
1640107275318101650ATLĐ và vệ sinh CN1Dương Thị Hồng PhấnT3,7-10,F3105-873A30/10/2018H30113h00
1641107275318101650ATLĐ và vệ sinh CN1Dương Thị Hồng PhấnT3,7-10,F3105-873B30/10/2018H30813h00
1642107277318101548Công nghệ vi sinh vật2Lê Lý Thùy TrâmT6,8-10,E2023-1350-29/12/2018H1067h00
1643107278318101548ATN Công nghệ Vi sinh vật1Phạm Thị Kim ThảoT2,1-5,A124; T5,1-5,A12412-1318-
1644107278318101548BTN Công nghệ Vi sinh vật1Phạm Thị Kim ThảoT2,6-10,A124; T5,6-10,A12412-1317-
1645107278318101548CTN Công nghệ Vi sinh vật1Phạm Thị Kim ThảoT3,6-10,A124; T4,6-10,A12412-1315-
1646107279318101548ATN kỹ thuật sinh học phân tử1Phạm Thị Kim ThảoT2,1-5,A124; T5,1-5,A12410-1115-
1647107279318101548BTN kỹ thuật sinh học phân tử1Phạm Thị Kim ThảoT2,6-10,A124; T5,6-10,A12410-1117-
1648107279318101548CTN kỹ thuật sinh học phân tử1Phạm Thị Kim ThảoT3,6-10,A124; T4,6-10,A12410-1118-
1649107280318101548Quá trình & thiết bị CNSH2Trần Thế TruyềnT6,3-5,F3073-1351-22/12/2018H3047h00
1650107282318101548Toán chuyên ngành3Nguyễn DânT6,1-2,F307; T7,1-3,H2043-1345-25/12/2018F4027h00
1651107282318101552Toán chuyên ngành3Nguyễn Thanh BìnhT3,1-3,E204; T4,1-2,E2033-1346-25/12/2018F4037h00
1652107282318101650Toán chuyên ngành3Nguyễn DânT7,8-10,F1103-1864A21/12/2018E30313h00
1653107282318101650Toán chuyên ngành3Nguyễn DânT7,8-10,F1103-1864B21/12/2018E30213h00
1654107283318101448Thực tập tốt nghiệp2Bùi Xuân Đông18-2338-
1655107284318101653Hóa lý 22Nguyễn Đình Minh TuấnT2,9-10,E4023-1836-28/12/2018H20713h00
1656107285318101645Vi sinh đại cương2Lê Lý Thùy TrâmT5,7-8,E2013-1866A24/12/2018H20813h00
1657107285318101645Vi sinh đại cương2Lê Lý Thùy TrâmT5,7-8,E2013-1866B24/12/2018H20713h00
1658107285318101647Vi sinh đại cương2Lê Lý Thùy TrâmT5,9-10,A1423-1813-28/12/2018H20813h00
1659107286318101645ATN Vi sinh đại cương1Nguyễn Thị Minh NguyệtT6,1-5,D10611-1422-
1660107286318101645BTN Vi sinh đại cương1Nguyễn Thị Minh NguyệtT5,1-5,D10611-1422-
1661107286318101645CTN Vi sinh đại cương1Nguyễn Thị Minh NguyệtT6,6-10,D10611-1422-
1662107286318101647TN Vi sinh đại cương1Nguyễn Thị Minh NguyệtT2,6-10,D10613-1613-
1663107290318101545Cơ sở kỹ thuật thực phẩm3Trần Thế TruyềnT2,3-10,B3023-1360A13/12/2018H2037h00
1664107290318101545Cơ sở kỹ thuật thực phẩm3Trần Thế TruyềnT2,3-10,B3023-1360B13/12/2018H2017h00
1665107290318101546Cơ sở kỹ thuật thực phẩm3Trần Thế TruyềnT2,7-8,B302; T3,1-3,H4023-1360A13/12/2018H2027h00
1666107290318101546Cơ sở kỹ thuật thực phẩm3Trần Thế TruyềnT2,7-8,B302; T3,1-3,H4023-1360B13/12/2018H2047h00
1667107291318101645Toán chuyên ngành CNTP3Nguyễn DânT4,8-10,F1033-1864A21/12/2018E301A13h00
1668107291318101645Toán chuyên ngành CNTP3Nguyễn DânT4,8-10,F1033-1864B21/12/2018E301B13h00
1669107292318101545ATN Đánh giá cảm quan0.5Huỳnh ĐứcCN,7-10,D1049-1030-
1670107292318101545BTN Đánh giá cảm quan0.5Huỳnh ĐứcCN,7-10,D10411-1230-
1671107292318101546ATN Đánh giá cảm quan0.5Huỳnh ĐứcT5,1-5,D10411-1225-
1672107292318101546BTN Đánh giá cảm quan0.5Huỳnh ĐứcT4,1-5,D10411-1220-
1673107293318101545Dụng cụ đo lường và thiết bị thực phẩm3Trương Thị Minh HạnhT5,1-4,H106; CN,1-2,F1033-1360A18/12/2018H1037h00
1674107293318101545Dụng cụ đo lường và thiết bị thực phẩm3Trương Thị Minh HạnhT5,1-4,H106; CN,1-2,F1033-1360B18/12/2018H1067h00
1675107293318101546Dụng cụ đo lường và thiết bị thực phẩm3Trương Thị Minh HạnhT7,1-4,F101; CN,3-4,F1033-1357A18/12/2018H1057h00
1676107293318101546Dụng cụ đo lường và thiết bị thực phẩm3Trương Thị Minh HạnhT7,1-4,F101; CN,3-4,F1033-1357B18/12/2018H1047h00
1677107294318101545Kỹ thuật bao bì thực phẩm2Trương Thị Minh HạnhT4,1-4,F1085-1359A22/12/2018H2087h00
1678107294318101545Kỹ thuật bao bì thực phẩm2Trương Thị Minh HạnhT4,1-4,F1085-1359B22/12/2018H2077h00
1679107294318101546Kỹ thuật bao bì thực phẩm2Trương Thị Minh HạnhT6,1-4,F1015-1360A22/12/2018H2067h00
1680107294318101546Kỹ thuật bao bì thực phẩm2Trương Thị Minh HạnhT6,1-4,F1015-1360B22/12/2018H2057h00
1681107295318101545AĐA CN Thực phẩm 21Nguyễn Thị Trúc LoanT3,7-8,XP3-1321-
1682107295318101545BĐA CN Thực phẩm 21Nguyễn Thị Trúc LoanT5,7-8,XP3-1321-
1683107295318101545CĐA CN Thực phẩm 21Nguyễn Thị Trúc LoanT7,9-10,XP3-1319-
1684107295318101546AĐA CN Thực phẩm 21Nguyễn Thị Trúc LoanT5,1-2,XP3-1318-
1685107295318101546BĐA CN Thực phẩm 21Nguyễn Thị Trúc LoanT4,3-4,XP3-1318-
1686107295318101546CĐA CN Thực phẩm 21Nguyễn Thị Trúc LoanT4,7-8,XP3-1320-
1687107298318101545AĐA CN thực phẩm 31Trần Thế TruyềnT3,9-10,XP3-1321-
1688107298318101545BĐA CN thực phẩm 31Trần Thế TruyềnT5,9-10,XP3-1321-
1689107298318101545CĐA CN thực phẩm 31Trần Thế TruyềnT7,7-8,XP3-1318-
1690107298318101546AĐA CN thực phẩm 31Trần Thế TruyềnT5,3-4,XP3-1318-
1691107298318101546BĐA CN thực phẩm 31Trần Thế TruyềnT4,1-2,XP3-1320-
1692107298318101546CĐA CN thực phẩm 31Trần Thế TruyềnT4,9-10,XP3-1319-
1693107299318101445AĐA Thiết kế CN thực phẩm2Khoa HóaT3,1-3,XP3-1320-
1694107299318101445BĐA Thiết kế CN thực phẩm2Khoa HóaT5,1-3,XP3-1327-
1695107299318101446AĐA Thiết kế CN thực phẩm2Khoa HóaT4,1-3,XP3-1327-
1696107299318101446CĐA Thiết kế CN thực phẩm2Khoa HóaT5,1-3,XP3-1327-
1697107300318101445Thực tập tốt nghiệp2Nguyễn Thị Trúc Loan18-2398A
1698107300318101445Thực tập tốt nghiệp2Nguyễn Thị Trúc Loan18-2398B
1699107301318101445CNCB Thịt cá2Nguyễn Thị Trúc LoanT7,1-3,H3023-1326-21/11/2018H2027h00
1700107302318101445ATN CN chế biến thịt cá0.5Trần Thị Ánh TuyếtT2,1-5,D1059-1015-
1701107302318101446ATN CN chế biến thịt cá0.5Trần Thị Ánh TuyếtT2,6-10,D1059-1011-
1702107303318101645Hóa sinh thực phẩm 12Đặng Minh NhậtT5,9-10,E2013-1868A10/12/2018H10613h00
1703107303318101645Hóa sinh thực phẩm 12Đặng Minh NhậtT5,9-10,E2013-1868B10/12/2018H10513h00
1704107303318101647Hóa sinh thực phẩm 12Đặng Minh NhậtT5,7-8,A1423-1813-24/12/2018H30113h00
1705107304318101452Tối ưu hóa nhà máy lọc dầu1Nguyễn Đình LâmT3,6-7,H1083-1366A19/11/2018H2067h00
1706107304318101452Tối ưu hóa nhà máy lọc dầu1Nguyễn Đình LâmT3,6-7,H1083-1366B19/11/2018H2057h00
1707107305318101653Hóa học dầu mỏ2Trương Hữu TrìT4,9-10,E3023-1836-26/12/2018F20813h00
1708107307318101653Cơ sở thiết kế nhà máy dầu khí2Trương Hữu TrìT7,3-4,E301A3-1834-12/12/2018F40813h00
1709107309318101552Quá trình lọc tách trong công nghiệp dầu khí2Đặng Kim HoàngT2,7-9,F2083-1365A18/12/2018F3087h00
1710107309318101552Quá trình lọc tách trong công nghiệp dầu khí2Đặng Kim HoàngT2,7-9,F2083-1365B18/12/2018F3097h00
1711107310318101552CN Lọc dầu 22Trương Hữu TrìT2,3-5,E204; T7,1-2,E1023-1372A11/12/2018F4037h00
1712107310318101552CN Lọc dầu 22Trương Hữu TrìT2,3-5,E204; T7,1-2,E1023-1372B11/12/2018F4027h00
1713107311318101452Công nghệ hóa dầu2Nguyễn Thị Diệu HằngT3,8-10,H1083-1366A16/11/2018F3067h00
1714107311318101452Công nghệ hóa dầu2Nguyễn Thị Diệu HằngT3,8-10,H1083-1366B16/11/2018F3077h00
1715107312318101552Kỹ thuật khai thác dầu khí2Nguyễn Đình LâmT7,3-5,E1023-1321-15/12/2018F2067h00
1716107313318101452Thực tập tốt nghiệp2Đặng Kim Hoàng18-2343-
1717107314318101452Công nghệ chế biến khí2Lê Thị Như ÝT4,7-9,F1063-1369A12/11/2018F1037h00
1718107314318101452Công nghệ chế biến khí2Lê Thị Như ÝT4,7-9,F1063-1369B12/11/2018F1038h15
1719107315318101452ATH Công nghệ Chế biến khí1Nguyễn Đình Minh TuấnT2,1-5,XP; T3,1-5,XP6-724-
1720107315318101452BTH Công nghệ Chế biến khí1Nguyễn Đình Minh TuấnT5,1-5,XP; T6,1-5,XP6-725-
1721107315318101452CTH Công nghệ Chế biến khí1Nguyễn Đình Minh TuấnT2,1-5,XP; T3,1-5,XP8-919-
1722107318318101551ATN Kỹ thuật gia công cao su0.5Nguyễn Kim SơnT5,1-5,D20711-1217-
1723107318318101551BTN Kỹ thuật gia công cao su0.5Nguyễn Kim SơnT5,1-5,D2079-1014-
1724107321318101551ATN Công nghệ keo dán0.5Nguyễn Kim SơnT2,6-10,D20711-1214-
1725107321318101551BTN Công nghệ keo dán0.5Nguyễn Kim SơnT2,6-10,D2079-1017-
1726107323318101550TN Phân tích silicat1Dương Thị Hồng PhấnT4,6-10,D111; T5,6-10,D1119-1016-
1727107324318101550CNSX chất kết dính3Nguyễn DânT3,3-5,E101; T5,1-2,H1043-1323-08/12/2018F2087h00
1728107326318101550CNSX thuỷ tinh3Dương Thị Hồng PhấnT4,3-5,A134; T6,3-4,A1343-1323-03/11/2018E3028h15
1729107328318101451Thực tập tốt nghiệp2Dương Thế Hy18-2321-
1730107329318101450Thực tập tốt nghiệp2Phạm Cẩm Nam18-2324-
1731107333318101450CNSX Gốm sứ3Phạm Cẩm NamT4,1-3,A141; T6,9-10,A1413-1323-19/11/2018H2087h00
1732107336018101445Phát triển sản phẩm thực phẩm2Trương Thị Minh HạnhT5,7-10,H2025-1342-
1733107336018101446Phát triển sản phẩm thực phẩm2Trương Thị Minh HạnhT4,7-10,H3045-1350-
1734107336018101545Phát triển sản phẩm thực phẩm2Trương Thị Minh HạnhT3,1-4,F1085-1360A
1735107336018101545Phát triển sản phẩm thực phẩm2Trương Thị Minh HạnhT3,1-4,F1085-1360B
1736107336018101546Phát triển sản phẩm thực phẩm2Trương Thị Minh HạnhT2,1-4,F1035-1360A
1737107336018101546Phát triển sản phẩm thực phẩm2Trương Thị Minh HạnhT2,1-4,F1035-1360B
1738107346318101545QLCL và đánh giá cảm quan TP2Mạc Thị Hà ThanhT7,1-3,F2033-1346-
1739107346318101546QLCL và đánh giá cảm quan TP2Mạc Thị Hà ThanhT6,7-9,F1073-1357A
1740107346318101546QLCL và đánh giá cảm quan TP2Mạc Thị Hà ThanhT6,7-9,F1073-1357B
1741107347318101445ATN kỹ thuật sấy và lạnh0.5Trần Thế TruyềnT2,1-5,D103; T3,1-5,D1038-820-
1742107347318101445BTN kỹ thuật sấy và lạnh0.5Trần Thế TruyềnT5,1-5,D103; T6,1-5,D1038-819-
1743107347318101445CTN kỹ thuật sấy và lạnh0.5Trần Thế TruyềnCN,1-5,D1036-721-
1744107347318101446BTN kỹ thuật sấy và lạnh0.5Trần Thế TruyềnT2,6-10,D1034-520-
1745107347318101446CTN kỹ thuật sấy và lạnh0.5Trần Thế TruyềnT2,6-10,D1036-720-
1746108001118101801Hình hoạ2Nguyễn Đức SỹT3,1-2,F4019-2181A
1747108001118101801Hình hoạ2Nguyễn Đức SỹT3,1-2,F4019-2181B
1748108001118101802Hình hoạ2Nguyễn Đức SỹT5,1-2,F4019-2178A
1749108001118101802Hình hoạ2Nguyễn Đức SỹT5,1-2,F4019-2178B
1750108001118101804Hình hoạ2Nguyễn ĐộT6,1-2,F1029-2178A
1751108001118101804Hình hoạ2Nguyễn ĐộT6,1-2,F1029-2178B
1752108001118101810Hình hoạ2Dương ThọT6,8-10,F2099-2181-
1753108001118101811Hình hoạ2Dương ThọT3,8-10,F4029-2182-
1754108001118101817Hình hoạ2Lê Văn LượcT6,6-7,F1035-8;13-2180A
1755108001118101817Hình hoạ2Lê Văn LượcT6,6-7,F1035-8;13-2180B
1756108001118101818Hình hoạ2Lê Văn LượcT2,8-10,F1085-8;13-2176A
1757108001118101818Hình hoạ2Lê Văn LượcT2,8-10,F1085-8;13-2176B
1758108001118101822Hình hoạ2Phan TườngT2,6-7,F1015-8;13-2180A
1759108001118101822Hình hoạ2Phan TườngT2,6-7,F1015-8;13-2180B
1760108001118101827Hình hoạ2Phan TườngT6,8-10,F1019-2178-
1761108001118101828Hình hoạ2Phan TườngT3,8-10,F1019-2180-
1762108001118101829Hình hoạ2Phan TườngT4,8-10,E1019-2182-
1763108001118101832Hình hoạ2Tôn Nữ Huyền TrangT7,1-2,F4029-2181-
1764108001118101838Hình hoạ2Tôn Nữ Huyền TrangT5,3-5,F4039-2165-
1765108001118101839Hình hoạ2Tôn Nữ Huyền TrangT4,3-5,F4029-2165-
1766108001118101840Hình hoạ2Nguyễn Đức SỹT4,3-5,F4059-2163-
1767108001118101844Hình hoạ2Tôn Nữ Huyền TrangT4,1-2,F4069-2165-
1768108001118101845Hình hoạ2Tôn Nữ Huyền TrangT2,1-2,F4069-2166-
1769108001118101848Hình hoạ2Tôn Nữ Huyền TrangT6,3-5,F4039-2181A
1770108001118101848Hình hoạ2Tôn Nữ Huyền TrangT6,3-5,F4039-2181B
1771108001118101850Hình hoạ2Lê Văn LượcT3,6-7,F1079-2183-
1772108001118101859Hình hoạ2Dương ThọT3,1-2,F4065-8;13-2168A
1773108001118101859Hình hoạ2Dương ThọT3,1-2,F4065-8;13-2168B
1774108001118101860Hình hoạ2Dương ThọT2,3-5,F4035-8;13-2167A
1775108001118101860Hình hoạ2Dương ThọT2,3-5,F4035-8;13-2167B
1776108001118101864Hình hoạ2Dương ThọT7,3-5,F4075-8;13-2178A
1777108001118101864Hình hoạ2Dương ThọT7,3-5,F4075-8;13-2178B
1778108001118101867Hình hoạ2Dương ThọT7,1-2,F4089-2168-
1779108001118101868Hình hoạ2Tôn Nữ Huyền TrangT6,1-2,F4059-2171-
1780108001118101877Hình hoạ2Dương ThọT4,3-5,F4085-8;13-2172A
1781108001118101877Hình hoạ2Dương ThọT4,3-5,F4085-8;13-2172B
1782108001118101879Hình hoạ2Dương ThọT4,8-10,F4065-8;13-2177A
1783108001118101879Hình hoạ2Dương ThọT4,8-10,F4065-8;13-2177B
1784108001118101881Hình hoạ2Dương ThọT5,6-7,F4055-8;13-2172A
1785108001118101881Hình hoạ2Dương ThọT5,6-7,F4055-8;13-2172B
1786108001118101883Hình hoạ2Dương ThọT2,1-2,F4079-2166A
1787108001118101883Hình hoạ2Dương ThọT2,1-2,F4079-2166B
1788108001118101885Hình hoạ2Dương ThọT5,8-10,F4079-2174A
1789108001118101885Hình hoạ2Dương ThọT5,8-10,F4079-2174B
1790108011318101501Thiết bị nâng chuyển2Nguyễn Văn YếnT7,2-4,F3093-1374A
1791108011318101501Thiết bị nâng chuyển2Nguyễn Văn YếnT7,2-4,F3093-1374B
1792108011318101502Thiết bị nâng chuyển2Nguyễn Văn YếnT6,7-9,F4073-1375A
1793108011318101502Thiết bị nâng chuyển2Nguyễn Văn YếnT6,7-9,F4073-1375B
179410802821810xx91Đồ án Truyền động cơ khí2Bùi Minh HiểnT7,1-3,H3045-159-04/01/2019F1097h00
1795108040118101738Vẽ Kỹ thuật2Tôn Nữ Huyền TrangT2,6-7,H2063-4;7-1785A
1796108040118101738Vẽ Kỹ thuật2Tôn Nữ Huyền TrangT2,6-7,H2063-4;7-1785B
1797108040118101739Vẽ Kỹ thuật2Tôn Nữ Huyền TrangT2,8-10,H2063-5;8-1783A
1798108040118101739Vẽ Kỹ thuật2Tôn Nữ Huyền TrangT2,8-10,H2063-5;8-1783B
1799108040118101740Vẽ Kỹ thuật2Tôn Nữ Huyền TrangT4,8-10,F2103-6;9-1784A
1800108040118101740Vẽ Kỹ thuật2Tôn Nữ Huyền TrangT4,8-10,F2103-6;9-1784B
1801108040118101746Vẽ Kỹ thuật2Tôn Nữ Huyền TrangT3,3-4,E301B3-1832-
1802108040118101747Vẽ Kỹ thuật2Tôn Nữ Huyền TrangT3,1-2,E301A3-1826-
1803108040118101748Vẽ Kỹ thuật2Tôn Nữ Huyền TrangT5,1-2,F4093-1882A
1804108040118101748Vẽ Kỹ thuật2Tôn Nữ Huyền TrangT5,1-2,F4093-1882B
1805108045118101764TN Sức bền vật liệu0.5Nguyễn Văn QuyềnT2,6-10,A1274-534-
1806108045118101764BTN Sức bền vật liệu0.5Nguyễn Văn QuyềnT3,1-5,A1274-511-
1807108048218101679AAutoCAD1Dương ThọT2,6-10,E1113-538-
1808108048218101681AAutoCAD1Dương ThọT2,6-10,E1116-839-
1809108049118101627Cơ học ứng dụng3Nguyễn Thị Kim LoanT3,8-10,E1033-1881A
1810108049118101627Cơ học ứng dụng3Nguyễn Thị Kim LoanT3,8-10,E1033-1881B
1811108049118101628Cơ học ứng dụng3Nguyễn Văn Thiên ÂnT3,6-8,E2023-1864A
1812108049118101628Cơ học ứng dụng3Nguyễn Văn Thiên ÂnT3,6-8,E2023-1864B
1813108049118101632Cơ học ứng dụng3Nguyễn Văn Thiên ÂnT2,8-10,E1043-1863A
1814108049118101632Cơ học ứng dụng3Nguyễn Văn Thiên ÂnT2,8-10,E1043-1863B
1815108049118101634Cơ học ứng dụng3Nguyễn Văn Thiên ÂnT5,8-10,E2083-1840-15/12/2018F30113h00
1816108049118101714Cơ học ứng dụng3Nguyễn Văn Thiên ÂnT7,1-4,E4033-1556A15/12/2018F30213h00
1817108049118101714Cơ học ứng dụng3Nguyễn Văn Thiên ÂnT7,1-4,E4033-1556B15/12/2018F30313h00
1818108049118101745Cơ học ứng dụng3Nguyễn Hữu ThànhT2,1-4,F1013-1545-
1819108049118101746Cơ học ứng dụng3Nguyễn Văn Thiên ÂnT5,1-3,E301B3-1831-15/12/2018F30613h00
1820108049118101747Cơ học ứng dụng3Nguyễn Văn Thiên ÂnT6,6-8,E301A3-1826-15/12/2018F30713h00
1821108049118101748Cơ học ứng dụng3Nguyễn Danh TườngT3,3-5,F1023-1836-
1822108049118101750Cơ học ứng dụng3Nguyễn Thị Kim LoanT5,3-5,E1033-1881A
1823108049118101750Cơ học ứng dụng3Nguyễn Thị Kim LoanT5,3-5,E1033-1881B
1824108049118101751Cơ học ứng dụng3Nguyễn Văn Thiên ÂnT3,1-3,E1033-1870A
1825108049118101751Cơ học ứng dụng3Nguyễn Văn Thiên ÂnT3,1-3,E1033-1870B
1826108049118101752Cơ học ứng dụng3Nguyễn Thị Kim LoanT7,1-4,E2063-1532-15/12/2018F30813h00
1827108049118101779Cơ học ứng dụng3Nguyễn Thị Kim LoanT4,1-3,F4033-1878A
1828108049118101779Cơ học ứng dụng3Nguyễn Thị Kim LoanT4,1-3,F4033-1878B
1829108049118101781Cơ học ứng dụng3Nguyễn Thị Kim LoanT6,7-9,F4063-1878A
1830108049118101781Cơ học ứng dụng3Nguyễn Thị Kim LoanT6,7-9,F4063-1878B
1831108061318101701Vẽ kỹ thuật CK1Nguyễn ĐộT7,1-4,F1089-1252A
1832108061318101701Vẽ kỹ thuật CK1Nguyễn ĐộT7,1-4,F1089-1252B
1833108061318101702Vẽ kỹ thuật CK1Nguyễn ĐộT5,1-2,F1033-1879A
1834108061318101702Vẽ kỹ thuật CK1Nguyễn ĐộT5,1-2,F1033-1879B
1835108061318101705Vẽ kỹ thuật CK1Nguyễn ĐộT2,1-4,F1075-880A
1836108061318101705Vẽ kỹ thuật CK1Nguyễn ĐộT2,1-4,F1075-880B
1837108061318101706Vẽ kỹ thuật CK1Nguyễn ĐộT2,9-10,F1103-1843-
1838108061318101717Vẽ kỹ thuật CK1Lê Văn LượcT4,7-10,F1079-1281A
1839108061318101717Vẽ kỹ thuật CK1Lê Văn LượcT4,7-10,F1079-1281B
1840108061318101718Vẽ kỹ thuật CK1Lê Văn LượcT4,7-10,E1015-880A
1841108061318101718Vẽ kỹ thuật CK1Lê Văn LượcT4,7-10,E1015-880B
1842108063018101618Truyền động cơ khí3Lê CungT7,1-3,F1033-1876A
1843108063018101618Truyền động cơ khí3Lê CungT7,1-3,F1033-1876B
1844108063018101620Truyền động cơ khí3Vũ Thị HạnhT3,1-3,H3083-1866A
1845108063018101620Truyền động cơ khí3Vũ Thị HạnhT3,1-3,H3083-1866B
1846108063318101605Truyền động CK3Bùi Minh HiểnT4,3-5,H1043-1852A
1847108063318101605Truyền động CK3Bùi Minh HiểnT4,3-5,H1043-1852B
1848108063318101606Truyền động CK3Lê CungT3,1-3,H1053-1836-
1849108064018101757Nhập môn ngành2Nguyễn Đình SơnT7,7-9,TuÇn 1617-1734-
1850108065018101557PP giảng dạy môn KT2Hồ Công LamT2,8-10,H3013-1550-
1851108070018101701Cơ lý thuyết3Nguyễn Đình SơnT2,7-9,F2103-1876A
1852108070018101701Cơ lý thuyết3Nguyễn Đình SơnT2,7-9,F2103-1876B
1853108070018101702Cơ lý thuyết3Nguyễn Hữu ThànhT5,3-5,F1033-1879A
1854108070018101702Cơ lý thuyết3Nguyễn Hữu ThànhT5,3-5,F1033-1879B
1855108070018101705Cơ lý thuyết3Nguyễn Đình SơnT7,1-3,F2103-1880A
1856108070018101705Cơ lý thuyết3Nguyễn Đình SơnT7,1-3,F2103-1880B
1857108070018101706Cơ lý thuyết3Nguyễn Thị Kim LoanT2,6-8,F1103-1880A
1858108070018101706Cơ lý thuyết3Nguyễn Thị Kim LoanT2,6-8,F1103-1880B
1859108070018101717Cơ lý thuyết3Nguyễn Đình SơnT3,3-5,F2103-1879A
1860108070018101717Cơ lý thuyết3Nguyễn Đình SơnT3,3-5,F2103-1879B
1861108070018101718Cơ lý thuyết3Nguyễn Hữu ThànhT3,3-5,F3033-1880A
1862108070018101718Cơ lý thuyết3Nguyễn Hữu ThànhT3,3-5,F3033-1880B
1863108070018101720Cơ lý thuyết3Nguyễn Đình SơnT4,3-5,F1063-1876A
1864108070018101720Cơ lý thuyết3Nguyễn Đình SơnT4,3-5,F1063-1876B
1865108070018101722Cơ lý thuyết3Nguyễn Thị Kim LoanT6,1-3,F4013-1881A
1866108070018101722Cơ lý thuyết3Nguyễn Thị Kim LoanT6,1-3,F4013-1881B
1867108070018101723Cơ lý thuyết3Nguyễn Đình SơnT2,3-5,F1103-1879A
1868108070018101723Cơ lý thuyết3Nguyễn Đình SơnT2,3-5,F1103-1879B
1869108070018101759Cơ lý thuyết3Nguyễn Danh TườngT6,1-4,F4093-1572A
1870108070018101759Cơ lý thuyết3Nguyễn Danh TườngT6,1-4,F4093-1572B
1871108070018101763Cơ lý thuyết3Nguyễn Đình SơnT3,7-10,A1363-1510-20/12/2018F30915h00
1872108070018101764Cơ lý thuyết3Nguyễn Hữu ThànhT5,7-10,E1023-1550A
1873108070018101764Cơ lý thuyết3Nguyễn Hữu ThànhT5,7-10,E1023-1550B
1874108070018101767Cơ lý thuyết3Nguyễn Đình SơnT6,7-9,F3063-1876A
1875108070018101767Cơ lý thuyết3Nguyễn Đình SơnT6,7-9,F3063-1876B
1876108070018101768Cơ lý thuyết3Nguyễn Danh TườngT4,7-9,F1023-1846-
1877108070018101769Cơ lý thuyết3Nguyễn Hữu ThànhT4,6-8,E1043-1880A
1878108070018101769Cơ lý thuyết3Nguyễn Hữu ThànhT4,6-8,E1043-1880B
1879108070018101771Cơ lý thuyết 23Nguyễn Danh TườngT5,6-10,E4023-10;14-1647-11/12/2018F10813h00
1880108070018101772Cơ lý thuyết 23Nguyễn Thị Kim LoanT4,7-9,E401; T5,7-8,E4013-10;14-1648-11/12/2018F10913h00
1881108070018101777Cơ lý thuyết3Nguyễn Danh TườngT5,1-3,F1023-1843-
1882108070018101783Cơ lý thuyết3Nguyễn Thị Kim LoanT3,1-4,H2063-1584A
1883108070018101783Cơ lý thuyết3Nguyễn Thị Kim LoanT3,1-4,H2063-1584B
1884108070018101784Cơ lý thuyết3Nguyễn Đình SơnT5,1-4,H4023-1577A
1885108070018101784Cơ lý thuyết3Nguyễn Đình SơnT5,1-4,H4023-1577B
1886108071018101759Sức bền vật liệu3Lê Viết ThànhT3,7-10,F2033-1571A
1887108071018101759Sức bền vật liệu3Lê Viết ThànhT3,7-10,F2033-1571B
1888108071018101764Sức bền vật liệu3Thái Hoàng PhongT4,7-10,F2073-1570A
1889108071018101764Sức bền vật liệu3Thái Hoàng PhongT4,7-10,F2073-1570B
1890108072018101601CS Thiết kế máy3Nguyễn Văn YếnT4,3-5,H1013-1850-
1891108072018101602CS Thiết kế máy3Lê CungT5,3-5,H1053-1823-
1892109003318101763Địa chất công trình2Bạch Quốc TiếnT2,7-9,A1443-1510-07/12/2018F30113h00
1893109003318101775Địa chất công trình2Trần Khắc VỹT6,8-10,H1073-1541-07/12/2018F30213h00
1894109004318101563Thực tập Địa chất công trình0.5Bạch Quốc Tiến23-2331-
1895109004318101763Thực tập Địa chất công trình0.5Nguyễn Thị Ngọc Yến10-
1896109004318101775Thực tập Địa chất công trình0.5Nguyễn Thị Ngọc Yến40-
1897109009318101659AĐA nền móng1Lê Xuân MaiT3,7-8,XP3-1321-
1898109009318101659BĐA nền móng1Lê Xuân MaiT3,9-10,XP3-1321-
1899109009318101659CĐA nền móng1Lê Xuân MaiT6,7-8,XP3-1318-
1900109009318101660AĐA nền móng1Nguyễn Thu HàT6,1-2,XP3-1322-
1901109009318101660BĐA nền móng1Nguyễn Thu HàT6,3-4,XP3-1324-
1902109009318101660CĐA nền móng1Nguyễn Thu HàT6,7-8,XP3-1324-
1903109009318101663AĐA nền móng1Đỗ Hữu ĐạoT4,7-8,XP3-1314-03/01/2019F1107h00
1904109009318101663BĐA nền móng1Đỗ Hữu ĐạoT4,9-10,XP3-1315-03/01/2019F1109h00
1905109009318101675AĐA nền móng1Nguyễn Thu HàT2,7-8,XP3-1327-28/12/2018H10713h00
1906109009318101675BĐA nền móng1Nguyễn Thu HàT2,9-10,XP3-1327-28/12/2018H10715h00
1907109010318101659Thực tập Công nhân2Trần Thị Phương Anh15-1852A
1908109010318101659Thực tập Công nhân2Trần Thị Phương Anh15-1852B
1909109010318101660Thực tập Công nhân2Võ Duy Hùng15-1841-
1910109032318101459Chuyên đề cầu2Lê Văn LạcT5,3-5,F2063-1313-
1911109032318101460Chuyên đề cầu2Lê Văn LạcT4,1-3,F2063-1345-
191210903631810xx91Đồ án tốt nghiệp (KT XD C.trình giao thông)10Trường ĐHBK19
1913109037218101663Trắc địa2Lê Văn ĐịnhT4,1-2,E2083-1529-10/12/2018F10913h00
1914109037218101667Trắc địa2Lê Văn ĐịnhT6,1-2,B3023-1578A
1915109037218101667Trắc địa2Lê Văn ĐịnhT6,1-2,B3023-1578B
1916109037218101669Trắc địa2Lê Văn ĐịnhT5,1-2,E2013-1572A
1917109037218101669Trắc địa2Lê Văn ĐịnhT5,1-2,E2013-1572B
1918109037218101759Trắc địa2Lê Văn ĐịnhT5,7-9,E1013-1574A
1919109037218101759Trắc địa2Lê Văn ĐịnhT5,7-9,E1013-1574B
1920109037218101764Trắc địa2Lê Văn ĐịnhT2,3-5,F2093-1569A
1921109037218101764Trắc địa2Lê Văn ĐịnhT2,3-5,F2093-1569B
1922109044318101571Cơ đất - Nền móng2Nguyễn Thu HàT5,7-8,B3013-1866A
1923109044318101571Cơ đất - Nền móng2Nguyễn Thu HàT5,7-8,B3013-1866B
1924109044318101572Cơ đất - Nền móng2Nguyễn Thu HàT5,9-10,B3023-1856A
1925109044318101572Cơ đất - Nền móng2Nguyễn Thu HàT5,9-10,B3023-1856B
1926109046218101667ATN Cơ học đất0.5Phùng Thị SáuT2,1-5,G20112-1425-
1927109046218101667BTN Cơ học đất0.5Phùng Thị SáuT5,1-5,G20112-1429-
1928109046218101668ATN Cơ học đất0.5Nguyễn Thị Phương KhuêT2,6-10,G2015-734-
1929109046218101668BTN Cơ học đất0.5Nguyễn Thị Phương KhuêT3,6-10,G2015-735-
1930109046218101669ATN Cơ học đất0.5Phùng Thị SáuT5,6-10,G20112-1432-
1931109046218101669BTN Cơ học đất0.5Phùng Thị SáuT7,1-5,G20112-1427-
1932109046218101669CTN Cơ học đất0.5Phùng Thị SáuT2,1-5,G2019-1128-
193310904731810xx91TK Hình học & KS TK đường ôtô3Võ Hải LăngT7,7-10,H1015-1512-28/12/2018H1067h00
1934109048318101563TK NM đường & LCHQKT đường ôtô3Trần Thị Phương AnhT3,7-10,E2055-1731-04/12/2018F3027h00
1935109058318101564AĐA Máy và TBSX VLXD1Nguyễn Tiến DũngT7,6-9,XP3-1826-
1936109058318101564BĐA Máy và TBSX VLXD1Nguyễn Tiến DũngT7,6-9,XP3-1816-
1937109061318101564KT sản xuất CKD3Nguyễn Thị Tuyết AnT2,8-10,H2043-1840-13/12/2018H1067h00
1938109062318101564AĐA KT sản xuất CKD1Nguyễn Thị Tuyết AnT5,7-8,XP3-1825-
1939109062318101564BĐA KT sản xuất CKD1Nguyễn Thị Tuyết AnT5,9-10,XP3-1820-
1940109063318101564CN Bêtông nhựa1Nguyễn Thị Tuyết AnT3,1-4,F4079-1241-15/12/2018F2107h00
1941109064318101564ATN C.Nghệ bêtông nhựa1Nguyễn Thị Tuyết AnT2,1-5,G10114-1725-
1942109064318101564BTN C.Nghệ bêtông nhựa1Nguyễn Thị Tuyết AnT4,1-5,G10114-1714-
1943109067318101464CN Gốm XD3Đỗ Thị PhượngT3,1-5,H2033-1330-26/12/2018F1027h00
1944109068318101464AĐA CN Gốm XD1Đỗ Thị PhượngCN,7-8,XP3-1316-14/01/2019F1017h00
1945109068318101464BĐA CN Gốm XD1Đỗ Thị PhượngCN,9-10,XP3-1314-14/01/2019F1019h00
1946109069318101464TN Gốm xây dựng0.5Vũ Hoàng TríT5,6-10,G1019-9;12-1323-
1947109075218101663Thực tập Trắc địa1Lê Văn Định17-178-
1948109075218101667Thực tập Trắc địa1Lê Văn Định16-1670A
1949109075218101667Thực tập Trắc địa1Lê Văn Định16-1670B
1950109075218101668Thực tập Trắc địa1Lê Văn Định17-1722-
1951109075218101669Thực tập Trắc địa1Lê Văn Định16-1669A
1952109075218101669Thực tập Trắc địa1Lê Văn Định16-1669B
1953109075218101759Thực tập Trắc địa1Lê Văn Định17-1762A
1954109075218101759Thực tập Trắc địa1Lê Văn Định17-1762B
1955109075218101764Thực tập Trắc địa1Lê Văn Định17-1733-
1956109076318101564VL cách nhiệt - VL hoàn thiện2Lê Xuân ChươngT5,1-2,E1043-1844-20/12/2018F3107h00
195710908031810xx91Đồ án tốt nghiệp (CNKT Vật liệu xây dựng)10Trường ĐHBK6
1958109095318101685CN Vật liệu (QLCN)2Lê Xuân ChươngT4,6-7,F1083-1865A26/12/2018H20713h00
1959109095318101685CN Vật liệu (QLCN)2Lê Xuân ChươngT4,6-7,F1083-1865B26/12/2018H20813h00
1960109097018101667Cơ học đất2Bạch Quốc TiếnT6,3-5,B3023-1571A
1961109097018101667Cơ học đất2Bạch Quốc TiếnT6,3-5,B3023-1571B
1962109097018101668Cơ học đất2Nguyễn Thu HàT2,1-2,H4023-1562A
1963109097018101668Cơ học đất2Nguyễn Thu HàT2,1-2,H4023-1562B
1964109097018101669Cơ học đất2Lê Xuân MaiT6,1-2,F1073-1568A
1965109097018101669Cơ học đất2Lê Xuân MaiT6,1-2,F1073-1568B
1966109099018101659Nền và móng2Lê Xuân MaiT3,3-5,F1073-1334-
1967109099018101660Nền và móng2Nguyễn Thu HàT3,1-3,F2033-1354A
1968109099018101660Nền và móng2Nguyễn Thu HàT3,1-3,F2033-1354B
1969109099018101663Nền và móng2Đỗ Hữu ĐạoT7,1-2,H1023-1529-14/12/2018H40213h00
1970109099018101675Nền và móng2Nguyễn Thu HàT4,8-10,E2043-1363A
1971109099018101675Nền và móng2Nguyễn Thu HàT4,8-10,E2043-1363B
1972109099018101683Nền và móng2Đỗ Hữu ĐạoT5,9-10,H3063-1850-
1973109099018101684Nền và móng2Đỗ Hữu ĐạoT5,6-7,H3083-1859A
1974109099018101684Nền và móng2Đỗ Hữu ĐạoT5,6-7,H3083-1859B
1975109100018101563Nhập môn ngành XDCĐ2Hoàng Phương HoaT2,1-2,TuÇn 23-331-
1976109101218101659Phương pháp tính3Hoàng Phương HoaT3,1-2,F107; T5,3-5,B3013-1339-
1977109101218101660Phương pháp tính3Hoàng Phương HoaT3,4-5,F203; T4,7-9,B3013-1355A
1978109101218101660Phương pháp tính3Hoàng Phương HoaT3,4-5,F203; T4,7-9,B3013-1355B
1979109101318101659Tổng quan về công trình cầu2Nguyễn Hoàng VĩnhT2,1-3,H2053-1358A
1980109101318101659Tổng quan về công trình cầu2Nguyễn Hoàng VĩnhT2,1-3,H2053-1358B
1981109101318101660Tổng quan về công trình cầu2Đỗ Việt HảiT2,1-3,H4013-1338-
1982109101318101663Tổng quan về công trình cầu2Cao Văn LâmT4,3-5,E2083-1529-17/12/2018F10913h00
198310910231810xx91Đồ án TK Hình học đường ô tô1Võ Hải LăngT7,1-3,XP5-1517-28/12/2018H10813h00
1984109104318101559Thiết kế nền mặt đường3Võ Đức HoàngT7,1-3,F2073-1563A
1985109104318101559Thiết kế nền mặt đường3Võ Đức HoàngT7,1-3,F2073-1563B
1986