Lớp học phần
Tùy chọn:
Học kỳ: Sắp xếp theo:
OPT1
Khoa:
OPT0
Khóa học:
STTTên lớp học phầnSố TC Giảng viênThời khóa biểu Tuần học SLSV Lịch trình Nhóm thiNgày thi Phòng thi Giờ thi CLC
1013002117201787Thể dục 20Trung tâm GDTCT7,8-10,TTGDTC27-27;30-32;34-440
2013002117201788Thể dục 20Trung tâm GDTCT7,8-10,TTGDTC27-27;30-32;34-440
3013004117208701GDTC 4 (16PFIEV_N1)0Trung tâm GDTCT7,7-10,SVD22-27;30-3830
4013004117208702GDTC 4 (16PFIEV_N2)0Trung tâm GDTCT7,7-10,SVD22-27;30-3832
5013014117208701GDTC 4BR2 Nam 010Trung tâm GDTCT2,1-4,SVD22-27;30-3850
6013014117208702GDTC 4BR2 Nam 020Trung tâm GDTCT2,1-4,SVD22-27;30-3850
7013014117208703GDTC 4BR2 Nam 030Trung tâm GDTCT4,1-4,SVD22-27;30-3850
8013014117208704GDTC 4BR2 Nam 040Trung tâm GDTCT4,1-4,SVD22-27;30-3836
9013014117208705GDTC 4BR2 Nam 050Trung tâm GDTCT2,7-10,SVD22-27;30-3855
10013014117208707GDTC 4BR2 Nam 070Trung tâm GDTCT3,7-10,SVD22-27;30-3849
11013014117208708GDTC 4BR2 Nam 080Trung tâm GDTCT3,7-10,SVD22-27;30-3850
12013014117208709GDTC 4BR2 Nam 090Trung tâm GDTCT6,7-10,SVD22-27;30-3849
13013014117208710GDTC 4BR2 Nam 100Trung tâm GDTCT6,7-10,SVD22-27;30-3849
14013015117208701GDTC 4BC2 Nam 010Trung tâm GDTCT2,1-4,SVD22-27;30-3850
15013015117208702GDTC 4BC2 Nam 020Trung tâm GDTCT2,1-4,SVD22-27;30-3850
16013015117208703GDTC 4BC2 Nam 030Trung tâm GDTCT6,1-4,SVD22-27;30-3850
17013015117208704GDTC 4BC2 Nam 040Trung tâm GDTCT6,1-4,SVD22-27;30-3850
18013015117208705GDTC 4BC2 Nam 050Trung tâm GDTCT2,7-10,SVD22-27;30-3850
19013015117208706GDTC 4BC2 Nam 060Trung tâm GDTCT2,7-10,SVD22-27;30-3844
20013015117208707GDTC 4BC2 Nam 070Trung tâm GDTCT3,7-10,SVD22-27;30-3850
21013015117208708GDTC 4BC2 Nam 080Trung tâm GDTCT4,7-10,SVD22-27;30-3850
22013015117208709GDTC 4BC2 Nam 090Trung tâm GDTCT4,7-10,SVD22-27;30-3850
23013015117208710GDTC 4BC2 Nam 100Trung tâm GDTCT6,7-10,SVD22-27;30-3850
24013015117208711GDTC 4BC2 Nam 110Trung tâm GDTCT6,7-10,SVD22-27;30-3844
25013016117208701GDTC 4BĐ2 Nam 010Trung tâm GDTCT2,1-4,SVD22-27;30-3850
26013016117208702GDTC 4BĐ2 Nam 020Trung tâm GDTCT2,1-4,SVD22-27;30-3849
27013016117208703GDTC 4BĐ2 Nam 030Trung tâm GDTCT5,1-4,SVD22-27;30-3848
28013016117208704GDTC 4BĐ2 Nam 040Trung tâm GDTCT5,1-4,SVD22-27;30-3850
29013016117208705GDTC 4BĐ2 Nam 050Trung tâm GDTCT6,1-4,SVD22-27;30-3850
30013016117208706GDTC 4BĐ2 Nam 060Trung tâm GDTCT6,1-4,SVD22-27;30-3850
31013016117208707GDTC 4BĐ2 Nam 070Trung tâm GDTCT2,7-10,SVD22-27;30-3850
32013016117208708GDTC 4BĐ2 Nam 080Trung tâm GDTCT2,7-10,SVD22-27;30-3848
33013016117208709GDTC 4BĐ2 Nam 090Trung tâm GDTCT3,7-10,SVD22-27;30-3850
34013016117208710GDTC 4BĐ2 Nam 100Trung tâm GDTCT6,7-10,SVD22-27;30-3851
35013016117208711GDTC 4BĐ2 Nam 110Trung tâm GDTCT6,7-10,SVD22-27;30-3846
36013018117208701GDTC 4BC2 Nữ 010Trung tâm GDTCT6,1-4,SVD22-27;30-3848
37013019117201701GDTC 2 Nam 010Trung tâm GDTCT2,1-4,SVD26-27;30-4050
38013019117201702GDTC 2 Nam 020Trung tâm GDTCT2,1-4,SVD26-27;30-4050
39013019117201703GDTC 2 Nam 030Trung tâm GDTCT3,1-4,SVD26-27;30-4051
40013019117201704GDTC 2 Nam 040Trung tâm GDTCT3,1-4,SVD26-27;30-4050
41013019117201705GDTC 2 Nam 050Trung tâm GDTCT4,1-4,SVD26-27;30-4050
42013019117201706GDTC 2 Nam 060Trung tâm GDTCT4,1-4,SVD26-27;30-4050
43013019117201707GDTC 2 Nam 070Trung tâm GDTCT5,1-4,SVD26-27;30-4038
44013019117201707BGDTC 2 (17ES)0Trung tâm GDTCT7,7-10,SVD22-27;30-340
45013019117201708GDTC 2 Nam 080Trung tâm GDTCT5,1-4,SVD26-27;30-4036
46013019117201708BGDTC 2 (17ECE) 0Trung tâm GDTCT7,7-10,SVD22-27;30-340
47013019117201709GDTC 2 Nam 090Trung tâm GDTCT6,1-4,SVD26-27;30-4053
48013019117201710GDTC 2 Nam 100Trung tâm GDTCT6,1-4,SVD26-27;30-4053
49013019117201711GDTC 2 Nam 110Trung tâm GDTCT7,1-4,SVD26-27;30-4053
50013019117201712GDTC 2 Nam 120Trung tâm GDTCT7,1-4,SVD26-27;30-4050
51013019117201713GDTC 2 Nam 130Trung tâm GDTCT2,1-4,SVD26-27;30-4049
52013019117201714GDTC 2 Nam 140Trung tâm GDTCT2,1-4,SVD26-27;30-4046
53013019117201715GDTC 2 Nam 150Trung tâm GDTCT3,1-4,SVD26-27;30-4037
54013019117201717GDTC 2 Nam 170Trung tâm GDTCT4,1-4,SVD26-27;30-4050
55013019117201718GDTC 2 Nam 180Trung tâm GDTCT4,1-4,SVD26-27;30-4050
56013019117201719GDTC 2 Nam 190Trung tâm GDTCT5,1-4,SVD26-27;30-4050
57013019117201720GDTC 2 Nam 200Trung tâm GDTCT5,1-4,SVD26-27;30-4053
58013019117201722GDTC 2 Nam 220Trung tâm GDTCT6,1-4,SVD26-27;30-4047
59013019117201723GDTC 2 Nam 230Trung tâm GDTCT7,1-4,SVD26-27;30-4051
60013019117201725GDTC 2 Nam 250Trung tâm GDTCT2,7-10,SVD26-27;30-4033
61013019117201726GDTC 2 Nam 260Trung tâm GDTCT2,7-10,SVD26-27;30-4050
62013019117201727GDTC 2 Nam 270Trung tâm GDTCT3,7-10,SVD26-27;30-4053
63013019117201728GDTC 2 Nam 280Trung tâm GDTCT3,7-10,SVD26-27;30-4051
64013019117201729GDTC 2 Nam 290Trung tâm GDTCT4,7-10,SVD26-27;30-4053
65013019117201730GDTC 2 Nam 300Trung tâm GDTCT4,7-10,SVD26-27;30-4050
66013019117201731GDTC 2 Nam 310Trung tâm GDTCT5,7-10,SVD26-27;30-4050
67013019117201732GDTC 2 Nam 320Trung tâm GDTCT5,7-10,SVD26-27;30-4050
68013019117201733GDTC 2 Nam 330Trung tâm GDTCT6,7-10,SVD26-27;30-4048
69013019117201734GDTC 2 Nam 340Trung tâm GDTCT6,7-10,SVD26-27;30-4050
70013019117201735GDTC 2 Nam 350Trung tâm GDTCT7,7-10,SVD26-27;30-4049
71013019117201736GDTC 2 Nam 360Trung tâm GDTCT7,7-10,SVD26-27;30-4050
72013019117201737GDTC 2 Nam 370Trung tâm GDTCT2,7-10,SVD26-27;30-4050
73013019117201738GDTC 2 Nam 380Trung tâm GDTCT2,7-10,SVD26-27;30-4049
74013019117201739GDTC 2 Nam 390Trung tâm GDTCT3,7-10,SVD26-27;30-4050
75013019117201740GDTC 2 Nam 400Trung tâm GDTCT3,7-10,SVD26-27;30-4050
76013019117201741GDTC 2 Nam 410Trung tâm GDTCT4,7-10,SVD26-27;30-4050
77013019117201743GDTC 2 Nam 430Trung tâm GDTCT5,7-10,SVD26-27;30-4050
78013019117201744GDTC 2 Nam 440Trung tâm GDTCT5,7-10,SVD26-27;30-4050
79013019117201745GDTC 2 Nam 450Trung tâm GDTCT6,7-10,SVD26-27;30-4050
80013019117201746GDTC 2 Nam 460Trung tâm GDTCT6,7-10,SVD26-27;30-4050
81013019117201747GDTC 2 Nam 470Trung tâm GDTCT7,7-10,SVD26-27;30-4051
82013019117201748GDTC 2 Nam 480Trung tâm GDTCT7,7-10,SVD26-27;30-4051
83013019117201749GDTC 2 Nam 490Trung tâm GDTCT3,1-4,SVD26-27;30-4050
84013019117201750GDTC 2 Nam 500Trung tâm GDTCT3,1-4,SVD26-27;30-4050
85013019117201754GDTC 2 Nam 540Trung tâm GDTCT5,1-4,SVD26-27;30-4050
86013019117201755GDTC 2 Nam 550Trung tâm GDTCT6,1-5,SVD30-4254
87013020117201701GDTC 2 Nữ 010Trung tâm GDTCT2,1-4,SVD26-27;30-4048
88013020117201702GDTC 2 Nữ 020Trung tâm GDTCT2,1-4,SVD26-27;30-4050
89013020117201703GDTC 2 Nữ 030Trung tâm GDTCT3,1-4,SVD26-27;30-4053
90013020117201704GDTC 2 Nữ 040Trung tâm GDTCT3,1-4,SVD26-27;30-4050
91013020117201705GDTC 2 Nữ 050Trung tâm GDTCT4,1-4,SVD26-27;30-4042
92013020117201707GDTC 2 Nữ 070Trung tâm GDTCT5,1-4,SVD26-27;30-4057
93013020117201708GDTC 2 Nữ 080Trung tâm GDTCT5,1-4,SVD26-27;30-400
94013020117201709GDTC 2 Nữ 090Trung tâm GDTCT6,1-4,SVD26-27;30-400
95013020117201710GDTC 2 Nữ 100Trung tâm GDTCT6,1-4,SVD26-27;30-4051
96013020117201711GDTC 2 Nữ 110Trung tâm GDTCT6,7-10,SVD26-27;30-4050
97013020117201712GDTC 2 Nữ 120Trung tâm GDTCT6,7-10,SVD26-27;30-4051
98013045117208702GDTC 4BR2 Nữ 020Trung tâm GDTCT3,1-4,SVD22-27;30-3838
99013045117208703GDTC 4BR2 Nữ 030Trung tâm GDTCT5,1-4,SVD22-27;30-3846
100013045117208704GDTC 4BR2 Nữ 040Trung tâm GDTCT5,1-4,SVD22-27;30-3844
101013059017201671GDTC 3 CL Nam Nữ (16KTCLC1)0Trung tâm GDTCT5,7-10,SVD22-27;30-3646
102013059017201672GDTC 3 CL Nam Nữ (16KTCLC2)0Trung tâm GDTCT2,7-10,SVD22-27;30-3644
103013061017208701GDTC 4CL2 Nam Nữ 010Trung tâm GDTCT3,1-4,SVD22-27;30-3848
104013061017208702GDTC 4CL2 Nam Nữ 020Trung tâm GDTCT3,1-4,SVD22-27;30-3850
105013061017208703GDTC 4CL2Nam Nữ 030Trung tâm GDTCT4,1-4,SVD22-27;30-3852
106013066017208701GDTC 4BB2 Nam Nữ 010Trung tâm GDTCT2,1-4,SVD22-27;30-3847
107013066017208703GDTC 4BB2 Nam Nữ 030Trung tâm GDTCT4,1-4,SVD22-27;30-3844
108013066017208704GDTC 4BB2 Nam Nữ 040Trung tâm GDTCT6,7-10,SVD22-27;30-3852
109013066017208705GDTC 4BB2 Nam Nữ 050Trung tâm GDTCT6,7-10,SVD22-27;30-3850
110013067017208701GDTC 4BĐ2 Nữ 010Trung tâm GDTCT3,7-10,SVD22-27;30-3848
11110000011720xx99Phí bảo hiểm thân thể0Trường ĐHBK0
112101002317201405ATH Hệ thống cơ điện tử1Nguyễn Lê MinhT2,1-5,M206+K10334-3730-
113101002317201405BTH Hệ thống cơ điện tử1Nguyễn Lê MinhT5,6-10,M206+K10334-3721-
114101002317201405CTH Hệ thống cơ điện tử1Nguyễn Lê MinhT3,6-10,M206+K10334-3722-
115101007317201401Thực tập CN CK3Khoa Cơ khí22-2756-
116101007317201402Thực tập CN CK3Khoa Cơ khí30-3554A
117101007317201402Thực tập CN CK3Khoa Cơ khí30-3554B
118101007317201403Thực tập CN CK3Khoa Cơ khí35-4034-
119101008217201679CN kim loại2Đinh Minh DiệmT2,9-10,F10122-27;30-3661A
120101008217201679CN kim loại2Đinh Minh DiệmT2,9-10,F10122-27;30-3661B
121101008217201681CN kim loại2Tào Quang BảngT2,6-8,H30222-27;30-3647-
122101015217201405ROBOT Công nghiệp2Nguyễn Đắc LựcT6,6-7,F10723-27;30-31;34-3974A
123101015217201405ROBOT Công nghiệp2Nguyễn Đắc LựcT6,6-7,F10723-27;30-31;34-3974B
124101016317201401TBCN và cấp phôi TĐ2Nguyễn Đắc LựcT3,7-9,H10130-4055A
125101016317201401TBCN và cấp phôi TĐ2Nguyễn Đắc LựcT3,7-9,H10130-4055B
126101016317201402TBCN và cấp phôi TĐ2Nguyễn Đắc LựcT2,7-9,H10122-27;36-4056A
127101016317201402TBCN và cấp phôi TĐ2Nguyễn Đắc LựcT2,7-9,H10122-27;36-4056B
128101016317201403TBCN và cấp phôi TĐ2Nguyễn Đắc LựcT4,6-8,H10122-27;30-3445-
129101017317201501CN Chế tạo máy 13Lưu Đức BìnhT4,1-4,H20723-27;30-3870A
130101017317201501CN Chế tạo máy 13Lưu Đức BìnhT4,1-4,H20723-27;30-3870B
131101017317201502CN Chế tạo máy 13Lưu Đức BìnhT6,1-4,H10423-27;30-3874A
132101017317201502CN Chế tạo máy 13Lưu Đức BìnhT6,1-4,H10423-27;30-3874B
133101018317201401CN Chế tạo máy 22Lưu Đức BìnhT4,7-9,H20230-4058A
134101018317201401CN Chế tạo máy 22Lưu Đức BìnhT4,7-9,H20230-4058B
135101018317201402CN Chế tạo máy 22Lưu Đức BìnhT3,7-9,H10522-27;36-4055A
136101018317201402CN Chế tạo máy 22Lưu Đức BìnhT3,7-9,H10522-27;36-4055B
137101018317201403CN Chế tạo máy 22Lưu Đức BìnhT2,7-9,H10722-27;30-3453A
138101018317201403CN Chế tạo máy 22Lưu Đức BìnhT2,7-9,H10722-27;30-3453B
13910102631720xx92ĐA Công nghệ Chế tạo máy2Lưu Đức BìnhT6,11-14,F10333-399
140101027317201401AĐA thiết kế HT ĐKTĐ2Châu Mạnh LựcT3,1-3,XP30-4030-
141101027317201401BĐA thiết kế HT ĐKTĐ2Lê Hoài NamT6,3-5,XP30-4029-
142101027317201402AĐA thiết kế HT ĐKTĐ2Đặng Phước VinhT5,3-5,XP22-27;36-4023-
143101027317201402BĐA thiết kế HT ĐKTĐ2Nguyễn Danh NgọcT4,3-5,XP22-27;36-4030-
144101027317201403AĐA thiết kế HT ĐKTĐ2Võ Như ThànhT2,1-3,XP22-27;30-3413-
145101027317201403BĐA thiết kế HT ĐKTĐ2Tào Quang BảngT7,1-3,XP22-27;30-3419-
14610102831720xx92ĐA C.Nghệ CAD/CAM/CNC2Tào Quang BảngT7,1-4,F40433-3925
147101030317201505Kỹ thuật Chế tạo máy3Nguyễn Đắc LựcT6,1-3,H10123-27;30-3845-
148101030317201506Kỹ thuật Chế tạo máy3Nguyễn Đắc LựcT3,1-4,H30723-27;30-3846-
149101032317201505Điều khiển logic2Châu Mạnh LựcT4,4-5,H10123-27;30-3846-
150101032317201506Điều khiển logic2Châu Mạnh LựcT4,1-3,H10423-27;30-3840-
151101048317201399Đồ án tốt nghiệp10Trường ĐHBK68
152101061317201501ĐK thuỷ khí & LT PLC2Trần Ngọc HảiT5,4-5,H10323-27;30-3860A
153101061317201501ĐK thuỷ khí & LT PLC2Trần Ngọc HảiT5,4-5,H10323-27;30-3860B
154101061317201502ĐK thuỷ khí & LT PLC2Trần Ngọc HảiT5,1-2,H10323-27;30-3859A
155101061317201502ĐK thuỷ khí & LT PLC2Trần Ngọc HảiT5,1-2,H10323-27;30-3859B
156101061317201502ĐK thuỷ khí & LT PLC2Trần Ngọc HảiT5,1-2,H10323-27;30-3859C
157101061317201503ĐK thuỷ khí & LT PLC2Trần Ngọc HảiT2,4-5,H10423-27;30-3830-
158101069217201399Đồ án tốt nghiệp10Trường ĐHBK114
159101086217201505AĐA thiết kế máy2Trần Xuân TùyT2,9-10,XP23-27;30-3815-
160101086217201505BĐA thiết kế máy2Đặng Phước VinhT2,7-8,XP23-27;30-3815-
161101086217201505CĐA thiết kế máy2Trần Minh ChínhT2,1-2,XP23-27;30-385-
162101086217201506AĐA thiết kế máy2Lê Hoài NamT4,9-10,XP23-27;30-3815-
163101086217201506BĐA thiết kế máy2Nguyễn Đắc LựcT6,4-5,XP23-27;30-3815-
164101086217201506CĐA thiết kế máy2Tào Quang BảngT4,7-8,XP23-27;30-3814-
165101093217201601ATN Vật liệu kỹ thuật0.5Nguyễn Linh GiangT2,1-5,K10532-3324-
166101093217201601BTN Vật liệu kỹ thuật0.5Nguyễn Linh GiangT3,1-5,K10532-3322-
167101093217201602ATN Vật liệu kỹ thuật0.5Nguyễn Linh GiangT5,6-10,K10532-3318-
168101093217201602BTN Vật liệu kỹ thuật0.5Nguyễn Linh GiangT4,1-5,K10532-3327-
169101101317201401AĐA máy công cụ2Trần Ngọc HảiT7,1-3,XP30-4030-
170101101317201401BĐA máy công cụ2Bùi Trương VỹT4,1-3,XP30-4023-
171101101317201402AĐA máy công cụ2Trần Minh ChínhT3,1-3,XP22-27;36-4024-
172101101317201402BĐA máy công cụ2Trần Xuân TùyT5,7-9,XP22-27;36-4030-
173101101317201403AĐA máy công cụ2Trần Xuân TùyT3,7-9,XP22-27;30-3426-
174101101317201403BĐA máy công cụ2Trần Ngọc HảiT4,1-3,XP22-27;30-3414-
175101103217201405ATH Lập trình CNC1Võ Đình TrungT2,6-10,M205+M10430-30;34-3620-
176101103217201405BTH Lập trình CNC1Võ Đình TrungT3,1-5,M205+M10430-30;34-3617-
177101103217201405CTH Lập trình CNC1Phạm Nguyễn Quốc HuyT5,6-10,M205+M10430-30;34-3614-
178101103217201405DTH Lập trình CNC1Phạm Nguyễn Quốc HuyT3,6-10,M205+M10430-30;34-3619-
179101105317201401ATH Công nghệ CAD/CAM1Trần Phước ThanhT6,6-10,M20237-3928-
180101105317201401BTH Công nghệ CAD/CAM1Trần Phước ThanhT2,1-5,M20237-3930-
181101105317201402ATH Công nghệ CAD/CAM1Trần Phước ThanhT6,1-5,M20237-3930-
182101105317201402BTH Công nghệ CAD/CAM1Trần Phước ThanhT4,1-5,M20237-3929-
183101105317201403ATH Công nghệ CAD/CAM1Trần Phước ThanhT6,1-5,M20230-3329-
184101105317201403BTH Công nghệ CAD/CAM1Trần Minh ThôngT5,1-5,M20230-3325-
185101105317201405ATH Công nghệ CAD/CAM1Trần Minh ThôngT5,6-10,M20234-3624-
186101105317201405CTH Công nghệ CAD/CAM1Trần Minh ThôngT2,6-10,M20234-3625-
187101109317201401KT An toàn và MT2Lưu Đức HòaT5,7-9,H10130-4044-
188101109317201402KT An toàn và MT2Lưu Đức HòaT6,7-9,H10122-27;36-4040-
189101110317201601Nhập môn ngành CTM2Dương Mộng HàT2,7-8,Tuan 3434-3460A
190101110317201601Nhập môn ngành CTM2Dương Mộng HàT2,7-8,Tuan 3434-3460B
191101110317201602Nhập môn ngành CTM2Dương Mộng HàT2,9-10,Tuan 3636-3635-
192101111317201601Vật liệu kỹ thuật2Đinh Minh DiệmT6,6-8,H20323-27;30-33;36-3959A
193101111317201601Vật liệu kỹ thuật2Đinh Minh DiệmT6,6-8,H20323-27;30-33;36-3959B
194101111317201601Vật liệu kỹ thuật2Đinh Minh DiệmT6,6-8,H20323-27;30-33;36-3959C
195101111317201602Vật liệu kỹ thuật2Đinh Minh DiệmT6,9-10,H20323-27;30-35;38-3946-
196101111317201605Vật liệu kỹ thuật2Đinh Minh DiệmT5,9-10,H20323-27;30-3751-
197101111317201617Vật liệu kỹ thuật2Tào Quang BảngT6,1-2,F20722-27;30-3967A
198101111317201617Vật liệu kỹ thuật2Tào Quang BảngT6,1-2,F20722-27;30-3967B
199101111317201618Vật liệu kỹ thuật2Tào Quang BảngT6,3-4,F20822-27;30-3969A
200101111317201618Vật liệu kỹ thuật2Tào Quang BảngT6,3-4,F20822-27;30-3969B
201101111317201620Vật liệu kỹ thuật2Tào Quang BảngT5,9-10,H20222-27;30-3951-
202101113317201501CN Chế tạo phôi 22Lưu Đức HòaT2,1-3,H10323-27;30-3851-
203101113317201502CN Chế tạo phôi 22Hoàng Minh CôngT2,4-5,H10523-27;30-3848-
204101113317201503CN Chế tạo phôi 22Hoàng Minh CôngT2,1-3,H10523-27;30-3839-
205101114317201501Toán chuyên ngành3Trần Minh ChínhT7,1-4,H20423-27;30-3859A
206101114317201501Toán chuyên ngành3Trần Minh ChínhT7,1-4,H20423-27;30-3859B
207101114317201501Toán chuyên ngành3Trần Minh ChínhT7,1-4,H20423-27;30-3859C
208101114317201502Toán chuyên ngành3Trần Minh ChínhT5,7-10,H20823-27;30-3859A
209101114317201502Toán chuyên ngành3Trần Minh ChínhT5,7-10,H20823-27;30-3859B
210101114317201505Toán chuyên ngành3Nguyễn Danh NgọcT3,1-4,H30623-27;30-3847-
211101114317201506Toán chuyên ngành3Nguyễn Danh NgọcT2,1-4,H30723-27;30-3834-
212101119317201501KT Điều khiển tự đông2Trần Xuân TùyT2,4-5,H10323-27;30-3862A
213101119317201501KT Điều khiển tự đông2Trần Xuân TùyT2,4-5,H10323-27;30-3862B
214101119317201502KT Điều khiển tự đông2Trần Xuân TùyT2,1-3,H10423-27;30-3853A
215101119317201502KT Điều khiển tự đông2Trần Xuân TùyT2,1-3,H10423-27;30-3853B
216101119317201505KT Điều khiển tự đông2Trần Xuân TùyT5,1-3,H10423-27;30-3854A
217101119317201505KT Điều khiển tự đông2Trần Xuân TùyT5,1-3,H10423-27;30-3854B
218101119317201506KT Điều khiển tự đông2Trần Xuân TùyT5,4-5,H10523-27;30-3836-
219101120317201501Máy công cụ3Bùi Trương VỹT3,1-4,H20723-27;30-3860A
220101120317201501Máy công cụ3Bùi Trương VỹT3,1-4,H20723-27;30-3860B
221101120317201502Máy công cụ3Bùi Trương VỹT7,1-4,H20123-27;30-3860A
222101120317201502Máy công cụ3Bùi Trương VỹT7,1-4,H20123-27;30-3860B
223101121317201501ATN Máy công cụ0.5Trần Văn TiếnT6,1-5,Xưởng CK34-3625-
224101121317201501BTN Máy công cụ0.5Trần Văn TiếnT5,6-10,Xưởng CK34-3618-
225101121317201502ATN Máy công cụ0.5Trần Văn TiếnT4,6-10,Xưởng CK34-3623-
226101121317201502CTN Máy công cụ0.5Trần Văn TiếnT6,6-10,Xưởng CK34-3617-
227101121317201503BTN Máy công cụ0.5Trần Văn TiếnT3,6-10,Xưởng CK34-3623-
228101122317201501ATN Công nghệ Chế tạo máy0.5Nguyễn Văn TuấnT6,1-5,K10133-3413-
229101122317201501BTN Công nghệ Chế tạo máy0.5Nguyễn Văn TuấnT5,6-10,K10133-3422-
230101122317201501CTN Công nghệ Chế tạo máy0.5Nguyễn Văn TuấnT2,6-10,K10133-3424-
231101122317201502ATN Công nghệ Chế tạo máy0.5Nguyễn Văn TuấnT4,6-10,K10133-3425-
232101122317201502CTN Công nghệ Chế tạo máy0.5Nguyễn Văn TuấnT6,6-10,K10133-3413-
233101122317201503BTN Công nghệ Chế tạo máy0.5Nguyễn Văn TuấnT3,6-10,K10133-3421-
234101123317201401CN Gia công CNC2Châu Mạnh LựcT2,7-9,H10330-4060A
235101123317201401CN Gia công CNC2Châu Mạnh LựcT2,7-9,H10330-4060B
236101123317201402CN Gia công CNC2Châu Mạnh LựcT4,7-9,H10322-27;36-4060A
237101123317201402CN Gia công CNC2Châu Mạnh LựcT4,7-9,H10322-27;36-4060B
238101123317201403CN Gia công CNC2Châu Mạnh LựcT5,7-9,H10322-27;30-3440-
239101123317201405CN Gia công CNC2Châu Mạnh LựcT6,8-10,F10723-27;30-31;34-3959A
240101123317201405CN Gia công CNC2Châu Mạnh LựcT6,8-10,F10723-27;30-31;34-3959B
241101124317201401ATH CN gia công CNC1Võ Đình TrungT2,1-5,M205+M10437-4020-
242101124317201401CTH CN gia công CNC1Võ Đình TrungT5,1-5,M205+M10437-4018-
243101124317201402BTH CN gia công CNC1Phạm Nguyễn Quốc HuyT4,1-5,M205+M10437-4020-
244101124317201402CTH CN gia công CNC1Phạm Nguyễn Quốc HuyT3,1-5,M205+M10437-4013-
245101124317201403ATH CN gia công CNC1Phạm Nguyễn Quốc HuyT3,1-5,M205+M10430-3312-
246101127317201405ATH Robot công nghiệp0.5Nguyễn Lê MinhT2,1-5,M202+M10225-2729-
247101127317201405BTH Robot công nghiệp0.5Nguyễn Lê MinhT3,1-5,M202+M10225-2723-
248101130317201605Nhập môn ngành CDT2Lê Hoài NamT7,1-2,Tuan 3838-3848-
249101130317201606Nhập môn ngành CDT2Lê Hoài NamT7,3-4,Tuan 3838-3837-
250101131317201505Thiết kế maý1Bùi Trương VỹT5,4-5,H10423-27;30-3844-
251101131317201506Thiết kế maý1Bùi Trương VỹT5,1-3,H10523-27;30-3830-
252101134317201505Kỹ thuật Vi điều khiển2Đặng Phước VinhT7,3-5,H20323-27;30-3836-
253101134317201506Kỹ thuật Vi điều khiển2Đặng Phước VinhT6,7-9,H20623-27;30-3839-
254101135317201505ATH KT Vi điều khiển1Đặng Phước VinhT2,1-5,M20133-3615-
255101135317201505BTH KT Vi điều khiển1Đặng Phước VinhT4,6-10,M20133-3618-
256101135317201506ATH KT Vi điều khiển1Đặng Phước VinhT5,6-10,M20133-3620-
257101135317201506BTH KT Vi điều khiển1Đặng Phước VinhT3,6-10,M20133-3624-
258101137317201405HT Cơ điện tử 22Trần Xuân TùyT4,9-10,F10323-27;30-31;34-3974A
259101137317201405HT Cơ điện tử 22Trần Xuân TùyT4,9-10,F10323-27;30-31;34-3974B
260101138317201405CN CAD/CAM2Bùi Trương VỹT4,6-8,F10323-27;30-31;34-3974A
261101138317201405CN CAD/CAM2Bùi Trương VỹT4,6-8,F10323-27;30-31;34-3974B
262101141317201405AĐA KT Vi ĐK2Đặng Phước VinhT5,1-2,XP23-27;30-31;34-3928-
263101141317201405BĐA KT Vi ĐK2Nguyễn Danh NgọcT4,1-2,XP23-27;30-31;34-3928-
264101141317201405CĐA KT Vi ĐK2Võ Như ThànhT6,1-2,XP23-27;30-31;34-3919-
265101144017201405Thực tập CN 21Lê Hồng Nam32-3376A
266101144017201405Thực tập CN 21Lê Hồng Nam32-3376B
267102002317201614Toán rời rạc2Phan Thanh TaoT2,2-3,E301A22-27;30-3929-
268102002317201615Toán rời rạc2Phan Thanh TaoT2,4-5,E301B22-27;30-3922-
269102002317201716Toán rời rạc2Phan Thanh TaoT2,8-10,E30326-27;30-4052A
270102002317201716Toán rời rạc2Phan Thanh TaoT2,8-10,E30326-27;30-4052B
271102004217201610Cấu trúc dữ liệu2Phan Chí TùngT6,4-5,F20923-27;30-3776A
272102004217201610Cấu trúc dữ liệu2Phan Chí TùngT6,4-5,F20923-27;30-3776B
273102004217201611Cấu trúc dữ liệu2Phan Chí TùngT6,1-3,F21023-27;30-3769A
274102004217201611Cấu trúc dữ liệu2Phan Chí TùngT6,1-3,F21023-27;30-3769B
275102004217201714Cấu trúc dữ liệu2Phan Chí TùngT5,7-9,E40226-27;30-4055A
276102004217201714Cấu trúc dữ liệu2Phan Chí TùngT5,7-9,E40226-27;30-4055B
277102007217201710Phương pháp tính3Đỗ Thị Tuyết HoaT6,1-5,F40826-27;30-3874A
278102007217201710Phương pháp tính3Đỗ Thị Tuyết HoaT6,1-5,F40826-27;30-3874B
279102007217201711Phương pháp tính3Đỗ Thị Tuyết HoaT5,6-10,F40526-27;30-3874A
280102007217201711Phương pháp tính3Đỗ Thị Tuyết HoaT5,6-10,F40526-27;30-3874B
281102007217201712Phương pháp tính3Đỗ Thị Tuyết HoaT7,1-5,F40626-27;30-3881A
282102007217201712Phương pháp tính3Đỗ Thị Tuyết HoaT7,1-5,F40626-27;30-3881B
283102010217201514CS dữ liệu2Trương Ngọc ChâuT4,6-8,E20623-27;30-3847-
284102010217201616CS dữ liệu2Trương Ngọc ChâuT4,3-4,E11222-27;30-3945-
285102014117201410PTTK hướng ĐT2Lê Thị Mỹ HạnhT4,3-4,H30822-27;30-3952A
286102014117201410PTTK hướng ĐT2Lê Thị Mỹ HạnhT4,3-4,H30822-27;30-3952B
287102014117201411PTTK hướng ĐT2Lê Thị Mỹ HạnhT4,1-2,H20522-27;30-3942-
288102014117201412PTTK hướng ĐT2Nguyễn Thanh BìnhT3,1-2,E10422-27;30-3956A
289102014117201412PTTK hướng ĐT2Nguyễn Thanh BìnhT3,1-2,E10422-27;30-3956B
290102014117201515PTTK hướng ĐT2Nguyễn Thanh BìnhT2,9-10,E20723-27;30-3843-
291102017317201515Chuyên đề 12Phạm Minh TuấnT7,1-3,E11223-27;30-3843-
292102021317201515Đồ hoạ máy tính2Phan Thanh TaoT6,6-8,E30323-27;30-3843-
293102023217201605Lập trình hướng đối tượng2Đặng Hoài PhươngT2,6-8,H20323-27;30-3752A
294102023217201605Lập trình hướng đối tượng2Đặng Hoài PhươngT2,6-8,H20323-27;30-3752B
295102023217201606Lập trình hướng đối tượng2Đặng Hoài PhươngT2,9-10,H20423-27;30-3730-
296102024217201510Kỹ thuật truyền số liệu2Mai Văn HàT5,6-8,H10423-27;30-3860A
297102024217201510Kỹ thuật truyền số liệu2Mai Văn HàT5,6-8,H10423-27;30-3860B
298102024217201511Kỹ thuật truyền số liệu2Mai Văn HàT5,9-10,H10523-27;30-3860A
299102024217201511Kỹ thuật truyền số liệu2Mai Văn HàT5,9-10,H10523-27;30-3860B
300102024217201512Kỹ thuật truyền số liệu2Mai Văn HàT6,9-10,H30723-27;30-3859A
301102024217201512Kỹ thuật truyền số liệu2Mai Văn HàT6,9-10,H30723-27;30-3859B
302102025217201510CN phần mềm2Lê Thị Mỹ HạnhT3,6-8,E20323-27;30-3847-
303102025217201511CN phần mềm2Lê Thị Mỹ HạnhT6,6-8,H30623-27;30-3863A
304102025217201511CN phần mềm2Lê Thị Mỹ HạnhT6,6-8,H30623-27;30-3863B
305102025217201512CN phần mềm2Lê Thị Mỹ HạnhT3,9-10,E10323-27;30-3859A
306102025217201512CN phần mềm2Lê Thị Mỹ HạnhT3,9-10,E10323-27;30-3859B
307102029217201457Mạng máy tính2Nguyễn Thế Xuân LyT4,7-10,B10123-27;33-3630-27/04/2018F30813h00
308102029217201510Mạng máy tính2Nguyễn Tấn KhôiT3,9-10,E20323-27;30-3844-
309102029217201511Mạng máy tính2Nguyễn Thế Xuân LyT6,9-10,H30623-27;30-3862A
310102029217201511Mạng máy tính2Nguyễn Thế Xuân LyT6,9-10,H30623-27;30-3862B
311102029217201512Mạng máy tính2Nguyễn Thế Xuân LyT6,6-8,H30723-27;30-3859A
312102029217201512Mạng máy tính2Nguyễn Thế Xuân LyT6,6-8,H30723-27;30-3859B
313102029217201515Mạng máy tính2Nguyễn Tấn KhôiT3,6-8,E20823-27;30-3843-
314102031317201514Trí tuệ nhân tạo2Phạm Minh TuấnT2,9-10,E20623-27;30-3837-
315102031317201515Trí tuệ nhân tạo2Phạm Minh TuấnT7,4-5,E11223-27;30-3843-
316102035317201410Lập trình mạng2Phạm Minh TuấnT3,3-4,E10122-27;30-3930-
317102035317201411Lập trình mạng2Mai Văn HàT2,1-2,H10822-27;30-3955A
318102035317201411Lập trình mạng2Mai Văn HàT2,1-2,H10822-27;30-3955B
319102035317201412Lập trình mạng2Mai Văn HàT6,1-2,H20522-27;30-3955A
320102035317201412Lập trình mạng2Mai Văn HàT6,1-2,H20522-27;30-3955B
321102041317201414Kiểm thử phần mềm2Phạm Văn TrườngT5,7-10,E40423-27;30-3528-05/05/2018F2087h00
322102041317201415Kiểm thử phần mềm2Phạm Văn TrườngT5,1-4,E20523-27;30-3529-05/05/2018F2097h00
323102050317201414An toàn thông tin mạng2Nguyễn Tấn KhôiT4,1-3,E20523-27;30-3528-27/04/2018F1067h00
324102050317201415An toàn thông tin mạng2Trần Phương NamT7,1-4,E20723-27;30-3528-27/04/2018F1077h00
325102057317201399Đồ án tốt nghiệp10Trường ĐHBK3
326102059317201514Lập trình JAVA2Phạm Minh TuấnT2,6-8,E20623-27;30-3837-
327102059317201577Lập trình JAVA2Mai Văn HàT4,1-3,E10123-27;30-3752A
328102059317201577Lập trình JAVA2Mai Văn HàT4,1-3,E10123-27;30-3752B
329102059317201616Lập trình JAVA2Phạm Minh TuấnT3,1-2,E20522-27;30-3945-
33010207011720xx92ATH Tin học đại cương1Khoa CN Thông tinT2,1-5,C20635-3849
33110207011720xx92BTH Tin học đại cương1Khoa CN Thông tinT3,1-5,C20635-3840
33210207011720xx92CTH Tin học đại cương1Khoa CN Thông tinT4,1-5,C10535-3841
33310207011720xx92DTH Tin học đại cương1Khoa CN Thông tinT5,1-5,C10535-3840
334102094317201577ATH Lập trình JAVA1Nguyễn Văn NguyênT4,6-10,C10532-33;36-3742-
335102094317201577BTH Lập trình JAVA1Nguyễn Văn NguyênT2,6-10,C10532-33;36-375-
336102094317201616ATH Lập trình JAVA1Nguyễn Văn NguyênT5,1-5,C10532-33;36-3723-
337102094317201616BTH Lập trình JAVA1Nguyễn Văn NguyênT3,6-10,C10532-33;36-3722-
338102118217201716Phương pháp tính2Đỗ Thị Tuyết HoaT6,8-10,E40126-27;30-4054A
339102118217201716Phương pháp tính2Đỗ Thị Tuyết HoaT6,8-10,E40126-27;30-4054B
340102125217201710Nhập môn ngành2Khoa CN Thông tinT3,7-9,Tuan 3939-3970A
341102125217201710Nhập môn ngành2Khoa CN Thông tinT3,7-9,Tuan 3939-3970B
342102125217201711Nhập môn ngành2Khoa CN Thông tinT5,1-3,Tuan 3939-3965A
343102125217201711Nhập môn ngành2Khoa CN Thông tinT5,1-3,Tuan 3939-3965B
344102125217201712Nhập môn ngành2Khoa CN Thông tinT7,7-9,Tuan 3939-3963A
345102125217201712Nhập môn ngành2Khoa CN Thông tinT7,7-9,Tuan 3939-3963B
346102127317201610ATH Cấu trúc dữ liệu0.5Phan Chí TùngT2,6-10,C20533-33;36-3641-
347102127317201610BTH Cấu trúc dữ liệu0.5Phan Chí TùngT3,6-10,C20533-33;36-3637-
348102127317201611ATH Cấu trúc dữ liệu0.5Phan Chí TùngT4,6-10,C20533-33;36-3640-
349102127317201611BTH Cấu trúc dữ liệu0.5Phan Chí TùngT6,6-10,C20533-33;36-3631-
350102127317201714ATH Cấu trúc dữ liệu0.5Võ Đức HoàngT3,1-5,C20631-31;34-34;37-3727-
351102127317201714BTH Cấu trúc dữ liệu0.5Võ Đức HoàngT4,1-5,C20631-31;34-34;37-3728-
352102128317201614KT Số ứng dụng2Huỳnh Việt ThắngT2,4-5,E301A22-27;30-3931-
353102128317201615KT Số ứng dụng2Huỳnh Việt ThắngT2,2-3,E301B22-27;30-3925-
35410212831720xx92Kỹ thuật số ứng dụng2Bùi Thị Thanh ThanhT6,11-14,F10233-3961
355102129317201610Lập trình hệ thống1.5Huỳnh Hữu HưngT7,1-3,F20923-27;30-3779A
356102129317201610Lập trình hệ thống1.5Huỳnh Hữu HưngT7,1-3,F20923-27;30-3779B
357102129317201611Lập trình hệ thống1.5Huỳnh Hữu HưngT7,4-5,F20923-27;30-3775A
358102129317201611Lập trình hệ thống1.5Huỳnh Hữu HưngT7,4-5,F20923-27;30-3775B
359102130317201610ATH Lập trình hệ thống0.5Huỳnh Hữu HưngT5,6-10,C12833-33;36-3641-
360102130317201610BTH Lập trình hệ thống0.5Huỳnh Hữu HưngCN,1-5,C12833-33;36-3640-
361102130317201611ATH Lập trình hệ thống0.5Huỳnh Hữu HưngT7,6-10,C12833-33;36-3639-
362102130317201611BTH Lập trình hệ thống0.5Huỳnh Hữu HưngT3,6-10,C12833-33;36-3634-
363102131317201677Lập trình hướng đối tượng1.5Đặng Hoài PhươngT4,9-10,F20823-27;30-3850-
364102132317201677ATH Lập trình hướng đối tượng0.5Đặng Hoài PhươngT3,1-5,C20533-33;36-3639-
365102132317201677BTH Lập trình hướng đối tượng0.5Đặng Hoài PhươngT4,1-5,C20533-33;36-3634-
366102135317201716Kiến trúc máy tính và vi xử lý2Huỳnh Hữu HưngT6,6-7,E40126-27;30-4052A
367102135317201716Kiến trúc máy tính và vi xử lý2Huỳnh Hữu HưngT6,6-7,E40126-27;30-4052B
368102136317201510AĐA LT Hệ thống và vi điều khiển2Bùi Thị Thanh ThanhT2,7-8,XP23-27;30-3814-
369102136317201510BĐA LT Hệ thống và vi điều khiển2Ninh Khánh DuyT3,1-2,XP23-27;30-3812-
370102136317201510CĐA LT Hệ thống và vi điều khiển2Trần Thế VũT3,3-4,XP23-27;30-3812-
371102136317201511AĐA LT Hệ thống và vi điều khiển2Huỳnh Hữu HưngT3,7-8,XP23-27;30-3820-
372102136317201511BĐA LT Hệ thống và vi điều khiển2Ninh Khánh DuyT3,3-4,XP23-27;30-3819-
373102136317201511CĐA LT Hệ thống và vi điều khiển2Trần Thế VũT3,1-2,XP23-27;30-3820-
374102136317201512AĐA LT Hệ thống và vi điều khiển2Huỳnh Hữu HưngT2,9-10,XP23-27;30-3820-
375102136317201512BĐA LT Hệ thống và vi điều khiển2Ninh Khánh DuyT6,1-2,XP23-27;30-3820-
376102136317201512CĐA LT Hệ thống và vi điều khiển2Trần Thế VũT4,7-8,XP23-27;30-3820-
377102136317201514AĐA LT Hệ thống và vi điều khiển2Bùi Thị Thanh ThanhT6,4-5,XP23-27;30-3819-
378102136317201514BĐA LT Hệ thống và vi điều khiển2Ninh Khánh DuyT6,9-10,XP23-27;30-3818-
379102137317201510P.tích và T.kế HT thông tin2Phan Huy KhánhT5,9-10,H10423-27;30-3848-
380102137317201511P.tích và T.kế HT thông tin2Phan Huy KhánhT5,6-8,H10523-27;30-3860A
381102137317201511P.tích và T.kế HT thông tin2Phan Huy KhánhT5,6-8,H10523-27;30-3860B
382102137317201512P.tích và T.kế HT thông tin2Phan Huy KhánhT3,6-8,E10323-27;30-3857A
383102137317201512P.tích và T.kế HT thông tin2Phan Huy KhánhT3,6-8,E10323-27;30-3857B
384102138317201510Vi điều khiển2Ninh Khánh DuyT4,6-8,H30623-27;30-3861B
385102138317201510Vi điều khiển2Ninh Khánh DuyT4,6-8,H30623-27;30-3861A
386102138317201511Vi điều khiển2Ninh Khánh DuyT4,9-10,H30723-27;30-3863A
387102138317201511Vi điều khiển2Ninh Khánh DuyT4,9-10,H30723-27;30-3863B
388102138317201512Vi điều khiển2Ninh Khánh DuyT5,6-8,E10123-27;30-3856A
389102138317201512Vi điều khiển2Ninh Khánh DuyT5,6-8,E10123-27;30-3856B
390102138317201514Vi điều khiển2Ninh Khánh DuyT5,9-10,E11223-27;30-3837-
391102138317201515Vi điều khiển2Ninh Khánh DuyT3,9-10,E20823-27;30-3844-
392102139317201510BTH Vi điều khiển0.5Ninh Khánh DuyT7,6-10,C20227-27;32-32;35-3545-
393102139317201511ATH Vi điều khiển0.5Ninh Khánh DuyT5,1-5,C20227-27;32-32;35-3540-
394102139317201511BTH Vi điều khiển0.5Ninh Khánh DuyT4,1-5,C20230-30;32-32;35-3531-
395102139317201512ATH Vi điều khiển0.5Ninh Khánh DuyT3,1-5,C20227-27;32-32;35-3539-
396102139317201512BTH Vi điều khiển0.5Ninh Khánh DuyT7,6-10,C20233-33;36-3742-
397102139317201514ATH Vi điều khiển0.5Ninh Khánh DuyT5,1-5,C20223-24;27-2719-
398102139317201514BTH Vi điều khiển0.5Ninh Khánh DuyT4,1-5,C20225-26;30-3018-
399102140317201514Thực tập công nhân2Khoa CN Thông tin32-3837-
400102141317201410AĐA PT và TK HT thông tin2Lê Thị Mỹ HạnhT3,9-10,XP22-27;30-3925-
401102141317201410BĐA PT và TK HT thông tin2Lê Thị Mỹ HạnhT6,1-2,XP22-27;30-3924-
402102141317201411AĐA PT và TK HT thông tin2Lê Thị Mỹ HạnhT6,9-10,XP22-27;30-3913-
403102141317201411BĐA PT và TK HT thông tin2Lê Thị Mỹ HạnhT6,7-8,XP22-27;30-3925-
404102141317201412AĐA PT và TK HT thông tin2Lê Thị Mỹ HạnhT2,7-8,XP22-27;30-3926-
405102141317201412BĐA PT và TK HT thông tin2Lê Thị Mỹ HạnhT2,9-10,XP22-27;30-3925-
406102142317201410AĐA cơ sở ngành mạng2Nguyễn Thế Xuân LyT7,1-2,XP22-27;30-3927-
407102142317201410BĐA cơ sở ngành mạng2Trần Hồ Thủy TiênT7,3-4,XP22-27;30-3925-
408102142317201411AĐA cơ sở ngành mạng2Nguyễn Thế Xuân LyT4,7-8,XP22-27;30-3926-
409102142317201411BĐA cơ sở ngành mạng2Nguyễn Tấn KhôiT4,9-10,XP22-27;30-3925-
410102142317201412AĐA cơ sở ngành mạng2Mai Văn HàT4,7-8,XP22-27;30-3925-
411102142317201412BĐA cơ sở ngành mạng2Phạm Minh TuấnT4,9-10,XP22-27;30-3925-
412102144317201410ATH Lập trình mạng0.5Nguyễn Văn NguyênT6,6-10,C10532-3338-
413102144317201411ATH Lập trình mạng0.5Nguyễn Văn NguyênT2,6-10,C10534-3529-
414102144317201411BTH Lập trình mạng0.5Nguyễn Văn NguyênT3,6-10,C10534-3523-
415102144317201412ATH Lập trình mạng0.5Nguyễn Văn NguyênT5,6-10,C10534-3539-
416102146317201411Công nghệ di động2Trần Thế VũT6,1-2,H30822-27;30-3951-
417102146317201412Công nghệ di động2Trần Thế VũT6,3-4,H20522-27;30-3941-
418102149317201410Lập trình .NET2Đặng Hoài PhươngT4,1-2,H30822-27;30-3936-
419102149317201514Lập trình .NET2Nguyễn Văn HiệuT6,6-8,E301A23-27;30-3838-
420102150317201410Lập trình trên Linux2Trần Hồ Thủy TiênT3,1-2,E10122-27;30-3938-
421102152317201410Công nghệ Web2Mai Văn HàT6,3-4,H30822-27;30-3961A
422102152317201410Công nghệ Web2Mai Văn HàT6,3-4,H30822-27;30-3961B
423102152317201412Công nghệ Web2Mai Văn HàT3,3-4,E10422-27;30-3957A
424102152317201412Công nghệ Web2Mai Văn HàT3,3-4,E10422-27;30-3957B
425102157317201514Lập trình Hệ thống nhúng2Huỳnh Hữu HưngT4,9-10,E20623-27;30-3838-
426102159317201610Nguyên lý hệ điều hành2Trần Hồ Thủy TiênT6,1-3,F20923-27;30-3774A
427102159317201610Nguyên lý hệ điều hành2Trần Hồ Thủy TiênT6,1-3,F20923-27;30-3774B
428102159317201611Nguyên lý hệ điều hành2Trần Hồ Thủy TiênT6,4-5,F21023-27;30-3761A
429102159317201611Nguyên lý hệ điều hành2Trần Hồ Thủy TiênT6,4-5,F21023-27;30-3761B
430102167317201414Thị giác máy tính2Huỳnh Hữu HưngT6,1-3,H10223-27;30-3528-25/04/2018F2037h00
431102167317201415Thị giác máy tính2Huỳnh Hữu HưngT4,3-5,E20723-27;30-3528-25/04/2018F2067h00
432102173317201399Đồ án tốt nghiệp10Trường ĐHBK12
433102174317201399Đồ án tốt nghiệp10Trường ĐHBK92
434102175317201399Đồ án tốt nghiệp10Trường ĐHBK45
435102176317201399Đồ án tốt nghiệp10Trường ĐHBK11
436102177317201477Phát triển phần mềm mã nguồn2Nguyễn Văn HiệuT6,1-2,H40222-27;30-3945-
437102178317201414QL Dự án CNTT2Võ Trung HùngT3,7-9,E20623-27;30-3528-23/04/2018F2067h00
438102178317201415QL Dự án CNTT2Võ Trung HùngT2,1-3,E40223-27;30-3529-23/04/2018F2077h00
43910217931720xx92ĐA chuyên ngành CNPM2Khoa CN Thông tinT7,1-4,VPK33-392
440102201317201414Cơ sở HT thông tin2Nguyễn Văn HiệuT2,3-5,E20523-27;30-3528-03/05/2018F2037h00
441102201317201415Cơ sở HT thông tin2Nguyễn Văn HiệuT3,1-3,E20623-27;30-3528-03/05/2018F2067h00
442102201317201515Cơ sở HT thông tin2Nguyễn Văn HiệuT6,9-10,E30323-27;30-3843-
443102209317201510Ngôn ngữ hình thức2Nguyễn Thị Minh HỷT4,9-10,H30623-27;30-3860A
444102209317201510Ngôn ngữ hình thức2Nguyễn Thị Minh HỷT4,9-10,H30623-27;30-3860B
445102209317201511Ngôn ngữ hình thức2Nguyễn Thị Minh HỷT4,6-8,H30723-27;30-3862A
446102209317201511Ngôn ngữ hình thức2Nguyễn Thị Minh HỷT4,6-8,H30723-27;30-3862B
447102209317201512Ngôn ngữ hình thức2Nguyễn Thị Minh HỷT5,9-10,E10123-27;30-3868A
448102209317201512Ngôn ngữ hình thức2Nguyễn Thị Minh HỷT5,9-10,E10123-27;30-3868B
449102209317201514Ngôn ngữ hình thức2Nguyễn Thị Minh HỷT5,6-8,E11223-27;30-3837-
450102209317201616Ngôn ngữ hình thức2Nguyễn Thị Minh HỷT6,1-2,F40422-27;30-3945-
451102211317201610PT và TK giải thuật2Phan Chí TùngT4,1-3,F20923-27;30-3774A
452102211317201610PT và TK giải thuật2Phan Chí TùngT4,1-3,F20923-27;30-3774B
453102211317201611PT và TK giải thuật2Phan Chí TùngT4,4-5,F21023-27;30-3773A
454102211317201611PT và TK giải thuật2Phan Chí TùngT4,4-5,F21023-27;30-3773B
455102211317201612PT và TK giải thuật2Phan Chí TùngT7,7-9,F10823-27;30-3747-
456102219017201414Chuyên đề2Khoa CN Thông tinT6,7-10,A14423-27;30-3528-20/04/2018F1067h00
457102219017201415Chuyên đề2Khoa CN Thông tinT6,1-4,A14423-27;30-3528-20/04/2018F1077h00
458102247017201616XL Tín hiệu số2Ninh Khánh DuyT2,1-2,E30322-27;30-3945-
459102255317201515Lý thuyết thông tin2Bùi Thị Minh TúT2,6-8,E20723-27;30-3843-
460102256317201515AĐồ án 22Phạm Minh TuấnT4,9-10,XP23-27;30-3822-
461102256317201515BĐồ án 22Nguyễn Thị Minh HỷT4,7-8,XP23-27;30-3821-
462102263017201752Kỹ năng mềm2Đặng Kim HoàngT2,7-9,E20826-27;30-4033-
463103007317201417Chẩn đoán KT động cơ2Trần Thanh Hải TùngT2,3-5,H20123-27;30-31;35-4040-
464103007317201418Chẩn đoán KT động cơ2Trần Thanh Hải TùngT2,1-3,H20223-27;30-34;38-4149-
465103008317201517KC tính toán động cơ ĐT3Dương Đình NghĩaT3,7-10,H20723-27;30-3860A
466103008317201517KC tính toán động cơ ĐT3Dương Đình NghĩaT3,7-10,H20723-27;30-3860B
467103008317201518KC tính toán động cơ ĐT3Dương Việt DũngT2,7-10,H20823-27;30-3861A
468103008317201518KC tính toán động cơ ĐT3Dương Việt DũngT2,7-10,H20823-27;30-3861B
469103008317201519KC tính toán động cơ ĐT3Nguyễn Quang TrungT7,1-4,H30723-27;30-3825-
470103016317201417Thí nghiệm động cơ1Dương Việt DũngT3,3-4,H10323-27;30-31;35-3543-
471103016317201418Thí nghiệm động cơ1Dương Việt DũngT3,1-2,H10423-27;30-3344-
472103045317201417AĐA thiết kế ôtô2Nguyễn Hoàng ViệtT6,7-8,XP23-27;30-31;35-4025-
473103045317201417BĐA thiết kế ôtô2Nguyễn Hoàng ViệtT6,9-10,XP23-27;30-31;35-4025-
474103045317201418AĐA thiết kế ôtô2Nguyễn Việt HảiT5,7-8,XP23-27;30-34;38-4124-
475103045317201418BĐA thiết kế ôtô2Nguyễn Việt HảiT5,9-10,XP23-27;30-34;38-4125-
476103045317201419ĐA thiết kế ôtô2Lê Văn TụyT2,7-9,XP23-27;30-3725-
477103049317201399Đồ án tốt nghiệp10Trường ĐHBK141
478103052317201417Thực tập kỹ thuật 21.5Khoa Cơ khí GT32-3440-
479103052317201418Thực tập kỹ thuật 21.5Khoa Cơ khí GT35-3748-
48010307031720xx92TN Thuỷ khí0.5Nguyễn Xuân SơnT6,1-5,PTN TK35-369
481103073317201517AĐA truyền động thuỷ khí động lực1.5Phan Thành LongT2,1-2,XP23-27;30-3828-
482103073317201517BĐA truyền động thuỷ khí động lực1.5Phan Thành LongT2,3-4,XP23-27;30-3828-
483103073317201518AĐA truyền động thuỷ khí động lực1.5Phan Thành LongT3,7-8,XP23-27;30-3828-
484103073317201518BĐA truyền động thuỷ khí động lực1.5Phan Thành LongT3,9-10,XP23-27;30-3828-
485103073317201519AĐA truyền động thuỷ khí động lực1.5Nguyễn Võ ĐạoT2,1-2,XP23-27;30-3821-
48610307631720xx92ĐA Thiết kế Động cơ đốt trong2Dương Đình NghĩaT7,1-4,VPK33-397
487103077317201417ATH Chẩn đoán động cơ0.5Khoa Cơ khí GTT5,6-10,Xưởng ĐL35-3714-
488103077317201417BTH Chẩn đoán động cơ0.5Khoa Cơ khí GTT4,1-5,Xưởng ĐL35-3715-
489103077317201417CTH Chẩn đoán động cơ0.5Khoa Cơ khí GTT3,6-10,Xưởng ĐL35-3711-
490103077317201418ATH Chẩn đoán động cơ0.5Khoa Cơ khí GTT2,6-10,Xưởng ĐL32-3416-
491103077317201418BTH Chẩn đoán động cơ0.5Khoa Cơ khí GTT4,6-10,Xưởng ĐL32-3416-
492103077317201418CTH Chẩn đoán động cơ0.5Khoa Cơ khí GTT6,1-5,Xưởng ĐL32-3416-
493103079317201417ATH TN động cơ1Huỳnh Bá VangT2,6-10,AVL35-4016-
494103079317201417BTH TN động cơ1Huỳnh Bá VangT3,6-10,AVL35-4014-
495103079317201417CTH TN động cơ1Huỳnh Bá VangT4,6-10,AVL35-4013-
496103079317201418BTH TN động cơ1Huỳnh Bá VangT4,6-10,AVL24-27;30-3017-
497103079317201418CTH TN động cơ1Huỳnh Bá VangT3,6-10,AVL24-27;30-3017-
498103096317201419TK khung vỏ ôtô2Phan Minh ĐứcT5,4-5,E301A23-27;30-3725-
499103103317201420Thiết bị tàu thủy2Nguyễn Văn TriềuT4,3-5,H40223-27;30-3731-
500103109217201601Thủy khí và máy TK2Nguyễn Võ ĐạoT3,6-8,H20323-27;30-33;36-3960
501103109217201602Thủy khí và máy TK2Nguyễn Võ ĐạoT3,9-10,H20423-27;30-35;38-3947-
502103109217201605Thủy khí và máy TK2Nguyễn Võ ĐạoT2,9-10,H20423-27;30-3750-
503103109217201606Thủy khí và máy TK2Nguyễn Võ ĐạoT2,6-8,H20423-27;30-3738-
504103111217201527Thủy khí ứng dụng2Phan Thành LongT4,4-5,H20123-27;30-3853A
505103111217201527Thủy khí ứng dụng2Phan Thành LongT4,4-5,H20123-27;30-3853B
506103111217201528Thủy khí ứng dụng2Nguyễn Võ ĐạoT3,1-3,H20223-27;30-3856A
507103111217201528Thủy khí ứng dụng2Nguyễn Võ ĐạoT3,1-3,H20223-27;30-3856B
508103111217201529Thủy khí ứng dụng2Phan Thành LongT2,6-8,E20223-27;30-3847-
509103111217201534Thủy khí ứng dụng2Phan Thành LongT2,9-10,E40423-27;30-3841-
510103116317201517ATH Cảm biến & KT đo0.5Huỳnh Bá VangT6,6-10,AVL32-3417-
511103116317201517BTH Cảm biến & KT đo0.5Huỳnh Bá VangT4,1-5,AVL32-3421-
512103116317201517CTH Cảm biến & KT đo0.5Huỳnh Bá VangT7,1-5,AVL32-3414-
513103116317201518ATH Cảm biến & KT đo0.5Huỳnh Bá VangT5,6-10,AVL32-3424-
514103116317201518BTH Cảm biến & KT đo0.5Huỳnh Bá VangT2,1-5,AVL32-3422-
515103116317201518CTH Cảm biến & KT đo0.5Huỳnh Bá VangT7,6-10,AVL32-3422-
516103126317201520Kết cấu máy tàu thủy3Nguyễn Văn TriềuT5,7-10,H30623-27;30-3842-
517103127317201520Cơ học KC tàu thủy3Nguyễn Văn Thiên ÂnT4,7-10,H30823-27;30-3841-
518103128317201520Động lực học tàu thủy3Nguyễn Thị Huyền TrangT3,7-10,H30723-27;30-3839-
519103135317201420Công ước và qui phạm đóng tàu1Phạm Trường ThiT6,1-2,H40123-27;30-3231-
520103136317201420Thiết kế tàu thủy3Trần Văn LuậnT5,1-4,B10123-27;30-3731-
521103137317201420ĐA Thiết kế tàu thủy2Khoa Cơ khí GTT7,1-3,XP23-27;30-3733-
522103142217201420Thực tập kỹ thuật 21.5Khoa Cơ khí GT39-4031-
523103145317201420Công nghệ hàn tàu2Đinh Minh DiệmT3,7-9,H20823-27;30-3729-
524103156017201720Nhập môn ngành2Trần Văn LuậnT5,7-9,Tuan 3939-3940-
525103156217201717Nhập môn ngành2Nguyễn Văn ĐôngT2,1-3,Tuan 3939-3996A
526103156217201717Nhập môn ngành2Nguyễn Văn ĐôngT2,1-3,Tuan 3939-3996B
527103156217201718Nhập môn ngành2Dương Việt DũngT4,7-9,Tuan 3939-3985A
528103156217201718Nhập môn ngành2Dương Việt DũngT4,7-9,Tuan 3939-3985B
529103157017201617Thủy khí3Phan Thành LongT6,3-5,F20722-27;30-3958A
530103157017201617Thủy khí3Phan Thành LongT6,3-5,F20722-27;30-3958B
531103157017201618Thủy khí3Phan Thành LongT4,1-3,F20722-27;30-3970-
532103157017201620Thủy khí3Nguyễn Võ ĐạoT5,6-8,H20222-27;30-3938-
533103161017201517Lý thuyết ô tô và máy công trình3Nguyễn Việt HảiT2,7-10,H20723-27;30-3846-
534103161017201518Lý thuyết ô tô và máy công trình3Nguyễn Việt HảiT6,7-10,H30423-27;30-3845-
535103161017201519Lý thuyết ô tô và máy công trình3Lê Văn TụyT5,7-10,H10823-27;30-3843-
536103163017201518Máy và truyền động thủy khí3Phan Thành LongT5,1-4,H30423-27;30-3821-
537103164017201517Cảm biến và kỹ thuật đo2Lê Minh TiếnT6,1-3,H20123-27;30-3865A
538103164017201517Cảm biến và kỹ thuật đo2Lê Minh TiếnT6,1-3,H20123-27;30-3865B
539103164017201518Cảm biến và kỹ thuật đo2Trần Thanh Hải TùngT4,9-10,H30423-27;30-3865A
540103164017201518Cảm biến và kỹ thuật đo2Trần Thanh Hải TùngT4,9-10,H30423-27;30-3865B
541103166017201419Trang bị điện, điện tử ĐCĐT2Phạm Quốc TháiT4,7-9,H10223-27;30-3725-
542103167017201417Thiết kế các hệ thống ô tô3Nguyễn Hoàng ViệtT6,1-4,H10323-27;30-31;35-4043-
543103167017201418Thiết kế các hệ thống ô tô3Nguyễn Hoàng ViệtT4,1-4,H10523-27;30-34;38-4148-
544103167017201419Thiết kế các hệ thống ô tô3Lê Văn TụyT3,7-10,A14223-27;30-3725-
545103168017201418Tin học ứng dụng2Nguyễn Quang TrungT2,4-5,H20223-27;30-34;38-4138-
546103169017201417Nhiên liệu và dầu mỡ1Nguyễn Quang TrungT5,1-2,E10323-27;30-32;35-3543-
547103169017201418Nhiên liệu và dầu mỡ1Nguyễn Quang TrungT5,3-4,E20323-27;30-3344-
548103170017201417Hệ thống cung cấp nhiên liệu ĐK điện tử1Dương Việt DũngT5,3-4,E10323-27;30-32;35-3540-
549103170017201418Hệ thống cung cấp nhiên liệu ĐK điện tử1Dương Việt DũngT5,1-2,E20323-27;30-3343-
550103171017201417Điều khiển tự động HT truyền lực1Nguyễn Hoàng ViệtT3,1-2,H10323-27;30-32;35-3542-
551103171017201418Điều khiển tự động HT truyền lực1Nguyễn Hoàng ViệtT3,3-4,H10423-27;30-3336-
55210317601720xx92ĐA TK Hệ thống điện tử ô tô1.5Phạm Quốc TháiT7,7-10,VPK33-397
553103177017201517Kinh tế vận tải2Hồ Dương ĐôngT6,4-5,H20123-27;30-3860A
554103177017201517Kinh tế vận tải2Hồ Dương ĐôngT6,4-5,H20123-27;30-3860B
555103177017201518Kinh tế vận tải2Phạm Thị TrangT4,6-8,H30423-27;30-3860A
556103177017201518Kinh tế vận tải2Phạm Thị TrangT4,6-8,H30423-27;30-3860B
557103177017201519Kinh tế vận tải2Phạm Thị TrangT4,9-10,H30523-27;30-3850-
558103177017201520Kinh tế vận tải2Hồ Dương ĐôngT6,1-3,H10523-27;30-3845-
559103183017201520AĐA TK máy tàu1.5Khoa Cơ khí GTT4,1-2,XP23-27;30-3819-
560103183017201520BĐA TK máy tàu1.5Khoa Cơ khí GTT4,3-4,XP23-27;30-3825-
56110318401720xx92ĐA TK Hệ động lực tàu1.5Trần Văn LuậnT7,1-4,VPK33-394
562103186017201420Trang bị điện, điện tử tàu thủy2Nguyễn Văn TriềuT7,2-5,H10623-27;30-3731-
563103190017201399Đồ án tốt nghiệp10Trường ĐHBK23
564103207317201517ATH máy và truyền động thủy khí0.5Nguyễn Xuân SơnT6,6-10,PTN TK32-3311-
565103207317201517BTH máy và truyền động thủy khí0.5Nguyễn Xuân SơnT5,1-5,PTN TK32-3342-
566103208317201419CN Sản xuất ô tô3Khoa Cơ khí GTT6,1-4,T39-4139-4125-
567103209017201419VL mới ƯD trong chế tạo ô tô1Khoa Cơ khí GTT7,1-2,XP39-4125-
568103209317201419Thực tập nhà máy ô tô1.5Khoa Cơ khí GT38-4025-
569103210017201419ƯD PM ATIA & Hyperwork trong TK và TT2Khoa Cơ khí GTT7,3-4,XP39-4125-
570103210317201419Chẩn đoán KT ĐC và ô tô3Lê Minh TiếnT2,1-4,H10223-27;30-3725-
571103211017201419Dung sai lắp ghép tr. CK1Lê CungT5,1-3,E301A23-27;30-3225-
572103211317201419ATH chẩn đoán động cơ và ô tô1Huỳnh Bá VangT3,1-5,AVL35-3715-
573103211317201419BTH chẩn đoán động cơ và ô tô1Huỳnh Bá VangT4,1-5,AVL35-3710-
574104006317201622Thiết bị trao đổi nhiệt2Thái Ngọc SơnT5,3-4,H30222-27;30-3961A
575104006317201622Thiết bị trao đổi nhiệt2Thái Ngọc SơnT5,3-4,H30222-27;30-3961B
576104006317201623Thiết bị trao đổi nhiệt2Thái Ngọc SơnT5,1-2,H30122-27;30-3963A
577104006317201623Thiết bị trao đổi nhiệt2Thái Ngọc SơnT5,1-2,H30122-27;30-3963B
578104012317201522Lò hơi 22Hoàng Ngọc ĐồngT6,6-8,E10423-27;30-3770A
579104012317201522Lò hơi 22Hoàng Ngọc ĐồngT6,6-8,E10423-27;30-3770B
580104012317201525Lò hơi 22Phạm Duy VũT4,6-8,F20623-27;30-3753A
581104012317201525Lò hơi 22Phạm Duy VũT4,6-8,F20623-27;30-3753B
58210401531720xx92Mạng nhiệt2Bùi Thị Hương LanT5,11-14,F10633-3919
583104017317201522AĐA lạnh2Nguyễn Thành VănT3,1-2,XP23-27;30-3731-
584104017317201522BĐA lạnh2Nguyễn Thành VănT3,3-4,XP23-27;30-3729-
585104017317201525AĐA lạnh2Võ Chí ChínhT5,1-2,XP23-27;30-3730-
586104017317201525BĐA lạnh2Võ Chí ChínhT5,3-4,XP23-27;30-3732-
587104018317201422AĐA lò hơi2Trần Thanh SơnT3,7-9,XP23-27;30-351-04/05/2018F1079h00
588104018317201422BĐA lò hơi2Phạm Duy VũT2,1-3,XP23-27;30-3530-04/05/2018F1077h00
589104018317201423AĐA lò hơi2Hoàng Ngọc ĐồngT2,1-3,XP23-27;30-3530-05/05/2018F20715h00
590104018317201423BĐA lò hơi2Hoàng Ngọc ĐồngT2,7-9,XP23-27;30-3529-05/05/2018F20713h00
591104018317201425AĐA lò hơi2Hoàng Ngọc ĐồngT5,1-3,XP23-27;30-3525-05/05/2018F2077h00
592104018317201425BĐA lò hơi2Hoàng Ngọc ĐồngT5,7-9,XP23-27;30-3525-05/05/2018F2079h00
593104028317201422AĐA sấy2Ngô Phi MạnhT4,1-3,XP23-27;30-3530-02/05/2018F2099h00
594104028317201422BĐA sấy2Trần Văn VangT6,1-3,XP23-27;30-3530-02/05/2018F2097h00
595104028317201423AĐA sấy2Trần Văn VangT4,7-9,XP23-27;30-3514-02/05/2018F20915h00
596104028317201423BĐA sấy2Trần Văn VangT3,7-9,XP23-27;30-3520-02/05/2018F20913h00
597104029317201422Chuyên đề sấy1Ngô Phi MạnhT3,1-2,H40223-27;30-3358A
598104029317201422Chuyên đề sấy1Ngô Phi MạnhT3,1-2,H40223-27;30-3358B
599104029317201423Chuyên đề sấy1Ngô Phi MạnhT3,3-4,H20823-27;30-3337-
600104037317201399Đồ án tốt nghiệp10Trường ĐHBK52
601104043317201522Vật liệu kỹ thuật nhiệt1Bùi Thị Hương LanT2,9-10,F20323-27;30-3356A
602104043317201522Vật liệu kỹ thuật nhiệt1Bùi Thị Hương LanT2,9-10,F20323-27;30-3356B
603104043317201525Vật liệu kỹ thuật nhiệt1Mã Phước HoàngT2,7-8,F20623-27;30-3370A
604104043317201525Vật liệu kỹ thuật nhiệt1Mã Phước HoàngT2,7-8,F20623-27;30-3370B
605104045117201527KT nhiệt2Mã Phước HoàngT6,9-10,F20323-27;30-3857A
606104045117201527KT nhiệt2Mã Phước HoàngT6,9-10,F20323-27;30-3857B
607104045117201528KT nhiệt2Phạm Duy VũT6,6-8,E10223-27;30-3856A
608104045117201528KT nhiệt2Phạm Duy VũT6,6-8,E10223-27;30-3856B
609104045117201529KT nhiệt2Phạm Duy VũT2,9-10,E20223-27;30-3841-
610104045117201532KT nhiệt2Mã Phước HoàngT6,6-8,F11023-27;30-3855A
611104045117201532KT nhiệt2Mã Phước HoàngT6,6-8,F11023-27;30-3855B
612104045117201534KT nhiệt2Hoàng Ngọc ĐồngT6,9-10,E11223-27;30-3841-
613104045117201535KT nhiệt2Hoàng Ngọc ĐồngT4,1-2,E20823-27;30-4036-
614104045117201605KT nhiệt2Mã Phước HoàngT5,6-8,H20323-27;30-3765A
615104045117201605KT nhiệt2Mã Phước HoàngT5,6-8,H20323-27;30-3765B
616104045117201606KT nhiệt2Thái Ngọc SơnT5,8-10,H20423-27;30-3764A
617104045117201606KT nhiệt2Thái Ngọc SơnT5,8-10,H20423-27;30-3764B
618104045117201617KT nhiệt2Bùi Thị Hương LanT3,7-8,F20922-27;30-3950A
619104045117201617KT nhiệt2Bùi Thị Hương LanT3,7-8,F20922-27;30-3950B
620104045117201618KT nhiệt2Mã Phước HoàngT2,9-10,F30322-27;30-3960A
621104045117201618KT nhiệt2Mã Phước HoàngT2,9-10,F30322-27;30-3960B
622104045117201620KT nhiệt2Bùi Thị Hương LanT3,9-10,F20822-27;30-3940-
623104045117201659KT nhiệt2Mã Phước HoàngT3,9-10,F30822-27;30-3759A
624104045117201659KT nhiệt2Mã Phước HoàngT3,9-10,F30822-27;30-3759B
625104045117201660KT nhiệt2Mã Phước HoàngT3,6-8,F30722-27;30-3760A
626104045117201660KT nhiệt2Mã Phước HoàngT3,6-8,F30722-27;30-3760B
627104045117201667KT nhiệt2Ngô Phi MạnhT2,9-10,E10422-27;30-30;33-3860A
628104045117201667KT nhiệt2Ngô Phi MạnhT2,9-10,E10422-27;30-30;33-3860B
629104045117201668KT nhiệt2Ngô Phi MạnhT4,9-10,F20922-27;30-30;33-3854A
630104045117201668KT nhiệt2Ngô Phi MạnhT4,9-10,F20922-27;30-30;33-3854B
631104045117201669KT nhiệt2Ngô Phi MạnhT2,6-8,E10322-27;30-30;33-3860A
632104045117201669KT nhiệt2Ngô Phi MạnhT2,6-8,E10322-27;30-30;33-3860B
633104045117201675KT nhiệt2Ngô Phi MạnhT4,6-8,F30622-27;30-3760A
634104045117201675KT nhiệt2Ngô Phi MạnhT4,6-8,F30622-27;30-3760B
635104045117201677KT nhiệt2Võ Chí ChínhT2,9-10,H10522-27;30-3760A
636104045117201677KT nhiệt2Võ Chí ChínhT2,9-10,H10522-27;30-3760B
637104045117201679KT nhiệt2Bùi Thị Hương LanT2,6-8,F10122-27;30-3658A
638104045117201679KT nhiệt2Bùi Thị Hương LanT2,6-8,F10122-27;30-3658B
639104045117201681KT nhiệt2Bùi Thị Hương LanT6,9-10,F20822-27;30-3654A
640104045117201681KT nhiệt2Bùi Thị Hương LanT6,9-10,F20822-27;30-3654B
641104062317201399Đồ án tốt nghiệp10Trường ĐHBK33
642104073217201722Nhập môn ngành2Trần Văn VangCN,1-3,Tuan 3939-3972A
643104073217201722Nhập môn ngành2Trần Văn VangCN,1-3,Tuan 3939-3972B
644104073217201723Nhập môn ngành2Thái Ngọc SơnT2,1-3,Tuan 3939-3970A
645104073217201723Nhập môn ngành2Thái Ngọc SơnT2,1-3,Tuan 3939-3970B
646104077317201622Kỹ thuật cháy2Hoàng Ngọc ĐồngT3,3-4,H10522-27;30-3954A
647104077317201622Kỹ thuật cháy2Hoàng Ngọc ĐồngT3,3-4,H10522-27;30-3954B
648104077317201623Kỹ thuật cháy2Hoàng Ngọc ĐồngT3,1-2,H10622-27;30-3956A
649104077317201623Kỹ thuật cháy2Hoàng Ngọc ĐồngT3,1-2,H10622-27;30-3956B
650104080317201522Điều hòa không khí3Võ Chí ChínhT4,7-10,F20723-27;30-3766A
651104080317201522Điều hòa không khí3Võ Chí ChínhT4,7-10,F20723-27;30-3766B
652104080317201525Điều hòa không khí3Võ Chí ChínhT3,7-10,F20723-27;30-3753A
653104080317201525Điều hòa không khí3Võ Chí ChínhT3,7-10,F20723-27;30-3753B
654104082317201522Tuốc bin2Trần Thanh SơnT7,8-10,F10323-27;30-3776A
655104082317201522Tuốc bin2Trần Thanh SơnT7,8-10,F10323-27;30-3776B
656104082317201525Tuốc bin2Phạm Duy VũT6,9-10,E10123-27;30-3756A
657104082317201525Tuốc bin2Phạm Duy VũT6,9-10,E10123-27;30-3756B
658104084317201522CĐ Lạnh A2Nguyễn Thành VănT6,9-10,E10423-27;30-3776A
659104084317201522CĐ Lạnh A2Nguyễn Thành VănT6,9-10,E10423-27;30-3776B
660104085317201525CĐ Lạnh B1Nguyễn Thành VănT6,6-8,E10123-27;30-3728-
661104086317201422Xử lý nước cho TB nhiệt1Phạm Duy VũT5,1-2,H20623-27;30-3361A
662104086317201422Xử lý nước cho TB nhiệt1Phạm Duy VũT5,1-2,H20623-27;30-3361B
663104086317201423Xử lý nước cho TB nhiệt1Phạm Duy VũT3,1-2,H20823-27;30-3357A
664104086317201423Xử lý nước cho TB nhiệt1Phạm Duy VũT3,1-2,H20823-27;30-3357B
665104087317201422Tự động điều chỉnh QT nhiệt2Thái Ngọc SơnT7,3-5,H10523-27;30-3560A
666104087317201422Tự động điều chỉnh QT nhiệt2Thái Ngọc SơnT7,3-5,H10523-27;30-3560B
667104087317201423Tự động điều chỉnh QT nhiệt2Thái Ngọc SơnT6,1-3,E10323-27;30-3521-
668104087317201425Tự động điều chỉnh QT nhiệt2Thái Ngọc SơnT6,7-9,H20423-27;30-3548-
669104088317201422ATN Nhiệt + lạnh1Nguyễn Đức MinhT2,1-5,D11531-3415-
670104088317201422BTN Nhiệt + lạnh1Nguyễn Đức MinhT2,6-10,D11531-3415-
671104088317201422CTN Nhiệt + lạnh1Nguyễn Đức MinhT5,6-10,D11531-3416-
672104088317201422DTN Nhiệt + lạnh1Nguyễn Đức MinhT6,6-10,D11531-3415-
673104088317201423ATN Nhiệt + lạnh1Nguyễn Đức MinhT5,1-5,D11531-3415-
674104088317201423BTN Nhiệt + lạnh1Nguyễn Đức MinhT4,1-5,D11531-3415-
675104088317201425ATN Nhiệt + lạnh1Nguyễn Đức MinhT4,6-10,D11531-3415-
676104088317201425BTN Nhiệt + lạnh1Nguyễn Đức MinhT6,1-5,D11531-3415-
677104088317201425CTN Nhiệt + lạnh1Nguyễn Đức MinhT3,6-10,D11531-3415-
678104088317201425DTN Nhiệt + lạnh1Nguyễn Đức MinhT2,1-5,D11525-27;35-3515-
679104089317201422Nhà máy nhiệt điện2Phạm Duy VũT5,3-5,H20623-27;30-3560A
680104089317201422Nhà máy nhiệt điện2Phạm Duy VũT5,3-5,H20623-27;30-3560B
681104089317201423Nhà máy nhiệt điện2Trần Thanh SơnT7,3-5,H40122-27;30-3530-
682104089317201425Nhà máy nhiệt điện2Trần Thanh SơnT2,7-9,H20223-27;30-3548-
683104090317201422Thực tập công nhân2Khoa Nhiệt40-4360A
684104090317201422Thực tập công nhân2Khoa Nhiệt40-4360B
685104090317201423Thực tập công nhân2Khoa Nhiệt40-4321-
686104090317201425Thực tập công nhân2Khoa Nhiệt40-4359A
687104090317201425Thực tập công nhân2Khoa Nhiệt40-4359B
688104091317201422Quản lý năng lượng1Trần Thanh SơnT7,1-2,H10523-27;30-3359A
689104091317201422Quản lý năng lượng1Trần Thanh SơnT7,1-2,H10523-27;30-3359B
690104091317201423Quản lý năng lượng1Trần Thanh SơnCN,1-2,F10323-27;30-3332-
691104091317201425Quản lý năng lượng1Trần Thanh SơnCN,3-4,F10323-27;30-3349-
692104092317201425Chuyên đề lò hơi2Hoàng Ngọc ĐồngT4,3-5,E10223-27;30-3549-17/04/2018F2109h00
693104094317201522Kỹ thuật an toàn nhiệt1Trần Văn VangT2,7-8,F20323-27;30-3362A
694104094317201522Kỹ thuật an toàn nhiệt1Trần Văn VangT2,7-8,F20323-27;30-3362B
695104094317201525Kỹ thuật an toàn nhiệt1Trần Văn VangT2,9-10,F20623-27;30-3353A
696104094317201525Kỹ thuật an toàn nhiệt1Trần Văn VangT2,9-10,F20623-27;30-3353B
697104101317201425Kỹ thuật XL phát thải2Phạm Duy VũT3,3-5,H40223-27;30-3574A12/04/2018H3079h00
698104101317201425Kỹ thuật XL phát thải2Phạm Duy VũT3,3-5,H40223-27;30-3574B12/04/2018H3059h00
699105000317201535ATN Vi xử lý & Vi điều khiển0.5Trần Anh TuấnT2,6-10,I20238-3919-
700105000317201535BTN Vi xử lý & Vi điều khiển0.5Trần Anh TuấnT3,1-5,I20238-3917-
70110500121720xx92TN Bảo vệ Rơle trong H.thống điện0.5Nguyễn Thế LựcT4,1-5,I10635-3611
702105002317201532AĐA VXL và VĐK2Nguyễn Quốc ĐịnhT5,1-2,XP23-27;30-3826-
703105002317201532BĐA VXL và VĐK2Nguyễn Quốc ĐịnhT5,3-4,XP23-27;30-3820-
704105002317201532CĐA VXL và VĐK2Nguyễn Quốc ĐịnhT4,1-2,XP23-27;30-3826-
705105002317201535AĐA VXL và VĐK2Ngô Đình ThanhT7,1-2,XP23-27;30-4019-
706105002317201535BĐA VXL và VĐK2Ngô Đình ThanhT7,3-4,XP23-27;30-4017-
707105005317201657Toán chuyên ngành3Trần Văn ChínhT2,1-3,H30322-27;30-3955A
708105005317201657Toán chuyên ngành3Trần Văn ChínhT2,1-3,H30322-27;30-3955B
709105017317201627Thực tập nhận thức1Khoa Điện39-3958A
710105017317201627Thực tập nhận thức1Khoa Điện39-3958B
711105017317201628Thực tập nhận thức1Khoa Điện39-3946-
712105017317201632Thực tập nhận thức1Khoa Điện39-3956A
713105017317201632Thực tập nhận thức1Khoa Điện39-3956B
714105017317201635Thực tập nhận thức1Khoa Điện39-3935-
715105018317201557AĐA Điện tử công suất2Giáp Quang HuyT3,3-4,XP23-27;30-4025-
716105018317201557BĐA Điện tử công suất2Giáp Quang HuyT3,1-2,XP23-27;30-4029-
717105020317201535Truyền động điện3Đoàn Quang VinhT4,3-5,E20823-27;30-4036-
718105021317201527AĐA mạng điện2Trần Vinh TịnhT2,7-8,XP23-27;30-3831-
719105021317201527BĐA mạng điện2Trần Vinh TịnhT2,9-10,XP23-27;30-3834-
720105021317201528AĐA mạng điện2Nguyễn Hữu HiếuT3,9-10,XP23-27;30-3861A
721105021317201528AĐA mạng điện2Nguyễn Hữu HiếuT3,9-10,XP23-27;30-3861B
722105021317201528BĐA mạng điện2Nguyễn Hữu HiếuT4,4-5,XP23-27;30-3823-
723105021317201529AĐA mạng điện2Phan Đình ChungT4,1-2,XP23-27;30-3824-
724105021317201529BĐA mạng điện2Lưu Ngọc AnT4,3-4,XP23-27;30-3814-
725105021317201534AĐA mạng điện2Dương Minh QuânT5,1-2,XP23-27;30-3821-
726105021317201534BĐA mạng điện2Dương Minh QuânT5,3-4,XP23-27;30-3820-
727105022317201527Ngắn mạch trong HTĐ2Nguyễn Hồng Việt PhươngT6,6-8,F20323-27;30-3862A
728105022317201527Ngắn mạch trong HTĐ2Nguyễn Hồng Việt PhươngT6,6-8,F20323-27;30-3862B
729105022317201528Ngắn mạch trong HTĐ2Đoàn Ngọc Minh TúT5,8-10,F10323-27;30-3862A
730105022317201528Ngắn mạch trong HTĐ2Đoàn Ngọc Minh TúT5,8-10,F10323-27;30-3862B
731105022317201529Ngắn mạch trong HTĐ2Nguyễn Hồng Việt PhươngT6,9-10,F20623-27;30-3867A
732105022317201529Ngắn mạch trong HTĐ2Nguyễn Hồng Việt PhươngT6,9-10,F20623-27;30-3867B
733105022317201534Ngắn mạch trong HTĐ2Nguyễn Hồng Việt PhươngT2,6-8,E40423-27;30-3842-
734105022317201557Ngắn mạch trong HTĐ2Đoàn Ngọc Minh TúT5,6-7,F20323-27;30-4048-
735105023317201527Mạng điện3Trần Vinh TịnhT5,7-10,F10623-27;30-3861A
736105023317201527Mạng điện3Trần Vinh TịnhT5,7-10,F10623-27;30-3861B
737105023317201528Mạng điện3Nguyễn Hữu HiếuT5,1-4,H20823-27;30-3860A
738105023317201528Mạng điện3Nguyễn Hữu HiếuT5,1-4,H20823-27;30-3860B
739105023317201529Mạng điện3Trần Vinh TịnhT7,1-4,F10823-27;30-3868A
740105023317201529Mạng điện3Trần Vinh TịnhT7,1-4,F10823-27;30-3868B
741105023317201534Mạng điện3Dương Minh QuânT4,7-10,E20823-27;30-3841-
742105023317201557Mạng điện3Dương Minh QuânT5,8-10,F20323-27;30-4059A
743105023317201557Mạng điện3Dương Minh QuânT5,8-10,F20323-27;30-4059B
744105034317201427AĐA điều khiển logic2Trần Thái Anh ÂuT4,7-8,XP23-27;30-3825-
745105034317201427BĐA điều khiển logic2Trần Thái Anh ÂuT4,9-10,XP23-27;30-3825-
746105034317201428AĐA điều khiển logic2Trần Thái Anh ÂuT3,7-8,XP23-27;30-3822-
747105034317201428BĐA điều khiển logic2Trần Thị Minh DungT2,7-8,XP23-27;30-3825-
748105034317201428CĐA điều khiển logic2Trần Thị Minh DungT2,9-10,XP23-27;30-3825-
749105034317201429AĐA điều khiển logic2Nguyễn Kim ÁnhT5,3-4,XP23-27;30-3821-
750105034317201429BĐA điều khiển logic2Trương Thị Bích ThanhT4,7-8,XP23-27;30-3825-
751105034317201429CĐA điều khiển logic2Trương Thị Bích ThanhT4,9-10,XP23-27;30-3825-
752105034317201532AĐA điều khiển logic2Nguyễn Kim ÁnhT3,7-8,XP23-27;30-3826-
753105034317201532BĐA điều khiển logic2Nguyễn Kim ÁnhT3,9-10,XP23-27;30-389-
754105034317201532CĐA điều khiển logic2Nguyễn Kim ÁnhT7,1-2,XP23-27;30-3825-
755105045317201432Mạng tr.thông CN và hệ SCADA2Trần Thái Anh ÂuT5,7-9,H20123-27;30-30;35-3951-
756105045317201433Mạng tr.thông CN và hệ SCADA2Nguyễn Kim ÁnhT6,3-5,H20223-27;30-3543-
757105054317201435Cảm biến2Lê Quốc HuyT3,1-3,E20724-27;30-3627-11/05/2018H1047h00
758105060317201399Đồ án tốt nghiệp10Trường ĐHBK61
759105064317201427Vận hành nhà máy thuỷ điện2Phạm Văn KiênT5,6-8,E20123-27;30-3877A
760105064317201427Vận hành nhà máy thuỷ điện2Phạm Văn KiênT5,6-8,E20123-27;30-3877B
761105064317201428Vận hành nhà máy thuỷ điện2Lê Đình DươngT5,9-10,E20123-27;30-3849-
762105064317201429Vận hành nhà máy thuỷ điện2Ngô Văn DưỡngT2,3-5,F20323-27;30-3880A
763105064317201429Vận hành nhà máy thuỷ điện2Ngô Văn DưỡngT2,3-5,F20323-27;30-3880B
764105070317201434Thông tin và điều độ trong HTĐ2Phạm Văn KiênT2,1-3,E20624-27;30-3629-24/04/2018F1037h00
765105071317201434TK bảo vệ rơle2Lê Kim HùngT4,1-3,E20624-27;30-3630-04/05/2018F2097h00
766105072317201434Tính toán thiết kế cao áp2Phan Đình ChungT3,1-3,E20824-27;30-3629-27/04/2018H1067h00
767105092117201622ATN kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT4,1-5,I10626-2730-
768105092117201622BTN kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT6,1-5,I10626-2724-
769105092117201623ATN kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT5,6-10,I10626-2726-
770105092117201623BTN kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT4,6-10,I10626-2730-
771105092117201638ATN kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT3,6-10,I10626-2730-
772105092117201638BTN kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT2,6-10,I10626-2730-
773105092117201639ATN kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT3,1-5,I10626-2719-
774105092117201639BTN kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT5,1-5,I10626-2730-
775105092117201645ATN kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT6,6-10,I10626-2730-
776105092117201645BTN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT2,6-10,I10624-2530-
777105092117201645CTN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT4,6-10,I10624-2530-
778105092317201627Lý thuyết điều khiển tự động2Trần Thị Minh DungT6,1-3,E10223-27;30-3742-
779105092317201628Lý thuyết điều khiển tự động2Trần Thị Minh DungT6,4-5,E10123-27;30-3752A
780105092317201628Lý thuyết điều khiển tự động2Trần Thị Minh DungT6,4-5,E10123-27;30-3752B
781105092317201632Lý thuyết điều khiển tự động2Trương Thị Bích ThanhT2,4-5,F30623-27;30-3753A
782105092317201632Lý thuyết điều khiển tự động2Trương Thị Bích ThanhT2,4-5,F30623-27;30-3753B
783105092317201634Lý thuyết điều khiển tự động2Nguyễn Lê HòaT5,1-3,E30223-27;30-3841-
784105093117201614Kỹ thuật điện2Bùi Tấn LợiT3,1-2,E301B22-27;30-3929-
785105093117201615Kỹ thuật điện2Võ Quang SơnT5,1-2,E11222-27;30-3921-
786105093117201616Kỹ thuật điện2Nguyễn Thị Ái NhiT2,3-4,E30322-27;30-3946-
787105093117201622Kỹ thuật điện2Nguyễn Thị Ái NhiT6,6-7,E20422-27;30-3957A
788105093117201622Kỹ thuật điện2Nguyễn Thị Ái NhiT6,6-7,E20422-27;30-3957B
789105093117201623Kỹ thuật điện2Nguyễn Văn TấnT6,1-2,H30122-27;30-3964A
790105093117201623Kỹ thuật điện2Nguyễn Văn TấnT6,1-2,H30122-27;30-3964B
791105093117201638Kỹ thuật điện2Bùi Tấn LợiT5,6-7,H10622-27;30-3968A
792105093117201638Kỹ thuật điện2Bùi Tấn LợiT5,6-7,H10622-27;30-3968B
793105093117201639Kỹ thuật điện2Võ Quang SơnT2,1-2,H10622-27;30-3962A
794105093117201639Kỹ thuật điện2Võ Quang SơnT2,1-2,H10622-27;30-3962B
795105093117201645Kỹ thuật điện2Lê Tấn DuyT2,1-2,F30722-27;30-3968A
796105093117201645Kỹ thuật điện2Lê Tấn DuyT2,1-2,F30722-27;30-3968B
797105093117201741Kỹ thuật điện2Nguyễn Văn TấnT2,8-10,E40326-27;30-4057A
798105093117201741Kỹ thuật điện2Nguyễn Văn TấnT2,8-10,E40326-27;30-4057B
799105093117201759Kỹ thuật điện2Bùi Tấn LợiT2,1-3,F10726-27;30-3859A
800105093117201759Kỹ thuật điện2Bùi Tấn LợiT2,1-3,F10726-27;30-3859B
801105093117201764Kỹ thuật điện2Dương Ngọc ThọT7,1-3,F21026-27;30-4051A
802105093117201764Kỹ thuật điện2Dương Ngọc ThọT7,1-3,F21026-27;30-4051B
80310509531720xx92TN Lý thuyết mạch điện 10.5Trần Anh TuấnT4,6-10,I20236-377
804105098317201627ATN Lý thuyết mạch điện 20.5Trần Anh TuấnT2,6-10,I20226-2727-
805105098317201627CTN Lý thuyết mạch điện 20.5Trần Anh TuấnT4,1-5,I20226-2728-
806105098317201628ATN Lý thuyết mạch điện 20.5Trần Anh TuấnT2,1-5,I20226-2726-
807105098317201628BTN Lý thuyết mạch điện 20.5Trần Anh TuấnT6,6-10,I20226-2727-
808105098317201628CTN Lý thuyết mạch điện 20.5Trần Anh TuấnT3,1-5,I20226-2726-
809105098317201632ATN Lý thuyết mạch điện 20.5Trần Anh TuấnT4,6-10,I20226-2727-
810105098317201632BTN Lý thuyết mạch điện 20.5Trần Anh TuấnT5,6-10,I20226-2726-
811105098317201632CTN Lý thuyết mạch điện 20.5Trần Anh TuấnT2,6-10,I20230-30;32-3224-
812105098317201634ATN Lý thuyết mạch điện 20.5Trần Anh TuấnT7,1-5,I20226-2711-
813105098317201634BTN Lý thuyết mạch điện 20.5Trần Anh TuấnT3,6-10,I20226-2730-
814105098317201635ATN Lý thuyết mạch điện 20.5Trần Anh TuấnT5,6-10,I20230-30;32-3217-
815105098317201635BTN Lý thuyết mạch điện 20.5Trần Anh TuấnT6,6-10,I20230-30;32-3218-
816105099317201627ATN Máy điện 10.5Trần Anh TuấnT2,1-5,I20232-3329-
817105099317201627BTN Máy điện 10.5Trần Anh TuấnT4,1-5,I20232-3327-
818105099317201627CTN Máy điện 10.5Trần Anh TuấnT4,6-10,I20232-3329-
819105099317201628ATN Máy điện 10.5Trần Anh TuấnT3,1-5,I20232-3326-
820105099317201628BTN Máy điện 10.5Trần Anh TuấnT3,1-5,I20234-3523-
821105099317201632ATN Máy điện 10.5Trần Anh TuấnT4,1-5,I20234-3525-
822105099317201632BTN Máy điện 10.5Trần Anh TuấnT6,6-10,I20234-3526-
823105099317201632CTN Máy điện 10.5Trần Anh TuấnT5,6-10,I20234-3526-
824105099317201634ATN Máy điện 10.5Trần Anh TuấnT3,6-10,I20234-3530-
825105099317201634BTN Máy điện 10.5Trần Anh TuấnT4,6-10,I20234-3511-
826105099317201635ATN Máy điện 10.5Trần Anh TuấnT2,6-10,I20234-3517-
827105099317201635BTN Máy điện 10.5Trần Anh TuấnT2,6-10,I20236-3718-
82810510031720xx92TN Kỹ thuật đo lường0.5Khương Thị Út ThươngT3,1-5,I30136-379
829105106317201532ATN Truyền động điện0.5Nguyễn Quang TânT3,1-5,I30132-3325-
830105106317201532BTN Truyền động điện0.5Nguyễn Quang TânT3,1-5,I30134-350
831105106317201532CTN Truyền động điện0.5Nguyễn Quang TânT6,1-5,I30132-3321-
832105106317201534ATN Truyền động điện0.5Nguyễn Quang TânT4,1-5,I30132-3321-
833105106317201534BTN Truyền động điện0.5Nguyễn Quang TânT3,6-10,I30132-3320-
834105106317201535ATN Truyền động điện0.5Nguyễn Quang TânT5,1-5,I30132-3319-
835105106317201535BTN Truyền động điện0.5Nguyễn Quang TânT5,1-5,I30134-3517-
836105107317201427ATN Điều khiển logic0.5Nguyễn Quang TânT5,1-5,I30536-3726-
837105107317201427BTN Điều khiển logic0.5Nguyễn Quang TânT6,6-10,I30536-3725-
838105107317201427CTN Điều khiển logic0.5Nguyễn Kim ÁnhT7,6-10,I30536-3725-
839105107317201428ATN Điều khiển logic0.5Nguyễn Kim ÁnhT2,1-5,I30536-3724-
840105107317201428BTN Điều khiển logic0.5Nguyễn Quang TânT4,6-10,I30536-3725-
841105107317201428CTN Điều khiển logic0.5Nguyễn Quang TânT5,6-10,I30536-3721-
842105107317201429ATN Điều khiển logic0.5Nguyễn Quang TânT2,6-10,I30530-30;38-3825-
843105107317201429BTN Điều khiển logic0.5Nguyễn Quang TânT3,6-10,I30530-30;38-3825-
844105113317201627ATN Mạch điện tử0.5Lê Quốc HuyT3,6-10,I30136-3720-
845105113317201627BTN Mạch điện tử0.5Lê Quốc HuyT4,1-5,I30136-3720-
846105113317201627CTN Mạch điện tử0.5Nguyễn Quang TânT2,6-10,I30132-3319-
847105113317201628BTN Mạch điện tử0.5Nguyễn Quang TânT4,6-10,I30132-3320-
848105113317201628CTN Mạch điện tử0.5Nguyễn Quang TânT5,6-10,I30132-3320-
849105113317201632ATN Mạch điện tử0.5Nguyễn Quang TânT6,6-10,I30132-3320-
850105113317201632BTN Mạch điện tử0.5Khương Thị Út ThươngT2,6-10,I30134-3520-
851105113317201632CTN Mạch điện tử0.5Khương Thị Út ThươngT4,1-5,I30134-3520-
852105113317201634ATN Mạch điện tử0.5Nguyễn Quang TânT3,6-10,I30134-3511-
853105113317201634BTN Mạch điện tử0.5Nguyễn Quang TânT7,1-5,I30134-3515-
854105113317201634CTN Mạch điện tử0.5Khương Thị Út ThươngT4,6-10,I30134-3515-
855105113317201635ATN Mạch điện tử0.5Khương Thị Út ThươngT6,6-10,I30134-358-
856105113317201635BTN Mạch điện tử0.5Khương Thị Út ThươngT5,6-10,I30134-3518-
857105113317201635CTN Mạch điện tử0.5Nguyễn Quang TânT2,6-10,I30136-379-
858105114317201527ATN Mạng điện0.5Dương Minh QuânT3,6-10,I10532-3326-
859105114317201527CTN Mạng điện0.5Nguyễn Quang ChungT2,1-5,I10532-3325-
860105114317201528ATN Mạng điện0.5Nguyễn Quang ChungT4,1-5,I10532-3330-
861105114317201528BTN Mạng điện0.5Nguyễn Quang ChungT6,1-5,I10532-3325-
862105114317201528CTN Mạng điện0.5Nguyễn Quang ChungT2,1-5,I10534-3525-
863105114317201529ATN Mạng điện0.5Nguyễn Quang ChungT4,6-10,I10534-3528-
864105114317201529BTN Mạng điện0.5Nguyễn Quang ChungT5,1-5,I10534-3525-
865105114317201534ATN Mạng điện0.5Nguyễn Quang ChungT4,1-5,I10534-3521-
866105114317201534BTN Mạng điện0.5Nguyễn Quang ChungT5,6-10,I10534-3520-
867105114317201557ATN Mạng điện0.5Nguyễn Quang ChungT6,6-10,I10534-3513-
868105114317201557BTN Mạng điện0.5Nguyễn Quang ChungT3,6-10,I10534-3524-
869105117317201527ATN Thiết bị điện0.5Trần Anh TuấnT5,1-5,I20234-350
870105117317201527CTN Thiết bị điện0.5Trần Anh TuấnT6,1-5,I20234-3526-
871105117317201528ATN Thiết bị điện0.5Trần Anh TuấnT2,1-5,I20234-3525-
872105117317201528BTN Thiết bị điện0.5Trần Anh TuấnT3,6-10,I20236-3726-
873105117317201528CTN Thiết bị điện0.5Trần Anh TuấnT4,1-5,I20236-3726-
874105117317201528XTN Thiết bị điện0.5Trần Anh TuấnT7,1-5,I20234-3526-
875105117317201529ATN Thiết bị điện0.5Trần Anh TuấnT5,1-5,I20236-3725-
876105117317201529BTN Thiết bị điện0.5Trần Anh TuấnT4,6-10,I20236-370
877105128017201534ATN Thiết bị điện0.5Trần Anh TuấnT5,6-10,I20236-3721-
878105128017201534BTN Thiết bị điện0.5Trần Anh TuấnT6,1-5,I20236-3720-
879105129317201434Giải tích mạng điện2Nguyễn Hữu HiếuT6,1-3,A13624-27;30-3629-11/05/2018H1057h00
880105132317201399Đồ án tốt nghiệp10Trường ĐHBK69
881105133317201399Đồ án tốt nghiệp10Trường ĐHBK38
882105134317201727Nhập môn ngành1Trịnh Trung HIếuT6,1-2,F30126-27;30-4075A
883105134317201727Nhập môn ngành1Trịnh Trung HIếuT6,1-2,F30126-27;30-4075B
884105134317201728Nhập môn ngành1Phan Văn HiềnT4,7-8,B30226-27;30-4072A
885105134317201728Nhập môn ngành1Phan Văn HiềnT4,7-8,B30226-27;30-4072B
886105134317201729Nhập môn ngành1Phan Văn HiềnT4,9-10,B30226-27;30-4051-
887105134317201732Nhập môn ngành1Nguyễn Kim ÁnhT6,7-8,E20226-27;30-4059A
888105134317201732Nhập môn ngành1Nguyễn Kim ÁnhT6,7-8,E20226-27;30-4059B
889105134317201733Nhập môn ngành1Nguyễn Kim ÁnhT4,7-8,F31026-27;30-4074A
890105134317201733Nhập môn ngành1Nguyễn Kim ÁnhT4,7-8,F31026-27;30-4074B
891105134317201733Nhập môn ngành1Nguyễn Kim ÁnhT4,7-8,F31026-27;30-4074C
892105137317201627Lý thuyết mạch điện 22Phan Văn HiềnT5,1-3,E10123-27;30-3760A
893105137317201627Lý thuyết mạch điện 22Phan Văn HiềnT5,1-3,E10123-27;30-3760B
894105137317201628Lý thuyết mạch điện 22Hoàng DũngT6,1-3,E10123-27;30-3762A
895105137317201628Lý thuyết mạch điện 22Hoàng DũngT6,1-3,E10123-27;30-3762B
896105137317201632Lý thuyết mạch điện 22Phan Văn HiềnT5,4-5,E10123-27;30-3773A
897105137317201632Lý thuyết mạch điện 22Phan Văn HiềnT5,4-5,E10123-27;30-3773B
898105137317201634Lý thuyết mạch điện 22Phan Văn HiềnT3,4-5,E30223-27;30-3841-
899105137317201635Lý thuyết mạch điện 22Phan Văn HiềnT6,4-5,E20523-27;30-3843-
900105137317201657Lý thuyết mạch điện 22Phan Văn HiềnT6,1-2,E20322-27;30-3970A
901105137317201657Lý thuyết mạch điện 22Phan Văn HiềnT6,1-2,E20322-27;30-3970B
902105138317201627Máy điện 12Trần Văn ChínhT6,4-5,E10223-27;30-3752A
903105138317201627Máy điện 12Trần Văn ChínhT6,4-5,E10223-27;30-3752B
904105138317201628Máy điện 12Võ Quang SơnT5,4-5,E10423-27;30-3760A
905105138317201628Máy điện 12Võ Quang SơnT5,4-5,E10423-27;30-3760B
906105138317201632Máy điện 12Bùi Tấn LợiT3,3-5,E20323-27;30-3769A
907105138317201632Máy điện 12Bùi Tấn LợiT3,3-5,E20323-27;30-3769B
908105138317201634Máy điện 12Phan Văn HiềnT3,1-3,E30223-27;30-3841-
909105138317201635Máy điện 12Trần Văn ChínhT6,1-3,E20523-27;30-3836-
910105138317201657Máy điện 12Võ Quang SơnT2,4-5,H30322-27;30-3958A
911105138317201657Máy điện 12Võ Quang SơnT2,4-5,H30322-27;30-3958B
912105140217201627Phương pháp tính3Nguyễn Bình NamT3,1-4,E10223-27;30-3762A
913105140217201627Phương pháp tính3Nguyễn Bình NamT3,1-4,E10223-27;30-3762B
914105140217201628Phương pháp tính3Nguyễn Bình NamT4,1-4,H10623-27;30-3757A
915105140217201628Phương pháp tính3Nguyễn Bình NamT4,1-4,H10623-27;30-3757B
916105140217201632Phương pháp tính3Nguyễn Bình NamT6,1-4,F20623-27;30-3767A
917105140217201632Phương pháp tính3Nguyễn Bình NamT6,1-4,F20623-27;30-3767B
91810514031720xx92An toàn điện1Lưu Ngọc AnT4,11-14,F10233-3624
919105141317201527Thiết bị điện2Lê Thành BắcT4,6-8,F20323-27;30-3859A
920105141317201527Thiết bị điện2Lê Thành BắcT4,6-8,F20323-27;30-3859B
921105141317201528Thiết bị điện2Nguyễn Văn TấnT6,9-10,E10223-27;30-3858A
922105141317201528Thiết bị điện2Nguyễn Văn TấnT6,9-10,E10223-27;30-3858B
923105141317201529Thiết bị điện2Võ Như TiếnT6,6-8,F20623-27;30-3822-
924105141317201534Thiết bị điện2Nguyễn Văn TấnT3,1-3,E11223-27;30-3841-
925105142317201527Truyền động điện2Giáp Quang HuyT4,9-10,F20323-27;30-3871A
926105142317201527Truyền động điện2Giáp Quang HuyT4,9-10,F20323-27;30-3871B
927105142317201528Truyền động điện2Giáp Quang HuyT4,6-8,F40623-27;30-3873A
928105142317201528Truyền động điện2Giáp Quang HuyT4,6-8,F40623-27;30-3873B
929105142317201534Truyền động điện2Lê Tiến DũngT6,6-8,E11223-27;30-3841-
930105142317201557Truyền động điện2Giáp Quang HuyT2,7-8,H10623-27;30-4083A
931105142317201557Truyền động điện2Giáp Quang HuyT2,7-8,H10623-27;30-4083B
932105146317201432Thực tập công nhân2Khoa Điện31-3455A
933105146317201432Thực tập công nhân2Khoa Điện31-3455B
934105146317201433Thực tập công nhân2Khoa Điện36-3944-
935105147317201427Phần điện trong NM điện và trạm biến áp3Trần Tấn VinhT2,1-4,F10323-27;30-3875A
936105147317201427Phần điện trong NM điện và trạm biến áp3Trần Tấn VinhT2,1-4,F10323-27;30-3875B
937105147317201428Phần điện trong NM điện và trạm biến áp3Lê Đình DươngT3,1-4,E20123-27;30-3874A
938105147317201428Phần điện trong NM điện và trạm biến áp3Lê Đình DươngT3,1-4,E20123-27;30-3874B
939105147317201429Phần điện trong NM điện và trạm biến áp3Ngô Văn DưỡngT6,1-4,E10423-27;30-3865A
940105147317201429Phần điện trong NM điện và trạm biến áp3Ngô Văn DưỡngT6,1-4,E10423-27;30-3865B
941105148317201427AĐA Phần điện trong NM điện và trạm biến áp2Ngô Văn DưỡngT3,1-2,XP23-27;30-3824-
942105148317201427BĐA Phần điện trong NM điện và trạm biến áp2Phạm Văn KiênT5,1-2,XP23-27;30-3825-
943105148317201427CĐA Phần điện trong NM điện và trạm biến áp2Ngô Văn DưỡngT3,3-4,XP23-27;30-3825-
944105148317201428AĐA Phần điện trong NM điện và trạm biến áp2Lê Đình DươngT5,3-4,XP23-27;30-3821-
945105148317201428BĐA Phần điện trong NM điện và trạm biến áp2Lê Đình DươngT5,1-2,XP23-27;30-3824-
946105148317201428CĐA Phần điện trong NM điện và trạm biến áp2Phạm Văn KiênT7,3-4,XP23-27;30-3824-
947105148317201429AĐA Phần điện trong NM điện và trạm biến áp2Phạm Văn KiênT7,1-2,XP23-27;30-3825-
948105148317201429BĐA Phần điện trong NM điện và trạm biến áp2Trần Tấn VinhT7,3-4,XP23-27;30-3816-
949105148317201429CĐA Phần điện trong NM điện và trạm biến áp2Lê Thị Tịnh MinhT3,1-2,XP23-27;30-3825-
950105151317201434Thực tập tốt nghiệp2Khoa Điện41-4529-
951105153317201435Thực tập Tốt nghiệp (TĐH)2Khoa Điện41-4527-
952105154317201434Vận hành hệ thống điện2Trần Tấn VinhT5,1-3,E20724-27;30-3629-08/05/2018H1017h00
953105157217201435Kỹ thuật robot2Nguyễn Hoàng MaiT5,1-3,E30324-27;30-3628-08/05/2018H1037h00
954105157317201632Mạch điện tử2Lê Quốc HuyT2,1-3,F30623-27;30-3764A
955105157317201632Mạch điện tử2Lê Quốc HuyT2,1-3,F30623-27;30-3764B
956105157317201632Mạch điện tử2Lê Quốc HuyT2,1-3,F30623-27;30-3764C
957105157317201635Mạch điện tử2Lê Quốc HuyT5,4-5,E40323-27;30-3837-
958105158317201632AĐA Mạch điện tử2Nguyễn Lê HòaT4,1-2,XP23-27;30-3737-
959105158317201632BĐA Mạch điện tử2Nguyễn Lê HòaT4,3-4,XP23-27;30-3733-
960105158317201635AĐA Mạch điện tử2Lê Quốc HuyT4,7-8,XP23-27;30-3817-
961105158317201635BĐA Mạch điện tử2Lê Quốc HuyT4,9-10,XP23-27;30-3818-
962105159317201532Vi xử lý & vi điều khiển3Nguyễn Quốc ĐịnhT5,7-10,F20623-27;30-3866A
963105159317201532Vi xử lý & vi điều khiển3Nguyễn Quốc ĐịnhT5,7-10,F20623-27;30-3866B
964105159317201535Vi xử lý & vi điều khiển3Ngô Đình ThanhT2,1-3,E11223-27;30-4036-
965105160017201432Điều khiển truyền động điện3Giáp Quang HuyT6,1-5,H20623-27;30-30;35-3954A
966105160017201432Điều khiển truyền động điện3Giáp Quang HuyT6,1-5,H20623-27;30-30;35-3954B
967105160017201433Điều khiển truyền động điện3Lê Tiến DũngT2,6-10,H30523-27;30-3540-
968105160317201432Tổng hợp hệ tuyến tính & ĐK số3Nguyễn Lê HòaT2,6-10,H10423-27;30-30;35-3954A
969105160317201432Tổng hợp hệ tuyến tính & ĐK số3Nguyễn Lê HòaT2,6-10,H10423-27;30-30;35-3954B
970105160317201433Tổng hợp hệ tuyến tính & ĐK số3Nguyễn Lê HòaT7,6-10,F11023-27;30-3541-
971105160317201532Tổng hợp hệ tuyến tính & ĐK số3Trần Thị Minh DungT4,7-10,F40723-27;30-3864A
972105160317201532Tổng hợp hệ tuyến tính & ĐK số3Trần Thị Minh DungT4,7-10,F40723-27;30-3864B
973105161017201432AĐA Tổng hợp hệ thống truyền động điện2Giáp Quang HuyT5,1-3,XP23-27;30-30;35-3928-
974105161017201432BĐA Tổng hợp hệ thống truyền động điện2Giáp Quang HuyT6,8-10,XP23-27;30-30;35-3928-
975105161017201433AĐA Tổng hợp hệ thống truyền động điện2Lê Tiến DũngT5,7-9,XP23-27;30-3527-
976105161017201433BĐA Tổng hợp hệ thống truyền động điện2Lê Tiến DũngT4,1-3,XP23-27;30-3515-
977105161317201432Xử lý tín hiệu số3Nguyễn Hoàng MaiT4,6-10,H20623-27;30-30;35-3950-
978105162017201435Hệ thống thời gian thực2Ngô Đình ThanhT6,7-9,A13624-27;30-3627-04/05/2018F20913h00
979105163017201435Điều khiển hệ phi tuyến2Nguyễn Anh DuyT4,7-9,A14224-27;30-3630-27/04/2018F30213h00
98010516301720xx92Điều khiển Hệ phi tuyến2Nguyễn Anh DuyT7,7-10,F20733-3923
981105165017201427Điều khiển logic2Trần Thái Anh ÂuT6,1-3,E20123-27;30-3876A
982105165017201427Điều khiển logic2Trần Thái Anh ÂuT6,1-3,E20123-27;30-3876B
983105165017201428Điều khiển logic2Trần Thái Anh ÂuT6,4-5,E20223-27;30-3857A
984105165017201428Điều khiển logic2Trần Thái Anh ÂuT6,4-5,E20223-27;30-3857B
985105165017201429Điều khiển logic2Nguyễn Kim ÁnhT5,7-9,E20223-27;30-3860A
986105165017201429Điều khiển logic2Nguyễn Kim ÁnhT5,7-9,E20223-27;30-3860B
987105165017201532Điều khiển logic2Nguyễn Kim ÁnhT2,7-9,F20723-27;30-3871A
988105165017201532Điều khiển logic2Nguyễn Kim ÁnhT2,7-9,F20723-27;30-3871B
989105168017201627Mạch điện tử tương tự và số3Nguyễn Hoàng MaiT7,1-4,H10323-27;30-3764A
990105168017201627Mạch điện tử tương tự và số3Nguyễn Hoàng MaiT7,1-4,H10323-27;30-3764B
991105168017201628Mạch điện tử tương tự và số3Lê Quốc HuyT2,7-10,H30323-27;30-3749-
992105168017201634Mạch điện tử tương tự và số3Lê Quốc HuyT6,1-4,E20823-27;30-3841-
99310517101720xx99Đồ án tốt nghiệp10Trường ĐHBK4
994105190017201399Đồ án tốt nghiệp10Trường ĐHBK78
995105191017201435CS Hệ thống ĐK quá trình2Trương Thị Bích ThanhT3,7-9,A14124-27;30-3627-24/04/2018F30613h00
996105192017201435HT Thông tin đo lường2Nguyễn Hoàng MaiT2,1-3,E20724-27;30-3627-20/04/2018H1027h00
997105220017201614ATN kỹ thuật điện1Nguyễn Thế LựcT5,6-10,I10624-2529-
998105220017201615ATN kỹ thuật điện1Nguyễn Thế LựcT3,1-5,I10624-2521-
999105232317201535Hệ thống điều khiển số3Nguyễn Lê HòaT3,7-9,A14423-27;30-4036-
1000106001317201641Cấu kiện điện tử3Phan Trần Đăng KhoaT5,7-9,H10222-27;30-3928-
1001106001317201642Cấu kiện điện tử3Phan Trần Đăng KhoaT2,1-3,E30222-27;30-3930-
100210600131720xx92Cấu kiện Điện tử3Phan Trần Đăng KhoaT4,11-14,F106; T6,11-14,F10633-3814
1003106003317201641ATN Cấu kiện điện tử1Vũ Vân ThanhT2,1-5,C12032-3514-
1004106003317201641BTN Cấu kiện điện tử1Vũ Vân ThanhT3,6-10,C12032-3514-
1005106003317201642ATN Cấu kiện điện tử1Vũ Vân ThanhT4,6-10,C12032-3515-
1006106003317201642BTN Cấu kiện điện tử1Vũ Vân ThanhT5,1-5,C12032-3515-
1007106003317201657ATN Cấu kiện điện tử1Vũ Vân ThanhT6,6-10,C12032-3513-
1008106004317201638Lý thuyết mạch điện tử 23Tăng Tấn ChiếnT4,3-5,F10722-27;30-3955A
1009106004317201638Lý thuyết mạch điện tử 23Tăng Tấn ChiếnT4,3-5,F10722-27;30-3955B
1010106004317201639Lý thuyết mạch điện tử 23Tăng Tấn ChiếnT2,3-5,H10622-27;30-3951A
1011106004317201639Lý thuyết mạch điện tử 23Tăng Tấn ChiếnT2,3-5,H10622-27;30-3951B
101210600631720xx92Trường điện từ2Tăng Tấn ChiếnT7,7-10,F20833-3921
1013106011317201638ATN Lý thuyết mạch điện tử1Thái Văn TiếnT3,6-10,C20932-3554A
1014106011317201638ATN Lý thuyết mạch điện tử1Thái Văn TiếnT3,6-10,C20932-3554B
1015106011317201639ATN Lý thuyết mạch điện tử1Thái Văn TiếnT4,6-10,C20932-3549-
1016106011317201641ATN Lý thuyết mạch điện tử1Thái Văn TiếnT5,7-10,C20932-3528-
1017106011317201642ATN Lý thuyết mạch điện tử1Thái Văn TiếnT2,6-10,C20932-3530-
1018106012317201540XL Tín hiệu số3Hồ Phước TiếnT6,7-9,H40222-27;30-3964A
1019106012317201540XL Tín hiệu số3Hồ Phước TiếnT6,7-9,H40222-27;30-3964B
1020106013317201539Kỹ thuật xung2Nguyễn Văn PhòngT6,1-2,F11022-27;30-3961A
1021106013317201539Kỹ thuật xung2Nguyễn Văn PhòngT6,1-2,F11022-27;30-3961B
1022106016217201440Kỹ thuật vi xử lý3Hồ Viết ViệtT3,8-10,H20522-27;30-3970A
1023106016217201440Kỹ thuật vi xử lý3Hồ Viết ViệtT3,8-10,H20522-27;30-3970B
1024106022317201540Cấu trúc dữ liệu2Ngô Minh TríT2,9-10,E20122-27;30-3981A
1025106022317201540Cấu trúc dữ liệu2Ngô Minh TríT2,9-10,E20122-27;30-3981B
1026106028317201539ATN Kỹ thuật xung1Vũ Vân ThanhT2,1-5,C12036-3922-
1027106028317201539BTN Kỹ thuật xung1Vũ Vân ThanhT3,1-5,C12036-3934-
1028106033317201439Truyền sóng2Nguyễn Văn CườngT4,1-2,E20322-27;30-3954A
1029106033317201439Truyền sóng2Nguyễn Văn CườngT4,1-2,E20322-27;30-3954B
1030106038317201438BTN Kỹ thuật Vi điều khiển1Lê XứngT4,6-10,C121B36-3925-
1031106047317201438CN vi điện tử2Nguyễn Văn CườngT4,3-4,E20322-27;30-3929-
1032106048317201505Điện tử công nghiệp2Nguyễn Văn PhòngT4,1-3,H10123-27;30-3843-
1033106048317201506Điện tử công nghiệp2Nguyễn Văn PhòngT4,4-5,H10423-27;30-3838-
1034106055317201439Thông tin sợi quang2Nguyễn Tấn HưngT6,1-2,F20322-27;30-3944-
1035106074217201638Kỹ thuật mạch điện tử 13Nguyễn Quang Như QuỳnhT2,1-3,H30222-27;30-3959A
1036106074217201638Kỹ thuật mạch điện tử 13Nguyễn Quang Như QuỳnhT2,1-3,H30222-27;30-3959B
1037106074217201639Kỹ thuật mạch điện tử 13Nguyễn Quang Như QuỳnhT4,1-3,H30322-27;30-3956A
1038106074217201639Kỹ thuật mạch điện tử 13Nguyễn Quang Như QuỳnhT4,1-3,H30322-27;30-3956B
1039106074217201657Kỹ thuật mạch điện tử 13Nguyễn Quang Như QuỳnhT3,7-9,H10622-27;30-3956A
1040106074217201657Kỹ thuật mạch điện tử 13Nguyễn Quang Như QuỳnhT3,7-9,H10622-27;30-3956B
104110607631720xx92Thông tin di động2Nguyễn Duy Nhật ViễnT7,1-4,H30133-3934
1042106082217201438Điện tử ƯD2Nguyễn Văn PhòngT6,3-4,F10222-27;30-3940-
1043106082217201457Điện tử ƯD2Nguyễn Văn PhòngT2,7-10,H30623-27;33-3637-24/04/2018F30713h00
1044106083217201457Kỹ thuật vi điều khiển2Lê XứngT5,1-4,H40123-27;33-3567A19/04/2018F2077h00
1045106083217201457Kỹ thuật vi điều khiển2Lê XứngT5,1-4,H40123-27;33-3567B19/04/2018F2067h00
1046106085217201457AĐA KT mạch điện tử2Nguyễn Quang Như QuỳnhT5,7-10,XP23-27;33-3619-04/05/2018F1037h00
1047106085217201457BĐA KT mạch điện tử2Nguyễn Quang Như QuỳnhT6,7-10,XP23-27;33-3614-04/05/2018F1039h00
1048106085217201539AĐA KT mạch điện tử2Nguyễn Duy Nhật ViễnT2,7-8,XP22-27;30-3929-
1049106085217201539BĐA KT mạch điện tử2Nguyễn Duy Nhật ViễnT2,9-10,XP22-27;30-3924-
1050106089317201540AĐA kỹ thuật mạch điện tử2Phan Trần Đăng KhoaT4,7-8,XP22-27;30-3932-
1051106089317201540BĐA kỹ thuật mạch điện tử2Phan Trần Đăng KhoaT4,9-10,XP22-27;30-3930-
1052106098317201439AĐA điện tử thông tin2Hoàng Lê Uyên ThụcT2,3-4,XP22-27;30-3930-
1053106098317201439BĐA điện tử thông tin2Hoàng Lê Uyên ThụcT6,7-8,XP22-27;30-3916-
1054106104317201539ATN Đo lường điện tử1Vũ Vân ThanhT4,1-5,C12036-3934-
1055106104317201539BTN Đo lường điện tử1Vũ Vân ThanhT5,1-5,C12036-3910-
1056106106217201610KT điện tử2Dư Quang BìnhT2,4-5,F20723-27;30-3769A
1057106106217201610KT điện tử2Dư Quang BìnhT2,4-5,F20723-27;30-3769B
1058106106217201611KT điện tử2Dư Quang BìnhT2,1-3,F20823-27;30-3765A
1059106106217201611KT điện tử2Dư Quang BìnhT2,1-3,F20823-27;30-3765B
1060106106217201616KT điện tử2Nguyễn Duy Nhật ViễnT4,1-2,E11222-27;30-3945-
1061106106217201617KT điện tử2Lê XứngT3,9-10,F20922-27;30-3970A
1062106106217201617KT điện tử2Lê XứngT3,9-10,F20922-27;30-3970B
1063106106217201618KT điện tử2Lê XứngT6,1-2,F20822-27;30-3975A
1064106106217201618KT điện tử2Lê XứngT6,1-2,F20822-27;30-3975B
1065106106217201620KT điện tử2Lê XứngT3,7-8,F20822-27;30-3970A
1066106106217201620KT điện tử2Lê XứngT3,7-8,F20822-27;30-3970B
1067106106217201679KT điện tử2Nguyễn Duy Nhật ViễnT4,4-5,E20422-27;30-3677A
1068106106217201679KT điện tử2Nguyễn Duy Nhật ViễnT4,4-5,E20422-27;30-3677B
1069106106217201681KT điện tử2Dư Quang BìnhT6,6-8,F20822-27;30-3651-
1070106106217201701KT điện tử2Nguyễn Quang Như QuỳnhT5,3-5,F10326-27;30-4075A
1071106106217201701KT điện tử2Nguyễn Quang Như QuỳnhT5,3-5,F10326-27;30-4075B
1072106106217201702KT điện tử2Nguyễn Quang Như QuỳnhT5,1-2,F10226-27;30-4084A
1073106106217201702KT điện tử2Nguyễn Quang Như QuỳnhT5,1-2,F10226-27;30-4084B
1074106106217201705KT điện tử2Nguyễn Duy Nhật ViễnT3,8-10,F10326-27;30-4077A
1075106106217201705KT điện tử2Nguyễn Duy Nhật ViễnT3,8-10,F10326-27;30-4077B
1076106106217201706KT điện tử2Nguyễn Duy Nhật ViễnT3,6-7,F10226-27;30-4079A
1077106106217201706KT điện tử2Nguyễn Duy Nhật ViễnT3,6-7,F10226-27;30-4079B
107810610621720xx92Kỹ thuật Điện tử2Huỳnh Việt ThắngT6,11-14,F10133-3937
1079106113317201399Đồ án tốt nghiệp10Trường ĐHBK72
1080106114317201399Đồ án tốt nghiệp10Trường ĐHBK37
1081106115317201399Đồ án tốt nghiệp10Trường ĐHBK41
1082106117017201638Toán chuyên ngành3Ngô Minh TríT5,8-10,H10622-27;30-3962A
1083106117017201638Toán chuyên ngành3Ngô Minh TríT5,8-10,H10622-27;30-3962B
1084106117017201639Toán chuyên ngành3Ngô Minh TríT3,7-9,H30222-27;30-3957A
1085106117017201639Toán chuyên ngành3Ngô Minh TríT3,7-9,H30222-27;30-3957B
108610611731720xx92ĐA Điện tử ứng dụng2Lê Hồng NamT7,7-10,C12133-396
1087106121017201538Phương pháp tính3Đỗ Thị Tuyết HoaT2,6-8,E10122-27;30-3953A
1088106121017201538Phương pháp tính3Đỗ Thị Tuyết HoaT2,6-8,E10122-27;30-3953B
1089106121017201539Phương pháp tính3Đỗ Thị Tuyết HoaT4,7-9,H20522-27;30-3955A
1090106121017201539Phương pháp tính3Đỗ Thị Tuyết HoaT4,7-9,H20522-27;30-3955B
1091106121017201540Phương pháp tính3Đỗ Thị Tuyết HoaT3,1-3,F20922-27;30-3973A
1092106121017201540Phương pháp tính3Đỗ Thị Tuyết HoaT3,1-3,F20922-27;30-3973B
1093106123017201538Tổ chức máy tính3Hồ Viết ViệtT4,8-10,F10622-27;30-3946-
1094106123017201539Tổ chức máy tính3Hồ Viết ViệtT6,3-5,F11022-27;30-3964A
1095106123017201539Tổ chức máy tính3Hồ Viết ViệtT6,3-5,F11022-27;30-3964B
1096106123017201540Tổ chức máy tính3Hồ Viết ViệtT7,1-3,F10722-27;30-3961A
1097106123017201540Tổ chức máy tính3Hồ Viết ViệtT7,1-3,F10722-27;30-3961B
1098106124017201438Điện tử thông tin2Nguyễn Văn TuấnT6,1-2,F10222-27;30-3921-
1099106124017201538Điện tử thông tin2Nguyễn Văn TuấnT4,6-7,F10622-27;30-3954A
1100106124017201538Điện tử thông tin2Nguyễn Văn TuấnT4,6-7,F10622-27;30-3954B
1101106125017201538Lý thuyết thông tin2Bùi Thị Minh TúT2,9-10,E10122-27;30-3956A
1102106125017201538Lý thuyết thông tin2Bùi Thị Minh TúT2,9-10,E10122-27;30-3956B
1103106125017201538Lý thuyết thông tin2Bùi Thị Minh TúT2,9-10,E10122-27;30-3956C
1104106126017201538Thông tin số2Hoàng Lê Uyên ThụcT5,9-10,F10822-27;30-3945-
1105106126017201539Thông tin số2Hoàng Lê Uyên ThụcT5,7-8,F10922-27;30-3948-
1106106126017201540Thông tin số2Hoàng Lê Uyên ThụcT2,7-8,E20122-27;30-3964A
1107106126017201540Thông tin số2Hoàng Lê Uyên ThụcT2,7-8,E20122-27;30-3964B
1108106127017201439TN KT Anten1Mạc Như MinhT3,6-10,C20925-27;30-3041-
1109106128017201539Đo lường điện tử2Dư Quang BìnhT5,9-10,F10922-27;30-3950-
1110106129017201439Thực tập công nhân2.5Lê Hồng Nam32-3951-
1111106130017201438Thực tập công nhân2.5Lê Hồng Nam22-27;30-3127-
1112106131017201440Thực tập công nhân2.5Lê Hồng Nam32-3971A
1113106131017201440Thực tập công nhân2.5Lê Hồng Nam32-3971B
1114106132017201439Kỹ thuật truyền hình2Nguyễn Văn TuấnT6,3-4,F20322-27;30-3949-
1115106133017201538Kỹ thuật siêu cao tần2Nguyễn Văn CườngT5,7-8,F10822-27;30-3953A
1116106133017201538Kỹ thuật siêu cao tần2Nguyễn Văn CườngT5,7-8,F10822-27;30-3953B
1117106134017201439TN Hệ thống thông tin1Mạc Như MinhT4,6-10,C20925-27;30-3037-
1118106135017201440Thiết kế bộ lọc số2Hồ Phước TiếnT5,9-10,F11022-27;30-3974A
1119106135017201440Thiết kế bộ lọc số2Hồ Phước TiếnT5,9-10,F11022-27;30-3974B
1120106136017201440ATN Thiết kế bộ lọc số1Thái Văn TiếnT3,1-5,C20925-27;30-3021-
1121106136017201440BTN Thiết kế bộ lọc số1Thái Văn TiếnT4,1-5,C20925-27;30-3050-
112210614201720xx92ĐA chuyên ngành Viễn thông2Nguyễn Thị Hồng YếnT7,1-4,VPK33-391
1123106146317201440ATN Kỹ thuật Vi xử lý1Thái Văn TiếnT5,1-5,C20925-27;30-3028-
1124106146317201440BTN Kỹ thuật Vi xử lý1Thái Văn TiếnT6,1-5,C20925-27;30-3041-
1125106148317201440Mạng thông tin máy tính2Hồ Viết ViệtT3,6-7,H20522-27;30-3971A
1126106148317201440Mạng thông tin máy tính2Hồ Viết ViệtT3,6-7,H20522-27;30-3971B
1127106149317201440TN Mạng TT máy tính1Trần Văn LícT2,1-5,C20925-27;30-3048-
1128106150317201438ATN Điện tử ứng dụng1Lê Hồng NamT2,6-10,C12135-3928-
1129106152017201457AĐA KT Vi ĐK2Huỳnh Việt ThắngT7,2-5,XP23-27;33-3620-02/05/2018F1067h00
1130106152017201457BĐA KT Vi ĐK2Huỳnh Việt ThắngT4,2-5,XP23-27;33-366-02/05/2018F1069h00
1131106154017201399Đồ án tốt nghiệp10Trường ĐHBK5
1132106156017201440Kỹ thuật đa phương tiện2Phạm Văn TuấnT5,7-8,F11022-27;30-3973A
1133106156017201440Kỹ thuật đa phương tiện2Phạm Văn TuấnT5,7-8,F11022-27;30-3973B
1134106157017201538BTN Kỹ thuật siêu cao tần1Mạc Như MinhT7,6-10,C20932-3549-
1135106192017201741Kỹ năng mềm 22Nguyễn Tấn HưngT2,6-7,E40326-27;30-4058A
1136106192017201741Kỹ năng mềm 22Nguyễn Tấn HưngT2,6-7,E40326-27;30-4058B
1137106195317201641LT Mạch điện tử4Nguyễn Quang Như QuỳnhT6,1-4,E30222-27;30-3928-
1138106195317201642LT Mạch điện tử4Nguyễn Quang Như QuỳnhT7,1-4,E301A22-27;30-3930-
1139106196017201641Cấu trúc dữ liệu3Ngô Minh TríT4,7-9,A13622-27;30-3928-
1140106196017201642Cấu trúc dữ liệu3Ngô Minh TríT6,7-9,A14122-27;30-3930-
1141107001317201550Tinh thể học2Phạm Cẩm NamT2,9-10,F10623-27;30-34;37-3923-
1142107003317201552Kỹ thuật xúc tác2Nguyễn Thị Diệu HằngT4,9-10,E10222-27;30-34;37-3864A
1143107003317201552Kỹ thuật xúc tác2Nguyễn Thị Diệu HằngT4,9-10,E10222-27;30-34;37-3864B
1144107004317201448CS thiết kế nhà máy2Trần Thế TruyềnT3,6-8,H20222-27;30-3635-
1145107004317201545CS thiết kế nhà máy2Trần Thế TruyềnT6,9-10,H20522-27;30-3658A
1146107004317201545CS thiết kế nhà máy2Trần Thế TruyềnT6,9-10,H20522-27;30-3658B
1147107004317201546CS thiết kế nhà máy2Trần Thế TruyềnT6,6-8,H20522-27;30-3655A
1148107004317201546CS thiết kế nhà máy2Trần Thế TruyềnT6,6-8,H20522-27;30-3655B
1149107006317201552Thiết kế mô phỏng2Lê Thị Như ÝT2,7-9,F20922-27;30-34;37-3864A
1150107006317201552Thiết kế mô phỏng2Lê Thị Như ÝT2,7-9,F20922-27;30-34;37-3864B
1151107015317201448Kỹ thuật phân tích trong CNSH2Đặng Minh NhậtT2,1-3,B208; T3,1-3,B209; T6,7-10,H30134-3638-
1152107017317201448Thực tập công nhân2Khoa Hóa37-4039-
1153107024317201545ATN Quá trình & TB CN hoá học1Nguyễn Kim SơnT2,1-5,D11234-36;39-3919-
1154107024317201545BTN Quá trình & TB CN hoá học1Nguyễn Kim SơnT3,1-5,D11234-36;39-3924-
1155107024317201545CTN Quá trình & TB CN hoá học1Nguyễn Kim SơnT4,1-5,D11234-36;39-3925-
1156107024317201546ATN Quá trình & TB CN hoá học1Nguyễn Kim SơnT5,1-5,D11234-36;39-3921-
1157107024317201546BTN Quá trình & TB CN hoá học1Nguyễn Kim SơnT2,6-10,D11234-36;39-3919-
1158107024317201546CTN Quá trình & TB CN hoá học1Nguyễn Kim SơnT7,6-10,D11234-36;39-3920-
1159107024317201551ATN Quá trình & TB CN hoá học1Nguyễn Kim SơnT5,6-10,D11230-30;32-3422-
1160107024317201552ATN Quá trình & TB CN hoá học1Nguyễn Kim SơnT5,1-5,D11231-33;37-3725-
1161107024317201552BTN Quá trình & TB CN hoá học1Nguyễn Kim SơnT7,1-5,D11231-3425-
1162107024317201552CTN Quá trình & TB CN hoá học1Nguyễn Kim SơnT7,6-10,D11231-3417-
1163107025317201552AĐA quá trình và thiết bị2Lê Ngọc TrungT6,7-8,XP22-27;30-34;37-3826-
1164107025317201552BĐA quá trình và thiết bị2Lê Ngọc TrungT6,9-10,XP22-27;30-34;37-3826-
1165107025317201552CĐA quá trình và thiết bị2Phạm Thị Đoan TrinhT6,1-2,XP22-27;30-34;37-3815-
1166107030317201399Đồ án tốt nghiệp10Trường ĐHBK46
1167107031317201450Thực tập công nhân2Khoa Hóa37-4024-
1168107033317201399Đồ án tốt nghiệp10Trường ĐHBK47
1169107035317201399Đồ án tốt nghiệp10Trường ĐHBK68
1170107039317201550Hóa lý silicat 13Nguyễn Văn DũngT6,7-10,H20823-27;30-34;37-3923-
1171107040317201550Hóa lý silicat 23Phạm Cẩm NamT7,1-4,H10823-27;30-34;37-3923-
1172107042317201450TN CN SX chất kết dính1Võ Thị Thu HiềnT3,6-10,D11122-2525-
1173107046317201450TN Công nghệ SX thuỷ tinh1Võ Thị Thu HiềnT2,6-10,D11122-2525-
1174107048317201550Thiết bị nhiệt 13Nguyễn DânT4,7-10,H10823-27;30-34;37-3923-
1175107050317201450Phân tích silicat1Dương Thị Hồng PhấnT5,6-7,E20422-27;30-3424-
1176107056317201452CN Lọc dầu 12Nguyễn Thị Thanh XuânT4,1-3,E10423-27;30-3572A
1177107056317201452CN Lọc dầu 12Nguyễn Thị Thanh XuânT4,1-3,E10423-27;30-3572B
1178107057317201452ATN CN lọc dầu1Lê Thị Như ÝT2,1-5,D21432-3518-
1179107057317201452BTN CN lọc dầu1Lê Thị Như ÝT7,1-5,D21432-3518-
1180107057317201452CTN CN lọc dầu1Lê Thị Như ÝT7,6-10,D21432-3514-
1181107057317201452DTN CN lọc dầu1Lê Thị Như ÝT5,6-10,D21432-3518-
1182107064317201452Thiết bị dầu khí2Nguyễn Đình LâmT5,1-3,F21023-27;30-3576A
1183107064317201452Thiết bị dầu khí2Nguyễn Đình LâmT5,1-3,F21023-27;30-3576B
1184107067317201452Sản phẩm dầu mỏ TP2Trương Hữu TrìT6,1-3,B30223-27;30-3569A
1185107067317201452Sản phẩm dầu mỏ TP2Trương Hữu TrìT6,1-3,B30223-27;30-3569B
1186107067317201552Sản phẩm dầu mỏ TP2Trương Hữu TrìT5,9-10,F20722-27;30-34;37-3852A
1187107067317201552Sản phẩm dầu mỏ TP2Trương Hữu TrìT5,9-10,F20722-27;30-34;37-3852B
1188107068317201551Hóa học cao phân tử2Đoàn Thị Thu LoanT3,9-10,H10823-27;30-34;37-3931-
1189107071317201551Kỹ thuật sản xuất nhựa3Phan Thế AnhT2,7-10,H30423-27;30-34;37-3931-
1190107072317201550ATN Kỹ thuật sản xuất nhựa1Nguyễn Kim SơnT2,1-5,D20730-30;32-33;37-3716-
1191107072317201550BTN Kỹ thuật sản xuất nhựa1Nguyễn Kim SơnCN,1-5,D20730-30;32-3415-
1192107073317201451Gia công compozit2Phạm Ngọc TùngT2,4-5,B10122-27;30-3622-
1193107074317201551Kỹ thuật gia công cao su3Phan Thị Thúy HằngT6,7-10,H20723-27;30-34;37-3936-
1194107081317201451Gia công sợi hoá học2Phan Thế AnhT3,4-5,H10822-27;30-3622-
1195107082317201451CN keo dán2Phan Thị Thúy HằngT5,8-10,H20522-27;30-3623-
1196107104317201548Hóa sinh 22Bùi Xuân ĐôngT4,8-10,H40122-27;30-3650-
1197107105317201548ATN Hoá sinh 21Đoàn Thị Hoài NamT2,1-5,A12433-3624-
1198107105317201548BTN Hoá sinh 21Đoàn Thị Hoài NamT3,1-5,A12433-3625-
1199107112317201545Hóa học thực phẩm2Đặng Minh NhậtT5,6-8,F30322-27;30-3663A
1200107112317201545Hóa học thực phẩm2Đặng Minh NhậtT5,6-8,F30322-27;30-3663B
1201107112317201546Hóa học thực phẩm2Đặng Minh NhậtT5,9-10,F30622-27;30-3663A
1202107112317201546Hóa học thực phẩm2Đặng Minh NhậtT5,9-10,F30622-27;30-3663B
1203107119317201445Bảo quản thực phẩm2Nguyễn Thị Trúc LoanT2,1-3,H20423-27;30-3553A
1204107119317201445Bảo quản thực phẩm2Nguyễn Thị Trúc LoanT2,1-3,H20423-27;30-3553B
1205107119317201446Bảo quản thực phẩm2Nguyễn Thị Trúc LoanT4,7-9,H30123-27;30-3548-
1206107125317201445CN lên men3Phan Thị Bích NgọcT4,6-10,E10323-27;30-3553A
1207107125317201445CN lên men3Phan Thị Bích NgọcT4,6-10,E10323-27;30-3553B
1208107125317201446CN lên men3Phan Thị Bích NgọcT2,1-5,H30823-27;30-3548-
1209107127317201445CNCB sữa và sản phẩm từ sữa2Mạc Thị Hà ThanhT5,7-9,F20823-27;30-3553A
1210107127317201445CNCB sữa và sản phẩm từ sữa2Mạc Thị Hà ThanhT5,7-9,F20823-27;30-3553B
1211107127317201446CNCB sữa và sản phẩm từ sữa2Mạc Thị Hà ThanhT3,1-3,E10323-27;30-3548-
1212107128317201445ATN CN chế biến sữa & SP từ sữa0.5Nguyễn Thị Minh NguyệtT2,6-10,D10625-2618-
1213107128317201445BTN CN chế biến sữa & SP từ sữa0.5Nguyễn Thị Minh NguyệtT3,1-5,D10625-2618-
1214107128317201445CTN CN chế biến sữa & SP từ sữa0.5Nguyễn Thị Minh NguyệtT6,6-10,D10625-2611-
1215107128317201446ATN CN chế biến sữa & SP từ sữa0.5Nguyễn Thị Minh NguyệtT5,6-10,D10625-2617-
1216107128317201446BTN CN chế biến sữa & SP từ sữa0.5Nguyễn Thị Minh NguyệtT4,1-5,D10625-2618-
1217107128317201446CTN CN chế biến sữa & SP từ sữa0.5Nguyễn Thị Minh NguyệtT5,1-5,D10625-2618-
1218107144317201448ATN Công nghệ Enzym1Võ Công TuấnT5,1-5,A12432-3524-
1219107144317201448BTN Công nghệ Enzym1Võ Công TuấnT2,6-10,A12432-3513-
1220107158317201445Phân tích thực phẩm3Đặng Minh NhậtT3,6-10,H10723-27;30-3355A
1221107158317201445Phân tích thực phẩm3Đặng Minh NhậtT3,6-10,H10723-27;30-3355B
1222107158317201446Phân tích thực phẩm3Đặng Minh NhậtT6,6-10,H20223-27;30-3345-
1223107158317201545Phân tích thực phẩm3Đặng Minh NhậtT2,7-10,F20822-27;30-3658A
1224107158317201545Phân tích thực phẩm3Đặng Minh NhậtT2,7-10,F20822-27;30-3658B
1225107158317201546Phân tích thực phẩm3Đặng Minh NhậtT7,1-4,H20622-27;30-3654A
1226107158317201546Phân tích thực phẩm3Đặng Minh NhậtT7,1-4,H20622-27;30-3654B
1227107173317201450AĐA công nghệ 1 (Silicat)2Nguyễn Văn DũngT6,1-3,XP22-27;30-367-
1228107173317201450BĐA công nghệ 1 (Silicat)2Phạm Cẩm NamT3,8-10,XP22-27;30-367-
1229107173317201450CĐA công nghệ 1 (Silicat)2Nguyễn DânT2,7-9,XP22-27;30-367-
1230107173317201450DĐA công nghệ 1 (Silicat)2Dương Thị Hồng PhấnT6,7-9,XP22-27;30-363-
1231107176317201451AĐA công nghệ 1 (Polime)2Dương Thế HyT6,1-3,XP22-27;30-365-
1232107176317201451BĐA công nghệ 1 (Polime)2Phan Thế AnhT6,7-9,XP22-27;30-364-
1233107176317201451CĐA công nghệ 1 (Polime)2Đoàn Thị Thu LoanT4,7-9,XP22-27;30-365-
1234107176317201451DĐA công nghệ 1 (Polime)2Phan Thị Thúy HằngT4,1-3,XP22-27;30-363-
1235107176317201451EĐA công nghệ 1 (Polime)2Phạm Ngọc TùngT2,8-10,XP22-27;30-365-
1236107179317201452AĐA Công nghệ 1 (H5)2Nguyễn Đình Minh TuấnT5,8-10,XP23-27;30-355-
1237107179317201452BĐA Công nghệ 1 (H5)2Lê Thị Như ÝT3,2-4,XP23-27;30-3511-
1238107179317201452CĐA Công nghệ 1 (H5)2Nguyễn Thị Thanh XuânT4,7-9,XP23-27;30-3511-
1239107179317201452DĐA Công nghệ 1 (H5)2Nguyễn Đình LâmT7,7-9,XP23-27;30-3511-
1240107179317201452EĐA Công nghệ 1 (H5)2Đặng Kim HoàngT3,1-3,XP23-27;30-3511-
1241107179317201452FĐA Công nghệ 1 (H5)2Nguyễn Thị Diệu HằngT2,7-9,XP23-27;30-3511-
1242107179317201452GĐA Công nghệ 1 (H5)2Trương Hữu TrìT7,1-3,XP23-27;30-3511-
1243107198217201645ATN Hoá lý1Huỳnh Thị Thanh ThắngT2,6-10,D10936-3915-
1244107198217201645BTN Hoá lý1Huỳnh Thị Thanh ThắngT3,6-10,D10936-3918-
1245107198217201645CTN Hoá lý1Huỳnh Thị Thanh ThắngT4,6-10,D10936-3916-
1246107198217201645DTN Hoá lý1Huỳnh Thị Thanh ThắngT5,6-10,D10936-3918-
1247107198217201647ATN Hoá lý1Huỳnh Thị Thanh ThắngT6,1-5,D10936-3914-
1248107198217201648ATN Hoá lý1Huỳnh Thị Thanh ThắngT3,6-10,D10925-26;30-3116-
1249107198217201648BTN Hoá lý1Huỳnh Thị Thanh ThắngT4,6-10,D10925-26;30-3110-
1250107198217201648CTN Hoá lý1Huỳnh Thị Thanh ThắngT5,6-10,D10925-26;30-3118-
1251107198217201650ATN Hoá lý1Huỳnh Thị Thanh ThắngT2,1-5,D10932-3517-
1252107198217201650BTN Hoá lý1Huỳnh Thị Thanh ThắngT3,6-10,D10932-3517-
1253107198217201650DTN Hoá lý1Huỳnh Thị Thanh ThắngT6,6-10,D10932-3515-
1254107198217201650ETN Hoá lý1Huỳnh Thị Thanh ThắngT7,6-10,D10932-3518-
1255107203317201545ATN Hoá học thực phẩm0.5Trần Thị Ánh TuyếtT2,1-5,D10535-3616-
1256107203317201545BTN Hoá học thực phẩm0.5Trần Thị Ánh TuyếtT7,1-5,D10535-3623-
1257107203317201545CTN Hoá học thực phẩm0.5Trần Thị Ánh TuyếtT4,1-5,D10535-3623-
1258107203317201546ATN Hoá học thực phẩm0.5Trần Thị Ánh TuyếtT5,1-5,D10535-3625-
1259107203317201546BTN Hoá học thực phẩm0.5Trần Thị Ánh TuyếtT2,6-10,D10535-3612-
1260107203317201546CTN Hoá học thực phẩm0.5Trần Thị Ánh TuyếtT3,1-5,D10535-3623-
1261107206317201545Vi sinh thực phẩm2Lê Lý Thùy TrâmT5,9-10,F30322-27;30-3659A
1262107206317201545Vi sinh thực phẩm2Lê Lý Thùy TrâmT5,9-10,F30322-27;30-3659B
1263107206317201545Vi sinh thực phẩm2Lê Lý Thùy TrâmT5,9-10,F30322-27;30-3659C
1264107206317201546Vi sinh thực phẩm2Lê Lý Thùy TrâmT5,6-8,F30622-27;30-3659A
1265107206317201546Vi sinh thực phẩm2Lê Lý Thùy TrâmT5,6-8,F30622-27;30-3659B
1266107206317201546Vi sinh thực phẩm2Lê Lý Thùy TrâmT5,6-8,F30622-27;30-3659C
1267107221317201552Nhiệt động học ƯD2Nguyễn Thị Thanh XuânT5,6-8,F20722-27;30-34;37-3868A
1268107221317201552Nhiệt động học ƯD2Nguyễn Thị Thanh XuânT5,6-8,F20722-27;30-34;37-3868B
1269107222317201551Kỹ thuật SX xenlulo và giấy2Phạm Ngọc TùngT5,1-3,H30523-27;30-34;37-3931-
1270107224317201451Gia công nhựa nhiệt dẻo2Dương Thế HyT2,1-3,B10122-27;30-3622-
1271107231317201452Thực tập công nhân2Khoa Hóa37-4067A
1272107231317201452Thực tập công nhân2Khoa Hóa37-4067B
1273107232317201399Đồ án tốt nghiệp10Trường ĐHBK36
1274107235317201450Thực tập công nhân2Khoa Hóa37-4022-
1275107237317201451ATN Gia công composite1Nguyễn Kim SơnT3,6-10,D20732-3515-
1276107237317201451BTN Gia công composite1Nguyễn Kim SơnT4,6-10,D20732-357-
1277107241317201445Thực tập công nhân2Khoa Hóa37-4048-
1278107241317201446Thực tập công nhân2Khoa Hóa37-4052A
1279107241317201446Thực tập công nhân2Khoa Hóa37-4052B
1280107252317201548AĐA Công nghệ 12Lê Lý Thùy TrâmT5,3-4,XP22-27;30-3615-
1281107252317201548BĐA Công nghệ 12Nguyễn Hoàng MinhT5,1-2,XP22-27;30-369-
1282107252317201548CĐA Công nghệ 12Bùi Xuân ĐôngT6,1-2,XP22-27;30-3612-
1283107252317201548DĐA Công nghệ 12Đoàn Thị Hoài NamT6,3-4,XP22-27;30-3614-
1284107256317201648Hóa hữu cơ3Đào Hùng CườngT5,1-3,H20123-27;30-4055A
1285107256317201648Hóa hữu cơ3Đào Hùng CườngT5,1-3,H20123-27;30-4055B
1286107256317201650Hóa hữu cơ3Đào Hùng CườngT3,1-4,F11023-27;30-3759-
1287107256317201745Hóa hữu cơ3Đào Hùng CườngT2,7-10,F11026-27;30-4080A
1288107256317201745Hóa hữu cơ3Đào Hùng CườngT2,7-10,F11026-27;30-4080B
1289107256317201746Hóa hữu cơ3Đào Hùng CườngT5,7-10,E20726-27;30-4033-
1290107256317201747Hóa hữu cơ3Đào Hùng CườngT6,7-10,E20526-27;30-4032-
1291107258017201653Nhập môn ngành KTDK2Nguyễn Đình LâmT2,6-7,Tuan 3939-3937-
1292107258217201748Nhập môn ngành CNSH2Đặng Đức LongT7,7-9,Tuan 3939-3974A
1293107258217201748Nhập môn ngành CNSH2Đặng Đức LongT7,7-9,Tuan 3939-3974B
1294107261217201750TN Hóa vô cơ0.5Võ Thị Thu HiềnT6,1-5,D11132-3360A
1295107261217201750TN Hóa vô cơ0.5Võ Thị Thu HiềnT6,1-5,D11132-3360B
1296107262217201750Hóa vô cơ2Nguyễn Văn DũngT3,6-7,H10426-27;30-4062A
1297107262217201750Hóa vô cơ2Nguyễn Văn DũngT3,6-7,H10426-27;30-4062B
1298107262217201751Hóa vô cơ2Nguyễn DânT3,8-10,H10426-27;30-4042-
1299107262217201752Hóa vô cơ2Dương Thị Hồng PhấnT5,8-10,E40326-27;30-4033-
1300107263217201648BTN Hoá hữu cơ1Nguyễn Văn DinT2,6-10,D20234-3718-
1301107263217201648CTN Hoá hữu cơ1Nguyễn Văn DinT4,6-10,D20234-3719-
1302107263217201650ATN Hoá hữu cơ1Nguyễn Văn DinT5,6-10,D20234-3719-
1303107263217201650BTN Hoá hữu cơ1Nguyễn Văn DinT2,1-5,D20234-3718-
1304107263217201650CTN Hoá hữu cơ1Nguyễn Văn DinT3,6-10,D20234-3718-
1305107263217201650DTN Hoá hữu cơ1Nguyễn Văn DinT6,6-10,D20234-3719-
1306107264217201653Hóa lý 13Lê Ngọc TrungT5,7-10,A14223-27;30-3738-
1307107265217201645Quá trình thủy lực và cơ học2Phạm Đình HòaT3,1-2,H20622-27;30-3957A
1308107265217201645Quá trình thủy lực và cơ học2Phạm Đình HòaT3,1-2,H20622-27;30-3957B
1309107265217201647Quá trình thủy lực và cơ học2Phạm Thị Đoan TrinhT4,1-2,H10222-27;30-3914-
1310107265217201648Quá trình thủy lực và cơ học2Phạm Thị Đoan TrinhT4,3-4,H10323-27;30-4055A
1311107265217201648Quá trình thủy lực và cơ học2Phạm Thị Đoan TrinhT4,3-4,H10323-27;30-4055B
1312107265217201650Quá trình thủy lực và cơ học2Phạm Đình HòaT2,9-10,F10323-27;30-3776A
1313107265217201650Quá trình thủy lực và cơ học2Phạm Đình HòaT2,9-10,F10323-27;30-3776B
1314107265217201653Quá trình thủy lực và cơ học2Phạm Thị Đoan TrinhT2,8-10,A13623-27;30-3737-
1315107267317201545Quá trình & thiết bị truyền chất2Lê Ngọc TrungT4,6-8,H10622-27;30-3662A
1316107267317201545Quá trình & thiết bị truyền chất2Lê Ngọc TrungT4,6-8,H10622-27;30-3662B
1317107267317201546Quá trình & thiết bị truyền chất2Lê Ngọc TrungT4,9-10,H0722-27;30-3661A
1318107267317201546Quá trình & thiết bị truyền chất2Lê Ngọc TrungT4,9-10,H0722-27;30-3661B
1319107267317201552Quá trình & thiết bị truyền chất2Lê Ngọc TrungT3,4-5,F20722-27;30-34;37-3869A
1320107267317201552Quá trình & thiết bị truyền chất2Lê Ngọc TrungT3,4-5,F20722-27;30-34;37-3869B
1321107268317201650Phương pháp tính3Phạm Thị Đoan TrinhT7,1-4,F20823-27;30-3776A
1322107268317201650Phương pháp tính3Phạm Thị Đoan TrinhT7,1-4,F20823-27;30-3776B
1323107270317201548Cơ sở sinh học phân tử3Nguyễn Thị LanT6,7-10,H10522-27;30-3650-
1324107271317201647Hóa phân tích2Bùi Xuân VữngT3,3-4,H10222-27;30-3914-
1325107271317201648Hóa phân tích2Bùi Xuân VữngT3,1-2,H30123-27;30-4057A
1326107271317201648Hóa phân tích2Bùi Xuân VữngT3,1-2,H30123-27;30-4057B
1327107271317201653Hóa phân tích2Bùi Xuân VữngT4,8-10,E11223-27;30-3737-
1328107272317201647ATN hóa phân tích1Lê Thị Tuyết AnhT2,6-10,D20433-3614-
1329107272317201648ATN hóa phân tích1Lê Thị Tuyết AnhT3,6-10,D20433-3618-
1330107272317201648BTN hóa phân tích1Lê Thị Tuyết AnhT4,6-10,D20433-3617-
1331107272317201648CTN hóa phân tích1Lê Thị Tuyết AnhT6,1-5,D20433-3617-
1332107272317201653ATN hóa phân tích1Lê Thị Tuyết AnhT6,6-10,D20433-3612-
1333107272317201653BTN hóa phân tích1Lê Thị Tuyết AnhT5,1-5,D20433-3612-
1334107272317201653CTN hóa phân tích1Lê Thị Tuyết AnhT2,1-5,D20433-3613-
1335107273317201548Vi sinh3Lê Lý Thùy TrâmT2,7-10,H20122-27;30-3650-
1336107274317201548ATN Vi sinh1Đoàn Thị Hoài NamT5,6-10,A12433-3625-
1337107274317201548BTN Vi sinh1Đoàn Thị Hoài NamT7,1-5,A12433-3625-
1338107275317201548ATLĐ và vệ sinh CN1Bùi Xuân ĐôngT4,6-7,H40122-27;30-3641-
1339107275317201653ATLĐ và vệ sinh CN1Nguyễn Thị Diệu HằngT4,6-7,E11223-27;30-3737-
1340107276317201545Thực tập QTTB1Khoa Hóa37-3861A
1341107276317201545Thực tập QTTB1Khoa Hóa37-3861B
1342107276317201546Thực tập QTTB1Khoa Hóa37-3858A
1343107276317201546Thực tập QTTB1Khoa Hóa37-3858B
1344107276317201548Thực tập QTTB1Khoa Hóa37-3856A
1345107276317201548Thực tập QTTB1Khoa Hóa37-3856B
1346107276317201550Thực tập QTTB1Khoa Hóa35-3655A
1347107276317201550Thực tập QTTB1Khoa Hóa35-3655B
1348107276317201552Thực tập QTTB1Khoa Hóa35-3663A
1349107276317201552Thực tập QTTB1Khoa Hóa35-3663B
1350107280317201448Quá trình & thiết bị CNSH2Trần Thế TruyềnT3,9-10,H20222-27;30-3638-
1351107281317201448Công nghệ Enzim2Bùi Xuân ĐôngT4,1-3,E10322-27;30-3639-
1352107282317201448Toán chuyên ngành3Nguyễn Thị LanT7,7-10,F10722-27;30-3640-
1353107284317201645Hóa lý 22Nguyễn Đình Minh TuấnT6,1-2,F30322-27;30-3958A
1354107284317201645Hóa lý 22Nguyễn Đình Minh TuấnT6,1-2,F30322-27;30-3958B
1355107284317201647Hóa lý 22Nguyễn Đình LâmT4,3-4,H10222-27;30-3914-
1356107284317201648Hóa lý 22Nguyễn Đình LâmT4,1-2,H10323-27;30-4056A
1357107284317201648Hóa lý 22Nguyễn Đình LâmT4,1-2,H10323-27;30-4056B
1358107284317201650Hóa lý 22Nguyễn Đình Minh TuấnT5,6-8,E10223-27;30-3770A
1359107284317201650Hóa lý 22Nguyễn Đình Minh TuấnT5,6-8,E10223-27;30-3770B
1360107287317201545Hóa sinh thực phẩm 22Đặng Minh NhậtT4,9-10,H10622-27;30-3658A
1361107287317201545Hóa sinh thực phẩm 22Đặng Minh NhậtT4,9-10,H10622-27;30-3658B
1362107287317201546Hóa sinh thực phẩm 22Đặng Minh NhậtT4,6-8,H10722-27;30-3659A
1363107287317201546Hóa sinh thực phẩm 22Đặng Minh NhậtT4,6-8,H10722-27;30-3659B
1364107287317201546Hóa sinh thực phẩm 22Đặng Minh NhậtT4,6-8,H10722-27;30-3659C
1365107288317201545AĐA CN thực phẩm 11Trần Thế TruyềnT6,1-2,XP22-27;30-3620-
1366107288317201545BĐA CN thực phẩm 11Trương Thị Minh HạnhT3,9-10,XP22-27;30-3620-
1367107288317201545CĐA CN thực phẩm 11Nguyễn Thị Trúc LoanT3,7-8,XP22-27;30-3620-
1368107288317201546AĐA CN thực phẩm 11Bùi Viết CườngT3,9-10,XP22-27;30-3620-
1369107288317201546BĐA CN thực phẩm 11Trần Thế TruyềnT6,3-4,XP22-27;30-3620-
1370107288317201546CĐA CN thực phẩm 11Trương Thị Minh HạnhT3,7-8,XP22-27;30-3617-
1371107289317201545ATN Vi sinh thực phẩm0.5Nguyễn Thị Minh NguyệtT2,1-5,D10635-3620-
1372107289317201545BTN Vi sinh thực phẩm0.5Nguyễn Thị Minh NguyệtT3,1-5,D10635-3619-
1373107289317201545CTN Vi sinh thực phẩm0.5Nguyễn Thị Minh NguyệtT4,1-5,D10635-3620-
1374107289317201546ATN Vi sinh thực phẩm0.5Nguyễn Thị Minh NguyệtT5,1-5,D10635-3620-
1375107289317201546BTN Vi sinh thực phẩm0.5Nguyễn Thị Minh NguyệtT2,6-10,D10635-3617-
1376107289317201546CTN Vi sinh thực phẩm0.5Nguyễn Thị Minh NguyệtT7,6-10,D10635-3621-
1377107291317201647Toán chuyên ngành CNTP3Nguyễn DânT5,7-9,A13422-27;30-3914-
1378107296317201445ATN Phân tích thực phẩm0.5Huỳnh ĐứcT6,6-10,D10325-2612-
1379107296317201445BTN Phân tích thực phẩm0.5Huỳnh ĐứcT4,1-5,D10325-2618-
1380107296317201445CTN Phân tích thực phẩm0.5Huỳnh ĐứcT3,1-5,D10325-2615-
1381107296317201446ATN Phân tích thực phẩm0.5Huỳnh ĐứcT5,1-5,D10325-2613-
1382107296317201446BTN Phân tích thực phẩm0.5Huỳnh ĐứcT2,6-10,D10325-2618-
1383107296317201446CTN Phân tích thực phẩm0.5Huỳnh ĐứcT6,1-5,D10325-2618-
1384107296317201545ATN Phân tích thực phẩm0.5Huỳnh ĐứcT2,1-5,D10335-3618-
1385107296317201545BTN Phân tích thực phẩm0.5Huỳnh ĐứcT3,1-5,D10335-3618-
1386107296317201545CTN Phân tích thực phẩm0.5Huỳnh ĐứcT5,1-5,D10335-3617-
1387107296317201545DTN Phân tích thực phẩm0.5Huỳnh ĐứcT4,1-5,D10335-3617-
1388107296317201546CTN Phân tích thực phẩm0.5Huỳnh ĐứcT3,1-5,D10333-3418-
1389107296317201546DTN Phân tích thực phẩm0.5Huỳnh ĐứcT4,1-5,D10333-3418-
1390107297317201445ATN Công nghệ lên men0.5Nguyễn Thị Minh NguyệtT2,6-10,D10632-3317-
1391107297317201445BTN Công nghệ lên men0.5Nguyễn Thị Minh NguyệtT5,1-5,D10632-3318-
1392107297317201445CTN Công nghệ lên men0.5Nguyễn Thị Minh NguyệtT6,6-10,D10632-3315-
1393107297317201446ATN Công nghệ lên men0.5Nguyễn Thị Minh NguyệtT4,1-5,D10632-3318-
1394107297317201446BTN Công nghệ lên men0.5Nguyễn Thị Minh NguyệtT3,6-10,D10632-3316-
1395107297317201446CTN Công nghệ lên men0.5Nguyễn Thị Minh NguyệtT6,1-5,D10632-3317-
1396107298317201445AĐA CN thực phẩm 31Đặng Minh NhậtT6,1-2,XP23-27;30-3528-
1397107298317201445BĐA CN thực phẩm 31Trần Thế TruyềnT2,4-5,XP23-27;30-3528-
1398107298317201446AĐA CN thực phẩm 31Trương Thị Minh HạnhT3,4-5,XP23-27;30-3528-
1399107298317201446BĐA CN thực phẩm 31Nguyễn Thị Trúc LoanT4,1-2,XP23-27;30-3516-
1400107310317201452Công nghệ lọc dầu 22Lê Thị Như ÝT3,7-9,F10623-27;30-3570A
1401107310317201452Công nghệ lọc dầu 22Lê Thị Như ÝT3,7-9,F10623-27;30-3570B
1402107316317201552Động cơ và ô nhiễm môi trường2Nguyễn Thị Thanh XuânT3,1-3,F20722-27;30-34;37-3825-
1403107317317201552Kỹ thuật - Thiết bị phản ứng2Lê Thị Như ÝT4,6-8,E10222-27;30-34;37-3867A
1404107317317201552Kỹ thuật - Thiết bị phản ứng2Lê Thị Như ÝT4,6-8,E10222-27;30-34;37-3867B
1405107320317201550Máy silicat2Phạm Đình HòaT2,6-8,F10623-27;30-34;37-3922-
1406107321317201451XTN Công nghệ keo dán0.5Nguyễn Kim SơnT6,1-5,D20735-3621-
1407107323317201450TN Phân tích silicat1Võ Thị Thu HiềnT4,6-10,D11122-2524-
1408107324317201450CNSX chất kết dính3Nguyễn DânT2,1-4,B10222-27;30-3625-
1409107326317201450CNSX thuỷ tinh3Dương Thị Hồng PhấnT4,2-5,B10122-27;30-3625-
1410107336317201550ATN hóa học cao phân tử0.5Nguyễn Kim SơnT5,6-10,D20737-3814-
1411107336317201550BTN hóa học cao phân tử0.5Nguyễn Kim SơnT6,1-5,D20737-3815-
1412107337017201551Hóa lý polime3Dương Thế HyT4,7-10,H20823-27;30-34;37-3930-
1413107348017201752ATN Hóa vô cơ1Võ Thị Thu HiềnT4,1-5,D11130-3317-
1414107348017201752BTN Hóa vô cơ1Võ Thị Thu HiềnT5,1-5,D11130-3316-
1415107348317201650Nhập môn ngành2Đoàn Thị Thu LoanT6,1-2,Tuan 3939-3965A
1416107348317201650Nhập môn ngành2Đoàn Thị Thu LoanT6,1-2,Tuan 3939-3965B
1417107349317201647Sinh học2Lê Lý Thùy TrâmT6,6-7,H10222-27;30-3914-
141810800111720xx92Hình hoạ2Tôn Nữ Huyền TrangT4,11-14,F10133-3986
1419108013217201457Thực tập sư phạm1.5Khoa Cơ khí GT30-3225-
1420108028217201517AĐA TK tr.động CK2Nguyễn Văn YếnT3,3-4,B20623-27;30-3828-
1421108028217201517BĐA TK tr.động CK2Bùi Minh HiểnT3,1-2,B20623-27;30-3829-
1422108028217201518AĐA TK tr.động CK2Bùi Minh HiểnT4,1-2,B20723-27;30-3829-
1423108028217201518BĐA TK tr.động CK2Bùi Minh HiểnT4,3-4,B20723-27;30-3828-
1424108028217201519BĐA TK tr.động CK2Nguyễn Văn YếnT6,3-4,B10123-27;30-389-
1425108028217201520AĐA TK tr.động CK2Vũ Thị HạnhT6,7-8,B20123-27;30-3825-
1426108028217201520BĐA TK tr.động CK2Vũ Thị HạnhT6,9-10,B20123-27;30-3826-
1427108035217201501AĐA CS thiết kế máy2Lê CungT6,9-10,B20523-27;30-3821-
1428108035217201501BĐA CS thiết kế máy2Bùi Minh HiểnT4,9-10,H10123-27;30-3813-
1429108035217201501CĐA CS thiết kế máy2Lê CungT6,7-8,B20523-27;30-3820-
1430108035217201502AĐA CS thiết kế máy2Nguyễn Văn YếnT4,1-2,B20223-27;30-3821-
1431108035217201502BĐA CS thiết kế máy2Nguyễn Văn YếnT4,3-4,B20223-27;30-3820-
1432108035217201502CĐA CS thiết kế máy2Vũ Thị HạnhT2,7-8,B20423-27;30-3820-
1433108035217201503BĐA CS thiết kế máy2Nguyễn Văn YếnT3,1-2,B20223-27;30-3819-
1434108035217201503CĐA CS thiết kế máy2Vũ Thị HạnhT3,3-4,B20223-27;30-3820-
1435108040117201610Vẽ Kỹ thuật2Tôn Nữ Huyền TrangT2,1-3,F20723-27;30-3766A
1436108040117201610Vẽ Kỹ thuật2Tôn Nữ Huyền TrangT2,1-3,F20723-27;30-3766B
1437108040117201611Vẽ Kỹ thuật2Tôn Nữ Huyền TrangT2,4-5,F20823-27;30-3764B
1438108040117201611Vẽ Kỹ thuật2Tôn Nữ Huyền TrangT2,4-5,F20823-27;30-3764A
1439108040117201645Vẽ Kỹ thuật2Tôn Nữ Huyền TrangT3,3-4,H20622-27;30-3965A
1440108040117201645Vẽ Kỹ thuật2Tôn Nữ Huyền TrangT3,3-4,H20622-27;30-3965B
1441108040117201647Vẽ Kỹ thuật2Tôn Nữ Huyền TrangT3,1-2,H10222-27;30-3915-
1442108040117201650Vẽ Kỹ thuật2Tôn Nữ Huyền TrangT5,9-10,E10223-27;30-3770A
1443108040117201650Vẽ Kỹ thuật2Tôn Nữ Huyền TrangT5,9-10,E10223-27;30-3770B
1444108040117201657Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn Đức SỹT3,1-2,F30922-27;30-3955A
1445108040117201657Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn Đức SỹT3,1-2,F30922-27;30-3955B
1446108040117201683Vẽ Kỹ thuật2Dương ThọT6,7-8,H10722-27;30-3964A
1447108040117201683Vẽ Kỹ thuật2Dương ThọT6,7-8,H10722-27;30-3964B
1448108040117201684Vẽ Kỹ thuật2Dương ThọT6,9-10,H10822-27;30-3961A
1449108040117201684Vẽ Kỹ thuật2Dương ThọT6,9-10,H10822-27;30-3961B
1450108040117201701Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn ĐộT5,1-2,F10326-27;30-4076A
1451108040117201701Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn ĐộT5,1-2,F10326-27;30-4076B
1452108040117201702Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn ĐộT5,3-5,F10226-27;30-4075A
1453108040117201702Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn ĐộT5,3-5,F10226-27;30-4075B
1454108040117201705Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn ĐộT3,6-7,F10326-27;30-4075A
1455108040117201705Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn ĐộT3,6-7,F10326-27;30-4075B
1456108040117201706Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn ĐộT3,8-10,F10226-27;30-4070A
1457108040117201706Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn ĐộT3,8-10,F10226-27;30-4070B
1458108040117201714Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn ĐộT2,6-7,E11226-27;30-4055A
1459108040117201714Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn ĐộT2,6-7,E11226-27;30-4055B
1460108040117201717Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn ĐộT6,3-5,F10326-27;30-3872A
1461108040117201717Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn ĐộT6,3-5,F10326-27;30-3872B
1462108040117201718Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn ĐộT6,8-10,F10226-27;30-3874A
1463108040117201718Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn ĐộT6,8-10,F10226-27;30-3874B
1464108040117201720Vẽ Kỹ thuật2Phan TườngT2,7-9,F10826-27;30-3876A
1465108040117201720Vẽ Kỹ thuật2Phan TườngT2,7-9,F10826-27;30-3876B
1466108040117201722Vẽ Kỹ thuật2Phan TườngT5,7-9,F10226-27;30-3875A
1467108040117201722Vẽ Kỹ thuật2Phan TườngT5,7-9,F10226-27;30-3875B
1468108040117201723Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn ĐộT4,7-9,F10726-27;30-3874A
1469108040117201723Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn ĐộT4,7-9,F10726-27;30-3874B
1470108040117201732Vẽ Kỹ thuật2Lê Văn LượcT3,8-10,H30526-27;30-4072A
1471108040117201732Vẽ Kỹ thuật2Lê Văn LượcT3,8-10,H30526-27;30-4072B
1472108040117201733Vẽ Kỹ thuật2Tôn Nữ Huyền TrangT3,7-9,F30926-27;30-4074A
1473108040117201733Vẽ Kỹ thuật2Tôn Nữ Huyền TrangT3,7-9,F30926-27;30-4074B
1474108040117201734Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn Đức SỹT6,1-2,E301A26-27;30-4022-
1475108040117201735Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn Đức SỹT6,3-5,E301B26-27;30-4025-
1476108040117201736Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn Đức SỹT6,6-7,E20726-27;30-4032-
1477108040117201737Vẽ Kỹ thuật2Phan TườngT6,8-10,E20826-27;30-4035-
1478108040117201752Vẽ Kỹ thuật2Tôn Nữ Huyền TrangT5,6-7,E40326-27;30-4033-
1479108040117201759Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn Đức SỹT5,1-3,F40926-27;30-3875A
1480108040117201759Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn Đức SỹT5,1-3,F40926-27;30-3875B
1481108040117201760Vẽ Kỹ thuật2Lê Văn LượcT7,1-3,F20726-27;30-3855A
1482108040117201760Vẽ Kỹ thuật2Lê Văn LượcT7,1-3,F20726-27;30-3855B
1483108040117201763Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn Đức SỹT6,1-2,E301A26-27;30-4010-
1484108040117201764Vẽ Kỹ thuật2Lê Văn LượcT3,6-7,H20626-27;30-4073A
1485108040117201764Vẽ Kỹ thuật2Lê Văn LượcT3,6-7,H20626-27;30-4073B
1486108040117201767Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn Đức SỹT3,3-5,F30926-27;30-4075A
1487108040117201767Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn Đức SỹT3,3-5,F30926-27;30-4075B
1488108040117201768Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn Đức SỹT4,1-2,F30926-27;30-4075A
1489108040117201768Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn Đức SỹT4,1-2,F30926-27;30-4075B
1490108040117201769Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn Đức SỹT4,3-5,F30926-27;30-4075A
1491108040117201769Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn Đức SỹT4,3-5,F30926-27;30-4075B
1492108040117201775Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn ĐộT2,8-10,E10226-27;30-4074A
1493108040117201775Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn ĐộT2,8-10,E10226-27;30-4074B
1494108040117201777Vẽ Kỹ thuật2Dương ThọT4,6-7,F10826-27;30-4072A
1495108040117201777Vẽ Kỹ thuật2Dương ThọT4,6-7,F10826-27;30-4072B
1496108040117201779Vẽ Kỹ thuật2Dương ThọT4,8-10,F10826-27;30-4073A
1497108040117201779Vẽ Kỹ thuật2Dương ThọT4,8-10,F10826-27;30-4073B
1498108040117201781Vẽ Kỹ thuật2Dương ThọT5,1-2,F30626-27;30-4074A
1499108040117201781Vẽ Kỹ thuật2Dương ThọT5,1-2,F30626-27;30-4074B
1500108040117201785Vẽ Kỹ thuật2Dương ThọT5,3-5,F30626-27;30-4074A
1501108040117201785Vẽ Kỹ thuật2Dương ThọT5,3-5,F30626-27;30-4074B
150210804011720xx92Vẽ Kỹ thuật2Tôn Nữ Huyền TrangT5,11-14,F10233-3931
1503108045117201601ATN Sức bền vật liệu0.5Nguyễn Văn QuyềnT2,1-5,A12732-3327-
1504108045117201601BTN Sức bền vật liệu0.5Nguyễn Văn QuyềnT3,1-5,A12732-3332-
1505108045117201602BTN Sức bền vật liệu0.5Nguyễn Văn QuyềnT4,1-5,A12732-3331-
1506108045117201605ATN Sức bền vật liệu0.5Nguyễn Văn QuyềnT3,6-10,A12732-3317-
1507108045117201605BTN Sức bền vật liệu0.5Nguyễn Văn QuyềnT5,1-5,A12732-3331-
1508108045117201606BTN Sức bền vật liệu0.5Nguyễn Văn QuyềnT3,6-10,A12734-3529-
1509108045117201667ATN Sức bền vật liệu0.5Nguyễn Văn QuyềnT4,6-10,A12734-3532-
1510108045117201667BTN Sức bền vật liệu0.5Nguyễn Văn QuyềnT5,6-10,A12734-3532-
1511108045117201667CTN Sức bền vật liệu0.5Nguyễn Văn QuyềnT3,1-5,A12734-3531-
1512108045117201668ATN Sức bền vật liệu0.5Nguyễn Văn QuyềnT2,6-10,A12734-3515-
1513108045117201668BTN Sức bền vật liệu0.5Nguyễn Văn QuyềnT6,1-5,A12734-3532-
1514108045117201669ATN Sức bền vật liệu0.5Nguyễn Văn QuyềnT2,1-5,A12734-3530-
1515108045117201669BTN Sức bền vật liệu0.5Nguyễn Văn QuyềnT5,1-5,A12734-3531-
1516108049117201535Cơ học ứng dụng3Nguyễn Thị Kim LoanT6,7-9,E301B23-27;30-4040-
1517108049117201610Cơ học ứng dụng3Nguyễn Thị Kim LoanT5,1-4,F30723-27;30-3780A
1518108049117201610Cơ học ứng dụng3Nguyễn Thị Kim LoanT5,1-4,F30723-27;30-3780B
1519108049117201611Cơ học ứng dụng3Nguyễn Thị Kim LoanT3,1-4,F30623-27;30-3775A
1520108049117201611Cơ học ứng dụng3Nguyễn Thị Kim LoanT3,1-4,F30623-27;30-3775B
1521108049117201627Cơ học ứng dụng3Nguyễn Thị Kim LoanT2,7-10,F10223-27;30-3760A
1522108049117201627Cơ học ứng dụng3Nguyễn Thị Kim LoanT2,7-10,F10223-27;30-3760B
1523108049117201685Cơ học ứng dụng3Nguyễn Thị Kim LoanT5,7-10,H30523-27;30-3764A
1524108049117201685Cơ học ứng dụng3Nguyễn Thị Kim LoanT5,7-10,H30523-27;30-3764B
152510804911720xx92Cơ học ứng dụng3Nguyễn Danh TườngT7,1-4,F306; CN,1-4,F10833-3857
1526108051217201771Hình họa KT2Dương ThọT3,7-9,E30326-27;30-3851-
1527108051217201772Hình họa KT2Dương ThọT5,7-9,E20626-27;30-3854A
1528108051217201772Hình họa KT2Dương ThọT5,7-9,E20626-27;30-3854B
1529108052317201771TH Vẽ kỹ thuật & AutoCAD1Dương ThọT2,1-5,E11134-3750-
1530108052317201772TH Vẽ kỹ thuật & AutoCAD1Dương ThọT3,1-5,E11134-3748-
1531108061317201501Vẽ kỹ thuật cơ khí1Nguyễn ĐộT7,7-9,F10623-2791A
1532108061317201501Vẽ kỹ thuật cơ khí1Nguyễn ĐộT7,7-9,F10623-2791B
153310806131720xx92Vẽ kỹ thuật cơ khí1Nguyễn ĐộT7,7-10,H10533-33;35-3725
1534108062317201601Nguyên lý máy2Bùi Minh HiểnT3,9-10,H20323-27;30-33;36-3965A
1535108062317201601Nguyên lý máy2Bùi Minh HiểnT3,9-10,H20323-27;30-33;36-3965B
1536108062317201602Nguyên lý máy2Bùi Minh HiểnT3,6-8,H20423-27;30-35;38-3964A
1537108062317201602Nguyên lý máy2Bùi Minh HiểnT3,6-8,H20423-27;30-35;38-3964B
1538108063017201622Truyền động cơ khí3Nguyễn Văn YếnT2,1-3,H10122-27;30-3958A
1539108063017201622Truyền động cơ khí3Nguyễn Văn YếnT2,1-3,H10122-27;30-3958B
1540108063017201623Truyền động cơ khí3Vũ Thị HạnhT6,3-5,H30122-27;30-3962A
1541108063017201623Truyền động cơ khí3Vũ Thị HạnhT6,3-5,H30122-27;30-3962B
154210807001720xx92Cơ lý thuyết 3Nguyễn Hữu ThànhT7,1-4,H208; CN,1-4,F10933-3849
1543108071017201601Sức bền vật liệu3Nguyễn Thị Kim LoanT4,7-10,H20323-27;30-33;36-3961A
1544108071017201601Sức bền vật liệu3Nguyễn Thị Kim LoanT4,7-10,H20323-27;30-33;36-3961B
1545108071017201602Sức bền vật liệu3Thái Hoàng PhongT4,7-10,H10423-27;30-35;38-3958A
1546108071017201602Sức bền vật liệu3Thái Hoàng PhongT4,7-10,H10423-27;30-35;38-3958B
1547108071017201605Sức bền vật liệu3Thái Hoàng PhongT6,7-10,H10623-27;30-3756A
1548108071017201605Sức bền vật liệu3Thái Hoàng PhongT6,7-10,H10623-27;30-3756B
1549108071017201606Sức bền vật liệu3Huỳnh VinhT4,6-9,H20423-27;30-3759A
1550108071017201606Sức bền vật liệu3Huỳnh VinhT4,6-9,H20423-27;30-3759B
1551108071017201617Sức bền vật liệu3Thái Hoàng PhongT2,1-3,F10622-27;30-3959A
1552108071017201617Sức bền vật liệu3Thái Hoàng PhongT2,1-3,F10622-27;30-3959B
1553108071017201618Sức bền vật liệu3Thái Hoàng PhongT3,1-3,F10622-27;30-3960A
1554108071017201618Sức bền vật liệu3Thái Hoàng PhongT3,1-3,F10622-27;30-3960B
1555108071017201620Sức bền vật liệu3Thái Hoàng PhongT6,1-3,H10722-27;30-3961A
1556108071017201620Sức bền vật liệu3Thái Hoàng PhongT6,1-3,H10722-27;30-3961B
1557108071017201622Sức bền vật liệu3Nguyễn Văn Thiên ÂnT6,8-10,E20422-27;30-3944-
1558108071017201623Sức bền vật liệu3Nguyễn Thị Kim LoanT4,1-3,H30222-27;30-3960A
1559108071017201623Sức bền vật liệu3Nguyễn Thị Kim LoanT4,1-3,H30222-27;30-3960B
1560108071017201663Sức bền vật liệu3Nguyễn Văn Thiên ÂnT5,3-5,E20822-27;30-3932-
1561108071017201667Sức bền vật liệu3Lê Viết ThànhT4,1-4,F11022-27;30-30;33-3859A
1562108071017201667Sức bền vật liệu3Lê Viết ThànhT4,1-4,F11022-27;30-30;33-3859B
1563108071017201668Sức bền vật liệu3Lê Viết ThànhT3,7-10,F20622-27;30-30;33-3858A
1564108071017201668Sức bền vật liệu3Lê Viết ThànhT3,7-10,F20622-27;30-30;33-3858B
1565108071017201669Sức bền vật liệu3Nguyễn Thị Kim LoanT7,1-4,F40922-27;30-30;33-3862A
1566108071017201669Sức bền vật liệu3Nguyễn Thị Kim LoanT7,1-4,F40922-27;30-30;33-3862B
1567108071017201675Sức bền vật liệu3Thái Hoàng PhongT2,7-10,F10722-27;30-3758A
1568108071017201675Sức bền vật liệu3Thái Hoàng PhongT2,7-10,F10722-27;30-3758B
1569108071017201677Sức bền vật liệu3Thái Hoàng PhongT7,1-4,H10423-27;30-3860A
1570108071017201677Sức bền vật liệu3Thái Hoàng PhongT7,1-4,H10423-27;30-3860B
1571109002317201577Thực tập Trắc địa0.5Lê Văn Định38-3848-
1572109003317201659Địa chất công trình2Bạch Quốc TiếnT6,6-8,F30822-27;30-3750-
1573109003317201660Địa chất công trình2Nguyễn Thị Ngọc YếnT6,9-10,F30922-27;30-3738-
1574109003317201664Địa chất công trình2Trần Khắc VỹT2,6-8,E20322-27;30-3735-
1575109003317201667Địa chất công trình2Bạch Quốc TiếnT6,9-10,F30722-27;30-30;33-3866A
1576109003317201667Địa chất công trình2Bạch Quốc TiếnT6,9-10,F30722-27;30-30;33-3866B
1577109003317201668Địa chất công trình2Nguyễn Thị Ngọc YếnT5,8-10,F20922-27;30-30;33-3849-
1578109003317201669Địa chất công trình2Trần Khắc VỹT2,9-10,E10322-27;30-30;33-3871A
1579109003317201669Địa chất công trình2Trần Khắc VỹT2,9-10,E10322-27;30-30;33-3871B
1580109004317201659Thực tập địa chất công trình0.5Khoa XD Cầu đường39-3970A
1581109004317201659Thực tập địa chất công trình0.5Khoa XD Cầu đường39-3970B
1582109004317201664Thực tập địa chất công trình0.5Khoa XD Cầu đường39-3939-
1583109004317201667Thực tập địa chất công trình0.5Khoa XD Cầu đường39-3970A
1584109004317201667Thực tập địa chất công trình0.5Khoa XD Cầu đường39-3970B
1585109004317201668Thực tập địa chất công trình0.5Khoa XD Cầu đường39-3968A
1586109004317201668Thực tập địa chất công trình0.5Khoa XD Cầu đường39-3968B
1587109004317201669Thực tập địa chất công trình0.5Khoa XD Cầu đường39-3967A
1588109004317201669Thực tập địa chất công trình0.5Khoa XD Cầu đường39-3967B
1589109009317201564AĐA nền móng1Nguyễn Thu HàT2,7-8,XP23-27;30-3720-
1590109009317201564BĐA nền móng1Nguyễn Thu HàT2,9-10,XP23-27;30-3719-
1591109009317201567AĐA nền móng1Lê Xuân MaiT6,7-8,XP22-27;34-3820-
1592109009317201567BĐA nền móng1Lê Xuân MaiT6,9-10,XP22-27;34-3820-
1593109009317201567CĐA nền móng1Lê Xuân MaiT2,4-5,XP22-27;34-3819-
1594109009317201568AĐA nền móng1Đỗ Hữu ĐạoT6,4-5,XP22-27;34-3828-
1595109009317201568BĐA nền móng1Đỗ Hữu ĐạoT4,7-8,XP22-27;34-3820-
1596109009317201568CĐA nền móng1Đỗ Hữu ĐạoT4,9-10,XP22-27;34-3822-
1597109009317201569AĐA nền móng1Nguyễn Thu HàT6,7-8,XP22-27;30-3428-
1598109009317201569BĐA nền móng1Nguyễn Thu HàT6,9-10,XP22-27;30-3427-
1599109009317201569CĐA nền móng1Nguyễn Thu HàT7,1-2,XP22-27;30-3428-
1600109009317201570AĐA nền móng1Phạm Văn NgọcT3,9-10,XP22-27;30-3418-
1601109009317201570BĐA nền móng1Phạm Văn NgọcT2,4-5,XP22-27;30-3411-
1602109009317201577AĐA nền móng1Phạm Văn NgọcT5,7-8,XP23-27;30-3720-
1603109009317201577BĐA nền móng1Phạm Văn NgọcT5,9-10,XP23-27;30-3714-
1604109009317201577CĐA nền móng1Phạm Văn NgọcT7,1-2,XP23-27;30-3719-
1605109010317201563Thực tập công nhân2Khoa XD Cầu đường38-4133-
1606109036317201399Đồ án tốt nghiệp10Trường ĐHBK138
1607109037217201571Trắc địa2Lê Văn ĐịnhT5,1-3,F20622-27;30-3658A
1608109037217201571Trắc địa2Lê Văn ĐịnhT5,1-3,F20622-27;30-3658B
1609109037217201572Trắc địa2Lê Văn ĐịnhT5,4-5,F20722-27;30-3654A
1610109037217201572Trắc địa2Lê Văn ĐịnhT5,4-5,F20722-27;30-3654B
1611109037217201577Trắc địa2Lê Văn ĐịnhT2,4-5,H30523-27;30-3759A
1612109037217201577Trắc địa2Lê Văn ĐịnhT2,4-5,H30523-27;30-3759B
1613109037217201675Trắc địa2Lê Văn ĐịnhT3,6-8,F30622-27;30-3762A
1614109037217201675Trắc địa2Lê Văn ĐịnhT3,6-8,F30622-27;30-3762B
1615109037217201683Trắc địa2Lê Văn ĐịnhT6,9-10,H10722-27;30-3957A
1616109037217201683Trắc địa2Lê Văn ĐịnhT6,9-10,H10722-27;30-3957B
1617109037217201684Trắc địa2Lê Văn ĐịnhT6,7-8,H10822-27;30-3959A
1618109037217201684Trắc địa2Lê Văn ĐịnhT6,7-8,H10822-27;30-3959B
1619109038217201571Vật liệu XD2Lê Xuân ChươngT2,1-3,F11022-27;30-3650A
1620109038217201571Vật liệu XD2Lê Xuân ChươngT2,1-3,F11022-27;30-3650B
1621109038217201572Vật liệu XD2Đỗ Thị PhượngT3,1-3,F21022-27;30-3642-
1622109038217201659Vật liệu XD2Đỗ Thị PhượngT6,9-10,F30822-27;30-3749-
1623109038217201660Vật liệu XD2Huỳnh Phương NamT3,9-10,F30722-27;30-3759A
1624109038217201660Vật liệu XD2Huỳnh Phương NamT3,9-10,F30722-27;30-3759B
1625109038217201663Vật liệu XD2Huỳnh Phương NamT2,8-9,E301B22-27;30-3932-
1626109038217201667Vật liệu XD2Đỗ Thị PhượngT6,6-8,F30722-27;30-30;33-3862A
1627109038217201667Vật liệu XD2Đỗ Thị PhượngT6,6-8,F30722-27;30-30;33-3862B
1628109038217201668Vật liệu XD2Nguyễn Thị Tuyết AnT6,6-8,F21022-27;30-30;33-3858A
1629109038217201668Vật liệu XD2Nguyễn Thị Tuyết AnT6,6-8,F21022-27;30-30;33-3858B
1630109038217201669Vật liệu XD2Huỳnh Phương NamT4,6-8,F21022-27;30-30;33-3862A
1631109038217201669Vật liệu XD2Huỳnh Phương NamT4,6-8,F21022-27;30-30;33-3862B
1632109038217201677Vật liệu XD2Nguyễn Thị Tuyết AnT3,6-8,F30323-27;30-3850-
1633109038217201683Vật liệu XD2Huỳnh Phương NamT2,6-7,E20422-27;30-3956A
1634109038217201683Vật liệu XD2Huỳnh Phương NamT2,6-7,E20422-27;30-3956B
1635109038217201684Vật liệu XD2Đỗ Thị PhượngT4,1-2,H30422-27;30-3960A
1636109038217201684Vật liệu XD2Đỗ Thị PhượngT4,1-2,H30422-27;30-3960B
1637109046217201659ATN Cơ học đất0.5Nguyễn Thị Phương KhuêT2,1-5,G20125-2732-
1638109046217201659BTN Cơ học đất0.5Nguyễn Thị Phương KhuêT3,1-5,G20125-2730-
1639109046217201660BTN Cơ học đất0.5Nguyễn Thị Phương KhuêT6,1-5,G20125-2728-
1640109046217201663ATN Cơ học đất0.5Nguyễn Thị Phương KhuêT6,6-10,G20125-2716-
1641109046217201663BTN Cơ học đất0.5Nguyễn Thị Phương KhuêT4,6-10,G20125-2716-
1642109046217201664ATN Cơ học đất0.5Nguyễn Thị Phương KhuêT2,1-5,G20132-3427-
1643109046217201675BTN Cơ học đất0.5Nguyễn Thị Phương KhuêT5,1-5,G20132-3430-
1644109046217201677ATN Cơ học đất0.5Nguyễn Thị Phương KhuêT6,1-5,G20132-3430-
1645109046217201677BTN Cơ học đất0.5Nguyễn Thị Phương KhuêT5,6-10,G20132-3428-
1646109047317201560TK hình học & KS TK đường ôtô3Võ Hải LăngT4,1-4,H30623-27;30-3757A
1647109047317201560TK hình học & KS TK đường ôtô3Võ Hải LăngT4,1-4,H30623-27;30-3757B
1648109047317201561TK hình học & KS TK đường ôtô3Võ Đức HoàngT5,1-4,H20423-27;30-3756A
1649109047317201561TK hình học & KS TK đường ôtô3Võ Đức HoàngT5,1-4,H20423-27;30-3756B
1650109047317201563TK hình học & KS TK đường ôtô3Trần Thị Phương AnhT3,1-5,E30323-27;30-3533-25/05/2018H1017h00
1651109055317201564AĐA TB nhiệt tr. CNVLXD1Nguyễn Thị Tuyết AnT7,1-2,XP23-27;30-3728-
1652109055317201564BĐA TB nhiệt tr. CNVLXD1Nguyễn Thị Tuyết AnT7,3-4,XP23-27;30-3720-
1653109056317201564Công trình giao thông2Võ Hải LăngT5,1-3,H20723-27;30-3738-
1654109058317201464AĐA Máy và TBSX VLXD1Nguyễn Văn ĐôngT6,7-8,XP22-27;30-3920-
1655109058317201464BĐA Máy và TBSX VLXD1Nguyễn Văn ĐôngT6,9-10,XP22-27;30-3910-
1656109061317201464KT sản xuất CKD3Nguyễn Thị Tuyết AnT2,8-10,H30722-27;30-3930-
1657109062317201464AĐA KT sản xuất CKD1Nguyễn Thị Tuyết AnT6,1-2,XP22-27;30-3920-
1658109062317201464BĐA KT sản xuất CKD1Nguyễn Thị Tuyết AnT6,3-4,XP22-27;30-3916-
1659109063317201464CN Bêtông nhựa1Nguyễn Thị Tuyết AnT2,6-7,H30722-27;30-3929-
1660109064317201464ATN C.Nghệ bêtông nhựa1Nguyễn Thị Tuyết AnT7,6-10,G101B23-2624-
166110906831720xx92ĐA Công nghệ Gốm1Đỗ Thị PhượngT5,11-14,F10133-368
1662109075217201571Thực tập Trắc địa1Lê Văn Định37-3754A
1663109075217201571Thực tập Trắc địa1Lê Văn Định37-3754B
1664109075217201572Thực tập Trắc địa1Lê Văn Định37-3773A
1665109075217201572Thực tập Trắc địa1Lê Văn Định37-3773B
1666109075217201675Thực tập Trắc địa1Lê Văn Định38-3890A
1667109075217201675Thực tập Trắc địa1Lê Văn Định38-3890B
1668109076317201464VL cách nhiệt - VL hoàn thiện2Lê Xuân ChươngT3,9-10,H10322-27;30-3924-
1669109080317201399Đồ án tốt nghiệp10Trường ĐHBK25
1670109097017201659Cơ học đất2Nguyễn Thu HàT3,6-8,F30822-27;30-3751A
1671109097017201659Cơ học đất2Nguyễn Thu HàT3,6-8,F30822-27;30-3751B
1672109097017201660Cơ học đất2Phạm Văn NgọcT6,6-8,F30922-27;30-3742-
1673109097017201663Cơ học đất2Đỗ Hữu ĐạoT2,6-7,E301B22-27;30-3932-
1674109097017201675Cơ học đất2Phạm Văn NgọcT6,9-10,F40322-27;30-3739-
1675109097017201677Cơ học đất2Nguyễn Thu HàT3,9-10,F30323-27;30-3851-
1676109098017201659ATN Vật liệu XD1Vũ Hoàng TríT2,1-5,G10131-3434-
1677109098017201659BTN Vật liệu XD1Vũ Hoàng TríT5,6-10,G10131-3435-
1678109098017201660ATN Vật liệu XD1Vũ Hoàng TríT5,1-5,G10131-3435-
1679109098017201663ATN Vật liệu XD1Vũ Hoàng TríT6,6-10,G10132-3516-
1680109098017201663BTN Vật liệu XD1Vũ Hoàng TríT4,6-10,G10132-3516-
1681109098017201664ATN Vật liệu XD1Vũ Hoàng TríT3,1-5,G10131-3429-
1682109098017201664BTN Vật liệu XD1Vũ Hoàng TríT4,1-5,G10131-3422-
1683109098017201667ATN Vật liệu XD1Vũ Hoàng TríT4,6-10,G10125-26;36-3735-
1684109098017201667BTN Vật liệu XD1Vũ Hoàng TríT5,6-10,G10125-26;36-3735-
1685109098017201668ATN Vật liệu XD1Vũ Hoàng TríT6,1-5,G10125-26;36-3734-
1686109098017201669ATN Vật liệu XD1Vũ Hoàng TríT3,1-5,G10125-26;36-3735-
1687109098017201669BTN Vật liệu XD1Vũ Hoàng TríT4,1-5,G10125-26;36-3732-
1688109098017201675BTN Vật liệu XD1Vũ Hoàng TríT7,1-5,G10125-26;36-3735-
1689109098017201677ATN Vật liệu XD1Vũ Hoàng TríT6,6-10,G10125-26;36-3734-
1690109098017201677BTN Vật liệu XD1Vũ Hoàng TríCN,1-5,G10125-26;36-370
1691109099017201564Nền và móng2Nguyễn Thu HàT4,1-3,H20823-27;30-3752A
1692109099017201564Nền và móng2Nguyễn Thu HàT4,1-3,H20823-27;30-3752B
1693109099017201567Nền và móng2Lê Xuân MaiT3,1-3,H10122-27;34-3859A
1694109099017201567Nền và móng2Lê Xuân MaiT3,1-3,H10122-27;34-3859B
1695109099017201568Nền và móng2Đỗ Hữu ĐạoT6,1-3,H30722-27;34-3859A
1696109099017201568Nền và móng2Đỗ Hữu ĐạoT6,1-3,H30722-27;34-3859B
1697109099017201569Nền và móng2Nguyễn Thu HàT5,1-3,H30722-27;30-3461A
1698109099017201569Nền và móng2Nguyễn Thu HàT5,1-3,H30722-27;30-3461B
1699109099017201570Nền và móng2Phạm Văn NgọcT3,6-8,F40722-27;30-3440-
1700109099017201577Nền và móng2Phạm Văn NgọcT2,1-3,H30523-27;30-3754A
1701109099017201577Nền và móng2Phạm Văn NgọcT2,1-3,H30523-27;30-3754B
1702109100017201559Nhập môn ngành XDCĐ2Nguyễn Biên CươngT7,1-2,Tuan 3238-3853A
1703109100017201559Nhập môn ngành XDCĐ2Nguyễn Biên CươngT7,1-2,Tuan 3238-3853B
1704109100017201561Nhập môn ngành XDCĐ2Hoàng Phương HoaT2,1-2,XP38-3855A
1705109100017201561Nhập môn ngành XDCĐ2Hoàng Phương HoaT2,1-2,XP38-3855B
1706109102017201477AĐA Cầu bê tông cốt thép1Nguyễn Duy ThảoT5,7-8,XP22-27;30-3916-
1707109102017201477BĐA Cầu bê tông cốt thép1Nguyễn Duy ThảoT5,9-10,XP22-27;30-3916-
1708109102017201559AĐA Cầu bê tông cốt thép1Lê Văn LạcT2,3-4,XP23-27;30-3723-
1709109102017201559BĐA Cầu bê tông cốt thép1Lê Văn LạcT2,1-2,XP23-27;30-3723-
1710109102017201560AĐA Cầu bê tông cốt thép1Cao Văn LâmT2,7-8,XP23-27;30-3715-
1711109102017201560BĐA Cầu bê tông cốt thép1Cao Văn LâmT2,9-10,XP23-27;30-3723-
1712109102017201561AĐA Cầu bê tông cốt thép1Nguyễn Hoàng VĩnhT6,7-8,XP23-27;30-3726-
1713109102017201561BĐA Cầu bê tông cốt thép1Nguyễn Hoàng VĩnhT6,9-10,XP23-27;30-3724-
1714109102017201563AĐA Cầu bê tông cốt thép1Hoàng Trọng LâmT4,1-2,XP23-27;30-3517-01/06/2018H1017h00
1715109102017201563BĐA Cầu bê tông cốt thép1Hoàng Trọng LâmT4,3-4,XP23-27;30-3516-01/06/2018H1019h00
1716109102217201560Toán chuyên ngành3Nguyễn Xuân ToảnT5,1-4,H10123-27;30-3736-
1717109102217201561Toán chuyên ngành3Nguyễn Duy ThảoT3,1-4,H20423-27;30-3754A
1718109102217201561Toán chuyên ngành3Nguyễn Duy ThảoT3,1-4,H20423-27;30-3754B
1719109102217201563Toán chuyên ngành3Cao Văn LâmT5,1-5,F40423-27;30-3533-22/05/2018H1037h00
1720109102317201559AĐA TK hình học đường ôtô1Nguyễn Thanh CườngT4,7-8,XP23-27;30-3727-
1721109102317201559BĐA TK hình học đường ôtô1Nguyễn Thanh CườngT4,9-10,XP23-27;30-375-
1722109102317201560AĐA TK hình học đường ôtô1Võ Hải LăngT6,7-8,XP23-27;30-3728-
1723109102317201561AĐA TK hình học đường ôtô1Trần Thị Thu ThảoT3,7-8,XP23-27;30-3728-
1724109102317201561BĐA TK hình học đường ôtô1Trần Thị Thu ThảoT3,9-10,XP23-27;30-3730-
1725109102317201563AĐA TK hình học đường ôtô1Trần Thị Phương AnhT2,7-8,XP23-27;30-3517-30/05/2018H1017h00
1726109102317201563BĐA TK hình học đường ôtô1Trần Thị Phương AnhT2,9-10,XP23-27;30-3516-30/05/2018H1019h00
1727109103317201477Cầu bê tông cốt thép3Nguyễn Duy ThảoT2,8-10,B20722-27;30-3942-
1728109103317201559Cầu bê tông cốt thép3Lê Văn LạcT5,1-4,H10623-27;30-3741-
1729109103317201560Cầu bê tông cốt thép3Cao Văn LâmT6,1-4,H20323-27;30-3737-
1730109103317201561Cầu bê tông cốt thép3Nguyễn Hoàng VĩnhT6,1-4,H20423-27;30-3758A
1731109103317201561Cầu bê tông cốt thép3Nguyễn Hoàng VĩnhT6,1-4,H20423-27;30-3758B
1732109103317201563Cầu bê tông cốt thép3Hoàng Trọng LâmT6,1-5,E30323-27;30-3533-20/04/2018H1067h00
1733109104317201459Thiết kế nền mặt đường3Võ Đức HoàngT3,6-8,F40122-27;30-3978A
1734109104317201459Thiết kế nền mặt đường3Võ Đức HoàngT3,6-8,F40122-27;30-3978B
1735109104317201460Thiết kế nền mặt đường3Nguyễn Thanh CườngT2,1-3,H20622-27;30-3954A
1736109104317201460Thiết kế nền mặt đường3Nguyễn Thanh CườngT2,1-3,H20622-27;30-3954B
1737109104317201461Thiết kế nền mặt đường3Trần Trung ViệtT3,1-3,F20822-27;30-3975A
1738109104317201461Thiết kế nền mặt đường3Trần Trung ViệtT3,1-3,F20822-27;30-3975B
1739109105317201459AĐA Thiết kế nền mặt đường1Võ Đức HoàngT3,9-10,XP22-27;30-3927-
1740109105317201459BĐA Thiết kế nền mặt đường1Võ Đức HoàngT6,7-8,XP22-27;30-3928-
1741109105317201459CĐA Thiết kế nền mặt đường1Võ Đức HoàngT6,9-10,XP22-27;30-3927-
1742109105317201460AĐA Thiết kế nền mặt đường1Nguyễn Thanh CườngT2,4-5,XP22-27;30-3929-
1743109105317201460BĐA Thiết kế nền mặt đường1Nguyễn Thanh CườngT6,7-8,XP22-27;30-396-
1744109105317201461AĐA Thiết kế nền mặt đường1Trần Trung ViệtT3,4-5,XP22-27;30-3929-
1745109105317201461BĐA Thiết kế nền mặt đường1Trần Trung ViệtT5,1-2,XP22-27;30-3928-
1746109105317201461CĐA Thiết kế nền mặt đường1Trần Trung ViệtT5,3-4,XP22-27;30-3927-
1747109106317201459Mố và trụ cầu3Nguyễn Văn MỹT2,6-8,F31022-27;30-3955A
1748109106317201459Mố và trụ cầu3Nguyễn Văn MỹT2,6-8,F31022-27;30-3955B
1749109106317201460Mố và trụ cầu3Nguyễn LanT5,7-9,H20622-27;30-3973A
1750109106317201460Mố và trụ cầu3Nguyễn LanT5,7-9,H20622-27;30-3973B
1751109106317201461Mố và trụ cầu3Nguyễn Hoàng VĩnhT2,6-8,H40122-27;30-3976A
1752109106317201461Mố và trụ cầu3Nguyễn Hoàng VĩnhT2,6-8,H40122-27;30-3976B
1753109107317201459AĐA Mố và trụ cầu1Nguyễn Văn MỹT2,9-10,XP22-27;30-3928-
1754109107317201459BĐA Mố và trụ cầu1Nguyễn Văn MỹT6,1-2,XP22-27;30-3919-
1755109107317201460AĐA Mố và trụ cầu1Nguyễn LanT6,1-2,XP22-27;30-3928-
1756109107317201460BĐA Mố và trụ cầu1Nguyễn LanT4,1-2,XP22-27;30-3923-
1757109107317201460CĐA Mố và trụ cầu1Nguyễn LanT4,3-4,XP22-27;30-3925-
1758109107317201461AĐA Mố và trụ cầu1Nguyễn Hoàng VĩnhT2,9-10,XP22-27;30-3931-
1759109107317201461BĐA Mố và trụ cầu1Nguyễn Hoàng VĩnhT5,7-8,XP22-27;30-3928-
1760109107317201461CĐA Mố và trụ cầu1Nguyễn Hoàng VĩnhT5,9-10,XP22-27;30-3928-
1761109108317201459Thi công nền đường3Trần Thị Thu ThảoT5,1-3,H30622-27;30-3966A
1762109108317201459Thi công nền đường3Trần Thị Thu ThảoT5,1-3,H30622-27;30-3966B
1763109108317201460Thi công nền đường3Nguyễn Hồng HảiT3,6-8,F21022-27;30-3955A
1764109108317201460Thi công nền đường3Nguyễn Hồng HảiT3,6-8,F21022-27;30-3955B
1765109108317201461Thi công nền đường3Châu Trường LinhT4,6-8,F11022-27;30-3967A
1766109108317201461Thi công nền đường3Châu Trường LinhT4,6-8,F11022-27;30-3967B
1767109109317201459AĐA Thi công nền đường1Nguyễn Biên CươngT4,1-2,XP22-27;30-3926-
1768109109317201459BĐA Thi công nền đường1Nguyễn Biên CươngT5,4-5,XP22-27;30-3927-
1769109109317201459CĐA Thi công nền đường1Nguyễn Biên CươngT4,3-4,XP22-27;30-3914-
1770109109317201460AĐA Thi công nền đường1Nguyễn Hồng HảiT3,9-10,XP22-27;30-3927-
1771109109317201460BĐA Thi công nền đường1Nguyễn Hồng HảiT5,1-2,XP22-27;30-3910-
1772109109317201461AĐA Thi công nền đường1Châu Trường LinhT4,9-10,XP22-27;30-3929-
1773109109317201461BĐA Thi công nền đường1Châu Trường LinhT6,1-2,XP22-27;30-3929-
1774109109317201461CĐA Thi công nền đường1Châu Trường LinhT6,3-4,XP22-27;30-3928-
177510911031720xx92Thi công Mặt đường2Trần Thị Thu ThảoT6,11-14,F10733-3921
177610911131720xx92ĐA Thi công Mặt đường1Trần Thị Thu ThảoT4,11-14,F10733-3921
177710911731720xx92Thí nghiệm Đường0.5Lê Đức ChâuT5,6-10,G10238-3916
1778109119017201564Hóa lý kỹ thuật2Đỗ Thị PhượngT4,4-5,H20823-27;30-3748-
1779109120017201564Thiết bị nhiệt sản xuất VLXD2Nguyễn Thị Tuyết AnT3,1-3,H30823-27;30-3747-
1780109121017201564Nhập môn ngành VLXD2Nguyễn Tiến DũngT2,3-4,XP38-3847-
1781109122017201464Máy & Thiết bị sản xuất VLXD2Nguyễn Văn ĐôngT4,7-8,F30822-27;30-3930-
1782109123017201464Lý thuyết bê tông2Lê Xuân ChươngT4,9-10,F30822-27;30-3932-
1783109124017201464BThí nghiệm Bê tông-64B1Lê Xuân ChươngT3,1-5,G101B31-3413-
1784109132017201564Toán chuyên ngành (QHTN)3Huỳnh Phương NamT6,2-5,H20723-27;30-3756A
1785109132017201564Toán chuyên ngành (QHTN)3Huỳnh Phương NamT6,2-5,H20723-27;30-3756B
178610917431720xx92ĐA Cầu thép1Hoàng Trọng LâmT5,11-14,F10733-3613
1787110002217201659Cơ học kết cấu 13Nguyễn Thạc VũT4,7-10,H40222-27;30-3761A
1788110002217201659Cơ học kết cấu 13Nguyễn Thạc VũT4,7-10,H40222-27;30-3761B
1789110002217201660Cơ học kết cấu 13Lê Cao TuấnT7,1-4,F30922-27;30-3748-
1790110002217201664Cơ học kết cấu 13Đào Ngọc Thế LựcT4,7-10,H30322-27;30-3729-
1791110006217201567KC bê tông CT 13Bùi Thiên LamT4,1-5,H10822-27;34-3861A
1792110006217201567KC bê tông CT 13Bùi Thiên LamT4,1-5,H10822-27;34-3861B
1793110006217201568KC bê tông CT 13Trịnh Quang ThịnhT5,1-5,H20322-27;34-3860A
1794110006217201568KC bê tông CT 13Trịnh Quang ThịnhT5,1-5,H20322-27;34-3860B
1795110006217201569KC bê tông CT 13Trần Anh ThiệnT2,1-5,H30422-27;30-3468A
1796110006217201569KC bê tông CT 13Trần Anh ThiệnT2,1-5,H30422-27;30-3468B
1797110006217201570KC bê tông CT 13Vương Lê ThắngT5,1-5,H30822-27;30-3449A
1798110006217201570KC bê tông CT 13Vương Lê ThắngT5,1-5,H30822-27;30-3449B
1799110006217201575KC bê tông CT 13Nguyễn Quang TùngT4,1-4,H20622-27;30-3653A
1800110006217201575KC bê tông CT 13Nguyễn Quang TùngT4,1-4,H20622-27;30-3653B
1801110006217201577KC bê tông CT 13Nguyễn Văn ChínhT6,1-4,E20423-27;30-3738-
1802110010217201559KC thép 12Lê Anh TuấnT3,4-5,H30323-27;30-3737-
1803110010217201560KC thép 12Nguyễn Tấn HưngT3,1-3,H30223-27;30-3729-
1804110010217201561KC thép 12Trần Quang HưngT4,1-3,H10723-27;30-3755A
1805110010217201561KC thép 12Trần Quang HưngT4,1-3,H10723-27;30-3755B
1806110010217201567KC thép 12Trần Quang HưngT3,7-9,E20422-27;34-3859A
1807110010217201567KC thép 12Trần Quang HưngT3,7-9,E20422-27;34-3859B
1808110010217201568KC thép 12Nguyễn Tấn HưngT2,1-3,H20822-27;34-3853A
1809110010217201568KC thép 12Nguyễn Tấn HưngT2,1-3,H20822-27;34-3853B
1810110010217201569KC thép 12Phan Cẩm VânT4,7-9,H20122-27;30-3479A
1811110010217201569KC thép 12Phan Cẩm VânT4,7-9,H20122-27;30-3479B
1812110010217201575KC thép 12Phan Cẩm VânT3,1-3,H10722-27;30-3654A
1813110010217201575KC thép 12Phan Cẩm VânT3,1-3,H10722-27;30-3654B
1814110021317201467KC BTCT đặc biệt2Trịnh Quang ThịnhT2,9-10,F21023-27;30-3833-
1815110021317201469KC BTCT đặc biệt2Vương Lê ThắngT4,1-3,E20223-27;30-3832-
1816110031317201567AĐA kết cấu BTCT 11Bùi Thiên LamT2,7-8,XP22-27;34-3828-
1817110031317201567BĐA kết cấu BTCT 11Bùi Thiên LamT2,9-10,XP22-27;34-3828
1818110031317201567CĐA kết cấu BTCT 11Bùi Thiên LamT5,9-10,XP22-27;34-3827
1819110031317201568AĐA kết cấu BTCT 11Trịnh Quang ThịnhT3,7-8,XP22-27;34-3821
1820110031317201568BĐA kết cấu BTCT 11Trịnh Quang ThịnhT3,9-10,XP22-27;34-3823
1821110031317201568CĐA kết cấu BTCT 11Trịnh Quang ThịnhT5,7-8,XP22-27;34-389
1822110031317201569AĐA kết cấu BTCT 11Vương Lê ThắngT5,7-8,XP22-27;30-3420
1823110031317201569BĐA kết cấu BTCT 11Trần Anh ThiệnT2,7-8,XP22-27;30-3428
1824110031317201569CĐA kết cấu BTCT 11Trần Anh ThiệnT2,9-10,XP22-27;30-3428
1825110031317201570AĐA kết cấu BTCT 11Trần Anh ThiệnT4,7-8,XP22-27;30-3419
1826110031317201570CĐA kết cấu BTCT 11Vương Lê ThắngT5,9-10,XP22-27;30-3423
1827110031317201575AĐA kết cấu BTCT 11Nguyễn Quang TùngT4,7-8,XP22-27;30-3627
1828110031317201575BĐA kết cấu BTCT 11Nguyễn Quang TùngT4,9-10,XP22-27;30-3627
1829110031317201577AĐA kết cấu BTCT 11Nguyễn Văn ChínhT6,7-8,XP23-27;30-3711
1830110031317201577BĐA kết cấu BTCT 11Nguyễn Văn ChínhT6,9-10,XP23-27;30-3712
1831110031317201577CĐA kết cấu BTCT 11Nguyễn Văn ChínhT3,7-8,XP23-27;30-3712
183211003131720xx92ĐA Kết cấu bêtông cốt thép 11Nguyễn Quang TùngT7,1-4,VPK33-3611
183311003331720xx92ĐA Kết cấu bêtông cốt thép 21Bùi Thiên LamT5,11-14,F10833-3633
1834110035317201467AĐA Kỹ thuật thi công1Phan Quang VinhT6,1-2,XP23-27;30-3822
1835110035317201467BĐA Kỹ thuật thi công1Phan Quang VinhT4,1-2,XP23-27;30-3822
1836110035317201467CĐA Kỹ thuật thi công1Phan Quang VinhT4,3-4,XP23-27;30-3821
1837110035317201468AĐA Kỹ thuật thi công1Đặng Công ThuậtT5,1-2,XP23-27;30-3820
1838110035317201468BĐA Kỹ thuật thi công1Đặng Công ThuậtT5,3-4,XP23-27;30-3812
1839110035317201468CĐA Kỹ thuật thi công1Lê Khánh ToànT4,2-3,XP23-27;30-3822-
1840110035317201469AĐA Kỹ thuật thi công1Đinh Ngọc HiếuT2,8-9,XP23-27;30-3820
1841110035317201469BĐA Kỹ thuật thi công1Mai Chánh TrungT6,1-2,XP23-27;30-3821
1842110035317201469CĐA Kỹ thuật thi công1Mai Chánh TrungT6,3-4,XP23-27;30-3822
1843110038317201399Đồ án tốt nghiệp10Trường ĐHBK151
1844110069317201771Kiến trúc nhà ở2Nguyễn Xuân TrungT6,1-3,E20626-27;30-3850
1845110069317201772Kiến trúc nhà ở2Nguyễn Xuân TrungT6,7-9,E30226-27;30-3848
1846110078317201671Kiến trúc nhà công cộng3Nguyễn Ngọc BìnhT2,7-10,E301A22-27;30-3647-
1847110078317201672Kiến trúc nhà công cộng3Nguyễn Ngọc BìnhT4,7-10,E301A22-27;30-3646-
1848110087317201571Kiến trúc CN 22Trương Hoài ChínhT6,4-5,F10622-27;30-3665A
1849110087317201571Kiến trúc CN 22Trương Hoài ChínhT6,4-5,F10622-27;30-3665B
1850110087317201572Kiến trúc CN 22Trương Hoài ChínhT6,1-3,F10722-27;30-3657A
1851110087317201572Kiến trúc CN 22Trương Hoài ChínhT6,1-3,F10722-27;30-3657B
1852110092317201571Lịch sử đô thị2Nguyễn Hồng NgọcT4,4-5,F20322-27;30-3671A
1853110092317201571Lịch sử đô thị2Nguyễn Hồng NgọcT4,4-5,F20322-27;30-3671B
1854110092317201572Lịch sử đô thị2Nguyễn Hồng NgọcT4,1-3,F10622-27;30-3659A
1855110092317201572Lịch sử đô thị2Nguyễn Hồng NgọcT4,1-3,F10622-27;30-3659B
1856110097317201571Xã hội học đô thị2Phan Bảo AnT6,1-3,F10622-27;30-3670A
1857110097317201571Xã hội học đô thị2Phan Bảo AnT6,1-3,F10622-27;30-3670B
1858110097317201572Xã hội học đô thị2Phan Bảo AnT6,4-5,F10722-27;30-3652A
1859110097317201572Xã hội học đô thị2Phan Bảo AnT6,4-5,F10722-27;30-3652B
1860110103317201471KT Đô thị2Lê Thị Kim DungT4,6-8,E20223-27;30-3866A
1861110103317201471KT Đô thị2Lê Thị Kim DungT4,6-8,E20223-27;30-3866B
1862110103317201472KT Đô thị2Lê Thị Kim DungT4,9-10,E20423-27;30-3864A
1863110103317201472KT Đô thị2Lê Thị Kim DungT4,9-10,E20423-27;30-3864B
1864110138217201683Cơ học công trình3Đỗ Minh ĐứcT2,8-10,E20422-27;30-3963A
1865110138217201683Cơ học công trình3Đỗ Minh ĐứcT2,8-10,E20422-27;30-3963B
1866110138217201684Cơ học công trình3Đỗ Minh ĐứcT5,7-9,H30422-27;30-3962A
1867110138217201684Cơ học công trình3Đỗ Minh ĐứcT5,7-9,H30422-27;30-3962B
1868110144217201571Kết cấu CT (BT+Thép)3Nguyễn Quang TùngT3,1-4,F40822-27;30-3665A
1869110144217201571Kết cấu CT (BT+Thép)3Nguyễn Quang TùngT3,1-4,F40822-27;30-3665B
1870110144217201572Kết cấu CT (BT+Thép)3Nguyễn Văn ChínhT2,1-4,F30322-27;30-3642-
1871110150317201471Kỹ thuật TCTC3Lê Khánh ToànT5,7-10,F31023-27;30-3869A
1872110150317201471Kỹ thuật TCTC3Lê Khánh ToànT5,7-10,F31023-27;30-3869B
1873110150317201472Kỹ thuật TCTC3Đặng Công ThuậtT3,6-9,E20123-27;30-3866A
1874110150317201472Kỹ thuật TCTC3Đặng Công ThuậtT3,6-9,E20123-27;30-3866B
1875110205017201563Cơ học kết cấu 22Đỗ Minh ĐứcT2,1-3,E20823-27;30-3533-17/04/2018F2107h00
1876110205017201567Cơ học kết cấu 22Đỗ Minh ĐứcT6,1-3,H30622-27;34-3863A
1877110205017201567Cơ học kết cấu 22Đỗ Minh ĐứcT6,1-3,H30622-27;34-3863B
1878110205017201568Cơ học kết cấu 22Lê Cao TuấnT4,1-3,H20222-27;34-3854A
1879110205017201568Cơ học kết cấu 22Lê Cao TuấnT4,1-3,H20222-27;34-3854B
1880110205017201569Cơ học kết cấu 22Đỗ Minh ĐứcT4,1-3,H20322-27;30-3474A
1881110205017201569Cơ học kết cấu 22Đỗ Minh ĐứcT4,1-3,H20322-27;30-3474B
1882110205017201570Cơ học kết cấu 22Lê Cao TuấnT2,7-9,H10822-27;30-3436-
1883110205017201575Cơ học kết cấu 22Nguyễn Thạc VũT2,1-3,E10322-27;30-3650-
1884110205017201577Cơ học kết cấu 22Lê Cao TuấnT5,1-3,H10823-27;30-3746-
1885110206217201667Nhập môn ngành2Bùi Thiên LamT7,1-2,Tuan 3131-3170
1886110206217201668Nhập môn ngành2Phan Quang VinhT7,3-4,Tuan 3131-3155
1887110206217201669Nhập môn ngành2Bùi Thiên LamT6,8-10,Tuan 3131-3170
1888110207017201567Thực tập công nhân2Khoa XDDD&CN30-3355
1889110207017201568Thực tập công nhân2Khoa XDDD&CN30-3356
1890110207017201569Thực tập công nhân2Khoa XDDD&CN36-3987
1891110208017201559Máy xây dựng2Nguyễn Khánh LinhT3,1-3,H30323-27;30-3749-
1892110208017201560Máy xây dựng2Nguyễn Khánh LinhT3,4-5,H30223-27;30-3750A
1893110208017201560Máy xây dựng2Nguyễn Khánh LinhT3,4-5,H30223-27;30-3750B
1894110208017201561Máy xây dựng2Nguyễn Phước BìnhT4,4-5,H10723-27;30-3765A
1895110208017201561Máy xây dựng2Nguyễn Phước BìnhT4,4-5,H10723-27;30-3765B
1896110208017201563Máy xây dựng2Nguyễn Khánh LinhT4,7-9,E301B23-27;30-3533-13/04/2018H10313h00
1897110208017201564Máy xây dựng2Nguyễn Khánh LinhT5,4-5,H20723-27;30-3758A
1898110208017201564Máy xây dựng2Nguyễn Khánh LinhT5,4-5,H20723-27;30-3758B
1899110209017201467Phương pháp tính3Trịnh Quang ThịnhT2,1-4,F40523-27;30-3859A
1900110209017201467Phương pháp tính3Trịnh Quang ThịnhT2,1-4,F40523-27;30-3859B
1901110209017201468Phương pháp tính3Trịnh Quang ThịnhT6,7-10,F10823-27;30-3833-
1902110209017201469Phương pháp tính3Trịnh Quang ThịnhT4,7-10,E10423-27;30-3846-
1903110209017201567Phương pháp tính3Trần Anh ThiệnT5,1-5,H20222-27;34-3864A
1904110209017201567Phương pháp tính3Trần Anh ThiệnT5,1-5,H20222-27;34-3864B
1905110209017201568Phương pháp tính3Trịnh Quang ThịnhT7,1-5,H20722-27;34-3854A
1906110209017201568Phương pháp tính3Trịnh Quang ThịnhT7,1-5,H20722-27;34-3854B
1907110209017201569Phương pháp tính3Trần Anh ThiệnT3,1-5,F20622-27;30-3481A
1908110209017201569Phương pháp tính3Trần Anh ThiệnT3,1-5,F20622-27;30-3481B
1909110210017201467Kết cấu thép 23Trần Quang HưngT5,7-10,H40123-27;30-3866A
1910110210017201467Kết cấu thép 23Trần Quang HưngT5,7-10,H40123-27;30-3866B
1911110210017201468Kết cấu thép 23Nguyễn Tấn HưngT3,7-10,F40923-27;30-3859A
1912110210017201468Kết cấu thép 23Nguyễn Tấn HưngT3,7-10,F40923-27;30-3859B
1913110210017201469Kết cấu thép 23Phan Cẩm VânT5,7-10,E10323-27;30-3867A
1914110210017201469Kết cấu thép 23Phan Cẩm VânT5,7-10,E10323-27;30-3867B
1915110211017201467AĐA Kết cấu thép1Trần Quang HưngT5,1-2,XP23-27;30-3822
1916110211017201467BĐA Kết cấu thép1Trần Quang HưngT3,1-2,XP23-27;30-3822
1917110211017201467CĐA Kết cấu thép1Trần Quang HưngT5,3-4,XP23-27;30-3822
1918110211017201468AĐA Kết cấu thép1Nguyễn Tấn HưngT4,4-5,XP23-27;30-3824
1919110211017201468CĐA Kết cấu thép1Nguyễn Tấn HưngT3,3-4,XP23-27;30-3823
1920110211017201469AĐA Kết cấu thép1Phan Cẩm VânT7,1-2,XP23-27;30-3823
1921110211017201469BĐA Kết cấu thép1Phan Cẩm VânT7,3-4,XP23-27;30-3822
1922110211017201469CĐA Kết cấu thép1Phan Cẩm VânT5,3-4,XP23-27;30-3823
1923110212017201464Kỹ thuật thi công3Đinh Ngọc HiếuT5,7-9,F40622-27;30-3935-
1924110212017201467Kỹ thuật thi công3Phan Quang VinhT6,7-10,F10623-27;30-3865A
1925110212017201467Kỹ thuật thi công3Phan Quang VinhT6,7-10,F10623-27;30-3865B
1926110212017201468Kỹ thuật thi công3Đặng Công ThuậtT5,6-9,F30723-27;30-3837-
1927110212017201469Kỹ thuật thi công3Mai Chánh TrungT2,1-4,H30623-27;30-3866A
1928110212017201469Kỹ thuật thi công3Mai Chánh TrungT2,1-4,H30623-27;30-3866B
192911021511720xx92ĐA Kết cấu Bê tông cốt thép1Nguyễn Quang TùngT7,1-4,VPK33-366
1930111002317201659ATN Thuỷ lực cơ sở0.5Lê HùngT6,1-5,G10635-3628-
1931111002317201659BTN Thuỷ lực cơ sở0.5Lê HùngT4,1-5,G10635-3629-
1932111002317201659CTN Thuỷ lực cơ sở0.5Lê HùngT5,6-10,G10635-3616-
1933111002317201660ATN Thuỷ lực cơ sở0.5Lê HùngT5,1-5,G10633-3422-
1934111002317201660BTN Thuỷ lực cơ sở0.5Lê HùngT5,6-10,G10633-3427-
1935111002317201660CTN Thuỷ lực cơ sở0.5Lê HùngT6,1-5,G10633-3426-
1936111002317201675ATN Thuỷ lực cơ sở0.5Nguyễn Quang BìnhT2,1-5,G10635-3627-
1937111002317201675BTN Thuỷ lực cơ sở0.5Nguyễn Quang BìnhT3,1-5,G10635-3629-
1938111002317201677BTN Thuỷ lực cơ sở0.5Nguyễn Quang BìnhT5,1-5,G10635-3630-
1939111002317201679ATN Thuỷ lực cơ sở0.5Lê HùngT4,6-10,G10635-3627-
1940111002317201679BTN Thuỷ lực cơ sở0.5Lê HùngT6,6-10,G10633-3430-
1941111002317201681ATN Thuỷ lực cơ sở0.5Lê HùngT3,1-5,G10633-3429-
1942111002317201681BTN Thuỷ lực cơ sở0.5Lê HùngT2,1-5,G10633-3428-
1943111008317201659Thủy văn 12Tô Thúy NgaT2,6-8,F30822-27;30-3761A
1944111008317201659Thủy văn 12Tô Thúy NgaT2,6-8,F30822-27;30-3761B
1945111008317201660Thủy văn 12Tô Thúy NgaT2,9-10,F30922-27;30-3744-
1946111008317201663Thủy văn 12Tô Thúy NgaT4,3-4,E40122-27;30-3932-
1947111010317201575Thủy công 13Nguyễn Văn HướngT6,7-10,F30222-27;30-3649-
1948111011317201575AĐA Thuỷ công 11Nguyễn Văn HướngT5,9-10,XP22-27;30-3627-
1949111011317201575BĐA Thuỷ công 11Võ Ngọc DươngT5,7-8,XP22-27;30-3622-
1950111015317201575Thủy điện 12Nguyễn Thanh HảiT2,4-5,E10322-27;30-3649-
1951111016317201475Thi công thuỷ lợi 13Đoàn Viết LongT3,8-10,B10922-27;30-3937-
1952111017317201575Thực tập nhận thức1Khoa XDTL-TĐ37-3749-
1953111021317201475AĐA thuỷ điện 21Vũ Huy CôngT6,7-8,XP22-27;30-3921-
1954111021317201475BĐA thuỷ điện 21Nguyễn Thanh HảiT6,9-10,XP22-27;30-3916-
1955111024317201475AĐA Chỉnh trị sông và CT ven biển1Nguyễn Thế HùngT5,3-4,XP22-27;30-3915-
1956111024317201475BĐA Chỉnh trị sông và CT ven biển1Nguyễn Thế HùngT5,1-2,XP22-27;30-3922-
195711102931720xx92ĐA Thi công thuỷ lợi 21Đoàn Viết LongT7,1-4,VPK33-361
1958111033317201399Đồ án tốt nghiệp10Trường ĐHBK26
1959111100317201477Công trình thủy3Võ Ngọc DươngT6,3-5,H40222-27;30-3941-
1960111101317201477AĐA CT Thủy1Võ Ngọc DươngT4,9-10,XP22-27;30-3918-
1961111101317201477BĐA CT Thủy1Nguyễn Văn HướngT4,7-8,XP22-27;30-3918-
1962111114317201399Đồ án tốt nghiệp10Trường ĐHBK80
1963111116317201575Thủy văn công trình2Nguyễn BảnT3,4-5,H10722-27;30-3649-
1964111119317201475Các phương pháp số3Lê Văn HợiT2,7-9,H30822-27;30-3942-
1965111119317201477Các phương pháp số3Nguyễn Công LuyếnT3,7-9,H30622-27;30-3938-
1966111120317201475Thủy công 22Nguyễn Văn HướngT3,6-7,B10922-27;30-3936-
1967111121317201475Thủy điện 22Vũ Huy CôngT4,7-8,H10522-27;30-3937-
1968111125017201475Chỉnh trị sông & công trình ven bờ2Nguyễn Thế HùngT4,9-10,H10522-27;30-3937-
1969111126217201677Thủy văn2Tô Thúy NgaT4,6-8,F20823-27;30-3843-
1970111127217201659Thủy lực2Lê Văn ThảoT2,9-10,F30822-27;30-3765A
1971111127217201659Thủy lực2Lê Văn ThảoT2,9-10,F30822-27;30-3765B
1972111127217201660Thủy lực2Lê Văn ThảoT2,6-8,F30922-27;30-3761A
1973111127217201660Thủy lực2Lê Văn ThảoT2,6-8,F30922-27;30-3761B
1974111127217201664Thủy lực2Lê Văn ThảoT5,7-9,H30722-27;30-3759A
1975111127217201664Thủy lực2Lê Văn ThảoT5,7-9,H30722-27;30-3759B
1976111127217201675Thủy lực