CÁC KHOA CỦA TRƯỜNG:

TT

Khoa

Website khoa

1

Cơ khí

http://cokhi.dut.udn.vn

2

Cơ khí giao thông

http://tme.dut.udn.vn

3

Công nghệ thông tin

http://www.dut.udn.vn/KhoaCNTT

4

Công nghệ Nhiệt-Điện lạnh

http://dut.udn.vn/KhoaNhietDL

5

Điện

http://dien.dut.udn.vn

6

Điện tử Viễn thông

http://ete.dut.udn.vn

7

Hóa

http://www.dut.udn.vn/KhoaHoa

8

Khoa học công nghệ tiên tiến

http://fast.dut.udn.vn

9

Kiến trúc

http://dut.udn.vn/KhoaKientruc

10

Môi trường

http://moitruong.dut.udn.vn

11

Quản lý dự án

http://fpm.dut.udn.vn

12

Xây dựng Cầu đường

http://cauduongbkdn.dut.udn.vn

13

Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp

http://khoaxdddcn.dut.udn.vn

14

Xây dựng Thủy lợi - Thủy điện

http://wred.dut.udn.vn