TRUNG TÂM XUẤT SẮC:

Chương trình đào tạo

Website

- Chương trình đào tạo Kỹ sư Chất lượng cao Việt-Pháp

http://clc.dut.udn.vn

- Chương trình đào tạo Kỹ sư tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử Viễn thông

http://ece.dut.udn.vn

- Chương trình đào tạo Kỹ sư tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống nhúng

http://es.dut.udn.vn