Trung tâm Xuất sắc

Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN đã và đang thực hiện các dự án đào tạo nhân lực có chất lượng cao hợp tác với nước ngoài, dưới sự điều hành trực tiếp của Trung tâm Xuất sắc, gồm:

-   “Chương trình đào tạo Kỹ sư chất lượng cao Việt-Pháp (PFIEV)” là dự án quốc gia, được bắt đầu từ năm 1998 với kinh phí được hỗ trợ từ chính phủ Pháp và Việt Nam. Nhà trường tham gia dự án cùng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Xây dựng Hà Nội;

-   “Chương trình đào tạo kỹ sư tiên tiến Việt-Mỹ” là dự án quốc gia, được Nhà trường triển khai từ năm 2006 cùng với một số trường đại học, với kinh phí giai đoạn đầu được hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước.

Thông tin chi tiết các chương trình như sau:

Chương trình đào tạo:

Website:

- Kỹ sư Chất lượng cao Việt-Pháp

http://clc.dut.udn.vn

- Kỹ sư tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử Viễn thông

http://ece.dut.udn.vn

- Kỹ sư tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống nhúng

http://es.dut.udn.vn