DANH SÁCH SINH VIÊN ĐÃ THÔI HỌC:

Danh sách này gồm những sinh viên từ khóa 2006 về sau thôi học do: bị buộc thôi học, tử nạn,