DANH SÁCH SINH VIÊN THEO LỚP:

STTKhoa quản lýTên lớpSố lượng SV hiện tạiGhi chúDanh sách sinh viên thuộc lớp
1Khoa Cơ khí07C1A2Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
2Khoa Cơ khí07C1D1Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
3Khoa Cơ khí07CDT21Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
4Khoa Cơ khí08C1D1Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
5Khoa Cơ khí09C1A3Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
6Khoa Cơ khí09C1B1Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
7Khoa Cơ khí09C1C1Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
8Khoa Cơ khí09CDT11Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
9Khoa Cơ khí09CDT21Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
10Khoa Cơ khí10C1A1Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
11Khoa Cơ khí10C1B8Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
12Khoa Cơ khí10C1C6Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
13Khoa Cơ khí10CDT11Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
14Khoa Cơ khí10CDT23Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
15Khoa Cơ khí11C1A17Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
16Khoa Cơ khí11C1B9Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
17Khoa Cơ khí11C1C11Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
18Khoa Cơ khí11CDT114Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
19Khoa Cơ khí11CDT28Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
20Khoa Cơ khí12C1A51  > Mở danh sách lớp
21Khoa Cơ khí12C1B51  > Mở danh sách lớp
22Khoa Cơ khí12C1C54  > Mở danh sách lớp
23Khoa Cơ khí12CDT147  > Mở danh sách lớp
24Khoa Cơ khí12CDT247  > Mở danh sách lớp
25Khoa Cơ khí13C1A60  > Mở danh sách lớp
26Khoa Cơ khí13C1B58  > Mở danh sách lớp
27Khoa Cơ khí13C1VA32  > Mở danh sách lớp
28Khoa Cơ khí13CDT138  > Mở danh sách lớp
29Khoa Cơ khí13CDT232  > Mở danh sách lớp
30Khoa Cơ khí14C1A52  > Mở danh sách lớp
31Khoa Cơ khí14C1B53  > Mở danh sách lớp
32Khoa Cơ khí14C1VA44  > Mở danh sách lớp
33Khoa Cơ khí14CDT140  > Mở danh sách lớp
34Khoa Cơ khí14CDT234  > Mở danh sách lớp
35Khoa Cơ khí15C1A50  > Mở danh sách lớp
36Khoa Cơ khí15C1B44  > Mở danh sách lớp
37Khoa Cơ khí15C1C43  > Mở danh sách lớp
38Khoa Cơ khí15C1VA21  > Mở danh sách lớp
39Khoa Cơ khí15CDT141  > Mở danh sách lớp
40Khoa Cơ khí15CDT243  > Mở danh sách lớp
41Khoa Cơ khí16C1A69  > Mở danh sách lớp
42Khoa Cơ khí16C1B39  > Mở danh sách lớp
43Khoa Cơ khí16CDT145  > Mở danh sách lớp
44Khoa Cơ khí16CDT248  > Mở danh sách lớp
45Khoa Công nghệ Thông tin06T11Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
46Khoa Công nghệ Thông tin06T23Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
47Khoa Công nghệ Thông tin07T21Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
48Khoa Công nghệ Thông tin07T41Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
49Khoa Công nghệ Thông tin08T22Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
50Khoa Công nghệ Thông tin08T41Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
51Khoa Công nghệ Thông tin09T12Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
52Khoa Công nghệ Thông tin09T22Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
53Khoa Công nghệ Thông tin09T42Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
54Khoa Công nghệ Thông tin10T15Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
55Khoa Công nghệ Thông tin10T27Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
56Khoa Công nghệ Thông tin10T32Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
57Khoa Công nghệ Thông tin10T46Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
58Khoa Công nghệ Thông tin11T118Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
59Khoa Công nghệ Thông tin11T212Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
60Khoa Công nghệ Thông tin11T31Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
61Khoa Công nghệ Thông tin11T411Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
62Khoa Công nghệ Thông tin11TCLC3Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
63Khoa Công nghệ Thông tin12T136  > Mở danh sách lớp
64Khoa Công nghệ Thông tin12T232  > Mở danh sách lớp
65Khoa Công nghệ Thông tin12T340  > Mở danh sách lớp
66Khoa Công nghệ Thông tin12T460  > Mở danh sách lớp
67Khoa Công nghệ Thông tin13T142  > Mở danh sách lớp
68Khoa Công nghệ Thông tin13T240  > Mở danh sách lớp
69Khoa Công nghệ Thông tin13T343  > Mở danh sách lớp
70Khoa Công nghệ Thông tin13T444  > Mở danh sách lớp
71Khoa Công nghệ Thông tin13TCLC30  > Mở danh sách lớp
72Khoa Công nghệ Thông tin14T148  > Mở danh sách lớp
73Khoa Công nghệ Thông tin14T250  > Mở danh sách lớp
74Khoa Công nghệ Thông tin14T352  > Mở danh sách lớp
75Khoa Công nghệ Thông tin14TCLC130  > Mở danh sách lớp
76Khoa Công nghệ Thông tin14TCLC229  > Mở danh sách lớp
77Khoa Công nghệ Thông tin15T161  > Mở danh sách lớp
78Khoa Công nghệ Thông tin15T259  > Mở danh sách lớp
79Khoa Công nghệ Thông tin15T358  > Mở danh sách lớp
80Khoa Công nghệ Thông tin15TCLC138  > Mở danh sách lớp
81Khoa Công nghệ Thông tin15TCLC245  > Mở danh sách lớp
82Khoa Công nghệ Thông tin16T151  > Mở danh sách lớp
83Khoa Công nghệ Thông tin16T248  > Mở danh sách lớp
84Khoa Công nghệ Thông tin16T347  > Mở danh sách lớp
85Khoa Công nghệ Thông tin16TCLC129  > Mở danh sách lớp
86Khoa Công nghệ Thông tin16TCLC225  > Mở danh sách lớp
87Khoa Công nghệ Thông tin16TCLC346  > Mở danh sách lớp
88Khoa Cơ khí Giao thông08KTTT2Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
89Khoa Cơ khí Giao thông09C4A3Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
90Khoa Cơ khí Giao thông09C4B2Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
91Khoa Cơ khí Giao thông10C4A6Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
92Khoa Cơ khí Giao thông10C4B5Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
93Khoa Cơ khí Giao thông10KTTT3Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
94Khoa Cơ khí Giao thông11C4A12Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
95Khoa Cơ khí Giao thông11C4B13Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
96Khoa Cơ khí Giao thông11KTTT6Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
97Khoa Cơ khí Giao thông12C4A64  > Mở danh sách lớp
98Khoa Cơ khí Giao thông12C4B57  > Mở danh sách lớp
99Khoa Cơ khí Giao thông12KTTT19  > Mở danh sách lớp
100Khoa Cơ khí Giao thông13C4A86  > Mở danh sách lớp
101Khoa Cơ khí Giao thông13C4B81  > Mở danh sách lớp
102Khoa Cơ khí Giao thông13KTTT26  > Mở danh sách lớp
103Khoa Cơ khí Giao thông14C4A50  > Mở danh sách lớp
104Khoa Cơ khí Giao thông14C4B41  > Mở danh sách lớp
105Khoa Cơ khí Giao thông14KTTT31  > Mở danh sách lớp
106Khoa Cơ khí Giao thông14THACO25  > Mở danh sách lớp
107Khoa Cơ khí Giao thông15C4A68  > Mở danh sách lớp
108Khoa Cơ khí Giao thông15C4B68  > Mở danh sách lớp
109Khoa Cơ khí Giao thông15C4VA26  > Mở danh sách lớp
110Khoa Cơ khí Giao thông15KTTT43  > Mở danh sách lớp
111Khoa Cơ khí Giao thông16C4A63  > Mở danh sách lớp
112Khoa Cơ khí Giao thông16C4B67  > Mở danh sách lớp
113Khoa Cơ khí Giao thông16KTTT54  > Mở danh sách lớp
114Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh06N2Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
115Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh06N21Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
116Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh07N21Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
117Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh08N21Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
118Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh09NL1Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
119Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh10N12Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
120Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh10N26Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
121Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh10NL8Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
122Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh11N16Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
123Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh11NL7Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
124Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh12N149  > Mở danh sách lớp
125Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh12N247  > Mở danh sách lớp
126Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh12NL33  > Mở danh sách lớp
127Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh13N161  > Mở danh sách lớp
128Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh13NL46  > Mở danh sách lớp
129Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh14N149  > Mở danh sách lớp
130Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh14N253  > Mở danh sách lớp
131Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh14NL47  > Mở danh sách lớp
132Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh15N163  > Mở danh sách lớp
133Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh15N270  > Mở danh sách lớp
134Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh16N151  > Mở danh sách lớp
135Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh16N250  > Mở danh sách lớp
136Khoa Điện07D11Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
137Khoa Điện07D61Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
138Khoa Điện09D11Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
139Khoa Điện09D33Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
140Khoa Điện10D14Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
141Khoa Điện10D24Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
142Khoa Điện10D35Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
143Khoa Điện11D114Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
144Khoa Điện11D1CLC2Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
145Khoa Điện11D212Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
146Khoa Điện11D2CLC1Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
147Khoa Điện11D313Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
148Khoa Điện12D183  > Mở danh sách lớp
149Khoa Điện12D275  > Mở danh sách lớp
150Khoa Điện12D366  > Mở danh sách lớp
151Khoa Điện12DCLC8  > Mở danh sách lớp
152Khoa Điện12TDH98  > Mở danh sách lớp
153Khoa Điện13D162  > Mở danh sách lớp
154Khoa Điện13D1VA39  > Mở danh sách lớp
155Khoa Điện13D259  > Mở danh sách lớp
156Khoa Điện13D353  > Mở danh sách lớp
157Khoa Điện13DCLC34  > Mở danh sách lớp
158Khoa Điện13TDH150  > Mở danh sách lớp
159Khoa Điện13TDH241  > Mở danh sách lớp
160Khoa Điện14D173  > Mở danh sách lớp
161Khoa Điện14D267  > Mở danh sách lớp
162Khoa Điện14D366  > Mở danh sách lớp
163Khoa Điện14DCLC30  > Mở danh sách lớp
164Khoa Điện14TDH148  > Mở danh sách lớp
165Khoa Điện14TDH249  > Mở danh sách lớp
166Khoa Điện14TDHCLC28  > Mở danh sách lớp
167Khoa Điện15D157  > Mở danh sách lớp
168Khoa Điện15D253  > Mở danh sách lớp
169Khoa Điện15D352  > Mở danh sách lớp
170Khoa Điện15DCLC41  > Mở danh sách lớp
171Khoa Điện15TDH176  > Mở danh sách lớp
172Khoa Điện15TDHCLC39  > Mở danh sách lớp
173Khoa Điện16D154  > Mở danh sách lớp
174Khoa Điện16D252  > Mở danh sách lớp
175Khoa Điện16DCLC144  > Mở danh sách lớp
176Khoa Điện16TDH62  > Mở danh sách lớp
177Khoa Điện16TDHCLC144  > Mở danh sách lớp
178Khoa Điện tử Viễn thông07DT21Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
179Khoa Điện tử Viễn thông08DT31Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
180Khoa Điện tử Viễn thông08DT42Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
181Khoa Điện tử Viễn thông10DT13Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
182Khoa Điện tử Viễn thông10DT23Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
183Khoa Điện tử Viễn thông10DT32Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
184Khoa Điện tử Viễn thông11DT14Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
185Khoa Điện tử Viễn thông11DT213Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
186Khoa Điện tử Viễn thông11DT313Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
187Khoa Điện tử Viễn thông12DT133  > Mở danh sách lớp
188Khoa Điện tử Viễn thông12DT250  > Mở danh sách lớp
189Khoa Điện tử Viễn thông12DT341  > Mở danh sách lớp
190Khoa Điện tử Viễn thông12DT448  > Mở danh sách lớp
191Khoa Điện tử Viễn thông13DT156  > Mở danh sách lớp
192Khoa Điện tử Viễn thông13DT260  > Mở danh sách lớp
193Khoa Điện tử Viễn thông13DT359  > Mở danh sách lớp
194Khoa Điện tử Viễn thông14DT152  > Mở danh sách lớp
195Khoa Điện tử Viễn thông14DT259  > Mở danh sách lớp
196Khoa Điện tử Viễn thông14DT354  > Mở danh sách lớp
197Khoa Điện tử Viễn thông15DT174  > Mở danh sách lớp
198Khoa Điện tử Viễn thông15DT270  > Mở danh sách lớp
199Khoa Điện tử Viễn thông15DT362  > Mở danh sách lớp
200Khoa Điện tử Viễn thông16DT149  > Mở danh sách lớp
201Khoa Điện tử Viễn thông16DT251  > Mở danh sách lớp
202Khoa Điện tử Viễn thông16DTCLC133  > Mở danh sách lớp
203Khoa Điện tử Viễn thông16DTCLC231  > Mở danh sách lớp
204Khoa Hóa07SH5Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
205Khoa Hóa08H2A2Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
206Khoa Hóa08H5B1Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
207Khoa Hóa08SH1Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
208Khoa Hóa09CNVL2Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
209Khoa Hóa09SH1Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
210Khoa Hóa10H2A2Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
211Khoa Hóa10H2B4Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
212Khoa Hóa10H53Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
213Khoa Hóa10SH1Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
214Khoa Hóa11H143Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
215Khoa Hóa11H2A3Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
216Khoa Hóa11H2B5Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
217Khoa Hóa11H53Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
218Khoa Hóa11SH4Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
219Khoa Hóa12CNVL25  > Mở danh sách lớp
220Khoa Hóa12H274  > Mở danh sách lớp
221Khoa Hóa12H536  > Mở danh sách lớp
222Khoa Hóa12SH48  > Mở danh sách lớp
223Khoa Hóa13H1,449  > Mở danh sách lớp
224Khoa Hóa13H2A36  > Mở danh sách lớp
225Khoa Hóa13H2B35  > Mở danh sách lớp
226Khoa Hóa13H542  > Mở danh sách lớp
227Khoa Hóa13SH48  > Mở danh sách lớp
228Khoa Hóa14H1,446  > Mở danh sách lớp
229Khoa Hóa14H2A53  > Mở danh sách lớp
230Khoa Hóa14H2B50  > Mở danh sách lớp
231Khoa Hóa14H570  > Mở danh sách lớp
232Khoa Hóa14SH38  > Mở danh sách lớp
233Khoa Hóa15H1,459  > Mở danh sách lớp
234Khoa Hóa15H2A58  > Mở danh sách lớp
235Khoa Hóa15H2B59  > Mở danh sách lớp
236Khoa Hóa15H573  > Mở danh sách lớp
237Khoa Hóa15SH54  > Mở danh sách lớp
238Khoa Hóa16H1474  > Mở danh sách lớp
239Khoa Hóa16H270  > Mở danh sách lớp
240Khoa Hóa16H2CLC17  > Mở danh sách lớp
241Khoa Hóa16H5CLC143  > Mở danh sách lớp
242Khoa Hóa16SH51  > Mở danh sách lớp
243Khoa Sư phạm Kỹ thuật09SK6Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
244Khoa Sư phạm Kỹ thuật10SK10Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
245Khoa Sư phạm Kỹ thuật11SK3Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
246Khoa Sư phạm Kỹ thuật12SK14  > Mở danh sách lớp
247Khoa Sư phạm Kỹ thuật13SK32  > Mở danh sách lớp
248Khoa Sư phạm Kỹ thuật14SK31  > Mở danh sách lớp
249Khoa Sư phạm Kỹ thuật15SK55  > Mở danh sách lớp
250Khoa Sư phạm Kỹ thuật16SK49  > Mở danh sách lớp
251Khoa XD Cầu - Đường07VLXD5Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
252Khoa XD Cầu - Đường09VLXD1Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
253Khoa XD Cầu - Đường09X3A1Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
254Khoa XD Cầu - Đường09X3C3Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
255Khoa XD Cầu - Đường10X3A5Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
256Khoa XD Cầu - Đường10X3B7Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
257Khoa XD Cầu - Đường10X3C7Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
258Khoa XD Cầu - Đường11VLXD17Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
259Khoa XD Cầu - Đường11X3A18Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
260Khoa XD Cầu - Đường11X3B22Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
261Khoa XD Cầu - Đường11X3C7Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
262Khoa XD Cầu - Đường11X3CLC4Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
263Khoa XD Cầu - Đường12VLXD45  > Mở danh sách lớp
264Khoa XD Cầu - Đường12X3A67  > Mở danh sách lớp
265Khoa XD Cầu - Đường12X3B76  > Mở danh sách lớp
266Khoa XD Cầu - Đường12X3C71  > Mở danh sách lớp
267Khoa XD Cầu - Đường12X3CLC12  > Mở danh sách lớp
268Khoa XD Cầu - Đường13VLXD30  > Mở danh sách lớp
269Khoa XD Cầu - Đường13X3A56  > Mở danh sách lớp
270Khoa XD Cầu - Đường13X3B52  > Mở danh sách lớp
271Khoa XD Cầu - Đường13X3C51  > Mở danh sách lớp
272Khoa XD Cầu - Đường14VLXD33  > Mở danh sách lớp
273Khoa XD Cầu - Đường14X3A63  > Mở danh sách lớp
274Khoa XD Cầu - Đường14X3B66  > Mở danh sách lớp
275Khoa XD Cầu - Đường14X3C73  > Mở danh sách lớp
276Khoa XD Cầu - Đường15VLXD57  > Mở danh sách lớp
277Khoa XD Cầu - Đường15X3A53  > Mở danh sách lớp
278Khoa XD Cầu - Đường15X3B47  > Mở danh sách lớp
279Khoa XD Cầu - Đường15X3C51  > Mở danh sách lớp
280Khoa XD Cầu - Đường15X3CLC42  > Mở danh sách lớp
281Khoa XD Cầu - Đường16VLXD52  > Mở danh sách lớp
282Khoa XD Cầu - Đường16X3A62  > Mở danh sách lớp
283Khoa XD Cầu - Đường16X3B63  > Mở danh sách lớp
284Khoa XD Cầu - Đường16X3CLC34  > Mở danh sách lớp
285Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp06KT1Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
286Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp07KT11Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
287Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp07KT21Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
288Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp07X1A1Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
289Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp07X1C1Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
290Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp08KT15Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
291Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp08KT25Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
292Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp09KT110Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
293Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp09KT21Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
294Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp09X1B4Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
295Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp10KT17Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
296Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp10KT25Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
297Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp10X1A3Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
298Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp10X1B3Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
299Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp10X1C6Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
300Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp11KT27Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
301Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp11X1A13Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
302Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp11X1B15Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
303Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp11X1C7Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
304Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp12X1A81  > Mở danh sách lớp
305Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp12X1B78  > Mở danh sách lớp
306Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp12X1C89  > Mở danh sách lớp
307Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp13X1A54  > Mở danh sách lớp
308Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp13X1B53  > Mở danh sách lớp
309Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp13X1C63  > Mở danh sách lớp
310Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp14X1A59  > Mở danh sách lớp
311Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp14X1B55  > Mở danh sách lớp
312Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp14X1C71  > Mở danh sách lớp
313Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp15X1A84  > Mở danh sách lớp
314Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp15X1B73  > Mở danh sách lớp
315Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp15X1C77  > Mở danh sách lớp
316Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp16X1A69  > Mở danh sách lớp
317Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp16X1B69  > Mở danh sách lớp
318Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp16X1C70  > Mở danh sách lớp
319Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện06X2A1Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
320Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện06X2B2Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
321Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện09THXD8Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
322Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện09X2B1Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
323Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện10THXD3Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
324Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện10X2A3Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
325Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện10X2B2Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
326Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện11THXD13Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
327Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện11X2A11Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
328Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện11X2B14Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
329Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện12THXD54  > Mở danh sách lớp
330Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện12X236  > Mở danh sách lớp
331Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện13THXD145  > Mở danh sách lớp
332Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện13THXD246  > Mở danh sách lớp
333Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện13X237  > Mở danh sách lớp
334Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện14THXD43  > Mở danh sách lớp
335Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện14X2A39  > Mở danh sách lớp
336Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện15THXD55  > Mở danh sách lớp
337Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện15X250  > Mở danh sách lớp
338Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện16THXD48  > Mở danh sách lớp
339Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện16X259  > Mở danh sách lớp
340Khoa Môi trường07MT21Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
341Khoa Môi trường08MT11Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
342Khoa Môi trường09MT11Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
343Khoa Môi trường10MT5Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
344Khoa Môi trường10QLMT9Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
345Khoa Môi trường11MT6Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
346Khoa Môi trường11QLMT8Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
347Khoa Môi trường12MT44  > Mở danh sách lớp
348Khoa Môi trường12QLMT70  > Mở danh sách lớp
349Khoa Môi trường13MT60  > Mở danh sách lớp
350Khoa Môi trường13QLMT70  > Mở danh sách lớp
351Khoa Môi trường14MT62  > Mở danh sách lớp
352Khoa Môi trường14QLMT53  > Mở danh sách lớp
353Khoa Môi trường15MT65  > Mở danh sách lớp
354Khoa Môi trường15QLMT63  > Mở danh sách lớp
355Khoa Môi trường16MT71  > Mở danh sách lớp
356Khoa Môi trường16QLMT56  > Mở danh sách lớp
357Khoa Quản lý dự án10QLCN1Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
358Khoa Quản lý dự án11KX11Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
359Khoa Quản lý dự án11KX23Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
360Khoa Quản lý dự án11QLCN7Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
361Khoa Quản lý dự án12KX112  > Mở danh sách lớp
362Khoa Quản lý dự án12KX27  > Mở danh sách lớp
363Khoa Quản lý dự án12QLCN24  > Mở danh sách lớp
364Khoa Quản lý dự án13KX156  > Mở danh sách lớp
365Khoa Quản lý dự án13KX254  > Mở danh sách lớp
366Khoa Quản lý dự án13QLCN92  > Mở danh sách lớp
367Khoa Quản lý dự án14KX166  > Mở danh sách lớp
368Khoa Quản lý dự án14QLCN64  > Mở danh sách lớp
369Khoa Quản lý dự án15KX152  > Mở danh sách lớp
370Khoa Quản lý dự án15KX247  > Mở danh sách lớp
371Khoa Quản lý dự án15QLCN64  > Mở danh sách lớp
372Khoa Quản lý dự án16KX159  > Mở danh sách lớp
373Khoa Quản lý dự án16KX260  > Mở danh sách lớp
374Khoa Quản lý dự án16QLCN58  > Mở danh sách lớp
375Khoa Kiến trúc12KT120  > Mở danh sách lớp
376Khoa Kiến trúc13KT158  > Mở danh sách lớp
377Khoa Kiến trúc13KT257  > Mở danh sách lớp
378Khoa Kiến trúc14KT162  > Mở danh sách lớp
379Khoa Kiến trúc14KT261  > Mở danh sách lớp
380Khoa Kiến trúc15KT173  > Mở danh sách lớp
381Khoa Kiến trúc15KT267  > Mở danh sách lớp
382Khoa Kiến trúc16KTCLC149  > Mở danh sách lớp
383Khoa Kiến trúc16KTCLC248  > Mở danh sách lớp
384Chương trình PFIEV11PFIEV4  > Mở danh sách lớp
385Chương trình PFIEV12PFIEV46  > Mở danh sách lớp
386Chương trình PFIEV13PFIEV59  > Mở danh sách lớp
387Chương trình PFIEV14PFIEV54  > Mở danh sách lớp
388Chương trình PFIEV15PFIEV87  > Mở danh sách lớp
389Chương trình PFIEV16PFIEV-N135  > Mở danh sách lớp
390Chương trình PFIEV16PFIEV-N231  > Mở danh sách lớp
391Chương trình tiên tiến08ECE3Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
392Chương trình tiên tiến08ES5Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
393Chương trình tiên tiến09ECE8Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
394Chương trình tiên tiến09ES2Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
395Chương trình tiên tiến10ECE12Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
396Chương trình tiên tiến10ES5Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
397Chương trình tiên tiến11ECE9Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
398Chương trình tiên tiến11ES14Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
399Chương trình tiên tiến12ECE29  > Mở danh sách lớp
400Chương trình tiên tiến12ES10  > Mở danh sách lớp
401Chương trình tiên tiến13ECE126  > Mở danh sách lớp
402Chương trình tiên tiến13ECE216  > Mở danh sách lớp
403Chương trình tiên tiến13ES16  > Mở danh sách lớp
404Chương trình tiên tiến14ECE34  > Mở danh sách lớp
405Chương trình tiên tiến14ES17  > Mở danh sách lớp
406Chương trình tiên tiến15ECE149  > Mở danh sách lớp
407Chương trình tiên tiến15ECE248  > Mở danh sách lớp
408Chương trình tiên tiến15ES40  > Mở danh sách lớp
409Chương trình tiên tiến16ECE143  > Mở danh sách lớp
410Chương trình tiên tiến16ES28  > Mở danh sách lớp
411Khoa Cơ khí12C1LT4Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
412Khoa Cơ khí15CDTLT1  > Mở danh sách lớp
413Khoa Cơ khí16CDTLT3  > Mở danh sách lớp
414Khoa Công nghệ Thông tin12TLT3Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
415Khoa Công nghệ Thông tin12TLT.CNTT4Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
416Khoa Công nghệ Thông tin14TLT3  > Mở danh sách lớp
417Khoa Công nghệ Thông tin15TLT3  > Mở danh sách lớp
418Khoa Công nghệ Thông tin16TLT1  > Mở danh sách lớp
419Khoa Cơ khí Giao thông14C4LT1  > Mở danh sách lớp
420Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh12NLT2Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
421Khoa Điện12DLT1Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
422Khoa Điện14DLT1  > Mở danh sách lớp
423Khoa Điện15DLT3  > Mở danh sách lớp
424Khoa Điện16DLT1  > Mở danh sách lớp
425Khoa Điện tử Viễn thông15DTLT1  > Mở danh sách lớp
426Khoa Hóa12CNVLLT1Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
427Khoa Hóa12SHLT4Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
428Khoa Hóa15H2LT1  > Mở danh sách lớp
429Khoa XD Cầu - Đường14X3LT1  > Mở danh sách lớp
430Khoa XD Cầu - Đường15X3LT1  > Mở danh sách lớp
431Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp13X1LT1Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
432Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp14X1LT6  > Mở danh sách lớp
433Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp15X1LT8  > Mở danh sách lớp
434Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp16X1LT2  > Mở danh sách lớp
435Khoa Môi trường12MTLT6Lớp này đã học hết thời gian theo thiết kế của chương trình đào tạo. > Mở danh sách lớp
436Khoa Môi trường15MTLT3  > Mở danh sách lớp
437Khoa Cơ khí13C1_B21  > Mở danh sách lớp
438Khoa Công nghệ Thông tin16T_B23  > Mở danh sách lớp
439Khoa Điện14D1_B22  > Mở danh sách lớp
440Khoa Điện14D2_B21  > Mở danh sách lớp
441Khoa Điện15D_B21  > Mở danh sách lớp
442Khoa Điện16D_B21  > Mở danh sách lớp
443Khoa XD Cầu - Đường15VLXD_B21  > Mở danh sách lớp
444Khoa XD Cầu - Đường16X3_B21  > Mở danh sách lớp
445Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp13X1_B21  > Mở danh sách lớp
446Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp14X1B_B21  > Mở danh sách lớp
447Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp15X1_B22  > Mở danh sách lớp
448Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp16X1_B22  > Mở danh sách lớp
449Khoa Môi trường15MT_B22  > Mở danh sách lớp