DANH SÁCH SINH VIÊN THEO LỚP:

STTKhoa quản lýTên lớpHình thứcSĩ số hiện tạiDanh sách sinh viên còn lạiLớp đã hết thời gian theo thiết kế khóa học?
1Khoa Cơ khí07C1AChính quy2 > Mở danh sách X
2Khoa Cơ khí07C1DChính quy1 > Mở danh sách X
3Khoa Cơ khí07CDT2Chính quy1 > Mở danh sách X
4Khoa Cơ khí09C1CChính quy1 > Mở danh sách X
5Khoa Cơ khí09CDT2Chính quy1 > Mở danh sách X
6Khoa Cơ khí10C1BChính quy1 > Mở danh sách X
7Khoa Cơ khí10C1CChính quy2 > Mở danh sách X
8Khoa Cơ khí10CDT1Chính quy1 > Mở danh sách X
9Khoa Cơ khí10CDT2Chính quy1 > Mở danh sách X
10Khoa Cơ khí11C1AChính quy4 > Mở danh sách X
11Khoa Cơ khí11C1BChính quy3 > Mở danh sách X
12Khoa Cơ khí11C1CChính quy3 > Mở danh sách X
13Khoa Cơ khí11CDT1Chính quy4 > Mở danh sách X
14Khoa Cơ khí11CDT2Chính quy4 > Mở danh sách X
15Khoa Cơ khí12C1AChính quy7 > Mở danh sách X
16Khoa Cơ khí12C1BChính quy10 > Mở danh sách X
17Khoa Cơ khí12C1CChính quy5 > Mở danh sách X
18Khoa Cơ khí12C1LTChính quy - Liên thông1 > Mở danh sách X
19Khoa Cơ khí12CDT1Chính quy7 > Mở danh sách X
20Khoa Cơ khí12CDT2Chính quy3 > Mở danh sách X
21Khoa Cơ khí13C1AChính quy19 > Mở danh sách X
22Khoa Cơ khí13C1BChính quy24 > Mở danh sách X
23Khoa Cơ khí13C1VAChính quy23 > Mở danh sách X
24Khoa Cơ khí13CDT1Chính quy11 > Mở danh sách X
25Khoa Cơ khí13CDT2Chính quy5 > Mở danh sách X
26Khoa Cơ khí14C1AChính quy49 > Mở danh sách  
27Khoa Cơ khí14C1BChính quy51 > Mở danh sách  
28Khoa Cơ khí14C1VAChính quy43 > Mở danh sách  
29Khoa Cơ khí14CDT1Chính quy39 > Mở danh sách  
30Khoa Cơ khí14CDT2Chính quy33 > Mở danh sách  
31Khoa Cơ khí15C1AChính quy45 > Mở danh sách  
32Khoa Cơ khí15C1BChính quy39 > Mở danh sách  
33Khoa Cơ khí15C1CChính quy38 > Mở danh sách  
34Khoa Cơ khí15C1VAChính quy21 > Mở danh sách  
35Khoa Cơ khí15CDT1Chính quy40 > Mở danh sách  
36Khoa Cơ khí15CDT2Chính quy42 > Mở danh sách  
37Khoa Cơ khí15CDTLTChính quy - Liên thông1 > Mở danh sách X
38Khoa Cơ khí16C1AChính quy65 > Mở danh sách  
39Khoa Cơ khí16C1BChính quy33 > Mở danh sách  
40Khoa Cơ khí16CDT1Chính quy42 > Mở danh sách  
41Khoa Cơ khí16CDT2Chính quy46 > Mở danh sách  
42Khoa Cơ khí16CDTLTChính quy - Liên thông2 > Mở danh sách X
43Khoa Cơ khí17C1AChính quy79 > Mở danh sách  
44Khoa Cơ khí17C1BChính quy82 > Mở danh sách  
45Khoa Cơ khí17CDT1Chính quy58 > Mở danh sách  
46Khoa Cơ khí17CDT2Chính quy55 > Mở danh sách  
47Khoa Cơ khí17CDT3Chính quy58 > Mở danh sách  
48Khoa Công nghệ Thông tin06T1Chính quy1 > Mở danh sách X
49Khoa Công nghệ Thông tin06T2Chính quy3 > Mở danh sách X
50Khoa Công nghệ Thông tin07T2Chính quy1 > Mở danh sách X
51Khoa Công nghệ Thông tin07T4Chính quy1 > Mở danh sách X
52Khoa Công nghệ Thông tin08T2Chính quy2 > Mở danh sách X
53Khoa Công nghệ Thông tin08T4Chính quy1 > Mở danh sách X
54Khoa Công nghệ Thông tin09T1Chính quy1 > Mở danh sách X
55Khoa Công nghệ Thông tin09T2Chính quy1 > Mở danh sách X
56Khoa Công nghệ Thông tin09T4Chính quy1 > Mở danh sách X
57Khoa Công nghệ Thông tin10T1Chính quy3 > Mở danh sách X
58Khoa Công nghệ Thông tin10T2Chính quy4 > Mở danh sách X
59Khoa Công nghệ Thông tin10T3Chính quy1 > Mở danh sách X
60Khoa Công nghệ Thông tin11T1Chính quy6 > Mở danh sách X
61Khoa Công nghệ Thông tin11T2Chính quy5 > Mở danh sách X
62Khoa Công nghệ Thông tin11T4Chính quy8 > Mở danh sách X
63Khoa Công nghệ Thông tin11TCLCChính quy1 > Mở danh sách X
64Khoa Công nghệ Thông tin12T1Chính quy4 > Mở danh sách X
65Khoa Công nghệ Thông tin12T2Chính quy15 > Mở danh sách X
66Khoa Công nghệ Thông tin12T3Chính quy5 > Mở danh sách X
67Khoa Công nghệ Thông tin12T4Chính quy6 > Mở danh sách X
68Khoa Công nghệ Thông tin12TLTChính quy - Liên thông2 > Mở danh sách X
69Khoa Công nghệ Thông tin12TLT.CNTTChính quy - Liên thông4 > Mở danh sách X
70Khoa Công nghệ Thông tin13T1Chính quy9 > Mở danh sách X
71Khoa Công nghệ Thông tin13T2Chính quy14 > Mở danh sách X
72Khoa Công nghệ Thông tin13T3Chính quy19 > Mở danh sách X
73Khoa Công nghệ Thông tin13T4Chính quy10 > Mở danh sách X
74Khoa Công nghệ Thông tin13TCLCChính quy8 > Mở danh sách X
75Khoa Công nghệ Thông tin14T1Chính quy45 > Mở danh sách  
76Khoa Công nghệ Thông tin14T2Chính quy49 > Mở danh sách  
77Khoa Công nghệ Thông tin14T3Chính quy48 > Mở danh sách  
78Khoa Công nghệ Thông tin14TCLC1Chính quy28 > Mở danh sách  
79Khoa Công nghệ Thông tin14TCLC2Chính quy28 > Mở danh sách  
80Khoa Công nghệ Thông tin15T1Chính quy57 > Mở danh sách  
81Khoa Công nghệ Thông tin15T2Chính quy58 > Mở danh sách  
82Khoa Công nghệ Thông tin15T3Chính quy55 > Mở danh sách  
83Khoa Công nghệ Thông tin15TCLC1Chính quy37 > Mở danh sách  
84Khoa Công nghệ Thông tin15TCLC2Chính quy42 > Mở danh sách  
85Khoa Công nghệ Thông tin15TLTChính quy - Liên thông3 > Mở danh sách X
86Khoa Công nghệ Thông tin16T1Chính quy49 > Mở danh sách  
87Khoa Công nghệ Thông tin16T2Chính quy46 > Mở danh sách  
88Khoa Công nghệ Thông tin16T3Chính quy44 > Mở danh sách  
89Khoa Công nghệ Thông tin16TCLC1Chính quy29 > Mở danh sách  
90Khoa Công nghệ Thông tin16TCLC2Chính quy21 > Mở danh sách  
91Khoa Công nghệ Thông tin16TCLC3Chính quy45 > Mở danh sách  
92Khoa Công nghệ Thông tin16TLTChính quy - Liên thông1 > Mở danh sách X
93Khoa Công nghệ Thông tin17T_B2Chính quy - Bằng thứ 22 > Mở danh sách  
94Khoa Công nghệ Thông tin17T1Chính quy66 > Mở danh sách  
95Khoa Công nghệ Thông tin17T2Chính quy68 > Mở danh sách  
96Khoa Công nghệ Thông tin17T3Chính quy68 > Mở danh sách  
97Khoa Công nghệ Thông tin17TCLC1Chính quy55 > Mở danh sách  
98Khoa Công nghệ Thông tin17TCLC2Chính quy52 > Mở danh sách  
99Khoa Cơ khí Giao thông08KTTTChính quy2 > Mở danh sách X
100Khoa Cơ khí Giao thông09C4AChính quy1 > Mở danh sách X
101Khoa Cơ khí Giao thông10C4BChính quy2 > Mở danh sách X
102Khoa Cơ khí Giao thông10KTTTChính quy1 > Mở danh sách X
103Khoa Cơ khí Giao thông11C4AChính quy3 > Mở danh sách X
104Khoa Cơ khí Giao thông11C4BChính quy3 > Mở danh sách X
105Khoa Cơ khí Giao thông11KTTTChính quy1 > Mở danh sách X
106Khoa Cơ khí Giao thông12C4AChính quy7 > Mở danh sách X
107Khoa Cơ khí Giao thông12C4BChính quy2 > Mở danh sách X
108Khoa Cơ khí Giao thông12KTTTChính quy7 > Mở danh sách X
109Khoa Cơ khí Giao thông13C4AChính quy45 > Mở danh sách X
110Khoa Cơ khí Giao thông13C4BChính quy36 > Mở danh sách X
111Khoa Cơ khí Giao thông13KTTTChính quy11 > Mở danh sách X
112Khoa Cơ khí Giao thông14C4AChính quy45 > Mở danh sách  
113Khoa Cơ khí Giao thông14C4BChính quy41 > Mở danh sách  
114Khoa Cơ khí Giao thông14KTTTChính quy31 > Mở danh sách  
115Khoa Cơ khí Giao thông14THACOChính quy25 > Mở danh sách  
116Khoa Cơ khí Giao thông15C4AChính quy64 > Mở danh sách  
117Khoa Cơ khí Giao thông15C4BChính quy62 > Mở danh sách  
118Khoa Cơ khí Giao thông15C4VAChính quy24 > Mở danh sách  
119Khoa Cơ khí Giao thông15KTTTChính quy41 > Mở danh sách  
120Khoa Cơ khí Giao thông16C4AChính quy56 > Mở danh sách  
121Khoa Cơ khí Giao thông16C4BChính quy61 > Mở danh sách  
122Khoa Cơ khí Giao thông16KTTTChính quy45 > Mở danh sách  
123Khoa Cơ khí Giao thông17C4AChính quy57 > Mở danh sách  
124Khoa Cơ khí Giao thông17C4BChính quy57 > Mở danh sách  
125Khoa Cơ khí Giao thông17C4CChính quy56 > Mở danh sách  
126Khoa Cơ khí Giao thông17KTTTChính quy42 > Mở danh sách  
127Khoa Cơ khí Giao thông18C4_B2Chính quy - Bằng thứ 21 > Mở danh sách  
128Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh06NChính quy2 > Mở danh sách X
129Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh06N2Chính quy1 > Mở danh sách X
130Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh08N2Chính quy1 > Mở danh sách X
131Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh10NLChính quy3 > Mở danh sách X
132Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh11NChính quy4 > Mở danh sách X
133Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh11NLChính quy2 > Mở danh sách X
134Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh12N1Chính quy3 > Mở danh sách X
135Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh12N2Chính quy9 > Mở danh sách X
136Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh12NLChính quy5 > Mở danh sách X
137Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh13N1Chính quy23 > Mở danh sách X
138Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh13NLChính quy17 > Mở danh sách X
139Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh14N1Chính quy44 > Mở danh sách  
140Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh14N2Chính quy50 > Mở danh sách  
141Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh14NLChính quy46 > Mở danh sách  
142Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh15N1Chính quy58 > Mở danh sách  
143Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh15N2Chính quy64 > Mở danh sách  
144Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh16N1Chính quy49 > Mở danh sách  
145Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh16N2Chính quy49 > Mở danh sách  
146Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh17N1Chính quy70 > Mở danh sách  
147Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh17N2Chính quy71 > Mở danh sách  
148Khoa Điện07D1Chính quy1 > Mở danh sách X
149Khoa Điện07D6Chính quy1 > Mở danh sách X
150Khoa Điện09D3Chính quy1 > Mở danh sách X
151Khoa Điện10D2Chính quy1 > Mở danh sách X
152Khoa Điện11D1Chính quy3 > Mở danh sách X
153Khoa Điện11D2Chính quy2 > Mở danh sách X
154Khoa Điện11D3Chính quy4 > Mở danh sách X
155Khoa Điện12D1Chính quy9 > Mở danh sách X
156Khoa Điện12D2Chính quy10 > Mở danh sách X
157Khoa Điện12D3Chính quy6 > Mở danh sách X
158Khoa Điện12DCLCChính quy3 > Mở danh sách X
159Khoa Điện12DLTChính quy - Liên thông1 > Mở danh sách X
160Khoa Điện12TDHChính quy11 > Mở danh sách X
161Khoa Điện13D1Chính quy20 > Mở danh sách X
162Khoa Điện13D1VAChính quy27 > Mở danh sách X
163Khoa Điện13D2Chính quy19 > Mở danh sách X
164Khoa Điện13D3Chính quy13 > Mở danh sách X
165Khoa Điện13DCLCChính quy6 > Mở danh sách X
166Khoa Điện13TDH1Chính quy17 > Mở danh sách X
167Khoa Điện13TDH2Chính quy17 > Mở danh sách X
168Khoa Điện14D1Chính quy71 > Mở danh sách  
169Khoa Điện14D2Chính quy65 > Mở danh sách  
170Khoa Điện14D3Chính quy61 > Mở danh sách  
171Khoa Điện14DCLCChính quy29 > Mở danh sách  
172Khoa Điện14TDH1Chính quy48 > Mở danh sách  
173Khoa Điện14TDH2Chính quy46 > Mở danh sách  
174Khoa Điện14TDHCLCChính quy27 > Mở danh sách  
175Khoa Điện15D_KTumChính quy25 > Mở danh sách  
176Khoa Điện15D1Chính quy55 > Mở danh sách  
177Khoa Điện15D2Chính quy50 > Mở danh sách  
178Khoa Điện15D3Chính quy49 > Mở danh sách  
179Khoa Điện15DCLCChính quy41 > Mở danh sách  
180Khoa Điện15DLTChính quy - Liên thông3 > Mở danh sách X
181Khoa Điện15TDH1Chính quy70 > Mở danh sách  
182Khoa Điện15TDHCLCChính quy35 > Mở danh sách  
183Khoa Điện16D_B2Chính quy - Bằng thứ 21 > Mở danh sách  
184Khoa Điện16D1Chính quy50 > Mở danh sách  
185Khoa Điện16D2Chính quy48 > Mở danh sách  
186Khoa Điện16DCLC1Chính quy41 > Mở danh sách  
187Khoa Điện16DLTChính quy - Liên thông1 > Mở danh sách X
188Khoa Điện16TDHChính quy58 > Mở danh sách  
189Khoa Điện16TDHCLC1Chính quy35 > Mở danh sách  
190Khoa Điện17D1Chính quy72 > Mở danh sách  
191Khoa Điện17D2Chính quy72 > Mở danh sách  
192Khoa Điện17D3Chính quy71 > Mở danh sách  
193Khoa Điện17DCLCChính quy47 > Mở danh sách  
194Khoa Điện17TDH1Chính quy62 > Mở danh sách  
195Khoa Điện17TDH2Chính quy59 > Mở danh sách  
196Khoa Điện17TDHCLC1Chính quy33 > Mở danh sách  
197Khoa Điện17TDHCLC2Chính quy34 > Mở danh sách  
198Khoa Điện18D_B2Chính quy - Bằng thứ 21 > Mở danh sách  
199Khoa Điện tử Viễn thông07DT2Chính quy1 > Mở danh sách X
200Khoa Điện tử Viễn thông08DT3Chính quy1 > Mở danh sách X
201Khoa Điện tử Viễn thông08DT4Chính quy2 > Mở danh sách X
202Khoa Điện tử Viễn thông10DT1Chính quy1 > Mở danh sách X
203Khoa Điện tử Viễn thông10DT3Chính quy1 > Mở danh sách X
204Khoa Điện tử Viễn thông11DT2Chính quy3 > Mở danh sách X
205Khoa Điện tử Viễn thông11DT3Chính quy2 > Mở danh sách X
206Khoa Điện tử Viễn thông12DT1Chính quy6 > Mở danh sách X
207Khoa Điện tử Viễn thông12DT2Chính quy5 > Mở danh sách X
208Khoa Điện tử Viễn thông12DT3Chính quy7 > Mở danh sách X
209Khoa Điện tử Viễn thông12DT4Chính quy14 > Mở danh sách X
210Khoa Điện tử Viễn thông13DT1Chính quy20 > Mở danh sách X
211Khoa Điện tử Viễn thông13DT2Chính quy22 > Mở danh sách X
212Khoa Điện tử Viễn thông13DT3Chính quy20 > Mở danh sách X
213Khoa Điện tử Viễn thông14DT1Chính quy47 > Mở danh sách  
214Khoa Điện tử Viễn thông14DT2Chính quy48 > Mở danh sách  
215Khoa Điện tử Viễn thông14DT3Chính quy53 > Mở danh sách  
216Khoa Điện tử Viễn thông15DT1Chính quy66 > Mở danh sách  
217Khoa Điện tử Viễn thông15DT2Chính quy57 > Mở danh sách  
218Khoa Điện tử Viễn thông15DT3Chính quy53 > Mở danh sách  
219Khoa Điện tử Viễn thông15DTLTChính quy - Liên thông1 > Mở danh sách X
220Khoa Điện tử Viễn thông16DT1Chính quy45 > Mở danh sách  
221Khoa Điện tử Viễn thông16DT2Chính quy48 > Mở danh sách  
222Khoa Điện tử Viễn thông16DTCLC1Chính quy28 > Mở danh sách  
223Khoa Điện tử Viễn thông16DTCLC2Chính quy30 > Mở danh sách  
224Khoa Điện tử Viễn thông17DT1Chính quy72 > Mở danh sách  
225Khoa Điện tử Viễn thông17DT2Chính quy73 > Mở danh sách  
226Khoa Điện tử Viễn thông17DT3Chính quy72 > Mở danh sách  
227Khoa Điện tử Viễn thông17DTCLCChính quy57 > Mở danh sách  
228Khoa Hóa07SHChính quy5 > Mở danh sách X
229Khoa Hóa08H2AChính quy2 > Mở danh sách X
230Khoa Hóa08H5BChính quy1 > Mở danh sách X
231Khoa Hóa08SHChính quy1 > Mở danh sách X
232Khoa Hóa09CNVLChính quy1 > Mở danh sách X
233Khoa Hóa10H2BChính quy2 > Mở danh sách X
234Khoa Hóa11H14Chính quy1 > Mở danh sách X
235Khoa Hóa11H2BChính quy3 > Mở danh sách X
236Khoa Hóa11H5Chính quy1 > Mở danh sách X
237Khoa Hóa11SHChính quy1 > Mở danh sách X
238Khoa Hóa12CNVLChính quy1 > Mở danh sách X
239Khoa Hóa12H2Chính quy5 > Mở danh sách X
240Khoa Hóa12H5Chính quy2 > Mở danh sách X
241Khoa Hóa12SHChính quy4 > Mở danh sách X
242Khoa Hóa12SHLTChính quy - Liên thông2 > Mở danh sách X
243Khoa Hóa13H1,4Chính quy13 > Mở danh sách X
244Khoa Hóa13H2AChính quy5 > Mở danh sách X
245Khoa Hóa13H2BChính quy2 > Mở danh sách X
246Khoa Hóa13H5Chính quy16 > Mở danh sách X
247Khoa Hóa13SHChính quy11 > Mở danh sách X
248Khoa Hóa14H1,4Chính quy46 > Mở danh sách  
249Khoa Hóa14H2AChính quy52 > Mở danh sách  
250Khoa Hóa14H2BChính quy49 > Mở danh sách  
251Khoa Hóa14H5Chính quy69 > Mở danh sách  
252Khoa Hóa14SHChính quy38 > Mở danh sách  
253Khoa Hóa15H1,4Chính quy54 > Mở danh sách  
254Khoa Hóa15H2AChính quy58 > Mở danh sách  
255Khoa Hóa15H2BChính quy58 > Mở danh sách  
256Khoa Hóa15H5Chính quy71 > Mở danh sách  
257Khoa Hóa15SHChính quy51 > Mở danh sách  
258Khoa Hóa16H14Chính quy65 > Mở danh sách  
259Khoa Hóa16H2Chính quy67 > Mở danh sách  
260Khoa Hóa16H2CLCChính quy14 > Mở danh sách  
261Khoa Hóa16H5CLC1Chính quy39 > Mở danh sách  
262Khoa Hóa16SHChính quy48 > Mở danh sách  
263Khoa Hóa17H2Chính quy79 > Mở danh sách  
264Khoa Hóa17H2CLC1Chính quy33 > Mở danh sách  
265Khoa Hóa17H2CLC2Chính quy32 > Mở danh sách  
266Khoa Hóa17H5CLCChính quy32 > Mở danh sách  
267Khoa Hóa17KTHH1Chính quy49 > Mở danh sách  
268Khoa Hóa17KTHH2Chính quy46 > Mở danh sách  
269Khoa Hóa17SHChính quy76 > Mở danh sách  
270Khoa Sư phạm Kỹ thuật09SKChính quy6 > Mở danh sách X
271Khoa Sư phạm Kỹ thuật10SKChính quy8 > Mở danh sách X
272Khoa Sư phạm Kỹ thuật11SKChính quy2 > Mở danh sách X
273Khoa Sư phạm Kỹ thuật12SKChính quy5 > Mở danh sách X
274Khoa Sư phạm Kỹ thuật13SKChính quy14 > Mở danh sách X
275Khoa Sư phạm Kỹ thuật14SKChính quy24 > Mở danh sách  
276Khoa Sư phạm Kỹ thuật15SKChính quy52 > Mở danh sách  
277Khoa Sư phạm Kỹ thuật16SKChính quy38 > Mở danh sách  
278Khoa Sư phạm Kỹ thuật17SKChính quy39 > Mở danh sách  
279Khoa XD Cầu - Đường07VLXDChính quy5 > Mở danh sách X
280Khoa XD Cầu - Đường09X3CChính quy1 > Mở danh sách X
281Khoa XD Cầu - Đường10X3AChính quy2 > Mở danh sách X
282Khoa XD Cầu - Đường10X3BChính quy3 > Mở danh sách X
283Khoa XD Cầu - Đường10X3CChính quy2 > Mở danh sách X
284Khoa XD Cầu - Đường11VLXDChính quy1 > Mở danh sách X
285Khoa XD Cầu - Đường11X3AChính quy7 > Mở danh sách X
286Khoa XD Cầu - Đường11X3BChính quy9 > Mở danh sách X
287Khoa XD Cầu - Đường11X3CChính quy3 > Mở danh sách X
288Khoa XD Cầu - Đường11X3CLCChính quy2 > Mở danh sách X
289Khoa XD Cầu - Đường12VLXDChính quy12 > Mở danh sách X
290Khoa XD Cầu - Đường12X3AChính quy5 > Mở danh sách X
291Khoa XD Cầu - Đường12X3BChính quy8 > Mở danh sách X
292Khoa XD Cầu - Đường12X3CChính quy5 > Mở danh sách X
293Khoa XD Cầu - Đường12X3CLCChính quy1 > Mở danh sách X
294Khoa XD Cầu - Đường13VLXDChính quy16 > Mở danh sách X
295Khoa XD Cầu - Đường13X3AChính quy29 > Mở danh sách X
296Khoa XD Cầu - Đường13X3BChính quy19 > Mở danh sách X
297Khoa XD Cầu - Đường13X3CChính quy17 > Mở danh sách X
298Khoa XD Cầu - Đường14VLXDChính quy31 > Mở danh sách  
299Khoa XD Cầu - Đường14X3AChính quy61 > Mở danh sách  
300Khoa XD Cầu - Đường14X3BChính quy63 > Mở danh sách  
301Khoa XD Cầu - Đường14X3CChính quy70 > Mở danh sách  
302Khoa XD Cầu - Đường15VLXDChính quy51 > Mở danh sách  
303Khoa XD Cầu - Đường15X3AChính quy42 > Mở danh sách  
304Khoa XD Cầu - Đường15X3BChính quy37 > Mở danh sách  
305Khoa XD Cầu - Đường15X3CChính quy42 > Mở danh sách  
306Khoa XD Cầu - Đường15X3CLCChính quy33 > Mở danh sách  
307Khoa XD Cầu - Đường15X3LTChính quy - Liên thông1 > Mở danh sách X
308Khoa XD Cầu - Đường16VLXDChính quy46 > Mở danh sách  
309Khoa XD Cầu - Đường16X3AChính quy57 > Mở danh sách  
310Khoa XD Cầu - Đường16X3BChính quy53 > Mở danh sách  
311Khoa XD Cầu - Đường16X3CLCChính quy32 > Mở danh sách  
312Khoa XD Cầu - Đường17VLXDChính quy35 > Mở danh sách  
313Khoa XD Cầu - Đường17X3Chính quy82 > Mở danh sách  
314Khoa XD Cầu - Đường17X3_B2Chính quy - Bằng thứ 21 > Mở danh sách  
315Khoa XD Cầu - Đường17X3CLCChính quy10 > Mở danh sách  
316Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp06KTChính quy1 > Mở danh sách X
317Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp07KT2Chính quy1 > Mở danh sách X
318Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp07X1CChính quy1 > Mở danh sách X
319Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp08KT1Chính quy4 > Mở danh sách X
320Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp08KT2Chính quy4 > Mở danh sách X
321Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp09KT1Chính quy3 > Mở danh sách X
322Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp09X1BChính quy1 > Mở danh sách X
323Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp10KT1Chính quy1 > Mở danh sách X
324Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp10KT2Chính quy4 > Mở danh sách X
325Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp10X1AChính quy1 > Mở danh sách X
326Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp10X1BChính quy1 > Mở danh sách X
327Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp10X1CChính quy2 > Mở danh sách X
328Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp11KTChính quy8 > Mở danh sách X
329Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp11X1AChính quy3 > Mở danh sách X
330Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp11X1BChính quy5 > Mở danh sách X
331Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp11X1CChính quy4 > Mở danh sách X
332Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp12X1AChính quy7 > Mở danh sách X
333Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp12X1BChính quy12 > Mở danh sách X
334Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp12X1CChính quy9 > Mở danh sách X
335Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp13X1AChính quy23 > Mở danh sách X
336Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp13X1BChính quy25 > Mở danh sách X
337Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp13X1CChính quy29 > Mở danh sách X
338Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp13X1LTChính quy - Liên thông1 > Mở danh sách X
339Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp14X1AChính quy55 > Mở danh sách  
340Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp14X1BChính quy53 > Mở danh sách  
341Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp14X1CChính quy69 > Mở danh sách  
342Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp14X1LTChính quy - Liên thông2 > Mở danh sách X
343Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp15X1_B2Chính quy - Bằng thứ 21 > Mở danh sách X
344Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp15X1AChính quy78 > Mở danh sách  
345Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp15X1BChính quy71 > Mở danh sách  
346Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp15X1CChính quy72 > Mở danh sách  
347Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp15X1LTChính quy - Liên thông4 > Mở danh sách X
348Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp16X1_B2Chính quy - Bằng thứ 22 > Mở danh sách X
349Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp16X1AChính quy68 > Mở danh sách  
350Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp16X1BChính quy64 > Mở danh sách  
351Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp16X1CChính quy68 > Mở danh sách  
352Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp16X1LTChính quy - Liên thông2 > Mở danh sách X
353Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp17X1AChính quy83 > Mở danh sách  
354Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp17X1BChính quy82 > Mở danh sách  
355Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp17X1CChính quy81 > Mở danh sách  
356Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện06X2AChính quy1 > Mở danh sách X
357Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện06X2BChính quy2 > Mở danh sách X
358Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện09THXDChính quy5 > Mở danh sách X
359Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện10THXDChính quy1 > Mở danh sách X
360Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện10X2AChính quy1 > Mở danh sách X
361Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện10X2BChính quy1 > Mở danh sách X
362Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện11THXDChính quy2 > Mở danh sách X
363Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện11X2AChính quy3 > Mở danh sách X
364Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện11X2BChính quy7 > Mở danh sách X
365Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện12THXDChính quy13 > Mở danh sách X
366Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện12X2Chính quy1 > Mở danh sách X
367Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện13THXD1Chính quy19 > Mở danh sách X
368Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện13THXD2Chính quy22 > Mở danh sách X
369Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện13X2Chính quy17 > Mở danh sách X
370Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện14THXDChính quy41 > Mở danh sách  
371Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện14X2AChính quy36 > Mở danh sách  
372Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện15THXDChính quy53 > Mở danh sách  
373Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện15X2Chính quy48 > Mở danh sách  
374Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện16THXDChính quy42 > Mở danh sách  
375Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện16X2Chính quy48 > Mở danh sách  
376Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện17THXDChính quy54 > Mở danh sách  
377Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện17X2Chính quy30 > Mở danh sách  
378Khoa Môi trường07MT2Chính quy1 > Mở danh sách X
379Khoa Môi trường08MT1Chính quy1 > Mở danh sách X
380Khoa Môi trường09MT1Chính quy1 > Mở danh sách X
381Khoa Môi trường10MTChính quy3 > Mở danh sách X
382Khoa Môi trường10QLMTChính quy2 > Mở danh sách X
383Khoa Môi trường11MTChính quy1 > Mở danh sách X
384Khoa Môi trường11QLMTChính quy1 > Mở danh sách X
385Khoa Môi trường12MTChính quy6 > Mở danh sách X
386Khoa Môi trường12MTLTChính quy - Liên thông5 > Mở danh sách X
387Khoa Môi trường12QLMTChính quy10 > Mở danh sách X
388Khoa Môi trường13MTChính quy15 > Mở danh sách X
389Khoa Môi trường13QLMTChính quy23 > Mở danh sách X
390Khoa Môi trường14MTChính quy58 > Mở danh sách  
391Khoa Môi trường14QLMTChính quy52 > Mở danh sách  
392Khoa Môi trường15MTChính quy59 > Mở danh sách  
393Khoa Môi trường15MT_B2Chính quy - Bằng thứ 22 > Mở danh sách X
394Khoa Môi trường15MTLTChính quy - Liên thông1 > Mở danh sách X
395Khoa Môi trường15QLMTChính quy60 > Mở danh sách  
396Khoa Môi trường16MTChính quy67 > Mở danh sách  
397Khoa Môi trường16QLMTChính quy46 > Mở danh sách  
398Khoa Môi trường17MTChính quy54 > Mở danh sách  
399Khoa Môi trường17QLMTChính quy61 > Mở danh sách  
400Khoa Quản lý dự án10QLCNChính quy1 > Mở danh sách X
401Khoa Quản lý dự án11QLCNChính quy2 > Mở danh sách X
402Khoa Quản lý dự án12KX1Chính quy2 > Mở danh sách X
403Khoa Quản lý dự án12KX2Chính quy1 > Mở danh sách X
404Khoa Quản lý dự án12QLCNChính quy7 > Mở danh sách X
405Khoa Quản lý dự án13KX1Chính quy12 > Mở danh sách X
406Khoa Quản lý dự án13KX2Chính quy11 > Mở danh sách X
407Khoa Quản lý dự án13QLCNChính quy10 > Mở danh sách X
408Khoa Quản lý dự án14KX1Chính quy61 > Mở danh sách  
409Khoa Quản lý dự án14QLCNChính quy64 > Mở danh sách  
410Khoa Quản lý dự án15KX1Chính quy51 > Mở danh sách  
411Khoa Quản lý dự án15KX2Chính quy44 > Mở danh sách  
412Khoa Quản lý dự án15QLCNChính quy63 > Mở danh sách  
413Khoa Quản lý dự án16KX1Chính quy56 > Mở danh sách  
414Khoa Quản lý dự án16KX2Chính quy58 > Mở danh sách  
415Khoa Quản lý dự án16QLCNChính quy54 > Mở danh sách  
416Khoa Quản lý dự án17KX1Chính quy68 > Mở danh sách  
417Khoa Quản lý dự án17KX2Chính quy69 > Mở danh sách  
418Khoa Quản lý dự án17QLCNChính quy77 > Mở danh sách  
419Khoa Kiến trúc12KTChính quy26 > Mở danh sách X
420Khoa Kiến trúc13KT1Chính quy21 > Mở danh sách X
421Khoa Kiến trúc13KT2Chính quy27 > Mở danh sách X
422Khoa Kiến trúc14KT1Chính quy60 > Mở danh sách  
423Khoa Kiến trúc14KT2Chính quy61 > Mở danh sách  
424Khoa Kiến trúc15KT1Chính quy69 > Mở danh sách  
425Khoa Kiến trúc15KT2Chính quy62 > Mở danh sách  
426Khoa Kiến trúc16KTCLC1Chính quy47 > Mở danh sách  
427Khoa Kiến trúc16KTCLC2Chính quy46 > Mở danh sách  
428Khoa Kiến trúc17KTCLC1Chính quy49 > Mở danh sách  
429Khoa Kiến trúc17KTCLC2Chính quy48 > Mở danh sách  
430CT ĐT Kỹ sư CLC Việt-Pháp11PFIEVChính quy4 > Mở danh sách X
431CT ĐT Kỹ sư CLC Việt-Pháp12PFIEVChính quy10 > Mở danh sách X
432CT ĐT Kỹ sư CLC Việt-Pháp13PFIEVChính quy27 > Mở danh sách X
433CT ĐT Kỹ sư CLC Việt-Pháp14PFIEVChính quy51 > Mở danh sách  
434CT ĐT Kỹ sư CLC Việt-Pháp15PFIEVChính quy83 > Mở danh sách  
435CT ĐT Kỹ sư CLC Việt-Pháp16PFIEV-N1Chính quy30 > Mở danh sách  
436CT ĐT Kỹ sư CLC Việt-Pháp16PFIEV-N2Chính quy32 > Mở danh sách  
437CT ĐT Kỹ sư CLC Việt-Pháp17PFIEV-N1Chính quy37 > Mở danh sách  
438CT ĐT Kỹ sư CLC Việt-Pháp17PFIEV-N2Chính quy35 > Mở danh sách  
439Khoa Khoa học Công nghệ tiên tiến08ESChính quy4 > Mở danh sách X
440Khoa Khoa học Công nghệ tiên tiến09ECEChính quy6 > Mở danh sách X
441Khoa Khoa học Công nghệ tiên tiến09ESChính quy1 > Mở danh sách X
442Khoa Khoa học Công nghệ tiên tiến10ECEChính quy9 > Mở danh sách X
443Khoa Khoa học Công nghệ tiên tiến10ESChính quy3 > Mở danh sách X
444Khoa Khoa học Công nghệ tiên tiến11ECEChính quy6 > Mở danh sách X
445Khoa Khoa học Công nghệ tiên tiến11ESChính quy5 > Mở danh sách X
446Khoa Khoa học Công nghệ tiên tiến12ECEChính quy10 > Mở danh sách X
447Khoa Khoa học Công nghệ tiên tiến12ESChính quy5 > Mở danh sách X
448Khoa Khoa học Công nghệ tiên tiến13ECE1Chính quy13 > Mở danh sách X
449Khoa Khoa học Công nghệ tiên tiến13ECE2Chính quy5 > Mở danh sách X
450Khoa Khoa học Công nghệ tiên tiến13ESChính quy16 > Mở danh sách X
451Khoa Khoa học Công nghệ tiên tiến14ECEChính quy34 > Mở danh sách  
452Khoa Khoa học Công nghệ tiên tiến14ESChính quy15 > Mở danh sách  
453Khoa Khoa học Công nghệ tiên tiến15ECE1Chính quy45 > Mở danh sách  
454Khoa Khoa học Công nghệ tiên tiến15ECE2Chính quy47 > Mở danh sách  
455Khoa Khoa học Công nghệ tiên tiến15ESChính quy34 > Mở danh sách  
456Khoa Khoa học Công nghệ tiên tiến16ECE1Chính quy41 > Mở danh sách  
457Khoa Khoa học Công nghệ tiên tiến16ESChính quy27 > Mở danh sách  
458Khoa Khoa học Công nghệ tiên tiến17ECE1Chính quy23 > Mở danh sách  
459Khoa Khoa học Công nghệ tiên tiến17ECE2Chính quy26 > Mở danh sách  
460Khoa Khoa học Công nghệ tiên tiến17ESChính quy25 > Mở danh sách