15/11/2018:     Thông báo đến lớp: [15.Nh75] Kinh tế XD, [15.Nh75] TK Hệ thống tưới

Thông báo đến lớp nhóm 15.Nh75 học phần TK hệ thống tưới, chiều mai nghĩ học TKHTT để học môn Kinh tế XD phần thực hành G8

15/11/2018:     Thông báo đến lớp: [15.Nh57] Kỹ thuật mạch điện tử 2

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 18/11/2018,Tiết: 7-10, phòng: F110

15/11/2018:     Thông báo đến lớp: [15.Nh57] Kỹ thuật mạch điện tử 2

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 18/11/2018,Tiết: 1-4, phòng: F110

15/11/2018:     Thông báo đến lớp: [16.Nh38] Kỹ thuật mạch điện tử 2

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:1-3) ngày: 18/11/2018

15/11/2018:     Thông báo đến lớp: [16.Nh45] Hóa sinh thực phẩm 1

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 17/11/2018,Tiết: 1-3, phòng: F103

15/11/2018:     Thông báo đến lớp: [16.Nh47] Hóa sinh thực phẩm 1

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 16/11/2018,Tiết: 1-3, phòng: H108

15/11/2018:     Thông báo đến lớp: [16.Nh53] Cơ sở thiết kế nhà máy dầu khí

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:3-4) ngày: 17/11/2018

15/11/2018:     Thông báo đến lớp: [18.Nh67] Tin học ĐC

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 19/11/2018,Tiết: 3-4, phòng: F107

15/11/2018:     Thông báo đến lớp: [16.Nh16] Anh văn CN CNTT

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 17/11/2018,Tiết: 3-3, phòng: E302

15/11/2018:     Thông báo đến lớp: [16.Nh14] Mạng máy tính

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:1-2) ngày: 16/11/2018

15/11/2018:     Thông báo đến lớp: [16.Nh47] Vi sinh đại cương

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:9-10) ngày: 15/11/2018

15/11/2018:     Thông báo đến lớp: [16.Nh45] Vi sinh đại cương

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:7-8) ngày: 15/11/2018

15/11/2018:     Thông báo đến lớp: [16.Nh87] Thiết bị và cảm biến

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:7-8) ngày: 15/11/2018

15/11/2018:     Thông báo đến lớp: [18.Nh27] Giải tích 1

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:6-8) ngày: 20/11/2018

15/11/2018:     Thông báo đến lớp: [17.Nh75] Nguyên lý 2(KTCT)

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 29/11/2018,Tiết: 1-4, phòng: H104

15/11/2018:     Thông báo đến lớp: [16.Nh85] Quản trị học

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 19/11/2018,Tiết: 6-8, phòng: B301

15/11/2018:     Thông báo đến lớp: [15.Nh85] Quản lý công nghệ

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 20/11/2018,Tiết: 1-4, phòng: F107

15/11/2018:     Thông báo đến lớp: [15.Nh34] KT cao áp và vật liệu điện

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 22/11/2018,Tiết: 1-4, phòng: E301A

15/11/2018:     Thông báo đến lớp: [16.Nh53] Cơ sở thiết kế nhà máy dầu khí

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 16/11/2018,Tiết: 1-4, phòng: E404

15/11/2018:     Thông báo đến lớp: [15.Nh59B] Anh văn CN CĐ

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:9-10) ngày: 15/11/2018

15/11/2018:     Thông báo đến lớp: [15.Nh59A] Anh văn CN CĐ

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:7-8) ngày: 15/11/2018

15/11/2018:     Thông báo đến lớp: [18.18] Anh văn A2.1

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 15/11/2018,Tiết: 2-4, phòng: B301

15/11/2018:     Thông báo đến lớp: [16.Nh83C] ĐA KC BTCT

Nhóm 83C,thông đồ án vào lúc 8h00 ngày 16/11/2018, thứ 6 tại VP Bộ môn Kết cấu công trình (Tầng 1, khu A)

15/11/2018:     Thông báo đến lớp: [18.Nh37] Nhập môn ngành

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:1-3) ngày: 15/11/2018

15/11/2018:     Thông báo đến lớp: [16.Nh67] Cơ học đất

Hôm nay (15/11) sẽ không học bù cơ học đất tại phòng B302, lý do:Thầy ốm.