23/01/2019:     Thông báo đến lớp: [15.Nh50] Vật liệu chịu lửa

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:3-4) ngày: 26/01/2019

23/01/2019:     Thông báo đến lớp: [15.Nh13A] Thị giác máy tính

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:7-9) ngày: 24/01/2019

23/01/2019:     Thông báo đến lớp: [16.Nh47] Các hệ thống QLCL TP

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:1-3) ngày: 24/01/2019

23/01/2019:     Thông báo đến lớp: [16.Nh81] Quan trắc khảo sát môi trường

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:8-10) ngày: 23/01/2019

23/01/2019:     Thông báo đến lớp: [15.Nh63] Khai thác và TN đường

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:7-9) ngày: 23/01/2019

23/01/2019:     Thông báo đến lớp: [17.Nh34] Vật lý 3

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:7-10) ngày: 23/01/2019

23/01/2019:     Thông báo đến lớp: [16.Nh28] Anh văn CN điện

Dear all,

 

 Tài liệu môn học sẽ được thường xuyên update lại link này. Các bạn thường xuyên truy cập để cập nhật tài liệu nhé. Thanks all.

 

https://dutudn-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/phuongnhv_dut_udn_vn/ElOsfHIn-ktJj9DK3fuEW9UB4w6qhbV__PvSxvhbKH0PJQ?e=t2fCQl

 

Thân,

NHV Phương

23/01/2019:     Thông báo đến lớp: [15.Nh84] Định mức KT trong XD

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:1-3) ngày: 25/01/2019

23/01/2019:     Thông báo đến lớp: [15.Nh84] Định mức KT trong XD

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 25/01/2019,Tiết: 2-5, phòng: F210

23/01/2019:     Thông báo đến lớp: [15.Nh67B] ĐA Tổ chức thi công

Hi,

Số liệu, quy định làm DA TCTC... tham khảo theo link

https://drive.google.com/drive/folders/1mMVKfaodS0xLfda0rr8y4KGIT0DZ02oK?usp=sharing

MCT.

23/01/2019:     Thông báo đến lớp: [17.Nh68] KT nhiệt, [17.Nh77] KT nhiệt

Chào các em  sinh viên 2 lớp HP Kỹ thuật nhiệt 17.Nh68 và 17.Nh77, Thầy gửi các em slide bài giảng từ chương 1 đến chưong 4, đề cương môn học, 2 bài tập tự luyện, 1 bài tập lớn.

https://drive.google.com/file/d/1a3631MoNxlgFEvNt_w1WJwc-CTASV-3R/view?usp=sharing

23/01/2019:     Thông báo đến lớp: [15.Nh69] Kinh tế XD

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:3-3) ngày: 23/01/2019

23/01/2019:     Thông báo đến lớp: [16.Nh67] Phương pháp tính

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:4-5) ngày: 24/01/2019

23/01/2019:     Thông báo đến lớp: [15.Nh16] Mật mã học

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:1-3) ngày: 23/01/2019

23/01/2019:     Thông báo đến lớp: [17.Nh42] Cấu kiện điện tử

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:3-5) ngày: 23/01/2019

23/01/2019:     Thông báo đến lớp: [17.Nh16] KT điện tử

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:1-2) ngày: 23/01/2019

23/01/2019:     Thông báo đến lớp: [16.Nh48] Vi sinh

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:7-10) ngày: 23/01/2019

23/01/2019:     Thông báo đến lớp: [15.Nh14] Thị giác máy tính

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:1-3) ngày: 23/01/2019

23/01/2019:     Thông báo đến lớp: [17.Nh68] KT nhiệt, [17.Nh77] KT nhiệt

Chào các em  sinh viên 2 lớp HP Kỹ thuật nhiệt 17.Nh68 và 17.Nh77, Thầy gửi các em slide bài giảng từ chương 1 đến chưong 4, đề cương môn học, 2 bài tập tự luyện, 1 bài tập lớn.https://drive.google.com/?id=1a3631MoNxlgFEvNt_w1WJwc-CTASV-3R

22/01/2019:     Thông báo đến lớp: [16.Nh68] Cấp thoát nước

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:7-9) ngày: 23/01/2019

22/01/2019:     Thông báo đến lớp: [16.Nh25] Kỹ thuật an toàn nhiệt

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:9-10) ngày: 23/01/2019

22/01/2019:     Thông báo đến lớp: [16.Nh22] Kỹ thuật an toàn nhiệt

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:7-8) ngày: 23/01/2019

22/01/2019:     Thông báo đến lớp: [16.Nh63] Cơ học kết cấu 2

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:8-10) ngày: 23/01/2019

22/01/2019:     Thông báo đến lớp: [15.Nh06A] ĐA CN CAD/CAM/CNC

Thầy lấy tên lớp để xin phòng cho lớp khác, chứ không phải Thông qua ĐA đâu nên các em không đến

22/01/2019:     Thông báo đến lớp: [15.Nh06A] ĐA CN CAD/CAM/CNC

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 23/01/2019,Tiết: 2-4, phòng: B106