Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1101160012Nguyễn Tất Đại24/08/199816C1A
2101160014Trần Văn Đạt23/03/199816C1A
3101160015Hoàng Công Đức17/11/199816C1A
4101160016Phạm Xuân Đức12/09/199816C1A
5101160017Phan Xuân Hạ04/04/199816C1A
6101160087Nguyễn Anh Hào06/01/199816C1B
7101160018Nguyễn Ngọc Hậu05/08/199816C1A
8101160020Võ Hồng Hiếu05/06/199716C1A
9101160022Lê Phước Học28/04/199816C1A
10101160090Trần Văn Hoài20/11/199816C1B
11101160025Đinh Quang Huy23/09/199816C1A
12101160023Tô Tuấn Hùng26/07/199716C1A
13101160027Nguyễn Thiện Kế03/11/199716C1A
14101160098Võ Quốc Khánh02/09/199816C1B
15101160028Phạm Bá Khương15/01/199816C1A
16101160030Nguyễn Thành Long09/11/199816C1A
17101160033Dư Văn Nam07/03/199816C1A
18101160034Nguyễn Văn Nghĩa20/11/199816C1A
19101160036Hồ Xuân Nhật07/10/199816C1A
20101160107Phan Văn Nhật10/06/199816C1B
21101160038Nguyễn Văn Pháp21/10/199816C1A
22101160109Trần Thanh Pháp24/05/199816C1B
23101160041Trịnh Thanh Phước04/11/199716C1A
24101160042Đào Ngọc Quân20/01/199816C1A
25101160044Lê Đình Quý14/10/199816C1A
26101160115Lê Thanh Sáng10/08/199716C1B
27101160045Lê Văn Sáng08/07/199716C1A
28101160048Nguyễn Văn Tài25/11/199816C1A
29101160049Kiều Ngọc Thành11/07/199816C1A
30101150144Nguyễn Viết Thắng05/03/199715C1C
31101160052Nguyễn Phước Thuần10/04/199816C1A
32101160053Huỳnh Xuân Thuận27/01/199816C1A
33101160055Nguyễn Văn Tiến12/01/199816C1A
34101150101Trần Văn Tiến15/03/199715C1B
35101160054Lê Văn Tiệm21/10/199816C1A
36101160058Nguyễn Văn Tĩnh28/11/199816C1A
37101160056Lê Hữu Tín20/10/199716C1A
38101160057Phạm Phú Tín15/10/199816C1A
39101160059Trần Thạnh Trị20/01/199716C1A
40101160060Lê Đức Trung20/10/199616C1A
41101160062Võ Chí Trung14/01/199816C1A
42101160064Nguyễn Anh Tuấn07/03/199816C1A
43101160070Nguyễn Văn Tuyến04/01/199516C1A
44101160071Hồ Trần Tuyệt13/04/199816C1A
45101160065Mai Thanh Tùng02/01/199816C1A
46101160066Nguyễn Thanh Tùng03/02/199816C1A
47101160067Võ Thanh Tùng15/04/199816C1A
48101160076Võ Văn Vinh16C1A