Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1101150155Trần Văn An02/03/199715CDT1
2101150008Nguyễn Văn Anh20/07/199715C1A
3101150156Bùi Công Bảo08/07/199715CDT1
4101150109Trần Phúc Chiến21/11/199715C1C
5101150017Nguyễn Đức Duy07/07/199715C1A
6101150204Nguyễn Thành Duy10/04/199715CDT2
7101150205Nguyễn Đình Giang01/03/199715CDT2
8101150206Phan Nhật Hạ02/05/199715CDT2
9101150207Phan Hoằng Hảo08/02/199615CDT2
10101150165Võ Văn Hoàng Hiệp05/06/199715CDT1
11101150209Lương Văn Hoàng20/05/199615CDT2
12101120294Đàm Đình Hòa25/08/199312CDT1
13101150169Bùi Trung Huy14/07/199615CDT1
14101150170Huỳnh Anh Khoa19/05/199715CDT1
15101150214Trần Ngọc Linh03/02/199715CDT2
16101150216Nguyễn Hoàng Long14/05/199715CDT2
17101150082Nguyễn Tiến Lưu04/01/199715C1B
18101150217Chế Thanh Luận20/07/199715CDT2
19101150175Nguyễn Nhật Minh26/04/199715CDT1
20101150219Bùi Văn Nam19/01/199615CDT2
21101150034Nguyễn Sỹ Nam18/04/199715C1A
22101150176Nguyễn Tùng Nguyên01/09/199715CDT1
23101150220Nguyễn Ngọc Nhật13/05/199715CDT2
24101150038Nguyễn Văn Ninh22/09/199715C1A
25101150091Phạm Văn Phương09/02/199615C1B
26101150180Hồ Văn Phước01/02/199715CDT1
27101150224Phan Bá Quang08/09/199715CDT2
28101150225Trần Ngọc Quốc04/11/199715CDT2
29101150182Mai Hồng Sơn16/09/199715CDT1
30101150226Phan Văn Sơn14/10/199715CDT2
31101150046Trần Văn Sỹ20/05/199715C1A
32101140198Nguyễn Hữu Tân22/01/199614CDT2
33101150096Nguyễn Văn Thắng08/10/199615C1B
34101150228Trần Hiếu Thắng03/08/199715CDT2
35101150229Lê Đức Thịnh04/04/199715CDT2
36101150098Trần Quốc Thiệu20/10/199715C1B
37101150187Nguyễn Việt Tiến20/08/199715CDT1
38101150231Dương Huy Tiệp29/03/199715CDT2
39101150189Nguyễn Văn Tỉnh06/10/199715CDT1
40101150188Lê Quốc Tín06/03/199715CDT1
41101150233Lê Phúc Toàn28/04/199715CDT2
42101150191Hồ Công Triệu08/07/199715CDT1
43101150235Lê Nhật Trường23/11/199715CDT2
44101150237Hà Xuân Tuấn14/12/199715CDT2
45101150194Hoàng Anh Tuấn21/09/199715CDT1
46101150238Lê Văn Tuấn12/01/199715CDT2
47101150195Phù Văn Anh Tuấn30/11/199715CDT1
48101150241Huỳnh Đức Quang Vinh18/12/199715CDT2