Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1102160206Lê Văn Anh14/01/199816TCLC2
2102160208Nguyễn Năm Thành Đạt19/05/199816TCLC2
3102160209Lê Minh Đức23/09/199816TCLC2
4102160212Nguyễn Trần Hậu01/08/199816TCLC2
5102160143Nguyễn Hữu Hoàng Hưng21/09/199816TCLC2
6102160214Nguyễn Mạnh Huy18/12/199816TCLC2
7102160215Đoàn Văn Khánh23/04/199816TCLC2
8102160216Phan Kỳ07/05/199816TCLC2
9102160217Đặng Xuân Lộc20/04/199816TCLC2
10102160219Nguyễn Bích Ngọc01/02/199816TCLC2
11102160220Nguyễn Thị Khánh Như30/11/199816TCLC2
12102160221Nguyễn Phước Phi03/06/199816TCLC2
13102160223Lê Trần Hồng Phúc15/09/199816TCLC2
14102160228Lê Thị Trâm06/12/199816TCLC2