Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1103150101Lê Văn Bảo23/05/199715C4B
2103150102Giao Thắng Bình16/06/199715C4B
3103150025Hoàng Trọng Bình31/03/199715C4A
4103150026Nguyễn Đức Chính20/09/199715C4A
5103150028Trần Quang Công19/03/199715C4A
6103150029Lê Văn Cường17/02/199715C4A
7103150239Phạm Tùng Dương20/02/199715C4VA
8103150107Nguyễn Đình Đạt25/02/199715C4B
9103150030Nguyễn Tấn Đạt04/07/199715C4A
10103150031Hồ Quốc Đoàn12/09/199615C4A
11103150034Trần Quang Đức16/07/199715C4A
12103150036Nguyễn Như Hải20/05/199715C4A
13103150114Nguyễn Văn Hải11/04/199715C4B
14103150037Phạm Hưng Hải12/10/199715C4A
15103150038Hồ Trọng Hiếu10/02/199615C4A
16103150039Tô Ngọc Hiếu04/10/199715C4A
17103150118Trần Văn Hoàn06/06/199515C4B
18103150040Nguyễn Hòa12/09/199715C4A
19103150125Võ Đình Huy27/10/199715C4B
20103150048Phan Văn Huyến24/08/199715C4A
21103150120Đỗ Huy Hùng23/07/199715C4B
22103150121Nguyễn Viết Hùng01/05/199715C4B
23103150043Phan Quang Hùng13/03/199715C4A
24103150123Nguyễn Đình Hữu06/03/199715C4B
25103150049Đào Duy Khánh28/05/199715C4A
26103150052Lê Quang Hoàng Kiệt03/11/199715C4A
27103150054Nguyễn Hữu Lãm27/01/199715C4A
28103150133Đặng Quang Long02/02/199715C4B
29103150136Hoàng Văn Minh28/02/199715C4B
30103150060Võ Hà Nam12/01/199715C4A
31103150062Phạm Phúc Nhật21/01/199715C4A
32103150064Cao Đại Phong27/09/199715C4A
33103150065Lê Thanh Phong03/10/199715C4A
34103150145Phạm Hoàn Phúc09/02/199715C4B
35103150148Nguyễn Phú Quốc12/04/199715C4B
36103150071Nguyễn Thế Quyền29/09/199715C4A
37103150076Ngô Văn Tâm10/10/199615C4A
38103150157Nguyễn Văn Thanh11/11/199715C4B
39103150079Nguyễn Xuân Thanh22/07/199515C4A
40103150155Trần Hữu Gia Thái03/10/199715C4B
41103150082Đào Văn Thiên09/03/199715C4A
42103150253Ngô Đức Thọ07/09/199715C4VA
43103150086Nguyễn Phan Thuận18/10/199715C4A
44103150165Hoàng Văn Thủy20/10/199715C4B
45103150167Nguyễn Văn Tín12/11/199715C4B
46103150255Nguyễn Văn Trung06/11/199715C4VA
47103150172Văn Viết Tư20/10/199715C4B
48103150094Nguyễn Anh Tuấn20/06/199715C4A