Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1103150101Lê Văn Bảo23/05/199715C4B
2103150102Giao Thắng Bình16/06/199715C4B
3103150028Trần Quang Công19/03/199715C4A
4103150107Nguyễn Đình Đạt25/02/199715C4B
5103140142Nguyễn Văn Đức02/07/199514KTTT
6103150033Nguyễn Văn Đức05/09/199715C4A
7103150034Trần Quang Đức16/07/199715C4A
8103150114Nguyễn Văn Hải11/04/199715C4B
9103150038Hồ Trọng Hiếu10/02/199615C4A
10103150117Trần Văn Hiếu26/06/199715C4B
11103150118Trần Văn Hoàn06/06/199515C4B
12103150040Nguyễn Hòa12/09/199715C4A
13103150124Lê Quốc Huy25/12/199715C4B
14103150125Võ Đình Huy27/10/199715C4B
15103150126Nguyễn Ngọc Huynh03/02/199715C4B
16103150120Đỗ Huy Hùng23/07/199715C4B
17103150123Nguyễn Đình Hữu06/03/199715C4B
18103150049Đào Duy Khánh28/05/199715C4A
19103150127Phạm Trọng Khánh02/09/199715C4B
20103150128Phan Duy Khôi11/02/199615C4B
21103150133Đặng Quang Long02/02/199715C4B
22103140155Nguyễn Thanh Long16/02/199614KTTT
23103150136Hoàng Văn Minh28/02/199715C4B
24103150138Nguyễn Hoài Nam25/08/199715C4B
25103150141Trần Văn Nhật29/07/199715C4B
26103150145Phạm Hoàn Phúc09/02/199715C4B
27103150146Phan Rô Píp03/10/199615C4B
28103150147Trương Hồng Quang13/08/199615C4B
29103150148Nguyễn Phú Quốc12/04/199715C4B
30103150071Nguyễn Thế Quyền29/09/199715C4A
31103150150Nguyễn Văn Quyền20/05/199715C4B
32103150073Nguyễn Đình Sa23/03/199615C4A
33103150152Đinh Như Sơn24/02/199615C4B
34103150076Ngô Văn Tâm10/10/199615C4A
35103140170Huỳnh Văn Tấn13/04/199614KTTT
36103150157Nguyễn Văn Thanh11/11/199715C4B
37103150079Nguyễn Xuân Thanh22/07/199515C4A
38103150158Nguyễn Văn Thành29/02/199615C4B
39103150160Võ Lê Duy Thảo17/01/199715C4B
40103150084Nguyễn Xuân Thịnh20/11/199715C4A
41103140174Hồ Văn Thiền16/03/199614KTTT
42103150163Biện Văn Thọ20/01/199715C4B
43103150165Hoàng Văn Thủy20/10/199715C4B
44103150166Lê Trung Tín18/03/199715C4B
45103150167Nguyễn Văn Tín12/11/199715C4B
46103150090Đặng Mậu Toàn13/10/199715C4A
47103150254Lê Quý Trọng26/06/199715C4VA
48103150172Văn Viết Tư20/10/199715C4B
49103150095Lê Kim Tường01/12/199715C4A
50103150093Nguyễn Hồ Quang Tú24/01/199715C4A
51103150177Phạm Huy Vũ30/07/199615C4B