Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1103150026Nguyễn Đức Chính20/09/199715C4A
2103150104Hoàng Ngọc Công01/01/199715C4B
3103150029Lê Văn Cường17/02/199715C4A
4103150237Huỳnh Thái Danh12/04/199715C4VA
5103150239Phạm Tùng Dương20/02/199715C4VA
6103150112Lê Minh Dũng22/08/199715C4B
7103150030Nguyễn Tấn Đạt04/07/199715C4A
8103150108Phạm Quang Đạt01/10/199715C4B
9103150240Đậu Đình Đức23/11/199715C4VA
10103150242Nguyễn Đình Hải18/03/199615C4VA
11103150036Nguyễn Như Hải20/05/199715C4A
12103150116Nguyễn Minh Hiếu10/10/199615C4B
13103150041Nguyễn Hoàng18/06/199715C4A
14103150044Lê Đức Hưng29/05/199715C4A
15103150046Cao Trung Huy22/03/199715C4A
16103150047Tán Nguyên Huy01/04/199715C4A
17103150048Phan Văn Huyến24/08/199715C4A
18103150121Nguyễn Viết Hùng01/05/199715C4B
19103150054Nguyễn Hữu Lãm27/01/199715C4A
20103150135Hồ Văn Mẫn09/04/199715C4B
21103150058Nguyễn Đình Minh03/11/199715C4A
22103150059Nguyễn Bá Nam04/08/199715C4A
23103150060Võ Hà Nam12/01/199715C4A
24103150061Nguyễn Văn Nghĩa23/11/199615C4A
25103150247Vương Khánh Nhật10/01/199715C4VA
26103150143Chu Văn Phong02/02/199615C4B
27103150066Vũ Duy Phong01/06/199715C4A
28103150248Nguyễn Văn Phúc08/02/199615C4VA
29103150249Bùi Quốc Quang19/01/199715C4VA
30103150250Đoàn Sỹ Sơn03/10/199715C4VA
31103150252Lê Văn Sum25/10/199715C4VA
32103150075Võ Văn Sỹ09/08/199515C4A
33103150159Trần Văn Thành09/02/199715C4B
34103150077Bùi Văn Thắng03/02/199715C4A
35103150082Đào Văn Thiên09/03/199715C4A
36103150086Nguyễn Phan Thuận18/10/199715C4A
37103150090Đặng Mậu Toàn13/10/199715C4A
38103150170Lê Hồng Trung06/10/199615C4B
39103150255Nguyễn Văn Trung06/11/199715C4VA
40103150091Võ Văn Trực12/09/199715C4A
41103150094Nguyễn Anh Tuấn20/06/199715C4A
42103150173Tạ Đình Tuấn04/02/199715C4B
43103150257Thiều Đình Văn25/08/199715C4VA
44103150096Phạm Ngọc Viễn10/07/199515C4A
45103150174Nguyễn Kiên Vĩ23/08/199615C4B
46103150098Nguyễn Tiến Vũ23/05/199415C4A
47103150261Trần Sỹ Vũ18/08/199715C4VA
48103140136Huỳnh Lập Xuân19/05/199614C4B