Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1103140070Nguyễn Mạnh Bảo29/12/199614THACO
2103140006Trần Văn Cảm12/05/199614THACO
3103140007Nguyễn Văn Chiến09/11/199614THACO
4103140074Hồ Văn Chứng10/06/199614THACO
5103140081Lê Ngọc Duy07/05/199614THACO
6103140077Trần Đình Đây02/07/199614THACO
7103140079Trần Minh Đức07/04/199614THACO
8103140084Hồ Nguyễn Khánh Hân01/01/199614THACO
9103140098Võ Trọng Nam16/08/199614THACO
10103140100Trần Cao Nguyên06/01/199614THACO
11103140103Nguyễn Tấn Phát14/03/199614THACO
12103140107Hoàng Trọng Quân22/06/199614THACO
13103140109Phan Ngọc Quý21/01/199614THACO
14103140110Huỳnh Văn Sang14/09/199614THACO
15103140047Văn Công Tài22/02/199614THACO
16103140113Lê Minh Tâm06/08/199614THACO
17103140050Huỳnh Trung Thanh06/07/199614THACO
18103140116Đinh Văn Thắng12/03/199514THACO
19103140119Nguyễn Văn Thông25/09/199614THACO
20103140121Trần Minh Trân20/01/199614THACO
21103140057Cao Văn Trung18/08/199614THACO
22103140132Trần Tý30/06/199614THACO
23103140063Nguyễn Anh Văn15/09/199614THACO
24103140135Trương Công Vũ23/11/199614THACO