Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1103140002Trương Ngọc Anh10/09/199614C4A
2103140075Nguyễn Đức Cường17/03/199614C4B
3103140140Nguyễn Mạnh Cường12/11/199614KTTT
4103160030Trần Tấn Dược03/02/199816C4A
5103140014Bùi Khắc Điệp15/01/199514C4A
6103140015Hồ Văn Đức08/07/199614C4A
7103160091Lê Văn Đức22/11/199816C4B
8103160155Đàm Thanh Hải16/10/199716KTTT
9103140020Đoàn Phước Hiền23/10/199614C4A
10103140024Võ Văn Hoan10/12/199614C4A
11103140025Nguyễn Đình Hưng14/04/199614C4A
12103140149Nguyễn Xuân Hùng02/05/199514KTTT
13103140028Đoàn Văn Kiệt10/10/199614C4A
14103140154Hứa Văn Lộc24/12/199614KTTT
15103160115Thới Văn Nghĩa03/02/199816C4B
16103160171Lê Thành Nhân04/01/199816KTTT
17103160116Cao Long Nhật29/03/199816C4B
18103160117Đào Duy Minh Nhật08/02/199816C4B
19103140039Lê Minh Phụng30/12/199614C4A
20103140164Lê Văn Phước18/01/199614KTTT
21103140167Nguyễn Văn Quốc25/12/199614KTTT
22103150069Nguyễn Văn Quốc01/01/199515C4A
23103140168Trần Quốc04/07/199514KTTT
24103160178Nguyễn Công Nhật Rin11/04/199816KTTT
25103140112Nguyễn Đăng Tài13/04/199614C4B
26103130175Phạm Quốc Tài07/01/199513C4B
27103140048Nguyễn Thành Tâm20/07/199614C4A
28103150214Nguyễn Bá Thành30/12/199315KTTT
29103160129Đổ Văn Thái10/01/199816C4B
30103160183Bùi Văn Thắng27/02/199816KTTT
31103150211Phạm Thắng02/04/199715KTTT
32103170206Lê Huỳnh Thịnh30/04/199917KTTT
33103140051Nguyễn Văn Thịnh26/03/199514C4A
34103150220Mai Văn Thuận01/07/199615KTTT
35103160073Nguyễn Văn Thức08/11/199816C4A
36103160136Đỗ Thanh Tiến18/02/199816C4B
37103160077Đỗ Hữu Trác11/03/199716C4A
38103140178Lê Bá Trình01/09/199614KTTT
39103150254Lê Quý Trọng26/06/199715C4VA
40103160209Lê Văn Tư26/10/199716C4B
41103160143Bùi Đức Tuấn08/10/199716C4B
42103140060Dương Quốc Tuấn16/03/199614C4A
43103140181Nguyễn Thanh Tuấn05/06/199614KTTT
44103140179Huỳnh Ngọc Tú15/08/199614KTTT
45103140133Nguyễn Hoài Văn16/03/199614C4B
46103140182Phan Minh Viễn18/10/199614KTTT
47103140183Hoàng Nam Vương10/12/199514KTTT
48103140067Hoàng Như ý08/03/199614C4A