Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1105160110Đào Gia Anh Bảo20/12/199816DCLC1
2105160111Lê Thanh Chiến24/12/199716DCLC1
3105160112Nguyễn Xuân Chính25/01/199816DCLC1
4105160119Nguyễn Thị Thùy Dung11/07/199816DCLC1
5105160120Nguyễn Phạm Quang Duy16/06/199816DCLC1
6105160121Nguyễn Thanh Duy17/11/199816DCLC1
7105160116Lê Minh Đạt13/04/199816DCLC1
8105160118Nguyễn Doãn Đức24/01/199816DCLC1
9105160127Trần Quang Hoàng01/08/199816DCLC1
10105160131Trần Lê Thanh Liêm25/01/199816DCLC1