Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1105140276Nguyễn Đức Chính11/10/199614TDH1
2105140277Nguyễn Thành Công14/12/199614TDH1
3105140279Võ Trung Diệu01/05/199514TDH1
4105140281Nguyễn Lương Duy29/09/199614TDH1
5105140278Nguyễn Thành Đạt22/02/199614TDH1
6105140334Phạm Công Đông12/04/199614TDH2
7105140280Trần Xuân Đức01/05/199614TDH1
8105140282Hồ Tấn Hà03/02/199614TDH1
9105140337Nguyễn Văn Hảo26/08/199614TDH2
10105140284Trần Quang Hiệu17/04/199614TDH1
11105140340Nguyễn Huy Hoàng20/04/199614TDH2
12105140285Đặng Công Hòa13/09/199614TDH1
13105140341Đặng Văn Huấn27/04/199614TDH2
14105140288Nguyễn Anh Huy04/06/199614TDH1
15105140289Nguyễn Hoàng Huy09/11/199614TDH1
16105140343Phạm Ngọc Huy01/10/199614TDH2
17105140342Nguyễn Cảnh Hùng28/12/199614TDH2
18105140344Dương Đức Khải19/01/199614TDH2
19105140290Nguyễn Quốc Khải12/06/199614TDH1
20105140347Nguyễn Văn Kiên13/08/199614TDH2
21105140292Trần Xuân Kiên24/01/199614TDH1
22105140293Hoàng Tuấn Lễ18/02/199614TDH1
23105140348Trần Xuân Lỉnh04/03/199614TDH2
24105140295Hứa Thanh Long18/01/199614TDH1
25105140297Phạm Thanh Long08/06/199614TDH1
26105140351Nguyễn Duy Luân28/02/199614TDH2
27105140352Trần Xuân Mẫn26/10/199614TDH2
28105140299Trương Gia Nghĩa30/03/199614TDH1
29105140300Võ Hồ Ngọc24/05/199614TDH1
30105140301Vương Quang Nhân01/11/199614TDH1
31105140355Đỗ Duy Nhẫn12/02/199614TDH2
32105140304Bùi Thái Phong27/08/199614TDH1
33105140307Lê Văn Quỳnh01/01/199614TDH1
34105140310Nguyễn Hồng Sơn29/12/199614TDH1
35105140311Lê Nguyễn Anh Tân04/04/199614TDH1
36105140312Phan Văn Thạnh15/01/199514TDH1
37105140365Đặng Ngọc Thành17/05/199614TDH2
38105140364Nguyễn Quyết Thắng01/01/199614TDH2
39105140314Nguyễn Đức Thuận13/05/199614TDH1
40105140368Phan Anh Tiến04/09/199514TDH2
41105140369Đặng Văn Toàn25/09/199614TDH2
42105140315Nguyễn Văn Minh Triết11/10/199614TDH1
43105140316Võ Nhật Trường26/02/199514TDH1
44105140318Hoàng Minh Tuấn06/02/199614TDH1
45105140370Đinh Viết Tú24/01/199614TDH2
46105140375Hoàng Phạm Vân26/08/199614TDH2
47105140377Nguyễn Văn Vinh01/02/199614TDH2
48105140325Phạm Văn Vượng23/05/199514TDH1