Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1105150233Nguyễn Tất Bảo29/01/199615TDH1
2105150237Nguyễn Đình Chiến06/01/199615TDH1
3105140276Nguyễn Đức Chính11/10/199614TDH1
4105140277Nguyễn Thành Công14/12/199614TDH1
5105140281Nguyễn Lương Duy29/09/199614TDH1
6105140278Nguyễn Thành Đạt22/02/199614TDH1
7105140334Phạm Công Đông12/04/199614TDH2
8105140280Trần Xuân Đức01/05/199614TDH1
9105140282Hồ Tấn Hà03/02/199614TDH1
10105140337Nguyễn Văn Hảo26/08/199614TDH2
11105140284Trần Quang Hiệu17/04/199614TDH1
12105150260Nguyễn Trọng Hoàn08/08/199315TDH1
13105140340Nguyễn Huy Hoàng20/04/199614TDH2
14105140285Đặng Công Hòa13/09/199614TDH1
15105140341Đặng Văn Huấn27/04/199614TDH2
16105140288Nguyễn Anh Huy04/06/199614TDH1
17105140289Nguyễn Hoàng Huy09/11/199614TDH1
18105140343Phạm Ngọc Huy01/10/199614TDH2
19105140342Nguyễn Cảnh Hùng28/12/199614TDH2
20105140344Dương Đức Khải19/01/199614TDH2
21105140290Nguyễn Quốc Khải12/06/199614TDH1
22105140347Nguyễn Văn Kiên13/08/199614TDH2
23105140292Trần Xuân Kiên24/01/199614TDH1
24105140293Hoàng Tuấn Lễ18/02/199614TDH1
25105140348Trần Xuân Lỉnh04/03/199614TDH2
26105140295Hứa Thanh Long18/01/199614TDH1
27105140297Phạm Thanh Long08/06/199614TDH1
28105140352Trần Xuân Mẫn26/10/199614TDH2
29105140299Trương Gia Nghĩa30/03/199614TDH1
30105140300Võ Hồ Ngọc24/05/199614TDH1
31105140301Vương Quang Nhân01/11/199614TDH1
32105140355Đỗ Duy Nhẫn12/02/199614TDH2
33105140304Bùi Thái Phong27/08/199614TDH1
34105140207Nguyễn Hoàng Phương30/05/199614D3
35105140307Lê Văn Quỳnh01/01/199614TDH1
36105140360Nguyễn Xuân Quỳnh06/11/199614TDH2
37105140310Nguyễn Hồng Sơn29/12/199614TDH1
38105140311Lê Nguyễn Anh Tân04/04/199614TDH1
39105140312Phan Văn Thạnh15/01/199514TDH1
40105140365Đặng Ngọc Thành17/05/199614TDH2
41105140314Nguyễn Đức Thuận13/05/199614TDH1
42105140368Phan Anh Tiến04/09/199514TDH2
43105140315Nguyễn Văn Minh Triết11/10/199614TDH1
44105140316Võ Nhật Trường26/02/199514TDH1
45105140318Hoàng Minh Tuấn06/02/199614TDH1
46105140234Trần Văn Tùng02/11/199614D3
47105140375Hoàng Phạm Vân26/08/199614TDH2
48105140377Nguyễn Văn Vinh01/02/199614TDH2
49105140325Phạm Văn Vượng23/05/199514TDH1