Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1101180081Nguyễn Tuấn Anh15/08/200018C1B
2101180083Lý Gia Bảo24/04/200018C1B
3101180007Đỗ Thanh Bình20/12/200018C1A
4101180008Phan Thế Cầm26/05/200018C1A
5101180012Phạm Quang Cường22/11/200018C1A
6101180016Võ Tiến Đạt26/07/200018C1A
7101180013Đinh Hữu Đắc08/11/200018C1A
8101180094Phan Văn Đông19/04/200018C1B
9101180018Nguyễn Công Đức14/06/200018C1A
10101180019Phạm Tâm Đức15/07/199918C1A
11101180021Nguyễn Thanh Hải23/08/200018C1A
12101180099Phạm Vũ Hậu13/07/200018C1B
13101180024Nguyễn Hữu Hiếu07/04/200018C1A
14101180026Bùi Khắc Hoàng03/06/200018C1A
15101180027Lương Việt Hoàng20/06/200018C1A
16101180028Võ Nguyên Hoàng30/09/200018C1A
17101180106Phan Đức Hưng15/08/200018C1B
18101180108Hoàng Anh Huy03/12/200018C1B
19101180034Lâm Hoàng Khang10/04/200018C1A
20101180110Lê Quốc Khanh15/01/200018C1B
21101180036Nguyễn Văn Kỳ02/01/200018C1A
22101180037Trịnh Hoàng Lam13/09/199918C1A
23101180038Hồ Đức Lập14/02/200018C1A
24101180040Bùi Thanh Long23/04/199918C1A
25101180041Nguyễn Văn Long26/07/199918C1A
26101180118Thái Tăng Lưu03/11/200018C1B
27101180045Nguyễn Quang Nam09/10/200018C1A
28101180047Trần Cao Nguyên24/02/200018C1A
29101180048Phan Văn Nhân30/09/200018C1A
30101180123Lê Trung Nhật01/10/199918C1B
31101180049Võ Văn Nhật23/02/200018C1A
32101180124Võ Phong22/02/200018C1B
33101180051Nguyễn Xuân Phúc27/10/200018C1A
34101180053Nguyễn Sỹ Quang13/06/200018C1A
35101180054Lương Văn Anh Quốc06/07/200018C1A
36101180056Võ Ngọc Sang12/09/200018C1A
37101180058Hồ Minh Sự26/04/200018C1A
38101180059Phan Văn Tài13/01/200018C1A
39101180060Phan Hòa Thạch08/10/200018C1A
40101180061Nguyễn Đình Thái08/04/200018C1A
41101180062Trần Văn Thắng15/08/200018C1A
42101180065Ngô Văn Hoài Thin05/07/200018C1A
43101180066Nguyễn Huy Thông19/08/200018C1A
44101180069Thái Văn Tình25/07/200018C1A
45101180068Nguyễn Văn Tính07/06/200018C1A
46101180147Nguyễn Văn Trường13/10/200018C1B
47101180072Nguyễn Văn Trung23/03/200018C1A
48101180075Phan Văn Tú01/05/200018C1A