Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1109150011Hoàng Thái An11/06/199715X3A
2109150070Ngô Minh An20/03/199715X3B
3110150102Nguyễn Hùng Nhật An10/01/199715X1B
4109150228Nguyễn Thành An19/04/199715VLXD
5109150126Trần Lê Bình An01/01/199615X3C
6109150229Huỳnh Văn Anh01/01/199715VLXD
7109150127Lê Thế Vương Anh08/03/199715X3C
8110150181Nguyễn Dương Anh05/04/199715X1C
9109150012Nguyễn Tuấn Anh28/02/199715X3A
10109150072Phan Ngọc Anh04/05/199715X3B
11110150016Trần Ngọc Anh05/04/199715X1A
12109150230Trần Thị Kim Anh08/02/199715VLXD
13109150013Nguyễn Xuân Bằng30/06/199615X3A
14110150017Trần Thanh Bằng06/03/199615X1A
15110150103Hồ Ngọc Ba14/06/199615X1B
16110150018Nghiêm Sỹ Bảo08/03/199715X1A
17109150073Trần Gia Bảo16/01/199615X3B
18109120081Ngô Hoàng Bách02/04/199412VLXD
19109150231Nguyễn Thanh Bình09/01/199715VLXD
20110150183Cao Văn Bửu01/04/199715X1C
21109150232Nguyễn Hữu Ca25/02/199615VLXD
22109140204Trần Đức Cảnh30/08/199614X3C
23109150233Võ Thị Lê Kha Chi10/07/199615VLXD
24110150105Nguyễn Phước Chiến26/11/199715X1B
25110150184Phạm Văn Chiện26/06/199615X1C
26109120317Nguyễn Trần Nhật Chương06/06/199412X3C
27110150020Nguyễn Văn Chung27/07/199715X1A
28110150185Hà Đức Công09/10/199715X1C
29109150129Phan Chí Công10/06/199715X3C
30109150014Trần Văn Cương04/01/199715X3A
31110150021Nguyễn Quốc Cường15/11/199715X1A
32110150107Tôn Thất Cường21/12/199715X1B
33109150015Trần Đình Cường10/12/199715X3A
34110150186Trần Trọng Cường20/12/199715X1C
35109150235Trần Văn Cường12/02/199715VLXD
36109150132Võ Đình Danh19/12/199715X3C
37109150078Nguyễn Khắc Doanh01/09/199715X3B
38110150192Châu Thanh Dương02/01/199715X1C
39110150028Lê Đại Dương09/11/199715X1A
40110150113Nguyễn Văn Dương13/10/199615X1B
41110150193Nguyễn Văn Dương19/12/199715X1C
42109150137Võ Văn Dương01/01/199515X3C
43110150114Nguyễn Đình Dưỡng30/01/199615X1B
44110150110Đặng Công Duẩn09/07/199715X1B
45109150134Phạm Phú Duẩn18/07/199615X3C
46110150115Doãn Đình Duy15/09/199615X1B