Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1109150025Nguyễn Đức Hiếu10/05/199715X3A
2109140221Nguyễn Minh Hiếu30/08/199614X3C
3110150199Nguyễn Văn Hiếu08/07/199715X1C
4109150245Võ Công Hiếu31/05/199715VLXD
5110150198Lê Hiệp28/02/199615X1C
6109150026Phan Phước Hoạch24/09/199615X3A
7110150260Nguyễn Công Hoan26/05/199615X1C
8110150036Nguyễn Văn Hoà20/10/199615X1A
9109150086Nguyễn Trần Hoàn27/04/199615X3B
10110150037Lê Hữu Hoàng20/06/199515X1A
11110150122Lê Quốc Hoàng10/12/199715X1B
12109150246Lê Văn Hoàng15/08/199615VLXD
13109150247Nguyễn Văn Hoàng05/02/199615VLXD
14110150200Nguyễn Viết Anh Hoàng08/11/199715X1C
15110150038Trần Đức Hoàng30/09/199715X1A
16110150123Trần Thanh Hoàng05/04/199715X1B
17110150201Trương Nguyễn Kim Hoàng31/05/199715X1C
18110150121Bùi Xuân Hòa29/01/199715X1B
19109150085Đặng Văn Hòa12/03/199715X3B
20110150296Nguyễn Đăng Vĩnh Hòa27/12/199615X1A
21109150140Phạm Xuân Hòa01/05/199715X3C
22110150039Tống Phước Hội07/04/199715X1A
23110150125Bùi Công Hưng10/10/199715X1B
24109150142Nguyễn Mạnh Hưng28/07/199715X3C
25110150041Phan Hưng30/01/199715X1A
26109150028Trần Hữu Hưng26/03/199715X3A
27109150248Trần Thanh Hưng22/12/199715VLXD
28110150126Trần Thanh Hưng03/06/199715X1B
29109140013Cao Xuân Huệ04/07/199614VLXD
30110150042Bùi Anh Huy21/07/199715X1A
31110150127Ngô Đan Huy23/02/199715X1B
32110150204Nguyễn Huy08/05/199715X1C
33110150043Nguyễn Đức Huy02/08/199615X1A
34110150205Nguyễn Văn Huy28/05/199715X1C
35110150044Phạm Văn Huy05/05/199715X1A
36110150128Trần Phát Huy17/11/199715X1B
37109150249Trần Quang Huy28/03/199715VLXD
38109150250Võ Đức Huy10/07/199615VLXD
39109140151Võ Xuân Huy29/08/199614X3B
40110150206Ngô Trí Huỳnh01/09/199715X1C
41110150045Nguyễn Ngọc Huỳnh07/07/199715X1A
42109150144Trần Văn Huỳnh16/06/199715X3C
43109150027Bùi Mạnh Hùng23/04/199715X3A
44110150124Dương Quang Hùng15/08/199715X1B
45110150202Somsant Sura Pat Pichai Thanh Hùng06/12/199715X1C
46110150040Trịnh Quang Hùng30/05/199715X1A