Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1110150055Nguyễn Văn Mẫn16/09/199715X1A
2110150139Bùi Quang Anh Minh20/05/199715X1B
3109150258Đặng Ngọc Minh28/08/199715VLXD
4109150039Phan Xuân Minh16/03/199715X3A
5110150216Trần Công Minh28/02/199715X1C
6109150098Trương Trọng Minh28/01/199715X3B
7110150057Hồ Hoàng Nam27/10/199715X1A
8109150099Lê Quang Nam30/03/199715X3B
9110150217Nguyễn Thanh Nam14/03/199715X1C
10110150058Nguyễn Văn Nam25/10/199715X1A
11110150141Tạ Lê Ngọc Nam09/01/199715X1B
12110150218Nguyễn Đình Nguyên21/12/199715X1C
13110150059Nguyễn Quang Nguyên15/06/199615X1A
14109150260Phạm Văn Nhãn10/02/199715VLXD
15109150259Đỗ Hoàng Nhân05/09/199715VLXD
16110150142Lê Hữu Nhân01/10/199615X1B
17110150219Lê Tấn Nhân29/05/199715X1C
18110150060Ngô Quý Trung Nhân27/04/199715X1A
19109120417Nguyễn Văn Nhân25/08/199412X3CLC
20109150042Thạch Cảnh Ngô Nhân28/10/199715X3A
21109150043Nguyễn Quang Nhật06/08/199615X3A
22109150101Phạm Long Nhật05/10/199715X3B
23109150156Trần Quang Nhật16/09/199715X3C
24110150143Hồ Tấn Phát15/07/199715X1B
25110150220Nguyễn Phước Phát15/08/199715X1C
26109150157Dương Đức Phi23/02/199715X3C
27110150061Đinh Quang Phi06/08/199715X1A
28109150045Hoàng Giữ Phi20/01/199715X3A
29110120112Phạm Phước Phong10/10/199312X1A
30109150046Boualapha Phoutthachak15/03/199615X3A
31109150105Nguyễn Duy Phương26/03/199715X3B
32110150065Nguyễn Duy Phương09/01/199715X1A
33110150224Nguyễn Đình Minh Phương22/02/199715X1C
34110150145Lê Doãn Phước07/05/199715X1B
35110150223Nguyễn Hữu Phước14/01/199715X1C
36110150064Nguyễn Như Phước02/02/199615X1A
37109150048Nguyễn Văn Phước23/07/199715X3A
38110150146Trần Đại Phước10/08/199715X1B
39110150221Hồ Phú10/07/199615X1C
40110150062Hồ Đăng Phú25/10/199615X1A
41110150144Nguyễn Văn Phú01/01/199715X1B
42110150222Nguyễn Hồng Phúc31/05/199715X1C
43110150063Võ Công Hồng Phúc03/03/199715X1A
44110150147Nguyễn Đăng Quang24/06/199615X1B
45109150261Nguyễn Nhật Quang29/10/199715VLXD
46110150225Nguyễn Văn Quang29/08/199515X1C