Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1118150001Lê Thanh A22/07/199715KX1
2109150011Hoàng Thái An11/06/199715X3A
3118150053Lê Khởi An27/01/199715KX2
4109150070Ngô Minh An20/03/199715X3B
5111150068Nguyễn Quang An12/10/199715X2
6109150228Nguyễn Thành An19/04/199715VLXD
7121150001Nguyễn Thành An17/01/199615KT1
8118150002Phan Đình Xuân An27/03/199715KX1
9109150126Trần Lê Bình An01/01/199615X3C
10121150077Hà Lâm Anh02/10/199715KT2
11109110441Nguyễn Tuấn Anh27/07/199311VLXD
12109150012Nguyễn Tuấn Anh28/02/199715X3A
13109120139Nguyễn Văn Phi Anh19/07/199412X3A
14109150072Phan Ngọc Anh04/05/199715X3B
15109150013Nguyễn Xuân Bằng30/06/199615X3A
16109140201Tiêu Bảo Bảo30/08/199614X3C
17109150073Trần Gia Bảo16/01/199615X3B
18118150003Trương Đình Bảo28/04/199715KX1
19121150003Hồ Hữu Bách20/11/199615KT1
20121150005Đặng Bình24/12/199615KT1
21118150055Lê Xuân Bình22/12/199715KX2
22110150019Phạm Đình Hoàng Cao27/03/199715X1A
23109140204Trần Đức Cảnh30/08/199614X3C
24121150006Bùi Thị Bảo Châu02/11/199715KT1
25110110318Nguyễn Minh Châu19/09/199311X1B
26121150080Đào Thị Thùy Chi11/03/199715KT2
27109150233Võ Thị Lê Kha Chi10/07/199615VLXD
28121150007Nguyễn Trần Chí06/10/199715KT1
29118150004Nguyễn Thị Chung11/07/199715KX1
30111150069Lê Văn Công31/01/199715X2
31118150056Vũ Đào Thành Công25/04/199615KX2
32109150014Trần Văn Cương04/01/199715X3A
33111150070Đàm Mạnh Cường03/06/199715X2
34109150235Trần Văn Cường12/02/199715VLXD
35111150071Trần Văn Cường05/02/199715X2
36121150082Mai Đăng Dai05/08/199715KT2
37118150005Nguyễn Thị Danh04/04/199715KX1
38109150132Võ Đình Danh19/12/199715X3C
39109150075Lê Hồng Dân24/06/199715X3B
40109150131Nguyễn Bảo Dâng16/08/199415X3C
41109150078Nguyễn Khắc Doanh01/09/199715X3B
42118150007Lương Thị Phương Dung03/04/199715KX1
43118150059Lương Thị Thùy Dung30/05/199715KX2
44118150008Vũ Thị Thùy Dung15/03/199715KX1
45109120150Trần Nhất Duy25/11/199412X3A
46109150023Võ Văn Anh Duy03/04/199715X3A