Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1109150032Nguyễn Hoàng Kiên12/03/199715X3A
2111120027Trần Viết Kỷ10/08/199312THXD
3118150074Đặng Huỳnh Lâm27/05/199715KX2
4111150089Nguyễn Thành Lâm19/06/199715X2
5118150023Nguyễn Tùng Lâm01/10/199715KX1
6121150030Phạm Công Lập16/06/199715KT1
7121150103Trần Hoàng Lê24/03/199715KT2
8121150032Trần Thị Ngọc Liên01/03/199615KT1
9118150075Đặng Thị Kim Linh08/10/199715KX2
10118150024Hà Thuỳ Linh14/01/199715KX1
11118150076Hồ Thị Mỹ Linh12/02/199715KX2
12121150106Phạm Thảo Linh11/08/199715KT1
13109150147Phan Chí Linh21/10/199615X3C
14118150025Tôn Mỹ Linh28/09/199715KX1
15109150093Trần Văn Linh04/02/199715X3B
16109150095Bùi Bảo Long18/04/199715X3B
17118150026Nguyễn Hoàng Long09/01/199715KX1
18111150090Nguyễn Ngọc Long11/01/199715X2
19109150094Đỗ Văn Lộc28/07/199715X3B
20121150107Nguyễn Cao Lộc05/04/199715KT2
21121150035Nguyễn Lê Phước Lộc20/12/199715KT1
22109150035Nguyễn Đức Lợi17/10/199715X3A
23109150151Phan Lượng23/04/199715X3C
24121150109Lê Văn Luận07/07/199715KT2
25111150092Lê Đình Tâm Lực13/12/199715X2
26109150096Nguyễn Văn Lực09/08/199715X3B
27118150078Lê Thị Trúc Ly19/12/199715KX2
28109120107Nguyễn Trọng Mạnh27/12/199412VLXD
29121150037Lê Thị Phương Mai16/10/199715KT1
30121150110Phan Thị Thanh Mai04/04/199715KT2
31110150215Lê Phước Mãn24/08/199715X1C
32121150039Nguyễn Minh25/10/199615KT1
33118150027Nguyễn Văn Minh05/05/199715KX1
34109150039Phan Xuân Minh16/03/199715X3A
35121150112Trần Quang Minh19/12/199715KT2
36121150040Trương Nguyễn Tường Minh21/08/199715KT1
37111150094Trương Thanh Minh06/05/199715X2
38109150098Trương Trọng Minh28/01/199715X3B
39118150079Nguyễn Thị Diễm My30/05/199715KX2
40109150040Lê Phước Mỹ24/08/199715X3A
41109150099Lê Quang Nam30/03/199715X3B
42121150113Nguyễn Văn Hoàng Nam12/12/199615KT2
43121150041Dương Quang Hữu Nghĩa05/05/199615KT1
44110140189Lê Hữu Nghĩa20/04/199614X1C
45118150080Trần Thị Minh Nghĩa15/01/199715KX2
46121150114Trần Văn Nghĩa10/06/199615KT2