Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1121150042Văn Đức Nghĩa17/02/199615KT1
2118150029Hoàng Thị Ngọc05/05/199615KX1
3118150030Nguyễn Thị Kim Ngọc25/08/199715KX1
4109130137Đoàn Kim Trung Nguyên02/02/199513X3B
5118150081Trịnh Ngọc Nhã09/02/199715KX2
6121150044Mai Trọng Nhân06/05/199715KT1
7118150031Nguyễn Chí Nhân04/12/199715KX1
8118150032Nguyễn Văn Nhân12/01/199615KX1
9109150042Thạch Cảnh Ngô Nhân28/10/199715X3A
10109150043Nguyễn Quang Nhật06/08/199615X3A
11109150101Phạm Long Nhật05/10/199715X3B
12118150083Lê Vũ Quỳnh Như08/10/199715KX2
13111150095Lê Thị Cẩm Nhung08/01/199715X2
14109150044Huỳnh Văn Nhựt25/06/199715X3A
15109130139Lê Quang Nhựt22/06/199513X3B
16118150033Trần Thị Ni Ni14/05/199615KX1
17109150157Dương Đức Phi23/02/199715X3C
18109150045Hoàng Giữ Phi20/01/199715X3A
19109150046Boualapha Phoutthachak15/03/199615X3A
20118150034Đặng Phục21/05/199515KX1
21121150048Hoàng Thanh Phương19/05/199715KT1
22118150085Nguyễn Thị Phương19/10/199715KX2
23109150048Nguyễn Văn Phước23/07/199715X3A
24121150049Trần Thị Minh Phượng20/07/199715KT1
25109150047Lê Gia Quang Phú16/12/199715X3A
26118150084Ngô Quang Hồng Phúc15/09/199715KX2
27118150086Nguyễn Ngọc Quang02/05/199715KX2
28121150123Thân Trọng Nhật Quang02/11/199715KT2
29109150049Nguyễn Tấn Quân12/01/199715X3A
30121150122Phạm Quốc Quân01/01/199615KT2
31109150106Trần Công Quân21/11/199715X3B
32121150051Huỳnh Quốc03/11/199715KT1
33111150098Nguyễn Văn Quốc08/09/199715X2
34121150125Trần Thị Mỹ Quyên26/06/199715KT2
35121150126Lê Thị Ngọc Quỳnh19/07/199715KT2
36121150054Nguyễn Thị Thúy Quỳnh13/10/199715KT1
37121150124Đinh Nguyễn Quang Quý01/10/199415KT2
38118150035Nguyễn Đức Quý19/04/199615KX1
39109150163Phạm Hoàng Sinh10/01/199715X3C
40110150153Phạm Hoàng Song10/01/199715X1B
41109150052Đinh Hồng Sơn25/01/199715X3A
42118150087Hồ Thăng Sơn26/01/199715KX2
43109150053Lê Văn Sơn16/06/199615X3A
44118150036Nguyễn Hồng Sơn30/11/199615KX1
45109150108Trương Văn Sơn22/12/199715X3B
46121150057Hồ Trần Lệ Sương25/11/199615KT1