Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1118150030Nguyễn Thị Kim Ngọc25/08/199715KX1
2117150109Hồ Nguyễn Tố Nguyên09/01/199715QLMT
3110150059Nguyễn Quang Nguyên15/06/199615X1A
4109150100Hồ Thị Minh Nguyệt21/01/199715X3B
5117150110Vương Nguyễn Ánh Nguyệt19/11/199715QLMT
6118150081Trịnh Ngọc Nhã09/02/199715KX2
7109150260Phạm Văn Nhãn10/02/199715VLXD
8109150259Đỗ Hoàng Nhân05/09/199715VLXD
9118150031Nguyễn Chí Nhân04/12/199715KX1
10109120417Nguyễn Văn Nhân25/08/199412X3CLC
11118150032Nguyễn Văn Nhân12/01/199615KX1
12109150042Thạch Cảnh Ngô Nhân28/10/199715X3A
13117150052Trương Ngọc Nhân27/03/199715MT
14109150155Hà Quang Nhật11/09/199715X3C
15109150043Nguyễn Quang Nhật06/08/199615X3A
16109150101Phạm Long Nhật05/10/199715X3B
17109150156Trần Quang Nhật16/09/199715X3C
18111150035Phạm Đình Nhị02/04/199715THXD
19118150083Lê Vũ Quỳnh Như08/10/199715KX2
20117150112Ngô Thị Quỳnh Như16/09/199715QLMT
21111150095Lê Thị Cẩm Nhung08/01/199715X2
22117150053Trương Thị Hồng Nhung22/03/199715MT
23109150044Huỳnh Văn Nhựt25/06/199715X3A
24118150033Trần Thị Ni Ni14/05/199615KX1
25117150113Trần Thị Nương04/11/199715QLMT
26117150054Nguyễn Thị Kim Oanh15/03/199715MT
27117150055Võ Văn Pháp01/12/199615MT
28109150102Nguyễn Tấn Phát10/09/199715X3B
29111150036Nguyễn Thành Phát13/08/199715THXD
30109150157Dương Đức Phi23/02/199715X3C
31109150045Hoàng Giữ Phi20/01/199715X3A
32109150158Hồ Văn Nhật Phong23/09/199715X3C
33111150037Mạc Nguyễn Như Phong14/03/199715THXD
34109150046Boualapha Phoutthachak15/03/199615X3A
35118150034Đặng Phục21/05/199515KX1
36109150105Nguyễn Duy Phương26/03/199715X3B
37110150065Nguyễn Duy Phương09/01/199715X1A
38110150224Nguyễn Đình Minh Phương22/02/199715X1C
39117150116Nguyễn Thị Ngọc Phương27/04/199715QLMT
40117150117Nguyễn Thị Nguyên Phương07/11/199715QLMT
41111150039Lê Trường Phước04/09/199715THXD
42109150048Nguyễn Văn Phước23/07/199715X3A
43117150114Trần Lê Nguyên Phước26/02/199715QLMT
44109140245Lâm Bá Quốc Phú20/06/199614X3C
45109150047Lê Gia Quang Phú16/12/199715X3A