Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1118150042Trương Thị Thương02/06/199715KX1
2118150094Nguyễn Văn Thường12/10/199715KX2
3117150071Trần Thị Diệu Thường14/11/199715MT
4109150278Bùi Hải Thượng19/07/199715VLXD
5111150109Lê Thị Hoài Thu28/06/199615X2
6110120235Lò Đức Thuần17/05/198912X1B
7111150051Hà Đức Thuận02/08/199715THXD
8118150093Hồ Nguyễn Thanh Thuận11/08/199515KX2
9117150069Trân Thị Minh Thuận16/01/199715MT
10110150086Đỗ Văn Thuật28/10/199715X1A
11110150087Nguyễn Văn Thùy26/11/199615X1A
12117150127Nguyễn Thị Thu Thủy05/01/199715QLMT
13117150072Phan Thị Thu Thủy11/01/199715MT
14117150128Thiều Thị Thanh Thủy27/03/199715QLMT
15117150129Trần Thị Thanh Thủy04/04/199615QLMT
16117140121Đậu Thị Minh Thúy03/04/199614QLMT
17117150134Lê Tịnh11/05/199715QLMT
18118150043Lê Văn Tiên24/06/199715KX1
19109150171Võ Trung Tiễn16/05/199715X3C
20109150114Nguyễn Tiến12/02/199715X3B
21117150130Nguyễn Thị Cẫm Tiến14/05/199715QLMT
22109150060Phan Trọng Tiến02/11/199715X3A
23109150115Trần Thanh Tiến20/01/199615X3B
24118150095Vương Công Tiến24/11/199615KX2
25117150133Trần Thị Tình28/07/199615QLMT
26109130155Cái Văn Tín15/11/199513X3B
27111150053Hồ Xuân Sĩ Tín01/12/199715THXD
28117150073Huỳnh Quang Tín06/02/199715MT
29109150061Nguyễn Thành Tín08/08/199715X3A
30109150116Nguyễn Văn Tín30/01/199715X3B
31111150110Ninh Văn Tín06/10/199715X2
32117150131Võ Anh Tín24/05/199615QLMT
33111150111Hứa Văn Tính31/10/199715X2
34117150132Võ Thị Kim Tính19/11/199715QLMT
35109150172Đỗ Văn Toàn06/01/199615X3C
36111150054Đỗ Văn Toàn01/01/199615THXD
37117150074Lê Minh Toàn03/10/199715MT
38109150062Lê Văn Toàn18/12/199715X3A
39117150137Nguyễn Thị Trang21/03/199715QLMT
40117150138Nguyễn Thị Hoàng Trang25/10/199615QLMT
41118150044Nguyễn Thị Thùy Trang22/12/199615KX1
42117150139Nguyễn Trần Đoan Trang02/08/199615QLMT
43118150096Trần Văn Bích Trang20/10/199715KX2
44117150140Võ Thị Thùy Trang16/05/199715QLMT
45109150117Nguyễn Hữu Tranh01/07/199715X3B