Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1117160052Hồ Dịu Ny10/10/199816MT
2101160038Nguyễn Văn Pháp21/10/199816C1A
3101160109Trần Thanh Pháp24/05/199816C1B
4103160119Văn Phú Phát29/10/199816C4B
5102160057Nguyễn Hoàng Phi12/03/199816T1
6102160107Trương Đình Phi30/01/199816T2
7105160035Vongzalazid Phonexai24/12/199516D1
8105160089Châu Thanh Phong28/09/199816D2
9103160120Đinh Duy Phong28/10/199816C4B
10109160183Lê Bá Tuấn Phong05/03/199816X3B
11103160058Nguyễn Công Phong04/11/199816C4A
12106160041Nguyễn Đình Phong04/04/199816DT1
13107160051Nguyễn Hồng Phong30/01/199816H14
14103160121Nguyễn Tuấn Phong02/03/199816C4B
15110160247Phạm Xuân Phong23/03/199816X1C
16102160155Trần Giang Phong22/02/199816T3
17102160058Võ Đức Phong27/11/199816T1
18101160040Nguyễn Văn Phụng14/03/199816C1A
19105160038Đỗ Duy Phương07/02/199816D1
20105160092Hiên Phương19/05/199716D2
21103160059La Văn Phương03/03/199816C4A
22105160039Nguyễn Chính Phương12/05/199816D1
23108160034Nguyễn Hoàng Phương29/10/199816SK
24104160085Nguyễn Ngọc Phương20/04/199816N2
25101160112Nguyễn Sỹ Phương10/11/199716C1B
26108160035Phạm Văn Phương24/05/199816SK
27103160122Võ Đức Phương28/11/199816C4B
28102160059Vũ Trọng Phương12/10/199816T1
29101160111Đỗ Sĩ Phước12/04/199816C1B
30101160151Nguyễn Đức Đại Phước28/11/199816CDT1
31101160041Trịnh Thanh Phước04/11/199716C1A
32102160108Nguyễn Công Phú10/02/199816T2
33106160043Phạm Văn Phú16/12/199816DT1
34105160037Biện Văn Phúc08/05/199816D1
35104160033Hoàng Phước Phúc27/03/199816N1
36103160173Huỳnh Đức Phúc01/01/199816KTTT
37106160094Lê Nguyễn Đình Phúc11/08/199816DT2
38101160194Ngô Văn Hoàng Phúc01/01/199816CDT2
39106130114Tô Hoàng Phúc24/08/199513DT2
40101160110Trương Hoàng Phúc19/11/199816C1B
41102160156Võ Văn Phúc10/05/199816T3
42102160110La Nhật Quang19/10/199816T2
43103160204Lê Văn Quang10/11/199816C4B
44103160061Lê Xuân Quang06/03/199816C4A
45101160113Nguyễn Bảo Quang07/03/199816C1B
46109160185Nguyễn Lương Quang09/03/199816X3B