Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1103160072Nguyễn Văn Thuần17/10/199816C4A
2101160053Huỳnh Xuân Thuận27/01/199816C1A
3103150086Nguyễn Phan Thuận18/10/199715C4A
4102160070Đỗ Thị Minh Thuý17/05/199816T1
5107160067Đào Thị Thủy01/03/199716H14
6108160046Trần Huỳnh Bích Thủy03/07/199816SK
7117160073Nguyễn Thị Thanh Thúy30/06/199816MT
8103160073Nguyễn Văn Thức08/11/199816C4A
9106160102Hà Xuân Tịnh22/05/199816DT2
10109160071Võ Thanh Tiền13/07/199816VLXD
11105160100Phạm Thị Ngọc Tiên01/01/199816D2
12105160206Đổ Văn Tiến11/09/199816TDH
13103160136Đỗ Thanh Tiến18/02/199816C4B
14102160120Hà Xuân Tiến03/01/199816T2
15101160160Hoàng Nhật Tiến10/07/199716CDT1
16104160044Hoàng Nhật Tiến10/10/199816N1
17104160096Lê Đức Tiến14/01/199816N2
18103160137Ngô Hoàng Tiến17/02/199816C4B
19101160055Nguyễn Văn Tiến12/01/199816C1A
20118160109Nguyễn Văn Tiến23/11/199516KX2
21103160075Trần Bá Tiến19/01/199816C4A
22101160054Lê Văn Tiệm21/10/199816C1A
23103160076Trương Phú Tiệp02/01/199816C4A
24105160048Đặng Phúc Tình25/12/199716D1
25108160048Lê Quốc Tỉnh20/04/199816SK
26101160058Nguyễn Văn Tĩnh28/11/199816C1A
27101160056Lê Hữu Tín20/10/199716C1A
28103160138Nguyễn Quang Tín03/04/199816C4B
29101160057Phạm Phú Tín15/10/199816C1A
30105160207Hà Xuân Toàn03/01/199816TDH
31110160266Phạm Minh Toàn25/01/199516X1C
32104160045Phan Thanh Toàn14/01/199716N1
33109160138Trần Xuân Toàn10/07/199716X3A
34103160190Nguyễn Đức Toản02/01/199316KTTT
35103160207Ngô Văn Tòng25/01/199716C4B
36102160071Nguyễn Thị Thu Trang19/07/199816T1
37106160103Trần Thị Trang25/05/199816DT2
38102160121Trần Thị Ngọc Trang20/11/199816T2
39103160077Đỗ Hữu Trác11/03/199716C4A
40102160168Trương Thị Mỹ Trâm06/02/199816T3
41101160059Trần Thạnh Trị20/01/199716C1A
42109160204Trần Quốc Triều02/09/199816X3B
43106150215Bùi Nam Đoàn Triễn25/03/199715DT3
44105160208Nguyễn Duy Trinh19/05/198816TDH
45107160141Phạm Thị Trinh20/10/199816H2
46102160169Phan Thị Ngọc Trinh21/04/199716T3