Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1108160030Bùi Như Nam26/12/199816SK
2106160087Hoàng Hoài Nam27/02/199716DT2
3105160185Lê Hoài Nam04/11/199816TDH
4106160036Mai Phương Nam01/08/199816DT1
5104160082Nguyễn Đào Nam05/04/199816N2
6105160087Nguyễn Hồ Nam10/09/199816D2
7105160187Trần Văn Phương Nam02/08/199816TDH
8102160104Hồ Huỳnh Nga01/01/199816T2
9107160043Nguyễn Ngọc Thanh Nga26/04/199816H14
10107160109Nguyễn Thị Kiều Nga14/03/199816H2
11107160044Lê Thị Kiều Ngân14/11/199716H14
12107160220Lê Thị Thùy Ngân23/02/199816SH
13107160111Lương Thị Tuyết Ngân12/05/199816H2
14102160152Trần Thị Ngân12/09/199816T3
15106160088Đỗ Trọng Nghĩa07/02/199716DT2
16102160055Lê Đức Nghĩa08/07/199816T1
17110160173Lê Quang Nghĩa06/10/199816X1B
18105160190Nguyễn Hữu Nghĩa05/01/199816TDH
19101160034Nguyễn Văn Nghĩa20/11/199816C1A
20101160189Trần Quang Nghĩa24/07/199816CDT2
21103160170Trần Văn Nghĩa19/09/199816KTTT
22101160035Võ Văn Nghĩa18/05/199816C1A
23118130176Hồ Bảo Ngọc08/09/199513QLCN
24104160031Nguyễn Ngọc23/06/199816N1
25101160106Trương Ngọc02/10/199816C1B
26110160104Bùi Bạch Công Nguyên11/09/199816X1A
27107160045Hoàng Trọng Nguyên22/07/199816H14
28106160037Huỳnh Thị Tường Nguyên04/09/199816DT1
29106150040Nguyễn Ngọc Y Nguyên01/05/199715DT1
30105160032Nguyễn Văn Nguyên09/07/199816D1
31106160089Phạm Đình Nguyên15/03/199816DT2
32108160031Phạm Thị Nguyên19/11/199716SK
33105160088Phan Công Nguyên02/10/199516D2
34105160033Trần Đình Phúc Nguyên11/11/199816D1
35105160192Trương Đình Thành Nguyên10/01/199816TDH
36107160112Bùi Trần Thanh Nguyệt14/06/199816H2
37102160105Lê Thị Minh Nguyệt13/08/199816T2
38106160038Huỳnh Công Nhạc09/01/199816DT1
39108160032Nguyễn Nhanh19/07/199816SK
40103160054Trần Thanh Nhàn01/01/199816C4A
41107160046Lê Thị Nhả20/01/199816H14
42106160039Lê Đình Nhân13/01/199816DT1
43102160153Nguyễn Duy Nhân23/02/199816T3
44101160148Võ Huỳnh Huy Nhân07/01/199816CDT1
45106160090Đặng Thống Nhất01/04/199816DT2
46104160083Đặng Minh Nhật12/04/199816N2