Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1106180064Lê Tuấn Anh19/10/200018DT2
2105180127Trần Ung Đức Anh28/04/200018D3
3106180006Nguyễn Thái Bình16/04/200018DT1
4104140072Hồ Quang Cường09/05/199614N2
5106180077Bùi Tấn Duy19/10/200018DT2
6105180072Phù Chí Tiến Đạt15/09/200018D2
7105180136Lê Đình Đức28/05/200018D3
8105180020Lê Trung Hiếu24/12/200018D1
9106180021Trần Công Hoàn15/06/200018DT1
10106180022Nguyễn Minh Hoàng27/03/199918DT1
11101170028Nguyễn Mạnh Hùng28/06/199717C1A
12105180029Nguyễn Viết Khanh12/07/200018D1
13106180030Nguyễn Quốc Long21/06/200018DT1
14106180093Võ Thiện Long09/09/200018DT2
15106180031Hồ Lý16/10/200018DT1
16106180032Đặng Công Minh02/03/200018DT1
17106180033Nguyễn Phước Anh Minh02/01/200018DT1
18106180040Nguyễn Minh Phong07/05/200018DT1
19106180108Nguyễn Văn Quang05/04/200018DT2
20106180106Nguyễn Anh Quân09/11/200018DT2
21106180046Nguyễn Quang Sao10/04/200018DT1
22106180109Lê Hùng Sơn05/10/200018DT2
23106180110Ngô Đức Tài29/02/200018DT2
24106180111Lương Thanh Thắng27/06/200018DT2
25106180112Trương Anh Thắng10/04/200018DT2
26105180051Nguyễn Minh Thịnh01/01/200018D1
27106180114Nguyễn Công Thông28/11/200018DT2
28106180115Thân Thống09/05/200018DT2
29106180053Nguyễn Văn Thương14/02/200018DT1
30106180116Trương Công Tiến19/12/199618DT2
31106180055Nguyễn Bảo Trọng02/06/200018DT1