Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1110150105Nguyễn Phước Chiến26/11/199715X1B
2110150185Hà Đức Công09/10/199715X1C
3110150021Nguyễn Quốc Cường15/11/199715X1A
4110150186Trần Trọng Cường20/12/199715X1C
5110150114Nguyễn Đình Dưỡng30/01/199615X1B
6110150195Đoàn Văn Duy16/03/199615X1C
7110150189Lê Thành Đức08/08/199715X1C
8110150025Nguyễn Ngọc Đức27/02/199715X1A
9111140076Trương Hoàng Giỏi17/09/199614X2A
10111140077Lê Ti Gôn22/01/199614X2A
11110150116Lê Phụ Hải01/01/199715X1B
12110150118Nguyễn Văn Hậu07/07/199715X1B
13111160020Võ Công Hậu05/04/199616THXD
14110150038Trần Đức Hoàng30/09/199715X1A
15111160023Đặng Khánh Hòa07/06/199816THXD
16111160030Nguyễn Lê Phúc Khang28/10/199816THXD
17111140087Đặng Ngọc Khánh26/04/199614X2A
18111140086Huỳnh Công Khẩn01/01/199514X2A
19110150053Đặng Thiên Long13/06/199715X1A
20110150054Nguyễn Văn Lượng02/06/199715X1A
21111160033Bùi Thanh Luân11/03/199816THXD
22110150137Đoàn Tiến Lý01/06/199615X1B
23110150216Trần Công Minh28/02/199715X1C
24110150057Hồ Hoàng Nam27/10/199715X1A
25110150141Tạ Lê Ngọc Nam09/01/199715X1B
26110150218Nguyễn Đình Nguyên21/12/199715X1C
27111160035Phan Lưu Nguyễn27/05/199816THXD
28111160037Nguyễn Khánh Nhật06/11/199816THXD
29110150066Phạm Phú Quang27/02/199715X1A
30121150052Dương Trí Quý20/12/199615KT1
31110150069Huỳnh Ngọc Phước Sơn29/10/199715X1A
32110150151Lê Văn Sơn10/01/199715X1B
33110150230Trần Hữu Sơn01/07/199615X1C
34110150071Trần Thái Sơn09/03/199715X1A
35110150075Nguyễn Thiện Thạch02/09/199715X1A
36110150236Lê Ngọc Thanh05/01/199615X1C
37111160043Nguyễn Trần Anh Thái30/06/199816THXD
38110150243Trần Văn Thịnh26/09/199615X1C
39110150164Võ Nhật Thiện19/03/199715X1B
40110150244Nguyễn Văn Thuận17/02/199715X1C
41110150261Nguyễn Cảnh Toàn24/03/199715X1B
42110150174Nguyễn Văn Trường11/10/199715X1B
43110150253Văn Khắc Trường21/05/199715X1C
44110150297Đỗ Như Trung02/08/199615X1A
45111160056Nguyễn Thành Trung10/05/199816THXD
46110150254Nguyễn Ngọc Tuấn14/11/199715X1C
47110150258Bùi Vũ Vịnh10/09/199715X1C
48110150257Đàm Quốc Việt07/08/199715X1C
49110150259Trương Nguyên Vương09/03/199715X1C