Danh sách thi
Thông tin về ca thi, phòng thi:
Ca thi: Tên lớp học phần:
Ngày thi: Giờ thi:
Mã ca thi: Phòng thi:
STTSố thẻ Họ tên sinh viên Ngày sinhLớp sinh hoạt
1110150016Trần Ngọc Anh05/04/199715X1A
2110150019Phạm Đình Hoàng Cao27/03/199715X1A
3110150194Đặng Hồ Chí Duy06/09/199715X1C
4110150030Đặng Hoàng Duy08/09/199715X1A
5110150112Đỗ Quang Dũng12/05/199715X1B
6110150187Nguyễn Minh Đạt24/01/199715X1C
7110150024Hồ Xuân Điều04/01/199715X1A
8110150031Trần Ngọc Gôn04/04/199715X1A
9110150119Văn Ngọc Hiển27/11/199715X1B
10110150200Nguyễn Viết Anh Hoàng08/11/199715X1C
11110150123Trần Thanh Hoàng05/04/199715X1B
12110150201Trương Nguyễn Kim Hoàng31/05/199715X1C
13110150039Tống Phước Hội07/04/199715X1A
14110150042Bùi Anh Huy21/07/199715X1A
15110150043Nguyễn Đức Huy02/08/199615X1A
16110150045Nguyễn Ngọc Huỳnh07/07/199715X1A
17110150046Lê Đình Quốc Khánh02/09/199715X1A
18110150131Nguyễn Thanh Khoa26/10/199715X1B
19110150049Đặng Văn Lai12/03/199715X1A
20110150052Võ Đình Linh17/11/199715X1A
21110150136Hà Xuân Long29/06/199715X1B
22110150215Lê Phước Mãn24/08/199715X1C
23110150055Nguyễn Văn Mẫn16/09/199715X1A
24110150142Lê Hữu Nhân01/10/199615X1B
25110150061Đinh Quang Phi06/08/199715X1A
26110150145Lê Doãn Phước07/05/199715X1B
27110150146Trần Đại Phước10/08/199715X1B
28110150062Hồ Đăng Phú25/10/199615X1A
29110150063Võ Công Hồng Phúc03/03/199715X1A
30110150153Phạm Hoàng Song10/01/199715X1B
31110150074Trần Đình Tâm21/04/199715X1A
32110150161Trương Thanh Thảo17/05/199715X1B
33110150235Hồ Duy Thắng16/01/199715X1C
34110150158Trần Huy Thắng10/01/199715X1B
35110150084Nguyễn Thịnh01/02/199715X1A
36110150240Hoàng Văn Thiện08/05/199715X1C
37110150163Nguyễn Đình Thiện18/04/199715X1B
38110150167Huỳnh Ngọc Thương26/08/199715X1B
39110150168Nguyễn Mạnh Thủy17/04/199615X1B
40110150246Phan Châu Thủy17/12/199715X1C
41110150089Trần Thanh Tin03/02/199715X1A
42110150093Phù Trung Trịnh20/05/199715X1A
43110150171Đặng Hoàng Trí26/10/199715X1B
44110150251Ung Minh Trí01/09/199615X1C
45110150178Tôn Thất Tường15/04/199715X1B
46110150175Ngô Văn Tuấn28/01/199615X1B
47110150176Phan Anh Tuấn26/06/199715X1B
48110150256Nguyễn Hữu Tùng25/01/199715X1C
49110150179Nguyễn Thành Vinh16/02/199715X1B
50110150100Nguyễn Hà Như Vũ15/01/199715X1A