Lịch dạy của trường
Tùy chọn:
Tuần: Khoa:
Cán bộ:
Lịch dạy của trường:
T2 (24/06/2019)T3 (25/06/2019)T4 (26/06/2019)T5 (27/06/2019)T6 (28/06/2019)T7 (29/06/2019)CN (30/06/2019)
1-9,CSTT
Thực tập Sư phạm
Nguyễn Đức Sỹ

1-9,CSTT
Thực tập Sư phạm
Nguyễn Đức Sỹ

1-9,CSTT
Thực tập Sư phạm
Nguyễn Đức Sỹ

1-9,CSTT
Thực tập Sư phạm
Nguyễn Đức Sỹ

1-9,CSTT
Thực tập Sư phạm
Nguyễn Đức Sỹ

1-10,E110A - Bù1-10,E112 - Bù1-10,E110B - Bù*Ghi chú: Lịch được lập lúc 23:34 25/06/2019