Lớp học phần
Tùy chọn:
Học kỳ: Sắp xếp theo:
OPT1
Khoa:
OPT0
Khóa học:
STTTên lớp học phầnSố TC Giảng viênThời khóa biểu Tuần học SLSV Lịch trình Nhóm thiNgày thi Phòng thi Giờ thi CLC
101300111820xx91GDTC 1 (học lại)0Trung tâm GDTCT7,1-4,SVD28-4052
2013002118201806Thể dục 20Trung tâm GDTCT3,1-3,K.GDTC28-4050
3013002118201807Thể dục 20Trung tâm GDTCT7,8-10,K.GDTC22-3433-
4013002118201813Thể dục 20Trung tâm GDTCT3,1-3,K.GDTC28-4043
5013002118201814Thể dục 20Trung tâm GDTCT3,1-3,K.GDTC28-4043
6013002118201815Thể dục 20Trung tâm GDTCT2,8-10,K.GDTC28-4042
7013002118201816Thể dục 20Trung tâm GDTCT6,8-10,K.GDTC28-4045
8013002118201819Thể dục 20Trung tâm GDTCT5,8-10,K.GDTC28-4059
9013002118201824Thể dục 20Trung tâm GDTCT3,8-10,K.GDTC28-4010
10013002118201834Thể dục 20Trung tâm GDTCT3,1-3,K.GDTC28-4041
11013002118201835Thể dục 20Trung tâm GDTCT4,1-3,K.GDTC28-4044
12013002118201836Thể dục 20Trung tâm GDTCT5,1-3,K.GDTC28-4041
13013002118201837Thể dục 20Trung tâm GDTCT2,8-10,K.GDTC28-4045
14013002118201841Thể dục 20Trung tâm GDTCT5,8-10,K.GDTC28-4043
15013002118201846Thể dục 20Trung tâm GDTCT2,1-3,K.GDTC28-4034
16013002118201847Thể dục 20Trung tâm GDTCT4,1-3,K.GDTC28-4037
17013002118201852Thể dục 20Trung tâm GDTCT3,8-10,K.GDTC28-4024
18013002118201870Thể dục 20Trung tâm GDTCT6,8-10,K.GDTC28-4035
19013002118201871Thể dục 20Trung tâm GDTCT2,1-3,K.GDTC28-4049
20013002118201872Thể dục 20Trung tâm GDTCT4,1-3,K.GDTC28-4046
21013002118201884Thể dục 20Trung tâm GDTCT3,1-3,K.GDTC28-4016
22013002118201887Thể dục 2 (18PFIEV)0Trung tâm GDTCT7,7-10,SVĐ28-4054
23013003118201701GDTC 3 (17KTCLC1)0Trung tâm GDTCT7,7-10,SVD28-4051
24013003118201703GDTC 3 (17PFIEV_N1)0Trung tâm GDTCT7,7-10,SVD24-25;28-3832
25013003118201704GDTC 3 (17PFIEV_N2)0Trung tâm GDTCT7,7-10,SVD24-25;28-3835
2601300311820xx91GDTC 3 (học lại)0Trung tâm GDTCT7,7-10,SVD28-4026
27013004118201708Thể dục 40Trung tâm GDTCT7,8-10,K.GDTC17-25;28-2944-
28013004118201853GDTC 4 (17KTCLC2)0Trung tâm GDTCT7,7-10,SVD24-25;28-3847
29013005118201763GDTC 5 (15X3CLC)0Trung tâm GDTCT7,7-8,SVĐ28-4031
3001300511820xx91GDTC 5 (học lại)0Trung tâm GDTCT7,1-4,SVD28-4059
31013014118201701GDTC 4BR2 Nam 010Trung tâm GDTCT2,1-4,SVD24-25;28-4051
32013014118201702GDTC 4BR2 Nam 020Trung tâm GDTCT2,1-4,SVD24-25;28-4050
33013014118201703GDTC 4BR2 Nam 030Trung tâm GDTCT6,1-4,SVD24-25;28-4050
34013014118201704GDTC 4BR2 Nam 040Trung tâm GDTCT3,1-4,SVD24-25;28-4051
35013014118201705GDTC 4BR2 Nam 050Trung tâm GDTCT4,7-10,SVD24-25;28-4048
36013014118201706GDTC 4BR2 Nam 060Trung tâm GDTCT4,7-10,SVD24-25;28-4043
37013014118201707GDTC 4BR2 Nam 070Trung tâm GDTCT6,7-10,SVD24-25;28-4049
38013014118201708GDTC 4BR2 Nam 080Trung tâm GDTCT6,7-10,SVD24-25;28-4050
39013015118201701GDTC 4BC2 Nam 010Trung tâm GDTCT2,1-4,SVD24-25;28-4050
40013015118201702GDTC 4BC2 Nam 020Trung tâm GDTCT3,1-4,SVD24-25;28-4050
41013015118201703GDTC 4BC2 Nam 030Trung tâm GDTCT4,1-4,SVD24-25;28-4050
42013015118201704GDTC 4BC2 Nam 040Trung tâm GDTCT5,1-4,SVD24-25;28-4049
43013015118201705GDTC 4BC2 Nam 050Trung tâm GDTCT5,1-4,SVD24-25;28-4049
44013015118201706GDTC 4BC2 Nam 060Trung tâm GDTCT2,7-10,SVD24-25;28-4050
45013015118201707GDTC 4BC2 Nam 070Trung tâm GDTCT5,7-10,SVD24-25;28-4050
46013015118201709GDTC 4BC2 Nam 090Trung tâm GDTCT6,7-10,SVD24-25;28-4049
47013015118201710GDTC 4BC2 Nam 100Trung tâm GDTCT6,7-10,SVD24-25;28-4050
48013016118201701GDTC 4BĐ2 Nam 010Trung tâm GDTCT2,1-4,SVD24-25;28-4050
49013016118201702GDTC 4BĐ2 Nam 020Trung tâm GDTCT2,1-4,SVD24-25;28-4050
50013016118201703GDTC 4BĐ2 Nam 030Trung tâm GDTCT3,1-4,SVD24-25;28-4050
51013016118201704GDTC 4BĐ2 Nam 040Trung tâm GDTCT3,1-4,SVD24-25;28-4049
52013016118201705GDTC 4BĐ2 Nam 050Trung tâm GDTCT4,1-4,SVD24-25;28-4048
53013016118201706GDTC 4BĐ2 Nam 060Trung tâm GDTCT4,1-4,SVD24-25;28-4049
54013016118201707GDTC 4BĐ2 Nam 070Trung tâm GDTCT5,1-4,SVD24-25;28-4049
55013016118201708GDTC 4BĐ2 Nam 080Trung tâm GDTCT5,1-4,SVD24-25;28-4049
56013016118201709GDTC 4BĐ2 Nam 090Trung tâm GDTCT6,1-4,SVD24-25;28-4050
57013016118201710GDTC 4BĐ2 Nam 100Trung tâm GDTCT6,1-4,SVD24-25;28-4050
58013018118201701GDTC 4BC2 Nữ 010Trung tâm GDTCT2,1-4,SVD24-25;28-4050
59013018118201702GDTC 4BC2 Nữ 020Trung tâm GDTCT2,7-10,SVD24-25;28-4032
60013018118201703GDTC 4BC2 Nữ 030Trung tâm GDTCT4,1-4,SVD24-25;28-4043
61013019118201801GDTC 2 Nam 010Trung tâm GDTCT2,1-4,SVD28-4050
62013019118201804GDTC 2 Nam 040Trung tâm GDTCT2,7-10,SVD28-4053
63013019118201807GDTC 2 Nam 070Trung tâm GDTCT3,7-10,SVD28-4050
64013019118201808GDTC 2 Nam 080Trung tâm GDTCT3,7-10,SVD28-4050
65013019118201809GDTC 2 Nam 090Trung tâm GDTCT4,1-4,SVD28-4049
66013019118201810GDTC 2 Nam 100Trung tâm GDTCT4,1-4,SVD28-4049
67013019118201811GDTC 2 Nam 110Trung tâm GDTCT4,7-10,SVD28-4050
68013019118201812GDTC 2 Nam 120Trung tâm GDTCT4,7-10,SVD28-4049
69013019118201814GDTC 2 Nam 140Trung tâm GDTCT5,1-4,SVD28-4049
70013019118201815GDTC 2 Nam 150Trung tâm GDTCT5,7-10,SVD28-4049
71013019118201816GDTC 2 Nam 160Trung tâm GDTCT5,7-10,SVD28-4050
72013019118201817GDTC 2 Nam 170Trung tâm GDTCT6,1-4,SVD28-4049
73013019118201818GDTC 2 Nam 180Trung tâm GDTCT6,1-4,SVD28-4050
74013019118201819GDTC 2 Nam 190Trung tâm GDTCT6,7-10,SVD28-4050
75013019118201821GDTC 2 Nam 210Trung tâm GDTCT7,1-4,SVD28-4050
76013019118201822GDTC 2 Nam 220Trung tâm GDTCT7,1-4,SVD28-4050
77013019118201823GDTC 2 Nam 230Trung tâm GDTCT7,7-10,SVD28-4050
78013019118201824GDTC 2 Nam 240Trung tâm GDTCT7,7-10,SVD28-4050
79013019118201827GDTC 2 Nam 270Trung tâm GDTCT2,7-10,SVD28-4049
80013019118201828GDTC 2 Nam 280Trung tâm GDTCT2,7-10,SVD28-4050
81013019118201830GDTC 2 Nam 300Trung tâm GDTCT3,1-4,SVD28-4050
82013019118201832GDTC 2 Nam 320Trung tâm GDTCT3,7-10,SVD28-4050
83013019118201835GDTC 2 Nam 350Trung tâm GDTCT4,7-10,SVD28-4050
84013019118201836GDTC 2 Nam 360Trung tâm GDTCT4,7-10,SVD28-4049
85013019118201840GDTC 2 Nam 400Trung tâm GDTCT5,7-10,SVD28-4049
86013019118201841GDTC 2 Nam 410Trung tâm GDTCT6,1-4,SVD28-4050
87013019118201842GDTC 2 Nam 420Trung tâm GDTCT6,1-4,SVD28-4050
88013019118201845GDTC 2 Nam 450Trung tâm GDTCT2,1-4,SVD28-4050
89013019118201846GDTC 2 Nam 460Trung tâm GDTCT2,1-4,SVD28-4042
90013019118201847GDTC 2 Nam 470Trung tâm GDTCT2,7-10,SVD28-4049
91013019118201848GDTC 2 Nam 480Trung tâm GDTCT2,7-10,SVD28-4050
92013019118201849GDTC 2 Nam 490Trung tâm GDTCT3,7-10,SVD28-4050
93013019118201850GDTC 2 Nam 500Trung tâm GDTCT3,7-10,SVD28-4049
94013019118201851GDTC 2 (17H5CLC)0Trung tâm GDTCT3,1-4,SVD24-25;28-3825
95013019118201899GDTC 2 Nam 0Trung tâm GDTCT7,7-10,SVD28-4030
96013020118201801GDTC 2 Nữ 010Trung tâm GDTCT4,1-4,SVD28-4050
97013020118201803GDTC 2 Nữ 030Trung tâm GDTCT4,7-10,SVD28-4051
98013020118201805GDTC 2 Nữ 050Trung tâm GDTCT5,1-4,SVD28-4050
99013020118201806GDTC 2 Nữ 060Trung tâm GDTCT5,1-4,SVD28-4028
100013020118201807GDTC 2 Nữ 070Trung tâm GDTCT5,7-10,SVD28-4049
101013020118201808GDTC 2 Nữ 080Trung tâm GDTCT5,7-10,SVD28-4049
102013020118201809GDTC 2 Nữ 090Trung tâm GDTCT6,7-10,SVD28-4037
103013020118201810GDTC 2 Nữ 100Trung tâm GDTCT6,7-10,SVD28-4050
104013045118201701GDTC 4BR2 Nữ 010Trung tâm GDTCT6,1-4,SVD24-25;28-4052
105013045118201702GDTC 4BR2 Nữ 020Trung tâm GDTCT3,7-10,SVD24-25;28-4041
106013061018201701GDTC 4CL2 Nam Nữ 010Trung tâm GDTCT3,1-4,SVD24-25;28-4050
107013061018201702GDTC 4CL2 Nam Nữ 020Trung tâm GDTCT3,1-4,SVD24-25;28-4049
108013061018201703GDTC 4CL2 Nam Nữ 030Trung tâm GDTCT4,1-4,SVD24-25;28-4050
109013061018201704GDTC 4CL2 Nam Nữ 040Trung tâm GDTCT4,1-4,SVD24-25;28-4050
110013061018201705GDTC 4CL2 Nam Nữ 050Trung tâm GDTCT5,1-4,SVD24-25;28-4050
111013061018201706GDTC 4CL2 Nam Nữ 060Trung tâm GDTCT5,1-4,SVD24-25;28-4050
112013061018201707GDTC 4CL2 Nam Nữ 070Trung tâm GDTCT6,1-4,SVD24-25;28-4050
113013061018201708GDTC 4CL2 Nam Nữ 080Trung tâm GDTCT6,1-4,SVD24-25;28-4049
114013061018201709GDTC 4CL2 Nam Nữ 090Trung tâm GDTCT2,7-10,SVD24-25;28-4050
115013061018201710GDTC 4CL2 Nam Nữ 100Trung tâm GDTCT2,7-10,SVD24-25;28-4050
116013061018201711GDTC 4CL2 Nam Nữ 110Trung tâm GDTCT3,7-10,SVD24-25;28-4049
117013061018201712GDTC 4CL2 Nam Nữ 120Trung tâm GDTCT3,7-10,SVD24-25;28-4048
118013061018201713GDTC 4CL2 Nam Nữ 130Trung tâm GDTCT4,7-10,SVD24-25;28-4050
119013061018201714GDTC 4CL2 Nam Nữ 140Trung tâm GDTCT4,7-10,SVD24-25;28-4050
120013061018201715GDTC 4CL2 Nam Nữ 150Trung tâm GDTCT5,7-10,SVD24-25;28-4050
121013061018201716GDTC 4CL2 Nam Nữ 160Trung tâm GDTCT5,7-10,SVD24-25;28-4049
122013061018201717GDTC 4CL2 Nam Nữ 170Trung tâm GDTCT6,7-10,SVD24-25;28-4049
123013061018201718GDTC 4CL2 Nam Nữ 180Trung tâm GDTCT6,7-10,SVD24-25;28-4050
124013066018201701GDTC 4BB2 Nam Nữ 010Trung tâm GDTCT2,1-4,SVD24-25;28-4049
125013066018201702GDTC 4BB2 Nam Nữ 020Trung tâm GDTCT2,1-4,SVD24-25;28-4049
126101002318201505ATH Hệ thống cơ điện tử1Lê Hoài NamT2,6-10,M20633-3615-
127101002318201505BTH Hệ thống cơ điện tử1Lê Hoài NamT6,6-10,M20633-3619-
128101002318201506ATH Hệ thống cơ điện tử1Lê Hoài NamT5,1-5,M20633-3620-
129101002318201506BTH Hệ thống cơ điện tử1Lê Hoài NamT3,6-10,M20633-3619-
130101007318201501TT Công nhân Cơ khí3Khoa Cơ khíT2,1-9,Xưởng; T3,1-9,Xưởng; T4,1-9,Xưởng; T5,1-9,Xưởng; T6,1-9,Xưởng19-2457A
131101007318201501TT Công nhân Cơ khí3Khoa Cơ khíT2,1-9,Xưởng; T3,1-9,Xưởng; T4,1-9,Xưởng; T5,1-9,Xưởng; T6,1-9,Xưởng19-2457B
132101007318201502TT Công nhân Cơ khí3Khoa Cơ khíT2,1-9,Xưởng; T3,1-9,Xưởng; T4,1-9,Xưởng; T5,1-9,Xưởng; T6,1-9,Xưởng25-25;28-3258A
133101007318201502TT Công nhân Cơ khí3Khoa Cơ khíT2,1-9,Xưởng; T3,1-9,Xưởng; T4,1-9,Xưởng; T5,1-9,Xưởng; T6,1-9,Xưởng25-25;28-3258B
134101007318201503TT Công nhân Cơ khí3Khoa Cơ khíT2,1-9,Xưởng; T3,1-9,Xưởng; T4,1-9,Xưởng; T5,1-9,Xưởng; T6,1-9,Xưởng32-3713-
135101008218201779CN kim loại2Tào Quang BảngT5,4-5,F10923-25;28-3757A
136101008218201779CN kim loại2Tào Quang BảngT5,4-5,F10923-25;28-3757B
137101008218201781CN kim loại2Tào Quang BảngT5,1-3,F30723-25;28-3763A
138101008218201781CN kim loại2Tào Quang BảngT5,1-3,F30723-25;28-3763B
139101014318201501HTSX tự động (CIM)2Trần Ngọc HảiT4,1-3,H20125-25;28-3752A
140101014318201501HTSX tự động (CIM)2Trần Ngọc HảiT4,1-3,H20125-25;28-3752B
141101014318201502HTSX tự động (CIM)2Trần Ngọc HảiT3,1-3,H20219-24;33-3756A
142101014318201502HTSX tự động (CIM)2Trần Ngọc HảiT3,1-3,H20219-24;33-3756B
143101014318201503HTSX tự động (CIM)2Trần Ngọc HảiT2,1-3,H20319-25;28-3120-
144101014318201505HTSX tự động (CIM)2Ngô Thanh NghịT7,1-3,H20123-25;28-30;33-3724-
145101015218201501Robot công nghiệp2Nguyễn Đắc LựcT6,3-5,H10525-25;28-3760A03/05/2019H3027h00
146101015218201501Robot công nghiệp2Nguyễn Đắc LựcT6,3-5,H10525-25;28-3760B03/05/2019H3017h00
147101015218201502Robot công nghiệp2Nguyễn Đắc LựcT5,1-3,H10119-24;33-3760A03/05/2019H3047h00
148101015218201502Robot công nghiệp2Nguyễn Đắc LựcT5,1-3,H10119-24;33-3760B03/05/2019H3037h00
149101015218201505ROBOT Công nghiệp2Lê Hoài NamT3,1-3,H20123-25;28-30;33-3742-03/05/2019H3057h00
150101015218201506ROBOT Công nghiệp2Lê Hoài NamT4,3-5,H20323-25;28-30;33-3747-03/05/2019H3067h00
151101017318201601CN Chế tạo máy 13Lưu Đức BìnhT6,7-10,H30524-25;28-3954A
152101017318201601CN Chế tạo máy 13Lưu Đức BìnhT6,7-10,H30524-25;28-3954B
153101017318201602CN Chế tạo máy 13Lưu Đức BìnhT4,7-10,H30224-25;28-3957A
154101017318201602CN Chế tạo máy 13Lưu Đức BìnhT4,7-10,H30224-25;28-3957B
155101026318201501AĐA CN Chế tạo máy2Lưu Đức BìnhT2,7-9,XP25-25;28-3728-
156101026318201501BĐA CN Chế tạo máy2Châu Mạnh LựcT5,7-9,XP25-25;28-3722-
157101026318201502AĐA CN Chế tạo máy2Nguyễn Đắc LựcT3,7-9,XP19-24;33-3723-
158101026318201502BĐA CN Chế tạo máy2Châu Mạnh LựcT4,7-9,XP19-24;33-3721-
159101026318201503AĐA CN Chế tạo máy2Lưu Đức BìnhT7,1-3,XP19-25;28-3123-
160101026318201503BĐA CN Chế tạo máy2Nguyễn Đắc LựcT6,7-9,XP19-25;28-3121-
161101028318201501AĐA CN CAD/CAM/CNC2Lưu Đức BìnhT5,1-3,XP25-25;28-3724-
162101028318201501BĐA CN CAD/CAM/CNC2Tào Quang BảngT7,1-3,XP25-25;28-3726-
163101028318201502AĐA CN CAD/CAM/CNC2Trần Ngọc HảiT2,7-9,XP19-24;33-3724-
164101028318201502BĐA CN CAD/CAM/CNC2Châu Mạnh LựcT6,7-9,XP19-24;33-3723-
165101028318201503AĐA CN CAD/CAM/CNC2Nguyễn Hữu NhânT5,7-9,XP19-25;28-3112-
166101028318201503BĐA CN CAD/CAM/CNC2Trần Minh ChínhT3,6-8,XP19-25;28-3120-
167101028318201505AĐA CN CAD/CAM/CNC2Ngô Thanh NghịT2,7-9,XP23-25;28-30;33-3722-
168101028318201505BĐA CN CAD/CAM/CNC2Bùi Trương VỹT4,7-9,XP23-25;28-30;33-3722-
169101028318201506AĐA CN CAD/CAM/CNC2Trần Xuân TùyT3,7-9,XP23-25;28-30;33-3719-
170101028318201506BĐA CN CAD/CAM/CNC2Lê Hoài NamT4,7-9,XP23-25;28-30;33-3722-
171101030318201605Kỹ thuật Chế tạo máy3Lưu Đức BìnhT3,7-10,H30724-25;28-3947-
172101030318201606Kỹ thuật Chế tạo máy3Lưu Đức BìnhT4,1-4,H10824-25;28-3950-
173101032318201605Điều khiển logic2Ngô Thanh NghịT6,6-8,H30724-25;28-3948-
174101032318201606Điều khiển logic2Ngô Thanh NghịT6,9-10,H30824-25;28-3940-
175101043318201505AĐA hệ thống Cơ điện tử2Lê Hoài NamT3,7-9,XP23-25;28-30;33-3716-
176101043318201505BĐA hệ thống Cơ điện tử2Võ Như ThànhT5,7-9,XP23-25;28-30;33-3719-
177101043318201506AĐA hệ thống Cơ điện tử2Đặng Phước VinhT6,7-9,XP23-25;28-30;33-3720-
178101043318201506BĐA hệ thống Cơ điện tử2Nguyễn Danh NgọcT5,7-9,XP23-25;28-30;33-3720-
179101048318201405Đồ án Tốt nghiệp (Cơ điện tử)10Khoa Cơ khí65-
180101061318201601ĐK thuỷ khí & LT PLC2Trần Ngọc HảiT5,6-8,H10124-25;28-3951-
181101061318201602ĐK thuỷ khí & LT PLC2Trần Ngọc HảiT5,8-10,H10524-25;28-3947-
182101069218201401Đồ án Tốt nghiệp (Chế tạo máy)10Khoa Cơ khí120A
183101069218201401Đồ án Tốt nghiệp (Chế tạo máy)10Khoa Cơ khí120B
184101071318201506CĐ: ĐK thích nghi và bền vững2Nguyễn Thế TranhT7,1-3,H20223-25;28-30;33-3761A08/05/2019H2077h00
185101071318201506CĐ: ĐK thích nghi và bền vững2Nguyễn Thế TranhT7,1-3,H20223-25;28-30;33-3761B08/05/2019H2087h00
186101086218201605AĐA thiết kế máy2Võ Như ThànhT2,3-4,XP24-25;28-3924-
187101086218201605BĐA thiết kế máy2Trần Xuân TùyT2,1-2,XP24-25;28-3922-
188101086218201606AĐA thiết kế máy2Ngô Thanh NghịT7,4-5,XP24-25;28-3921-
189101086218201606BĐA thiết kế máy2Đặng Phước VinhT7,2-3,XP24-25;28-3923-
190101093218201701ATN Vật liệu kỹ thuật0.5Nguyễn Linh GiangT2,6-10,K10538-3929-
191101093218201701BTN Vật liệu kỹ thuật0.5Nguyễn Linh GiangT3,6-10,K10538-3932-
192101093218201701CTN Vật liệu kỹ thuật0.5Nguyễn Linh GiangT6,6-10,K10538-3916-
193101093218201702ATN Vật liệu kỹ thuật0.5Nguyễn Linh GiangT5,1-5,K10538-3930-
194101093218201702BTN Vật liệu kỹ thuật0.5Nguyễn Linh GiangT3,1-5,K10538-3932-
19510110131820xx91Đồ án Máy công cụ2Trần Ngọc HảiT7,7-10,H10130-378-
19610110631820xx91TH Đo lường điện tử (CDT)0.5Nguyễn Lê MinhT7,7-10,M20130-3121-
197101109318201501KT An toàn và MT2Lưu Đức HòaT2,1-3,H10125-25;28-3757A06/05/2019H1037h00
198101109318201501KT An toàn và MT2Lưu Đức HòaT2,1-3,H10125-25;28-3757B06/05/2019H1047h00
199101109318201502KT An toàn và MT2Lưu Đức HòaT4,1-3,H10519-24;33-3748-06/05/2019H1057h00
200101109318201506KT An toàn và MT2Nguyễn Thanh ViệtT2,1-3,H10523-25;28-30;33-3746-06/05/2019H1067h00
201101110318201701Nhập môn ngành CTM2Nguyễn Thanh Việt33-3373A
202101110318201701Nhập môn ngành CTM2Nguyễn Thanh Việt33-3373B
203101110318201702Nhập môn ngành CTM2Nguyễn Thanh Việt35-3551-
204101111318201701Vật liệu kỹ thuật2Đinh Minh DiệmT2,1-3,F10724-25;28-32;35-3865A
205101111318201701Vật liệu kỹ thuật2Đinh Minh DiệmT2,1-3,F10724-25;28-32;35-3865B
206101111318201702Vật liệu kỹ thuật2Đinh Minh DiệmT3,7-9,F10124-25;28-34;37-3835-
207101111318201705Vật liệu kỹ thuật2Đinh Minh DiệmT5,1-3,F10124-25;28-36;39-4077A
208101111318201705Vật liệu kỹ thuật2Đinh Minh DiệmT5,1-3,F10124-25;28-36;39-4077B
209101111318201706Vật liệu kỹ thuật2Tào Quang BảngT4,1-3,E20224-25;28-3881A
210101111318201706Vật liệu kỹ thuật2Tào Quang BảngT4,1-3,E20224-25;28-3881B
211101111318201717Vật liệu kỹ thuật2Tào Quang BảngT6,7-8,F30623-25;28-4077A
212101111318201717Vật liệu kỹ thuật2Tào Quang BảngT6,7-8,F30623-25;28-4077B
213101111318201718Vật liệu kỹ thuật2Tào Quang BảngT6,9-10,F20623-25;28-4078A
214101111318201718Vật liệu kỹ thuật2Tào Quang BảngT6,9-10,F20623-25;28-4078B
215101111318201720Vật liệu kỹ thuật2Tào Quang BảngT3,6-7,F30323-25;28-4079A
216101111318201720Vật liệu kỹ thuật2Tào Quang BảngT3,6-7,F30323-25;28-4079B
217101113318201601CN Chế tạo phôi 22Lưu Đức HòaT7,1-3,H10124-25;28-3649-
218101113318201602CN Chế tạo phôi 22Hoàng Minh CôngT3,7-9,H10124-25;28-3644-
219101114318201601Toán chuyên ngành3Trần Minh ChínhT2,7-10,H10124-25;28-3945-
220101114318201602Toán chuyên ngành3Trần Minh ChínhT6,7-10,H10124-25;28-3947-
221101114318201605Toán chuyên ngành3Nguyễn Danh NgọcT4,7-10,H30724-25;28-3952A
222101114318201605Toán chuyên ngành3Nguyễn Danh NgọcT4,7-10,H30724-25;28-3952B
223101114318201606Toán chuyên ngành3Nguyễn Danh NgọcT2,7-10,H30724-25;28-3955A
224101114318201606Toán chuyên ngành3Nguyễn Danh NgọcT2,7-10,H30724-25;28-3955B
225101119318201601KT Điều khiển tự động2Trần Xuân TùyT5,9-10,H10124-25;28-3948-
226101119318201602KT Điều khiển tự động2Trần Xuân TùyT5,6-8,H10524-25;28-3946-
227101119318201605KT Điều khiển tự động2Võ Như ThànhT6,9-10,H30724-25;28-3943-
228101119318201606KT Điều khiển tự động2Võ Như ThànhT6,6-8,H30824-25;28-3942-
229101120318201601Máy công cụ3Bùi Trương VỹT7,7-10,F10824-25;28-3963A
230101120318201601Máy công cụ3Bùi Trương VỹT7,7-10,F10824-25;28-3963B
231101120318201602Máy công cụ3Nguyễn Hữu NhânT2,7-10,H30524-25;28-3939-
232101121318201601ATN Máy công cụ0.5Nguyễn Tấn MinhT3,1-5,XCK35-3730-
233101121318201601BTN Máy công cụ0.5Nguyễn Tấn MinhT4,1-5,XCK35-3728-
234101121318201602ATN Máy công cụ0.5Nguyễn Tấn MinhT5,1-5,XCK35-3726-
235101121318201602BTN Máy công cụ0.5Nguyễn Tấn MinhT6,1-5,XCK35-3726-
236101122318201601ATN Công nghệ Chế tạo máy0.5Nguyễn Văn TuấnT3,1-5,K10133-3427-
237101122318201601BTN Công nghệ Chế tạo máy0.5Nguyễn Văn TuấnT4,1-5,K10133-3424-
238101122318201602ATN Công nghệ Chế tạo máy0.5Nguyễn Văn TuấnT5,1-5,K10133-3426-
239101122318201602BTN Công nghệ Chế tạo máy0.5Nguyễn Văn TuấnT6,1-5,K10133-3420-
240101125318201501ATH Hệ thống sản xuất tự động0.5Trần Minh ThôngT4,6-10,M20233-3427-
241101125318201501BTH Hệ thống sản xuất tự động0.5Trần Minh ThôngT5,1-5,M20233-3421-
242101125318201502ATH Hệ thống sản xuất tự động0.5Trần Minh ThôngT4,6-10,M20235-3626-
243101125318201502BTH Hệ thống sản xuất tự động0.5Trần Minh ThôngT5,6-10,M20233-3429-
244101125318201503ATH Hệ thống sản xuất tự động0.5Trần Minh ThôngT6,1-5,M20229-3013-
245101125318201503BTH Hệ thống sản xuất tự động0.5Trần Minh ThôngT4,6-10,M20229-3014-
246101126318201501Bảo trì công nghiệp2Đinh Minh DiệmT6,8-10,H10525-25;28-3749-10/05/2019F1067h00
247101126318201502Bảo trì công nghiệp2Đinh Minh DiệmT6,1-3,H10119-24;33-3740-10/05/2019F1077h00
248101127318201501ATH Robot công nghiệp0.5Trần Phước ThanhT4,6-10,M20225-25;28-2829-
249101127318201501BTH Robot công nghiệp0.5Trần Phước ThanhT5,1-5,M20225-25;28-2829-
250101127318201502TH Robot công nghiệp0.5Trần Phước ThanhT4,6-10,M20223-2435-
251101127318201503TH Robot công nghiệp0.5Trần Phước ThanhT5,6-10,M20225-25;28-2815-
252101127318201505ATH Robot công nghiệp0.5Nguyễn Lê MinhT2,6-10,M20223-2422-
253101127318201505BTH Robot công nghiệp0.5Nguyễn Lê MinhT5,6-10,M20223-2422-
254101127318201506ATH Robot công nghiệp0.5Nguyễn Lê MinhT5,1-5,M20223-2424-
255101127318201506BTH Robot công nghiệp0.5Nguyễn Lê MinhT3,6-10,M20223-2423-
256101130318201705Nhập môn ngành CDT2Lê Hoài Nam37-3779A
257101130318201705Nhập môn ngành CDT2Lê Hoài Nam37-3779B
258101130318201706Nhập môn ngành CDT2Lê Hoài Nam39-3980A
259101130318201706Nhập môn ngành CDT2Lê Hoài Nam39-3980B
260101131318201605Thiết kế maý1Lê Hoài NamT5,6-8,H30724-25;28-3443-
261101131318201606Thiết kế maý1Lê Hoài NamT5,9-10,H30824-25;28-3439-
26210113231820xx91TH Kỹ thuật đo cơ khí0.5Phạm Nguyễn Quốc HuyT7,7-10,M20630-3121-
263101134318201605Kỹ thuật Vi điều khiển2Đặng Phước VinhT5,9-10,H30724-25;28-3942-
264101134318201606Kỹ thuật Vi điều khiển2Đặng Phước VinhT5,6-8,H30824-25;28-3942-
265101135318201605ATH KT Vi điều khiển1Đặng Phước VinhT3,1-5,M20133-3620-
266101135318201605BTH KT Vi điều khiển1Đặng Phước VinhT4,1-5,M20133-3620-
267101135318201606ATH KT Vi điều khiển1Đặng Phước VinhT5,1-5,M20133-3621-
268101135318201606BTH KT Vi điều khiển1Đặng Phước VinhT6,1-5,M20133-3621-
269101137318201505HT Cơ điện tử 22Trần Xuân TùyT6,3-5,H10323-25;28-30;33-3734-10/05/2019F1079h00
270101137318201506HT Cơ điện tử 22Trần Xuân TùyT2,7-9,H10423-25;28-30;33-3738-10/05/2019F1069h00
271101144018201505TT Công nhân 2 (CĐT)1Đặng Phước Vinh31-3239-
272101144018201506TT Công nhân 2 (CĐT)1Đặng Phước Vinh31-3234-
273101144318201824Hàn, g.công áp lực1Đinh Minh DiệmT2,7-9,B20628-3210-
274101149318201685KT Cơ khí2Lưu Đức HòaT2,8-10,H10524-25;28-3644-
275102002318201714Toán rời rạc2Phan Thanh TaoT4,6-7,E30323-25;28-4056A
276102002318201714Toán rời rạc2Phan Thanh TaoT4,6-7,E30323-25;28-4056B
277102004218201710Cấu trúc dữ liệu2Phan Chí TùngT5,9-10,F10724-25;28-3850-
278102004218201711Cấu trúc dữ liệu2Phan Chí TùngT5,6-8,F20924-25;28-3862A
279102004218201711Cấu trúc dữ liệu2Phan Chí TùngT5,6-8,F20924-25;28-3862B
280102004218201712Cấu trúc dữ liệu2Phan Chí TùngT3,6-8,F10924-25;28-3857A
281102004218201712Cấu trúc dữ liệu2Phan Chí TùngT3,6-8,F10924-25;28-3857B
282102007218201810Phương pháp tính3Đỗ Thị Tuyết HoaT3,1-2,F405; T6,3-5,F40228-3874A
283102007218201810Phương pháp tính3Đỗ Thị Tuyết HoaT3,1-2,F405; T6,3-5,F40228-3874B
284102007218201811Phương pháp tính3Đỗ Thị Tuyết HoaT3,3-5,F406; T6,1-2,F40328-3842-
285102010218201614CS dữ liệu2Trương Ngọc ChâuT3,4-5,E30324-25;28-3950-
286102010218201716CS dữ liệu2Trương Ngọc ChâuT3,1-2,E11223-25;28-4052A
287102010218201716CS dữ liệu2Trương Ngọc ChâuT3,1-2,E11223-25;28-4052B
288102014118201616PTTK hướng ĐT2Nguyễn Thanh BìnhT4,1-3,E30224-25;28-3952A
289102014118201616PTTK hướng ĐT2Nguyễn Thanh BìnhT4,1-3,E30224-25;28-3952B
290102017318201616Chuyên đề 12Khoa CN Thông tinT7,2-5,F40428-3543-
291102021318201616Đồ hoạ máy tính2Phan Thanh TaoT3,1-3,E30224-25;28-3947-
292102023218201705Lập trình hướng đối tượng2Đặng Hoài PhươngT3,1-3,F20624-25;28-36;39-4080A
293102023218201705Lập trình hướng đối tượng2Đặng Hoài PhươngT3,1-3,F20624-25;28-36;39-4080B
294102023218201706Lập trình hướng đối tượng2Đặng Hoài PhươngT3,4-5,F30324-25;28-3874A
295102023218201706Lập trình hướng đối tượng2Đặng Hoài PhươngT3,4-5,F30324-25;28-3874B
296102024218201610Kỹ thuật truyền số liệu2Mai Văn HàT3,1-3,F20324-25;28-3957A
297102024218201610Kỹ thuật truyền số liệu2Mai Văn HàT3,1-3,F20324-25;28-3957B
298102024218201611Kỹ thuật truyền số liệu2Mai Văn HàT3,4-5,F30224-25;28-3956A
299102024218201611Kỹ thuật truyền số liệu2Mai Văn HàT3,4-5,F30224-25;28-3956B
300102025218201610CN phần mềm2Lê Thị Mỹ HạnhT3,4-5,F20324-25;28-3969A
301102025218201610CN phần mềm2Lê Thị Mỹ HạnhT3,4-5,F20324-25;28-3969B
302102025218201611CN phần mềm2Lê Thị Mỹ HạnhT3,1-3,F30224-25;28-3969A
303102025218201611CN phần mềm2Lê Thị Mỹ HạnhT3,1-3,F30224-25;28-3969B
304102029218201610Mạng máy tính2Nguyễn Thế Xuân LyT4,1-3,F30324-25;28-3968A
305102029218201610Mạng máy tính2Nguyễn Thế Xuân LyT4,1-3,F30324-25;28-3968B
306102029218201611Mạng máy tính2Nguyễn Thế Xuân LyT4,4-5,F30224-25;28-3963A
307102029218201611Mạng máy tính2Nguyễn Thế Xuân LyT4,4-5,F30224-25;28-3963B
308102029218201616Mạng máy tính2Nguyễn Tấn KhôiT6,1-3,E30224-25;28-3943-
309102031318201614Trí tuệ nhân tạo2Phạm Minh TuấnT3,1-3,E30324-25;28-3951-
310102031318201616Trí tuệ nhân tạo2Phạm Minh TuấnT3,4-5,E30224-25;28-3944-
311102041318201510Kiểm thử phần mềm2Phạm Văn TrườngT3,7-10,H20123-25;28-3547-
312102041318201511Kiểm thử phần mềm2Phạm Văn TrườngT3,2-5,B10823-25;28-3533-
313102041318201514Kiểm thử phần mềm2Võ Đình LưuT5,2-5,E20824-25;28-3635-24/04/2019F4077h00
314102041318201515Kiểm thử phần mềm2Võ Đình LưuT4,2-5,E20524-25;28-3638-24/04/2019F4087h00
315102050318201514An toàn thông tin mạng2Trần Phương NamT7,1-4,E20824-25;28-3635-19/04/2019F2087h00
316102050318201515An toàn thông tin mạng2Nguyễn Tấn KhôiT5,3-5,E20524-25;28-3639-19/04/2019F30113h00
317102054318201515Quản trị mạng2Nguyễn Thế Xuân LyT3,1-3,B20424-25;28-3638-
318102055318201512Xử lý song song2Nguyễn Thế Xuân LyT3,7-9,A14123-25;28-3515-
319102056318201514Thực tập tốt nghiệp3Khoa CN Thông tin41-4635-
320102056318201515Thực tập tốt nghiệp3Khoa CN Thông tin41-4639-
32110205731820xx14Đồ án Tốt nghiệp (CNTT CLC)10Khoa CN Thông tin13-
322102059318201614Lập trình JAVA2Mai Văn HàT5,1-3,E30324-25;28-3947-
323102059318201677Lập trình JAVA2Mai Văn HàT5,4-5,E10224-25;28-3853A
324102059318201677Lập trình JAVA2Mai Văn HàT5,4-5,E10224-25;28-3853B
325102059318201716Lập trình JAVA2Phạm Minh TuấnT4,3-4,E40323-25;28-4048-
326102069118201806Tin học ĐC2Phan Thanh TaoT4,8-9,E20624-25;28-4150-
327102070118201806ATH Tin học đại cương1Nguyễn Văn NguyênT4,1-5,C10536-3926-
328102070118201806BTH Tin học đại cương1Nguyễn Văn NguyênT2,7-11,C10536-3925-
32910207011820xx91BTH Tin học đại cương1Nguyễn Văn NguyênT7,7-10,C20132-3535-
33010207011820xx91CTH Tin học đại cương1Võ Đức HoàngT7,1-4,C20632-3543-
33110207011820xx91DTH Tin học đại cương1Võ Đức HoàngT7,7-10,C20632-3537-
33210207011820xx91FTH Tin học đại cương1Võ Đức HoàngT7,1-4,C20636-3925-
333102094318201677TH Lập trình JAVA1Nguyễn Văn NguyênT4,1-5,C20133-3630-
334102094318201716ATH Lập trình JAVA1Nguyễn Văn NguyênT2,6-10,C10531-31;33-3526-
335102094318201716BTH Lập trình JAVA1Nguyễn Văn NguyênT3,6-10,C10531-31;33-3523-
336102125218201810Nhập môn ngành2Khoa CN Thông tin39-3972A
337102125218201810Nhập môn ngành2Khoa CN Thông tin39-3972B
338102125218201811Nhập môn ngành2Khoa CN Thông tin39-3938-
339102127318201710ATH Cấu trúc dữ liệu0.5Phan Chí TùngT4,1-5,C20429-3139-
340102127318201710BTH Cấu trúc dữ liệu0.5Phan Chí TùngT5,1-5,C20429-3127-
341102127318201711TH Cấu trúc dữ liệu0.5Phan Chí TùngT6,1-5,C20429-3140-
342102127318201712ATH Cấu trúc dữ liệu0.5Phan Chí TùngT7,1-5,C20429-3136-
343102127318201712BTH Cấu trúc dữ liệu0.5Phan Chí TùngT3,1-5,C20429-3125-
344102128318201714KT Số ứng dụng2Bùi Thị Thanh ThanhT5,1-2,E11223-25;28-4062A
345102128318201714KT Số ứng dụng2Bùi Thị Thanh ThanhT5,1-2,E11223-25;28-4062B
346102129318201710Lập trình hệ thống1.5Huỳnh Hữu HưngT3,9-10,F20624-25;28-3856A
347102129318201710Lập trình hệ thống1.5Huỳnh Hữu HưngT3,9-10,F20624-25;28-3856B
348102129318201711Lập trình hệ thống1.5Huỳnh Hữu HưngT3,6-8,F10824-25;28-3864A
349102129318201711Lập trình hệ thống1.5Huỳnh Hữu HưngT3,6-8,F10824-25;28-3864B
350102129318201712Lập trình hệ thống1.5Huỳnh Hữu HưngT6,9-10,F20824-25;28-3864A
351102129318201712Lập trình hệ thống1.5Huỳnh Hữu HưngT6,9-10,F20824-25;28-3864B
352102130318201710ATH Lập trình hệ thống0.5Phạm Công ThắngT2,1-5,C20231-31;36-3830-
353102130318201710BTH Lập trình hệ thống0.5Phạm Công ThắngT3,1-5,C20233-3531-
354102130318201711ATH Lập trình hệ thống0.5Phạm Công ThắngT4,1-5,C20233-3534-
355102130318201711BTH Lập trình hệ thống0.5Phạm Công ThắngT5,1-5,C20233-3532-
356102130318201712ATH Lập trình hệ thống0.5Phạm Công ThắngT4,6-10,C20233-3534-
357102130318201712BTH Lập trình hệ thống0.5Phạm Công ThắngT6,1-5,C20233-3534-
358102131318201777Lập trình hướng đối tượng1.5Đặng Hoài PhươngT4,1-3,E10424-25;28-3795A
359102131318201777Lập trình hướng đối tượng1.5Đặng Hoài PhươngT4,1-3,E10424-25;28-3795B
360102132318201777ATH LT hướng đối tượng0.5Đặng Hoài PhươngT5,6-10,C20431-31;33-3444-
361102132318201777BTH LT hướng đối tượng0.5Đặng Hoài PhươngT3,6-10,C20431-31;33-3442-
36210213431820xx91Đồ án Giải thuật & Lập trình2Phan Chí TùngT7,7-10,H10530-377-
363102136318201610AĐA LT Hệ thống và vi điều khiển2Huỳnh Hữu HưngT6,1-2,XP24-25;28-3927-
364102136318201610BĐA LT Hệ thống và vi điều khiển2Huỳnh Hữu HưngT6,3-4,XP24-25;28-3925-
365102136318201610CĐA LT Hệ thống và vi điều khiển2Huỳnh Hữu HưngT6,7-8,XP24-25;28-3921-
366102136318201611AĐA LT Hệ thống và vi điều khiển2Huỳnh Hữu HưngT7,1-2,XP24-25;28-3924-
367102136318201611BĐA LT Hệ thống và vi điều khiển2Huỳnh Hữu HưngT7,3-4,XP24-25;28-3926-
368102136318201611CĐA LT Hệ thống và vi điều khiển2Huỳnh Hữu HưngT6,9-10,XP24-25;28-3926-
369102136318201614AĐA LT Hệ thống và vi điều khiển2Huỳnh Hữu HưngT7,1-2,XP24-25;28-3921-
370102136318201614BĐA LT Hệ thống và vi điều khiển2Huỳnh Hữu HưngT7,3-4,XP24-25;28-3914-
371102137318201610P.tích và T.kế HT thông tin2Phan Huy KhánhT2,4-5,F20324-25;28-3971A
372102137318201610P.tích và T.kế HT thông tin2Phan Huy KhánhT2,4-5,F20324-25;28-3971B
373102137318201611P.tích và T.kế HT thông tin2Phan Huy KhánhT2,1-3,F20624-25;28-3970A
374102137318201611P.tích và T.kế HT thông tin2Phan Huy KhánhT2,1-3,F20624-25;28-3970B
375102138318201610Vi điều khiển2Ninh Khánh DuyT4,4-5,F30324-25;28-3992A
376102138318201610Vi điều khiển2Ninh Khánh DuyT4,4-5,F30324-25;28-3992B
377102138318201611Vi điều khiển2Ninh Khánh DuyT4,1-3,F30224-25;28-3991A
378102138318201611Vi điều khiển2Ninh Khánh DuyT4,1-3,F30224-25;28-3991B
379102138318201614Vi điều khiển2Ninh Khánh DuyT2,1-3,E30324-25;28-3940-
380102138318201616Vi điều khiển2Ninh Khánh DuyT2,4-5,E30324-25;28-3944-
381102139318201610ATH Vi điều khiển0.5Ninh Khánh DuyT4,6-10,C20228-3035-
382102139318201610BTH Vi điều khiển0.5Ninh Khánh DuyT6,1-5,C20228-3032-
383102139318201610CTH Vi điều khiển0.5Ninh Khánh DuyT2,6-10,C20232-3533-
384102139318201611ATH Vi điều khiển0.5Ninh Khánh DuyT5,1-5,C20228-3034-
385102139318201611BTH Vi điều khiển0.5Ninh Khánh DuyT6,6-10,C20228-3032-
386102139318201614TH Vi điều khiển0.5Ninh Khánh DuyT2,6-10,C20228-3035-
387102140318201614TT công nhân2Khoa CN Thông tinT2,7-10,XP; T3,7-10,XP; T4,7-10,XP; T5,7-10,XP; T6,7-10,XP33-3949-
38810214231820xx91Đồ án Cơ sở ngành mạng2Nguyễn Văn NguyênT7,1-4,VPK30-379-
38910214431820xx91TH Lập trình mạng0.5Nguyễn Văn NguyênT7,1-4,C10530-3119-
390102149318201614Lập trình .NET2Đặng Hoài PhươngT5,4-5,E30324-25;28-3950-
391102157318201614Lập trình Hệ thống nhúng2Bùi Thị Thanh ThanhT4,3-5,E30324-25;28-3948-
392102159318201710Nguyên lý hệ điều hành2Trần Hồ Thủy TiênT2,6-8,F10624-25;28-3840-
393102159318201711Nguyên lý hệ điều hành2Trần Hồ Thủy TiênT2,9-10,F30624-25;28-3861A
394102159318201711Nguyên lý hệ điều hành2Trần Hồ Thủy TiênT2,9-10,F30624-25;28-3861B
395102159318201712Nguyên lý hệ điều hành2Trần Hồ Thủy TiênT6,6-8,F20824-25;28-3858A
396102159318201712Nguyên lý hệ điều hành2Trần Hồ Thủy TiênT6,6-8,F20824-25;28-3858B
397102160318201513AHệ thống thời gian thực2Trần Thế VũT6,7-9,A14223-25;28-3520-24/04/2019H1017h00
398102161318201513AThiết kế hệ thống nhúng2Bùi Thị Thanh ThanhT2,7-9,A14223-25;28-3519-22/04/2019H1057h00
399102161318201515Thiết kế hệ thống nhúng2Bùi Thị Thanh ThanhT2,1-3,E20524-25;28-3638-22/04/2019H1047h00
400102162318201513AKiểm thử hệ thống nhúng2Võ Đình LưuT4,7-10,A14223-25;28-3519-10/04/2019F3017h00
401102163318201513AĐA chuyên ngành hệ thống nhúng2Huỳnh Hữu HưngT6,1-3,XP23-25;28-3520-03/05/2019E10213h00
402102164318201512Thực tập tốt nghiệp (HTN)2Khoa CN Thông tin41-4623-
403102167318201513AThị giác máy tính2Huỳnh Hữu HưngT5,7-9,A14223-25;28-3525-17/04/2019F1027h00
404102167318201514Thị giác máy tính2Huỳnh Hữu HưngT4,1-3,E20824-25;28-3636-03/05/2019E1017h00
405102172318201513AChuyên đề CN hệ thống nhúng2Ninh Khánh DuyT3,7-9,A14223-25;28-3520-26/04/2019E1027h00
406102173318201412Đồ án Tốt nghiệp (HTN)10Khoa CN Thông tin10-
407102174318201410Đồ án Tốt nghiệp (CNPM)10Khoa CN Thông tin59A
408102174318201410Đồ án Tốt nghiệp (CNPM)10Khoa CN Thông tin59B
409102175318201411Đồ án Tốt nghiệp (Mạng)10Khoa CN Thông tin12-
410102176318201413Đồ án Tốt nghiệp (HTTT)10Khoa CN Thông tin11-
411102177318201510Phát triển phần mềm mã nguồn mở2Trương Ngọc ChâuT4,7-9,H20123-25;28-3546-10/04/2019F2037h00
412102177318201511Phát triển phần mềm mã nguồn mở2Trương Ngọc ChâuT5,7-9,H20223-25;28-3548-10/04/2019F2087h00
413102178318201510QL Dự án CNTT2Quán Đức BìnhT7,2-5,H10828-29;31-3347-
414102178318201511QL Dự án CNTT2Quán Đức BìnhT7,7-10,F10128-29;31-3334-
415102178318201513BQL Dự án CNTT2Quán Đức BìnhT7,7-10,F10128-29;31-3323-
416102178318201514QL Dự án CNTT2Võ Trung HùngT2,7-9,E20824-25;28-3635-26/04/2019H1047h00
417102178318201515QL Dự án CNTT2Võ Trung HùngT7,1-3,E20524-25;28-3638-26/04/2019H1087h00
418102179318201510AĐA Chuyên ngành CNPM2Đặng Hoài PhươngT2,1-3,XP23-25;28-3520-
419102179318201510BĐA Chuyên ngành CNPM2Nguyễn Thanh BìnhT3,1-3,XP23-25;28-3520-03/05/2019E2039h00
420102179318201511AĐA Chuyên ngành CNPM2Nguyễn Văn HiệuT4,1-3,XP23-25;28-3519-
421102179318201511BĐA Chuyên ngành CNPM2Võ Đức HoàngT4,7-9,XP23-25;28-3519-
422102180318201510Thực tập tốt nghiệp (CNPM)2Khoa CN Thông tin41-4679A
423102180318201510Thực tập tốt nghiệp (CNPM)2Khoa CN Thông tin41-4679B
424102185318201513BThương mại điện tử2Phan Huy KhánhT4,7-9,A14423-25;28-3529-12/04/2019F2107h00
425102186318201515Các HT đa phương tiện2Huỳnh Hữu HưngT6,3-5,E20524-25;28-3638-03/05/2019E1027h00
426102188318201510CĐ CN phần mềm2Sebastian Sussmann28-2845-
427102188318201511CĐ CN phần mềm2Sebastian Sussmann29-2934-
428102189318201510Kiến trúc hướng dịch vụ2Đặng Hoài PhươngT5,7-9,H20123-25;28-3545-
429102189318201511Kiến trúc hướng dịch vụ2Đặng Hoài PhươngT2,7-9,E30223-25;28-3540-
430102190318201512Quản trị mạng1.5Nguyễn Thế Xuân LyT6,3-5,A14123-25;28-3522-
431102191318201512TH Quản trị mạng0.5Nguyễn Văn NguyênT5,1-5,C10328-29;31-3316-
432102192318201516An toàn thông tin mạng1.5Nguyễn Tấn KhôiT7,1-3,B20723-25;28-3543-19/04/2019F30115h00
433102193318201512TH An toàn TT mạng0.5Nguyễn Tấn KhôiT4,6-10,C20428-3041-
434102194318201512LT Mạng nâng cao1.5Phạm Minh TuấnT6,8-10,A14123-25;28-3518-
435102196318201512ĐA CN Mạng2Khoa CN Thông tinT4,1-3,XP23-25;28-3517-03/05/2019E1047h00
436102197318201512Thực tập tốt nghiệp (Mạng)2Khoa CN Thông tin41-4614-
437102198318201512Chuyên đề CN mạng2Nguyễn Thế Xuân LyT5,7-9,A14123-25;28-3518-
438102201318201513BCơ sở HT thông tin2Nguyễn Văn HiệuT2,1-3,A13623-25;28-3522-19/04/2019F3019h00
439102201318201514Cơ sở HT thông tin2Nguyễn Văn HiệuT3,3-5,E20824-25;28-3635-22/04/2019H1087h00
440102201318201616Cơ sở HT thông tin2Nguyễn Văn HiệuT6,4-5,E30224-25;28-3943-
441102202318201513BKiến trúc doanh nghiệp2Khoa CN Thông tinT3,7-9,XP23-25;28-3527-
442102203318201513BĐA Ch. ngành HTTT2Nguyễn Văn HiệuT7,1-3,XP23-25;28-3525-03/05/2019E10413h00
443102204318201513Thực tập tốt nghiệp (HTTT)2Khoa CN Thông tin41-4632-
444102205318201513BKhai phá dữ liệu2Trương Ngọc ChâuT6,6-8,A14423-25;28-3525-22/04/2019H1079h00
445102209318201610Ngôn ngữ hình thức2Nguyễn Thị Minh HỷT2,1-3,F20324-25;28-3979A
446102209318201610Ngôn ngữ hình thức2Nguyễn Thị Minh HỷT2,1-3,F20324-25;28-3979B
447102209318201611Ngôn ngữ hình thức2Nguyễn Thị Minh HỷT2,4-5,F20624-25;28-3979A
448102209318201611Ngôn ngữ hình thức2Nguyễn Thị Minh HỷT2,4-5,F20624-25;28-3979B
449102209318201614Ngôn ngữ hình thức2Nguyễn Thị Minh HỷT6,1-3,E30324-25;28-3947-
450102209318201716Ngôn ngữ hình thức2Nguyễn Thị Minh HỷT3,3-4,E11223-25;28-4049-
451102211318201710PT và TK giải thuật2Phan Chí TùngT4,6-8,F30224-25;28-3865A
452102211318201710PT và TK giải thuật2Phan Chí TùngT4,6-8,F30224-25;28-3865B
453102211318201711PT và TK giải thuật2Phan Chí TùngT4,9-10,F30224-25;28-3864A
454102211318201711PT và TK giải thuật2Phan Chí TùngT4,9-10,F30224-25;28-3864B
455102211318201712PT và TK giải thuật2Nguyễn Thanh BìnhT3,9-10,F10924-25;28-3861A
456102211318201712PT và TK giải thuật2Nguyễn Thanh BìnhT3,9-10,F10924-25;28-3861B
457102219018201514Chuyên đề2Đặng Ngọc HảiT6,3-5,E20824-25;28-3635-10/05/2019E1017h00
458102244018201512TH Lập trình mạng nâng cao0.5Phạm Minh TuấnT2,1-5,C12831-3314-
459102247018201716XL Tín hiệu số2Ninh Khánh DuyT5,6-7,E40323-25;28-4059B
460102247018201716XL Tín hiệu số2Ninh Khánh DuyT5,6-7,E40323-25;28-4059A
461102255318201616Lý thuyết thông tin2Bùi Thị Minh TúT4,4-5,E30224-25;28-3943-
462102256318201616AĐồ án 22Phạm Minh TuấnT7,1-2,XP24-25;28-3922-
463102256318201616BĐồ án 22Nguyễn Thị Minh HỷT7,3-4,XP24-25;28-3922-
464102260318201515Thực tập tốt nghiệp2Khoa CN Thông tin41-462-
465102261318201515Khởi tạo doanh nghiệp2Nguyễn Hồng NguyênT3,7-9,E20724-25;28-3638-10/05/2019E1027h00
466102269318201516Mật mã học2Nguyễn Tấn KhôiT4,1-3,A14223-25;28-3523-22/04/2019H1089h00
467102270318201516PT và XL mã độc2Nguyễn Thế Xuân LyT5,1-3,A14223-25;28-3526-
468102271318201516ĐA CN An toàn thông tin2Khoa CN Thông tinT3,1-3,XP23-25;28-3525-08/05/2019E10413h00
469102272318201516Thực tập tốt nghiệp (ATTT)2Khoa CN Thông tin41-4626-
470102273318201516QT và AT hệ thống2Nguyễn Xuân TiếnT6,1-3,A14223-25;28-3523-17/04/2019H1079h00
471102274318201516Chuyên đề CN ATTT2Nguyễn Thế Xuân LyT2,1-3,A14223-25;28-3528-
472102275318201416Đồ án Tốt nghiệp (ATTT)10Khoa CN Thông tin14-
473102277018201813Cấu trúc dữ liệu3Phan Thanh TaoT7,1-3,E301A24-25;28-4143-
474102277018201814Cấu trúc dữ liệu3Phan Thanh TaoT2,7-9,B20824-25;28-4143-
475102277018201815Cấu trúc dữ liệu3Phan Chí TùngT2,1-3,E301B24-25;28-4142-
476102277018201816Cấu trúc dữ liệu3Phạm Minh TuấnT6,1-4,B20728-4045-
477102278318201816Toán rời rạc4Nguyễn Văn HiệuT2,7-9,B207; T4,7-9,B20728-4045-
478102279318201816Toán ứng dụng3Phạm Minh TuấnT5,7-10,F40428-4045
479102280018201813Toán NC (PP tính)2Đỗ Thị Tuyết HoaT4,1-2,B20724-25;28-4143-
480102280018201814Toán NC (PP tính)2Đỗ Thị Tuyết HoaT4,3-4,B20824-25;28-4143-
481102280018201815Toán NC (PP tính)2Phạm Công ThắngT5,4-5,B20824-25;28-4142-
482102280318201813KT Lập trình2Trần Hồ Thủy TiênT4,3-5,B20724-25;28-3743-
483102280318201814KT Lập trình2Nguyễn Thị Minh HỷT3,7-9,B20824-25;28-3743-
484102280318201815KT Lập trình2Phan Thanh TaoT5,1-3,B20824-25;28-3742-
485102281318201813TH KT Lập trình1Trần Hồ Thủy TiênT4,3-5,B20739-4243-
486102281318201814TH KT Lập trình1Nguyễn Văn NguyênT3,7-9,C20139-4243-
487102281318201815TH KT Lập trình1Nguyễn Văn NguyênT5,1-3,C20139-4242-
488103008318201617KC tính toán động cơ ĐT3Dương Việt DũngT4,7-10,E20324-25;28-3961A
489103008318201617KC tính toán động cơ ĐT3Dương Việt DũngT4,7-10,E20324-25;28-3961B
490103008318201618KC tính toán động cơ ĐT3Nguyễn Quang TrungT5,1-4,F30624-25;28-3956A
491103008318201618KC tính toán động cơ ĐT3Nguyễn Quang TrungT5,1-4,F30624-25;28-3956B
492103015318201517Thí nghiệm ôtô - MCT1Lê Văn TụyT2,7-8,H30622-25;28-29;33-3547-22/04/2019H3019h00
493103015318201518Thí nghiệm ôtô - MCT1Lê Văn TụyT2,1-2,H30122-25;28-3240-22/04/2019H3029h00
494103015318201519Thí nghiệm ôtô - MCT1Nguyễn Việt HảiT4,1-2,H10622-25;28-3232-22/04/2019H3039h00
495103016318201517Thí nghiệm động cơ1Dương Việt DũngT3,9-10,H20722-25;28-29;33-3546-09/05/2019H1039h00
496103016318201518Thí nghiệm động cơ1Dương Đình NghĩaT6,9-10,H30122-25;28-3238-09/05/2019H1049h00
497103016318201519Thí nghiệm động cơ1Dương Đình NghĩaT6,6-7,H20122-25;28-3238-09/05/2019H1059h00
498103045318201517AĐA thiết kế ôtô2Nguyễn Việt HảiT2,1-3,XP22-25;28-29;33-3719-
499103045318201517BĐA thiết kế ôtô2Nguyễn Văn ĐôngT5,1-3,XP22-25;28-29;33-3720-
500103045318201518AĐA thiết kế ôtô2Lê Văn TụyT5,8-10,XP22-25;28-32;36-3720-
501103045318201518BĐA thiết kế ôtô2Nguyễn Hoàng ViệtT4,1-3,XP22-25;28-32;36-3731-
502103045318201519AĐA thiết kế ôtô2Phan Minh ĐứcT6,1-3,XP22-25;28-3422-
503103045318201519BĐA thiết kế ôtô2Lê Văn TụyT3,1-3,XP22-25;28-3420-
504103049318201417Đồ án Tốt nghiệp (Cơ khí động lực)10Khoa Cơ khí GT57A
505103049318201417Đồ án Tốt nghiệp (Cơ khí động lực)10Khoa Cơ khí GT57B
506103052318201517Thực tập Kỹ thuật 21.5Khoa Cơ khí GTT2,1-9,Xưởng; T3,1-9,Xưởng; T4,1-9,Xưởng; T5,1-9,Xưởng; T6,1-9,Xưởng30-3248-
507103052318201518Thực tập Kỹ thuật 21.5Khoa Cơ khí GTT2,1-9,Xưởng; T3,1-9,Xưởng; T4,1-9,Xưởng; T5,1-9,Xưởng; T6,1-9,Xưởng33-3539-
508103052318201519Thực tập Kỹ thuật 21.5Võ Anh VũT2,1-9,Xưởng; T3,1-9,Xưởng; T4,1-9,Xưởng; T5,1-9,Xưởng; T6,1-9,Xưởng35-3726-
50910307331820xx91Đồ án Truyền động thuỷ khí động lực1.5Phan Thành LongT7,7-10,H30631-366-
51010307631820xx91Đồ án Thiết kế Động cơ đốt trong2Dương Đình NghĩaT7,7-10,VPK30-3717-
511103079318201517ATH Thí nghiệm động cơ1Huỳnh Bá VangT5,1-5,AVL234-3721-
512103079318201517BTH Thí nghiệm động cơ1Huỳnh Bá VangT6,1-5,AVL234-379-
513103079318201518ATH Thí nghiệm động cơ1Huỳnh Bá VangT3,1-5,AVL228-28;30-3217-
514103079318201518BTH Thí nghiệm động cơ1Huỳnh Bá VangT7,6-10,AVL128-28;30-3228-
515103079318201518CTH Thí nghiệm động cơ1Huỳnh Bá VangT4,1-5,AVL228-28;30-3224-
516103079318201519BTH Thí nghiệm động cơ1Võ Anh VũT6,1-5,XĐL30-3317-
517103088318201517TB điện và điện tử thân xe2Phạm Quốc TháiT4,7-9,H20822-25;28-29;33-3753A
518103088318201517TB điện và điện tử thân xe2Phạm Quốc TháiT4,7-9,H20822-25;28-29;33-3753B
519103088318201518TB điện và điện tử thân xe2Phạm Quốc TháiT5,3-5,H20222-25;28-32;36-3744-
520103088318201519TB điện và điện tử thân xe2Nguyễn Việt HảiT5,7-9,H20322-25;28-3435-
521103090318201517ATH TN ô tô & máy công trình1Võ Như TùngT2,1-5,AVL134-3727-
522103090318201517BTH TN ô tô & máy công trình1Võ Như TùngT3,1-5,AVL134-3720-
523103090318201518ATH TN ô tô & máy công trình1Võ Như TùngT2,6-10,AVL128-28;30-3226-
524103090318201518BTH TN ô tô & máy công trình1Võ Như TùngT5,6-10,AVL128-28;30-3212-
525103090318201519ATH TN ô tô & máy công trình1Võ Như TùngT4,6-10,AVL130-3314-
526103103318201520Thiết bị tàu thủy2Trần Văn LuậnT4,8-10,H20222-25;28-3440-22/04/2019H2077h00
527103109218201701Thủy khí và máy TK2Phan Thành LongT4,9-10,F20624-25;28-32;35-4078A
528103109218201701Thủy khí và máy TK2Phan Thành LongT4,9-10,F20624-25;28-32;35-4078B
529103109218201702Thủy khí và máy TK2Phan Thành LongT4,6-8,F20824-25;28-34;37-4066A
530103109218201702Thủy khí và máy TK2Phan Thành LongT4,6-8,F20824-25;28-34;37-4066B
531103109218201705Thủy khí và máy TK2Phan Thành LongT3,4-5,F20624-25;28-36;39-4078A
532103109218201705Thủy khí và máy TK2Phan Thành LongT3,4-5,F20624-25;28-36;39-4078B
533103109218201706Thủy khí và máy TK2Phan Thành LongT3,1-3,F30324-25;28-3878A
534103109218201706Thủy khí và máy TK2Phan Thành LongT3,1-3,F30324-25;28-3878B
535103111218201627Thủy khí ứng dụng2Phan Thành LongT6,4-5,H10724-25;28-3959A
536103111218201627Thủy khí ứng dụng2Phan Thành LongT6,4-5,H10724-25;28-3959B
537103111218201628Thủy khí ứng dụng2Phan Thành LongT6,1-3,H40224-25;28-3964A
538103111218201628Thủy khí ứng dụng2Phan Thành LongT6,1-3,H40224-25;28-3964B
539103111218201634Thủy khí ứng dụng2Phạm Thị Kim LoanT2,3-5,H10223-25;28-30;35-3937-
540103116318201617ATH Cảm biến & KT đo0.5Huỳnh Bá VangT2,6-10,AVL235-3720-
541103116318201617BTH Cảm biến & KT đo0.5Huỳnh Bá VangT6,6-10,AVL235-3720-
542103116318201617CTH Cảm biến & KT đo0.5Huỳnh Bá VangT4,1-5,AVL235-3720-
543103116318201618ATH Cảm biến & KT đo0.5Huỳnh Bá VangT3,6-10,AVL235-3717-
544103116318201618BTH Cảm biến & KT đo0.5Huỳnh Bá VangT4,6-10,AVL235-3712-
545103116318201618CTH Cảm biến & KT đo0.5Huỳnh Bá VangT5,6-10,AVL235-3720-
546103126318201620Kết cấu máy tàu thủy3Nguyễn Văn TriềuT5,1-4,B10924-25;28-3936-
547103127318201620Cơ học KC tàu thủy3Nguyễn Văn Thiên ÂnT7,1-4,E10224-25;28-3943-
548103128318201620Động lực học tàu thủy3Nguyễn Văn TriềuT6,1-4,H20724-25;28-3936-
549103135318201520Công ước và qui phạm đóng tàu1Phạm Trường ThiT4,6-7,H20222-25;28-3239-11/05/2019F3077h00
550103136318201520Thiết kế tàu thủy3Trần Văn LuậnT2,7-9,H202; T5,9-10,H20422-25;28-3438-24/04/2019F1027h00
551103137318201520AĐA Thiết kế tàu thủy2Trần Văn LuậnT3,1-3,XP22-25;28-3411-08/05/2019H1017h00
552103137318201520BĐA Thiết kế tàu thủy2Phạm Trường ThiT6,1-3,XP22-25;28-3416-08/05/2019H1019h00
553103140318201520Thí nghiệm máy tàu1Nguyễn Quang TrungT5,7-8,H20422-25;28-3436-26/04/2019H1057h00
554103141318201520ATH Thí nghiệm máy tàu1Võ Anh VũT4,1-5,XĐL30-3321-
555103142218201520Thực tập Kỹ thuật 2 (KTTT)1.5Khoa Cơ khí GTT2,1-9,Xưởng; T3,1-9,Xưởng; T4,1-9,Xưởng; T5,1-9,Xưởng; T6,1-9,Xưởng35-3739-
556103153318201520Kỹ thuật tàu cao tốc2Trần Văn LuậnT3,8-10,H20222-25;28-3413-02/05/2019F1077h00
557103156018201820Nhập môn ngành2Trần Văn Luận39-3938-
558103156218201817Nhập môn ngành2Bùi Văn Ga39-3965A
559103156218201817Nhập môn ngành2Bùi Văn Ga39-3965B
560103156218201818Nhập môn ngành2Nguyễn Văn Đông39-3966A
561103156218201818Nhập môn ngành2Nguyễn Văn Đông39-3966B
562103157018201717Thủy khí3Phan Thành LongT7,1-3,F10323-25;28-4056A
563103157018201717Thủy khí3Phan Thành LongT7,1-3,F10323-25;28-4056B
564103157018201718Thủy khí3Phan Thành LongT2,7-9,E10223-25;28-4083A
565103157018201718Thủy khí3Phan Thành LongT2,7-9,E10223-25;28-4083B
566103157018201720Thủy khí3Phan Thành LongT5,8-10,F30823-25;28-4058A
567103157018201720Thủy khí3Phan Thành LongT5,8-10,F30823-25;28-4058B
568103160018201617Truyền động tự động điện2Phạm Quốc TháiT6,1-3,F10324-25;28-3964A
569103160018201617Truyền động tự động điện2Phạm Quốc TháiT6,1-3,F10324-25;28-3964B
570103160018201618Truyền động tự động điện2Phạm Quốc TháiT6,4-5,F10624-25;28-3965A
571103160018201618Truyền động tự động điện2Phạm Quốc TháiT6,4-5,F10624-25;28-3965B
572103161018201617Lý thuyết ô tô và máy công trình3Nguyễn Văn ĐôngT7,1-4,E20324-25;28-3979A
573103161018201617Lý thuyết ô tô và máy công trình3Nguyễn Văn ĐôngT7,1-4,E20324-25;28-3979B
574103161018201618Lý thuyết ô tô và máy công trình3Nguyễn Việt HảiT2,7-10,H30824-25;28-3963A
575103161018201618Lý thuyết ô tô và máy công trình3Nguyễn Việt HảiT2,7-10,H30824-25;28-3963B
576103164018201617Cảm biến và kỹ thuật đo2Trần Thanh Hải TùngT6,4-5,F10324-25;28-3953A
577103164018201617Cảm biến và kỹ thuật đo2Trần Thanh Hải TùngT6,4-5,F10324-25;28-3953B
578103164018201618Cảm biến và kỹ thuật đo2Trần Thanh Hải TùngT6,1-3,F10624-25;28-3960A
579103164018201618Cảm biến và kỹ thuật đo2Trần Thanh Hải TùngT6,1-3,F10624-25;28-3960B
580103167018201517Thiết kế các hệ thống ô tô3Lê Văn TụyT2,9-10,H306; T6,8-10,H10322-25;28-29;33-3748-
581103167018201518Thiết kế các hệ thống ô tô3Nguyễn Hoàng ViệtT2,3-5,H301; T5,1-2,H20222-25;28-32;36-3740-
582103167018201519Thiết kế các hệ thống ô tô3Phan Minh ĐứcT3,7-8,H104; T6,8-10,H20122-25;28-3443-
583103171018201517Điều khiển tự động HT truyền lực1Nguyễn Hoàng ViệtT5,9-10,H30122-25;28-29;33-3513-
584103171018201518Điều khiển tự động HT truyền lực1Lê Văn TụyT4,7-8,H10122-25;28-3222-
585103172018201517Điều khiển tự động HT phanh1Nguyễn Hoàng ViệtT5,7-8,H30122-25;28-29;33-3513-02/05/2019F1079h00
586103174018201517Năng lượng tái tạo1Bùi Văn GaT3,7-8,H20722-25;28-29;33-3552A06/05/2019H2017h00
587103174018201517Năng lượng tái tạo1Bùi Văn GaT3,7-8,H20722-25;28-29;33-3552B06/05/2019H2027h00
588103174018201518Năng lượng tái tạo1Trần Văn NamT3,9-10,H10322-25;28-3253A06/05/2019H2037h00
589103174018201518Năng lượng tái tạo1Trần Văn NamT3,9-10,H10322-25;28-3253B06/05/2019H2047h00
590103175018201517Xe - Máy chuyên dùng1Phan Minh ĐứcT7,2-5,E11228-29;33-3533-
591103176018201517AĐA TK hệ thống điện tử ô tô1.5Phạm Quốc TháiT3,1-3,XP22-25;28-29;33-3724-
592103176018201517BĐA TK hệ thống điện tử ô tô1.5Phạm Quốc TháiT4,1-3,XP22-25;28-29;33-3723-
593103176018201518AĐA TK hệ thống điện tử ô tô1.5Nguyễn Việt HảiT3,1-3,XP22-25;28-32;36-3716-
594103176018201518BĐA TK hệ thống điện tử ô tô1.5Lê Văn TụyT6,1-3,XP22-25;28-32;36-3716-
595103176018201519AĐA TK hệ thống điện tử ô tô1.5Lê Minh TiếnT2,1-3,XP22-25;28-3422-
596103176018201519BĐA TK hệ thống điện tử ô tô1.5Nguyễn Việt HảiT5,1-3,XP22-25;28-3416-
597103177018201617Kinh tế vận tải2Huỳnh Nhật TốT3,1-3,F10324-25;28-3954A
598103177018201617Kinh tế vận tải2Huỳnh Nhật TốT3,1-3,F10324-25;28-3954B
599103177018201618Kinh tế vận tải2Hồ Dương ĐôngT7,1-3,E10324-25;28-3644-
600103177018201620Kinh tế vận tải2Huỳnh Nhật TốT3,4-5,F10324-25;28-3956A
601103177018201620Kinh tế vận tải2Huỳnh Nhật TốT3,4-5,F10324-25;28-3956B
602103178018201419Thực tập tốt nghiệp2Khoa Cơ khí GT19-240
603103178018201517Thực tập tốt nghiệp2Khoa Cơ khí GT42-4748-
604103178018201518Thực tập tốt nghiệp2Khoa Cơ khí GT42-4751A
605103178018201518Thực tập tốt nghiệp2Khoa Cơ khí GT42-4751B
606103178018201519Thực tập tốt nghiệp2Khoa Cơ khí GT42-4717-
607103183018201620AĐA TK máy tàu1.5Nguyễn Văn TriềuT2,7-8,XP24-25;28-3923-
608103183018201620BĐA TK máy tàu1.5Dương Đình NghĩaT2,9-10,XP24-25;28-3919-
60910318401820xx91Đồ án TK Hệ động lực tàu1.5Trần Văn LuậnT7,1-4,VPK31-364-
610103187018201520Công nghệ đóng tàu3Phạm Trường ThiT3,6-7,H202; T6,6-8,H30122-25;28-3438-03/05/2019H2087h00
611103188018201520AĐA Công nghệ đóng tàu2Phạm Trường ThiT7,1-3,XP22-25;28-3421-10/05/2019F2087h00
612103188018201520BĐA Công nghệ đóng tàu2Trần Văn LuậnT4,1-3,XP22-25;28-3416-10/05/2019F2089h00
613103189018201520Thực tập tốt nghiệp KTTT2Khoa Cơ khí GT42-4730-
614103190018201420Đồ án Tốt nghiệp (KT Tàu thủy)10Khoa Cơ khí GT26-
61510320731820xx91TH máy và truyền động thủy khí0.5Phan Thành LongCN,1-4,PTN30-3131-
616103214018201836Vẽ kỹ thuật3Tôn Nữ Huyền TrangT2,1-3,B20824-25;28-4141-
617103214018201837Vẽ kỹ thuật3Dương ThọT3,8-10,B20924-25;28-4145-
618103214018201871Vẽ KT và Autocat3Dương ThọT4,7-10,B208:24-25;28-3849-
619103214018201872Vẽ KT và Autocat3Tôn Nữ Huyền TrangT6,7-10,B20924-25;28-3846-
620103215018201870Cơ lý thuyết2Nguyễn Đình SơnT4,1-2,F31024-25;28-4145-
621103216018201834Hình họa - Vẽ KT2Nguyễn Đức SỹT5,1-2,F40424-25;28-4141-
622103216018201835Hình họa - Vẽ KT2Nguyễn Đức SỹT5,3-4,F40424-25;28-4144-
623103217018201806Hình họa - Vẽ KT3Tôn Nữ Huyền TrangT6,3-5,F11024-25;28-4160A
624103217018201806Hình họa - Vẽ KT3Tôn Nữ Huyền TrangT6,3-5,F11024-25;28-4160B
625103218018201871Hình họa 12Dương ThọT5,3-5,E301B24-25;28-3849-
626103218018201872Hình họa 12Tôn Nữ Huyền TrangT5,8-10,E20524-25;28-3846-
627104006318201722Thiết bị trao đổi nhiệt2Thái Ngọc SơnT4,1-2,H20623-25;28-4081A
628104006318201722Thiết bị trao đổi nhiệt2Thái Ngọc SơnT4,1-2,H20623-25;28-4081B
629104006318201723Thiết bị trao đổi nhiệt2Huỳnh Ngọc HùngT5,6-7,F10623-25;28-4070A
630104006318201723Thiết bị trao đổi nhiệt2Huỳnh Ngọc HùngT5,6-7,F10623-25;28-4070B
631104012318201622Lò hơi 22Hoàng Ngọc ĐồngT4,1-3,E20624-25;28-3863A
632104012318201622Lò hơi 22Hoàng Ngọc ĐồngT4,1-3,E20624-25;28-3863B
633104012318201625Lò hơi 22Hoàng Ngọc ĐồngT4,4-5,E20624-25;28-3852A
634104012318201625Lò hơi 22Hoàng Ngọc ĐồngT4,4-5,E20624-25;28-3852B
635104015318201522Mạng nhiệt2Mã Phước HoàngT5,7-9,H20724-25;28-3650-03/05/2019H1059h00
636104015318201525Mạng nhiệt2Bùi Thị Hương LanT6,7-9,F40324-25;28-3626-03/05/2019H1069h00
637104017318201622AĐA lạnh2Nguyễn Thành VănT6,7-8,XP24-25;28-3830-
638104017318201622BĐA lạnh2Nguyễn Thành VănT6,9-10,XP24-25;28-3831-
639104017318201625AĐA lạnh2Nguyễn Thành VănT7,1-2,XP24-25;28-3830-
640104017318201625BĐA lạnh2Nguyễn Thành VănT7,3-4,XP24-25;28-3828-
641104028318201522AĐA sấy2Trần Văn VangT6,1-3,XP24-25;28-3631-08/05/2019H3037h00
642104028318201522BĐA sấy2Ngô Phi MạnhT7,1-2,XP24-25;28-3628-08/05/2019H3039h00
643104028318201522CĐA sấy2Ngô Phi MạnhT7,3-5,XP24-25;28-3623-08/05/2019H30313h00
644104029318201522Chuyên đề sấy1Ngô Phi MạnhT2,6-7,H20324-25;28-3450-
645104029318201525Chuyên đề sấy1Ngô Phi MạnhT7,7-9,F10624-25;28-3036-
646104037318201422Đồ án Tốt nghiệp (KT Nhiệt)10Khoa Nhiệt56A
647104037318201422Đồ án Tốt nghiệp (KT Nhiệt)10Khoa Nhiệt56B
648104043318201622Vật liệu kỹ thuật nhiệt1Bùi Thị Hương LanT3,1-3,E20124-25;28-3457A
649104043318201622Vật liệu kỹ thuật nhiệt1Bùi Thị Hương LanT3,1-3,E20124-25;28-3457B
650104043318201625Vật liệu kỹ thuật nhiệt1Bùi Thị Hương LanT3,4-5,E20224-25;28-3839-
651104045118201627KT nhiệt2Huỳnh Ngọc HùngT2,4-5,E10424-25;28-3962A
652104045118201627KT nhiệt2Huỳnh Ngọc HùngT2,4-5,E10424-25;28-3962B
653104045118201628KT nhiệt2Phạm Duy VũT5,9-10,E30324-25;28-3962A
654104045118201628KT nhiệt2Phạm Duy VũT5,9-10,E30324-25;28-3962B
655104045118201632KT nhiệt2Thái Ngọc SơnT3,4-5,E20424-25;28-3965A
656104045118201632KT nhiệt2Thái Ngọc SơnT3,4-5,E20424-25;28-3965B
657104045118201634KT nhiệt2Hoàng Ngọc ĐồngT3,1-3,E20623-25;28-30;35-3938-
658104045118201635KT nhiệt2Hoàng Ngọc ĐồngT4,7-9,E20723-25;28-34;39-3934-
659104045118201705KT nhiệt2Thái Ngọc SơnT5,4-5,F10124-25;28-36;39-4079A
660104045118201705KT nhiệt2Thái Ngọc SơnT5,4-5,F10124-25;28-36;39-4079B
661104045118201706KT nhiệt2Phạm Duy VũT4,4-5,E20224-25;28-3880A
662104045118201706KT nhiệt2Phạm Duy VũT4,4-5,E20224-25;28-3880B
663104045118201717KT nhiệt2Mã Phước HoàngT2,6-7,F40223-25;28-4080A
664104045118201717KT nhiệt2Mã Phước HoàngT2,6-7,F40223-25;28-4080B
665104045118201718KT nhiệt2Huỳnh Ngọc HùngT5,9-10,F30123-25;28-4080A
666104045118201718KT nhiệt2Huỳnh Ngọc HùngT5,9-10,F30123-25;28-4080B
667104045118201720KT nhiệt2Bùi Thị Hương LanT5,6-7,F30823-25;28-4060A
668104045118201720KT nhiệt2Bùi Thị Hương LanT5,6-7,F30823-25;28-4060B
669104045118201759KT nhiệt2Huỳnh Ngọc HùngT3,1-3,F40323-25;28-3679A
670104045118201759KT nhiệt2Huỳnh Ngọc HùngT3,1-3,F40323-25;28-3679B
671104045118201764KT nhiệt2Bùi Thị Hương LanT5,9-10,E20323-25;28-3864A
672104045118201764KT nhiệt2Bùi Thị Hương LanT5,9-10,E20323-25;28-3864B
673104045118201767KT nhiệt2Mã Phước HoàngT2,8-10,F10123-25;28-31;34-3778A
674104045118201767KT nhiệt2Mã Phước HoàngT2,8-10,F10123-25;28-31;34-3778B
675104045118201768KT nhiệt2Ngô Phi MạnhT3,4-5,F30923-25;28-31;34-3977A
676104045118201768KT nhiệt2Ngô Phi MạnhT3,4-5,F30923-25;28-31;34-3977B
677104045118201769KT nhiệt2Bùi Thị Hương LanT2,1-3,F10623-25;28-31;34-3976A
678104045118201769KT nhiệt2Bùi Thị Hương LanT2,1-3,F10623-25;28-31;34-3976B
679104045118201775KT nhiệt2Bùi Thị Hương LanT2,4-5,F10123-25;28-3865A
680104045118201775KT nhiệt2Bùi Thị Hương LanT2,4-5,F10123-25;28-3865B
681104045118201777KT nhiệt2Ngô Phi MạnhT3,1-3,F30624-25;28-3971A
682104045118201777KT nhiệt2Ngô Phi MạnhT3,1-3,F30624-25;28-3971B
683104045118201779KT nhiệt2Mã Phước HoàngT4,1-3,F40723-25;28-3771A
684104045118201779KT nhiệt2Mã Phước HoàngT4,1-3,F40723-25;28-3771B
685104045118201781KT nhiệt2Mã Phước HoàngT4,4-5,F40823-25;28-3773A
686104045118201781KT nhiệt2Mã Phước HoàngT4,4-5,F40823-25;28-3773B
687104054318201522Năng lượng tái tạo2Phan Quý TràT5,1-3,H20124-25;28-3662A17/04/2019H3029h00
688104054318201522Năng lượng tái tạo2Phan Quý TràT5,1-3,H20124-25;28-3662B17/04/2019H3019h00
689104054318201525Năng lượng tái tạo2Phan Quý TràT6,1-3,H20324-25;28-3651A17/04/2019H3039h00
690104054318201525Năng lượng tái tạo2Phan Quý TràT6,1-3,H20324-25;28-3651B17/04/2019H3049h00
691104060318201525AĐA NM nhiệt điện A2Trần Thanh SơnT4,1-3,XP24-25;28-3633-08/05/2019F1017h00
692104062318201425Đồ án Tốt nghiệp (NLMT)10Khoa Nhiệt30-
693104073218201822Nhập môn ngành2Trần Văn Vang39-3999A
694104073218201822Nhập môn ngành2Trần Văn Vang39-3999B
695104077318201722Kỹ thuật cháy2Hoàng Ngọc ĐồngT3,7-8,F10323-25;28-4073A
696104077318201722Kỹ thuật cháy2Hoàng Ngọc ĐồngT3,7-8,F10323-25;28-4073B
697104077318201723Kỹ thuật cháy2Hoàng Ngọc ĐồngT3,9-10,F10723-25;28-4071A
698104077318201723Kỹ thuật cháy2Hoàng Ngọc ĐồngT3,9-10,F10723-25;28-4071B
699104078318201522Toán chuyên ngành3Võ Chí ChínhT3,9-10,H203; T6,7-9,H20424-25;28-3665A19/04/2019H3069h00
700104078318201522Toán chuyên ngành3Võ Chí ChínhT3,9-10,H203; T6,7-9,H20424-25;28-3665B19/04/2019H3059h00
701104078318201525Toán chuyên ngành3Võ Chí ChínhT3,7-8,H204; T4,7-9,H20324-25;28-3648-19/04/2019H3079h00
702104080318201622Điều hòa không khí3Võ Chí ChínhT7,1-4,H10724-25;28-3839-
703104080318201625Điều hòa không khí3Võ Chí ChínhT6,1-4,E20324-25;28-3855A
704104080318201625Điều hòa không khí3Võ Chí ChínhT6,1-4,E20324-25;28-3855B
705104082318201622Tuốc bin2Trần Thanh SơnT3,4-5,E20124-25;28-3861A
706104082318201622Tuốc bin2Trần Thanh SơnT3,4-5,E20124-25;28-3861B
707104082318201625Tuốc bin2Phạm Duy VũT5,6-8,E11224-25;28-3866A
708104082318201625Tuốc bin2Phạm Duy VũT5,6-8,E11224-25;28-3866B
709104084318201622CĐ Lạnh A2Nguyễn Thành VănT2,3-5,E20324-25;28-3877A
710104084318201622CĐ Lạnh A2Nguyễn Thành VănT2,3-5,E20324-25;28-3877B
711104085318201625CĐ Lạnh B1Nguyễn Thành VănT2,1-2,E20224-25;28-3449-
712104087318201522Tự động điều chỉnh QT nhiệt2Thái Ngọc SơnT4,3-5,H30724-25;28-3665A26/04/2019H3029h00
713104087318201522Tự động điều chỉnh QT nhiệt2Thái Ngọc SơnT4,3-5,H30724-25;28-3665B26/04/2019H3019h00
714104087318201525Tự động điều chỉnh QT nhiệt2Thái Ngọc SơnT5,7-9,H20824-25;28-3657A26/04/2019H3049h00
715104087318201525Tự động điều chỉnh QT nhiệt2Thái Ngọc SơnT5,7-9,H20824-25;28-3657B26/04/2019H3039h00
716104091318201522Quản lý năng lượng1Trần Thanh SơnT3,7-8,H20324-25;28-3463A
717104091318201522Quản lý năng lượng1Trần Thanh SơnT3,7-8,H20324-25;28-3463B
718104091318201525Quản lý năng lượng1Trần Thanh SơnT3,9-10,H20424-25;28-3452A
719104091318201525Quản lý năng lượng1Trần Thanh SơnT3,9-10,H20424-25;28-3452B
720104094318201622Kỹ thuật an toàn nhiệt1Trần Văn VangT4,7-8,H10824-25;28-3459A
721104094318201622Kỹ thuật an toàn nhiệt1Trần Văn VangT4,7-8,H10824-25;28-3459B
722104094318201625Kỹ thuật an toàn nhiệt1Trần Văn VangT4,9-10,H10824-25;28-3439-
723104095318201522AĐA Nhà máy nhiệt điện1.5Phạm Duy VũT2,1-3,XP24-25;28-3634-
724104095318201522BĐA Nhà máy nhiệt điện1.5Trần Thanh SơnT4,7-9,XP24-25;28-3623-
725104095318201522CĐA Nhà máy nhiệt điện1.5Trần Thanh SơnT3,1-2,XP24-25;28-3629-
726104096318201525AĐA Điều hòa không khí1.5Võ Chí ChínhT3,1-3,XP24-25;28-3617-10/05/2019F2107h00
727104099318201522Thực tập tốt nghiệp2Khoa Nhiệt42-4793A
728104099318201522Thực tập tốt nghiệp2Khoa Nhiệt42-4793B
729104099318201525Thực tập tốt nghiệp2Khoa Nhiệt42-4735-
730104100318201425Năng lượng và môi trường2Trần Thanh SơnT2,7-10,E20130-3776A
731104100318201425Năng lượng và môi trường2Trần Thanh SơnT2,7-10,E20130-3776B
732104101318201625Kỹ thuật XL phát thải2Phạm Duy VũT3,1-3,E20224-25;28-3841-
733105000318201635ATN Vi xử lý & Vi điều khiển0.5Trần Anh TuấnT6,6-10,I20230-3118-
734105000318201635BTN Vi xử lý & Vi điều khiển0.5Trần Anh TuấnT6,6-10,I20335-3617-
73510500121820xx91TN Bảo vệ Rơle trong H.thống điện0.5Nguyễn Thế LựcT7,6-10,I10431-3217-
736105002318201632AĐA VXL và VĐK2Nguyễn Quốc ĐịnhT5,7-8,XP24-25;28-3920-
737105002318201632BĐA VXL và VĐK2Nguyễn Quốc ĐịnhT5,9-10,XP24-25;28-3920-
738105002318201632CĐA VXL và VĐK2Nguyễn Quốc ĐịnhT7,3-4,XP24-25;28-3919-
739105002318201635AĐA VXL và VĐK2Nguyễn Quốc ĐịnhT6,7-8,XP23-25;28-34;39-4117-
740105002318201635BĐA VXL và VĐK2Nguyễn Quốc ĐịnhT6,9-10,XP23-25;28-34;39-4117-
741105004318201529Cung cấp điện XNCN2Võ Quang SơnT6,7-9,H10424-25;28-3661A19/04/2019E301B7h00
742105004318201529Cung cấp điện XNCN2Võ Quang SơnT6,7-9,H10424-25;28-3661B19/04/2019E301A7h00
743105004318201530Cung cấp điện XNCN2Võ Quang SơnT7,1-3,H20424-25;28-3654A19/04/2019E4047h00
744105004318201530Cung cấp điện XNCN2Võ Quang SơnT7,1-3,H20424-25;28-3654B19/04/2019E4017h00
74510501131820xx91Đồ án Máy điện2Bùi Tấn LợiT7,7-10,H30830-375-
746105017318201727TT Nhận thức1Trần Anh Tuấn40-4070A
747105017318201727TT Nhận thức1Trần Anh Tuấn40-4070B
748105017318201728TT Nhận thức1Nguyễn Thế Lực40-4070A
749105017318201728TT Nhận thức1Nguyễn Thế Lực40-4070B
750105017318201729TT Nhận thức1Nguyễn Thế Lực40-4049-
751105017318201732TT Nhận thức1Trần Anh Tuấn40-4070A
752105017318201732TT Nhận thức1Trần Anh Tuấn40-4070B
753105017318201733TT Nhận thức1Nguyễn Thế Lực40-4057A
754105017318201733TT Nhận thức1Nguyễn Thế Lực40-4057B
755105017318201734TT Nhận thức1Nguyễn Thế Lực39-3941-
756105017318201736TT Nhận thức1Trần Anh Tuấn39-3930-
757105017318201737TT Nhận thức1Nguyễn Thế Lực39-3931-
758105018318201657AĐA Điện tử công suất2Giáp Quang HuyT4,9-10,XP24-25;28-4122-
759105018318201657BĐA Điện tử công suất2Giáp Quang HuyT4,7-8,XP24-25;28-4124-
760105020318201635Truyền động điện3Lê Tiến DũngT6,2-5,E40123-25;28-34;39-4134-
761105021318201627AĐA mạng điện2Nguyễn Hữu HiếuT3,4-5,XP24-25;28-3929-
762105021318201627BĐA mạng điện2Trần Vinh TịnhT4,1-2,XP24-25;28-3930-
763105021318201628AĐA mạng điện2Trần Vinh TịnhT4,3-4,XP24-25;28-3931-
764105021318201628BĐA mạng điện2Lưu Ngọc AnT5,1-2,XP24-25;28-3927-
765105021318201634AĐA mạng điện2Dương Minh QuânT3,7-9,XP23-25;28-30;35-3910-
766105021318201634BĐA mạng điện2Phan Đình ChungT5,7-9,XP23-25;28-30;35-3911-
767105022318201627Ngắn mạch trong HTĐ2Nguyễn Hồng Việt PhươngT4,6-8,F20324-25;28-3956A
768105022318201627Ngắn mạch trong HTĐ2Nguyễn Hồng Việt PhươngT4,6-8,F20324-25;28-3956B
769105022318201628Ngắn mạch trong HTĐ2Đoàn Ngọc Minh TúT3,1-3,H30124-25;28-3950-
770105022318201634Ngắn mạch trong HTĐ2Nguyễn Hồng Việt PhươngT6,1-3,E20623-25;28-30;35-3937-
771105022318201657Ngắn mạch trong HTĐ2Nguyễn Hồng Việt PhươngT2,9-10,B10824-25;28-4141-
772105023318201627Mạng điện3Nguyễn Hữu HiếuT5,1-4,H30524-25;28-3964A
773105023318201627Mạng điện3Nguyễn Hữu HiếuT5,1-4,H30524-25;28-3964B
774105023318201628Mạng điện3Trần Vinh TịnhT2,7-10,E10124-25;28-3953A
775105023318201628Mạng điện3Trần Vinh TịnhT2,7-10,E10124-25;28-3953B
776105023318201634Mạng điện3Dương Minh QuânT7,1-4,E20623-25;28-30;35-3937-
777105023318201657Mạng điện3Dương Minh QuânT3,1-3,E10224-25;28-4134-
778105034318201632AĐA điều khiển logic2Nguyễn Kim ÁnhT7,1-2,XP24-25;28-3923-
779105034318201632BĐA điều khiển logic2Nguyễn Kim ÁnhT6,7-8,XP24-25;28-3923-
780105034318201632CĐA điều khiển logic2Nguyễn Kim ÁnhT6,9-10,XP24-25;28-3925-
781105040318201534Vận hành hệ thống điện3Hạ Đình TrúcT7,1-3,E30224-25;28-3639-06/05/2019F3017h00
782105041318201527Ổn định trong hệ thống điện2Hạ Đình TrúcT3,7-9,F20324-25;28-3653A17/04/2019F3019h00
783105041318201527Ổn định trong hệ thống điện2Hạ Đình TrúcT3,7-9,F20324-25;28-3653B17/04/2019F2089h00
784105041318201534Ổn định trong hệ thống điện2Hạ Đình TrúcT6,7-9,E30224-25;28-3639-17/04/2019F2109h00
785105048318201535MH hoá và mô phỏng HTĐK2Lê Tiến DũngT2,7-9,B20524-25;28-3632-26/04/2019F2077h00
786105050318201529Kỹ thuật chiếu sáng2Phan Văn HiềnT2,7-9,H20724-25;28-3649-24/04/2019H1049h00
787105050318201530Kỹ thuật chiếu sáng2Phan Văn HiềnT3,7-9,H20824-25;28-3643-24/04/2019H1059h00
788105054318201529Cảm biến2Võ Như TiếnT2,1-3,H10424-25;28-3653A26/04/2019F2079h00
789105054318201529Cảm biến2Võ Như TiếnT2,1-3,H10424-25;28-3653B26/04/2019F2089h00
790105054318201530Cảm biến2Võ Như TiếnT2,8-10,F20724-25;28-3660A26/04/2019F2109h00
791105054318201530Cảm biến2Võ Như TiếnT2,8-10,F20724-25;28-3660B26/04/2019F3039h00
792105054318201532Cảm biến2Nguyễn Hoàng MaiT3,7-9,F20724-25;28-3654A26/04/2019F3019h00
793105054318201532Cảm biến2Nguyễn Hoàng MaiT3,7-9,F20724-25;28-3654B26/04/2019F2099h00
79410506031820xx34Đồ án Tốt nghiệp (Điện CLC)10Khoa Điện3-
795105070318201527Thông tin và điều độ trong HTĐ2Lê Hồng LâmT2,3-5,H20124-25;28-3652-26/04/2019F2087h00
796105070318201534Thông tin và điều độ trong HTĐ2Phạm Văn KiênT5,7-9,E20824-25;28-3639-26/04/2019F2097h00
797105071318201527TK bảo vệ rơle2Lê Kim HùngT5,7-9,F20624-25;28-3658A03/05/2019F2089h00
798105071318201527TK bảo vệ rơle2Lê Kim HùngT5,7-9,F20624-25;28-3658B03/05/2019F2079h00
799105071318201534TK bảo vệ rơle2Lê Kim HùngT4,3-5,E20724-25;28-3639-03/05/2019F2099h00
800105071318201557TK bảo vệ rơle2Phạm Văn KiênT3,1-3,H10323-25;28-30;34-3846-03/05/2019F2109h00
801105075318201532Điều khiển thuỷ khí2Trần Ngọc HảiT6,1-3,E20424-25;28-3661A06/05/2019F3029h00
802105075318201532Điều khiển thuỷ khí2Trần Ngọc HảiT6,1-3,E20424-25;28-3661B06/05/2019F3019h00
803105076318201535Robot công nghiệp2Nguyễn Hoàng MaiT3,1-3,B20624-25;28-3632-03/05/2019F2077h00
804105092118201722ATN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT5,1-5,I10633-3432-
805105092118201722BTN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT4,6-10,I10633-3432-
806105092118201723ATN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT3,1-5,I10637-3834-
807105092118201723BTN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT3,1-5,I10633-3434-
808105092118201723CTN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT4,1-5,I10633-3433-
809105092118201738ATN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT2,6-10,I10630-3131-
810105092118201738BTN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT4,1-5,I10630-3132-
811105092118201738CTN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT5,6-10,I10630-3131-
812105092118201739ATN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT3,6-10,I10630-3132-
813105092118201739BTN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT5,1-5,I10630-3132-
814105092118201740ATN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT4,6-10,I10630-3132-
815105092118201740BTN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT6,1-5,I10630-3132-
816105092118201745ATN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT2,1-5,I10633-3432-
817105092118201745BTN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT2,1-5,I10637-3832-
818105092118201745CTN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT3,6-10,I10633-3431-
819105092318201727Lý thuyết điều khiển tự động2Trần Thị Minh DungT4,9-10,E10224-25;28-3870A
820105092318201727Lý thuyết điều khiển tự động2Trần Thị Minh DungT4,9-10,E10224-25;28-3870B
821105092318201728Lý thuyết điều khiển tự động2Trần Thị Minh DungT4,6-8,E10124-25;28-3873A
822105092318201728Lý thuyết điều khiển tự động2Trần Thị Minh DungT4,6-8,E10124-25;28-3873B
823105092318201729Lý thuyết điều khiển tự động2Trần Thị Minh DungT3,8-10,F30624-25;28-3869A
824105092318201729Lý thuyết điều khiển tự động2Trần Thị Minh DungT3,8-10,F30624-25;28-3869B
825105092318201732Lý thuyết điều khiển tự động2Trương Thị Bích ThanhT2,6-8,F30924-25;28-3861A
826105092318201732Lý thuyết điều khiển tự động2Trương Thị Bích ThanhT2,6-8,F30924-25;28-3861B
827105092318201733Lý thuyết điều khiển tự động2Trương Thị Bích ThanhT2,9-10,F20824-25;28-3860A
828105092318201733Lý thuyết điều khiển tự động2Trương Thị Bích ThanhT2,9-10,F20824-25;28-3860B
829105092318201734Lý thuyết điều khiển tự động2Trương Thị Bích ThanhT5,4-5,E40224-25;28-3841-
830105093118201714Kỹ thuật điện2Nguyễn Thị Ái NhiT2,6-7,E30323-25;28-4057A
831105093118201714Kỹ thuật điện2Nguyễn Thị Ái NhiT2,6-7,E30323-25;28-4057B
832105093118201716Kỹ thuật điện2Võ Quang SơnT2,1-2,E20623-25;28-4048-
833105093118201722Kỹ thuật điện2Nguyễn Thị Ái NhiT6,9-10,F30223-25;28-4074A
834105093118201722Kỹ thuật điện2Nguyễn Thị Ái NhiT6,9-10,F30223-25;28-4074B
835105093118201723Kỹ thuật điện2Lê Tấn DuyT6,7-8,F20723-25;28-4064A
836105093118201723Kỹ thuật điện2Lê Tấn DuyT6,7-8,F20723-25;28-4064B
837105093118201738Kỹ thuật điện2Dương Ngọc ThọT5,1-2,F10623-25;28-4076A
838105093118201738Kỹ thuật điện2Dương Ngọc ThọT5,1-2,F10623-25;28-4076B
839105093118201739Kỹ thuật điện2Võ Quang SơnT4,9-10,E20123-25;28-4070A
840105093118201739Kỹ thuật điện2Võ Quang SơnT4,9-10,E20123-25;28-4070B
841105093118201740Kỹ thuật điện2Bùi Tấn LợiT5,1-2,F10323-25;28-4074A
842105093118201740Kỹ thuật điện2Bùi Tấn LợiT5,1-2,F10323-25;28-4074B
843105093118201745Kỹ thuật điện2Lê Tấn DuyT6,9-10,F30823-25;28-4057A
844105093118201745Kỹ thuật điện2Lê Tấn DuyT6,9-10,F30823-25;28-4057B
845105093118201859Kỹ thuật điện2Dương Ngọc ThọT3,3-5,H20628-3864A
846105093118201859Kỹ thuật điện2Dương Ngọc ThọT3,3-5,H20628-3864B
847105093118201860Kỹ thuật điện2Võ Quang SơnT3,7-9,F40928-3861A
848105093118201860Kỹ thuật điện2Võ Quang SơnT3,7-9,F40928-3861B
849105093118201864Kỹ thuật điện2Nguyễn Thị Ái NhiT2,1-3,F20828-4065A
850105093118201864Kỹ thuật điện2Nguyễn Thị Ái NhiT2,1-3,F20828-4065B
851105098318201727ATN Lý thuyết mạch điện 20.5Trần Anh TuấnT3,6-10,I20230-3126-
852105098318201727BTN Lý thuyết mạch điện 20.5Trần Anh TuấnT4,1-5,I20230-3126-
853105098318201727CTN Lý thuyết mạch điện 20.5Trần Anh TuấnT2,1-5,I20230-3126-
854105098318201728ATN Lý thuyết mạch điện 20.5Trần Anh TuấnT2,6-10,I20230-3119-
855105098318201728BTN Lý thuyết mạch điện 20.5Trần Anh TuấnT3,1-5,I20230-3126-
856105098318201728CTN Lý thuyết mạch điện 20.5Trần Anh TuấnT6,1-5,I20230-3126-
857105098318201729ATN Lý thuyết mạch điện 20.5Trần Anh TuấnT2,1-5,I20233-3426-
858105098318201729BTN Lý thuyết mạch điện 20.5Trần Anh TuấnT3,1-5,I20233-3426-
859105098318201732ATN Lý thuyết mạch điện 20.5Trần Anh TuấnT4,6-10,I20233-3430-
860105098318201732BTN Lý thuyết mạch điện 20.5Trần Anh TuấnT5,1-5,I20233-3429-
861105098318201733ATN Lý thuyết mạch điện 20.5Trần Anh TuấnT6,1-5,I20235-3629-
862105098318201733BTN Lý thuyết mạch điện 20.5Trần Anh TuấnT5,6-10,I20228-2928-
863105098318201734ATN Lý thuyết mạch điện 20.5Trần Anh TuấnT6,6-10,I20233-3414-
864105098318201734BTN Lý thuyết mạch điện 20.5Trần Anh TuấnT2,6-10,I20233-3412-
865105098318201736TN Lý thuyết mạch điện 20.5Trần Anh TuấnT3,6-10,I20233-3430-
866105098318201737TN Lý thuyết mạch điện 20.5Trần Anh TuấnT5,6-10,I20230-3131-
867105098318201757ATN Lý thuyết mạch điện 20.5Trần Anh TuấnT5,6-10,I20237-3820-
868105098318201757BTN Lý thuyết mạch điện 20.5Trần Anh TuấnT5,6-10,I20235-3616-
869105099318201727ATN Máy điện 10.5Trần Anh TuấnT5,1-5,I20328-2927-
870105099318201727BTN Máy điện 10.5Trần Anh TuấnT5,1-5,I20230-3126-
871105099318201727CTN Máy điện 10.5Trần Anh TuấnT6,1-5,I20333-3427-
872105099318201728ATN Máy điện 10.5Trần Anh TuấnT3,1-5,I20328-2925-
873105099318201728BTN Máy điện 10.5Trần Anh TuấnT4,1-5,I20328-2927-
874105099318201728CTN Máy điện 10.5Trần Anh TuấnT6,1-5,I20328-2926-
875105099318201729ATN Máy điện 10.5Trần Anh TuấnT4,6-10,I20337-3826-
876105099318201729CTN Máy điện 10.5Trần Anh TuấnT2,1-5,I20328-2925-
877105099318201732ATN Máy điện 10.5Trần Anh TuấnT4,6-10,I20335-3618-
878105099318201732BTN Máy điện 10.5Trần Anh TuấnT5,1-5,I20335-3621-
879105099318201732CTN Máy điện 10.5Trần Anh TuấnT2,1-5,I20335-3621-
880105099318201733ATN Máy điện 10.5Trần Anh TuấnT6,1-5,I20337-3827-
881105099318201733BTN Máy điện 10.5Trần Anh TuấnT6,6-10,I20337-3827-
882105099318201734ATN Máy điện 10.5Trần Anh TuấnT4,1-5,I20335-3612-
883105099318201734BTN Máy điện 10.5Trần Anh TuấnT2,6-10,I20335-3613-
884105099318201736TN Máy điện 10.5Trần Anh TuấnT3,1-5,I20335-3630-
885105099318201737ATN Máy điện 10.5Trần Anh TuấnT4,1-5,I20337-3816-
886105099318201737BTN Máy điện 10.5Trần Anh TuấnT2,6-10,I203C37-3815-
887105099318201757ATN Máy điện 10.5Trần Anh TuấnT2,1-5,I20337-3824-
888105099318201757BTN Máy điện 10.5Trần Anh TuấnT3,6-10,I20337-3819-
889105106318201632ATN Truyền động điện0.5Nguyễn Quang TânT2,6-10,I30530-3129-
890105106318201632BTN Truyền động điện0.5Nguyễn Quang TânT3,6-10,I30530-3130-
891105106318201634ATN Truyền động điện0.5Nguyễn Quang TânT4,6-10,I30535-3611-
892105106318201634BTN Truyền động điện0.5Nguyễn Quang TânT6,6-10,I30535-3611-
893105106318201635ATN Truyền động điện0.5Nguyễn Quang TânT4,1-5,I30532-3319-
894105106318201635BTN Truyền động điện0.5Nguyễn Quang TânT5,6-10,I30532-3317-
89510510731820xx91TN Điều khiển logic0.5Trần Anh TuấnT7,6-10,I30135-3620-
896105113318201727ATN Mạch điện tử0.5Nguyễn Thế LựcT6,1-5,I30435-3630-
897105113318201727BTN Mạch điện tử0.5Nguyễn Thế LựcT4,1-5,I30435-3630-
898105113318201727CTN Mạch điện tử0.5Nguyễn Thế LựcT3,1-5,I30435-3630-
899105113318201728ATN Mạch điện tử0.5Nguyễn Thế LựcT3,6-10,I30435-3628-
900105113318201729ATN Mạch điện tử0.5Nguyễn Thế LựcT4,6-10,I30435-3630-
901105113318201729BTN Mạch điện tử0.5Nguyễn Thế LựcT5,1-5,I30435-3630-
902105113318201732ATN Mạch điện tử0.5Nguyễn Thế LựcT6,6-10,I30433-3429-
903105113318201732BTN Mạch điện tử0.5Nguyễn Thế LựcT6,1-5,I30433-3431-
904105113318201733ATN Mạch điện tử0.5Nguyễn Thế LựcT6,6-10,I30430-3129-
905105113318201733BTN Mạch điện tử0.5Nguyễn Thế LựcT5,6-10,I30433-3428-
906105113318201734ATN Mạch điện tử0.5Nguyễn Thế LựcT2,6-10,I30433-3413-
907105113318201734BTN Mạch điện tử0.5Nguyễn Thế LựcT6,6-10,I30435-3612-
908105113318201736TN Mạch điện tử0.5Nguyễn Thế LựcT2,1-5,I30435-3630-
909105113318201737TN Mạch điện tử0.5Nguyễn Thế LựcT5,6-10,I30435-3631-
910105114318201627ATN Mạng điện0.5Nguyễn Thế LựcT3,6-10,I10537-3825-
911105114318201627BTN Mạng điện0.5Nguyễn Thế LựcT4,1-5,I10537-3824-
912105114318201628ATN Mạng điện0.5Nguyễn Thế LựcT5,1-5,I10537-3824-
913105114318201628BTN Mạng điện0.5Nguyễn Thế LựcT6,6-10,I10537-3825-
914105114318201634ATN Mạng điện0.5Nguyễn Thế LựcT2,6-10,I10537-3818-
915105114318201634BTN Mạng điện0.5Nguyễn Thế LựcT4,6-10,I10537-3820-
916105114318201657BTN Mạng điện0.5Nguyễn Thế LựcT5,6-10,I10537-3825-
917105117318201627ATN Thiết bị điện0.5Trần Anh TuấnT3,1-5,I20337-3825-
918105117318201627BTN Thiết bị điện0.5Trần Anh TuấnT3,6-10,I20335-3625-
919105117318201628ATN Thiết bị điện0.5Trần Anh TuấnT3,6-10,I20328-2924-
920105117318201628BTN Thiết bị điện0.5Trần Anh TuấnT6,6-10,I20328-2923-
921105118318201529Thiết bị bù2Lê Thành BắcT7,1-4,H10424-25;28-3648-03/05/2019F3019h00
922105118318201530Thiết bị bù2Lê Thành BắcT2,1-3,H10624-25;28-3641-03/05/2019F3039h00
923105123318201529Năng lượng sạch và tái tạo2Bùi Tấn LợiT4,1-3,H10424-25;28-3648-06/05/2019F1069h00
924105123318201530Năng lượng sạch và tái tạo2Bùi Tấn LợiT4,7-9,H10424-25;28-3644-06/05/2019F1079h00
925105128018201634ATN Thiết bị điện0.5Trần Anh TuấnT4,6-10,I20328-2918-
926105128018201634BTN Thiết bị điện0.5Trần Anh TuấnT2,6-10,I20328-2920-
927105129318201527Giải tích mạng điện2Nguyễn Hữu HiếuT3,1-3,H20424-25;28-3654A24/04/2019H1047h00
928105129318201527Giải tích mạng điện2Nguyễn Hữu HiếuT3,1-3,H20424-25;28-3654B24/04/2019H1057h00
929105132318201427Đồ án Tốt nghiệp (DHT)10Khoa Điện62A
930105132318201427Đồ án Tốt nghiệp (DHT)10Khoa Điện62B
931105133318201428Đồ án Tốt nghiệp (DTD)10Khoa Điện26-
932105134318201827Nhập môn ngành1Trịnh Trung HIếuT4,4-5,E40128-4082A
933105134318201827Nhập môn ngành1Trịnh Trung HIếuT4,4-5,E40128-4082B
934105134318201828Nhập môn ngành1Phan Văn HiềnT4,1-2,F10728-4079A
935105134318201828Nhập môn ngành1Phan Văn HiềnT4,1-2,F10728-4079B
936105134318201829Nhập môn ngành1Lê Đình DươngT4,3-4,F10728-4029-
937105134318201832Nhập môn ngành1Ngô Đình ThanhT4,1-2,F30828-4063A
938105134318201832Nhập môn ngành1Ngô Đình ThanhT4,1-2,F30828-4063B
939105134318201833Nhập môn ngành1Ngô Đình ThanhT6,1-2,F30728-4074A
940105134318201833Nhập môn ngành1Ngô Đình ThanhT6,1-2,F30728-4074B
941105135318201671Điện công trình2Phan Văn HiềnT4,6-8,E40123-25;28-3717-
942105135318201672Điện công trình2Nguyễn Thị Ái NhiT3,6-8,E40223-25;28-3730-
943105137318201727Lý thuyết mạch điện 22Phan Văn HiềnT5,6-8,F20724-25;28-3868A
944105137318201727Lý thuyết mạch điện 22Phan Văn HiềnT5,6-8,F20724-25;28-3868B
945105137318201728Lý thuyết mạch điện 22Phan Văn HiềnT4,9-10,E10124-25;28-3870A
946105137318201728Lý thuyết mạch điện 22Phan Văn HiềnT4,9-10,E10124-25;28-3870B
947105137318201729Lý thuyết mạch điện 22Hoàng DũngT2,9-10,F10324-25;28-3872A
948105137318201729Lý thuyết mạch điện 22Hoàng DũngT2,9-10,F10324-25;28-3872B
949105137318201732Lý thuyết mạch điện 22Phan Văn HiềnT5,9-10,F20824-25;28-3860A
950105137318201732Lý thuyết mạch điện 22Phan Văn HiềnT5,9-10,F20824-25;28-3860B
951105137318201733Lý thuyết mạch điện 22Hoàng DũngT2,6-8,F20824-25;28-3868A
952105137318201733Lý thuyết mạch điện 22Hoàng DũngT2,6-8,F20824-25;28-3868B
953105137318201734Lý thuyết mạch điện 22Phan Văn HiềnT3,4-5,E20524-25;28-3841-
954105137318201736Lý thuyết mạch điện 22Nguyễn Thị Ái NhiT2,8-10,E20724-25;28-3630-
955105137318201737Lý thuyết mạch điện 22Phan Văn HiềnT6,6-8,E20824-25;28-3831-
956105137318201757Lý thuyết mạch điện 22Phan Văn HiềnT3,1-2,E20323-25;28-4049-
957105138318201727Máy điện 12Trần Văn ChínhT5,9-10,F20724-25;28-3837-
958105138318201728Máy điện 12Võ Quang SơnT2,3-5,E10124-25;28-3686A
959105138318201728Máy điện 12Võ Quang SơnT2,3-5,E10124-25;28-3686B
960105138318201729Máy điện 12Bùi Tấn LợiT2,6-8,F10324-25;28-3879A
961105138318201729Máy điện 12Bùi Tấn LợiT2,6-8,F10324-25;28-3879B
962105138318201732Máy điện 12Trần Văn ChínhT5,6-8,F20824-25;28-3867A
963105138318201732Máy điện 12Trần Văn ChínhT5,6-8,F20824-25;28-3867B
964105138318201733Máy điện 12Võ Quang SơnT5,4-5,E10324-25;28-3883A
965105138318201733Máy điện 12Võ Quang SơnT5,4-5,E10324-25;28-3883B
966105138318201734Máy điện 12Võ Quang SơnT5,1-3,E40224-25;28-3841-
967105138318201736Máy điện 12Phan Văn HiềnT6,9-10,E20724-25;28-3831-
968105138318201737Máy điện 12Võ Quang SơnT4,6-8,E20824-25;28-3831-
969105138318201757Máy điện 12Bùi Tấn LợiT2,9-10,F10723-25;28-4073A
970105138318201757Máy điện 12Bùi Tấn LợiT2,9-10,F10723-25;28-4073B
971105140218201727Phương pháp tính3Trần Văn ChínhT6,7-10,F10624-25;28-3822-
972105140218201728Phương pháp tính3Nguyễn Bình NamT7,1-4,F30224-25;28-3871A
973105140218201728Phương pháp tính3Nguyễn Bình NamT7,1-4,F30224-25;28-3871B
974105140218201729Phương pháp tính3Trần Văn ChínhT7,1-4,F10624-25;28-3846-
975105140218201732Phương pháp tính3Nguyễn Bình NamT3,7-10,F30824-25;28-3860A
976105140218201732Phương pháp tính3Nguyễn Bình NamT3,7-10,F30824-25;28-3860B
977105140218201733Phương pháp tính3Trần Văn ChínhT4,7-10,F10624-25;28-3841-
978105141318201535Thiết bị điện2Nguyễn Văn TấnT3,7-9,E20524-25;28-3632-06/05/2019F3069h00
979105141318201627Thiết bị điện2Võ Như TiếnT4,9-10,F20324-25;28-3938-
980105141318201628Thiết bị điện2Nguyễn Văn TấnT3,4-5,H30124-25;28-3947-
981105141318201634Thiết bị điện2Võ Như TiếnT4,1-3,H10223-25;28-30;35-3937-
982105142318201627Truyền động điện2Giáp Quang HuyT6,1-3,H10724-25;28-3965A
983105142318201627Truyền động điện2Giáp Quang HuyT6,1-3,H10724-25;28-3965B
984105142318201628Truyền động điện2Giáp Quang HuyT6,4-5,H40224-25;28-3958A
985105142318201628Truyền động điện2Giáp Quang HuyT6,4-5,H40224-25;28-3958B
986105142318201634Truyền động điện2Lê Tiến DũngT5,2-4,E20623-25;28-30;35-3937-
987105142318201657Truyền động điện2Giáp Quang HuyT3,4-5,E10224-25;28-4149-
98810514831820xx91Đồ án Phần điện trong NMĐ & TBA2Lê Đình DươngT7,7-10,XP30-3728-
989105151318201527Thực tập tốt nghiệp (HTĐ)2Khoa Điện42-4751-
990105152318201529Thực tập tốt nghiệp (ĐCN)2Khoa Điện42-4778-
991105152318201530Thực tập tốt nghiệp (ĐCN)2Khoa Điện42-476-
992105153318201532Thực tập tốt nghiệp (TĐH)2Khoa Điện42-4753A
993105153318201532Thực tập tốt nghiệp (TĐH)2Khoa Điện42-4753B
994105154318201527Vận hành hệ thống điện2Ngô Văn DưỡngT5,1-3,F20324-25;28-3658A06/05/2019F3067h00
995105154318201527Vận hành hệ thống điện2Ngô Văn DưỡngT5,1-3,F20324-25;28-3658B06/05/2019F3027h00
996105157218201532Kỹ thuật robot2Nguyễn Hoàng MaiT6,7-9,H20324-25;28-3660A03/05/2019F4089h00
997105157218201532Kỹ thuật robot2Nguyễn Hoàng MaiT6,7-9,H20324-25;28-3660B03/05/2019F3089h00
998105157318201732Mạch điện tử2Nguyễn Lê HòaT7,1-3,F10224-25;28-3673A
999105157318201732Mạch điện tử2Nguyễn Lê HòaT7,1-3,F10224-25;28-3673B
1000105157318201733Mạch điện tử2Lê Quốc HuyT3,6-8,F30724-25;28-3864A
1001105157318201733Mạch điện tử2Lê Quốc HuyT3,6-8,F30724-25;28-3864B
1002105157318201736Mạch điện tử2Nguyễn Hoàng MaiT5,1-3,E301A24-25;28-3631-
1003105157318201737Mạch điện tử2Nguyễn Hoàng MaiT4,9-10,E20824-25;28-3831-
1004105158318201732BĐA Mạch điện tử2Nguyễn Hoàng MaiT3,4-5,XP24-25;28-3825-
1005105158318201732CĐA Mạch điện tử2Nguyễn Hoàng MaiT6,4-5,XP24-25;28-3825-
1006105158318201733AĐA Mạch điện tử2Nguyễn Hoàng MaiT7,7-8,XP24-25;28-3825-
1007105158318201733BĐA Mạch điện tử2Nguyễn Hoàng MaiT7,9-10,XP24-25;28-3822-
1008105158318201733CĐA Mạch điện tử2Nguyễn Hoàng MaiT4,4-5,XP24-25;28-3823-
1009105158318201736AĐA Mạch điện tử2Nguyễn Lê HòaT4,1-2,XP24-25;28-3821-
1010105158318201736BĐA Mạch điện tử2Nguyễn Lê HòaT4,3-4,XP24-25;28-3816-
1011105158318201737AĐA Mạch điện tử2Lê Quốc HuyT5,1-2,XP24-25;28-3816-
1012105158318201737BĐA Mạch điện tử2Lê Quốc HuyT5,3-4,XP24-25;28-3815-
1013105159318201632Vi xử lý & vi điều khiển3Nguyễn Quốc ĐịnhT4,1-4,H40224-25;28-3968A
1014105159318201632Vi xử lý & vi điều khiển3Nguyễn Quốc ĐịnhT4,1-4,H40224-25;28-3968B
1015105159318201635Vi xử lý & vi điều khiển3Nguyễn Quốc ĐịnhT2,1-4,E20723-25;28-34;39-4135-
1016105160318201632Tổng hợp hệ tuyến tính & ĐK số3Trần Thị Minh DungT6,1-4,E20124-25;28-3949-
101710516101820xx91Đồ án tổng hợp Hệ thống TĐ điện2Khương Công MinhT7,7-10,H30130-3713-
1018105162018201532Hệ thống thời gian thực2Ngô Đình ThanhT4,7-9,F20724-25;28-3660A
1019105162018201532Hệ thống thời gian thực2Ngô Đình ThanhT4,7-9,F20724-25;28-3660B
1020105163018201532Điều khiển hệ phi tuyến2Nguyễn Lê HòaT5,7-9,H10424-25;28-3666A24/04/2019H1077h00
1021105163018201532Điều khiển hệ phi tuyến2Nguyễn Lê HòaT5,7-9,H10424-25;28-3666B24/04/2019H1067h00
1022105165018201632Điều khiển logic2Nguyễn Kim ÁnhT3,1-3,E20424-25;28-3964A
1023105165018201632Điều khiển logic2Nguyễn Kim ÁnhT3,1-3,E20424-25;28-3964B
1024105168018201727Mạch điện tử tương tự và số3Nguyễn Lê HòaT2,7-10,E10424-25;28-3857A
1025105168018201727Mạch điện tử tương tự và số3Nguyễn Lê HòaT2,7-10,E10424-25;28-3857B
1026105168018201728Mạch điện tử tương tự và số3Lê Quốc HuyT6,7-10,F30924-25;28-3870A
1027105168018201728Mạch điện tử tương tự và số3Lê Quốc HuyT6,7-10,F30924-25;28-3870B
1028105168018201729Mạch điện tử tương tự và số3Lê Quốc HuyT5,7-10,F30624-25;28-3873A
1029105168018201729Mạch điện tử tương tự và số3Lê Quốc HuyT5,7-10,F30624-25;28-3873B
1030105168018201734Mạch điện tử tương tự và số3Nguyễn Hoàng MaiT2,1-4,E30224-25;28-3842-
1031105171018201429Đồ án Tốt nghiệp (ĐCN)10Khoa Điện74A
1032105171018201429Đồ án Tốt nghiệp (ĐCN)10Khoa Điện74B
1033105190018201433Đồ án Tốt nghiệp (Tự động hóa)10Khoa Điện73A
1034105190018201433Đồ án Tốt nghiệp (Tự động hóa)10Khoa Điện73B
1035105191018201535CS Hệ thống ĐK quá trình2Trương Thị Bích ThanhT4,7-9,E20524-25;28-3632-17/04/2019E301B7h00
1036105192018201535HT Thông tin đo lường2Nguyễn Hoàng MaiT6,1-3,E301A24-25;28-3632-22/04/2019H1037h00
1037105220018201714ATN Kỹ thuật điện1Nguyễn Thế LựcT2,1-5,I10630-3128-
1038105220018201714BTN Kỹ thuật điện1Nguyễn Thế LựcT3,1-5,I10630-3127-
103910522431820xx91ATN Kỹ thuật điện cao áp và vật liệu điện0.5Nguyễn Thế LựcT7,6-10,I10133-3439-
1040105226318201534Smart Grid2Dương Minh QuânT2,1-3,E11224-25;28-3639-24/04/2019F2037h00
1041105228318201534Thực tập tốt nghiệp (CLC)2Khoa Điện42-470
1042105228318201535Thực tập tốt nghiệp (CLC)2Khoa Điện42-470
1043105232318201635Hệ thống điều khiển số3Nguyễn Lê HòaT3,7-10,E30223-25;28-34;39-4134-
1044105233318201535Tổng hợp HT tuyến tính2Trần Thị Minh DungT6,7-9,E20524-25;28-3632-08/05/2019F4057h00
1045106001318201741Cấu kiện điện tử3Phan Trần Đăng KhoaT6,7-9,E110A23-25;28-4030-
1046106001318201742Cấu kiện điện tử3Phan Trần Đăng KhoaT4,3-5,E11223-25;28-4026-
1047106003318201741TN Cấu kiện điện tử1Vũ Vân ThanhT3,1-5,C12028-3124-
1048106003318201742TN Cấu kiện điện tử1Vũ Vân ThanhT2,6-10,C12035-3814-
1049106004318201738Lý thuyết mạch điện tử 23Tăng Tấn ChiếnT2,1-3,E10223-25;28-4056A
1050106004318201738Lý thuyết mạch điện tử 23Tăng Tấn ChiếnT2,1-3,E10223-25;28-4056B
1051106004318201739Lý thuyết mạch điện tử 23Tăng Tấn ChiếnT6,7-9,E10323-25;28-4069A
1052106004318201739Lý thuyết mạch điện tử 23Tăng Tấn ChiếnT6,7-9,E10323-25;28-4069B
1053106004318201740Lý thuyết mạch điện tử 23Tăng Tấn ChiếnT5,3-5,F10323-25;28-4068A
1054106004318201740Lý thuyết mạch điện tử 23Tăng Tấn ChiếnT5,3-5,F10323-25;28-4068B
1055106011318201738ATN LT Mạch điện tử1Phan Trần Đăng KhoaT2,6-10,C20937-4054A
1056106011318201738ATN LT Mạch điện tử1Phan Trần Đăng KhoaT2,6-10,C20937-4054B
1057106011318201738BTN LT Mạch điện tử1Phan Trần Đăng KhoaT4,1-5,C20937-4056A
1058106011318201738BTN LT Mạch điện tử1Phan Trần Đăng KhoaT4,1-5,C20937-4056B
1059106011318201739TN LT Mạch điện tử1Phan Trần Đăng KhoaT5,1-5,C20937-4055A
1060106011318201739TN LT Mạch điện tử1Phan Trần Đăng KhoaT5,1-5,C20937-4055B
1061106011318201740TN LT Mạch điện tử1Phan Trần Đăng KhoaT4,6-10,C20928-3154A
1062106011318201740TN LT Mạch điện tử1Phan Trần Đăng KhoaT4,6-10,C20928-3154B
1063106011318201741TN LT Mạch điện tử1Phan Trần Đăng KhoaT4,6-10,C20937-4022-
1064106011318201742TN LT Mạch điện tử1Phan Trần Đăng KhoaT3,1-5,C20933-3615-
1065106012318201640XL Tín hiệu số3Trần Thị Minh HạnhT4,8-10,E20223-25;28-4048-
1066106012318201641XL Tín hiệu số3Hồ Phước TiếnT6,7-9,E110B23-25;28-4023-
1067106012318201642XL Tín hiệu số3Hồ Phước TiếnT2,7-9,E301B23-25;28-4024-
1068106013318201639Kỹ thuật xung2Nguyễn Văn PhòngT3,9-10,H10723-25;28-4050-
1069106016218201557Kỹ thuật vi xử lý3Hồ Viết ViệtT4,4-5,H106; T7,1-3,H10523-25;28-30;34-3841-08/05/2019F4077h00
1070106022318201640Cấu trúc dữ liệu2Ngô Minh TríT4,6-7,E20223-25;28-4043-
1071106023318201641Thông tin số3Bùi Thị Minh TúT2,6-8,E110B23-25;28-4023-
1072106023318201642Thông tin số3Bùi Thị Minh TúT3,6-8,E110B23-25;28-4024-
1073106028318201639TN Kỹ thuật xung1Vũ Vân ThanhT4,1-5,C12028-3127-
1074106036318201540AĐA vi xử lý và máy tính2Khoa Điện tử - VTT2,1-3,XP23-25;28-3520-08/05/2019F3017h00
1075106036318201540BĐA vi xử lý và máy tính2Khoa Điện tử - VTT4,7-9,XP23-25;28-3522-08/05/2019F30113h00
1076106036318201540CĐA vi xử lý và máy tính2Khoa Điện tử - VTT5,7-9,XP23-25;28-3525-08/05/2019F3019h00
1077106044318201641TN Xử lý tín hiệu số1Thái Văn TiếnT6,1-5,C20928-3117-
1078106044318201642TN Xử lý tín hiệu số1Thái Văn TiếnT5,1-5,C20928-319-
1079106048318201605Điện tử công nghiệp2Nguyễn Duy Nhật ViễnT7,1-3,F30724-25;28-3654A
1080106048318201605Điện tử công nghiệp2Nguyễn Duy Nhật ViễnT7,1-3,F30724-25;28-3654B
1081106048318201606Điện tử công nghiệp2Nguyễn Duy Nhật ViễnT3,6-8,H30824-25;28-3655A
1082106048318201606Điện tử công nghiệp2Nguyễn Duy Nhật ViễnT3,6-8,H30824-25;28-3655B
1083106049318201538Điện tử y sinh2Nguyễn Văn PhòngT6,7-9,H10623-25;28-3556AF207
1084106049318201538Điện tử y sinh2Nguyễn Văn PhòngT6,7-9,H10623-25;28-3556BF208
1085106049318201540Điện tử y sinh2Nguyễn Văn PhòngT5,1-3,H10623-25;28-3552AF209
1086106049318201540Điện tử y sinh2Nguyễn Văn PhòngT5,1-3,H10623-25;28-3552BF210
1087106051318201538Chuyên đề (KTDT)2Huỳnh Việt ThắngT5,2-4,F20723-25;28-3547-F308
1088106055318201539Thông tin sợi quang2Nguyễn Tấn HưngT7,7-9,H20223-25;28-3557A
1089106055318201539Thông tin sợi quang2Nguyễn Tấn HưngT7,7-9,H20223-25;28-3557B
1090106056318201539Kỹ thuật chuyển mạch2Nguyễn Duy Nhật ViễnT4,1-3,F20823-25;28-3547-22/04/2019H2079h00
1091106057318201539Thông tin vi ba vệ tinh2Nguyễn Văn TuấnT2,7-9,H10323-25;28-3539-26/04/2019E4019h00
1092106066318201540Chuyên đề (KTMT)2Trần Thị Minh HạnhT2,7-9,F20923-25;28-3570A06/05/2019F2097h00
1093106066318201540Chuyên đề (KTMT)2Trần Thị Minh HạnhT2,7-9,F20923-25;28-3570B06/05/2019F2099h00
1094106074218201738Kỹ thuật mạch điện tử 13Nguyễn Văn TuấnT4,7-9,F30923-25;28-4053A
1095106074218201738Kỹ thuật mạch điện tử 13Nguyễn Văn TuấnT4,7-9,F30923-25;28-4053B
1096106074218201739Kỹ thuật mạch điện tử 13Nguyễn Văn TuấnT6,1-3,F30623-25;28-4070A
1097106074218201739Kỹ thuật mạch điện tử 13Nguyễn Văn TuấnT6,1-3,F30623-25;28-4070B
1098106074218201740Kỹ thuật mạch điện tử 13Nguyễn Văn TuấnT7,1-3,F10123-25;28-4071A
1099106074218201740Kỹ thuật mạch điện tử 13Nguyễn Văn TuấnT7,1-3,F10123-25;28-4071B
1100106074218201757Kỹ thuật mạch điện tử 13Nguyễn Văn TuấnT6,6-8,B10823-25;28-4044-
1101106076318201538Thông tin di động2Nguyễn Lê HùngT3,1-3,F20723-25;28-3551-
1102106076318201540Thông tin di động2Nguyễn Lê HùngT4,1-3,F20323-25;28-3561A
1103106076318201540Thông tin di động2Nguyễn Lê HùngT4,1-3,F20323-25;28-3561B
1104106076318201540Thông tin di động2Nguyễn Lê HùngT4,1-3,F20323-25;28-3561C
1105106080318201539Chuyên đề (KTVT)2Nguyễn Tấn HưngCN,1-3,F20323-25;28-3548-
1106106085218201639AĐA KT mạch điện tử2Khoa Điện tử - VTT3,1-2,XP23-25;28-4016-
1107106085218201639BĐA KT mạch điện tử2Khoa Điện tử - VTT3,3-4,XP23-25;28-4015-
1108106089318201640AĐA kỹ thuật mạch điện tử2Khoa Điện tử - VTT6,1-2,XP23-25;28-4018-
1109106089318201640BĐA kỹ thuật mạch điện tử2Khoa Điện tử - VTT6,3-4,XP23-25;28-4020-
1110106104318201639TN Đo lường điện tử1Vũ Vân ThanhT2,1-5,C12028-3122-
1111106106218201710KT điện tử2Lê XứngT5,6-8,F10724-25;28-3878A
1112106106218201710KT điện tử2Lê XứngT5,6-8,F10724-25;28-3878B
1113106106218201711KT điện tử2Lê XứngT5,9-10,F20924-25;28-3879A
1114106106218201711KT điện tử2Lê XứngT5,9-10,F20924-25;28-3879B
1115106106218201712KT điện tử2Lê XứngT4,3-5,E10324-25;28-3673A
1116106106218201712KT điện tử2Lê XứngT4,3-5,E10324-25;28-3673B
1117106106218201716KT điện tử2Phan Trần Đăng KhoaT4,1-2,E40323-25;28-4051A
1118106106218201716KT điện tử2Phan Trần Đăng KhoaT4,1-2,E40323-25;28-4051B
1119106106218201717KT điện tử2Lê XứngT6,9-10,F30623-25;28-4075A
1120106106218201717KT điện tử2Lê XứngT6,9-10,F30623-25;28-4075B
1121106106218201718KT điện tử2Lê XứngT6,7-8,F20623-25;28-4084A
1122106106218201718KT điện tử2Lê XứngT6,7-8,F20623-25;28-4084B
1123106106218201720KT điện tử2Lê XứngT4,1-2,E20323-25;28-4065A
1124106106218201720KT điện tử2Lê XứngT4,1-2,E20323-25;28-4065B
1125106106218201779KT điện tử2Phan Trần Đăng KhoaT3,6-8,E40123-25;28-3768A
1126106106218201779KT điện tử2Phan Trần Đăng KhoaT3,6-8,E40123-25;28-3768B
1127106106218201781KT điện tử2Nguyễn Duy Nhật ViễnT2,7-9,B30123-25;28-3578A
1128106106218201781KT điện tử2Nguyễn Duy Nhật ViễnT2,7-9,B30123-25;28-3578B
1129106106218201801KT điện tử2Nguyễn Duy Nhật ViễnT5,9-10,F10228-4048-
1130106106218201802KT điện tử2Nguyễn Duy Nhật ViễnT5,6-8,F10328-4078A
1131106106218201802KT điện tử2Nguyễn Duy Nhật ViễnT5,6-8,F10328-4078B
1132106106218201804KT điện tử2Nguyễn Duy Nhật ViễnT6,6-8,F10228-4076A
1133106106218201804KT điện tử2Nguyễn Duy Nhật ViễnT6,6-8,F10228-4076B
1134106106218201805KT điện tử2Lê XứngT3,7-9,F30928-4076A
1135106106218201805KT điện tử2Lê XứngT3,7-9,F30928-4076B
1136106113318201440Đồ án Tốt nghiệp (KTMT)10Khoa Điện tử - VT43-
1137106114318201438Đồ án Tốt nghiệp (KTDT)10Khoa Điện tử - VT10-
1138106115318201439Đồ án Tốt nghiệp (KTVT)10Khoa Điện tử - VT33-
1139106117018201738Toán chuyên ngành3Nguyễn Văn CườngT3,7-9,E40323-25;28-4059A
1140106117018201738Toán chuyên ngành3Nguyễn Văn CườngT3,7-9,E40323-25;28-4059B
1141106117018201739Toán chuyên ngành3Nguyễn Văn CườngT5,7-9,F30923-25;28-4069A
1142106117018201739Toán chuyên ngành3Nguyễn Văn CườngT5,7-9,F30923-25;28-4069B
1143106117018201740Toán chuyên ngành3Nguyễn Văn CườngT2,7-9,E10323-25;28-4063A
1144106117018201740Toán chuyên ngành3Nguyễn Văn CườngT2,7-9,E10323-25;28-4063B
1145106117018201757Toán chuyên ngành3Ngô Minh TríT4,8-10,E10323-25;28-4069A
1146106117018201757Toán chuyên ngành3Ngô Minh TríT4,8-10,E10323-25;28-4069B
1147106121018201639Phương pháp tính3Phạm Công ThắngT7,1-3,F30823-25;28-4046-
1148106121018201640Phương pháp tính3Đỗ Thị Tuyết HoaT5,7-9,H10223-25;28-4047-
1149106123018201639Tổ chức máy tính3Hồ Viết ViệtT5,1-3,B10823-25;28-4038-
1150106123018201640Tổ chức máy tính3Hồ Viết ViệtT4,1-3,H10323-25;28-4043-
1151106124018201638Điện tử thông tin2Nguyễn Văn TuấnT6,9-10,B20523-25;28-4044-
1152106125018201638Lý thuyết thông tin2Bùi Thị Minh TúT4,6-7,H30823-25;28-4023-
1153106126018201639Thông tin số2Hoàng Lê Uyên ThụcT3,7-8,H10723-25;28-4036-
1154106126018201640Thông tin số2Hoàng Lê Uyên ThụcT2,3-4,B20623-25;28-4042-
1155106128018201639Đo lường điện tử2Dư Quang BìnhT2,9-10,A14423-25;28-4048-
1156106133018201638Kỹ thuật siêu cao tần2Nguyễn Văn CườngT6,7-8,B20523-25;28-4031-
1157106137018201538Xử lý ảnh2Hồ Phước TiếnT6,1-3,F20723-25;28-3558A
1158106137018201538Xử lý ảnh2Hồ Phước TiếnT6,1-3,F20723-25;28-3558B
1159106137018201540Xử lý ảnh2Hồ Phước TiếnT7,1-3,F20923-25;28-3560A
1160106137018201540Xử lý ảnh2Hồ Phước TiếnT7,1-3,F20923-25;28-3560B
1161106139018201539Thực tập tốt nghiệp (VT)2Trần Thị Minh Hạnh42-4752A
1162106139018201539Thực tập tốt nghiệp (VT)2Trần Thị Minh Hạnh42-4752B
1163106140018201538Thực tập tốt nghiệp (DT)2Trần Thị Minh Hạnh42-4745-
1164106141018201540Thực tập tốt nghiệp (MT)2Trần Thị Minh Hạnh42-4782A
1165106141018201540Thực tập tốt nghiệp (MT)2Trần Thị Minh Hạnh42-4782B
1166106142018201539AĐA CN Viễn thông2Khoa Điện tử - VTT5,7-9,XP23-25;28-3521-08/05/2019F3027h00
1167106142018201539BĐA CN Viễn thông2Khoa Điện tử - VTT6,7-9,XP23-25;28-357-08/05/2019F3029h00
1168106142018201539CĐA CN Viễn thông2Khoa Điện tử - VTT4,7-9,XP23-25;28-3520-08/05/2019F30213h00
1169106143018201538AĐA CN Điện tử2Khoa Điện tử - VTT2,7-9,XP23-25;28-3513-08/05/2019F3039h00
1170106143018201538BĐA CN Điện tử2Khoa Điện tử - VTT3,7-9,XP23-25;28-3520-08/05/2019F30313h00
1171106143018201538CĐA CN Điện tử2Khoa Điện tử - VTT4,7-9,XP23-25;28-3520-08/05/2019F3037h00
1172106146318201557ATN KT Vi xử lý1Trần Văn LícT6,6-10,C20933-3624-
1173106146318201557BTN KT Vi xử lý1Trần Văn LícT6,6-10,C20928-3124-
117410615401820xx57Đồ án Tốt nghiệp (SPKT ĐT-T)10Khoa Điện tử - VT7-
1175106157018201638TN Kỹ thuật siêu cao tần1Mạc Như MinhT6,1-5,C20933-3629-
1176106159018201539XL Tín hiệu ngẫu nhiên2Nguyễn Văn CườngT7,1-3,F20823-25;28-3554A03/05/2019F4039h00
1177106159018201539XL Tín hiệu ngẫu nhiên2Nguyễn Văn CườngT7,1-3,F20823-25;28-3554B03/05/2019F4029h00
1178106164018201538Thiết kế hệ thống nhúng2Hồ Viết ViệtT2,1-3,F20723-25;28-3555A22/04/2019H2027h00
1179106164018201538Thiết kế hệ thống nhúng2Hồ Viết ViệtT2,1-3,F20723-25;28-3555B22/04/2019H2017h00
1180106164018201540Thiết kế hệ thống nhúng2Hồ Viết ViệtT3,1-3,F20923-25;28-3560A22/04/2019H2037h00
1181106164018201540Thiết kế hệ thống nhúng2Hồ Viết ViệtT3,1-3,F20923-25;28-3560B22/04/2019H2047h00
1182106191318201641TN thông tin số1Mạc Như MinhT4,1-5,C20933-3617-
1183106191318201642TN thông tin số1Mạc Như MinhT5,1-5,C20933-3612-
1184106195318201741LT Mạch điện tử4Trần Thị Minh HạnhT5,7-10,B20523-25;28-4027-
1185106195318201742LT Mạch điện tử4Trần Thị Minh HạnhT6,1-4,A13623-25;28-4025-
1186106196018201741Cấu trúc dữ liệu3Ngô Minh TríT7,2-4,E40423-25;28-4027-
1187106196018201742Cấu trúc dữ liệu3Ngô Minh TríT7,7-9,F40423-25;28-4025-
1188106198018201641KT Cao tần3Nguyễn Văn CườngT3,1-3,A13623-25;28-4023-
1189106198018201642KT Cao tần3Nguyễn Văn CườngT4,7-9,B20423-25;28-4024-
1190106198318201641Vi xử lý3Huỳnh Việt ThắngT4,7-9,E110B23-25;28-4023-
1191106198318201642Vi xử lý3Huỳnh Việt ThắngT6,7-9,B20423-25;28-4024-
1192106199018201641TN vi xử lý1Trần Văn LícT2,1-5,C20937-4017-
1193106199018201642TN vi xử lý1Trần Văn LícT6,1-5,C20937-409-
1194106199318201641AĐồ án 11Khoa Điện tử - VTT3,7-8,XP23-25;28-4011-
1195106199318201641BĐồ án 11Khoa Điện tử - VTT3,9-10,XP23-25;28-4012-
1196106199318201642AĐồ án 11Khoa Điện tử - VTT5,7-8,XP23-25;28-4012-
1197106199318201642BĐồ án 11Khoa Điện tử - VTT5,9-10,XP23-25;28-4012-
1198106200018201641TN kỹ thuật cao tần1Mạc Như MinhT5,7-10,C20928-3123-
1199106200018201642TN kỹ thuật cao tần1Mạc Như MinhT2,1-5,C20928-3124-
1200106208018201841Kỹ năng mềm 11Nguyễn Tấn HưngT6,7-9,E40328-3243-
1201106209018201841Vật lý điện từ3Phan Trần Đăng KhoaT5,1-3,B20724-25;28-4143-
1202106209318201841TN Vật lý điện từ 1Phan Trần Đăng KhoaT3,1-5,C20937-4043-
1203107001318201650Tinh thể học2Phạm Cẩm NamT5,7-9,B30523-25;28-3524-
1204107003318201653Kỹ thuật xúc tác2Nguyễn Thị Diệu HằngT3,4-5,E110A23-25;28-3723-
1205107004318201645CS thiết kế nhà máy2Trần Thế TruyềnT2,1-3,H40123-25;28-3556A
1206107004318201645CS thiết kế nhà máy2Trần Thế TruyềnT2,1-3,H40123-25;28-3556B
1207107024318201645ATN Quá trình & TB CN hoá học1Nguyễn Kim SơnT3,6-10,D11232-3525-
1208107024318201645BTN Quá trình & TB CN hoá học1Nguyễn Kim SơnT5,6-10,D11232-3522-
1209107024318201645CTN Quá trình & TB CN hoá học1Nguyễn Kim SơnT4,1-5,D11232-3524-
1210107024318201647TN Quá trình & TB CN hoá học1Nguyễn Kim SơnT6,6-10,D112; T7,1-5,D11238-3913-
1211107024318201650TN Quá trình & TB CN hoá học1Nguyễn Kim SơnT2,1-5,D11232-3520-
1212107024318201651ATN Quá trình & TB CN hoá học1Nguyễn Kim SơnT5,1-5,D11232-3529-
1213107024318201653ATN Quá trình & TB CN hoá học1Nguyễn Kim SơnT6,6-10,D11223-25;28-2816-
1214107024318201653BTN Quá trình & TB CN hoá học1Nguyễn Kim SơnT4,6-10,D11234-3717-
1215107025318201653AĐA quá trình và thiết bị2Lê Ngọc TrungT5,7-9,XP23-25;28-3717-
1216107025318201653BĐA quá trình và thiết bị2Lê Ngọc TrungT7,1-3,XP23-25;28-3717-
1217107030318201450Đồ án Tốt nghiệp (Silicate)10Khoa Hóa18-
1218107033318201448Đồ án Tốt nghiệp (Sinh học)10Khoa Hóa36-
1219107035318201445Đồ án Tốt nghiệp (CNTP)10Khoa Hóa97A
1220107035318201445Đồ án Tốt nghiệp (CNTP)10Khoa Hóa97B
1221107039318201650Hóa lý silicat 13Nguyễn Văn DũngT4,1-4,B20223-25;28-3724-
1222107040318201650Hóa lý silicat 23Phạm Cẩm NamT6,1-4,B20223-25;28-3724-
1223107044318201550TN Công nghệ sản xuất gốm sứ1Võ Thị Thu HiềnT6,1-5,D11132-3524-
1224107047318201550Vật liệu chịu lửa3Nguyễn Văn DũngT3,7-9,A136; T7,3-4,B20223-25;28-3524-26/04/2019E4029h00
1225107048318201650Thiết bị nhiệt 13Nguyễn DânT3,1-4,A14223-25;28-3723-
1226107059318201552ATN Công nghệ hoá dầu1Nguyễn Thị Diệu HằngT2,1-5,D124; T3,1-5,D124; T4,1-5,D124; T5,1-5,D124; T6,1-5,D124; T7,1-5,D12436-3640-
1227107059318201552BTN Công nghệ hoá dầu1Nguyễn Thị Diệu HằngT2,6-10,D124; T3,6-10,D124; T4,6-10,D124; T5,6-10,D124; T6,6-10,D124; T7,6-10,D12436-3628-
1228107063318201552Dầu nhờn, mỡ, phụ gia2Nguyễn Thị Diệu HằngT4,8-10,F30323-25;28-3564A24/04/2019H2079h00
1229107063318201552Dầu nhờn, mỡ, phụ gia2Nguyễn Thị Diệu HằngT4,8-10,F30323-25;28-3564B24/04/2019H2089h00
1230107067318201653Sản phẩm dầu mỏ TP2Trương Hữu TrìT6,1-3,E110A23-25;28-3737-
1231107068318201651Hóa học cao phân tử2Đoàn Thị Thu LoanT3,1-3,B10423-25;28-3742-
1232107071318201651Kỹ thuật sản xuất nhựa3Phan Thế AnhT6,1-4,H10223-25;28-3739-
1233107072318201651ATN Kỹ thuật sản xuất nhựa1Nguyễn Kim SơnT3,6-10,D20729-30;36-3724-
1234107072318201651BTN Kỹ thuật sản xuất nhựa1Nguyễn Kim SơnT6,6-10,D20729-30;36-3721-
1235107074318201651Kỹ thuật gia công cao su3Phan Thị Thúy HằngT5,7-10,B20123-25;28-3741-
1236107078318201551Phân tích polime2Đoàn Thị Thu LoanT6,7-9,B20223-25;28-3531-19/04/2019F2077h00
1237107080318201551ATN Công nghệ sơn, vecni0.5Nguyễn Kim SơnT2,1-5,D20728-2916-
1238107080318201551BTN Công nghệ sơn, vecni0.5Nguyễn Kim SơnT3,1-5,D20728-2915-
1239107104318201648Hóa sinh 22Bùi Xuân ĐôngT2,4-5,H20623-25;28-35;38-3946-
1240107105318201648ATN Hoá sinh 21Phạm Thị Kim ThảoT2,6-10,A12432-3521-
1241107105318201648BTN Hoá sinh 21Phạm Thị Kim ThảoT3,1-5,A12432-3525-
1242107111318201550Chuyên đề bêtông2Nguyễn DânT5,3-5,H10423-25;28-3524-19/04/2019F3017h00
1243107112318201645Hóa học thực phẩm2Đặng Minh NhậtT7,3-5,E40323-25;28-35;38-3964A
1244107112318201645Hóa học thực phẩm2Đặng Minh NhậtT7,3-5,E40323-25;28-35;38-3964B
1245107112318201647Hóa học thực phẩm2Đặng Minh NhậtT7,1-2,E40323-25;28-35;38-3913-
1246107119318201545Bảo quản thực phẩm2Nguyễn Thị Trúc LoanT7,1-3,H20723-25;28-3558A
1247107119318201545Bảo quản thực phẩm2Nguyễn Thị Trúc LoanT7,1-3,H20723-25;28-3558B
1248107119318201546Bảo quản thực phẩm2Nguyễn Thị Trúc LoanT3,1-3,H20823-25;28-3557A
1249107119318201546Bảo quản thực phẩm2Nguyễn Thị Trúc LoanT3,1-3,H20823-25;28-3557B
1250107120318201545Kỹ thuật sấy và lạnh2Đặng Minh NhậtT7,7-9,F20623-25;28-3559A
1251107120318201545Kỹ thuật sấy và lạnh2Đặng Minh NhậtT7,7-9,F20623-25;28-3559B
1252107120318201546Kỹ thuật sấy và lạnh2Đặng Minh NhậtCN,7-9,F10323-25;28-3558A
1253107120318201546Kỹ thuật sấy và lạnh2Đặng Minh NhậtCN,7-9,F10323-25;28-3558B
1254107125318201545CN lên men3Ngô Thị Minh PhươngT2,1-2,H207; T5,1-3,H20723-25;28-3564A
1255107125318201545CN lên men3Ngô Thị Minh PhươngT2,1-2,H207; T5,1-3,H20723-25;28-3564B
1256107125318201546CN lên men3Ngô Thị Minh PhươngT3,6-7,H302; T7,1-3,H20823-25;28-3561A
1257107125318201546CN lên men3Ngô Thị Minh PhươngT3,6-7,H302; T7,1-3,H20823-25;28-3561B
1258107127318201545CNCB sữa và sản phẩm từ sữa2Mạc Thị Hà ThanhT2,3-5,H20723-25;28-3560A
1259107127318201545CNCB sữa và sản phẩm từ sữa2Mạc Thị Hà ThanhT2,3-5,H20723-25;28-3560B
1260107127318201546CNCB sữa và sản phẩm từ sữa2Mạc Thị Hà ThanhT3,8-10,H30223-25;28-3557A
1261107127318201546CNCB sữa và sản phẩm từ sữa2Mạc Thị Hà ThanhT3,8-10,H30223-25;28-3557B
1262107128318201545ATN CN chế biến sữa & SP từ sữa0.5Nguyễn Thị Minh NguyệtT3,1-5,D10623-2420-
1263107128318201545BTN CN chế biến sữa & SP từ sữa0.5Nguyễn Thị Minh NguyệtT6,6-10,D10623-2420-
1264107128318201545CTN CN chế biến sữa & SP từ sữa0.5Nguyễn Thị Minh NguyệtT2,6-10,D10623-2411-
1265107128318201546ATN CN chế biến sữa & SP từ sữa0.5Nguyễn Thị Minh NguyệtT2,1-5,D10623-2420-
1266107128318201546BTN CN chế biến sữa & SP từ sữa0.5Nguyễn Thị Minh NguyệtT6,1-5,D10623-2420-
1267107128318201546CTN CN chế biến sữa & SP từ sữa0.5Nguyễn Thị Minh NguyệtT4,1-5,D10623-2420-
1268107133318201545CNCB đường - bánh kẹo2Trương Thị Minh HạnhT4,7-9,H10523-25;28-3559A
1269107133318201545CNCB đường - bánh kẹo2Trương Thị Minh HạnhT4,7-9,H10523-25;28-3559B
1270107133318201546CNCB đường - bánh kẹo2Trương Thị Minh HạnhT5,7-9,H10623-25;28-3557A
1271107133318201546CNCB đường - bánh kẹo2Trương Thị Minh HạnhT5,7-9,H10623-25;28-3557B
1272107134318201545ATN CN chế biến đường- bánh kẹo0.5Huỳnh ĐứcT2,6-10,D10325-25;28-2824-
1273107134318201545BTN CN chế biến đường- bánh kẹo0.5Huỳnh ĐứcT3,1-5,D10325-25;28-2819-
1274107134318201545CTN CN chế biến đường- bánh kẹo0.5Huỳnh ĐứcT6,6-10,D10325-25;28-2824-
1275107134318201546ATN CN chế biến đường- bánh kẹo0.5Huỳnh ĐứcT4,1-5,D10325-25;28-2824-
1276107134318201546BTN CN chế biến đường- bánh kẹo0.5Huỳnh ĐứcT5,1-5,D10325-25;28-2824-
1277107144318201548ATN Công nghệ Enzym1Võ Công TuấnT3,6-10,A12428-3126-
1278107144318201548BTN Công nghệ Enzym1Võ Công TuấnT5,1-5,A12428-3124-
1279107148318201548CN dược phẩm2Trương Thị Minh HạnhT6,7-9,H10823-25;28-3541-19/04/2019F3107h00
1280107149318201548CN sinh học BVMT3Đoàn Thị Hoài NamT5,7-9,H302; T6,1-2,H20823-25;28-3546-26/04/2019E301A7h00
1281107150318201548ATN Sinh học bảo vệ môi trường1Võ Công TuấnT3,6-10,A124; T5,1-5,A12424-2517-
1282107150318201548BTN Sinh học bảo vệ môi trường1Võ Công TuấnT7,6-10,A12428-3125-
1283107151318201548Sinh học thực phẩm2Trương Thị Minh HạnhT4,1-3,E40423-25;28-3537-08/05/2019F4097h00
1284107155318201548Nấm và vi nấm2Lê Lý Thùy TrâmT2,7-9,H30123-25;28-3523-03/05/2019F4087h00
1285107156318201548Sinh hoá miễn dịch2Đoàn Thị Hoài NamT4,7-9,H20723-25;28-3550-06/05/2019F3087h00
1286107158318201645Phân tích thực phẩm3Đặng Minh NhậtCN,1-4,F10323-25;28-35;38-3974A
1287107158318201645Phân tích thực phẩm3Đặng Minh NhậtCN,1-4,F10323-25;28-35;38-3974B
1288107174318201550AĐA công nghệ 2 (Silicat)2Nguyễn Văn DũngT7,7-9,XP23-25;28-358-
1289107174318201550BĐA công nghệ 2 (Silicat)2Nguyễn DânT2,1-3,XP23-25;28-358-
1290107174318201550CĐA công nghệ 2 (Silicat)2Phạm Cẩm NamT4,1-3,XP23-25;28-358-
1291107177318201551AĐA công nghệ 2 (Polime)2Đoàn Thị Thu LoanT4,3-5,XP23-25;28-358-
1292107177318201551BĐA công nghệ 2 (Polime)2Dương Thế HyT3,3-5,XP23-25;28-355-
1293107177318201551CĐA công nghệ 2 (Polime)2Phan Thị Thúy HằngT2,1-3,XP23-25;28-355-
1294107177318201551DĐA công nghệ 2 (Polime)2Phan Thế AnhT5,3-5,XP23-25;28-357-
1295107177318201551EĐA công nghệ 2 (Polime)2Đoàn Thị Thu LoanT5,1-2,XP23-25;28-356-
1296107180318201552AĐA Công nghệ 2 (H5)2Đặng Kim HoàngT2,1-3,XP23-25;28-3520-
1297107180318201552BĐA Công nghệ 2 (H5)2Đặng Kim HoàngT6,1-3,XP23-25;28-3521-
1298107180318201552CĐA Công nghệ 2 (H5)2Đặng Kim HoàngT3,1-3,XP23-25;28-3525-
1299107198218201745ATN Hoá lý1Huỳnh Thị Thanh ThắngT2,1-5,D10935-3829-
1300107198218201745BTN Hoá lý1Huỳnh Thị Thanh ThắngT3,6-10,D10934-3727-
1301107198218201746TN Hoá lý1Huỳnh Thị Thanh ThắngT4,1-5,D10935-3830-
1302107198218201747TN Hoá lý1Huỳnh Thị Thanh ThắngT4,6-10,D10934-3724-
1303107198218201748ATN Hoá lý1Huỳnh Thị Thanh ThắngT5,1-5,D10934-3726-
1304107198218201748BTN Hoá lý1Huỳnh Thị Thanh ThắngT5,6-10,D10934-3726-
1305107198218201748CTN Hoá lý1Huỳnh Thị Thanh ThắngT6,1-5,D10934-3726-
1306107198218201750ATN Hoá lý1Huỳnh Thị Thanh ThắngT3,1-5,D10934-3725-
1307107198218201750BTN Hoá lý1Huỳnh Thị Thanh ThắngT6,6-10,D10934-3726-
1308107198218201751ATN Hoá lý1Huỳnh Thị Thanh ThắngT2,6-10,D10934-3720-
1309107198218201751BTN Hoá lý1Huỳnh Thị Thanh ThắngT2,1-5,D109; T4,1-5,D10931-31;34-3421-
1310107203318201645ATN Hoá học thực phẩm0.5Trần Thị Ánh TuyếtT4,1-5,D10532-3323-
1311107203318201645BTN Hoá học thực phẩm0.5Trần Thị Ánh TuyếtT5,1-5,D10532-3323-
1312107203318201645CTN Hoá học thực phẩm0.5Trần Thị Ánh TuyếtT7,6-10,D10532-3318-
1313107203318201647TN Hoá học thực phẩm0.5Trần Thị Ánh TuyếtT5,6-10,D10532-3313-
1314107206318201645Vi sinh thực phẩm2Lê Lý Thùy TrâmT3,4-5,E10123-25;28-35;38-3965A
1315107206318201645Vi sinh thực phẩm2Lê Lý Thùy TrâmT3,4-5,E10123-25;28-35;38-3965B
1316107206318201647Vi sinh thực phẩm2Lê Lý Thùy TrâmT3,1-3,E40423-25;28-35;38-3913-
1317107217318201550TN CNSX Vật liệu chịu lửa1Võ Thị Thu HiềnT5,6-10,D11132-3524-
1318107220318201550TN Chuyên đề bêtông1Võ Thị Thu HiềnT2,1-5,D11132-3528-
1319107221318201653Nhiệt động học ƯD2Nguyễn Thị Thanh XuânT4,2-4,E110A23-25;28-3541-
1320107222318201651Kỹ thuật SX xenlulo và giấy2Phạm Ngọc TùngT4,4-5,B10423-25;28-3741-
1321107225318201551Phụ gia trong CN polime2Lê Minh ĐứcT5,7-9,A13623-25;28-3530-24/04/2019F3017h00
1322107227318201551Vật liệu nano trong CN polime2Lê Minh ĐứcT7,1-3,H10223-25;28-3531-26/04/2019E301B7h00
1323107232318201452Đồ án Tốt nghiệp (Hoá dầu)10Khoa Hóa56A
1324107232318201452Đồ án Tốt nghiệp (Hoá dầu)10Khoa Hóa56B
1325107233318201551Khống chế và ĐK quá trình2Nguyễn Đình LâmT2,8-10,F30123-25;28-3532-
1326107233318201552Khống chế và ĐK quá trình2Nguyễn Đình LâmT7,1-3,F30323-25;28-3565A
1327107233318201552Khống chế và ĐK quá trình2Nguyễn Đình LâmT7,1-3,F30323-25;28-3565B
1328107252318201648AĐA Công nghệ 12Lê Lý Thùy TrâmT6,1-2,XP23-25;28-35;38-3922-
1329107252318201648BĐA Công nghệ 12Đoàn Thị Hoài NamT6,3-4,XP23-25;28-35;38-3923-
1330107253318201548AĐA Công nghệ 22Bùi Xuân ĐôngT3,7-9,XP23-25;28-3517-
1331107253318201548BĐA Công nghệ 22Tạ Ngọc LyT5,1-3,XP23-25;28-3516-
1332107253318201548CĐA Công nghệ 22Đoàn Thị Hoài NamT7,7-9,XP23-25;28-3517-
1333107256318201748Hóa hữu cơ3Đào Hùng CườngT6,7-9,F10824-25;28-4162A
1334107256318201748Hóa hữu cơ3Đào Hùng CườngT6,7-9,F10824-25;28-4162B
1335107256318201750Hóa hữu cơ3Đào Hùng CườngT2,7-10,H10724-25;28-3847-
1336107256318201751Hóa hữu cơ3Đào Hùng CườngT4,7-10,H10324-25;28-3846-
1337107256318201844Hóa hữu cơ3Đào Hùng CườngT3,7-10,F10628-4062A
1338107256318201844Hóa hữu cơ3Đào Hùng CườngT3,7-10,F10628-4062B
1339107256318201845Hóa hữu cơ3Đào Hùng CườngT6,1-4,F10228-4062A
1340107256318201845Hóa hữu cơ3Đào Hùng CườngT6,1-4,F10228-4062B
1341107256318201852Hóa hữu cơ3Đoàn Thị Thu LoanT2,7-9,B20424-25;28-4124-
1342107258218201848Nhập môn ngành CNSH2Lê Lý Thùy Trâm39-3960A
1343107258218201848Nhập môn ngành CNSH2Lê Lý Thùy Trâm39-3960B
1344107261218201748ATN Hóa vô cơ0.5Võ Thị Thu HiềnCN,1-5,D11128-3122-
1345107261218201748BTN Hóa vô cơ0.5Võ Thị Thu HiềnCN,6-10,D11128-310
1346107261218201748CTN Hóa vô cơ0.5Võ Thị Thu HiềnCN,1-5,D11132-3515-
1347107261218201748DTN Hóa vô cơ0.5Võ Thị Thu Hiền22
1348107261218201845ATN Hóa vô cơ0.5Võ Thị Thu HiềnT3,6-10,D11135-3870A
1349107261218201845ATN Hóa vô cơ0.5Võ Thị Thu HiềnT3,6-10,D11135-3870B
1350107261218201845BTN Hóa vô cơ0.5Võ Thị Thu HiềnT6,6-10,D11135-3861A
1351107261218201845BTN Hóa vô cơ0.5Võ Thị Thu HiềnT6,6-10,D11135-3861B
1352107261218201850ATN hóa vô cơ0.5Võ Thị Thu HiềnT3,6-10,D11134-3725-
1353107261218201850BTN hóa vô cơ0.5Võ Thị Thu HiềnT5,6-10,D11136-3923-
1354107261218201850CTN hóa vô cơ0.5Võ Thị Thu HiềnT4,6-10,D11134-3727-
1355107262218201850Hóa vô cơ2Nguyễn DânT4,3-5,F10628-3873A
1356107262218201850Hóa vô cơ2Nguyễn DânT4,3-5,F10628-3873B
1357107262218201851Hóa vô cơ2Nguyễn Văn DũngT5,3-5,H10728-3837-
1358107263218201748ATN Hóa hữu cơ1Nguyễn Văn DinT4,6-10,D20230-31;33-3422-
1359107263218201748BTN Hóa hữu cơ1Nguyễn Văn DinT5,1-5,D20230-31;33-3426-
1360107263218201748CTN Hóa hữu cơ1Nguyễn Văn DinT6,1-5,D20230-31;33-3420-
1361107263218201750ATN Hóa hữu cơ1Nguyễn Văn DinT2,1-5,D20230-31;33-3422-
1362107263218201750BTN Hóa hữu cơ1Nguyễn Văn DinT3,6-10,D20230-31;33-3421-
1363107263218201751ATN Hóa hữu cơ1Nguyễn Văn DinT4,1-5,D20230-31;33-3421-
1364107263218201751BTN Hóa hữu cơ1Nguyễn Văn DinT6,6-10,D20230-31;33-3422-
1365107263218201852TN hóa hữu cơ1Huỳnh Thị Thanh ThắngT3,1-5,D10938-4124-
1366107264218201752Hóa lý 13Lê Ngọc TrungT2,6-8,F40423-25;28-4033-
1367107265218201745Quá trình thủy lực và cơ học2Phạm Đình HòaT2,7-8,F30223-25;28-4064A
1368107265218201745Quá trình thủy lực và cơ học2Phạm Đình HòaT2,7-8,F30223-25;28-4064B
1369107265218201746Quá trình thủy lực và cơ học2Phạm Thị Đoan TrinhT4,7-9,B20531-4131-
1370107265218201747Quá trình thủy lực và cơ học2Phạm Thị Đoan TrinhT5,7-9,E110B31-4124-
1371107265218201748Quá trình thủy lực và cơ học2Phạm Đình HòaT2,9-10,F20324-25;28-4178A
1372107265218201748Quá trình thủy lực và cơ học2Phạm Đình HòaT2,9-10,F20324-25;28-4178B
1373107265218201750Quá trình thủy lực và cơ học2Phạm Đình HòaT4,9-10,F10324-25;28-3855A
1374107265218201750Quá trình thủy lực và cơ học2Phạm Đình HòaT4,9-10,F10324-25;28-3855B
1375107265218201751Quá trình thủy lực và cơ học2Phạm Đình HòaT7,1-3,H10324-25;28-3650-
1376107265218201752Quá trình thủy lực và cơ học2Phạm Thị Đoan TrinhT6,7-9,E20631-4026-
1377107267318201645Quá trình & thiết bị truyền chất2Lê Ngọc TrungT4,9-10,E10423-25;28-35;38-3974A
1378107267318201645Quá trình & thiết bị truyền chất2Lê Ngọc TrungT4,9-10,E10423-25;28-35;38-3974B
1379107267318201647Quá trình & thiết bị truyền chất2Lê Ngọc TrungT4,6-8,E301B23-25;28-35;38-3913-
1380107267318201653Quá trình & thiết bị truyền chất2Nguyễn Thị Thanh XuânT3,1-3,E110A23-25;28-3734-
1381107270318201648Cơ sở sinh học phân tử3Ngô Thái Bích VânT3,7-10,B10923-25;28-35;38-3946-
1382107271318201746Hóa phân tích2Bùi Xuân VữngT3,3-4,E20724-25;28-4130-
1383107271318201747Hóa phân tích2Bùi Xuân VữngT3,1-2,E110B24-25;28-4126-
1384107271318201748Hóa phân tích2Bùi Xuân VữngT2,7-8,F20324-25;28-4188A
1385107271318201748Hóa phân tích2Bùi Xuân VữngT2,7-8,F20324-25;28-4188B
1386107271318201752Hóa phân tích2Bùi Xuân VữngT2,9-10,F40423-25;28-4026-
1387107272318201746ATN hóa phân tích1Lê Thị Tuyết AnhT2,1-5,D20537-4014-
1388107272318201746BTN hóa phân tích1Lê Thị Tuyết AnhT3,6-10,D20537-4015-
1389107272318201747ATN hóa phân tích1Lê Thị Tuyết AnhT4,6-10,D20537-407-
1390107272318201747BTN hóa phân tích1Lê Thị Tuyết AnhT5,1-5,D20537-405-
1391107272318201748ATN hóa phân tích1Lê Thị Tuyết AnhT2,1-5,D20530-31;33-3427-
1392107272318201748BTN hóa phân tích1Lê Thị Tuyết AnhT3,6-10,D20530-31;33-3425-
1393107272318201748CTN hóa phân tích1Lê Thị Tuyết AnhT5,6-10,D20530-31;33-3425-
1394107272318201752ATN Hóa phân tích1Lê Thị Tuyết AnhT3,1-5,D20530-31;33-3413-
1395107272318201752BTN Hóa phân tích1Lê Thị Tuyết AnhT4,1-5,D20530-31;33-3414-
1396107273318201648Vi sinh3Lê Lý Thùy TrâmT4,7-10,B10923-25;28-35;38-3946-
1397107274318201648ATN Vi sinh1Phạm Thị Kim ThảoT5,6-10,A12432-3525-
1398107274318201648BTN Vi sinh1Phạm Thị Kim ThảoT4,1-5,A12432-3521-
1399107275318201648ATLĐ và vệ sinh CN1Bùi Xuân ĐôngT5,1-2,E10123-25;28-3386A
1400107275318201648ATLĐ và vệ sinh CN1Bùi Xuân ĐôngT5,1-2,E10123-25;28-3386B
1401107275318201752ATLĐ và vệ sinh CN1Nguyễn Thị Diệu HằngT4,6-7,H10223-25;28-4020-
1402107276318201645TT Quá trình & Thiết bị1Lê Ngọc Trung36-3763A
1403107276318201645TT Quá trình & Thiết bị1Lê Ngọc Trung36-3763B
1404107276318201647TT Quá trình & Thiết bị1Lê Ngọc Trung36-3713-
1405107276318201648TT Quá trình & Thiết bị1Nguyễn Thanh Bình36-3746-
1406107276318201650TT Quá trình & Thiết bị1Phạm Thị Đoan Trinh38-3926-
1407107276318201651TT Quá trình & Thiết bị1Phạm Thị Đoan Trinh38-3938-
1408107276318201653TT Quá trình & Thiết bị1Nguyễn Thanh Bình38-3933-
1409107281318201548CN enzim2Nguyễn Hoàng MinhT3,1-3,H30223-25;28-3550-24/04/2019H1079h00
1410107282318201653Toán chuyên ngành3Nguyễn Thanh BìnhT5,1-4,B20423-25;28-3733-
1411107282318201750Toán chuyên ngành3Nguyễn DânT7,7-10,F10324-25;28-3847-
1412107282318201751Toán chuyên ngành3Nguyễn DânT6,1-4,H10624-25;28-3855A
1413107282318201751Toán chuyên ngành3Nguyễn DânT6,1-4,H10624-25;28-3855B
1414107283318201548Thực tập tốt nghiệp (SH)2Lê Lý Thùy Trâm42-4751A
1415107283318201548Thực tập tốt nghiệp (SH)2Lê Lý Thùy Trâm42-4751B
1416107284318201745Hóa lý 22Nguyễn Đình LâmT3,3-4,E10423-25;28-4079A
1417107284318201745Hóa lý 22Nguyễn Đình LâmT3,3-4,E10423-25;28-4079B
1418107284318201746Hóa lý 22Nguyễn Đình LâmT3,1-2,E20724-25;28-4130-
1419107284318201747Hóa lý 22Nguyễn Đình Minh TuấnT3,3-4,E110B24-25;28-4125-
1420107284318201748Hóa lý 22Nguyễn Đình Minh TuấnT3,1-2,E10324-25;28-4164A
1421107284318201748Hóa lý 22Nguyễn Đình Minh TuấnT3,1-2,E10324-25;28-4164B
1422107284318201750Hóa lý 22Nguyễn Đình LâmT4,6-8,F10324-25;28-3849-
1423107284318201751Hóa lý 22Nguyễn Đình Minh TuấnT5,6-8,E10424-25;28-3845-
1424107287318201645Hóa sinh thực phẩm 22Ngô Thái Bích VânT4,6-8,E10423-25;28-35;38-3965A
1425107287318201645Hóa sinh thực phẩm 22Ngô Thái Bích VânT4,6-8,E10423-25;28-35;38-3965B
1426107287318201647Hóa sinh thực phẩm 22Ngô Thái Bích VânT7,7-9,H10223-25;28-35;38-3913-
1427107288318201645AĐA CN thực phẩm 11Bùi Viết CườngT2,7-8,XP23-25;28-35;38-3918-
1428107288318201645BĐA CN thực phẩm 11Bùi Viết CườngT2,9-10,XP23-25;28-35;38-3922-
1429107288318201645CĐA CN thực phẩm 11Bùi Viết CườngT6,1-2,XP23-25;28-35;38-3926-
1430107289318201645ATN Vi sinh thực phẩm0.5Nguyễn Thị Minh NguyệtT2,6-10,D10628-2921-
1431107289318201645BTN Vi sinh thực phẩm0.5Nguyễn Thị Minh NguyệtT4,1-5,D10628-2922-
1432107289318201645CTN Vi sinh thực phẩm0.5Nguyễn Thị Minh NguyệtT6,6-10,D10628-2922-
1433107289318201647TN Vi sinh thực phẩm0.5Nguyễn Thị Minh NguyệtT3,6-10,D10628-2913-
1434107291318201746Toán chuyên ngành CNTP3Nguyễn DânT6,7-9,A13624-25;28-4123-
1435107291318201747Toán chuyên ngành CNTP3Nguyễn DânT2,7-9,A14124-25;28-4111-
1436107292318201647TN Đánh giá cảm quan0.5Huỳnh ĐứcT4,1-5,D10434-354-
1437107293318201647Dụng cụ đo lường & thiết bị thực phẩm3Trương Thị Minh HạnhT2,7-10,A13623-25;28-35;38-3913-
1438107296318201645ATN Phân tích thực phẩm0.5Huỳnh ĐứcT3,6-10,D10329-3026-
1439107296318201645BTN Phân tích thực phẩm0.5Huỳnh ĐứcT6,6-10,D10329-3022-
1440107296318201645CTN Phân tích thực phẩm0.5Huỳnh ĐứcT5,6-10,D10329-3020-
1441107297318201545ATN Công nghệ lên men0.5Bùi Viết CườngT3,1-5,D10632-3320-
1442107297318201545BTN Công nghệ lên men0.5Bùi Viết CườngT6,6-10,D10632-3320-
1443107297318201545CTN Công nghệ lên men0.5Bùi Viết CườngT2,6-10,D10632-3310-
1444107297318201546ATN Công nghệ lên men0.5Bùi Viết CườngT2,1-5,D10632-3320-
1445107297318201546BTN Công nghệ lên men0.5Bùi Viết CườngT6,1-5,D10632-3321-
1446107297318201546CTN Công nghệ lên men0.5Bùi Viết CườngT4,1-5,D10632-3320-
1447107299318201545AĐA Thiết kế CN thực phẩm2Khoa HóaT2,7-9,XP23-25;28-3518-
1448107299318201545BĐA Thiết kế CN thực phẩm2Khoa HóaT3,7-9,XP23-25;28-3520-
1449107299318201545CĐA Thiết kế CN thực phẩm2Khoa HóaT4,1-3,XP23-25;28-3520-
1450107299318201546AĐA Thiết kế CN thực phẩm2Khoa HóaT5,1-3,XP23-25;28-3520-
1451107299318201546BĐA Thiết kế CN thực phẩm2Khoa HóaT4,1-3,XP23-25;28-3519-
1452107299318201546CĐA Thiết kế CN thực phẩm2Khoa HóaT7,7-9,XP23-25;28-3520-
1453107300318201545Thực tập tốt nghiệp CNTP2Trương Thị Minh Hạnh42-4759A
1454107300318201545Thực tập tốt nghiệp CNTP2Trương Thị Minh Hạnh42-4759B
1455107300318201546Thực tập tốt nghiệp CNTP2Mạc Thị Hà Thanh42-4759A
1456107300318201546Thực tập tốt nghiệp CNTP2Mạc Thị Hà Thanh42-4759B
1457107304318201552Tối ưu hóa nhà máy lọc dầu1Nguyễn Đình LâmT2,6-7,F30323-25;28-3557A03/05/2019F4059h00
1458107304318201552Tối ưu hóa nhà máy lọc dầu1Nguyễn Đình LâmT2,6-7,F30323-25;28-3557B03/05/2019F4069h00
1459107306318201653TN Hóa học dầu mỏ1Trương Hữu TrìT4,6-10,D21029-30;32-3333-
1460107308318201552KT phân tích dầu thô và SP2Đặng Kim HoàngT2,8-10,F30323-25;28-3567A26/04/2019E301A9h00
1461107308318201552KT phân tích dầu thô và SP2Đặng Kim HoàngT2,8-10,F30323-25;28-3567B26/04/2019E301B9h00
1462107311318201552Công nghệ hóa dầu2Nguyễn Thị Diệu HằngT6,7-9,F30323-25;28-3570A22/04/2019H1069h00
1463107311318201552Công nghệ hóa dầu2Nguyễn Thị Diệu HằngT6,7-9,F30323-25;28-3570B22/04/2019H1059h00
1464107313318201552Thực tập tốt nghiệp (Hóa dầu)2Lê Thị Như Ý42-4766A
1465107313318201552Thực tập tốt nghiệp (Hóa dầu)2Lê Thị Như Ý42-4766B
1466107314318201552Công nghệ chế biến khí2Lê Thị Như ÝT5,1-3,H10323-25;28-3574A06/05/2019F1019h00
1467107314318201552Công nghệ chế biến khí2Lê Thị Như ÝT5,1-3,H10323-25;28-3574B06/05/2019F1039h00
1468107315318201552ATH Công nghệ Chế biến khí1Nguyễn Đình Minh TuấnT3,6-10,D21531-33;41-4129-
1469107315318201552BTH Công nghệ Chế biến khí1Nguyễn Đình Minh TuấnT5,6-10,D21531-33;41-4136-
1470107317318201653Kỹ thuật - Thiết bị phản ứng2Lê Thị Như ÝT2,3-5,E110A23-25;28-3722-
1471107320318201650Máy silicat2Phạm Đình HòaT5,3-5,B20223-25;28-3521-
1472107328318201551Thực tập tốt nghiệp (Polymer)2Đoàn Thị Thu Loan42-4731-
1473107329318201550Thực tập tốt nghiệp (Silicat)2Nguyễn Dân42-4723-
1474107330318201551Công nghệ sơn, vecni2Dương Thế HyT4,7-9,A13623-25;28-3526-03/05/2019F2107h00
1475107333318201550CNSX gốm sứ3Nguyễn Văn DũngT3,1-3,A141; T4,8-10,A14123-25;28-3524-22/04/2019H4019h00
1476107336318201651ATN hóa học cao phân tử0.5Nguyễn Kim SơnT2,6-10,D20736-3720-
1477107336318201651BTN hóa học cao phân tử0.5Nguyễn Kim SơnT4,6-10,D20736-3720-
1478107337018201651Hóa lý polime3Dương Thế HyT2,1-4,H10323-25;28-3740-
1479107342318201451Đồ án Tốt nghiệp (Polymer)10Khoa Hóa19-
1480107343118201819Hóa học ĐC2Phạm Cẩm NamT3,3-4,F11024-25;28-4169A
1481107343118201819Hóa học ĐC2Phạm Cẩm NamT3,3-4,F11024-25;28-4169B
1482107343118201836Hóa học ĐC2Dương Thế HyT3,1-2,F31024-25;28-4186A
1483107343118201836Hóa học ĐC2Dương Thế HyT3,1-2,F31024-25;28-4186B
1484107343118201846Hóa học ĐC2Dương Thế HyT5,9-10,F31024-25;28-4149-
1485107343118201852Hóa học ĐC2Nguyễn Thị Thanh XuânT5,7-8,F31024-25;28-4147-
1486107347318201545ATN kỹ thuật sấy và lạnh0.5Trần Thế TruyềnT2,6-10,D10329-29;31-3130-
1487107347318201545BTN kỹ thuật sấy và lạnh0.5Trần Thế TruyềnT6,1-5,D10329-29;31-3130-
1488107347318201546ATN kỹ thuật sấy và lạnh0.5Trần Thế TruyềnT5,1-5,D10329-29;31-3128-
1489107347318201546BTN kỹ thuật sấy và lạnh0.5Trần Thế TruyềnT4,1-5,D10329-29;31-3129-
1490107348318201750Nhập môn ngành2Nguyễn Văn Dũng40-4041-
1491107348318201751Nhập môn ngành2Đoàn Thị Thu Loan40-4042-
1492107350318201647Các hệ thống QLCL TP2Mạc Thị Hà ThanhT5,1-3,E110B23-25;28-354-
1493107351318201647Khoa học cảm quan TP2Mạc Thị Hà ThanhT6,1-3,A14423-25;28-354-
1494107352018201846TN hóa học đại cương 1Võ Thị Thu HiềnT2,6-10,D11138-4124-
1495107352018201847ATN hóa học đại cương 1Võ Thị Thu HiềnT2,6-10,D11130-32;34-3424-
1496107352018201847BTN hóa học đại cương 1Võ Thị Thu HiềnT4,6-10,D11130-3323-
1497107352018201852TN hóa học đại cương 1Võ Thị Thu HiềnT2,1-5,D11138-4124-
1498107353018201846Sinh học ĐC2Lê Lý Thùy TrâmT6,1-2,B20424-25;28-4134-
1499107353018201847Sinh học ĐC2Lê Lý Thùy TrâmT6,3-4,B20424-25;28-4137-
1500108001118201819Hình hoạ2Nguyễn ĐộT2,4-5,F11024-25;28-4159A
1501108001118201819Hình hoạ2Nguyễn ĐộT2,4-5,F11024-25;28-4159B
150210800111820xx91Hình hoạ2Nguyễn Đức SỹT7,7-10,H30530-3726-
1503108028218201617AĐA TK tr.động CK2Lê CungT5,7-8,E110A24-25;28-3923-
1504108028218201617BĐA TK tr.động CK2Lê CungT5,9-10,E110A24-25;28-3923-
1505108028218201617CĐA TK tr.động CK2Nguyễn Văn YếnT3,9-10,F30224-25;28-3920-
1506108028218201618AĐA TK tr.động CK2Nguyễn Văn YếnT3,7-8,F30224-25;28-3923-
1507108028218201618BĐA TK tr.động CK2Bùi Minh HiểnT4,3-4,B10824-25;28-3921-
1508108028218201618CĐA TK tr.động CK2Bùi Minh HiểnT4,1-2,B10824-25;28-3916-
1509108028218201620AĐA TK tr.động CK2Lê CungT4,1-2,B10924-25;28-3923-
1510108028218201620BĐA TK tr.động CK2Lê CungT4,3-4,B10924-25;28-3923-
1511108035218201601AĐA CS thiết kế máy2Nguyễn Văn YếnT2,1-2,B10824-25;28-3926-
1512108035218201601BĐA CS thiết kế máy2Nguyễn Văn YếnT2,3-4,B10824-25;28-3927-
1513108035218201602AĐA CS thiết kế máy2Bùi Minh HiểnT3,1-2,B10624-25;28-3925-
1514108035218201602BĐA CS thiết kế máy2Bùi Minh HiểnT3,3-4,B10624-25;28-3922-
1515108040118201710Vẽ Kỹ thuật2Tôn Nữ Huyền TrangT3,6-8,F20624-25;28-3863A
1516108040118201710Vẽ Kỹ thuật2Tôn Nữ Huyền TrangT3,6-8,F20624-25;28-3863B
1517108040118201711Vẽ Kỹ thuật2Tôn Nữ Huyền TrangT3,9-10,F10824-25;28-3868A
1518108040118201711Vẽ Kỹ thuật2Tôn Nữ Huyền TrangT3,9-10,F10824-25;28-3868B
1519108040118201712Vẽ Kỹ thuật2Tôn Nữ Huyền TrangT2,6-8,F30724-25;28-3867A
1520108040118201712Vẽ Kỹ thuật2Tôn Nữ Huyền TrangT2,6-8,F30724-25;28-3867B
1521108040118201745Vẽ Kỹ thuật2Tôn Nữ Huyền TrangT2,9-10,F30223-25;28-4064A
1522108040118201745Vẽ Kỹ thuật2Tôn Nữ Huyền TrangT2,9-10,F30223-25;28-4064B
1523108040118201750Vẽ Kỹ thuật2Tôn Nữ Huyền TrangT5,6-8,E10324-25;28-3864A
1524108040118201750Vẽ Kỹ thuật2Tôn Nữ Huyền TrangT5,6-8,E10324-25;28-3864B
1525108040118201757Vẽ Kỹ thuật2Dương ThọT3,3-4,E20323-25;28-4069A
1526108040118201757Vẽ Kỹ thuật2Dương ThọT3,3-4,E20323-25;28-4069B
1527108040118201783Vẽ Kỹ thuật2Dương ThọT6,9-10,E20123-25;28-4069A
1528108040118201783Vẽ Kỹ thuật2Dương ThọT6,9-10,E20123-25;28-4069B
1529108040118201784Vẽ Kỹ thuật2Dương ThọT6,7-8,E20223-25;28-4071A
1530108040118201784Vẽ Kỹ thuật2Dương ThọT6,7-8,E20223-25;28-4071B
1531108040118201801Vẽ Kỹ thuật2Lê Văn LượcT5,6-8,F10228-4079A
1532108040118201801Vẽ Kỹ thuật2Lê Văn LượcT5,6-8,F10228-4079B
1533108040118201802Vẽ Kỹ thuật2Lê Văn LượcT5,9-10,F10328-4073A
1534108040118201802Vẽ Kỹ thuật2Lê Văn LượcT5,9-10,F10328-4073B
1535108040118201804Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn ĐộT6,9-10,F10228-4074A
1536108040118201804Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn ĐộT6,9-10,F10228-4074B
1537108040118201805Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn ĐộT6,6-8,F10328-4075A
1538108040118201805Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn ĐộT6,6-8,F10328-4075B
1539108040118201817Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn ĐộT2,1-3,F10228-3864A
1540108040118201817Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn ĐộT2,1-3,F10228-3864B
1541108040118201818Vẽ Kỹ thuật2Phan TườngT2,3-5,F10828-3872A
1542108040118201818Vẽ Kỹ thuật2Phan TườngT2,3-5,F10828-3872B
1543108040118201820Vẽ Kỹ thuật2Lê Văn LượcT6,7-9,F10728-3870A
1544108040118201820Vẽ Kỹ thuật2Lê Văn LượcT6,7-9,F10728-3870B
1545108040118201822Vẽ Kỹ thuật2Phan TườngT5,1-3,F10228-3879A
1546108040118201822Vẽ Kỹ thuật2Phan TườngT5,1-3,F10228-3879B
1547108040118201832Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn Đức SỹT3,1-3,F40928-3874A
1548108040118201832Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn Đức SỹT3,1-3,F40928-3874B
1549108040118201833Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn Đức SỹT4,3-5,F30928-3875A
1550108040118201833Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn Đức SỹT4,3-5,F30928-3875B
1551108040118201859Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn Đức SỹT5,7-9,F40628-3870A
1552108040118201859Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn Đức SỹT5,7-9,F40628-3870B
1553108040118201860Vẽ Kỹ thuật2Lê Văn LượcT2,8-10,F40928-3869A
1554108040118201860Vẽ Kỹ thuật2Lê Văn LượcT2,8-10,F40928-3869B
1555108040118201864Vẽ Kỹ thuật2Tôn Nữ Huyền TrangT4,7-9,F40928-4071A
1556108040118201864Vẽ Kỹ thuật2Tôn Nữ Huyền TrangT4,7-9,F40928-4071B
1557108040118201867Vẽ Kỹ thuật2Dương ThọT2,9-10,F40128-4068A
1558108040118201867Vẽ Kỹ thuật2Dương ThọT2,9-10,F40128-4068B
1559108040118201868Vẽ Kỹ thuật2Dương ThọT2,6-8,F40128-4070A
1560108040118201868Vẽ Kỹ thuật2Dương ThọT2,6-8,F40128-4070B
1561108040118201877Vẽ Kỹ thuật2Phan TườngT3,1-3,F10128-3876A
1562108040118201877Vẽ Kỹ thuật2Phan TườngT3,1-3,F10128-3876B
1563108040118201879Vẽ Kỹ thuật2Phan TườngT6,7-9,F10128-3879A
1564108040118201879Vẽ Kỹ thuật2Phan TườngT6,7-9,F10128-3879B
1565108040118201881Vẽ Kỹ thuật2Tôn Nữ Huyền TrangT7,3-5,F40928-3875A
1566108040118201881Vẽ Kỹ thuật2Tôn Nữ Huyền TrangT7,3-5,F40928-3875B
1567108040118201885Vẽ Kỹ thuật2Tôn Nữ Huyền TrangT3,1-3,H40228-4075A
1568108040118201885Vẽ Kỹ thuật2Tôn Nữ Huyền TrangT3,1-3,H40228-4075B
1569108045118201701ATN Sức bền vật liệu0.5Nguyễn Văn QuyềnT4,1-5,A12729-3029-
1570108045118201701BTN Sức bền vật liệu0.5Nguyễn Văn QuyềnT2,6-10,A12736-3729-
1571108045118201701CTN Sức bền vật liệu0.5Nguyễn Văn QuyềnT3,6-10,A12736-3729-
1572108045118201702ATN Sức bền vật liệu0.5Nguyễn Văn QuyềnT5,1-5,A12736-3730-
1573108045118201702BTN Sức bền vật liệu0.5Nguyễn Văn QuyềnT6,1-5,A12736-3730-
1574108045118201705ATN Sức bền vật liệu0.5Nguyễn Văn QuyềnT2,1-5,A12733-3424-
1575108045118201705CTN Sức bền vật liệu0.5Nguyễn Văn QuyềnT3,6-10,A12733-3429-
1576108045118201706ATN Sức bền vật liệu0.5Nguyễn Văn QuyềnT2,6-10,A12733-3430-
1577108045118201706BTN Sức bền vật liệu0.5Nguyễn Văn QuyềnT6,1-5,A12733-3420-
1578108045118201706CTN Sức bền vật liệu0.5Nguyễn Văn QuyềnT4,6-10,A12733-3430-
1579108045118201767ATN Sức bền vật liệu0.5Nguyễn Văn QuyềnT2,1-5,A12729-3030-
1580108045118201767BTN Sức bền vật liệu0.5Nguyễn Văn QuyềnT6,6-10,A12729-3030-
1581108045118201767CTN Sức bền vật liệu0.5Nguyễn Văn QuyềnT2,1-5,A12736-3716-
1582108045118201768ATN Sức bền vật liệu0.5Nguyễn Văn QuyềnT3,6-10,A12729-3027-
1583108045118201768BTN Sức bền vật liệu0.5Nguyễn Văn QuyềnT4,6-10,A12729-3026-
1584108045118201768CTN Sức bền vật liệu0.5Nguyễn Văn QuyềnT5,6-10,A12729-3026-
1585108045118201769ATN Sức bền vật liệu0.5Nguyễn Văn QuyềnT3,1-5,A12729-3029-
1586108045118201769BTN Sức bền vật liệu0.5Nguyễn Văn QuyềnT2,6-10,A12729-3027-
1587108045118201769CTN Sức bền vật liệu0.5Nguyễn Văn QuyềnT5,1-5,A12729-3030-
1588108049118201635Cơ học ứng dụng3Nguyễn Văn Thiên ÂnT5,1-4,E20723-25;28-34;39-4127-
1589108049118201710Cơ học ứng dụng3Nguyễn Thị Kim LoanT7,1-4,F20724-25;28-3888A
1590108049118201710Cơ học ứng dụng3Nguyễn Thị Kim LoanT7,1-4,F20724-25;28-3888B
1591108049118201711Cơ học ứng dụng3Nguyễn Thị Kim LoanT6,7-10,F20924-25;28-3887A
1592108049118201711Cơ học ứng dụng3Nguyễn Thị Kim LoanT6,7-10,F20924-25;28-3887B
1593108049118201712Cơ học ứng dụng3Nguyễn Thị Kim LoanT5,7-10,F30324-25;28-3889A
1594108049118201712Cơ học ứng dụng3Nguyễn Thị Kim LoanT5,7-10,F30324-25;28-3889B
1595108049118201785Cơ học ứng dụng3Nguyễn Thị Kim LoanT3,7-10,E20123-25;28-3790A
1596108049118201785Cơ học ứng dụng3Nguyễn Thị Kim LoanT3,7-10,E20123-25;28-3790B
159710806131820xx91Vẽ kỹ thuật cơ khí1Nguyễn ĐộT7,1-4,E20430-3327-
1598108062318201701Nguyên lý máy2Bùi Minh HiểnT4,6-8,F20624-25;28-32;35-4080A
1599108062318201701Nguyên lý máy2Bùi Minh HiểnT4,6-8,F20624-25;28-32;35-4080B
1600108062318201702Nguyên lý máy2Bùi Minh HiểnT4,9-10,F20824-25;28-34;37-4077A
1601108062318201702Nguyên lý máy2Bùi Minh HiểnT4,9-10,F20824-25;28-34;37-4077B
1602108063018201722Truyền động cơ khí3Nguyễn Văn YếnT4,3-5,H20623-25;28-4067A
1603108063018201722Truyền động cơ khí3Nguyễn Văn YếnT4,3-5,H20623-25;28-4067B
1604108063018201723Truyền động cơ khí3Nguyễn Văn YếnT5,8-10,F10623-25;28-4064A
1605108063018201723Truyền động cơ khí3Nguyễn Văn YếnT5,8-10,F10623-25;28-4064B
1606108063018201724Truyền động cơ khí3Nguyễn Văn YếnT6,3-5,F10823-25;28-4064A
1607108063018201724Truyền động cơ khí3Nguyễn Văn YếnT6,3-5,F10823-25;28-4064B
1608108066018201557Thực tập Sư phạm3Nguyễn Đức SỹT2,1-9,CSTT; T3,1-9,CSTT; T4,1-9,CSTT; T5,1-9,CSTT; T6,1-9,CSTT31-3344-
160910807001820xx91Cơ lý thuyết 3Nguyễn Hữu ThànhT7,7-10,H30430-4053A
161010807001820xx91Cơ lý thuyết 3Nguyễn Hữu ThànhT7,7-10,H30430-4053B
1611108071018201701Sức bền vật liệu3Nguyễn Văn Thiên ÂnT6,1-4,F20324-25;28-32;35-4082A
1612108071018201701Sức bền vật liệu3Nguyễn Văn Thiên ÂnT6,1-4,F20324-25;28-32;35-4082B
1613108071018201702Sức bền vật liệu3Thái Hoàng PhongT5,7-10,F10124-25;28-34;37-4077A
1614108071018201702Sức bền vật liệu3Thái Hoàng PhongT5,7-10,F10124-25;28-34;37-4077B
1615108071018201705Sức bền vật liệu3Nguyễn Thị Kim LoanT6,1-4,E20224-25;28-36;39-4084A
1616108071018201705Sức bền vật liệu3Nguyễn Thị Kim LoanT6,1-4,E20224-25;28-36;39-4084B
1617108071018201706Sức bền vật liệu3Thái Hoàng PhongT2,1-4,F30624-25;28-3875A
1618108071018201706Sức bền vật liệu3Thái Hoàng PhongT2,1-4,F30624-25;28-3875B
1619108071018201717Sức bền vật liệu3Nguyễn Văn Thiên ÂnT4,7-9,F20923-25;28-4077A
1620108071018201717Sức bền vật liệu3Nguyễn Văn Thiên ÂnT4,7-9,F20923-25;28-4077B
1621108071018201718Sức bền vật liệu3Nguyễn Văn Thiên ÂnT5,6-8,F30123-25;28-4077A
1622108071018201718Sức bền vật liệu3Nguyễn Văn Thiên ÂnT5,6-8,F30123-25;28-4077B
1623108071018201720Sức bền vật liệu3Nguyễn Văn Thiên ÂnT3,8-10,F30323-25;28-4051A
1624108071018201720Sức bền vật liệu3Nguyễn Văn Thiên ÂnT3,8-10,F30323-25;28-4051B
1625108071018201722Sức bền vật liệu3Nguyễn Thị Kim LoanT2,7-9,F30823-25;28-4083A
1626108071018201722Sức bền vật liệu3Nguyễn Thị Kim LoanT2,7-9,F30823-25;28-4083B
1627108071018201723Sức bền vật liệu3Thái Hoàng PhongT4,7-9,F10123-25;28-4076A
1628108071018201723Sức bền vật liệu3Thái Hoàng PhongT4,7-9,F10123-25;28-4076B
1629108071018201763Sức bền vật liệu3Nguyễn Thị Kim LoanT2,1-3,E110B23-25;28-408-
1630108071018201767Sức bền vật liệu3Thái Hoàng PhongT6,1-4,F20623-25;28-31;34-3978A
1631108071018201767Sức bền vật liệu3Thái Hoàng PhongT6,1-4,F20623-25;28-31;34-3978B
1632108071018201768Sức bền vật liệu3Thái Hoàng PhongT2,7-10,E20423-25;28-31;34-3981A
1633108071018201768Sức bền vật liệu3Thái Hoàng PhongT2,7-10,E20423-25;28-31;34-3981B
1634108071018201769Sức bền vật liệu3Thái Hoàng PhongT3,7-10,E10123-25;28-31;34-3960A
1635108071018201769Sức bền vật liệu3Thái Hoàng PhongT3,7-10,E10123-25;28-31;34-3960B
1636108071018201775Sức bền vật liệu3Nguyễn Thị Kim LoanT4,1-4,E20123-25;28-3876A
1637108071018201775Sức bền vật liệu3Nguyễn Thị Kim LoanT4,1-4,E20123-25;28-3876B
1638108071018201777Sức bền vật liệu3Nguyễn Thị Kim LoanT4,7-10,F10724-25;28-3950-
1639108071018201870Sức bền VL3Nguyễn Văn Thiên ÂnT2,7-9,B20924-25;28-4135-
1640109002318201677TT Trắc địa 0.5Lê Văn Định40-4059A
1641109002318201677TT Trắc địa 0.5Lê Văn Định40-4059B
1642109003318201759Địa chất công trình2Bạch Quốc TiếnT5,9-10,E10123-25;28-3860A
1643109003318201759Địa chất công trình2Bạch Quốc TiếnT5,9-10,E10123-25;28-3860B
1644109003318201764Địa chất công trình2Bạch Quốc TiếnT3,7-9,B10823-25;28-3854A
1645109003318201764Địa chất công trình2Bạch Quốc TiếnT3,7-9,B10823-25;28-3854B
1646109003318201767Địa chất công trình2Nguyễn Thị Ngọc YếnT5,1-3,F30823-25;28-31;34-3982A
1647109003318201767Địa chất công trình2Nguyễn Thị Ngọc YếnT5,1-3,F30823-25;28-31;34-3982B
1648109003318201768Địa chất công trình2Nguyễn Thị Ngọc YếnT5,4-5,F30923-25;28-31;34-3981A
1649109003318201768Địa chất công trình2Nguyễn Thị Ngọc YếnT5,4-5,F30923-25;28-31;34-3981B
1650109003318201769Địa chất công trình2Trần Khắc VỹT6,1-3,F30323-25;28-31;34-3779A
1651109003318201769Địa chất công trình2Trần Khắc VỹT6,1-3,F30323-25;28-31;34-3779B
1652109004318201759TT Địa chất công trình0.5Bạch Quốc Tiến40-4069A
1653109004318201759TT Địa chất công trình0.5Bạch Quốc Tiến40-4069B
1654109004318201764TT Địa chất công trình0.5Bạch Quốc Tiến40-4053A
1655109004318201764TT Địa chất công trình0.5Bạch Quốc Tiến40-4053B
1656109004318201767TT Địa chất công trình0.5Nguyễn Thị Ngọc Yến39-3980A
1657109004318201767TT Địa chất công trình0.5Nguyễn Thị Ngọc Yến39-3980B
1658109004318201768TT Địa chất công trình0.5Trần Khắc Vỹ39-3980A
1659109004318201768TT Địa chất công trình0.5Trần Khắc Vỹ39-3980B
1660109004318201769TT Địa chất công trình0.5Trần Khắc Vỹ39-3971A
1661109004318201769TT Địa chất công trình0.5Trần Khắc Vỹ39-3971B
1662109009318201664AĐA nền móng1Đỗ Hữu ĐạoT5,3-4,XP24-25;28-3825-
1663109009318201664BĐA nền móng1Đỗ Hữu ĐạoT5,1-2,XP24-25;28-3826-
1664109009318201667AĐA nền móng1Đỗ Hữu ĐạoT6,7-8,XP23-25;28-30;35-3925-
1665109009318201667BĐA nền móng1Đỗ Hữu ĐạoT6,9-10,XP23-25;28-30;35-3924-
1666109009318201667CĐA nền móng1Đỗ Hữu ĐạoT4,9-10,XP23-25;28-30;35-3923-
1667109009318201668AĐA nền móng1Lê Xuân MaiT6,3-4,XP23-25;28-30;35-3924-
1668109009318201668BĐA nền móng1Lê Xuân MaiT5,1-2,XP23-25;28-30;35-3923-
1669109009318201668CĐA nền móng1Lê Xuân MaiT5,3-4,XP23-25;28-30;35-3917-
1670109009318201669AĐA nền móng1Nguyễn Thu HàT4,3-4,XP23-25;28-3528-
1671109009318201669BĐA nền móng1Nguyễn Thu HàT2,1-2,XP23-25;28-3528-
1672109009318201669CĐA nền móng1Nguyễn Thu HàT2,3-4,XP23-25;28-3528-
1673109009318201677AĐA nền móng1Nguyễn Thu HàT3,7-8,XP24-25;28-3826-
1674109009318201677BĐA nền móng1Nguyễn Thu HàT3,9-10,XP24-25;28-3827-
1675109010318201663Thực tập công nhân2Trần Thị Thu ThảoT2,1-9,Xưởng; T3,1-9,Xưởng; T4,1-9,Xưởng; T5,1-9,Xưởng; T6,1-9,Xưởng39-4228-
1676109032318201560Chuyên đề cầu2Nguyễn Văn MỹT4,1-3,H30424-25;28-3654A24/04/2019H3077h00
1677109032318201560Chuyên đề cầu2Nguyễn Văn MỹT4,1-3,H30424-25;28-3654B24/04/2019H3087h00
1678109036318201459Đồ án Tốt nghiệp (X3)10Khoa XD Cầu đường145A
1679109036318201459Đồ án Tốt nghiệp (X3)10Khoa XD Cầu đường145B
1680109037218201677Trắc địa2Lê Văn ĐịnhT4,9-10,F30124-25;28-3879A
1681109037218201677Trắc địa2Lê Văn ĐịnhT4,9-10,F30124-25;28-3879B
1682109037218201775Trắc địa2Lê Văn ĐịnhT3,8-10,E20323-25;28-3676A
1683109037218201775Trắc địa2Lê Văn ĐịnhT3,8-10,E20323-25;28-3676B
1684109037218201783Trắc địa2Lê Văn ĐịnhT4,6-7,F10823-25;28-4079A
1685109037218201783Trắc địa2Lê Văn ĐịnhT4,6-7,F10823-25;28-4079B
1686109037218201784Trắc địa2Lê Văn ĐịnhT3,6-7,E20223-25;28-4080A
1687109037218201784Trắc địa2Lê Văn ĐịnhT3,6-7,E20223-25;28-4080B
1688109037218201871Trắc địa2Lê Văn ĐịnhT5,1-2,E301B24-25;28-3849-
1689109037218201872Trắc địa2Lê Văn ĐịnhT5,3-5,E40424-25;28-3846-
1690109038218201759Vật liệu XD2Nguyễn Thị Tuyết AnT4,4-5,E10223-25;28-3880A
1691109038218201759Vật liệu XD2Nguyễn Thị Tuyết AnT4,4-5,E10223-25;28-3880B
1692109038218201763Vật liệu XD2Huỳnh Phương NamT3,7-8,H10223-25;28-408-
1693109038218201764Vật liệu XD2Nguyễn Thị Tuyết AnT2,9-10,E20223-25;28-3868A
1694109038218201764Vật liệu XD2Nguyễn Thị Tuyết AnT2,9-10,E20223-25;28-3868B
1695109038218201767Vật liệu XD2Nguyễn Thị Tuyết AnT3,1-3,F30823-25;28-31;34-3980A
1696109038218201767Vật liệu XD2Nguyễn Thị Tuyết AnT3,1-3,F30823-25;28-31;34-3980B
1697109038218201768Vật liệu XD2Đỗ Thị PhượngT4,3-5,F20623-25;28-31;34-3780A
1698109038218201768Vật liệu XD2Đỗ Thị PhượngT4,3-5,F20623-25;28-31;34-3780B
1699109038218201769Vật liệu XD2Lê Xuân ChươngT2,4-5,F10623-25;28-31;34-3973A
1700109038218201769Vật liệu XD2Lê Xuân ChươngT2,4-5,F10623-25;28-31;34-3973B
1701109038218201775Vật liệu XD2Nguyễn Thị Tuyết AnT5,4-5,F10723-25;28-3845-
1702109038218201777Vật liệu XD2Nguyễn Thị Tuyết AnT5,1-3,F10824-25;28-3939-
1703109038218201783Vật liệu XD2Nguyễn Tiến DũngT3,6-7,E20423-25;28-4069A
1704109038218201783Vật liệu XD2Nguyễn Tiến DũngT3,6-7,E20423-25;28-4069B
1705109038218201784Vật liệu XD2Đỗ Thị PhượngT4,1-2,F30623-25;28-4070A
1706109038218201784Vật liệu XD2Đỗ Thị PhượngT4,1-2,F30623-25;28-4070B
1707109046218201763TN Cơ học đất0.5Nguyễn Thị Phương KhuêT4,1-5,G20136-3810-
1708109046218201764TN Cơ học đất0.5Nguyễn Thị Phương KhuêT4,6-10,G20136-3831-
1709109046218201775TN Cơ học đất0.5Nguyễn Thị Phương KhuêT2,6-10,G20136-3830-
1710109046218201777ATN Cơ học đất0.5Nguyễn Thị Phương KhuêT2,1-5,G20136-3830-
1711109046218201777BTN Cơ học đất0.5Nguyễn Thị Phương KhuêT3,6-10,G20136-3830-
1712109047318201659TK hình học & KS TK đường ôtô3Võ Hải LăngT3,7-10,E10424-25;28-3850A
1713109047318201659TK hình học & KS TK đường ôtô3Võ Hải LăngT3,7-10,E10424-25;28-3850B
1714109047318201660TK hình học & KS TK đường ôtô3Nguyễn Thanh CườngT6,7-10,H20724-25;28-3860A
1715109047318201660TK hình học & KS TK đường ôtô3Nguyễn Thanh CườngT6,7-10,H20724-25;28-3860B
1716109047318201663TK hình học & KS TK đường ôtô3Trần Thị Phương AnhT2,8-10,E301A; T4,6-7,E301A24-25;28-3627-19/04/2019F40313h00
1717109055318201664AĐA TB nhiệt tr. CNVLXD1Nguyễn Thị Tuyết AnT6,3-4,XP24-25;28-3823-
1718109055318201664BĐA TB nhiệt tr. CNVLXD1Nguyễn Thị Tuyết AnT6,1-2,XP24-25;28-3822-
1719109056318201664Công trình giao thông2Võ Hải LăngT4,6-8,H30324-25;28-3847-
1720109067318201564CN Gốm XD3Đỗ Thị PhượngT3,6-7,H108; T5,1-3,H20424-25;28-3639-17/04/2019E301B9h00
1721109068318201564AĐA CN Gốm XD1Đỗ Thị PhượngT2,7-8,XP24-25;28-3625-10/06/20197h00
1722109068318201564BĐA CN Gốm XD1Đỗ Thị PhượngT2,9-10,XP24-25;28-3614-10/06/20199h00
1723109069318201564ATN Gốm xây dựng0.5Vũ Hoàng TríT3,1-5,G10132-3430-
1724109069318201564BTN Gốm xây dựng0.5Vũ Hoàng TríT4,6-10,G10132-3416-
1725109075218201775TT Trắc địa1Lê Văn Định30-30110A
1726109075218201775TT Trắc địa1Lê Văn Định30-30110B
1727109080318201464Đồ án Tốt nghiệp (VLXD)10Khoa XD Cầu đường18-
1728109097018201759Cơ học đất2Lê Xuân MaiT6,1-3,E10123-25;28-3878A
1729109097018201759Cơ học đất2Lê Xuân MaiT6,1-3,E10123-25;28-3878B
1730109097018201763Cơ học đất2Đỗ Hữu ĐạoT3,9-10,H10223-25;28-408-
1731109097018201764Cơ học đất2Bạch Quốc TiếnT5,6-8,E20323-25;28-3648-
1732109097018201777Cơ học đất2Nguyễn Thu HàT6,3-5,E10324-25;28-3938-
1733109098018201759ATN Vật liệu xây dựng1Vũ Hoàng TríCN,1-5,G10129-30;32-3340-
1734109098018201759BTN Vật liệu xây dựng1Vũ Hoàng TríCN,6-10,G10129-30;32-3340-
1735109098018201763TN Vật liệu xây dựng1Vũ Hoàng TríT4,1-5,G10130-31;39-408-
1736109098018201764TN Vật liệu xây dựng1Vũ Hoàng TríT2,1-5,G10129-30;32-3335-
1737109098018201767ATN Vật liệu xây dựng1Vũ Hoàng TríT2,1-5,G10135-3837-
1738109098018201767BTN Vật liệu xây dựng1Vũ Hoàng TríT3,6-10,G10135-3835-
1739109098018201768ATN Vật liệu xây dựng1Vũ Hoàng TríT4,6-10,G10135-3833-
1740109098018201768BTN Vật liệu xây dựng1Vũ Hoàng TríT6,6-10,G10135-3836-
1741109098018201769ATN Vật liệu xây dựng1Vũ Hoàng TríT3,1-5,G10135-3836-
1742109098018201769BTN Vật liệu xây dựng1Vũ Hoàng TríT5,1-5,G10135-3836-
1743109098018201775TN Vật liệu xây dựng1Vũ Hoàng TríT6,1-5,G10135-3838-
1744109098018201777ATN Vật liệu xây dựng1Vũ Hoàng TríT2,6-10,G10135-3834-
1745109098018201777BTN Vật liệu xây dựng1Vũ Hoàng TríT5,6-10,G10135-3838-
1746109099018201664Nền và móng2Đỗ Hữu ĐạoT3,6-8,H30324-25;28-3845-
1747109099018201667Nền và móng2Đỗ Hữu ĐạoT4,1-3,H40123-25;28-30;35-3963A
1748109099018201667Nền và móng2Đỗ Hữu ĐạoT4,1-3,H40123-25;28-30;35-3963B
1749109099018201668Nền và móng2Lê Xuân MaiT4,1-3,F10123-25;28-30;35-3945-
1750109099018201669Nền và móng2Nguyễn Thu HàT5,1-3,E20423-25;28-3565A
1751109099018201669Nền và móng2Nguyễn Thu HàT5,1-3,E20423-25;28-3565B
1752109099018201677Nền và móng2Nguyễn Thu HàT4,6-8,F30124-25;28-3844-
1753109100018201659Nhập môn ngành XDCĐ2Nguyễn Hoàng Vĩnh39-3953A
1754109100018201659Nhập môn ngành XDCĐ2Nguyễn Hoàng Vĩnh39-3953B
1755109100018201660Nhập môn ngành XDCĐ2Nguyễn Biên Cương39-3949-
1756109102018201577AĐA Cầu bê tông cốt thép1Lê Văn LạcT4,7-8,XP24-25;28-3620-08/05/2019F4087h00
1757109102018201577BĐA Cầu bê tông cốt thép1Lê Văn LạcT4,9-10,XP24-25;28-3617-08/05/2019F4089h00
1758109102018201659AĐA Cầu bê tông cốt thép1Lê Văn LạcT3,1-2,XP24-25;28-3822-
1759109102018201659BĐA Cầu bê tông cốt thép1Lê Văn LạcT3,3-4,XP24-25;28-3817-
1760109102018201659CĐA Cầu bê tông cốt thép1Lê Văn LạcT4,1-2,XP24-25;28-3821-
1761109102018201660AĐA Cầu bê tông cốt thép1Nguyễn Hoàng VĩnhT6,1-2,XP24-25;28-3823-
1762109102018201660BĐA Cầu bê tông cốt thép1Nguyễn Hoàng VĩnhT5,3-4,XP24-25;28-3821-
1763109102018201660CĐA Cầu bê tông cốt thép1Nguyễn Hoàng VĩnhT5,1-2,XP24-25;28-3822-
1764109102018201663AĐA Cầu bê tông cốt thép1Hoàng Trọng LâmT5,1-2,XP24-25;28-3613-29/05/201913h00
1765109102018201663BĐA Cầu bê tông cốt thép1Hoàng Trọng LâmT5,3-4,XP24-25;28-3614-29/05/201915h00
1766109102218201659Toán chuyên ngành3Nguyễn Xuân ToảnT5,7-10,H10724-25;28-3850-
1767109102218201660Toán chuyên ngành3Nguyễn Duy ThảoT2,7-10,B30224-25;28-3860A
1768109102218201660Toán chuyên ngành3Nguyễn Duy ThảoT2,7-10,B30224-25;28-3860B
1769109102218201663Toán chuyên ngành3Võ Duy HùngT3,6-7,B201; T6,7-9,E301A24-25;28-3610-22/04/2019F20613h00
1770109102318201659AĐA TK hình học đường ôtô1Võ Hải LăngT6,1-2,XP24-25;28-3820-
1771109102318201659BĐA TK hình học đường ôtô1Võ Hải LăngT5,3-4,XP24-25;28-3823-
1772109102318201659CĐA TK hình học đường ôtô1Trần Thị Phương AnhT2,1-2,XP24-25;28-3818-
1773109102318201660AĐA TK hình học đường ôtô1Trần Thị Phương AnhT2,3-4,XP24-25;28-3820-
1774109102318201660BĐA TK hình học đường ôtô1Trần Trung ViệtT3,1-2,XP24-25;28-3819-
1775109102318201660CĐA TK hình học đường ôtô1Trần Trung ViệtT3,3-4,XP24-25;28-3821-
1776109102318201663AĐA TK hình học đường ôtô1Nguyễn Thanh CườngT6,3-4,XP24-25;28-3613-05/06/201915h00
1777109102318201663BĐA TK hình học đường ôtô1Nguyễn Thanh CườngT6,1-2,XP24-25;28-3614-05/06/201915h00
1778109103318201577Cầu bê tông cốt thép3Lê Văn LạcT2,1-3,H108; T5,1-2,H10824-25;28-3652A24/04/2019F4079h00
1779109103318201577Cầu bê tông cốt thép3Lê Văn LạcT2,1-3,H108; T5,1-2,H10824-25;28-3652B24/04/2019F4089h00
1780109103318201659Cầu bê tông cốt thép3Lê Văn LạcT6,7-10,H30224-25;28-3856A
1781109103318201659Cầu bê tông cốt thép3Lê Văn LạcT6,7-10,H30224-25;28-3856B
1782109103318201660Cầu bê tông cốt thép3Nguyễn Hoàng VĩnhT5,7-10,H10824-25;28-3862A
1783109103318201660Cầu bê tông cốt thép3Nguyễn Hoàng VĩnhT5,7-10,H10824-25;28-3862B
1784109103318201663Cầu bê tông cốt thép3Hoàng Trọng LâmT2,6-7,E301A; T5,7-9,E301A24-25;28-3627-17/04/2019F20713h00
178510910531820xx91Đồ án TK Nền Mặt đường1Võ Hải LăngT7,7-10,H20430-337-
178610910731820xx91Đồ án Mố & Trụ cầu1Nguyễn Văn MỹT7,7-10,H10730-3320-
178710910931820xx91Đồ án Thi công Nền đường1Trần Thị Thu ThảoCN,1-4,F20730-3319-
1788109110318201559Thi công mặt đường2Nguyễn Biên CươngT2,3-5,H10724-25;28-3672A
1789109110318201559Thi công mặt đường2Nguyễn Biên CươngT2,3-5,H10724-25;28-3672B
1790109110318201560Thi công mặt đường2Trần Thị Thu ThảoT2,1-3,H30324-25;28-3636-
1791109110318201563Thi công mặt đường2Châu Trường LinhT3,1-3,B20123-25;28-3530-
1792109111318201559AĐA Thi công mặt đường1Nguyễn Biên CươngT4,9-10,XP24-25;28-3621-
1793109111318201559BĐA Thi công mặt đường1Nguyễn Biên CươngT4,7-8,XP24-25;28-3620-
1794109111318201559CĐA Thi công mặt đường1Trần Trung ViệtT6,9-10,XP24-25;28-3619-
1795109111318201560AĐA Thi công mặt đường1Trần Trung ViệtT2,7-8,XP24-25;28-3618-
1796109111318201560BĐA Thi công mặt đường1Trần Thị Thu ThảoT5,7-8,XP24-25;28-3619-
1797109111318201560CĐA Thi công mặt đường1Trần Thị Thu ThảoT5,9-10,XP24-25;28-3614-
1798109111318201563AĐA Thi công mặt đường1Châu Trường LinhT3,7-8,XP23-25;28-3514-
1799109111318201563BĐA Thi công mặt đường1Châu Trường LinhT3,9-10,XP23-25;28-3516-
180010911131820xx91Đồ án Thi công Mặt đường1Trần Thị Thu ThảoT7,1-4,E110B30-333-
1801109112318201560Thực tập tốt nghiệp (Cầu)2Nguyễn Văn Mỹ42-4758A
1802109112318201560Thực tập tốt nghiệp (Cầu)2Nguyễn Văn Mỹ42-4758B
1803109113318201559Thực tập tốt nghiệp (Đường)2Trần Thị Thu Thảo42-4761A
1804109113318201559Thực tập tốt nghiệp (Đường)2Trần Thị Thu Thảo42-4761B
1805109114318201560Khai thác và TN cầu2Cao Văn LâmT3,3-5,H30424-25;28-3654A19/04/2019E301B9h00
1806109114318201560Khai thác và TN cầu2Cao Văn LâmT3,3-5,H30424-25;28-3654B19/04/2019E301A9h00
1807109114318201563Khai thác và TN cầu2Nguyễn LanT6,3-5,E301B23-25;28-3530-19/04/2019E4019h00
1808109115318201560AThí nghiệm Cầu0.5Võ Duy HùngT5,6-10,G10232-3427-
1809109115318201560BThí nghiệm Cầu0.5Võ Duy HùngT4,6-10,G10232-3425-
1810109115318201563Thí nghiệm Cầu0.5Nguyễn LanT6,6-10,G10231-3330-
1811109116318201559Khai thác và TN đường2Trần Thị Thu ThảoT3,1-3,H30324-25;28-3656A25/04/2019H1067h00
1812109116318201559Khai thác và TN đường2Trần Thị Thu ThảoT3,1-3,H30324-25;28-3656B25/04/2019H1077h00
1813109116318201563Khai thác và TN đường2Nguyễn Hồng HảiT4,7-9,B20123-25;28-3530-25/04/2019H1087h00
1814109117318201559AThí nghiệm Đường0.5Lê Đức ChâuT3,6-10,G10232-3420-
1815109117318201559BThí nghiệm Đường0.5Lê Đức ChâuT6,1-5,G10232-3420-
1816109117318201559CThí nghiệm Đường0.5Lê Đức ChâuT2,6-10,G10234-3617-
1817109117318201563Thí nghiệm Đường0.5Lê Đức ChâuT2,6-10,G10231-3330-
1818109118318201559Giao thông đô thị & TK đường phố2Võ Đức HoàngT5,1-3,H30324-25;28-3656A19/04/2019E2047h00
1819109118318201559Giao thông đô thị & TK đường phố2Võ Đức HoàngT5,1-3,H30324-25;28-3656B19/04/2019E2027h00
1820109119018201664Hóa lý kỹ thuật2Đỗ Thị PhượngT3,9-10,H30324-25;28-3845-
1821109120018201664Thiết bị nhiệt sản xuất VLXD2Nguyễn Thị Tuyết AnT2,6-8,E40424-25;28-3845-
1822109121018201664Nhập môn ngành VLXD2Nguyễn Tiến Dũng39-3941-
1823109125018201564AĐA Công nghệ bê tông1Lê Xuân ChươngT5,7-8,XP24-25;28-3623-12/06/20197h00
1824109125018201564BĐA Công nghệ bê tông1Lê Xuân ChươngT5,9-10,XP24-25;28-3620-12/06/20199h00
1825109126018201564Kiểm định & TN công trình1Nguyễn Thị Tuyết AnT4,1-2,H20424-25;28-3442-26/04/2019E4049h00
1826109127018201564Thực tập tốt nghiệp VLXD2Nguyễn Tiến Dũng42-4737-
1827109128018201564Công nghệ bê tông nhẹ2Lê Xuân ChươngT6,3-5,H10824-25;28-3642-22/04/2019H4029h00
182810913001820xx91Đồ án Lập dự án công trình cầu1Lê Văn LạcT7,7-10,H10430-332-
1829109131018201564Công nghệ bê tông3Lê Xuân ChươngT4,3-5,H204; T6,1-2,H10824-25;28-3640-19/04/2019E4049h00
1830109132018201664Toán chuyên ngành (QHTN)3Huỳnh Phương NamT6,7-10,H20824-25;28-3831-
1831109133018201563Cầu thép3Đỗ Việt HảiT4,1-3,E301B; T6,1-2,E301B23-25;28-3530-22/04/2019H3049h00
1832109134018201563AĐA Cầu thép1Đỗ Việt HảiT5,7-8,XP23-25;28-3514-14/06/20197h00
1833109134018201563BĐA Cầu thép1Đỗ Việt HảiT5,9-10,XP23-25;28-3516-14/06/20199h00
1834109135018201563Thực tập tốt nghiệp2Trần Thị Thu Thảo42-4730-
1835109172318201563Kỹ năng LV nhóm và TT2Huỳnh Phương NamT2,1-3,A14123-25;28-3530-12/06/2019F1017h00
1836109173318201559Cầu thép3Nguyễn Xuân ToảnT2,1-2,H107; T4,1-3,H10724-25;28-3652A22/04/2019H3069h00
1837109173318201559Cầu thép3Nguyễn Xuân ToảnT2,1-2,H107; T4,1-3,H10724-25;28-3652B22/04/2019H3059h00
1838109173318201560Cầu thép3Nguyễn Duy ThảoT3,1-2,H304; T5,1-3,H30424-25;28-3660A22/04/2019H3089h00
1839109173318201560Cầu thép3Nguyễn Duy ThảoT3,1-2,H304; T5,1-3,H30424-25;28-3660B22/04/2019H3079h00
1840109174318201559AĐA Cầu thép1Nguyễn Xuân ToảnT3,7-8,XP24-25;28-3619-
1841109174318201559BĐA Cầu thép1Nguyễn Xuân ToảnT3,9-10,XP24-25;28-3619-
1842109174318201559CĐA Cầu thép1Nguyễn Xuân ToảnT6,7-8,XP24-25;28-3620-
1843109174318201560AĐA Cầu thép1Nguyễn Duy ThảoT6,1-2,XP24-25;28-3621-
1844109174318201560BĐA Cầu thép1Nguyễn Duy ThảoT4,7-8,XP24-25;28-3620-
1845109174318201560CĐA Cầu thép1Nguyễn Duy ThảoT4,9-10,XP24-25;28-3616-
1846109175318201563Phân tích HT giao thông2Võ Đức HoàngT7,1-3,E30323-25;28-3530-24/04/2019H1019h00
1847110002218201759Cơ học kết cấu 13Lê Cao TuấnT5,1-4,E10423-25;28-3863A
1848110002218201759Cơ học kết cấu 13Lê Cao TuấnT5,1-4,E10423-25;28-3863B
1849110002218201764Cơ học kết cấu 13Đinh Thị Như ThảoT4,1-4,E40223-25;28-3862A
1850110002218201764Cơ học kết cấu 13Đinh Thị Như ThảoT4,1-4,E40223-25;28-3862B
1851110006218201667KC bê tông CT 13Bùi Thiên LamT3,1-2,H205; T6,3-5,H20423-25;28-30;35-3962A
1852110006218201667KC bê tông CT 13Bùi Thiên LamT3,1-2,H205; T6,3-5,H20423-25;28-30;35-3962B
1853110006218201668KC bê tông CT 13Trịnh Quang ThịnhT3,7-9,B302; T6,7-8,H40223-25;28-30;35-3947A
1854110006218201668KC bê tông CT 13Trịnh Quang ThịnhT3,7-9,B302; T6,7-8,H40223-25;28-30;35-3947B
1855110006218201669KC bê tông CT 13Nguyễn Quang TùngT2,7-9,E203; T4,7-8,H30523-25;28-3565A
1856110006218201669KC bê tông CT 13Nguyễn Quang TùngT2,7-9,E203; T4,7-8,H30523-25;28-3565B
1857110006218201675KC bê tông CT 13Nguyễn Quang TùngT2,1-4,B30223-25;28-3762A
1858110006218201675KC bê tông CT 13Nguyễn Quang TùngT2,1-4,B30223-25;28-3762B
1859110006218201677KC bê tông CT 13Nguyễn Văn ChínhT6,7-10,B10924-25;28-3855A
1860110006218201677KC bê tông CT 13Nguyễn Văn ChínhT6,7-10,B10924-25;28-3855B
1861110010218201659KC thép 12Nguyễn Tấn HưngT4,9-10,H10624-25;28-3872A
1862110010218201659KC thép 12Nguyễn Tấn HưngT4,9-10,H10624-25;28-3872B
1863110010218201660KC thép 12Phan Cẩm VânT4,6-8,H10724-25;28-3869A
1864110010218201660KC thép 12Phan Cẩm VânT4,6-8,H10724-25;28-3869B
1865110010218201664KC thép 12Nguyễn Tấn HưngT2,9-10,E40424-25;28-3856A
1866110010218201664KC thép 12Nguyễn Tấn HưngT2,9-10,E40424-25;28-3856B
1867110010218201667KC thép 12Nguyễn Tấn HưngT3,3-5,H20523-25;28-30;35-3962A
1868110010218201667KC thép 12Nguyễn Tấn HưngT3,3-5,H20523-25;28-30;35-3962B
1869110010218201668KC thép 12Trần Quang HưngT5,7-9,H40223-25;28-30;35-3970A
1870110010218201668KC thép 12Trần Quang HưngT5,7-9,H40223-25;28-30;35-3970B
1871110010218201669KC thép 12Phan Cẩm VânT5,7-9,H40123-25;28-3571A
1872110010218201669KC thép 12Phan Cẩm VânT5,7-9,H40123-25;28-3571B
1873110010218201675KC thép 12Lê Anh TuấnT4,9-10,H30623-25;28-3760A
1874110010218201675KC thép 12Lê Anh TuấnT4,9-10,H30623-25;28-3760B
1875110024318201567Tổ chức thi công3Lê Khánh ToànT2,4-5,H302; T4,1-3,H20724-25;28-3652A
1876110024318201567Tổ chức thi công3Lê Khánh ToànT2,4-5,H302; T4,1-3,H20724-25;28-3652B
1877110024318201568Tổ chức thi công3Mai Chánh TrungT2,1-2,H304; T6,3-5,H30224-25;28-3628-
1878110024318201569Tổ chức thi công3Phan Quang VinhT3,3-5,F301; T5,4-5,E40324-25;28-3656A
1879110024318201569Tổ chức thi công3Phan Quang VinhT3,3-5,F301; T5,4-5,E40324-25;28-3656B
1880110024318201570Tổ chức thi công3Phạm MỹT3,1-2,H308; T5,1-3,H30624-25;28-3664A
1881110024318201570Tổ chức thi công3Phạm MỹT3,1-2,H308; T5,1-3,H30624-25;28-3664B
1882110031318201667AĐA kết cấu BTCT 11Bùi Thiên LamT2,3-4,XP23-25;28-30;35-3932-
1883110031318201667BĐA kết cấu BTCT 11Bùi Thiên LamT2,1-2,XP23-25;28-30;35-3928-
1884110031318201667CĐA kết cấu BTCT 11Bùi Thiên LamT4,7-8,XP23-25;28-30;35-3927-
1885110031318201668AĐA kết cấu BTCT 11Trịnh Quang ThịnhT2,1-2,XP23-25;28-30;35-3926-
1886110031318201668BĐA kết cấu BTCT 11Trịnh Quang ThịnhT2,3-4,XP23-25;28-30;35-3929-
1887110031318201668CĐA kết cấu BTCT 11Trịnh Quang ThịnhT6,1-2,XP23-25;28-30;35-3925-
1888110031318201669AĐA kết cấu BTCT 11Nguyễn Quang TùngT4,1-2,XP23-25;28-3528-
1889110031318201669BĐA kết cấu BTCT 11Nguyễn Quang TùngT3,9-10,XP23-25;28-3531-
1890110031318201669CĐA kết cấu BTCT 11Nguyễn Quang TùngT3,7-8,XP23-25;28-3532-
1891110031318201675AĐA kết cấu BTCT 11Nguyễn Quang TùngT3,1-2,XP23-25;28-3731-
1892110031318201675BĐA kết cấu BTCT 11Nguyễn Quang TùngT3,3-4,XP23-25;28-3730-
1893110031318201677AĐA kết cấu BTCT 11Nguyễn Văn ChínhT3,1-2,XP24-25;28-3833-
1894110031318201677BĐA kết cấu BTCT 11Nguyễn Văn ChínhT3,3-4,XP24-25;28-3831-
189511003131820xx91Đồ án Kết cấu bêtông cốt thép 11Vương Lê ThắngT7,7-10,H20530-333-
189611003331820xx91Đồ án Kết cấu bêtông cốt thép 21Vương Lê ThắngT7,7-10,H20530-3320-
189711003531820xx91Đồ án Kỹ thuật thi công1Mai Chánh TrungT7,1-4,B20630-3312-
1898110038318201467Đồ án Tốt nghiệp (X1)10Khoa XDDD&CN117A
1899110038318201467Đồ án Tốt nghiệp (X1)10Khoa XDDD&CN117B
1900110078318201771Kiến trúc nhà công cộng3Nguyễn Ngọc BìnhT6,1-4,E40223-25;28-3747-
1901110078318201772Kiến trúc nhà công cộng3Nguyễn Ngọc BìnhT3,7-10,E40423-25;28-3746-
1902110087318201671Kiến trúc CN 22Trương Hoài ChínhT3,9-10,E11223-25;28-3749-
1903110087318201672Kiến trúc CN 22Đoàn Trần HiệpT4,6-8,E40223-25;28-3757A
1904110087318201672Kiến trúc CN 22Đoàn Trần HiệpT4,6-8,E40223-25;28-3757B
1905110092318201671Lịch sử đô thị2Nguyễn Hồng NgọcT4,9-10,E40123-25;28-3742-
1906110092318201672Lịch sử đô thị2Đỗ Hoàng Rong LyT4,9-10,E40223-25;28-3747-
1907110097318201671Xã hội học đô thị2Phan Bảo AnT3,6-8,E11223-25;28-3743-
1908110097318201672Xã hội học đô thị2Phan Bảo AnT3,9-10,E40223-25;28-3750-
1909110111318201571AĐA Tổng hợp3Nguyễn Hồng NgọcT7,1-5,XP24-25;28-3610-
1910110111318201571BĐA Tổng hợp3Đoàn Trần HiệpT7,6-10,XP24-25;28-3610-
1911110111318201571CĐA Tổng hợp3Lê Phong NguyênT4,6-10,XP24-25;28-369-
1912110111318201572AĐA Tổng hợp3Nguyễn Ngọc BìnhT5,6-10,XP24-25;28-3610-
1913110111318201572BĐA Tổng hợp3Lê Minh SơnT6,6-10,XP24-25;28-3611-
1914110111318201572CĐA Tổng hợp3Nguyễn Anh TuấnT7,1-5,XP24-25;28-3610-
1915110111318201572DĐA Tổng hợp3Đỗ Hoàng Rong LyT7,1-5,XP24-25;28-368-
1916110111318201572EĐA Tổng hợp3Trương Phan Thiên AnT7,1-5,XP24-25;28-368-
1917110111318201572FĐA Tổng hợp3Trương Hoài ChínhT7,1-5,XP24-25;28-368-
1918110111318201572GĐA Tổng hợp3Phan Bảo AnT7,1-5,XP24-25;28-369-
1919110111318201572HĐA Tổng hợp3Nguyễn Xuân TrungT7,1-5,XP24-25;28-366-
1920110137318201567Thí nghiệm công trình1Bùi Thiên LamT3,4-5,H30524-25;28-3444-06/05/2019F1037h00
1921110137318201568Thí nghiệm công trình1Bùi Thiên LamT6,1-2,H30224-25;28-3432-06/05/2019F1017h00
1922110137318201569Thí nghiệm công trình1Lê Cao TuấnT2,1-2,H30524-25;28-3448-06/05/2019F1067h00
1923110137318201570Thí nghiệm công trình1Lê Cao TuấnT2,4-5,H30624-25;28-3450-06/05/2019F1077h00
1924110138218201783Cơ học công trình3Đỗ Minh ĐứcT4,8-10,F10823-25;28-4059A
1925110138218201783Cơ học công trình3Đỗ Minh ĐứcT4,8-10,F10823-25;28-4059B
1926110138218201784Cơ học công trình3Đỗ Minh ĐứcT5,7-9,H20623-25;28-4062A
1927110138218201784Cơ học công trình3Đỗ Minh ĐứcT5,7-9,H20623-25;28-4062B
1928110138218201789Cơ học công trình3Đỗ Minh ĐứcT4,1-3,E301A23-25;28-4047-
1929110144218201671Kết cấu CT (BT+Thép)3Nguyễn Văn ChínhT5,7-10,E40123-25;28-3745-
1930110144218201672Kết cấu CT (BT+Thép)3Nguyễn Quang TùngT6,7-10,E40223-25;28-3752A
1931110144218201672Kết cấu CT (BT+Thép)3Nguyễn Quang TùngT6,7-10,E40223-25;28-3752B
1932110150318201571Kỹ thuật TCTC3Lê Khánh ToànT4,4-5,F301; T6,1-3,F30124-25;28-3667A
1933110150318201571Kỹ thuật TCTC3Lê Khánh ToànT4,4-5,F301; T6,1-3,F30124-25;28-3667B
1934110150318201572Kỹ thuật TCTC3Phan Quang VinhT3,1-2,F309; T5,1-3,E30224-25;28-3667A
1935110150318201572Kỹ thuật TCTC3Phan Quang VinhT3,1-2,F309; T5,1-3,E30224-25;28-3667B
1936110151318201571Cảnh quan kiến trúc2Nguyễn Xuân TrungT6,7-9,F30124-25;28-3658A24/04/2019H3079h00
1937110151318201571Cảnh quan kiến trúc2Nguyễn Xuân TrungT6,7-9,F30124-25;28-3658B24/04/2019H3089h00
1938110175318201567ATH Thí nghiệm công trình1Lê Xuân DũngT2,7-10,G10533-3630-
1939110175318201567BTH Thí nghiệm công trình1Lê Xuân DũngT3,7-10,G10533-3630-
1940110175318201568BTH Thí nghiệm công trình1Lê Xuân DũngT6,7-10,G10533-3630-
1941110175318201569TH Thí nghiệm công trình1Lê Xuân DũngT2,7-10,G105; T4,7-10,G10530-30; 32-3230-
1942110175318201570ATH Thí nghiệm công trình1Lê Xuân DũngT5,7-10,G10533-3624-
1943110175318201570BTH Thí nghiệm công trình1Lê Xuân DũngT4,7-10,G10533-3630-
1944110205018201663Cơ học kết cấu 22Nguyễn Thạc VũT4,8-10,E301A24-25;28-3629-24/04/2019F30313h00
1945110205018201667Cơ học kết cấu 22Đào Ngọc Thế LựcT2,7-9,H40123-25;28-30;35-3972A
1946110205018201667Cơ học kết cấu 22Đào Ngọc Thế LựcT2,7-9,H40123-25;28-30;35-3972B
1947110205018201668Cơ học kết cấu 22Nguyễn Thạc VũT3,1-3,B30223-25;28-30;35-3973A
1948110205018201668Cơ học kết cấu 22Nguyễn Thạc VũT3,1-3,B30223-25;28-30;35-3973B
1949110205018201669Cơ học kết cấu 22Đinh Thị Như ThảoT6,7-9,H40123-25;28-3574A
1950110205018201669Cơ học kết cấu 22Đinh Thị Như ThảoT6,7-9,H40123-25;28-3574B
1951110205018201675Cơ học kết cấu 22Lê Cao TuấnT5,6-8,B10823-25;28-3769A
1952110205018201675Cơ học kết cấu 22Lê Cao TuấnT5,6-8,B10823-25;28-3769B
1953110205018201677Cơ học kết cấu 22Đỗ Minh ĐứcT5,1-3,E10224-25;28-3867A
1954110205018201677Cơ học kết cấu 22Đỗ Minh ĐứcT5,1-3,E10224-25;28-3867B
1955110206218201767Nhập môn ngành2Phạm Mỹ32-3280A
1956110206218201767Nhập môn ngành2Phạm Mỹ32-3280B
1957110206218201768Nhập môn ngành2Phạm Mỹ32-3279A
1958110206218201768Nhập môn ngành2Phạm Mỹ32-3279B
1959110206218201769Nhập môn ngành2Bùi Thiên Lam32-3274A
1960110206218201769Nhập môn ngành2Bùi Thiên Lam32-3274B
1961110207018201667Thực tập công nhân2Khoa XDDD&CNT2,1-9,Xưởng; T3,1-9,Xưởng; T4,1-9,Xưởng; T5,1-9,Xưởng; T6,1-9,Xưởng31-3478A
1962110207018201667Thực tập công nhân2Khoa XDDD&CNT2,1-9,Xưởng; T3,1-9,Xưởng; T4,1-9,Xưởng; T5,1-9,Xưởng; T6,1-9,Xưởng31-3478B
1963110207018201668Thực tập công nhân2Khoa XDDD&CNT2,1-9,Xưởng; T3,1-9,Xưởng; T4,1-9,Xưởng; T5,1-9,Xưởng; T6,1-9,Xưởng31-3436-
1964110207018201669Thực tập công nhân2Khoa XDDD&CNT2,1-9,Xưởng; T3,1-9,Xưởng; T4,1-9,Xưởng; T5,1-9,Xưởng; T6,1-9,Xưởng37-4071A
1965110207018201669Thực tập công nhân2Khoa XDDD&CNT2,1-9,Xưởng; T3,1-9,Xưởng; T4,1-9,Xưởng; T5,1-9,Xưởng; T6,1-9,Xưởng37-4071B
1966110208018201659Máy xây dựng2Nguyễn Khánh LinhT4,6-8,H10624-25;28-3852A
1967110208018201659Máy xây dựng2Nguyễn Khánh LinhT4,6-8,H10624-25;28-3852B
1968110208018201660Máy xây dựng2Nguyễn Khánh LinhT4,9-10,H10724-25;28-3845-
1969110208018201663Máy xây dựng2Nguyễn Khánh LinhT3,8-10,B20124-25;28-3627-26/04/2019F30313h00
1970110208018201664Máy xây dựng2Nguyễn Phước BìnhT4,9-10,H30324-25;28-3831-
1971110209018201667Phương pháp tính3Trần Anh ThiệnT5,4-5,E202; T7,1-3,H30523-25;28-30;35-3972A
1972110209018201667Phương pháp tính3Trần Anh ThiệnT5,4-5,E202; T7,1-3,H30523-25;28-30;35-3972B
1973110209018201668Phương pháp tính3Trịnh Quang ThịnhT2,7-9,H108; T6,9-10,H40223-25;28-30;35-3957A
1974110209018201668Phương pháp tính3Trịnh Quang ThịnhT2,7-9,H108; T6,9-10,H40223-25;28-30;35-3957B
1975110209018201669Phương pháp tính3Trần Anh ThiệnT4,9-10,H305; T6,1-3,F30823-25;28-3573A
1976110209018201669Phương pháp tính3Trần Anh ThiệnT4,9-10,H305; T6,1-3,F30823-25;28-3573B
197711021101820xx91Đồ án Kết cấu thép1Nguyễn Tấn HưngCN,1-4,F20830-3313-
1978110211318201567Thực tập tốt nghiệp2Khoa XDDD&CN42-4759A
1979110211318201567Thực tập tốt nghiệp2Khoa XDDD&CN42-4759B
1980110211318201568Thực tập tốt nghiệp2Khoa XDDD&CN42-4741-
1981110211318201569Thực tập tốt nghiệp2Khoa XDDD&CN42-4774A
1982110211318201569Thực tập tốt nghiệp2Khoa XDDD&CN42-4774