Lớp học phần
Tùy chọn:
Học kỳ: Sắp xếp theo:
OPT1
Khoa:
OPT0
Khóa học:
STTTên lớp học phầnSố TC Giảng viênThời khóa biểu Tuần học SLSV Lịch trình Nhóm thiNgày thi Phòng thi Giờ thi CLC
10130011171086AGDTC 10Trung tâm GDTCT2,1-4,SVĐ0
20130011171086BGDTC 10Trung tâm GDTCT2,1-4,SVĐ0
30130011171086CGDTC 10Trung tâm GDTCT3,1-4,SVĐ0
40130011171086DGDTC 10Trung tâm GDTCT3,1-4,SVĐ0
50130011171086EGDTC 10Trung tâm GDTCT4,1-4,SVĐ0
60130011171086FGDTC 10Trung tâm GDTCT4,1-4,SVĐ0
70130011171086GGDTC 10Trung tâm GDTCT5,1-4,SVĐ0
80130011171086HGDTC 10Trung tâm GDTCT5,1-4,SVĐ0
90130011171086IGDTC 10Trung tâm GDTCT6,1-4,SVĐ0
100130011171086JGDTC 10Trung tâm GDTCT6,1-4,SVĐ0
110130011171086KGDTC 10Trung tâm GDTCT7,1-4,SVĐ0
120130011171086LGDTC 10Trung tâm GDTCT7,1-4,SVĐ0
130130011171086MGDTC 10Trung tâm GDTCT2,1-4,SVĐ0
140130011171086NGDTC 10Trung tâm GDTCT2,1-4,SVĐ0
150130011171086OGDTC 10Trung tâm GDTCT3,1-4,SVĐ0
160130011171086PGDTC 10Trung tâm GDTCT3,1-4,SVĐ0
170130011171086QGDTC 10Trung tâm GDTCT4,1-4,SVĐ0
180130011171086RGDTC 10Trung tâm GDTCT4,1-4,SVĐ0
190130011171086SGDTC 10Trung tâm GDTCT5,1-4,SVĐ0
200130011171086TGDTC 10Trung tâm GDTCT5,1-4,SVĐ0
210130011171086XGDTC 10Trung tâm GDTCT6,1-4,SVĐ0
220130011171086YGDTC 10Trung tâm GDTCT6,1-4,SVĐ0
230130011171086ZGDTC 10Trung tâm GDTCT7,1-4,SVĐ0
240130011171087AGDTC 10Trung tâm GDTCT7,1-4,SVĐ0
250130011171087BGDTC 10Trung tâm GDTCT2,7-10,SVĐ0
260130011171087CGDTC 10Trung tâm GDTCT2,7-10,SVĐ0
270130011171087DGDTC 10Trung tâm GDTCT3,7-10,SVĐ0
280130011171087EGDTC 10Trung tâm GDTCT3,7-10,SVĐ0
290130011171087FGDTC 10Trung tâm GDTCT4,7-10,SVĐ0
300130011171087GGDTC 10Trung tâm GDTCT4,7-10,SVĐ0
310130011171087HGDTC 10Trung tâm GDTCT5,7-10,SVĐ0
320130011171087IGDTC 10Trung tâm GDTCT5,7-10,SVĐ0
330130011171087JGDTC 10Trung tâm GDTCT6,7-10,SVĐ0
340130011171087KGDTC 10Trung tâm GDTCT6,7-10,SVĐ0
350130011171087LGDTC 10Trung tâm GDTCT7,7-10,SVĐ0
360130011171087MGDTC 10Trung tâm GDTCT7,7-10,SVĐ0
370130011171087NGDTC 10Trung tâm GDTCT2,7-10,SVĐ0
380130011171087OGDTC 10Trung tâm GDTCT2,7-10,SVĐ0
390130011171087PGDTC 10Trung tâm GDTCT3,7-10,SVĐ0
400130011171087QGDTC 10Trung tâm GDTCT3,7-10,SVĐ0
410130011171087RGDTC 10Trung tâm GDTCT4,7-10,SVĐ0
420130011171087SGDTC 10Trung tâm GDTCT4,7-10,SVĐ0
430130011171087TGDTC 10Trung tâm GDTCT5,7-10,SVĐ0
440130011171087XGDTC 10Trung tâm GDTCT5,7-10,SVĐ0
450130011171087YGDTC 10Trung tâm GDTCT6,7-10,SVĐ0
460130011171087ZGDTC 10Trung tâm GDTCT6,7-10,SVĐ0
470130011171088AGDTC 10Trung tâm GDTCT7,7-10,SVĐ0
480130011171088BGDTC 10Trung tâm GDTCT7,7-10,SVĐ0
490130011171088CGDTC 10Trung tâm GDTCT2,1-4,SVĐ0
500130011171088DGDTC 10Trung tâm GDTCT2,1-4,SVĐ0
510130011171088EGDTC 10Trung tâm GDTCT3,1-4,SVĐ0
520130011171088FGDTC 10Trung tâm GDTCT3,1-4,SVĐ0
530130011171088GGDTC 10Trung tâm GDTCT4,1-4,SVĐ0
540130011171088HGDTC 10Trung tâm GDTCT4,1-4,SVĐ0
550130011171088IGDTC 10Trung tâm GDTCT5,1-4,SVĐ0
560130011171088JGDTC 10Trung tâm GDTCT5,1-4,SVĐ0
570130011171088KGDTC 10Trung tâm GDTCT6,1-4,SVĐ0
580130011171088LGDTC 10Trung tâm GDTCT6,1-4,SVĐ0
590130011171088MGDTC 10Trung tâm GDTCT7,1-4,SVĐ0
600130011171088NGDTC 10Trung tâm GDTCT7,1-4,SVĐ0
610130011171088OGDTC 10Trung tâm GDTCT2,7-10,SVĐ0
620130011171088PGDTC 10Trung tâm GDTCT2,7-10,SVĐ0
630130011171088QGDTC 10Trung tâm GDTCT3,7-10,SVĐ0
640130011171088RGDTC 10Trung tâm GDTCT3,7-10,SVĐ0
650130011171088SGDTC 10Trung tâm GDTCT5,7-10,SVĐ0
660130011171088TGDTC 10Trung tâm GDTCT5,7-10,SVĐ0
670130011171088XGDTC 10Trung tâm GDTCT7,7-10,SVĐ0
680130011171088YGDTC 10Trung tâm GDTCT7,7-10,SVĐ0
690130051171087AGDTC 5 (15PFIEV)0Trung tâm GDTCT7,1-4,SVĐ2
700130051171087BGDTC 5 (15PFIEV+15TCLC)0Trung tâm GDTCT7,1-4,SVĐ0
710130101171086AGDTC 3 BĐ Nam 010Trung tâm GDTCT2,1-4,SVĐ49
720130101171086BGDTC 3 BĐ Nam 020Trung tâm GDTCT3,1-4,SVĐ50
730130101171086CGDTC 3 BĐ Nam 030Trung tâm GDTCT4,1-4,SVĐ50
740130101171086DGDTC 3 BĐ Nam 040Trung tâm GDTCT5,1-4,SVĐ50
750130101171086EGDTC 3 BĐ Nam 050Trung tâm GDTCT6,1-4,SVĐ50
760130101171086FGDTC 3 BĐ Nam 060Trung tâm GDTCT2,7-10,SVĐ50
770130101171086GGDTC 3 BĐ Nam 070Trung tâm GDTCT3,7-10,SVĐ50
780130101171086HGDTC 3 BĐ Nam 080Trung tâm GDTCT4,7-10,SVĐ50
790130101171086IGDTC 3 BĐ Nam 090Trung tâm GDTCT5,7-10,SVĐ49
800130101171086JGDTC 3 BĐ Nam 100Trung tâm GDTCT6,7-10,SVĐ50
810130111171086AGDTC 3 BC Nam 010Trung tâm GDTCT2,1-4,SVĐ50
820130111171086BGDTC 3 BC Nam 020Trung tâm GDTCT3,1-4,SVĐ50
830130111171086CGDTC 3 BC Nam 030Trung tâm GDTCT4,1-4,SVĐ49
840130111171086DGDTC 3 BC Nam 040Trung tâm GDTCT5,1-4,SVĐ50
850130111171086EGDTC 3 BC Nam 050Trung tâm GDTCT6,1-4,SVĐ50
860130111171086FGDTC 3 BC Nam 060Trung tâm GDTCT2,7-10,SVĐ50
870130111171086GGDTC 3 BC Nam 070Trung tâm GDTCT3,7-10,SVĐ50
880130111171086HGDTC 3 BC Nam 080Trung tâm GDTCT4,7-10,SVĐ50
890130111171086IGDTC 3 BC Nam 090Trung tâm GDTCT5,7-10,SVĐ50
900130111171086JGDTC 3 BC Nam 100Trung tâm GDTCT6,7-10,SVĐ50
910130121171086CGDTC 3 BR Nam 050Trung tâm GDTCT2,7-10,SVĐ49
920130121171086DGDTC 3 BR Nam 060Trung tâm GDTCT3,7-10,SVĐ50
930130121171086EGDTC 3 BR Nam 070Trung tâm GDTCT4,7-10,SVĐ52
940130121171086FGDTC 3 BR Nam 080Trung tâm GDTCT5,7-10,SVĐ48
950130121171086GGDTC 3 BR Nam 090Trung tâm GDTCT7,7-10,SVĐ51
960130121171086HGDTC 3 BR Nam 100Trung tâm GDTCT7,7-10,SVĐ50
970130391171087AGDTC 5 BR3 Nam 010Trung tâm GDTCT2,1-4,SVĐ50
980130391171087BGDTC 5 BR3 Nam 020Trung tâm GDTCT3,1-4,SVĐ50
990130391171087CGDTC 5 BR3 Nam 030Trung tâm GDTCT4,1-4,SVĐ50
1000130391171087DGDTC 5 BR3 Nam 040Trung tâm GDTCT5,1-4,SVĐ49
1010130391171087EGDTC 5 BR3 Nam 050Trung tâm GDTCT2,7-10,SVĐ49
1020130391171087FGDTC 5 BR3 Nam 060Trung tâm GDTCT3,7-10,SVĐ50
1030130391171087GGDTC 5 BR3 Nam 070Trung tâm GDTCT4,7-10,SVĐ50
1040130391171087HGDTC 5 BR3 Nam 080Trung tâm GDTCT5,7-10,SVĐ50
1050130401171087AGDTC 5 BC3 Nam 010Trung tâm GDTCT2,1-4,SVĐ50
1060130401171087BGDTC 5 BC3 Nam 020Trung tâm GDTCT3,1-4,SVĐ50
1070130401171087CGDTC 5 BC3 Nam 030Trung tâm GDTCT4,1-4,SVĐ49
1080130401171087DGDTC 5 BC3 Nam 040Trung tâm GDTCT5,1-4,SVĐ50
1090130401171087EGDTC 5 BC3 Nam 050Trung tâm GDTCT6,1-4,SVĐ50
1100130401171087FGDTC 5 BC3 Nam 060Trung tâm GDTCT2,7-10,SVĐ50
1110130401171087GGDTC 5 BC3 Nam 070Trung tâm GDTCT2,7-10,SVĐ50
1120130401171087HGDTC 5 BC3 Nam 080Trung tâm GDTCT3,7-10,SVĐ50
1130130401171087IGDTC 5 BC3 Nam 090Trung tâm GDTCT4,7-10,SVĐ50
1140130401171087JGDTC 5 BC3 Nam 100Trung tâm GDTCT4,7-10,SVĐ50
1150130401171087KGDTC 5 BC3 Nam 110Trung tâm GDTCT5,7-10,SVĐ50
1160130401171087MGDTC 5 BC3 Nam 120Trung tâm GDTCT6,7-10,SVĐ50
1170130401171087NGDTC 5 BC3 Nam 130Trung tâm GDTCT7,7-10,SVĐ50
1180130411171087AGDTC 5 BĐ3 Nam 010Trung tâm GDTCT2,1-4,SVĐ49
1190130411171087BGDTC 5 BĐ3 Nam 020Trung tâm GDTCT3,1-4,SVĐ50
1200130411171087CGDTC 5 BĐ3 Nam 030Trung tâm GDTCT4,1-4,SVĐ49
1210130411171087DGDTC 5 BĐ3 Nam 040Trung tâm GDTCT5,1-4,SVĐ50
1220130411171087EGDTC 5 BĐ3 Nam 050Trung tâm GDTCT6,1-4,SVĐ50
1230130411171087FGDTC 5 BĐ3 Nam 060Trung tâm GDTCT2,7-10,SVĐ50
1240130411171087GGDTC 5 BĐ3 Nam 070Trung tâm GDTCT3,7-10,SVĐ50
1250130411171087HGDTC 5 BĐ3 Nam 080Trung tâm GDTCT4,7-10,SVĐ49
1260130411171087IGDTC 5 BĐ3 Nam 090Trung tâm GDTCT5,7-10,SVĐ50
1270130411171087JGDTC 5 BĐ3 Nam 100Trung tâm GDTCT6,7-10,SVĐ50
1280130431171087AGDTC 5 BC3 Nữ 010Trung tâm GDTCT2,1-4,SVĐ50
1290130431171087BGDTC 5 BC3 Nữ 020Trung tâm GDTCT2,1-4,SVĐ30
1300130431171087CGDTC 5 BC3 Nữ 030Trung tâm GDTCT3,7-10,SVĐ47
1310130431171087DGDTC 5 BC3 Nữ 040Trung tâm GDTCT3,7-10,SVĐ47
1320130461171087AGDTC 5 BR3 Nữ 010Trung tâm GDTCT6,7-10,SVĐ45
1330130461171087BGDTC 5 BR3 Nữ 020Trung tâm GDTCT6,7-10,SVĐ39
1340130470171086AGDTC 3 BĐ Nữ 010Trung tâm GDTCT7,1-4,SVĐ31
1350130510171086AGDTC 3 BC Nữ 010Trung tâm GDTCT2,7-10,SVĐ49
1360130510171086BGDTC 3 BC Nữ 020Trung tâm GDTCT4,7-10,SVĐ50
1370130520171086AGDTC 3 BR Nữ 010Trung tâm GDTCT6,1-4,SVĐ49
1380130520171086CGDTC 3 BR Nữ 030Trung tâm GDTCT7,7-10,SVĐ50
1390130520171086DGDTC 3 BR Nữ 040Trung tâm GDTCT7,7-10,SVĐ49
1400130580171086CGDTC 3 BB Nam Nữ 050Trung tâm GDTCT3,7-10,SVĐ49
1410130580171086DGDTC 3 BB Nam Nữ 060Trung tâm GDTCT3,7-10,SVĐ49
1420130580171086EGDTC 3 BB Nam Nữ 070Trung tâm GDTCT4,7-10,SVĐ50
1430130580171086IGDTC 3 BB Nam Nữ 090Trung tâm GDTCT6,7-10,SVĐ50
1440130580171086JGDTC 3 BB Nam Nữ 100Trung tâm GDTCT6,7-10,SVĐ50
1450130590171086CGDTC 3 CL Nam Nữ 050Trung tâm GDTCT3,7-10,SVĐ50
1460130590171086DGDTC 3 CL Nam Nữ 060Trung tâm GDTCT5,7-10,SVĐ49
1470130610171086AGDTC 4 CL Nam Nữ 0Trung tâm GDTCT7,7-10,SVĐ50
1480130610171086BGDTC 4 CL Nam Nữ 0Trung tâm GDTCT7,7-10,SVĐ49
1490130730171087AGDTC 5 CL Nam Nữ0Trung tâm GDTCT2,1-4,SVĐ49
1500130730171087BGDTC 5 CL Nam Nữ0Trung tâm GDTCT3,1-4,SVĐ50
1510130730171087CGDTC 5 CL Nam Nữ0Trung tâm GDTCT4,1-4,SVĐ48
1520130730171087DGDTC 5 CL Nam Nữ0Trung tâm GDTCT4,1-4,SVĐ49
1530130730171087EGDTC 5 CL Nam Nữ0Trung tâm GDTCT5,1-4,SVĐ50
1540130730171087FGDTC 5 CL Nam Nữ0Trung tâm GDTCT6,1-4,SVĐ49
1550130730171087GGDTC 5 CL Nam Nữ0Trung tâm GDTCT6,1-4,SVĐ50
1560130730171087HGDTC 5 CL Nam Nữ0Trung tâm GDTCT7,1-4,SVĐ46
1570130730171087IGDTC 5 CL Nam Nữ0Trung tâm GDTCT7,1-4,SVĐ46
1580130730171087JGDTC 5 CL Nam Nữ0Trung tâm GDTCT2,7-10,SVĐ49
1590130730171087KGDTC 5 CL Nam Nữ0Trung tâm GDTCT3,7-10,SVĐ47
1600130730171087LGDTC 5 CL Nam Nữ0Trung tâm GDTCT4,7-10,SVĐ50
1610130730171087MGDTC 5 CL Nam Nữ0Trung tâm GDTCT4,7-10,SVĐ49
1620130730171087NGDTC 5 CL Nam Nữ0Trung tâm GDTCT5,7-10,SVĐ49
1630130730171087OGDTC 5 CL Nam Nữ0Trung tâm GDTCT6,7-10,SVĐ48
1640130730171087PGDTC 5 CL Nam Nữ0Trung tâm GDTCT6,7-10,SVĐ45
165101008217101505CN kim loại2Tào Quang BảngT5,2-3,F2032-1768
166101008217101517CN kim loại2Tào Quang BảngT6,3-4,H2052-1770
167101008217101518CN kim loại2Tào Quang BảngT6,1-2,H4022-1757
168101008217101520CN kim loại2Tào Quang BảngT5,4-5,F3092-1753
169101014317101301HTSX tự động (CIM)2Châu Mạnh LựcT6,7-9,H1012-1255
170101014317101302HTSX tự động (CIM)2Châu Mạnh LựcT7,7-9,F2092-1251
171101014317101303HTSX tự động (CIM)2Châu Mạnh LựcT6,1-3,H1012-1253
172101015217101301ROBOT Công nghiệp2Nguyễn Đắc LựcT4,1-3,H1032-1271
173101015217101302ROBOT Công nghiệp2Nguyễn Đắc LựcT5,1-3,F1012-1270
174101017317101401CN Chế tạo máy 13Lưu Đức BìnhT6,3-5,H2012-1763
175101017317101402CN Chế tạo máy 13Lưu Đức BìnhT5,1-4,H3042-1760
176101017317101403CN Chế tạo máy 13Lưu Đức BìnhT5,7-10,H3082-1764
177101026317101301AĐA CN Chế tạo máy2Lưu Đức BìnhT7,1-3,XP2-1226
178101026317101301BĐA CN Chế tạo máy2Lưu Đức BìnhT3,1-3,XP2-1225
179101026317101302AĐA CN Chế tạo máy2Nguyễn Đắc LựcT7,1-3,XP2-1225
180101026317101302BĐA CN Chế tạo máy2Nguyễn Đắc LựcT6,1-3,XP2-1225
181101026317101303AĐA CN Chế tạo máy2Châu Mạnh LựcT3,1-3,XP2-1225
182101026317101303BĐA CN Chế tạo máy2Lưu Đức BìnhT6,8-10,XP2-1224
183101028317101301AĐA CN CAD/CAM/CNC2Trần Ngọc HảiT2,1-3,XP2-1226
184101028317101301BĐA CN CAD/CAM/CNC2Bùi Trương VỹT5,6-8,XP2-1227
185101028317101302AĐA CN CAD/CAM/CNC2Tào Quang BảngT3,1-3,XP2-1226
186101028317101302BĐA CN CAD/CAM/CNC2Trần Minh ChínhT4,1-3,XP2-1226
187101028317101303AĐA CN CAD/CAM/CNC2Lưu Đức BìnhT2,1-3,XP2-1226
188101028317101303BĐA CN CAD/CAM/CNC2Châu Mạnh LựcT7,1-3,XP2-1226
189101028317101305AĐA CN CAD/CAM/CNC2Bùi Trương VỹT6,1-3,XP2-1227
190101028317101305BĐA CN CAD/CAM/CNC2Nguyễn Đắc LựcT6,7-9,XP2-1227
191101029317101505Kỹ thuật đo cơ khí2Nguyễn Đắc LựcT5,4-5,F2032-1774
192101030317101517Kỹ thuật Chế tạo máy3Nguyễn Đắc LựcT3,7-9,F1012-1766
193101030317101518Kỹ thuật Chế tạo máy3Nguyễn Đắc LựcT3,1-3,F1022-1762
194101030317101520Kỹ thuật Chế tạo máy3Nguyễn Đắc LựcT2,1-3,H1082-1736
195101034317101405HT Cơ điện tử 12Lê Hoài NamT5,6-7,F1062-8;13-1876
196101035317101505Cảm biến CN2Hoàng Minh CôngT4,8-9,H2052-1780
197101036317101501Truyền động TL và khí nén2Trần Ngọc HảiT5,7-8,F3032-1757
198101036317101502Truyền động TL và khí nén2Trần Ngọc HảiT5,9-10,F3072-1757
199101036317101503Truyền động TL và khí nén2Trần Ngọc HảiT3,7-8,F2082-1745
200101036317101505Truyền động TL và khí nén2Trần Xuân TùyT3,1-2,F1032-1763
201101040217101405Thực tập Công nhân 12Khoa Cơ khí9-1275
202101043317101305AĐA hệ thống Cơ điện tử2Đặng Phước VinhT4,1-3,XP2-1225
203101043317101305BĐA hệ thống Cơ điện tử2Nguyễn Danh NgọcT5,1-3,XP2-1225
204101043317101305CĐA hệ thống Cơ điện tử2Lê Hoài NamT3,1-3,XP2-1220
205101061317101401ĐK thuỷ khí & LT PLC2Trần Ngọc HảiT6,1-2,H2012-1761
206101061317101402ĐK thuỷ khí & LT PLC2Trần Ngọc HảiT4,1-2,H1012-1755
207101061317101403ĐK thuỷ khí & LT PLC2Trần Ngọc HảiT4,3-4,H1042-1747
208101071317101305CĐ: ĐK thích nghi và bền vững2Nguyễn Thế TranhT2,7-9,F2072-1262
209101086217101405AĐA thiết kế máy2Trần Xuân TùyT3,8-10,XP2-8;13-1836
210101086217101405BĐA thiết kế máy2Lê Hoài NamT3,6-7,XP2-8;13-1835
211101091217101419Lập trình CNC1Châu Mạnh LựcT2,1-2,H1022-925
212101097317101501ATH Nguyên lý cắt & D.cụ cắt0.5Trần Văn TiếnT2,1-5,Xưởng CK6-726
213101097317101501BTH Nguyên lý cắt & D.cụ cắt0.5Trần Văn TiếnT3,1-5,Xưởng CK6-731
214101097317101502ATH Nguyên lý cắt & D.cụ cắt0.5Trần Văn TiếnT4,1-5,Xưởng CK6-721
215101097317101502BTH Nguyên lý cắt & D.cụ cắt0.5Trần Văn TiếnT5,1-5,Xưởng CK6-711
216101097317101503ATH Nguyên lý cắt & D.cụ cắt0.5Trần Văn TiếnT6,1-5,Xưởng CK6-730
217101108317101501Phương pháp tính3Trần Minh ChínhT6,8-10,H1072-1744
218101108317101502Phương pháp tính3Trần Minh ChínhT3,7-9,H1072-1759
219101108317101505Phương pháp tính3Nguyễn Danh NgọcT6,7-9,F3012-1766
220101109317101305KT An toàn và MT2Nguyễn Thanh ViệtT3,7-9,F1082-1270
221101112317101501CN Chế tạo phôi 12Lưu Đức HòaT6,6-7,H1072-1759
222101112317101502CN Chế tạo phôi 12Hoàng Minh CôngT4,6-7,H1052-1763
223101112317101503CN Chế tạo phôi 12Nguyễn Thanh ViệtT2,7-8,F1022-1725
224101115317101501NL cắt và DC cắt2Trần Quốc ViệtT4,6-7,H1062-1763
225101115317101502NL cắt và DC cắt2Trần Quốc ViệtT4,8-9,H1052-1764
226101116317101501Kỹ thuật đo3Lưu Đức BìnhT3,7-10,E1122-1751
227101116317101502Kỹ thuật đo3Lưu Đức BìnhT2,7-10,H2022-1751
228101116317101503Kỹ thuật đo3Lưu Đức BìnhT4,8-10,H1062-1749
229101117317101501ATH Kỹ thuật đo0.5Phạm Nguyễn Quốc HuyT2,1-5,M2064-624
230101117317101501BTH Kỹ thuật đo0.5Phạm Nguyễn Quốc HuyT3,1-5,M2064-623
231101117317101501CTH Kỹ thuật đo0.5Phạm Nguyễn Quốc HuyT4,1-5,M2064-624
232101117317101502ATH Kỹ thuật đo0.5Phạm Nguyễn Quốc HuyT5,1-5,M2064-624
233101117317101502BTH Kỹ thuật đo0.5Phạm Nguyễn Quốc HuyT6,1-5,M2064-624
234101118317101501ATH Truyền động TL & KN0.5Trần Ngọc HảiT5,1-5,M201+K10311-1329
235101118317101501BTH Truyền động TL & KN0.5Trần Ngọc HảiT3,1-5,M201+K10311-1330
236101118317101502ATH Truyền động TL & KN0.5Trần Ngọc HảiT7,1-5,M201+K10311-1326
237101118317101502BTH Truyền động TL & KN0.5Trần Ngọc HảiT5,1-5,M201+K10314-1629
238101118317101503ATH Truyền động TL & KN0.5Trần Ngọc HảiT3,1-5,M201+K10314-1620
239101120317101401Máy công cụ3Bùi Trương VỹT3,3-5,H1042-1756
240101120317101402Máy công cụ3Bùi Trương VỹT4,3-5,H1012-1755
241101120317101403Máy công cụ3Bùi Trương VỹT2,1-3,H3032-1735
242101121317101401ATN Máy công cụ0.5Trần Văn TiếnT2,6-10,Xưởng CK10-1225
243101121317101401BTN Máy công cụ0.5Trần Văn TiếnT5,1-5,Xưởng CK10-1225
244101121317101402ATN Máy công cụ0.5Trần Văn TiếnT6,1-5,Xưởng CK10-1225
245101121317101402BTN Máy công cụ0.5Trần Văn TiếnT4,6-10,Xưởng CK10-1221
246101121317101403ATN Máy công cụ0.5Trần Văn TiếnT3,1-5,Xưởng CK10-1223
247101121317101403BTN Máy công cụ0.5Trần Văn TiếnT6,6-10,Xưởng CK10-1224
248101122317101401ATN Công nghệ Chế tạo máy0.5Nguyễn Văn TuấnT5,1-5,K1017-825
249101122317101401BTN Công nghệ Chế tạo máy0.5Nguyễn Văn TuấnT2,6-10,K1017-825
250101122317101402ATN Công nghệ Chế tạo máy0.5Nguyễn Văn TuấnT6,1-5,K1017-823
251101122317101402BTN Công nghệ Chế tạo máy0.5Nguyễn Văn TuấnT4,6-10,K1017-824
252101122317101403ATN Công nghệ Chế tạo máy0.5Nguyễn Văn TuấnT3,1-5,K1017-825
253101122317101403BTN Công nghệ Chế tạo máy0.5Nguyễn Văn TuấnT6,6-10,K1017-825
254101125317101301ATH Hệ thống sản xuất tự động0.5Trần Minh ThôngT4,6-10,M205,M1029-1120
255101125317101301BTH Hệ thống sản xuất tự động0.5Trần Minh ThôngT5,1-5,M205,M1029-1120
256101125317101301CTH Hệ thống sản xuất tự động0.5Trần Minh ThôngT6,1-5,M205,M1025-6;8-816
257101125317101302ATH Hệ thống sản xuất tự động0.5Trần Minh ThôngT6,6-10,M205,M1029-1120
258101125317101302BTH Hệ thống sản xuất tự động0.5Trần Minh ThôngT5,6-10,M205,M1029-1120
259101125317101302CTH Hệ thống sản xuất tự động0.5Trần Minh ThôngT2,1-5,M205,M1029-1120
260101125317101303ATH Hệ thống sản xuất tự động0.5Trần Minh ThôngT4,1-5,M205,M1029-1119
261101125317101303BTH Hệ thống sản xuất tự động0.5Trần Minh ThôngT3,1-5,M205,M1025-6;8-820
262101126317101301Bảo trì công nghiệp2Đinh Minh DiệmT2,7-9,H1042-1256
263101126317101302Bảo trì công nghiệp2Đinh Minh DiệmT4,7-9,H1042-1257
264101126317101303Bảo trì công nghiệp2Đinh Minh DiệmT3,7-9,H1012-1255
265101127317101301ATH Robot công nghiệp0.5Trần Minh ThôngT4,6-10,M202,M1025-6;8-829
266101127317101301BTH Robot công nghiệp0.5Trần Minh ThôngT5,1-5,M202,M1025-6;8-828
267101127317101302ATH Robot công nghiệp0.5Trần Minh ThôngT2,1-5,M202,M1025-6;8-823
268101127317101302BTH Robot công nghiệp0.5Trần Phước ThanhT6,6-10,M202,M1025-6;8-822
269101127317101303ATH Robot công nghiệp0.5Trần Phước ThanhT5,6-10,M202,M1025-6;8-829
270101127317101303BTH Robot công nghiệp0.5Trần Phước ThanhT4,1-5,M202,M1025-6;8-811
271101129317101301Thực tập Tốt nghiệp (CTM)2Khoa Cơ khí18-230
272101129317101302Thực tập Tốt nghiệp (CTM)2Khoa Cơ khí18-230
273101129317101303Thực tập Tốt nghiệp (CTM)2Khoa Cơ khí18-230
274101132317101505ATH Kỹ thuật đo cơ khí0.5Phạm Nguyễn Quốc HuyT6,1-5,M2067-8;10-1025
275101132317101505BTH Kỹ thuật đo cơ khí0.5Phạm Nguyễn Quốc HuyT3,6-10,M2064-625
276101132317101505CTH Kỹ thuật đo cơ khí0.5Phạm Nguyễn Quốc HuyT3,6-10,M2067-8;10-1012
277101134317101405Kỹ thuật Vi điều khiển2Đặng Phước VinhT6,1-2,F2032-8;13-1860
278101135317101405ATH KT Vi điều khiển1Đặng Phước VinhT2,6-10,M20113-1617
279101135317101405BTH KT Vi điều khiển1Đặng Phước VinhT4,1-5,M20113-1621
280101135317101405CTH KT Vi điều khiển1Đặng Phước VinhT4,6-10,M20113-1620
281101135317101405DTH KT Vi điều khiển1Lê Hoài NamT6,6-10,M20113-1620
282101136317101405ATH Lập trình PLC0.5Nguyễn Lê MinhT4,6-10,M20213-1525
283101136317101405BTH Lập trình PLC0.5Nguyễn Lê MinhT2,6-10,M20213-1525
284101136317101405CTH Lập trình PLC0.5Nguyễn Lê MinhT6,6-10,M20213-1521
285101138317101419CN CAD/CAM2Bùi Trương VỹT3,8-10,H1022-1425
286101142317101305Thực tập Tốt nghiệp (CĐT)2Khoa Cơ khí18-230
287101144317101522Hàn, gia công áp lực1Lưu Đức HòaT5,6-7,F1022-970
288101144317101525Hàn, gia công áp lực1Nguyễn Thanh ViệtT2,9-10,F1012-957
289102004217101616Cấu trúc dữ liệu2Phan Chí TùngT3,1-3,E1122-1446
290102004217101677Cấu trúc dữ liệu2Phan Chí TùngT2,9-10,E1162-1740
291102010217101510CS dữ liệu2Trương Ngọc ChâuT7,3-4,H2062-1762
292102010217101511CS dữ liệu2Trương Ngọc ChâuT7,1-2,H2062-1761
293102010217101512CS dữ liệu2Trương Ngọc ChâuT4,3-4,E1162-1765
294102010217101577CS dữ liệu2Trương Ngọc ChâuT4,1-2,E1132-1749
295102011317101414Chương trình dịch2Nguyễn Thị Minh HỷT5,3-4,E301A2-1731
296102011317101415Chương trình dịch2Nguyễn Thị Minh HỷT5,1-2,E301B2-1731
297102011317101515Chương trình dịch2Nguyễn Thị Minh HỷT7,4-5,E2052-1745
298102014117101414PTTK hướng ĐT2Lê Thị Mỹ HạnhT7,3-4,E301A2-1730
299102014117101415PTTK hướng ĐT2Lê Thị Mỹ HạnhT6,3-4,E301B2-1729
300102015317101477Phân tích và thiết kế thuật toán2Phan Chí TùngT5,3-5,E1132-1240
301102015317101577Phân tích và thiết kế thuật toán2Phan Chí TùngT5,1-2,E1142-1754
302102023217101616Lập trình hướng đối tượng2Lê Thị Mỹ HạnhT5,3-5,E3022-1446
303102024217101514Kỹ thuật truyền số liệu2Mai Văn HàT6,3-4,E301A2-1738
304102025217101410CN phần mềm2Lê Thị Mỹ HạnhT6,7-8,F1072-1761
305102025217101411CN phần mềm2Lê Thị Mỹ HạnhT6,9-10,F1082-1760
306102025217101412CN phần mềm2Lê Thị Mỹ HạnhT6,1-2,E1162-1730
307102025217101414CN phần mềm2Lê Thị Mỹ HạnhT7,1-2,E301A2-1731
308102025217101415CN phần mềm2Nguyễn Thanh BìnhT3,3-4,E301B2-1729
309102025217101515CN phần mềm2Nguyễn Thanh BìnhT2,9-10,E301A2-1745
310102029217101514Mạng máy tính2Nguyễn Thế Xuân LyT7,3-4,E301B2-1738
311102035317101414Lập trình mạng2Phạm Minh TuấnT5,1-2,E301A2-1730
312102035317101415Lập trình mạng2Phạm Minh TuấnT5,3-4,E301B2-1729
313102041317101310Kiểm thử phần mềm2Phạm Văn TrườngT5,1-4,H2042-7;9-1260
314102041317101311Kiểm thử phần mềm2Phạm Văn TrườngT5,7-10,H2082-7;9-1228
315102052317101312Hệ phân tán2Nguyễn Tấn KhôiT2,7-9,H2072-1216
316102055317101312Xử lý song song2Nguyễn Tấn KhôiT7,8-10,F1082-1234
317102059317101410Lập trình JAVA2Mai Văn HàT6,9-10,F1072-1755
318102059317101411Lập trình JAVA2Mai Văn HàT6,7-8,F1082-1753
319102059317101412Lập trình JAVA2Mai Văn HàT7,3-4,H4012-1732
320102059317101477Lập trình JAVA2Mai Văn HàT7,7-9,F1072-1246
321102059317101510Lập trình JAVA2Phạm Minh TuấnT5,9-10,F4072-1754
322102059317101511Lập trình JAVA2Phạm Minh TuấnT5,7-8,F4082-1751
323102059317101512Lập trình JAVA2Phạm Minh TuấnT3,3-4,B1032-1759
324102069117101701Tin học ĐC2Phan Thanh TaoT7,3-5,F1029-210
325102069117101702Tin học ĐC2Phan Thanh TaoT7,1-2,F1039-210
326102069117101705Tin học ĐC2Đỗ Thị Tuyết HoaT4,1-2,F1029-210
327102069117101706Tin học ĐC2Đỗ Thị Tuyết HoaT4,3-5,F1039-210
328102069117101710Tin học ĐC2Phạm Minh TuấnT6,6-7,F4095-8;13-210
329102069117101711Tin học ĐC2Phạm Minh TuấnT6,8-10,F3105-8;13-210
330102069117101714Tin học ĐC2Phạm Minh TuấnT6,1-2,E1129-210
331102069117101716Tin học ĐC2Nguyễn Thị Minh HỷT4,1-2,E301A9-211
332102069117101717Tin học ĐC2Phan Chí TùngT4,1-2,F4015-8;13-210
333102069117101718Tin học ĐC2Phan Chí TùngT4,3-5,F4025-8;13-210
334102069117101720Tin học ĐC2Phan Chí TùngT2,3-5,F1075-8;13-210
335102069117101722Tin học ĐC2Trương Ngọc ChâuT2,1-2,F1095-8;13-210
336102069117101723Tin học ĐC2Trương Ngọc ChâuT2,3-5,F1025-8;13-210
337102069117101727Tin học ĐC2Trần Hồ Thủy TiênT2,1-2,F1039-210
338102069117101728Tin học ĐC2Nguyễn Tấn KhôiT6,1-2,F4019-210
339102069117101732Tin học ĐC2Trương Ngọc ChâuT5,3-5,E1179-210
340102069117101734Tin học ĐC2Trần Hồ Thủy TiênT6,8-10,E2059-210
341102069117101735Tin học ĐC2Nguyễn Văn HiệuT2,1-2,E2089-210
342102069117101736Tin học ĐC2Đỗ Thị Tuyết HoaT3,1-2,E2089-210
343102069117101737Tin học ĐC2Trương Ngọc ChâuT5,1-2,E1129-210
344102069117101738Tin học ĐC2Đỗ Thị Tuyết HoaT3,3-5,F1109-210
345102069117101739Tin học ĐC2Nguyễn Tấn KhôiT6,3-5,F2109-210
346102069117101741Tin học ĐC2Nguyễn Tấn KhôiT4,3-5,E4029-210
347102069117101745Tin học ĐC2Nguyễn Tấn KhôiT4,1-2,E1179-210
348102069117101747Tin học ĐC2Phan Thanh TaoT2,1-3,A1449-190
349102069117101748Tin học ĐC2Nguyễn Thị Minh HỷT3,3-5,F4019-210
350102069117101750Tin học ĐC2Nguyễn Thị Minh HỷT3,1-2,F4029-210
351102069117101752Tin học ĐC2Nguyễn Thị Minh HỷT4,3-5,E4039-210
352102069117101759Tin học ĐC2Mai Văn HàT2,6-7,F4025-8;13-210
353102069117101760Tin học ĐC2Mai Văn HàT2,8-10,F4035-8;13-210
354102069117101763Tin học ĐC2Mai Văn HàT4,1-2,E2069-210
355102069117101764Tin học ĐC2Mai Văn HàT4,3-5,E1145-8;13-210
356102069117101767Tin học ĐC2Phan Thanh TaoT4,3-5,F4065-8;13-210
357102069117101768Tin học ĐC2Phan Thanh TaoT4,1-2,F4075-8;13-210
358102069117101769Tin học ĐC2Phan Thanh TaoT7,8-10,F1105-8;13-210
359102069117101775Tin học ĐC2Nguyễn Văn HiệuT2,3-5,E1145-8;13-210
360102069117101776Tin học ĐC2Nguyễn Văn HiệuT5,3-5,F1025-8;13-210
361102069117101779Tin học ĐC2Nguyễn Văn HiệuT5,1-2,F1035-8;13-210
362102069117101781Tin học ĐC2Nguyễn Văn HiệuT7,1-2,F4095-8;13-210
363102069117101783Tin học ĐC2Nguyễn Thị Minh HỷT7,1-2,E1175-8;13-210
364102069117101785Tin học ĐC2Nguyễn Văn HiệuT2,8-10,F3105-8;13-210
365102078317101616ATH Cấu trúc dữ liệu1Võ Đức HoàngT3,6-10,C2065-6;9-9;14-1423
366102078317101616BTH Cấu trúc dữ liệu1Võ Đức HoàngT5,6-10,C2065-6;9-9;14-1423
367102078317101677ATH Cấu trúc dữ liệu1Phan Chí TùngT3,1-5,C2057-7;10-1232
368102089317101616ATH LT hướng đối tượng1Nguyễn Văn NguyênT2,6-10,C1055-5;7-7;9-1023
369102089317101616BTH LT hướng đối tượng1Nguyễn Văn NguyênT3,6-10,C1055-5;7-7;9-1023
370102118217101614Phương pháp tính2Đỗ Thị Tuyết HoaT5,3-5,E2072-1429
371102118217101615Phương pháp tính2Đỗ Thị Tuyết HoaT5,1-2,E2082-1424
372102125217101614Nhập môn ngành2Khoa CN Thông tinT3,7-8,TuÇn 152-1429
373102125217101615Nhập môn ngành2Khoa CN Thông tinT3,1-2,TuÇn 152-1424
374102125217101616Nhập môn ngành2Khoa CN Thông tinT2,1-2,TuÇn 152-1446
375102126317101610Toán rời rạc3Phan Thanh TaoT6,7-9,F3022-1775
376102126317101611Toán rời rạc3Nguyễn Văn HiệuT7,7-9,F2062-1770
377102128317101510KT Số ứng dụng2Đặng Bá LưT6,7-8,H1062-1773
378102128317101511KT Số ứng dụng2Đặng Bá LưT6,9-10,H2032-1772
379102128317101512KT Số ứng dụng2Đặng Bá LưT6,1-2,E4022-1774
380102129317101514Lập trình hệ thống1.5Huỳnh Hữu HưngT6,1-2,E301A2-1438
381102130317101514ATH Lập trình hệ thống0.5Huỳnh Hữu HưngT3,1-5,C1287-7;11-11;13-1319
382102130317101514BTH Lập trình hệ thống0.5Huỳnh Hữu HưngT7,6-10,C1287-7;11-11;13-1319
383102131317101514Lập trình hướng đối tượng1.5Lê Thị Mỹ HạnhT4,1-2,E301B2-1438
384102131317101610Lập trình hướng đối tượng1.5Đặng Hoài PhươngT5,1-2,F3022-1446
385102131317101611Lập trình hướng đối tượng1.5Đặng Hoài PhươngT5,3-4,F3032-1446
386102132317101514ATH Lập trình hướng đối tượng0.5Lê Thị Mỹ HạnhT2,1-5,C1288-8;10-10;12-1221
387102132317101514BTH Lập trình hướng đối tượng0.5Lê Thị Mỹ HạnhT4,6-10,C1288-8;10-10;12-1220
388102132317101610ATH Lập trình hướng đối tượng0.5Đặng Hoài PhươngT4,6-10,C2058-8;13-1345
389102134317101477AĐA Giải thuật và lập trình2Đỗ Thị Tuyết HoaT6,3-5,XP2-1222
390102134317101477BĐA Giải thuật và lập trình2Nguyễn Thị Minh HỷT4,8-10,XP2-1221
391102134317101510AĐA Giải thuật và lập trình2Đỗ Thị Tuyết HoaT3,9-10,XP2-1715
392102134317101510BĐA Giải thuật và lập trình2Nguyễn Thị Minh HỷT2,3-4,XP2-1712
393102134317101510CĐA Giải thuật và lập trình2Phan Thanh TaoT5,1-2,XP2-1715
394102134317101511AĐA Giải thuật và lập trình2Đỗ Thị Tuyết HoaT2,3-4,XP2-1719
395102134317101511BĐA Giải thuật và lập trình2Nguyễn Thị Minh HỷT2,1-2,XP2-1715
396102134317101511CĐA Giải thuật và lập trình2Phan Thanh TaoT5,3-4,XP2-1720
397102134317101512AĐA Giải thuật và lập trình2Đỗ Thị Tuyết HoaT3,7-8,XP2-1720
398102134317101512BĐA Giải thuật và lập trình2Nguyễn Thị Minh HỷT6,7-8,XP2-1719
399102134317101512CĐA Giải thuật và lập trình2Phan Chí TùngT2,7-8,XP2-1720
400102134317101514AĐA Giải thuật và lập trình2Đỗ Thị Tuyết HoaT2,7-8,XP2-1719
401102134317101514BĐA Giải thuật và lập trình2Nguyễn Thị Minh HỷT2,9-10,XP2-1719
402102134317101577AĐA Giải thuật và lập trình2Đỗ Thị Tuyết HoaT4,7-8,XP2-1714
403102134317101577BĐA Giải thuật và lập trình2Nguyễn Thị Minh HỷT2,7-8,XP2-1715
404102134317101577CĐA Giải thuật và lập trình2Phan Thanh TaoT4,9-10,XP2-1715
405102135317101514Kiến trúc máy tính và vi xử lý2Trần Thế VũT4,3-4,E301B2-1738
406102135317101610Kiến trúc máy tính và vi xử lý2Trần Thế VũT2,9-10,F3022-1770
407102135317101611Kiến trúc máy tính và vi xử lý2Trần Thế VũT2,7-8,F3032-1762
408102136317101410AĐA LT Hệ thống và vi điều khiển2Huỳnh Hữu HưngT3,6-7,XP2-1726
409102136317101410BĐA LT Hệ thống và vi điều khiển2Ninh Khánh DuyT7,1-2,XP2-1724
410102136317101411AĐA LT Hệ thống và vi điều khiển2Phạm Công ThắngT3,7-8,XP2-1726
411102136317101411BĐA LT Hệ thống và vi điều khiển2Trần Thế VũT3,9-10,XP2-1723
412102136317101412AĐA LT Hệ thống và vi điều khiển2Huỳnh Hữu HưngT7,7-8,XP2-1720
413102136317101412BĐA LT Hệ thống và vi điều khiển2Ninh Khánh DuyT2,3-4,XP2-1726
414102137317101410P.tích và T.kế HT thông tin2Phan Huy KhánhT4,7-8,F3082-1755
415102137317101411P.tích và T.kế HT thông tin2Phan Huy KhánhT4,9-10,F3092-1755
416102137317101412P.tích và T.kế HT thông tin2Phan Huy KhánhT2,1-2,F3092-1739
417102137317101414P.tích và T.kế HT thông tin2Phan Huy KhánhT3,3-4,E301A2-1730
418102137317101415P.tích và T.kế HT thông tin2Phan Huy KhánhT3,1-2,E301B2-170
419102138317101410Vi điều khiển2Ninh Khánh DuyT5,7-8,E1142-1758
420102138317101411Vi điều khiển2Ninh Khánh DuyT5,9-10,E1142-1760
421102138317101412Vi điều khiển2Ninh Khánh DuyT4,1-2,F3032-1752
422102139317101410ATH Vi điều khiển0.5Ninh Khánh DuyT3,1-5,C2028-8;11-11;13-1338
423102139317101411ATH Vi điều khiển0.5Ninh Khánh DuyT4,6-10,C2027-929
424102139317101411BTH Vi điều khiển0.5Ninh Khánh DuyCN,1-5,C2027-935
425102140317101410Thực tập công nhân2Khoa CN Thông tinT2,1-4,XP; T3,1-4,XP; T4,1-4,XP; T5,1-4,XP; T6,1-4,XP10-1721
426102140317101411Thực tập công nhân2Khoa CN Thông tinT2,1-4,XP; T3,1-4,XP; T4,1-4,XP; T5,1-4,XP; T6,1-4,XP10-177
427102140317101412Thực tập công nhân2Khoa CN Thông tinT2,7-10,XP; T3,7-10,XP; T4,7-10,XP; T5,7-10,XP; T6,7-10,XP10-1715
428102141317101414AĐA PT và TK HT thông tin2Lê Thị Mỹ HạnhT5,9-10,XP2-1710
429102141317101414BĐA PT và TK HT thông tin2Nguyễn Thanh BìnhT4,3-4,XP2-1710
430102141317101414CĐA PT và TK HT thông tin2Đặng Hoài PhươngT2,7-8,XP2-1710
431102141317101415AĐA PT và TK HT thông tin2Trương Ngọc ChâuT3,9-10,XP2-1715
432102141317101415BĐA PT và TK HT thông tin2Phan Huy KhánhT2,7-8,XP2-1714
433102142317101414ĐA cơ sở ngành mạng2Nguyễn Tấn KhôiT5,7-8,XP2-1731
434102142317101415ĐA cơ sở ngành mạng2Phạm Minh TuấnT4,1-2,XP2-1730
435102143317101515Anh văn CN CNTT2Ninh Khánh DuyT3,7-8,E301A3-1745
436102144317101414ATH Lập trình mạng0.5Phạm Minh TuấnT4,6-10,C1286-6;11-11;13-1314
437102144317101414BTH Lập trình mạng0.5Phạm Minh TuấnT2,1-5,C1286-6;11-11;13-1316
438102144317101415ATH Lập trình mạng0.5Nguyễn Văn NguyênT4,6-10,C1055-5;7-7;10-1115
439102144317101415BTH Lập trình mạng0.5Nguyễn Văn NguyênT6,6-10,C1055-5;7-7;10-1114
440102146317101510Công nghệ di động2Trần Thế VũT5,7-8,F4072-1745
441102146317101511Công nghệ di động2Trần Thế VũT5,9-10,F4082-1737
442102146317101512Công nghệ di động2Trần Thế VũT4,1-2,E1162-1761
443102149317101510Lập trình .NET2Đặng Hoài PhươngT3,3-4,H2062-1724
444102149317101512Lập trình .NET2Nguyễn Văn HiệuT3,1-2,B1032-1743
445102150317101414Lập trình trên Linux2Trần Hồ Thủy TiênT3,1-2,E301A2-1730
446102150317101415Lập trình trên Linux2Trần Hồ Thủy TiênT6,1-2,E301B2-1729
447102152317101510Công nghệ Web2Mai Văn HàT3,1-2,H2062-1760
448102152317101511Công nghệ Web2Mai Văn HàT3,3-4,H4012-1741
449102152317101512Công nghệ Web2Mai Văn HàT7,1-2,H2072-1760
450102159317101410Nguyên lý hệ điều hành2Trần Hồ Thủy TiênT4,9-10,F3082-1755
451102159317101411Nguyên lý hệ điều hành2Trần Hồ Thủy TiênT4,7-8,F3092-1755
452102159317101412Nguyên lý hệ điều hành2Trần Hồ Thủy TiênT6,3-4,E1162-1733
453102159317101514Nguyên lý hệ điều hành2Trần Hồ Thủy TiênT3,7-8,E301B2-1738
454102159317101515Nguyên lý hệ điều hành2Trần Hồ Thủy TiênT3,9-10,E301A2-1745
455102160317101313BHệ thống thời gian thực2Trần Thế VũT7,7-9,F2032-1221
456102161317101313BThiết kế hệ thống nhúng2Hoàng Như VĩnhT6,1-3,B3072-1219
457102162317101313BKiểm thử hệ thống nhúng2Lê Thị Mỹ HạnhCN,1-3,F1072-1218
458102163317101313BĐồ án CN HTN2Khoa CN Thông tinT4,7-9,XP2-1219
459102164317101313BThực tập Tốt nghiệp (HTN)2Khoa CN Thông tin18-230
460102167317101313BThị giác máy tính2Huỳnh Hữu HưngT3,8-10,H3022-1219
461102172317101313BChuyên đề CN hệ thống nhúng2Ninh Khánh DuyT2,7-9,H3042-1218
462102177317101310Phát triển phần mềm mã nguồn2Trương Ngọc ChâuT6,7-10,H2072-7;9-1257
463102177317101311Phát triển phần mềm mã nguồn2Trương Ngọc ChâuT7,7-10,F1062-7;9-1232
464102178317101310QL Dự án CNTT2Lê Quý LộcT7,1-4,H2052-7;9-1261
465102178317101311QL Dự án CNTT2Lê Quý LộcT4,1-4,H2072-7;9-1244
466102179317101310AĐA Chuyên ngành CNPM2Lê Thị Mỹ HạnhT2,7-10,XP2-7;9-1220
467102179317101310BĐA Chuyên ngành CNPM2Nguyễn Thanh BìnhT5,1-4,XP2-7;9-1220
468102179317101310CĐA Chuyên ngành CNPM2Đặng Hoài PhươngT4,1-4,XP2-7;9-1220
469102179317101311AĐA Chuyên ngành CNPM2Trương Ngọc ChâuT3,1-4,XP2-7;9-1220
470102179317101311BĐA Chuyên ngành CNPM2Phan Huy KhánhT6,7-10,XP2-7;9-128
471102180317101310Thực tập Tốt nghiệp (CNPM)2Khoa CN Thông tin18-230
472102180317101311Thực tập Tốt nghiệp (CNPM)2Khoa CN Thông tin18-230
473102185317101313Thương mại điện tử2Phan Huy KhánhT2,7-9,H2082-1232
474102188317101310CĐ CN phần mềm2Sebastian SussmannT7,7-10,XP8-848
475102188317101311CĐ CN phần mềm2Sebastian SussmannT7,1-4,XP9-920
476102189317101310Kiến trúc hướng dịch vụ2Đặng Hoài PhươngT5,7-10,H2072-7;9-1246
477102189317101311Kiến trúc hướng dịch vụ2Đặng Hoài PhươngT3,7-10,H2072-7;9-1218
478102190317101312Quản trị mạng1.5Nguyễn Thế Xuân LyT6,7-9,H2082-1041
479102191317101312TH Quản trị mạng0.5Nguyễn Văn NguyênT5,6-10,C1035-5;8-1042
480102192317101312An toàn thông tin mạng1.5Nguyễn Tấn KhôiT5,3-5,H2082-1041
481102193317101312TH An toàn TT mạng0.5Nguyễn Tấn KhôiT2,1-5,C2056-6;8-8;11-1141
482102194317101312LT Mạng nâng cao1.5Phạm Minh TuấnT3,7-9,H2082-1041
483102195317101312TH Lập trình mạng nâng cao0.5Phạm Minh TuấnT7,1-5,C2056-6;8-841
484102196317101312AĐA CN Mạng2Nguyễn Thế Xuân LyT7,1-2,XP2-1219
485102196317101312BĐA CN Mạng2Nguyễn Thế Xuân LyT6,1-3,XP2-1222
486102197317101312Thực tập Tốt nghiệp (Mạng)2Khoa CN Thông tin18-230
487102198317101312Chuyên đề CN mạng2Nguyễn Thế Xuân LyT4,1-3,H2082-1237
488102201317101313Cơ sở HT thông tin2Nguyễn Văn HiệuT4,7-9,H3042-1217
489102202317101313Kiến trúc doanh nghiệp2Nguyễn Văn NhânT7,7-9,XP2-1218
490102203317101313ĐA Ch. ngành HTTT2Khoa CN Thông tinT4,1-3,XP2-1217
491102204317101313AThực tập Tốt nghiệp (HTTT)2Khoa CN Thông tin18-230
492102206317101313Web ngữ nghĩa2Huỳnh Công PhápT3,7-9,H3042-1214
493102210317101510XL Tín hiệu số3Ninh Khánh DuyT7,8-10,F1092-1742
494102210317101511XL Tín hiệu số3Ninh Khánh DuyT6,6-8,H2032-1744
495102210317101512XL Tín hiệu số3Ninh Khánh DuyT7,3-5,H2072-1758
496102211317101514PT và TK giải thuật2Nguyễn Thanh BìnhT7,1-2,E301B2-1738
497102211317101515PT và TK giải thuật2Nguyễn Thanh BìnhT2,7-8,E301A2-1745
498102247017101514XL Tín hiệu số2Ninh Khánh DuyT3,9-10,E301B2-1738
499102252317101515Lập trình C#2Đặng Hoài PhươngT7,2-3,E2052-1745
500102253317101515ATH lập trình .NET1Nguyễn Văn NguyênT5,1-5,C1055-5;7-7;9-1022
501102253317101515BTH lập trình .NET1Nguyễn Văn NguyênT4,1-5,C1055-5;7-7;9-1023
502102254317101515AĐồ án 12Khoa CN Thông tinT5,1-2,XP2-1722
503102254317101515BĐồ án 12Khoa CN Thông tinT5,3-4,XP2-1723
504102261017101577ATH Phân tích & TK thuật toán0.5Phan Chí TùngT3,6-10,C2027-7;10-10;12-1239
505102261017101577BTH Phân tích & TK thuật toán0.5Phan Chí TùngT5,6-10,C2027-7;10-10;12-129
506102263017101388Kỹ năng mềm2Phan Huy KhánhT6,1-2,P13-170
507103015317101317Thí nghiệm ôtô - MCT1Lê Văn TụyT4,1-2,H1072-961
508103015317101318Thí nghiệm ôtô - MCT1Lê Văn TụyT5,1-2,H1052-960
509103015317101319Thí nghiệm ôtô - MCT1Nguyễn Việt HảiT3,3-4,H3042-939
510103016317101419Thí nghiệm động cơ1Dương Việt DũngT4,6-7,A1382-925
511103045317101317AĐồ án Thiết kế ôtô2Khoa Cơ khí GTT7,7-9,XP2-120
512103045317101317BĐồ án Thiết kế ôtô2Khoa Cơ khí GTT7,7-9,XP2-120
513103045317101318AĐồ án Thiết kế ôtô2Khoa Cơ khí GTT7,7-9,XP2-120
514103045317101318BĐồ án Thiết kế ôtô2Khoa Cơ khí GTT7,7-9,XP2-120
515103045317101319AĐồ án Thiết kế ôtô2Khoa Cơ khí GTT7,7-9,XP2-120
51610304531710xx92AĐồ án thiết kế ô tô2Nguyễn Việt HảiT7,7-9,XP4-1122
51710304531710xx92BĐồ án thiết kế ô tô2Nguyễn Hoàng ViệtT7,7-9,XP4-1120
51810304531710xx92CĐồ án thiết kế ô tô2Lê Văn TụyT7,7-9,XP4-1113
51910304531710xx92DĐồ án thiết kế ô tô2Nguyễn Văn ĐôngT7,7-9,XP4-1116
52010304531710xx92EĐồ án thiết kế ô tô2Phan Minh ĐứcT7,7-9,XP4-1122
521103051317101417Thực tập Kỹ thuật 11.5Khoa Cơ khí GT9-1139
522103051317101418Thực tập Kỹ thuật 11.5Khoa Cơ khí GT12-1442
523103051317101420Thực tập Kỹ thuật 11.5Khoa Cơ khí GT15-1732
524103052317101419Thực tập Kỹ thuật 21.5Khoa Cơ khí GT15-1726
525103067317101579Thiết bị thuỷ khí2Phan Thành LongT4,7-8,F4082-1750
526103067317101581Thiết bị thuỷ khí2Phan Thành LongT4,9-10,F1022-1758
527103075317101417HT truyền lực ôtô2Nguyễn Hoàng ViệtT2,3-5,H1012-8;12-1750
528103075317101418HT truyền lực ôtô2Lê Văn TụyT2,1-2,H2082-11;15-1852
529103075317101419HT truyền lực ôtô2Lê Văn TụyT2,3-5,H1022-1425
530103076317101417AĐA thiết kế động cơ đốt trong2Khoa Cơ khí GTT5,7-8,XP2-8;12-1729
531103076317101417BĐA thiết kế động cơ đốt trong2Khoa Cơ khí GTT5,9-10,XP2-8;12-1728
532103076317101418AĐA thiết kế động cơ đốt trong2Khoa Cơ khí GTT4,7-8,XP2-11;15-1828
533103076317101418BĐA thiết kế động cơ đốt trong2Khoa Cơ khí GTT4,9-10,XP2-11;15-1828
534103076317101419ĐA thiết kế động cơ đốt trong2Khoa Cơ khí GTT7,4-5,XP2-1425
535103088317101317TB điện và điện tử thân xe2Nguyễn Việt HảiT2,3-5,H3012-1244
536103088317101318TB điện và điện tử thân xe2Nguyễn Việt HảiT4,3-5,H3042-1252
537103088317101319TB điện và điện tử thân xe2Phạm Quốc TháiT2,3-5,H2032-1263
538103090317101317ATH TN ô tô & máy công trình1Phùng Minh NguyênT2,6-10,AVL4-6;8-815
539103090317101317BTH TN ô tô & máy công trình1Phùng Minh NguyênT3,6-10,AVL4-6;8-815
540103090317101317CTH TN ô tô & máy công trình1Phùng Minh NguyênT4,6-10,AVL4-6;8-816
541103090317101317DTH TN ô tô & máy công trình1Phùng Minh NguyênT6,6-10,AVL4-6;8-816
542103090317101318ATH TN ô tô & máy công trình1Võ Như TùngT5,7-10,AVL4-6;8-1015
543103090317101318BTH TN ô tô & máy công trình1Võ Như TùngT6,1-4,AVL4-6;8-1015
544103090317101318CTH TN ô tô & máy công trình1Võ Như TùngT7,1-4,AVL4-6;8-1010
545103090317101319ATH TN ô tô & máy công trình1Phùng Minh NguyênT2,6-10,AVL9-1215
546103090317101319BTH TN ô tô & máy công trình1Phùng Minh NguyênT4,6-10,AVL9-1214
547103090317101319CTH TN ô tô & máy công trình1Phùng Minh NguyênT6,6-10,AVL9-1215
548103090317101319DTH TN ô tô & máy công trình1Phùng Minh NguyênT3,6-10,AVL9-1215
549103109217101622Thủy khí và máy TK2Nguyễn Võ ĐạoT4,9-10,F4072-1765
550103109217101623Thủy khí và máy TK2Nguyễn Võ ĐạoT4,7-8,F4072-1765
551103111217101427Thủy khí ứng dụng2Nguyễn Võ ĐạoT3,6-7,F2036-1862
552103111217101428Thủy khí ứng dụng2Nguyễn Võ ĐạoT3,8-10,F2062-5;10-1836
553103111217101429Thủy khí ứng dụng2Phan Thành LongT3,6-7,F3022-9;14-1845
554103116317101417ATH Cảm biến & KT đo0.5Huỳnh Bá VangT3,1-5,AVL12-1420
555103116317101417BTH Cảm biến & KT đo0.5Huỳnh Bá VangT4,1-5,AVL12-1419
556103116317101418ATH Cảm biến & KT đo0.5Huỳnh Bá VangT6,1-5,AVL15-1719
557103116317101418BTH Cảm biến & KT đo0.5Huỳnh Bá VangT5,1-5,AVL15-1720
558103116317101418CTH Cảm biến & KT đo0.5Huỳnh Bá VangT4,1-5,AVL15-1719
559103116317101419ATH Cảm biến & KT đo0.5Huỳnh Bá VangT6,1-5,AVL12-1413
560103116317101419BTH Cảm biến & KT đo0.5Huỳnh Bá VangT7,1-5,AVL12-1412
561103140317101320Thí nghiệm máy tàu1Dương Việt DũngT3,1-2,B2042-928
562103141317101320ATH Thí nghiệm máy tàu1Khoa Cơ khí GTT4,1-5,AVL4-6;8-920
563103141317101320BTH Thí nghiệm máy tàu1Khoa Cơ khí GTCN,1-5,AVL4-6;8-95
564103158017101417KT An toàn và bảo vệ môi trường2Phạm Trường ThiT3,6-7,F4062-8;12-1738
565103158017101418KT An toàn và bảo vệ môi trường2Phạm Trường ThiT3,8-10,F4072-11;15-1844
566103158017101419KT An toàn và bảo vệ môi trường2Nguyễn Quang TrungT5,6-7,H1022-1425
567103158017101517KT An toàn và bảo vệ môi trường2Phạm Trường ThiT4,1-2,H4022-1770
568103158017101518KT An toàn và bảo vệ môi trường2Nguyễn Quang TrungT4,1-2,H4012-1753
569103159017101517Nguyên lý động cơ3Dương Việt DũngT2,7-9,F1092-1780
570103159017101518Nguyên lý động cơ3Trần Văn NamT2,1-3,F1062-1770
571103160017101419Truyền động tự động điện2Phạm Quốc TháiT3,6-7,H1022-1425
572103160017101517Truyền động tự động điện2Phạm Quốc TháiT6,1-2,H2052-1770
573103160017101518Truyền động tự động điện2Phạm Quốc TháiT6,3-4,H4022-1758
574103162017101420Phương pháp tính3Lê Văn TụyT6,7-10,B2112-1459
575103162017101518Phương pháp tính3Nguyễn Việt HảiT5,8-10,F1082-1759
576103162017101520Phương pháp tính3Nguyễn Việt HảiT5,1-3,F3092-1750
577103163017101517Máy và truyền động thủy khí3Phan Thành LongT5,7-9,F4092-1774
578103163017101518Máy và truyền động thủy khí3Phan Thành LongT7,7-9,F3102-1774
579103164017101417Cảm biến và kỹ thuật đo2Trần Thanh Hải TùngT2,1-2,H1012-8;12-1748
580103164017101418Cảm biến và kỹ thuật đo2Trần Thanh Hải TùngT2,3-5,H2082-11;15-1847
581103164017101419Cảm biến và kỹ thuật đo2Trần Thanh Hải TùngT7,7-9,F4042-1425
582103165017101417Thiết kế các hệ thống động cơ2Phùng Xuân ThọT7,1-2,H1012-8;12-1745
583103165017101418Thiết kế các hệ thống động cơ2Phùng Xuân ThọT7,3-5,H1012-11;15-1848
584103165017101419Thiết kế các hệ thống động cơ2Nguyễn Quang TrungT5,8-10,H1022-1425
585103166017101417Trang bị điện, điện tử ĐCĐT2Phạm Quốc TháiT3,8-10,F4062-8;12-1748
586103166017101418Trang bị điện, điện tử ĐCĐT2Phan Minh ĐứcT3,6-7,F4072-11;15-1851
587103172017101319Điều khiển tự động HT phanh1Nguyễn Hoàng ViệtCN,1-4,F1062-539
588103173017101317Ô tô hybrid1Lê Văn TụyT4,3-4,H1072-936
589103173017101318Ô tô hybrid1Lê Văn TụyT5,3-4,H1052-953
590103174017101317Năng lượng tái tạo1Nguyễn Quang TrungT2,1-2,H3012-972
591103174017101318Năng lượng tái tạo1Trần Văn LuậnT4,1-2,H3042-963
592103175017101317Xe - Máy chuyên dùng1Nguyễn Văn ĐôngT3,1-2,H1052-940
593103176017101317AĐA TK hệ thống điện tử ô tô1.5Phạm Quốc TháiT7,1-3,XP2-1220
594103176017101317BĐA TK hệ thống điện tử ô tô1.5Lê Văn TụyT5,7-9,XP2-1217
595103176017101317CĐA TK hệ thống điện tử ô tô1.5Nguyễn Việt HảiT6,1-3,XP2-1220
596103176017101318AĐA TK hệ thống điện tử ô tô1.5Nguyễn Việt HảiT6,7-9,XP2-1220
597103176017101318BĐA TK hệ thống điện tử ô tô1.5Phạm Quốc TháiT2,7-9,XP2-1220
598103176017101318CĐA TK hệ thống điện tử ô tô1.5Lê Văn TụyT6,1-3,XP2-1210
599103176017101319AĐA TK hệ thống điện tử ô tô1.5Lê Văn TụyT7,1-3,XP2-128
600103176017101319BĐA TK hệ thống điện tử ô tô1.5Phạm Quốc TháiT5,1-3,XP2-1218
601103176017101319CĐA TK hệ thống điện tử ô tô1.5Nguyễn Việt HảiT4,7-9,XP2-1215
602103177017101317Kinh tế vận tải2Hồ Dương ĐôngT5,1-3,H3012-1266
603103177017101319Kinh tế vận tải2Hồ Dương ĐôngT6,1-3,H3042-1265
604103177017101320Kinh tế vận tải2Phạm Thị TrangT7,1-3,H1082-1263
605103178017101317Thực tập Tốt nghiệp2Khoa Cơ khí GT18-230
606103178017101318Thực tập Tốt nghiệp2Khoa Cơ khí GT18-230
607103178017101319Thực tập Tốt nghiệp2Khoa Cơ khí GT18-230
608103179017101520Tĩnh học tàu thủy3Nguyễn Thị Huyền TrangT3,3-5,B3032-1743
609103180017101620Vẽ tàu1Nguyễn Quang TrungT6,6-7,F3032-944
610103181017101420Kết cấu thân tàu3Trần Văn LuậnT5,7-10,H1082-1433
611103182017101420Hệ thống động lực tàu thủy2Trần Văn LuậnT3,3-5,B1102-1433
612103183017101420ĐA TK máy tàu1.5Khoa Cơ khí GTT7,1-2,XP2-1435
613103184017101420ĐA TK hệ động lực tàu1.5Khoa Cơ khí GTT7,3-4,XP2-1444
614103185017101420Bố trí chung và kiến trúc tàu1Nguyễn Thị Huyền TrangT3,1-2,B1102-935
615103186017101320Trang bị điện, điện tử tàu thủy2Khoa Cơ khí GTT3,3-5,B2042-1225
616103187017101320Công nghệ đóng tàu3Phạm Trường ThiT4,6-10,B1102-1227
617103188017101320ĐA Công nghệ đóng tàu2Khoa Cơ khí GTT2,1-3,XP2-1233
618103189017101320Thực tập Tốt nghiệp KTTT2Khoa Cơ khí GT18-230
619103206317101520LT Máy tàu3Dương Việt DũngT4,1-3,B2082-1742
620103207317101517ATN máy và TĐ thủy khí0.5Nguyễn Xuân SơnT2,1-5,PTN Tk10-1137
621103207317101518BTN máy và TĐ thủy khí0.5Nguyễn Xuân SơnT6,6-10,PTN Tk10-1144
622104012317101422Lò hơi 22Nguyễn Quốc HuyT2,6-7,H1052-1731
623104012317101423Lò hơi 22Hoàng Ngọc ĐồngT3,9-10,H1082-1762
624104012317101425Lò hơi 22Hoàng Ngọc ĐồngT3,7-8,H3012-1752
625104015317101322Mạng nhiệt2Bùi Thị Hương LanT2,1-3,H3042-1245
626104015317101325Mạng nhiệt2Mã Phước HoàngT2,2-4,H3052-1250
627104017317101422BĐA lạnh2Nguyễn Thành VănT6,9-10,XP2-1730
628104017317101423AĐA lạnh2Nguyễn Thành VănT4,1-2,XP2-1730
629104017317101423BĐA lạnh2Nguyễn Thành VănT4,3-4,XP2-1730
630104017317101425AĐA lạnh2Võ Chí ChínhT7,1-2,XP2-1728
631104017317101425BĐA lạnh2Võ Chí ChínhT7,3-4,XP2-1728
632104045117101314KT nhiệt2Thái Ngọc SơnT5,7-10,E1035-12
633104045117101427KT nhiệt2Trần Thanh SơnT4,6-7,F2066-1856
634104045117101428KT nhiệt2Trần Thanh SơnT4,8-10,F2092-5;10-1851
635104045117101429KT nhiệt2Phạm Duy VũT3,8-10,F3022-9;14-1852
636104045117101501KT nhiệt2Hoàng Ngọc ĐồngT5,9-10,F3032-1757
637104045117101502KT nhiệt2Hoàng Ngọc ĐồngT5,7-8,F3072-1759
638104045117101563KT nhiệt2Thái Ngọc SơnT3,6-7,E2062-1441
639104045117101610KT nhiệt2Bùi Thị Hương LanT5,3-4,F3022-1770
640104045117101611KT nhiệt2Bùi Thị Hương LanT5,1-2,F3032-1770
641104045117101614KT nhiệt2Hoàng Ngọc ĐồngT3,3-5,H1022-1429
642104045117101615KT nhiệt2Trần Văn VangT6,3-5,H1022-1424
643104045117101638KT nhiệt2Nguyễn Quốc HuyT5,1-2,F4022-1469
644104045117101639KT nhiệt2Nguyễn Quốc HuyT5,3-5,F4082-1470
645104045117101657KT nhiệt2Nguyễn Quốc HuyT6,1-2,F3012-1464
646104047317101622ATN Nhiệt động & T. Nhiệt1Trần Thị Mỹ LinhT2,1-5,A12910-1315
647104047317101622BTN Nhiệt động & T. Nhiệt1Trần Thị Mỹ LinhT2,6-10,A12910-1315
648104047317101622CTN Nhiệt động & T. Nhiệt1Trần Thị Mỹ LinhT3,1-5,A12914-1716
649104047317101622DTN Nhiệt động & T. Nhiệt1Trần Thị Mỹ LinhT5,1-5,A12910-1316
650104047317101623ATN Nhiệt động & T. Nhiệt1Trần Thị Mỹ LinhT6,1-5,A12910-1311
651104047317101623BTN Nhiệt động & T. Nhiệt1Trần Thị Mỹ LinhT4,1-5,A12910-1315
652104047317101623DTN Nhiệt động & T. Nhiệt1Trần Thị Mỹ LinhT7,6-10,A12910-1315
653104059317101325NM điện ng.tử2Phạm Duy VũT6,8-10,H3012-1244
654104060317101325AĐA NM nhiệt điện A2Trần Thanh SơnT5,7-9,XP2-1223
655104060317101325BĐA NM nhiệt điện A2Trần Thanh SơnT2,7-9,XP2-1220
656104074317101522Phương pháp tính3Nguyễn BốnT5,8-10,F1022-1764
657104074317101525Phương pháp tính3Nguyễn BốnT2,6-8,F1012-1764
658104075317101622Nhiệt động kỹ thuật4Bùi Thị Hương LanT6,7-10,F4062-1748
659104075317101623Nhiệt động kỹ thuật4Mã Phước HoàngT3,7-10,B2112-1759
660104076317101622Truyền nhiệt3Thái Ngọc SơnT3,8-10,E1172-1755
661104076317101623Truyền nhiệt3Thái Ngọc SơnT7,1-3,H3062-1755
662104079317101522Lò hơi 12Hoàng Ngọc ĐồngT3,1-2,H1012-1770
663104079317101525Lò hơi 12Nguyễn Quốc HuyT3,1-2,F3012-1764
664104080317101422Điều hòa không khí3Võ Chí ChínhT3,3-5,H1072-1737
665104080317101423Điều hòa không khí3Võ Chí ChínhT2,8-10,H1052-1759
666104080317101425Điều hòa không khí3Võ Chí ChínhT4,8-10,H2072-1750
667104081317101422Kỹ thuật sấy3Trần Văn VangT5,8-10,E3022-1760
668104081317101423Kỹ thuật sấy3Trần Văn VangT6,8-10,H2012-1765
669104081317101425Kỹ thuật sấy3Trần Văn VangT2,7-9,E2072-1754
670104082317101422Tuốc bin2Trần Thanh SơnT7,6-7,F4052-1743
671104082317101423Tuốc bin2Phạm Duy VũT6,6-7,H2012-1754
672104082317101425Tuốc bin2Phạm Duy VũT5,7-8,E3032-1753
673104083317101425Đo lường nhiệt2Mã Phước HoàngT4,6-7,H2072-1768
674104084317101422CĐ Lạnh A2Nguyễn Thành VănT5,6-7,E3022-1743
675104084317101423CĐ Lạnh A2Nguyễn Thành VănT3,7-8,H1082-1760
676104085317101425CĐ Lạnh B1Nguyễn Thành VănT3,9-10,H3012-956
677104086317101425Xử lý nước cho TB nhiệt1Phạm Duy VũT5,9-10,E3032-953
678104094317101322Kỹ thuật an toàn nhiệt1Trần Văn VangT4,1-2,H2032-964
679104094317101325Kỹ thuật an toàn nhiệt1Trần Văn VangT4,3-4,H2022-943
680104095317101322AĐA Nhà máy nhiệt điện1.5Phạm Duy VũT2,7-9,XP2-1231
681104095317101322BĐA Nhà máy nhiệt điện1.5Phạm Duy VũT7,1-3,XP2-1227
682104096317101322AĐA Điều hòa không khí1.5Võ Chí ChínhT5,7-9,XP2-1226
683104096317101322BĐA Điều hòa không khí1.5Võ Chí ChínhT6,1-3,XP2-1232
684104097317101322CĐ Điều hòa không khí1Võ Chí ChínhT3,1-2,H2072-959
685104098317101322Lò công nghiệp2Nguyễn Quốc HuyT3,3-5,H2072-1257
686104099317101322Thực tập Tốt nghiệp2Khoa Nhiệt17-220
687104099317101325Thực tập Tốt nghiệp2Khoa Nhiệt17-220
688104100017101522Kỹ thuật lạnh3Nguyễn Thành VănT3,3-5,H1012-1771
689104100017101525Kỹ thuật lạnh3Nguyễn Thành VănT4,8-10,F3012-1765
690104100317101325Năng lượng và môi trường2Trần Thanh SơnT7,8-10,F4052-1244
691105000317101435ATN Vi xử lý & Vi điều khiển0.5Trần Anh TuấnT2,1-5,I20212-1334
692105001217101427ATN Bảo vệ Rơle trong H.thống điện0.5Nguyễn Quang ChungT2,6-10,I10410-1120
693105001217101427BTN Bảo vệ Rơle trong H.thống điện0.5Nguyễn Quang ChungT5,6-10,I10410-1120
694105001217101427CTN Bảo vệ Rơle trong H.thống điện0.5Nguyễn Quang ChungT5,1-5,I10410-1111
695105001217101427DTN Bảo vệ Rơle trong H.thống điện0.5Nguyễn Quang ChungT6,1-5,I10410-1117
696105001217101428ATN Bảo vệ Rơle trong H.thống điện0.5Nguyễn Quang ChungT6,6-10,I10410-1120
697105001217101428BTN Bảo vệ Rơle trong H.thống điện0.5Nguyễn Quang ChungT2,1-5,I10410-1118
698105001217101428CTN Bảo vệ Rơle trong H.thống điện0.5Nguyễn Quang ChungT3,1-5,I10410-1119
699105001217101429ATN Bảo vệ Rơle trong H.thống điện0.5Nguyễn Quang ChungT5,6-10,I10415-1622
700105001217101429CTN Bảo vệ Rơle trong H.thống điện0.5Nguyễn Quang ChungT4,1-5,I10415-1621
701105001217101429DTN Bảo vệ Rơle trong H.thống điện0.5Nguyễn Quang ChungT5,1-5,I10415-1620
702105001217101434ATN Bảo vệ Rơle trong H.thống điện0.5Nguyễn Quang ChungT3,1-5,I10413-1415
703105001217101434BTN Bảo vệ Rơle trong H.thống điện0.5Nguyễn Quang ChungT4,1-5,I10413-1415
704105002217101627Lý thuyết trường điện từ2Trần Văn ChínhT5,1-2,H1062-1745
705105002217101628Lý thuyết trường điện từ2Trần Văn ChínhT5,3-4,H1072-1740
706105002217101632Lý thuyết trường điện từ2Hoàng DũngT3,6-7,H1052-1767
707105002217101634Lý thuyết trường điện từ2Trần Văn ChínhT6,9-10,E2072-1744
708105002217101635Lý thuyết trường điện từ2Trần Văn ChínhT6,7-8,E2082-1743
709105004317101328Cung cấp điện XNCN2Nguyễn Văn TấnT6,3-5,H2062-1278
710105004317101432Cung cấp điện XNCN2Trần Vinh TịnhT3,7-8,E4042-1753
711105004317101433Cung cấp điện XNCN2Nguyễn Hữu HiếuT7,1-2,F1092-1753
712105004317101435Cung cấp điện XNCN2Dương Minh QuânT4,3-5,H1022-1428
713105005317101627Toán chuyên ngành3Nguyễn Bình NamT4,7-9,F4062-1764
714105005317101628Toán chuyên ngành3Nguyễn Bình NamT6,7-9,F4072-1766
715105005317101634Toán chuyên ngành3Trần Văn ChínhT5,7-9,E2082-1741
716105005317101635Toán chuyên ngành3Nguyễn Bình NamT2,1-3,E301A2-1745
717105007317101557Lý thuyết điều khiển tự động 13Trần Thị Minh DungT4,8-10,F1062-1748
718105009317101432Cấu trúc hệ thống máy tính2Nguyễn Văn Minh TríT2,7-8,H1082-1756
719105009317101433Cấu trúc hệ thống máy tính2Nguyễn Văn Minh TríT2,9-10,H3032-1741
720105009317101435Cấu trúc hệ thống máy tính2Nguyễn Văn Minh TríT6,6-7,E301B2-1428
721105011317101527AĐA máy điện2Bùi Tấn LợiT2,1-2,XP2-1728
722105011317101527BĐA máy điện2Bùi Tấn LợiT2,3-4,XP2-1728
723105011317101527CĐA máy điện2Bùi Tấn LợiT7,3-4,XP2-1728
724105011317101528AĐA máy điện2Nguyễn Văn TấnT7,1-2,XP2-1728
725105011317101528BĐA máy điện2Nguyễn Văn TấnT7,3-4,XP2-1716
726105011317101528CĐA máy điện2Nguyễn Văn TấnT5,9-10,XP2-1728
727105011317101534AĐA máy điện2Trần Văn ChínhT2,1-3,XP2-1220
728105011317101534BĐA máy điện2Trần Văn ChínhT4,8-10,XP2-1221
729105011317101557AĐA máy điện2Phan Văn HiềnT7,3-4,XP2-1717
730105011317101557BĐA máy điện2Phan Văn HiềnT7,1-2,XP2-1728
731105015317101527Điện tử công suất3Lê Tiến DũngT3,1-3,E1142-1768
732105015317101528Điện tử công suất3Nguyễn Văn Minh TríT3,3-5,H4022-1770
733105015317101532Điện tử công suất3Giáp Quang HuyT7,1-3,H4022-1770
734105015317101534Điện tử công suất3Giáp Quang HuyT5,6-10,f4042-1241
735105015317101535Điện tử công suất3Đoàn Quang VinhT5,6-10,E301A2-1238
736105015317101557Điện tử công suất3Nguyễn Văn Minh TríT7,7-9,F3062-1757
737105018317101527AĐA Điện tử công suất2Lê Tiến DũngT6,7-8,XP2-1726
738105018317101527BĐA Điện tử công suất2Lê Tiến DũngT7,1-2,XP2-1728
739105018317101527CĐA Điện tử công suất2Lê Tiến DũngT6,9-10,XP2-1715
740105018317101528AĐA Điện tử công suất2Nguyễn Văn Minh TríT6,9-10,XP2-1728
741105018317101528BĐA Điện tử công suất2Nguyễn Văn Minh TríT6,1-2,XP2-1728
742105018317101528CĐA Điện tử công suất2Nguyễn Văn Minh TríT6,3-4,XP2-1728
743105018317101532AĐA Điện tử công suất2Giáp Quang HuyT6,7-8,XP2-1726
744105018317101532BĐA Điện tử công suất2Giáp Quang HuyT6,9-10,XP2-1717
745105018317101532CĐA Điện tử công suất2Giáp Quang HuyT7,4-5,XP2-1726
746105018317101534AĐA Điện tử công suất2Giáp Quang HuyT4,1-3,XP2-1220
747105018317101534BĐA Điện tử công suất2Giáp Quang HuyT6,1-3,XP2-1221
748105018317101535AĐA Điện tử công suất2Đoàn Quang VinhT3,1-3,XP2-1219
749105018317101535BĐA Điện tử công suất2Đoàn Quang VinhT4,1-3,XP2-1219
750105024317101329Điều khiển số2Nguyễn Lê HòaT7,1-3,F3072-1233
751105026317101434Thực tập Xưởng điện2Khoa Điện15-1830
752105034317101432AĐA điều khiển logic2Trần Thái Anh ÂuT6,9-10,XP2-1730
753105034317101432BĐA điều khiển logic2Trần Thái Anh ÂuT6,7-8,XP2-1730
754105034317101433AĐA điều khiển logic2Nguyễn Kim ÁnhT7,1-2,XP2-1730
755105034317101433BĐA điều khiển logic2Nguyễn Kim ÁnhT7,3-4,XP2-1730
756105034317101434ĐA điều khiển logic2Nguyễn Kim ÁnhT3,9-10,XP2-1430
757105041317101327ổn định trong hệ thống điện2Lê VânT4,7-9,F2032-1228
758105042317101329Vi điều khiển2Trần Thái Anh ÂuT3,7-9,B3032-1215
759105045317101329Mạng tr.thông CN và hệ SCADA2Nguyễn Kim ÁnhT5,7-9,F3062-1243
760105045317101435Mạng tr.thông CN và hệ SCADA2Nguyễn Kim ÁnhT6,8-10,E301B2-1428
761105047317101329Điều khiển truyền động điện2Lê Tiến DũngT2,8-10,F3012-1240
762105048317101329MH hoá và mô phỏng HTĐK2Lê Tiến DũngT6,1-3,H2022-1231
763105050317101328Kỹ thuật chiếu sáng2Phan Văn HiềnT4,1-3,F2032-1281
764105054317101328Cảm biến2Võ Như TiếnT5,8-10,H2052-1243
765105054317101332Cảm biến2Lê Quốc HuyT3,7-9,H3062-1233
766105054317101333Cảm biến2Nguyễn Hoàng MaiT5,7-9,H3052-1251
767105061317101532Kỹ thuật xung số3Lâm Tăng ĐứcT3,3-5,E1152-1765
768105064317101434Vận hành nhà máy thuỷ điện2Lê Đình DươngT6,8-10,E301A2-1430
769105071317101327TK bảo vệ rơle2Đoàn Ngọc Minh TúT6,1-3,F3102-1272
770105072317101327Tính toán thiết kế cao áp2Phan Đình ChungT5,7-9,E1132-1259
771105081317101332ĐK logic trong TĐĐ2Khương Công MinhT5,1-3,H1082-1259
772105081317101333ĐK logic trong TĐĐ2Khương Công MinhT2,1-3,H2042-1258
773105082317101328Máy điện trong thiết bị TĐ2Bùi Tấn LợiT3,1-3,B2012-1280
774105085317101327Cơ khí đường dây2Trần Vinh TịnhT5,1-3,H2022-1276
775105092117101601ATN Kỹ thuật điện0.5Võ Quang SơnT3,6-10,I1064-530
776105092117101601BTN Kỹ thuật điện0.5Võ Quang SơnT6,6-10,I1064-530
777105092117101602ATN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT4,6-10,I1064-528
778105092117101602BTN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT2,6-10,I1064-530
779105092117101605ATN Kỹ thuật điện0.5Võ Quang SơnT4,1-5,I1064-529
780105092117101605BTN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT5,1-5,I1064-530
781105092117101606BTN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT3,1-5,I1064-525
782105092117101610ATN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT2,1-5,I1064-530
783105092117101610BTN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT2,1-5,I1066-730
784105092117101610CTN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT4,6-10,I1066-727
785105092117101611ATN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT5,6-10,I1066-730
786105092117101611BTN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT6,6-10,I1066-722
787105092117101611CTN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT3,6-10,I1066-725
788105092117101617ATN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT3,1-5,I1066-730
789105092117101617CTN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT6,1-5,I1066-722
790105092117101618ATN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT6,1-5,I1068-8;12-1224
791105092117101620ATN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT5,1-5,I1068-8;12-1225
792105092117101647TN Kỹ thuật điện0.5T4,1-5,I1068-8;12-1217
793105092117101648ATN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT2,6-10,I1068-8;12-1230
794105092117101650BTN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT4,1-5,I10613-1430
795105092117101650CTN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT5,1-5,I10613-1430
796105092117101683ATN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT2,1-5,I10613-1430
797105092117101683BTN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT4,6-10,I10610-1123
798105092117101684ATN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT6,6-10,I10610-1129
799105092117101684BTN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT5,1-5,I10610-1129
800105092317101535Lý thuyết điều khiển tự động2Trần Thị Minh DungT6,1-3,A1342-1240
801105093117101601Kỹ thuật điện2Bùi Tấn LợiT6,1-2,H3082-1770
802105093117101605Kỹ thuật điện2Bùi Tấn LợiT6,3-4,H3012-1771
803105093117101606Kỹ thuật điện2Lê Thành BắcT4,3-4,F1082-1753
804105093117101610Kỹ thuật điện2Nguyễn Văn TấnT4,1-2,F3022-1773
805105093117101611Kỹ thuật điện2Bùi Tấn LợiT4,3-4,F3032-1770
806105093117101618Kỹ thuật điện2Võ Quang SơnT5,9-10,F3012-1772
807105093117101620Kỹ thuật điện2Võ Quang SơnT4,1-2,F4042-1770
808105093117101647Kỹ thuật điện2Lê Tấn DuyT2,9-10,E1122-1717
809105093117101648Kỹ thuật điện2Dương Ngọc ThọT4,9-10,E1162-1767
810105093117101650Kỹ thuật điện2Dương Ngọc ThọT4,7-8,E1152-1769
811105093117101653Kỹ thuật điện2Bùi Tấn LợiT5,8-9,E2052-1741
812105093117101667Kỹ thuật điện2Bùi Tấn LợiT4,1-2,F3102-1771
813105093117101668Kỹ thuật điện2Nguyễn Văn TấnT4,3-4,F3082-1767
814105093117101669Kỹ thuật điện2Võ Quang SơnT6,1-2,F1022-1735
815105093117101675Kỹ thuật điện2Võ Quang SơnT6,3-5,F3032-1452
816105093117101677Kỹ thuật điện2Lê Tấn DuyT2,7-8,E1162-1754
817105093117101679Kỹ thuật điện2Nguyễn Thị Ái NhiT2,6-7,F3072-1770
818105093117101681Kỹ thuật điện2Nguyễn Thị Ái NhiT5,6-7,H1042-1787
819105093117101683Kỹ thuật điện2Nguyễn Thị Ái NhiT5,8-10,H3032-1472
820105093117101684Kỹ thuật điện2Võ Quang SơnT2,3-5,H4012-1470
821105093117101685Kỹ thuật điện2Nguyễn Văn TấnT6,1-2,H2072-1470
822105095317101627ATN Lý thuyết mạch điện 10.5Bùi Tấn LợiT2,1-5,I2025-625
823105095317101627BTN Lý thuyết mạch điện 10.5Trần Anh TuấnT6,6-10,I2025-625
824105095317101627CTN Lý thuyết mạch điện 10.5Trần Anh TuấnT5,6-10,I2025-626
825105095317101628ATN Lý thuyết mạch điện 10.5Bùi Tấn LợiT3,1-5,I2025-626
826105095317101628BTN Lý thuyết mạch điện 10.5Trần Anh TuấnT2,1-5,I2027-826
827105095317101632ATN Lý thuyết mạch điện 10.5Trần Anh TuấnT4,1-5,I2025-624
828105095317101634ATN Lý thuyết mạch điện 10.5Trần Anh TuấnT5,1-5,I2025-613
829105095317101634BTN Lý thuyết mạch điện 10.5Trần Anh TuấnT6,1-5,I20212-1313
830105095317101634CTN Lý thuyết mạch điện 10.5Trần Anh TuấnT4,1-5,I2027-815
831105095317101635ATN Lý thuyết mạch điện 10.5Trần Anh TuấnT5,6-10,I2027-814
832105095317101635BTN Lý thuyết mạch điện 10.5Trần Anh TuấnT6,1-5,I2027-814
833105095317101635CTN Lý thuyết mạch điện 10.5Trần Anh TuấnT5,1-5,I2027-815
834105095317101657ATN Lý thuyết mạch điện 10.5Trần Anh TuấnT6,6-10,I10613-1425
835105100317101427BTN Kỹ thuật đo lường0.5Nguyễn Quang TânT2,6-10,I10310-10;17-1720
836105100317101427DTN Kỹ thuật đo lường0.5Nguyễn Quang TânT4,1-5,I1039-9;18-1820
837105100317101428ATN Kỹ thuật đo lường0.5Nguyễn Quang TânT3,1-5,I10310-10;18-1820
838105100317101428BTN Kỹ thuật đo lường0.5Nguyễn Quang TânT7,1-5,I10313-1420
839105100317101428CTN Kỹ thuật đo lường0.5Nguyễn Quang TânT2,1-5,I10310-10;17-1720
840105100317101428DTN Kỹ thuật đo lường0.5Nguyễn Quang TânT4,1-5,I10310-10;17-1719
841105100317101429ATN Kỹ thuật đo lường0.5Nguyễn Quang TânT6,1-5,I1039-9;18-1820
842105100317101429BTN Kỹ thuật đo lường0.5Nguyễn Quang TânT5,1-5,I1039-9;18-1819
843105100317101429CTN Kỹ thuật đo lường0.5Nguyễn Quang TânT3,1-5,I1039-9;17-1719
844105100317101432ATN Kỹ thuật đo lường0.5Nguyễn Quang TânT5,1-5,I10310-10;17-1719
845105100317101432BTN Kỹ thuật đo lường0.5Nguyễn Quang TânT6,1-5,I10310-10;17-1720
846105100317101432CTN Kỹ thuật đo lường0.5Nguyễn Quang TânT4,6-10,I10310-10;17-1717
847105100317101433BTN Kỹ thuật đo lường0.5Nguyễn Quang TânT3,1-5,I10315-1619
848105100317101433CTN Kỹ thuật đo lường0.5Nguyễn Quang TânT3,1-5,I10311-1220
849105100317101527ATN Kỹ thuật đo lường0.5Lê Quốc HuyT7,6-10,I10315-1620
850105100317101527BTN Kỹ thuật đo lường0.5Nguyễn Quang TânT3,6-10,I10310-10;17-1719
851105100317101527CTN Kỹ thuật đo lường0.5Nguyễn Quang TânT6,1-5,I10315-1620
852105100317101528ATN Kỹ thuật đo lường0.5Nguyễn Quang TânT3,6-10,I10315-1620
853105100317101528BTN Kỹ thuật đo lường0.5Nguyễn Quang TânT4,6-10,I10315-1620
854105100317101528CTN Kỹ thuật đo lường0.5Nguyễn Quang TânT2,6-10,I10315-1620
855105100317101529CTN Kỹ thuật đo lường0.5Nguyễn Quang TânT6,6-10,I10311-1220
856105100317101532ATN Kỹ thuật đo lường0.5Nguyễn Quang TânT2,1-5,I10315-1619
857105100317101532BTN Kỹ thuật đo lường0.5Nguyễn Quang TânT5,6-10,I10315-1620
858105100317101532CTN Kỹ thuật đo lường0.5Nguyễn Quang TânT4,6-10,I10311-1220
859105100317101532DTN Kỹ thuật đo lường0.5Nguyễn Quang TânT2,1-5,I10311-129
860105100317101534ATN Kỹ thuật đo lường0.5Nguyễn Quang TânT3,6-10,I10311-1214
861105100317101534BTN Kỹ thuật đo lường0.5Nguyễn Quang TânT5,1-5,I10311-1214
862105100317101534CTN Kỹ thuật đo lường0.5Nguyễn Quang TânT4,1-5,I10311-1213
863105100317101535ATN Kỹ thuật đo lường0.5Nguyễn Quang TânT2,6-10,I10313-1419
864105100317101535BTN Kỹ thuật đo lường0.5Nguyễn Quang TânT2,6-10,I10311-1219
865105100317101557ATN Kỹ thuật đo lường0.5Nguyễn Quang TânT5,6-10,I10311-1218
866105100317101557BTN Kỹ thuật đo lường0.5Nguyễn Quang TânT5,1-5,I10313-1414
867105102317101532ATN Điện tử công suất0.5Giáp Quang HuyT7,6-10,I30515-1623
868105102317101532CTN Điện tử công suất0.5Nguyễn Quang TânT2,1-5,I3057-820
869105102317101532DTN Điện tử công suất0.5Nguyễn Quang TânT4,1-5,I3057-819
870105102317101534ATN Điện tử công suất0.5Nguyễn Quang TânT3,6-10,I3055-614
871105102317101534BTN Điện tử công suất0.5Nguyễn Quang TânT4,6-10,I3055-614
872105102317101534CTN Điện tử công suất0.5Nguyễn Quang TânT2,1-5,I3055-613
873105102317101535ATN Điện tử công suất0.5Nguyễn Quang TânT2,6-10,I3055-619
874105102317101535BTN Điện tử công suất0.5Nguyễn Quang TânT7,1-5,I3055-619
875105102317101557ATN Điện tử công suất0.5Nguyễn Quang TânT5,6-10,I3057-820
876105102317101557BTN Điện tử công suất0.5Nguyễn Quang TânT3,6-10,I3057-820
877105103317101527ATN Máy điện 20.5Trần Anh TuấnT4,6-10,I2027-825
878105103317101527BTN Máy điện 20.5Trần Anh TuấnT3,6-10,I2027-825
879105103317101527CTN Máy điện 20.5Bùi Tấn LợiT2,6-10,I2027-822
880105103317101528ATN Máy điện 20.5Trần Anh TuấnT2,6-10,I20212-1325
881105103317101528BTN Máy điện 20.5Trần Anh TuấnT4,1-5,I20212-1326
882105103317101528CTN Máy điện 20.5Bùi Tấn LợiT2,6-10,I20210-1125
883105103317101532ATN Máy điện 20.5Trần Anh TuấnT6,1-5,I20210-1126
884105103317101532BTN Máy điện 20.5Trần Anh TuấnT5,6-10,I20210-1126
885105103317101532DTN Máy điện 20.5Trần Anh TuấnT2,1-5,I20210-1125
886105103317101534ATN Máy điện 20.5Trần Anh TuấnT3,6-10,I2029-1020
887105103317101534BTN Máy điện 20.5Trần Anh TuấnT3,6-10,I2025-621
888105103317101535ATN Máy điện 20.5Trần Anh TuấnT2,6-10,I2025-619
889105103317101535BTN Máy điện 20.5Trần Anh TuấnT6,1-5,I2025-619
890105103317101557ATN Máy điện 20.5Trần Anh TuấnT5,1-5,I20212-1319
891105106317101434ATN Truyền động điện0.5Nguyễn Quang TânT3,1-5,I3015-624
892105106317101434BTN Truyền động điện0.5Nguyễn Quang TânT5,6-10,I3015-626
893105107317101432ATN Điều khiển logic0.5Nguyễn Quang TânT5,1-5,I3057-820
894105107317101432BTN Điều khiển logic0.5Nguyễn Quang TânT6,1-5,I3057-820
895105107317101432CTN Điều khiển logic0.5Nguyễn Quang TânT4,6-10,I3057-820
896105107317101433ATN Điều khiển logic0.5Nguyễn Quang TânT3,1-5,I3057-812
897105107317101433BTN Điều khiển logic0.5Nguyễn Quang TânT6,6-10,I3057-820
898105107317101434ATN Điều khiển logic0.5Nguyễn Quang TânT4,1-5,I3055-616
899105107317101434BTN Điều khiển logic0.5Nguyễn Quang TânT6,1-5,I3055-615
900105107317101435ATN Điều khiển logic0.5Nguyễn Kim ÁnhT7,6-10,I3055-614
901105107317101435BTN Điều khiển logic0.5Nguyễn Kim ÁnhT5,1-5,I3055-614
902105115317101427ATN Cao áp0.5Lưu Ngọc AnT4,1-5,I10110-1120
903105115317101427CTN Cao áp0.5Nguyễn Thế LựcT5,6-10,I10110-1120
904105115317101427DTN Cao áp0.5Nguyễn Thế LựcT3,1-5,I10110-1119
905105115317101428ATN Cao áp0.5Lưu Ngọc AnT5,1-5,I10110-1120
906105115317101428BTN Cao áp0.5Nguyễn Văn CảT6,1-5,I10110-1119
907105115317101428CTN Cao áp0.5Nguyễn Văn CảT2,1-5,I10110-1110
908105115317101428DTN Cao áp0.5Nguyễn Văn CảT6,6-10,I10110-1119
909105115317101429ATN Cao áp0.5Nguyễn Văn CảT2,1-5,I1015-620
910105115317101429BTN Cao áp0.5Nguyễn Văn CảT3,1-5,I1015-620
911105115317101429CTN Cao áp0.5Nguyễn Văn CảT4,1-5,I1015-618
912105118317101328Thiết bị bù2Lê Thành BắcT2,1-3,H2052-1280
913105123317101328Năng lượng sạch và tái tạo2Bùi Tấn LợiT5,1-3,F4092-1282
914105129317101327Giải tích mạng điện2Nguyễn Hữu HiếuT7,3-5,F1092-1267
915105134317101634Nhập môn ngành1Dương Minh QuânT3,6-7,E3022-942
916105134317101635Nhập môn ngành1Nguyễn Kim ÁnhT2,6-7,E2082-943
917105135317101471Điện công trình2Phan Văn HiềnT2,7-8,F2082-1722
918105135317101472Điện công trình2Nguyễn Thị Ái NhiT2,9-10,F2082-1743
919105136217101405CS Truyền động điện2Giáp Quang HuyT2,3-5,F3092-8;13-1874
920105136217101505CS Truyền động điện2Giáp Quang HuyT4,6-7,H2052-1775
921105136317101627LT Mạch điện 12Hoàng DũngT5,3-4,H1062-1761
922105136317101628LT Mạch điện 12Hoàng DũngT5,1-2,H1072-1761
923105136317101632LT Mạch điện 12Phan Văn HiềnT2,9-10,F2092-1763
924105136317101634LT Mạch điện 12Phan Văn HiềnT6,7-8,E2072-1742
925105136317101635LT Mạch điện 12Phan Văn HiềnT6,9-10,E2082-1743
926105136317101657Lý thuyết Mạch điện 12Phan Văn HiềnT5,6-7,H1072-1426
927105139017101527ATN Điện tử CS & Truyền động điện0.5Giáp Quang HuyT2,6-10,I30513-1420
928105139017101527BTN Điện tử CS & Truyền động điện0.5Giáp Quang HuyT7,6-10,I30513-1420
929105139017101527CTN Điện tử CS & Truyền động điện0.5Nguyễn Quang TânT6,1-5,I30513-1420
930105139017101528ATN Điện tử CS & Truyền động điện0.5Nguyễn Quang TânT4,1-5,I30513-1420
931105139017101528BTN Điện tử CS & Truyền động điện0.5Nguyễn Quang TânT3,6-10,I30513-1421
932105139017101528CTN Điện tử CS & Truyền động điện0.5Nguyễn Quang TânT4,6-10,I30513-1420
933105139017101529CTN Điện tử CS & Truyền động điện0.5Nguyễn Quang TânT4,1-5,I30515-1617
934105139317101527Máy điện 22Phan Văn HiềnT4,4-5,F1062-1771
935105139317101528Máy điện 22Võ Quang SơnT2,1-2,H2022-1776
936105139317101532Máy điện 22Phan Văn HiềnT3,1-2,E1152-1753
937105139317101534Máy điện 22Phan Văn HiềnT3,3-5,E2052-1242
938105139317101535Máy điện 22Bùi Tấn LợiT6,7-9,H1022-1239
939105139317101557Máy điện 22Trần Văn ChínhT4,6-7,F1062-1742
940105140317101527An toàn điện1Trịnh Trung HIếuT3,4-5,E1142-972
941105140317101528An toàn điện1Lưu Ngọc AnT3,1-2,H4022-980
942105140317101532An toàn điện1Nguyễn Văn TiếnT2,8-9,F1032-969
943105140317101534An toàn điện1Trịnh Trung HIếuT3,1-2,E2052-943
944105141317101432Thiết bị điện2Nguyễn Văn TấnT3,9-10,E4042-1755
945105141317101433Thiết bị điện2Võ Như TiếnT5,6-7,H1032-1750
946105141317101435Thiết bị điện2Võ Như TiếnT4,1-2,H1022-1428
947105141317101557Thiết bị điện2Lê Thành BắcT2,4-5,H1082-1750
948105142317101427Truyền động điện2Giáp Quang HuyT3,8-10,F2036-1867
949105142317101428Truyền động điện2Giáp Quang HuyT3,6-7,F2062-5;10-1851
950105142317101429Truyền động điện2Lê Tiến DũngT4,8-10,F2072-9;14-1864
951105142317101532Truyền động điện2Lê Tiến DũngT2,6-7,F1032-1770
952105143317101427KT cao áp và vật liệu điện3Phan Đình ChungT6,7-10,F2036-1873
953105143317101428KT cao áp và vật liệu điện3Trịnh Trung HIếuT5,1-4,F2062-5;10-1859
954105143317101429KT cao áp và vật liệu điện3Đoàn Anh TuấnT2,7-10,H2052-9;14-1861
955105143317101557KT cao áp và vật liệu điện3Lưu Ngọc AnT6,8-10,E1152-1726
956105144317101427Bảo vệ rơle & tự động hóa HTĐ3Đoàn Ngọc Minh TúT2,1-4,F2036-1878
957105144317101428Bảo vệ rơle & tự động hóa HTĐ3Lê Kim HùngT2,7-10,F1062-5;10-1863
958105144317101429Bảo vệ rơle & tự động hóa HTĐ3Đoàn Ngọc Minh TúT6,7-10,F2062-9;14-1875
959105144317101434Bảo vệ rơle & tự động hóa HTĐ3Lê VânT5,1-4,A1412-1432
960105145317101427Kỹ thuật đo lường2Lê Quốc HuyT4,8-10,F2066-1871
961105145317101428Kỹ thuật đo lường2Lê Quốc HuyT6,1-3,F2062-5;10-1865
962105145317101429Kỹ thuật đo lường2Lê Quốc HuyT4,6-7,F2072-9;14-1857
963105145317101432Kỹ thuật đo lường2Nguyễn Hoàng MaiT2,9-10,H1082-1735
964105145317101433Kỹ thuật đo lường2Nguyễn Hoàng MaiT2,7-8,H3032-1719
965105145317101527Kỹ thuật đo lường2Trương Thị Bích ThanhT5,3-4,F2082-1770
966105145317101528Kỹ thuật đo lường2Lê Quốc HuyT5,1-2,F3012-1783
967105145317101532Kỹ thuật đo lường2Nguyễn Hoàng MaiT5,1-2,F1082-1761
968105145317101534Kỹ thuật đo lường2Trương Thị Bích ThanhT2,7-9,E2052-1241
969105145317101535Kỹ thuật đo lường2Nguyễn Hoàng MaiT4,7-9,E2052-1238
970105145317101557Kỹ thuật đo lường2Lê Quốc HuyT3,1-2,H1042-1732
971105146317101427Thực tập công nhân2Khoa Điện2-576
972105146317101428Thực tập công nhân2Khoa Điện6-956
973105146317101429Thực tập công nhân2Khoa Điện10-1364
974105146317101432Thực tập công nhân2Khoa Điện14-172
975105146317101433Thực tập công nhân2Khoa Điện14-170
976105146317101435Thực tập công nhân2Khoa Điện19-2228
977105147317101434Phần điện trong NM điện và trạm biến áp3Phạm Văn KiênT4,7-10,E4022-1430
978105148317101434ĐA Phần điện trong NM điện và trạm biến áp2Phạm Văn KiênT3,7-8,XP2-1430
979105151317101327Thực tập Tốt nghiệp (HTD)2Khoa Điện18-230
980105152317101328Thực tập Tốt nghiệp (DCN)2Khoa Điện18-230
981105153317101329Thực tập Tốt nghiệp (DTD)2Khoa Điện18-230
982105153317101332Thực tập Tốt nghiệp (TDH)2Khoa Điện18-230
983105153317101333Thực tập Tốt nghiệp (TDH)2Khoa Điện18-230
984105154317101327Vận hành hệ thống điện2Ngô Văn DưỡngT2,1-3,F2072-1277
985105157217101332Kỹ thuật robot2Nguyễn Hoàng MaiT6,7-9,H3022-1266
986105157217101333Kỹ thuật robot2Nguyễn Hoàng MaiT3,7-9,H3052-1252
987105160017101435Điều khiển truyền động điện3Đoàn Quang VinhT2,7-10,H1022-1428
988105161017101435ĐA Tổng hợp hệ thống truyền động điện2Lê Tiến DũngT3,4-5,XP2-1428
989105161317101435Xử lý tín hiệu số3Nguyễn Hoàng MaiT7,1-4,H1022-1428
990105162017101332Hệ thống thời gian thực2Ngô Đình ThanhT2,1-3,H3062-1251
991105162017101333Hệ thống thời gian thực2Ngô Đình ThanhT4,7-9,H3072-1252
992105163017101332Điều khiển hệ phi tuyến2Nguyễn Anh DuyT4,1-3,H2042-1247
993105163017101333Điều khiển hệ phi tuyến2Nguyễn Anh DuyT7,3-5,H1042-1238
994105165017101432Điều khiển logic2Trần Thái Anh ÂuT5,8-9,H1032-1760
995105165017101433Điều khiển logic2Nguyễn Kim ÁnhT3,1-2,H3012-1757
996105165017101434Điều khiển logic2Nguyễn Kim ÁnhT6,6-7,E301A2-1430
997105165317101522Trang bị điện2Nguyễn Quốc ĐịnhT6,1-2,F1032-1770
998105165317101525Trang bị điện2Nguyễn Quốc ĐịnhT6,3-4,F1082-1760
999105220017101653ATN kỹ thuật điện1Nguyễn Thế LựcT6,1-5,I10610-1114
1000105220017101653BTN kỹ thuật điện1Nguyễn Thế LựcT3,6-10,I10610-1114
1001105220017101653CTN kỹ thuật điện1Nguyễn Thế LựcT4,1-5,I10610-1113
1002105225317101634Phương trình vi phân3Nguyễn Duy Thái SơnT4,7-9,E3022-1741
1003105225317101635Phương trình vi phân3Lê Hải TrungT3,7-9,E2082-1743
1004105229317101534Thực tập Công nhân & nhận thức2Khoa Điện14-1741
1005105229317101535Thực tập Công nhân & nhận thức2Khoa Điện14-1738
1006105231317101535Kỹ thuật xung số2Trần Đình Khôi QuốcT2,1-5,E2052-1238
1007106001317101638Cấu kiện điện tử3Dư Quang BìnhT3,1-4,B1112-1452
1008106001317101639Cấu kiện điện tử3Phan Trần Đăng KhoaT7,1-4,H3072-1469
1009106002317101638Lý thuyết mạch điện tử 13Nguyễn Quang Như QuỳnhT2,2-5,F4082-1438
1010106002317101639Lý thuyết mạch điện tử 13Nguyễn Quang Như QuỳnhT6,7-10,F4082-1460
1011106003317101638ATN Cấu kiện điện tử1Vũ Vân ThanhT5,6-10,C1207-7;9-1126
1012106003317101638BTN Cấu kiện điện tử1Vũ Vân ThanhT4,6-10,C1207-7;9-1134
1013106003317101639ATN Cấu kiện điện tử1Vũ Vân ThanhT3,6-10,C1207-7;9-1132
1014106003317101639BTN Cấu kiện điện tử1Vũ Vân ThanhT6,1-5,C1207-7;9-1116
1015106010317101538ATN Kỹ thuật số1Vũ Vân ThanhT2,1-5,C1203-635
1016106010317101538BTN Kỹ thuật số1Vũ Vân ThanhT3,1-5,C1203-632
1017106010317101539ATN Kỹ thuật số1Vũ Vân ThanhT4,6-10,C1203-635
1018106010317101539BTN Kỹ thuật số1Vũ Vân ThanhT5,1-5,C1203-635
1019106010317101540ATN Kỹ thuật số1Vũ Vân ThanhT6,6-10,C1203-635
1020106010317101540BTN Kỹ thuật số1Vũ Vân ThanhT2,6-10,C1203-613
1021106013317101438Kỹ thuật xung2Nguyễn Văn PhòngT5,1-2,H2072-1750
1022106016217101457Kỹ thuật vi xử lý3Hồ Viết ViệtT7,1-4,H3022-1429
1023106019317101538ATH Kỹ thuật lập trình1Trần Văn LícT2,1-5,C20910-1343
1024106019317101539ATH Kỹ thuật lập trình1Trần Văn LícT2,6-10,C20910-1350
1025106019317101540ATH Kỹ thuật lập trình1Trần Văn LícT6,6-10,C20910-1345
1026106019317101540BTH Kỹ thuật lập trình1Trần Văn LícT5,1-5,C20910-1346
1027106019317101641ATH Kỹ thuật lập trình1Trần Văn LícT3,1-5,C20910-1333
1028106019317101642ATH Kỹ thuật lập trình1Trần Văn LícT5,6-10,C20910-1331
1029106022317101440Cấu trúc dữ liệu2Ngô Minh TríT5,7-8,E4012-1744
1030106022317101440BCấu trúc dữ liệu2Ngô Minh TríT3,1-2,F1102-1744
1031106028317101438ATN Kỹ thuật xung1Vũ Vân ThanhT4,1-5,C1203-616
1032106028317101438BTN Kỹ thuật xung1Vũ Vân ThanhT3,6-10,C1203-619
1033106032317101440Xử lý tín hiệu số 13Hồ Phước TiếnT7,7-9,F3022-1776
1034106040317101440Truyền số liệu2Ngô Minh TríT5,9-10,E4012-1774
1035106049317101338Điện tử y sinh2Nguyễn Văn PhòngT6,7-9,H2042-1264
1036106049317101341Điện tử y sinh2Nguyễn Thị Anh ThưT4,7-9,H1012-1257
1037106050317101438Điều khiển logic2Lê XứngT2,4-5,H2072-1732
1038106051317101338Chuyên đề (KTDT)2Huỳnh Việt ThắngT4,7-9,H2012-1238
1039106054317101439Kỹ thuật anten2Nguyễn Văn CườngT5,7-8,E4022-1749
1040106055317101339Thông tin sợi quang2Tăng Tấn ChiếnT5,7-9,H1062-1252
1041106056317101338Kỹ thuật chuyển mạch2Nguyễn Duy Nhật ViễnT7,1-3,F3092-1243
1042106056317101339Kỹ thuật chuyển mạch2Nguyễn Duy Nhật ViễnT4,7-9,H2022-1251
1043106057317101339Thông tin vi ba vệ tinh2Nguyễn Văn TuấnT2,7-9,H1072-1252
1044106066317101340Chuyên đề (KTMT)2Huỳnh Việt ThắngT5,7-9,H2022-1226
1045106066317101341Chuyên đề (KTMT)2Huỳnh Việt ThắngT2,7-9,H2032-1258
1046106075217101538Kỹ thuật mạch điện tử 23Nguyễn Văn TuấnT3,7-9,F1062-1771
1047106075217101539Kỹ thuật mạch điện tử 23Nguyễn Văn TuấnT6,3-5,H2032-1773
1048106075217101540Kỹ thuật mạch điện tử 23Nguyễn Thị Anh ThưT3,7-9,F1032-1747
1049106076317101339Thông tin di động2Nguyễn Lê HùngT6,7-9,H3032-1258
1050106076317101340Thông tin di động2Nguyễn Duy Nhật ViễnT7,7-9,F3012-1245
1051106076317101341Thông tin di động2Nguyễn Duy Nhật ViễnT3,1-3,H2032-1225
1052106085217101438AĐA KT mạch điện tử2Nguyễn Quang Như QuỳnhT4,7-8,XP2-1730
1053106085217101438BĐA KT mạch điện tử2Nguyễn Quang Như QuỳnhT4,9-10,XP2-1730
1054106085217101440AĐA KT mạch điện tử2Nguyễn Duy Nhật ViễnT2,1-2,XP2-1730
1055106085217101440BĐA KT mạch điện tử2Nguyễn Duy Nhật ViễnT2,3-4,XP2-1722
1056106097217101538ATN Kỹ thuật mạch điện tử1Vũ Vân ThanhT2,1-5,C12012-1529
1057106097217101538BTN Kỹ thuật mạch điện tử1Vũ Vân ThanhT4,6-10,C12012-1536
1058106097217101539ATN Kỹ thuật mạch điện tử1Vũ Vân ThanhT5,6-10,C12012-1534
1059106097217101539BTN Kỹ thuật mạch điện tử1Vũ Vân ThanhT6,6-10,C12012-1536
1060106097217101540ATN Kỹ thuật mạch điện tử1Vũ Vân ThanhT3,1-5,C12012-1536
1061106097217101540BTN Kỹ thuật mạch điện tử1Vũ Vân ThanhT4,1-5,C12012-1531
1062106104317101438ATN Đo lường điện tử1Vũ Vân ThanhT2,6-10,C1207-7;10-11;16-1613
1063106104317101438BTN Đo lường điện tử1Vũ Vân ThanhT4,1-5,C1207-7;10-11;16-1611
1064106105317101438ATN Điều khiển logic1Lê XứngT5,6-10,C121B5-820
1065106105317101438CTN Điều khiển logic1Lê XứngT6,1-5,C121B5-810
1066106106217101522KT điện tử2Dư Quang BìnhT6,3-4,F1032-1751
1067106106217101525KT điện tử2Dư Quang BìnhT6,1-2,F1082-1742
1068106106217101614KT điện tử2Lê XứngT2,1-3,E3032-1429
1069106106217101615KT điện tử2Lê XứngT4,7-9,H1022-1424
1070106107217101505Kỹ thuật xung số3Nguyễn Văn PhòngT2,7-9,F1082-1775
1071106116217101638Nhập môn ngành2Hoàng Lê Uyên ThụcT7,4-5,TuÇn 1616-1634
1072106116217101639Nhập môn ngành2Hoàng Lê Uyên ThụcT2,3-4,TuÇn 1616-1659
1073106116217101641Nhập môn ngành2Hoàng Lê Uyên ThụcT6,7-8,TuÇn 1515-1533
1074106116217101642Nhập môn ngành2Hoàng Lê Uyên ThụcT6,9-10,TuÇn 1515-1531
1075106117317101405AĐA Điện tử ƯD2Nguyễn Văn PhòngT3,1-3,XP2-8;13-1828
1076106117317101405BĐA Điện tử ƯD2Nguyễn Văn PhòngT5,3-5,XP2-8;13-1828
1077106117317101405CĐA Điện tử ƯD2Nguyễn Văn PhòngT7,1-3,A1232-8;13-1823
1078106118017101538Kỹ thuật số3Huỳnh Việt ThắngT4,3-5,H2052-1773
1079106118017101539Kỹ thuật số3Huỳnh Việt ThắngT2,2-4,F3062-1771
1080106118017101540Kỹ thuật số3Huỳnh Việt ThắngT7,2-4,F2082-1755
1081106119017101538Tín hiệu và hệ thống3Bùi Thị Minh TúT7,2-4,F2062-1770
1082106119017101539Tín hiệu và hệ thống3Bùi Thị Minh TúT4,1-3,H2062-1771
1083106119017101540Tín hiệu và hệ thống3Bùi Thị Minh TúT5,8-10,F1072-1756
1084106120017101538ATN Tín hiệu & Hệ thống1Mạc Như MinhT5,6-10,C20914-1750
1085106120017101538BTN Tín hiệu & Hệ thống1Mạc Như MinhT4,6-10,C20914-1739
1086106120017101539ATN Tín hiệu & Hệ thống1Mạc Như MinhT3,1-5,C20914-1744
1087106120017101539BTN Tín hiệu & Hệ thống1Mạc Như MinhT5,1-5,C20914-1750
1088106120017101540ATN Tín hiệu & Hệ thống1Mạc Như MinhT6,1-5,C20914-1729
1089106122017101538Kỹ thuật lập trình2Nguyễn Duy Nhật ViễnT4,1-2,H2052-1785
1090106122017101539Kỹ thuật lập trình2Nguyễn Duy Nhật ViễnT4,4-5,H2062-1784
1091106122017101540Kỹ thuật lập trình2Nguyễn Duy Nhật ViễnT5,6-7,F1072-1774
1092106122017101641Kỹ thuật lập trình2Nguyễn Duy Nhật ViễnT6,1-2,E3032-1434
1093106122017101642Kỹ thuật lập trình2Nguyễn Duy Nhật ViễnT6,3-5,E2062-1432
1094106123017101438Tổ chức máy tính3Hồ Viết ViệtT5,3-5,H2072-1749
1095106123017101439Tổ chức máy tính3Hồ Viết ViệtT4,1-3,F1092-1755
1096106123017101440Tổ chức máy tính3Hồ Viết ViệtT6,1-3,F3072-1751
1097106124017101439Điện tử thông tin2Nguyễn Văn TuấnT6,1-2,H2042-1764
1098106125017101439Lý thuyết thông tin2Bùi Thị Minh TúT6,3-4,H2042-1760
1099106126017101439Thông tin số2Hoàng Lê Uyên ThụcT4,4-5,F1092-1751
1100106128017101438Đo lường điện tử2Dư Quang BìnhT2,2-3,H2072-1727
1101106130017101457Thực tập Công nhân điện tử2.5Khoa Điện17-2130
1102106133017101439Kỹ thuật Siêu cao tần2Nguyễn Văn CườngT5,9-10,E4022-1753
1103106137017101340Xử lý ảnh2Hồ Phước TiếnT3,1-3,H2022-1259
1104106137017101341Xử lý ảnh2Hồ Phước TiếnT5,7-9,H2012-1261
1105106139017101339Thực tập Tốt nghiệp (KTVT)2Khoa Điện tử - VT17-220
1106106140017101338Thực tập Tốt nghiệp (KTDT)2Khoa Điện tử - VT17-220
1107106141017101340Thực tập Tốt nghiệp (KTMT)2Khoa Điện tử - VT17-220
1108106141017101341Thực tập Tốt nghiệp (KTMT)2Khoa Điện tử - VT17-220
1109106142017101339AĐA CN Viễn thông2Hoàng Lê Uyên ThụcT6,2-4,XP2-1224
1110106142017101339BĐA CN Viễn thông2Hoàng Lê Uyên ThụcT5,2-4,XP2-1230
1111106143017101338AĐA CN Điện tử2Huỳnh Việt ThắngT3,2-4,XP2-1219
1112106143017101338BĐA CN Điện tử2Huỳnh Việt ThắngT6,2-4,XP2-1219
1113106144017101340AĐA CN Máy tính2Khoa Điện tử - VTT3,7-9,XP2-1222
1114106144017101340BĐA CN Máy tính2Khoa Điện tử - VTT7,1-3,XP2-1225
1115106144017101341AĐA CN Máy tính2Khoa Điện tử - VTT4,1-3,XP2-1214
1116106144017101341BĐA CN Máy tính2Khoa Điện tử - VTT6,1-3,XP2-1222
1117106146317101457ATN KT Vi xử lý1Trần Văn LícT3,6-10,C20910-1330
1118106157017101439BTN kỹ thuật Siêu cao tần1Mạc Như MinhT3,6-10,C2093-638
1119106159017101339XL Tín hiệu ngẫu nhiên2Nguyễn Văn CườngT3,7-9,H3082-1253
1120106164017101338Thiết kế hệ thống nhúng2Hồ Viết ViệtT3,7-9,H3072-1257
1121106164017101340Thiết kế hệ thống nhúng2Hồ Viết ViệtT4,7-9,H1082-1223
1122106164017101341Thiết kế hệ thống nhúng2Hồ Viết ViệtT6,7-9,H3052-1239
1123106190317101538Trường điện từ3Tăng Tấn ChiếnT2,7-9,F1072-1760
1124106190317101539Trường điện từ3Tăng Tấn ChiếnT3,7-9,F1072-1769
1125106190317101540Trường điện từ3Tăng Tấn ChiếnT4,7-9,F1072-1737
1126106191017101741Kỹ năng mềm 12Nguyễn Tấn HưngT6,3-5,E3029-210
1127106193017101641Vật liệu điện tử2Phan Trần Đăng KhoaT5,1-2,H1022-1433
1128106193017101642Vật liệu điện tử2Phan Trần Đăng KhoaT5,3-5,H1022-1431
1129106194017101641Kiến tập nghề nghiệp1Khoa Điện17-1733
1130106194017101642Kiến tập nghề nghiệp1Khoa Điện17-1731
1131106195017101641Toán chuyên ngành4Nguyễn Văn CườngT2,1-5,E3022-1433
1132106195017101642Toán chuyên ngành4Nguyễn Văn CườngT4,1-5,A1342-1431
1133107001317101450Tinh thể học2Phạm Cẩm NamT2,6-7,B1022-1725
1134107004317101550CS thiết kế nhà máy2Nguyễn Văn DũngT7,1-2,H2082-1766
1135107006317101451Thiết kế mô phỏng2Lê Thị Như ÝT5,7-8,F2032-1725
1136107006317101452Thiết kế mô phỏng2Lê Thị Như ÝT5,9-10,F2032-1765
1137107007317101748CS lý thuyết hoá học2Phạm Cẩm NamT2,8-10,F4019-210
1138107007317101750CS lý thuyết hoá học2Dương Thế HyT2,6-7,F4019-210
1139107007317101752CS lý thuyết hoá học2Lê Minh ĐứcT5,3-5,E4019-210
1140107012317101548ATN Hoá sinh 11Võ Công TuấnT3,6-10,A1249-1224
1141107012317101548BTN Hoá sinh 11Võ Công TuấnT6,6-10,A1249-1225
1142107014317101448Kỹ thuật sinh học phân tử2Nguyễn Hoàng MinhT2,9-10,B2042-1737
1143107021317101545Quá trình và thiết bị truyền nhiệt2Lê Ngọc TrungT3,3-4,E1162-1752
1144107021317101546Quá trình và thiết bị truyền nhiệt2Lê Ngọc TrungT3,1-2,E1172-1762
1145107021317101548Quá trình và thiết bị truyền nhiệt2Phạm Đình HòaT4,3-5,H3082-1455
1146107021317101550Quá trình và thiết bị truyền nhiệt2Phạm Đình HòaT4,1-2,H3022-1762
1147107021317101552Quá trình và thiết bị truyền nhiệt2Phạm Đình HòaT5,1-2,F1072-1469
1148107024317101548ATN Quá trình & TB CN hoá học1Nguyễn Kim SơnT6,6-10,D1109-1224
1149107024317101548BTN Quá trình & TB CN hoá học1Nguyễn Kim SơnT4,6-10,D1109-1225
1150107024317101548CTN Quá trình & TB CN hoá học1Nguyễn Kim SơnT3,6-10,D1109-1222
1151107025317101452AĐA quá trình và thiết bị2Lê Ngọc TrungT5,1-2,XP2-1719
1152107025317101452BĐA quá trình và thiết bị2Lê Ngọc TrungT5,3-4,XP2-1725
1153107025317101452CĐA quá trình và thiết bị2Lê Ngọc TrungT6,1-2,XP2-1724
1154107039317101450Hóa lý silicat 13Nguyễn Văn DũngT2,8-10,B1022-1725
1155107040317101450Hóa lý silicat 23Phạm Cẩm NamT6,8-10,B1022-1724
1156107044317101350BTN Công nghệ sản xuất gốm sứ1Võ Thị Thu HiềnT5,1-5,D1113-622
1157107047317101350Vật liệu chịu lửa3Nguyễn Văn DũngT3,1-5,B3042-120
1158107048317101450Thiết bị nhiệt 13Nguyễn DânT4,7-9,B1022-1725
1159107049317101450Thiết bị nhiệt 23Nguyễn DânT3,8-10,B1022-1724
1160107063317101352Dầu nhờn, mỡ, phụ gia2Nguyễn Thị Diệu HằngT6,7-9,H2022-1243
1161107067317101352Sản phẩm dầu mỏ TP2Trương Hữu TrìT3,3-5,H1062-1242
1162107068317101451Hóa học cao phân tử2Đoàn Thị Thu LoanT3,7-10,B30410-1723
1163107071317101451Kỹ thuật sản xuất nhựa3Phan Thế AnhT2,1-3,B1022-1723
1164107072317101451ATN Kỹ thuật sản xuất nhựa1Nguyễn Kim SơnT5,1-5,D20710-1310
1165107074317101451Kỹ thuật gia công cao su3Phan Thị Thúy HằngT6,1-3,B1022-1722
1166107078317101351Phân tích polime2Đoàn Thị Thu LoanT5,1-4,B304; T7,1-4,F4069-120
1167107080317101351ATN Công nghệ sơn, vecni0.5Nguyễn Kim SơnT5,6-10,D2078-915
1168107080317101351BTN Công nghệ sơn, vecni0.5Nguyễn Kim Sơn8-913
1169107111317101350Chuyên đề bêtông2Nguyễn DânT2,3-5,H1072-1221
1170107120317101345Kỹ thuật sấy và lạnh2Đặng Minh NhậtT6,1-3,F2072-1267
1171107132317101345ATN Chế biến rau quả0.5Huỳnh ĐứcT4,6-10,D10319
1172107132317101345BTN Chế biến rau quả0.5Huỳnh ĐứcT5,6-10,D10319
1173107132317101345CTN Chế biến rau quả0.5Huỳnh ĐứcT6,6-10,D1037
1174107132317101345DTN Chế biến rau quả0.5Huỳnh ĐứcT2,1-5,D10319
1175107133317101345CNCB đường - bánh kẹo2Trương Thị Minh HạnhT5,1-3,F2072-1268
1176107134317101345ATN CN chế biến đường- bánh kẹo0.5Huỳnh ĐứcT4,6-10,D1038-920
1177107134317101345BTN CN chế biến đường- bánh kẹo0.5Huỳnh ĐứcT5,6-10,D1038-920
1178107134317101345CTN CN chế biến đường- bánh kẹo0.5Huỳnh ĐứcT6,6-10,D1038-913
1179107134317101345DTN CN chế biến đường- bánh kẹo0.5Huỳnh ĐứcT2,1-5,D1038-915
1180107148317101348CN dược phẩm2Trương Thị Minh HạnhT3,1-3,H2042-1247
1181107149317101348CN sinh học BVMT3Đoàn Thị Hoài NamT5,1-5,H3022-1249
1182107150317101348ATN Sinh học bảo vệ môi trường1Võ Công TuấnT4,6-10,A1249-1223
1183107150317101348BTN Sinh học bảo vệ môi trường1Võ Công TuấnT5,6-10,A1249-1224
1184107151317101348Sinh học thực phẩm2Trương Thị Minh HạnhT2,1-3,H3072-1249
1185107156317101348Sinh hoá miễn dịch2Đoàn Thị Hoài NamT6,1-3,H3022-1248
1186107160317101445Quản lý chất lượng thực phẩm2Khoa HóaT7,1-2,F4072-1752
1187107160317101446Quản lý chất lượng thực phẩm2Khoa HóaT7,3-4,F4072-1749
1188107174317101350AĐA công nghệ 2 (Silicat)2Khoa HóaT3,7-9,XP2-1210
1189107174317101350BĐA công nghệ 2 (Silicat)2Khoa HóaT4,7-9,XP2-121
1190107174317101350CĐA công nghệ 2 (Silicat)2Khoa HóaT5,7-9,XP2-1210
1191107177317101351AĐA công nghệ 2 (Polime)2Khoa HóaT6,7-9,XP2-127
1192107177317101351BĐA công nghệ 2 (Polime)2Khoa HóaT2,7-9,XP2-1210
1193107177317101351CĐA công nghệ 2 (Polime)2Khoa HóaT3,7-9,XP2-1210
1194107180317101352AĐA Công nghệ 2 (H5)2Nguyễn Đình LâmT6,1-3,XP2-126
1195107180317101352BĐA Công nghệ 2 (H5)2Lê Thị Như ÝT3,7-9,XP2-126
1196107180317101352CĐA Công nghệ 2 (H5)2Trương Hữu TrìT3,1-3,XP2-126
1197107180317101352DĐA Công nghệ 2 (H5)2Nguyễn Thị Diệu HằngT5,7-9,XP2-126
1198107180317101352EĐA Công nghệ 2 (H5)2Nguyễn Thị Thanh XuânT7,1-3,XP2-125
1199107180317101352FĐA Công nghệ 2 (H5)2Nguyễn Đình Minh TuấnT2,1-3,XP2-126
1200107180317101352GĐA Công nghệ 2 (H5)2Đặng Kim HoàngT4,8-10,XP2-126
1201107198217101552ATN Hoá lý1Huỳnh Thị Thanh ThắngT2,1-5,D1099-1210
1202107198217101552BTN Hoá lý1Huỳnh Thị Thanh ThắngT3,1-5,D1099-1218
1203107198217101552CTN Hoá lý1Huỳnh Thị Thanh ThắngT4,1-5,D1099-1217
1204107198217101552DTN Hoá lý1Huỳnh Thị Thanh ThắngT5,6-10,D1099-1218
1205107213217101550Vật liệu học đại cương2Nguyễn Văn DũngT7,3-4,H2082-1753
1206107217317101350ATN CNSX Vật liệu chịu lửa1Võ Thị Thu HiềnT5,1-5,D1118-1122
1207107218317101350BTN Chuyên đề bêtông1Võ Thị Thu HiềnT4,6-10,D1118-1121
1208107221317101452Nhiệt động học ƯD2Nguyễn Thị Thanh XuânT3,7-8,F3032-1770
1209107222317101451Kỹ thuật SX xenlulo và giấy2Phạm Ngọc TùngT4,6-7,B2042-1711
1210107225317101351Phụ gia trong CN polime2Lê Minh ĐứcT6,1-3,B2072-1227
1211107227317101351Vật liệu nano trong CN polime2Lê Minh ĐứcT4,8-10,B3042-1227
1212107230317101452Chưng cất đa cấu tử2Nguyễn Thị Thanh XuânT3,9-10,F3032-1771
1213107233317101352Khống chế và ĐK quá trình2Nguyễn Đình LâmT4,3-5,H3012-1269
1214107240317101545ATN Hoá sinh thực phẩm1Bộ môn Hóa TPT2,1-5,D10513-1620
1215107240317101545BTN Hoá sinh thực phẩm1Bộ môn Hóa TPT3,6-10,D10513-1619
1216107240317101545CTN Hoá sinh thực phẩm1Bộ môn Hóa TPT6,1-5,D10513-1620
1217107240317101545DTN Hoá sinh thực phẩm1Bộ môn Hóa TPT5,6-10,D10513-1620
1218107240317101546ATN Hoá sinh thực phẩm1Bộ môn Hóa TPT4,6-10,D10513-1620
1219107240317101546BTN Hoá sinh thực phẩm1Bộ môn Hóa TPT6,6-10,D10513-166
1220107240317101546CTN Hoá sinh thực phẩm1Bộ môn Hóa TPT2,6-10,D10513-1618
1221107252317101448AĐA Công nghệ 12Khoa HóaT5,7-8,XP2-1717
1222107252317101448BĐA Công nghệ 12Khoa HóaT5,9-10,XP2-1720
1223107253317101348AĐA Công nghệ 22Khoa HóaT3,7-9,XP2-1217
1224107253317101348BĐA Công nghệ 22Khoa HóaT4,8-10,XP2-1217
1225107253317101348CĐA Công nghệ 22Khoa HóaT5,8-10,XP2-1215
1226107256317101653Hóa hữu cơ3Đoàn Thị Thu LoanT3,1-2,E401; T4,7-10,E20610-1741
1227107257017101645Nhập môn ngành CNTP2Trần Thế TruyềnT5,7-8,TuÇn 1515-1567
1228107257017101747Nhập môn ngành CNTP2Trần Thế TruyềnT2,7-9,TuÇn 2020-200
1229107257217101685Kỹ thuật hóa2Phạm Đình HòaT2,1-2,H1042-1449
1230107258017101552Nhập môn ngành KTDK2Nguyễn Đình LâmT7,1-3,TuÇn 1515-1570
1231107258217101548Nhập môn ngành CNSH2Đặng Đức LongT5,1-3,TuÇn 1515-1553
1232107259217101579Vi sinh & quá trình vi sinh vật2Lê Lý Thùy TrâmT5,7-8,F2072-1454
1233107259217101581Vi sinh & quá trình vi sinh vật2Lê Lý Thùy TrâmT5,9-10,F2082-1760
1234107260217101579Quá trình chuyển khối3Huỳnh Anh HoàngT3,7-9,F3072-1753
1235107260217101581Quá trình chuyển khối3Huỳnh Anh HoàngT2,1-3,H3082-1754
1236107261217101648ATN Hóa vô cơ0.5Võ Thị Thu HiềnT3,1-5,D1116-726
1237107261217101648BTN Hóa vô cơ0.5Võ Thị Thu HiềnT4,1-5,D1116-725
1238107262217101648Hóa vô cơ2Nguyễn DânT2,1-2,H1032-1749
1239107262217101745Hóa vô cơ2Nguyễn DânT7,3-5,F1069-210
1240107262217101747Hóa vô cơ2Nguyễn Văn DũngT6,7-9,E4019-190
1241107263217101653ATN Hóa hữu cơ1Dương Thị Hồng PhấnT6,1-5,khu D13-1614
1242107263217101653BTN Hóa hữu cơ1Dương Thị Hồng PhấnT4,1-5,khu D13-1614
1243107263217101653CTN Hóa hữu cơ1Dương Thị Hồng PhấnT5,1-5,khu D13-1613
1244107264217101645Hóa lý 13Lê Ngọc TrungT7,1-4,F3082-1471
1245107264217101647Hóa lý 13Lê Ngọc TrungT2,6-8,E1122-1717
1246107264217101648Hóa lý 13Lê Ngọc TrungT6,8-10,F2082-1765
1247107264217101650Hóa lý 13Lê Ngọc TrungT6,3-5,F3022-1768
1248107266317101548Hóa sinh 12Bùi Xuân ĐôngT2,1-3,F4032-1452
1249107267317101548Quá trình & thiết bị truyền chất2Lê Ngọc TrungT4,1-2,H3082-1458
1250107267317101550Quá trình & thiết bị truyền chất2Lê Ngọc TrungT4,3-5,H3022-1765
1251107268317101445Phương pháp tính3Đặng Minh NhậtT4,7-9,B2112-1760
1252107268317101545Phương pháp tính3Đặng Minh NhậtT6,7-9,F1102-1752
1253107268317101546Phương pháp tính3Phạm Thị Đoan TrinhT5,1-3,H4022-1740
1254107268317101548Phương pháp tính3Phạm Thị Đoan TrinhT3,1-4,E1132-1439
1255107269317101548Sinh học đại cương3Lê Lý Thùy TrâmT6,1-4,E1172-1451
1256107271317101545Hóa phân tích2Bùi Xuân VữngT4,3-4,F4082-1755
1257107271317101546Hóa phân tích2Bùi Xuân VữngT4,1-2,F4092-1756
1258107271317101550Hóa phân tích2Bùi Xuân VữngT5,1-2,H2032-1761
1259107272317101545ATN hóa phân tích1Lê Thị Tuyết AnhT2,1-5,D2055-820
1260107272317101545BTN hóa phân tích1Lê Thị Tuyết AnhT3,6-10,D2055-819
1261107272317101545CTN hóa phân tích1Lê Thị Tuyết AnhT4,6-10,D2055-821
1262107272317101545DTN hóa phân tích1Lê Thị Tuyết AnhT6,1-5,D2055-820
1263107272317101546ATN hóa phân tích1Lê Thị Tuyết AnhT6,6-10,D2055-815
1264107272317101546BTN hóa phân tích1Lê Thị Tuyết AnhT5,6-10,D2055-820
1265107272317101546CTN hóa phân tích1Lê Thị Tuyết AnhT2,6-10,D2055-89
1266107272317101550BTN hóa phân tích1Lê Thị Tuyết AnhT3,6-10,D20510-1317
1267107272317101550CTN hóa phân tích1Lê Thị Tuyết AnhT4,6-10,D20510-1320
1268107274317101448ATN Vi sinh1Phạm Thị Kim ThảoT2,1-5,A12412-1517
1269107274317101448BTN Vi sinh1Phạm Thị Kim ThảoT3,1-5,A12412-1520
1270107275317101448ATLĐ và vệ sinh CN1Bùi Xuân ĐôngT3,9-10,B2072-938
1271107275317101550ATLĐ và vệ sinh CN1Dương Thị Hồng PhấnT2,1-2,H1072-959
1272107275317101552ATLĐ và vệ sinh CN1Nguyễn Thị Diệu HằngT2,8-9,F2062-976
1273107277317101448Công nghệ vi sinh vật2Lê Lý Thùy TrâmT3,7-8,B2072-1737
1274107278317101448ATN Công nghệ Vi sinh vật1Phạm Thị Kim ThảoT6,6-10,D1065-812
1275107278317101448BTN Công nghệ Vi sinh vật1Phạm Thị Kim ThảoT4,6-10,D1065-825
1276107279317101448ATN kỹ thuật sinh học phân tử1Phạm Thị Kim ThảoT4,1-5,A1244-719
1277107279317101448BTN kỹ thuật sinh học phân tử1Phạm Thị Kim ThảoT5,1-5,A1244-718
1278107282317101550Toán chuyên ngành3Nguyễn DânT3,1-3,F1072-1759
1279107283317101348Thực tập Tốt nghiệp (SH)2Khoa Hóa17-220
1280107284317101552Hóa lý 22Nguyễn Đình LâmT2,6-7,F2062-1471
1281107285317101545Vi sinh đại cương2Lê Lý Thùy TrâmT3,1-2,E1162-1761
1282107285317101546Vi sinh đại cương2Lê Lý Thùy TrâmT3,3-4,E1172-1757
1283107286317101545ATN Vi sinh đại cương1Nguyễn Thị Minh NguyệtT2,6-10,D10610-1321
1284107286317101545BTN Vi sinh đại cương1Nguyễn Thị Minh NguyệtT3,6-10,D10610-1316
1285107286317101545CTN Vi sinh đại cương1Nguyễn Thị Minh NguyệtT4,6-10,D10610-1321
1286107286317101546ATN Vi sinh đại cương1Nguyễn Thị Minh NguyệtT5,6-10,D10610-1321
1287107286317101546BTN Vi sinh đại cương1Nguyễn Thị Minh NguyệtT6,6-10,D10610-1315
1288107286317101546CTN Vi sinh đại cương1Nguyễn Thị Minh NguyệtT2,1-5,D10610-1321
1289107290317101445Cơ sở kỹ thuật thực phẩm3Bùi Viết CườngT2,8-10,F4042-1755
1290107290317101446Cơ sở kỹ thuật thực phẩm3Bùi Viết CườngT4,1-3,B3072-1746
1291107291317101545Toán chuyên ngành CNTP3Nguyễn Thị LanT7,7-9,F1012-1758
1292107291317101546Toán chuyên ngành CNTP3Nguyễn Thị LanT7,1-3,E1142-1761
1293107292317101445ATN Đánh giá cảm quan0.5Huỳnh ĐứcT2,1-5,D10414-1524
1294107292317101445BTN Đánh giá cảm quan0.5Huỳnh ĐứcT3,1-5,D10414-1521
1295107292317101446ATN Đánh giá cảm quan0.5Huỳnh ĐứcT6,1-5,D10414-1528
1296107292317101446BTN Đánh giá cảm quan0.5Huỳnh ĐứcT5,1-5,D10414-1525
1297107293317101445Dụng cụ đo lường và thiết bị thực phẩm3Trương Thị Minh HạnhT3,8-10,F3062-1749
1298107293317101446Dụng cụ đo lường và thiết bị thực phẩm3Trương Thị Minh HạnhT6,8-10,F2102-1752
1299107294317101445Kỹ thuật bao bì thực phẩm2Trương Thị Minh HạnhT3,6-7,F3062-1750
1300107294317101446Kỹ thuật bao bì thực phẩm2Trương Thị Minh HạnhT6,6-7,F2102-1749
1301107295317101445AĐA CN Thực phẩm 21Khoa HóaT5,7-8,XP2-1726
1302107295317101445BĐA CN Thực phẩm 21Khoa HóaT5,9-10,XP2-1725
1303107295317101446AĐA CN Thực phẩm 21Khoa HóaT7,1-2,XP2-1727
1304107295317101446BĐA CN Thực phẩm 21Khoa HóaT3,7-8,XP2-1724
1305107299317101345AĐA Thiết kế CN thực phẩm2Khoa HóaT5,7-9,XP2-1225
1306107299317101345BĐA Thiết kế CN thực phẩm2Khoa HóaT4,7-9,XP2-1225
1307107299317101345CĐA Thiết kế CN thực phẩm2Khoa HóaT6,7-9,XP2-1219
1308107300317101345Thực tập Tốt nghiệp CNTP2Khoa Hóa17-220
1309107303317101545Hóa sinh thực phẩm 12Đặng Minh NhậtT4,1-2,F4082-1763
1310107303317101546Hóa sinh thực phẩm 12Đặng Minh NhậtT4,3-4,F4092-1759
1311107304317101352Tối ưu hóa nhà máy lọc dầu1Nguyễn Đình LâmT4,1-2,H3012-940
1312107305317101552Hóa học dầu mỏ2Trương Hữu TrìT6,3-5,F2092-1472
1313107306317101552ATN Hóa học dầu mỏ1Phan Mạnh DuyT2,1-5,D2109-1215
1314107306317101552BTN Hóa học dầu mỏ1Phan Mạnh DuyT3,1-5,D2109-1215
1315107306317101552CTN Hóa học dầu mỏ1Phan Mạnh DuyT4,1-5,D2109-1215
1316107306317101552DTN Hóa học dầu mỏ1Phan Mạnh DuyT5,6-10,D2109-1211
1317107306317101552ETN Hóa học dầu mỏ1Phan Mạnh DuyT6,6-10,D2109-1213
1318107307317101452Cơ sở thiết kế nhà máy dầu khí2Trương Hữu TrìT4,1-2,F1082-1748
1319107307317101552Cơ sở thiết kế nhà máy dầu khí2Trương Hữu TrìT6,1-2,F2092-1468
1320107308317101452KTPT dầu thô và SP2Đặng Kim HoàngT2,9-10,H2062-1771
1321107309317101452Quá trình lọc tách trong công nghiệp dầu khí2Đặng Kim HoàngT2,7-8,H2062-1767
1322107313317101352Thực tập Tốt nghiệp (Hóa dầu)2Khoa Hóa17-220
1323107314317101352Công nghệ chế biến khí2Lê Thị Như ÝT2,7-9,H3012-1240
1324107315317101352ATH Công nghệ Chế biến khí1Nguyễn Đình Minh TuấnT3,6-10,XP5-621
1325107315317101352BTH Công nghệ Chế biến khí1Nguyễn Đình Minh TuấnT4,6-10,XP5-620
1326107318317101451BTN Kỹ thuật gia công cao su0.5Nguyễn Kim SơnT3,1-5,D20714-159
1327107318317101451CTN Kỹ thuật gia công cao su0.5Nguyễn Kim SơnT4,1-5,D20714-1514
1328107320317101450Máy silicat2Phạm Đình HòaT3,6-7,B1022-1710
1329107328317101351Thực tập Tốt nghiệp (Polymer)2Khoa Hóa17-220
1330107329317101350Thực tập Tốt nghiệp (Silicat)2Khoa Hóa17-220
1331107330317101351Công nghệ sơn, vecni2Dương Thế HyT2,1-3,B3042-1227
1332107333317101350CNSX Gốm sứ3Nguyễn Văn DũngT4,1-5,B1022-1222
1333107336017101345Phát triển sản phẩm thực phẩm2Trương Thị Minh HạnhT2,7-9,E1042-1268
1334107336317101451ATN hóa học cao phân tử0.5Nguyễn Kim SơnT5,1-5,D20714-1515
1335107336317101451CTN hóa học cao phân tử0.5Nguyễn Kim SơnT7,1-5,D20714-158
1336107337017101451Hóa lý polime3Dương Thế HyT4,8-10,B2042-1724
1337107343117101714Hóa học ĐC2Lê Minh ĐứcT3,1-2,E2069-210
1338107343117101716Hóa học ĐC2Phạm Cẩm NamT3,3-5,E2079-210
1339107343117101763Hóa đại cương2Phạm Cẩm NamT4,3-5,E2069-210
1340108001117101701Hình hoạ2Nguyễn ĐộT7,1-2,F1029-210
1341108001117101702Hình hoạ2Nguyễn ĐộT7,3-5,F1039-210
1342108001117101705Hình hoạ2Nguyễn ĐộT4,3-5,F1029-210
1343108001117101706Hình hoạ2Nguyễn ĐộT4,1-2,F1039-210
1344108001117101710Hình hoạ2Tôn Nữ Huyền TrangT6,8-10,F4095-8;13-210
1345108001117101711Hình hoạ2Tôn Nữ Huyền TrangT6,6-7,F3105-8;13-210
1346108001117101714Hình hoạ2Nguyễn ĐộT6,3-5,E1129-210
1347108001117101717Hình hoạ2Nguyễn ĐộT6,1-2,E1135-8;13-210
1348108001117101718Hình hoạ2Nguyễn ĐộT2,3-5,E1135-8;13-210
1349108001117101720Hình hoạ2Phan TườngT2,1-2,F1075-8;13-210
1350108001117101722Hình hoạ2Phan TườngT2,3-5,F1095-8;13-210
1351108001117101723Hình hoạ2Phan TườngT3,1-2,F2095-8;13-210
1352108001117101727Hình hoạ2Phan TườngT3,3-5,F2099-210
1353108001117101728Hình hoạ2Phan TườngT4,1-2,F2089-210
1354108001117101732Hình hoạ2Phan TườngT4,3-5,F2099-210
1355108001117101734Hình hoạ2Nguyễn Đức SỹT6,3-5,E4039-210
1356108001117101735Hình hoạ2Nguyễn Đức SỹT6,1-2,E4049-210
1357108001117101736Hình hoạ2Phan TườngT5,1-2,E3039-210
1358108001117101737Hình hoạ2Phan TườngT5,3-5,E1129-210
1359108001117101738Hình hoạ2Phan TườngT6,3-5,F1109-210
1360108001117101739Hình hoạ2Phan TườngT6,1-2,F2109-210
1361108001117101745Hình hoạ2Tôn Nữ Huyền TrangT4,3-5,E1179-210
1362108001117101747Hình hoạ2Tôn Nữ Huyền TrangT6,1-3,F4049-190
1363108001117101748Hình hoạ2Tôn Nữ Huyền TrangT5,3-5,F4019-210
1364108001117101750Hình hoạ2Tôn Nữ Huyền TrangT5,1-2,F4039-210
1365108001117101752Hình hoạ2Tôn Nữ Huyền TrangT4,1-2,E4039-210
1366108001117101759Hình hoạ2Nguyễn Đức SỹT4,1-2,F4035-8;13-210
1367108001117101760Hình hoạ2Nguyễn Đức SỹT4,3-5,F4055-8;13-210
1368108001117101763Hình hoạ2Lê Văn LượcT5,3-5,E3039-210
1369108001117101764Hình hoạ2Nguyễn Đức SỹT5,3-5,F3105-8;13-210
1370108001117101767Hình hoạ2Nguyễn Đức SỹT2,6-7,F4065-8;13-210
1371108001117101768Hình hoạ2Nguyễn Đức SỹT2,8-10,F4055-8;13-210
1372108001117101769Hình hoạ2Nguyễn Đức SỹT3,3-5,F4035-8;13-210
1373108001117101771Hình hoạ2Dương ThọT5,1-2,E4039-210
1374108001117101772Hình hoạ2Dương ThọT5,3-5,E4049-210
1375108001117101775Hình hoạ2Nguyễn ĐộT2,1-2,E1145-8;13-210
1376108001117101776Hình hoạ2Tôn Nữ Huyền TrangT7,3-5,F1075-8;13-210
1377108001117101779Hình hoạ2Dương ThọT6,6-7,F1035-8;13-210
1378108001117101781Hình hoạ2Dương ThọT6,8-10,F1065-8;13-210
1379108001117101783Hình hoạ2Dương ThọT7,3-5,E1175-8;13-210
1380108001117101784Hình hoạ2Nguyễn Đức SỹT5,1-2,F3105-8;13-210
1381108001117101785Hình hoạ2Dương ThọT7,1-2,E1165-8;13-210
1382108010217101457PP giảng dạy môn KT3Hồ Công LamT2,1-4,B2042-1426
1383108011317101401Thiết bị nâng chuyển2Nguyễn Văn YếnT2,3-4,H1062-1753
1384108011317101402Thiết bị nâng chuyển2Nguyễn Văn YếnT2,1-2,H2012-1755
1385108011317101403Thiết bị nâng chuyển2Nguyễn Văn YếnT4,1-2,H1042-1745
1386108018217101671Cơ Lý thuyết 23Huỳnh VinhT6,7-9,E3022-7;10-1448
1387108018217101672Cơ Lý thuyết 23Nguyễn Thị Kim LoanT4,7-9,E3032-7;10-1448
1388108035217101401AĐA CS thiết kế máy2Lê CungT4,1-2,H1082-1727
1389108035217101401BĐA CS thiết kế máy2Lê CungT4,3-4,H1082-1725
1390108035217101402AĐA CS thiết kế máy2Nguyễn Văn YếnT3,1-2,B2082-1727
1391108035217101402BĐA CS thiết kế máy2Nguyễn Văn YếnT3,3-4,B2082-1726
1392108035217101403AĐA CS thiết kế máy2Vũ Thị HạnhT5,3-4,H3052-1726
1393108035217101403BĐA CS thiết kế máy2Vũ Thị HạnhT5,1-2,H3052-1720
1394108040117101638Vẽ Kỹ thuật2Tôn Nữ Huyền TrangT7,1-2,F1072-1465
1395108040117101639Vẽ Kỹ thuật2Tôn Nữ Huyền TrangT3,3-5,E4022-1469
1396108040117101648Vẽ Kỹ thuật2Tôn Nữ Huyền TrangT2,3-4,H1032-1763
1397108045117101664ATN Sức bền vật liệu0.5Nguyễn Văn QuyềnT3,1-5,A12710-1133
1398108045117101664BTN Sức bền vật liệu0.5Nguyễn Văn QuyềnT6,1-5,A12710-1128
1399108048217101579AAutoCAD1Nguyễn Đức SỹT2,1-5,E1113-630
1400108048217101579BAutoCAD1Nguyễn Đức SỹT7,1-5,E1113-629
1401108048217101581AAutoCAD1Phan TườngT2,6-10,E1113-629
1402108048217101581CAutoCAD1Phan TườngT7,6-10,E1113-627
1403108049117101527Cơ học ứng dụng3Nguyễn Văn Thiên ÂnT4,1-3,F1062-1776
1404108049117101528Cơ học ứng dụng3Nguyễn Hữu ThànhT2,3-5,H2022-1771
1405108049117101532Cơ học ứng dụng3Nguyễn Danh TườngT5,3-5,F1082-1767
1406108049117101534Cơ học ứng dụng3Nguyễn Văn Thiên ÂnT7,1-5,E2062-1242
1407108049117101614Cơ học ứng dụng3Nguyễn Văn Thiên ÂnT2,7-10,E4032-1429
1408108049117101615Cơ học ứng dụng3Nguyễn Thị Kim LoanT3,7-10,E2072-1425
1409108049117101645Cơ học ứng dụng3Nguyễn Thị Kim LoanT2,7-10,F3082-1464
1410108049117101647Cơ học ứng dụng3Nguyễn Văn Thiên ÂnT4,6-8,E4032-1717
1411108049117101648Cơ học ứng dụng3Nguyễn Hữu ThànhT3,7-9,B1032-1761
1412108049117101650Cơ học ứng dụng3Nguyễn Danh TườngT3,7-9,F1022-1749
1413108049117101653Cơ học ứng dụng3Nguyễn Văn Thiên ÂnT3,3-5,E4012-1741
1414108049117101679Cơ học ứng dụng3Huỳnh VinhT4,6-8,E1172-1764
1415108049117101681Cơ học ứng dụng3Nguyễn Hữu ThànhT5,8-10,H1042-1764
1416108053317101771Vẽ kỹ thuật & Autocad2Dương ThọT4,1-2,E3039-210
1417108053317101772Vẽ kỹ thuật & Autocad2Dương ThọT4,3-5,E3039-210
1418108061317101601Vẽ kỹ thuật CK1Nguyễn ĐộT5,3-4,H1032-955
1419108061317101602Vẽ kỹ thuật CK1Nguyễn ĐộT5,1-2,H1042-955
1420108061317101605Vẽ kỹ thuật CK1Nguyễn ĐộT3,9-10,H1032-953
1421108061317101606Vẽ kỹ thuật CK1Nguyễn ĐộT3,7-8,H1042-952
1422108061317101617Vẽ kỹ thuật CK1Lê Văn LượcT6,9-10,F1022-955
1423108061317101618Vẽ kỹ thuật CK1Lê Văn LượcT6,7-8,F1022-956
1424108063017101517Truyền động cơ khí3Bùi Minh HiểnT4,3-5,H4022-1775
1425108063017101518Truyền động cơ khí3Vũ Thị HạnhT4,3-5,H4012-1773
1426108063017101520Truyền động cơ khí3Vũ Thị HạnhT6,1-3,B2092-1751
1427108063317101505Truyền động CK3Bùi Minh HiểnT3,3-5,F1032-1772
1428108064017101657Nhập môn ngành2Nguyễn Đình SơnT7,7-8,TuÇn 152-1437
1429108070017101601Cơ lý thuyết3Huỳnh VinhT3,1-3,H3032-1761
1430108070017101602Cơ lý thuyết3Nguyễn Đình SơnT6,1-3,F4052-1760
1431108070017101605Cơ lý thuyết3Nguyễn Danh TườngT4,7-9,H1072-1749
1432108070017101617Cơ lý thuyết3Huỳnh VinhT2,7-9,F3062-1760
1433108070017101618Cơ lý thuyết3Nguyễn Thị Kim LoanT2,1-3,F4062-1762
1434108070017101620Cơ lý thuyết3Huỳnh VinhT3,7-9,H4012-1759
1435108070017101622Cơ lý thuyết3Nguyễn Thị Kim LoanT4,1-3,H2012-1762
1436108070017101623Cơ lý thuyết3Huỳnh VinhT5,7-9,H4022-1760
1437108070017101659Cơ lý thuyết3Nguyễn Hữu ThànhT7,1-4,H1032-1466
1438108070017101660Cơ lý thuyết3Nguyễn Thị Kim LoanT3,1-4,H2052-1466
1439108070017101663Cơ lý thuyết3Nguyễn Đình SơnT4,1-4,E2072-1434
1440108070017101664Cơ lý thuyết3Nguyễn Thị Kim LoanT5,1-4,F4062-1460
1441108070017101667Cơ lý thuyết3Nguyễn Thị Kim LoanT6,1-3,F4062-1765
1442108070017101668Cơ lý thuyết3Nguyễn Danh TườngT6,3-5,F1022-1746
1443108070017101669Cơ lý thuyết3Huỳnh VinhT2,1-3,F4072-1760
1444108070017101675Cơ lý thuyết3Nguyễn Thị Kim LoanT7,1-4,F4082-1462
1445108070017101677Cơ lý thuyết3Huỳnh VinhT5,1-3,F4072-1758
1446108070017101683Cơ lý thuyết3Nguyễn Đình SơnT5,1-4,H3062-1461
1447108070017101684Cơ lý thuyết3Huỳnh VinhT6,1-4,F4032-1460
1448108071017101659Sức bền vật liệu3Thái Hoàng PhongT4,7-10,H3052-1469
1449108071017101660Sức bền vật liệu3Thái Hoàng PhongT2,7-10,H3072-1467
1450108071017101664Sức bền vật liệu3Thái Hoàng PhongT5,7-10,F1092-1456
1451108072017101501CS Thiết kế máy3Lê CungT2,7-9,H1012-1746
1452108072017101502CS Thiết kế máy3Nguyễn Văn YếnT6,7-9,H1082-1761
1453108072017101503CS Thiết kế máy3Vũ Thị HạnhT7,1-3,H3052-1758
1454109003317101663Địa chất công trình2Bạch Quốc TiếnT5,6-8,E1122-1434
1455109003317101675Địa chất công trình2Trần Khắc VỹT6,1-2,F3032-1447
1456109004317101663Thực tập Địa chất công trình0.5Khoa XD Cầu đường16-1634
1457109004317101675Thực tập Địa chất công trình0.5Khoa XD Cầu đường16-1637
1458109009317101464AĐA nền móng1Phạm Văn NgọcT3,3-5,XP2-1422
1459109009317101464BĐA nền móng1Phạm Văn NgọcT3,1-2,XP2-1423
1460109009317101467AĐA nền móng1Lê Xuân MaiT2,4-5,XP2-1722
1461109009317101467BĐA nền móng1Lê Xuân MaiT2,1-2,XP2-1722
1462109009317101467CĐA nền móng1Lê Xuân MaiT2,3-4,XP2-1722
1463109009317101468AĐA nền móng1Nguyễn Thu HàT4,7-8,XP2-1716
1464109009317101468BĐA nền móng1Nguyễn Thu HàT4,9-10,XP2-1715
1465109009317101468CĐA nền móng1Nguyễn Thu HàT2,9-10,XP2-1715
1466109009317101469AĐA nền móng1Đỗ Hữu ĐạoT5,1-2,XP2-1722
1467109009317101469BĐA nền móng1Đỗ Hữu ĐạoT5,3-4,XP2-1722
1468109009317101469CĐA nền móng1Đỗ Hữu ĐạoT5,7-8,XP2-1722
1469109009317101477AĐA nền móng1Nguyễn Thu HàT6,1-2,XP2-1222
1470109009317101477BĐA nền móng1Nguyễn Thu HàT4,6-7,XP2-1222
1471109009317101559AĐA nền móng1Phạm Văn NgọcT2,9-10,XP2-1228
1472109009317101559BĐA nền móng1Phạm Văn NgọcT6,1-2,XP2-1221
1473109009317101560AĐA nền móng1Nguyễn Thu HàT7,3-4,XP2-1228
1474109009317101560BĐA nền móng1Nguyễn Thu HàT7,1-2,XP2-1227
1475109009317101560CĐA nền móng1Nguyễn Thu HàT4,1-2,XP2-1228
1476109009317101563AĐA nền móng1Đỗ Hữu ĐạoT4,7-8,XP2-1420
1477109009317101563BĐA nền móng1Đỗ Hữu ĐạoT4,9-10,XP2-1421
1478109009317101575AĐA nền móng1Phạm Văn NgọcT4,1-2,XP2-1227
1479109009317101575BĐA nền móng1Phạm Văn NgọcT7,1-2,XP2-1223
1480109010317101559Thực tập Công nhân2Khoa XD Cầu đường14-1766
1481109010317101560Thực tập Công nhân2Khoa XD Cầu đường14-1756
1482109032317101360Chuyên đề cầu2Nguyễn Hoàng VĩnhT5,8-10,H3042-1241
1483109032317101361Chuyên đề cầu2Hoàng Phương HoaT2,7-9,H2042-1241
1484109037217101563Trắc địa2Lê Văn ĐịnhT2,6-7,E2062-1441
1485109037217101567Trắc địa2Lê Văn ĐịnhT2,8-10,E1172-1475
1486109037217101568Trắc địa2Lê Văn ĐịnhT3,8-10,H2052-1477
1487109037217101569Trắc địa2Lê Văn ĐịnhT3,6-7,H2062-1475
1488109037217101659Trắc địa2Lê Văn ĐịnhT5,6-7,F4052-1465
1489109037217101660Trắc địa2Lê Văn ĐịnhT5,8-10,F4062-1459
1490109037217101664Trắc địa2Lê Văn ĐịnhT2,1-2,H4022-1465
1491109044317101471Cơ đất - Nền móng2Phạm Văn NgọcT4,9-10,F4052-1757
1492109044317101472Cơ đất - Nền móng2Phạm Văn NgọcT4,7-8,F4052-1762
1493109046217101567ATN Cơ học đất0.5Nguyễn Thị Phương KhuêT4,1-5,G2016-829
1494109046217101567BTN Cơ học đất0.5Nguyễn Thị Phương KhuêT5,6-10,G2016-831
1495109046217101567CTN Cơ học đất0.5Nguyễn Thị Phương KhuêT6,1-5,G2016-830
1496109046217101568ATN Cơ học đất0.5Nguyễn Thị Phương KhuêT5,1-5,G2016-830
1497109046217101568BTN Cơ học đất0.5Nguyễn Thị Phương KhuêT3,1-5,G2016-830
1498109046217101568CTN Cơ học đất0.5Nguyễn Thị Phương KhuêT2,1-5,G2016-822
1499109046217101569ATN Cơ học đất0.5Nguyễn Thị Phương KhuêT5,6-10,G20110-1231
1500109046217101569BTN Cơ học đất0.5Nguyễn Thị Phương KhuêT3,1-5,G20110-1230
1501109047317101459TK hình học & KS TK đường ôtô3Võ Đức HoàngT2,1-4,F2062-1475
1502109047317101460TK hình học & KS TK đường ôtô3Trần Thị Phương AnhT2,1-4,F2082-1474
1503109047317101461TK hình học & KS TK đường ôtô3Nguyễn Thanh CườngT5,1-4,F2102-1452
1504109055317101464AĐA TB nhiệt tr. CNVLXD1Nguyễn Thị Tuyết AnT2,1-2,XP2-1423
1505109055317101464BĐA TB nhiệt tr. CNVLXD1Nguyễn Thị Tuyết AnT2,3-4,XP2-1421
1506109056317101464Công trình giao thông2Võ Hải LăngT6,3-5,B2042-1426
1507109067317101364CN Gốm XD3Đỗ Thị PhượngT6,6-10,B2072-1232
1508109068317101364ĐA CN Gốm XD1Đỗ Thị PhượngT3,3-4,XP2-1232
1509109069317101364ATN Gốm xây dựng0.5Đỗ Thị PhượngT2,1-5,G1018-1033
1510109075217101563Thực tập Trắc địa1Khoa XD Cầu đường16-1641
1511109075217101567Thực tập Trắc địa1Khoa XD Cầu đường16-1669
1512109075217101568Thực tập Trắc địa1Khoa XD Cầu đường16-1670
1513109075217101569Thực tập Trắc địa1Khoa XD Cầu đường16-1670
1514109075217101659Thực tập Trắc địa1Khoa XD Cầu đường15-1561
1515109075217101664Thực tập Trắc địa1Khoa XD Cầu đường15-1543
1516109095317101585CN Vật liệu (QLCN)2Lê Xuân ChươngT5,6-7,H1052-1755
1517109097017101567Cơ học đất2Đỗ Hữu ĐạoT2,6-7,E1172-1475
1518109097017101568Cơ học đất2Nguyễn Thu HàT2,6-7,H4012-1474
1519109097017101569Cơ học đất2Phạm Văn NgọcT5,3-5,H2062-1469
1520109099017101464Nền và móng2Phạm Văn NgọcT5,1-2,H1012-1448
1521109099017101467Nền và móng2Lê Xuân MaiT3,9-10,E1152-1764
1522109099017101469Nền và móng2Đỗ Hữu ĐạoT6,1-2,H4012-1765
1523109099017101477Nền và móng2Nguyễn Thu HàT3,6-7,E1132-1270
1524109099017101559Nền và móng2Phạm Văn NgọcT2,6-8,F4072-1256
1525109099017101560Nền và móng2Nguyễn Thu HàT6,6-8,H2062-1270
1526109099017101563Nền và móng2Đỗ Hữu ĐạoT2,8-10,E2062-1441
1527109099017101575Nền và móng2Phạm Văn NgọcT2,1-3,B2032-1258
1528109099017101583Nền và móng2Nguyễn Thu HàT6,9-10,H3082-1741
1529109100017101459Nhập môn ngành XDCĐ2Hoàng Phương HoaT5,8-9,TuÇn 1515-1575
1530109100017101460Nhập môn ngành XDCĐ2Nguyễn Hoàng VĩnhT6,8-9,TuÇn 1515-1575
1531109100017101461Nhập môn ngành XDCĐ2Nguyễn Biên CươngT6,1-2,TuÇn 1515-1539
1532109101217101560Phương pháp tính3Hoàng Phương HoaT4,6-10,H2062-1275
1533109101317101559Tổng quan về công trình cầu2Cao Văn LâmT5,8-10,F2102-1259
1534109101317101560Tổng quan về công trình cầu2Võ Duy HùngT3,1-3,F2102-1272
1535109101317101563Tổng quan về công trình cầu2Hoàng Trọng LâmT3,8-10,E2062-1441
1536109102017101459AĐA Cầu bê tông cốt thép1Võ Duy HùngT6,1-2,XP2-1428
1537109102017101459BĐA Cầu bê tông cốt thép1Võ Duy HùngT7,1-2,XP2-1428
1538109102017101459CĐA Cầu bê tông cốt thép1Võ Duy HùngT2,7-8,XP2-1428
1539109102017101460AĐA Cầu bê tông cốt thép1Nguyễn Hoàng VĩnhT5,3-4,XP2-1425
1540109102017101460BĐA Cầu bê tông cốt thép1Nguyễn Hoàng VĩnhT5,1-2,XP2-1420
1541109102017101460CĐA Cầu bê tông cốt thép1Nguyễn Hoàng VĩnhT2,8-9,XP2-1428
1542109102017101461AĐA Cầu bê tông cốt thép1Lê Văn LạcT5,7-8,XP2-1428
1543109102017101461BĐA Cầu bê tông cốt thép1Lê Văn LạcT5,9-10,XP2-1419
1544109102317101459AĐA TK hình học đường ôtô1Võ Đức HoàngT7,3-4,XP2-1429
1545109102317101459BĐA TK hình học đường ôtô1Võ Đức HoàngT6,3-4,XP2-1428
1546109102317101459CĐA TK hình học đường ôtô1Võ Đức HoàngT4,7-8,XP2-1428
1547109102317101460AĐA TK hình học đường ôtô1Võ Hải LăngT3,6-7,XP2-1428
1548109102317101460BĐA TK hình học đường ôtô1Võ Hải LăngT3,8-9,XP2-1421
1549109102317101460CĐA TK hình học đường ôtô1Võ Hải LăngT5,7-8,XP2-1415
1550109102317101461AĐA TK hình học đường ôtô1Trần Trung ViệtT4,9-10,XP2-1422
1551109102317101461BĐA TK hình học đường ôtô1Trần Trung ViệtT4,7-8,XP2-1427
1552109103317101459Cầu bê tông cốt thép3Võ Duy HùngT5,1-4,E1162-1473
1553109103317101460Cầu bê tông cốt thép3Nguyễn Duy ThảoT6,1-4,F2082-1479
1554109103317101461Cầu bê tông cốt thép3Lê Văn LạcT4,1-4,H3072-1470
1555109110317101359Thi công mặt đường2Trần Trung ViệtT7,1-3,H2042-1260
1556109110317101360Thi công mặt đường2Nguyễn Biên CươngT5,3-5,H2032-1238
1557109110317101361Thi công mặt đường2Châu Trường LinhT6,1-3,H1072-1262
1558109111317101359AĐA Thi công mặt đường1Trần Thị Thu ThảoT2,1-2,XP2-1227
1559109111317101359BĐA Thi công mặt đường1Trần Thị Thu ThảoT2,3-4,XP2-1232
1560109111317101360AĐA Thi công mặt đường1Nguyễn Hồng HảiT6,1-2,XP2-1225
1561109111317101360BĐA Thi công mặt đường1Nguyễn Hồng HảiT6,3-4,XP2-1219
1562109111317101361AĐA Thi công mặt đường1Châu Trường LinhT4,7-8,XP2-1230
1563109111317101361BĐA Thi công mặt đường1Châu Trường LinhT4,9-10,XP2-1229
1564109112317101359Thực tập Tốt nghiệp Cầu2Khoa XD Cầu đường14-190
1565109112317101360Thực tập Tốt nghiệp Cầu2Khoa XD Cầu đường14-190
1566109112317101361Thực tập Tốt nghiệp Cầu2Khoa XD Cầu đường14-190
1567109113317101359Thực tập Tốt nghiệp Đường2Khoa XD Cầu đường14-190
1568109113317101360Thực tập Tốt nghiệp Đường2Khoa XD Cầu đường14-190
1569109113317101361Thực tập Tốt nghiệp Đường2Khoa XD Cầu đường14-190
1570109114317101359Khai thác và TN cầu2Nguyễn LanT5,7-9,H2042-1236
1571109114317101360Khai thác và TN cầu2Hoàng Trọng LâmT6,7-9,H3042-1245
1572109115317101360AThí nghiệm Cầu0.5Võ Duy HùngT2,1-5,G1025-5;11-1219
1573109115317101361AThí nghiệm Cầu0.5Hoàng Phương HoaT3,6-10,G1025-5;11-1230
1574109115317101361BThí nghiệm Cầu0.5Hoàng Phương HoaT7,6-10,G1025-5;11-1231
1575109116317101360Khai thác và TN đường2Nguyễn Hồng HảiT3,1-3,H3022-1243
1576109116317101361Khai thác và TN đường2Nguyễn Thanh CườngT3,1-3,H2082-1235
1577109117317101359AThí nghiệm Đường0.5Lê Đức ChâuT4,1-5,G1026-6;8-1032
1578109117317101360AThí nghiệm Đường0.5Lê Đức ChâuT2,1-5,G1026-6;8-1024
1579109117317101361BThí nghiệm Đường0.5Lê Đức ChâuT6,6-10,G1026-6;8-1024
1580109118017101564Thực tập Công nhân (VLXD)2Khoa XD Cầu đường14-1753
1581109118317101360Giao thông đô thị & TK đường phố2Võ Đức HoàngT2,7-9,H3022-1266
1582109119017101464Hóa lý kỹ thuật2Đỗ Thị PhượngT5,3-5,H1012-1435
1583109120017101464Thiết bị nhiệt sản xuất VLXD2Nguyễn Thị Tuyết AnT6,1-2,B2042-1432
1584109121017101464Nhập môn ngành VLXD2Nguyễn Thị Tuyết AnT7,1-2,TuÇn 1515-1532
1585109125017101364ĐA Công nghệ bê tông1Lê Xuân ChươngT3,1-2,XP2-1231
1586109126017101364Kiểm định & TN công trình1Nguyễn Thị Tuyết AnT2,6-7,F3012-932
1587109127017101364Thực tập Tốt nghiệp VLXD2Khoa XD Cầu đường14-190
1588109128017101364Công nghệ bê tông nhẹ2Lê Xuân ChươngT3,7-9,B2042-1231
1589109130017101559AĐA Lập dự án công trình cầu1Cao Văn LâmT5,6-7,XP2-1228
1590109130017101559BĐA Lập dự án công trình cầu1Cao Văn LâmT4,1-2,XP2-1220
1591109130017101560AĐA Lập dự án công trình cầu1Nguyễn Hoàng VĩnhT3,7-8,XP2-1228
1592109130017101560BĐA Lập dự án công trình cầu1Nguyễn Hoàng VĩnhT3,9-10,XP2-1228
1593109130017101560CĐA Lập dự án công trình cầu1Nguyễn Hoàng VĩnhT6,1-2,XP2-1228
1594109130017101563AĐA Lập dự án công trình cầu1Cao Văn LâmT6,1-2,XP2-1420
1595109130017101563BĐA Lập dự án công trình cầu1Cao Văn LâmT6,3-4,XP2-1421
1596109131017101364Công nghệ bê tông3Lê Xuân ChươngT4,1-5,B3042-1231
1597109173317101359Cầu thép3Nguyễn Văn MỹT4,6-10,H2032-1261
1598109173317101360Cầu thép3Nguyễn Duy ThảoT4,6-10,H2042-1247
1599109173317101361Cầu thép3Nguyễn Xuân ToảnT4,1-5,H3062-1256
1600109174317101359AĐA Thiết kế cầu thép1Nguyễn Văn MỹT3,7-8,XP2-1225
1601109174317101359BĐA Thiết kế cầu thép1Nguyễn Văn MỹT3,9-10,XP2-1230
1602109174317101360AĐA Thiết kế cầu thép1Nguyễn Duy ThảoT7,1-2,XP2-1226
1603109174317101360BĐA Thiết kế cầu thép1Nguyễn Duy ThảoT7,3-4,XP2-1210
1604109174317101361AĐA Thiết kế cầu thép1Nguyễn Xuân ToảnT5,1-2,XP2-1231
1605109174317101361BĐA Thiết kế cầu thép1Nguyễn Xuân ToảnT5,3-4,XP2-1230
1606110002217101563Cơ học kết cấu 13Nguyễn Thạc VũT5,7-10,E2062-1442
1607110002217101567Cơ học kết cấu 13Nguyễn Thạc VũT4,7-10,H4012-1472
1608110002217101568Cơ học kết cấu 13Đinh Thị Như ThảoT7,1-4,F3102-1473
1609110002217101569Cơ học kết cấu 13Đào Ngọc Thế LựcT6,7-10,F2072-1471
1610110002217101575Cơ học kết cấu 13Lê Cao TuấnT6,6-10,E1172-1277
1611110002217101577Cơ học kết cấu 13Lê Cao TuấnT5,3-5,E1142-1771
1612110005317101467Lý thuyết đàn hồi2Đỗ Minh ĐứcT6,1-2,H3032-1763
1613110005317101468Lý thuyết đàn hồi2Đinh Thị Như ThảoT6,3-4,H2082-1755
1614110005317101469Lý thuyết đàn hồi2Đỗ Minh ĐứcT6,3-4,H4012-1755
1615110005317101567Lý thuyết đàn hồi2Đinh Thị Như ThảoT5,3-5,H2052-1470
1616110005317101568Lý thuyết đàn hồi2Đỗ Minh ĐứcT2,8-10,H4012-1462
1617110005317101569Lý thuyết đàn hồi2Đinh Thị Như ThảoT5,1-2,H2062-1469
1618110006217101559KC bê tông CT 13Trịnh Quang ThịnhT7,1-5,F2102-1264
1619110006217101560KC bê tông CT 13Vương Lê ThắngT5,6-10,H2062-1273
1620110006217101563KC bê tông CT 13Trần Anh ThiệnT6,7-10,E3032-1442
1621110006217101564KC bê tông CT 13Nguyễn Văn ChínhT3,6-10,H4022-1261
1622110010217101459KC thép 12Trần Quang HưngT3,1-2,F2082-1475
1623110010217101460KC thép 12Lê Anh TuấnT4,3-5,F2102-1470
1624110010217101461KC thép 12Nguyễn Tấn HưngT2,3-5,F3032-1450
1625110010217101464KC thép 12Lê Anh TuấnT4,1-2,F2062-1450
1626110010217101467KC thép 12Trần Quang HưngT6,3-4,H3032-1766
1627110010217101469KC thép 12Phan Cẩm VânT2,1-2,E1152-1761
1628110010217101475KC thép 12Phan Cẩm VânT2,3-5,E1172-1251
1629110010217101477KC thép 12Lê Anh TuấnT3,8-10,E1132-1240
1630110014317101377KC BTCT CT2Nguyễn Quang TùngT4,7-9,F3072-1250
1631110014317101378KC BTCT CT2Nguyễn Văn ChínhT6,7-9,E1132-1238
1632110024317101367Tổ chức thi công3Đặng Công ThuậtT2,6-7,H306; T6,2-4,H3062-1262
1633110024317101368Tổ chức thi công3Phan Quang VinhT2,1-5,F3012-1262
1634110024317101369Tổ chức thi công3Mai Chánh TrungT6,6-10,E1162-1245
1635110025317101368Tin học ƯD2Nguyễn Thạc VũT3,1-3,H3062-1260
1636110025317101369Tin học ƯD2Nguyễn Quang TùngT7,1-3,H2022-1268
1637110031317101559AĐA kết cấu BTCT 11Trịnh Quang ThịnhT4,7-8,XP2-1225
1638110031317101559BĐA kết cấu BTCT 11Trịnh Quang ThịnhT4,9-10,XP2-1221
1639110031317101559CĐA kết cấu BTCT 11Trịnh Quang ThịnhT2,1-2,XP2-1230
1640110031317101560AĐA kết cấu BTCT 11Vương Lê ThắngT2,1-2,XP2-1229
1641110031317101560BĐA kết cấu BTCT 11Vương Lê ThắngT2,3-4,XP2-1228
1642110031317101560CĐA kết cấu BTCT 11Vương Lê ThắngT4,3-4,XP2-1228
1643110031317101563AĐA kết cấu BTCT 11Trần Anh ThiệnT4,1-2,XP2-1420
1644110031317101563BĐA kết cấu BTCT 11Trần Anh ThiệnT4,3-4,XP2-1421
1645110031317101564AĐA kết cấu BTCT 11Nguyễn Văn ChínhT6,3-4,XP2-1229
1646110031317101564BĐA kết cấu BTCT 11Nguyễn Văn ChínhT6,1-2,XP2-1229
1647110033317101377AĐA kết cấu BTCT 21Nguyễn Quang TùngT6,3-4,XP2-1225
1648110033317101377BĐA kết cấu BTCT 21Nguyễn Quang TùngT4,3-4,XP2-1227
1649110033317101378AĐA kết cấu BTCT 21Nguyễn Văn ChínhT4,1-2,XP2-1225
1650110033317101378BĐA kết cấu BTCT 21Nguyễn Văn ChínhT4,3-4,XP2-1225
1651110033317101467AĐA kết cấu BTCT 21Bùi Thiên LamT3,3-4,XP2-1723
1652110033317101467BĐA kết cấu BTCT 21Bùi Thiên LamT2,7-8,XP2-1722
1653110033317101467CĐA kết cấu BTCT 21Bùi Thiên LamT2,9-10,XP2-1722
1654110033317101468AĐA kết cấu BTCT 21Trịnh Quang ThịnhT6,7-8,XP2-1722
1655110033317101468BĐA kết cấu BTCT 21Trịnh Quang ThịnhT6,9-10,XP2-176
1656110033317101468CĐA kết cấu BTCT 21Trịnh Quang ThịnhT2,7-8,XP2-1718
1657110033317101469AĐA kết cấu BTCT 21Trần Anh ThiệnT7,1-2,XP2-1722
1658110033317101469BĐA kết cấu BTCT 21Trần Anh ThiệnT5,9-10,XP2-1722
1659110033317101469CĐA kết cấu BTCT 21Trần Anh ThiệnT7,3-4,XP2-1722
1660110081317101571Lịch sử kiến trúc3Trần Đức QuangT3,1-4,F1062-1470
1661110081317101572Lịch sử kiến trúc3Trần Đức QuangT2,1-4,F3082-1463
1662110101317101471Nội thất2Lê Minh SơnT6,7-8,H1032-1753
1663110101317101472Nội thất2Lê Minh SơnT6,9-10,H3062-1763
1664110111317101371AĐA Tổng hợp3Nguyễn Hồng NgọcT2,6-10,XP2-129
1665110111317101371BĐA Tổng hợp3Đoàn Trần HiệpT5,1-5,XP2-1214
1666110111317101371CĐA Tổng hợp3Phan Hữu BáchT6,6-10,XP2-1215
1667110111317101371DĐA Tổng hợp3Nguyễn Xuân TrungT4,6-10,XP2-1215
1668110111317101372AĐA Tổng hợp3Nguyễn Anh TuấnT3,1-5,XP2-1215
1669110111317101372BĐA Tổng hợp3Lê Minh SơnT2,1-5,XP2-1214
1670110111317101372CĐA Tổng hợp3Trần Đức QuangT6,6-10,XP2-1215
1671110111317101372DĐA Tổng hợp3Nguyễn Ngọc BìnhT5,1-5,XP2-1215
1672110137317101367Thí nghiệm công trình1Bùi Thiên LamT3,9-10,E1142-957
1673110137317101368Thí nghiệm công trình1Bùi Thiên LamT4,8-9,E1132-960
1674110137317101369Thí nghiệm công trình1Bùi Thiên LamT4,6-7,E1122-952
1675110138217101571Cơ học công trình3Đỗ Minh ĐứcT2,1-4,F3072-1434
1676110138217101572Cơ học công trình3Đỗ Minh ĐứcT3,1-4,F3032-1448
1677110151317101371Cảnh quan kiến trúc2Tô Văn HùngT7,1-3,H2012-1257
1678110151317101372Cảnh quan kiến trúc2Nguyễn Xuân TrungT5,7-9,F2092-1256
1679110175317101367ATH Thí nghiệm công trình1Lê Xuân DũngT2,1-5,G1058-1131
1680110175317101367BTH Thí nghiệm công trình1Lê Xuân DũngT3,1-5,G1058-1132
1681110175317101368ATH Thí nghiệm công trình1Lê Xuân DũngT5,1-5,G1058-1132
1682110175317101368BTH Thí nghiệm công trình1Lê Xuân DũngT6,1-5,G1058-1132
1683110175317101369ATH Thí nghiệm công trình1Lê Xuân DũngT4,1-5,G1058-1124
1684110175317101369BTH Thí nghiệm công trình1Lê Xuân DũngT3,6-10,G1058-1117
1685110202317101771Kiến trúc nhập môn2Nguyễn Xuân TrungT2,3-5,F2029-210
1686110202317101772Kiến trúc nhập môn2Phan Ánh NguyênT2,3-5,F2019-210
1687110205017101559Cơ học kết cấu 22Nguyễn Thạc VũT3,7-9,F2102-1276
1688110205017101560Cơ học kết cấu 22Đào Ngọc Thế LựcT2,7-9,F2102-1273
1689110205017101564Cơ học kết cấu 22Lê Cao TuấnT4,7-9,F1032-1276
1690110206017101567Toán CN XD3Đỗ Minh ĐứcT6,7-10,H2052-1462
1691110206017101568Toán CN XD3Nguyễn Quang TùngT6,7-10,H4012-1471
1692110206017101569Toán CN XD3Lê Anh TuấnT2,7-10,H4022-1448
1693110208017101459Máy xây dựng2Nguyễn Khánh LinhT4,1-2,F2102-1465
1694110208017101460Máy xây dựng2Nguyễn Phước BìnhT3,1-2,F3062-1468
1695110208017101464Máy xây dựng2Nguyễn Khánh LinhT4,3-5,F2062-1462
1696110208017101467Máy xây dựng2Nguyễn Khánh LinhT5,1-2,H3072-1765
1697110208017101469Máy xây dựng2Nguyễn Phước BìnhT2,3-4,E1152-1759
1698110211317101367Thực tập Tốt nghiệp2Khoa XDDD&CN14-190
1699110211317101368Thực tập Tốt nghiệp2Khoa XDDD&CN14-190
1700110211317101369Thực tập Tốt nghiệp2Khoa XDDD&CN14-190
1701110213017101367AĐA Tổ chức thi công1Lê Khánh ToànT5,1-2,XP2-1231
1702110213017101367BĐA Tổ chức thi công1Lê Khánh ToànT5,3-4,XP2-1231
1703110213017101368AĐA Tổ chức thi công1Đặng Công ThuậtT4,2-3,XP2-1228
1704110213017101368BĐA Tổ chức thi công1Đặng Công ThuậtT3,4-5,XP2-1229
1705110213017101369AĐA Tổ chức thi công1Phan Quang VinhT6,1-2,XP2-1230
1706110213017101369BĐA Tổ chức thi công1Mai Chánh TrungT3,1-2,XP2-1220
1707110214117101583Kết cấu BTCT3Nguyễn Văn ChínhT5,7-9,E1172-1755
1708110214117101584Kết cấu BTCT3Nguyễn Quang TùngT2,6-8,H3052-1756
1709110215117101583AĐA KC BTCT1Nguyễn Văn ChínhT2,7-8,XP2-1725
1710110215117101583BĐA KC BTCT1Nguyễn Văn ChínhT2,9-10,XP2-1725
1711110215117101584AĐA KC BTCT1Nguyễn Quang TùngT5,1-2,XP2-1726
1712110215117101584BĐA KC BTCT1Nguyễn Quang TùngT5,3-4,XP2-1725
1713110215317101367An toàn lao động1Lê Khánh ToànT4,1-2,H3052-964
1714110215317101368An toàn lao động1Đinh Ngọc HiếuT4,6-7,E1132-963
1715110215317101369An toàn lao động1Mai Chánh TrungT2,1-2,H2062-957
1716110216317101367Nhà nhiều tầng2Trịnh Quang ThịnhT5,8-10,H3062-1242
1717110216317101368Nhà nhiều tầng2Trần Anh ThiệnT3,8-10,H2022-1259
1718110216317101369Nhà nhiều tầng2Trần Anh ThiệnT3,3-5,H3012-1223
1719110218017101467Kết cấu bê tông cốt thép 22Bùi Thiên LamT3,7-8,E1152-1765
1720110218017101468Kết cấu bê tông cốt thép 22Trịnh Quang ThịnhT3,9-10,E1162-1750
1721110218017101469Kết cấu bê tông cốt thép 22Trần Anh ThiệnT3,1-2,H3052-1767
1722110218317101367CN Thi công hiện đại2Lê Khánh ToànT4,3-5,H3052-1246
1723110218317101368CN Thi công hiện đại2Phan Quang VinhT5,7-9,H3012-1246
1724110218317101369CN Thi công hiện đại2Mai Chánh TrungT2,3-5,H2062-1230
1725111002317101567ATN Thuỷ lực cơ sở0.5Lê HùngT4,1-5,G10610-1130
1726111002317101567BTN Thuỷ lực cơ sở0.5Lê HùngT5,6-10,G10610-1130
1727111002317101567CTN Thuỷ lực cơ sở0.5Lê HùngT6,1-5,G10610-1130
1728111002317101568ATN Thuỷ lực cơ sở0.5Lê HùngT3,1-5,G10610-1130
1729111002317101568BTN Thuỷ lực cơ sở0.5Lê HùngT2,1-5,G10610-1125
1730111002317101568CTN Thuỷ lực cơ sở0.5Lê HùngT5,1-5,G10610-1125
1731111002317101569ATN Thuỷ lực cơ sở0.5Lê HùngT2,1-5,G10612-1330
1732111002317101569CTN Thuỷ lực cơ sở0.5Nguyễn Quang BìnhT5,6-10,G10612-1330
1733111005317101577ATN Thuỷ lực công trình0.5Lê HùngT3,1-5,G10613-1429
1734111005317101577BTN Thuỷ lực công trình0.5Lê HùngT5,6-10,G10613-1419
1735111007317101475Thực tập Công nhân 2Khoa XDTL-TĐ17-2037
1736111007317101575Thực tập Công nhân2Khoa XDTL-TĐ13-1647
1737111008317101575Thủy văn 12Tô Thúy NgaT3,1-3,B2102-1262
1738111010317101475Thủy công 13Nguyễn Văn HướngT5,1-5,E2062-1239
1739111011317101475AĐA Thuỷ công 11Nguyễn Văn HướngT3,9-10,XP2-1222
1740111011317101475BĐA Thuỷ công 11Võ Ngọc DươngT6,4-5,XP2-1214
1741111013317101475AĐA QHTKHT T lợi1Nguyễn Chí CôngT3,7-8,XP2-1223
1742111013317101475BĐA QHTKHT T lợi1Nguyễn Đăng ThạchT6,7-8,XP2-1215
1743111015317101475Thủy điện 12Vũ Huy CôngT6,1-3,H1062-1240
1744111019317101375Kinh tế XD2Nguyễn Chí CôngT2,7-9,E3032-1234
1745111027317101375AĐA trạm bơm và CTN1Vũ Huy CôngT3,1-2,XP2-1216
1746111027317101375BĐA trạm bơm và CTN1Nguyễn Thanh HảiT6,9-10,XP2-1220
1747111028317101375Thi công thuỷ lợi 22Ngô Văn DũngT4,6-8,B2082-1235
1748111029317101375AĐA Thi công thuỷ lợi 21Đoàn Viết LongT3,3-4,XP2-1217
1749111029317101375BĐA Thi công thuỷ lợi 21Ngô Văn DũngT4,9-10,XP2-1219
1750111030317101377Tin học ƯD2Lê Văn HợiT5,1-3,H3032-1251
1751111030317101378Tin học ƯD2Lê Văn HợiT2,7-9,E1142-1238
1752111108317101477Thực tập Kỹ thuật viên2Khoa XDTL-TĐ17-2043
1753111115317101575Thủy lực công trình3Tô Thúy NgaT4,6-10,B2102-1259
1754111115317101577Thủy lực công trình3Nguyễn Thế HùngT6,8-10,B1032-1757
1755111116317101577Thủy văn công trình2Nguyễn BảnT6,6-7,B1032-1743
1756111118317101475Qui hoạch thiết kế hệ thống thủy lợi3Nguyễn Chí CôngT4,2-4,B110; T7,7-8,F3082-1238
1757111122317101375Chuyên đề 12Phan Hồng SángT5,7-9,H3022-1237
1758111122317101377Chuyên đề 12Lê Văn HợiT3,1-3,H3072-1254
1759111122317101378Chuyên đề 12Lê Văn HợiT4,7-9,E1142-1232
1760111123317101375Chuyên đề 22Võ Ngọc DươngT3,7-9,B2082-1236
1761111123317101377Chuyên đề 22Võ Ngọc DươngT6,1-3,H3052-1251
1762111123317101378Chuyên đề 22Võ Ngọc DươngT5,7-9,E1162-1238
1763111124317101375Thực tập Tốt nghiệp (X2)2Khoa XDTL-TĐ14-190
1764111124317101377Thực tập Tốt nghiệp2Khoa XDTL-TĐ14-190
1765111124317101378Thực tập Tốt nghiệp2Khoa XDTL-TĐ14-190
1766111125317101375Trạm bơm và cấp thoát nước2Nguyễn Thanh HảiT6,6-8,B2082-1234
1767111127217101567Thủy lực2Nguyễn Thế HùngT5,1-2,H2052-1478
1768111127217101568Thủy lực2Tô Thúy NgaT3,6-7,H2052-1469
1769111127217101569Thủy lực2Tô Thúy NgaT3,8-10,H2062-1460
1770111127217101663Thủy lực2Nguyễn Thế HùngT5,9-10,E1122-1434
1771111128017101377Tổ chức và quản lý thi công2Phan Hồng SángT2,7-9,E1132-1245
1772111128017101378Tổ chức và quản lý thi công2Ngô Văn DũngT3,7-9,B2092-1242
1773111129017101377AĐA Tổ chức và quản lý thi công1Đoàn Viết LongT5,7-8,XP2-1225
1774111129017101377BĐA Tổ chức và quản lý thi công1Đoàn Viết LongT5,9-10,XP2-1221
1775111129017101378AĐA Tổ chức và quản lý thi công1Đoàn Viết LongT3,1-2,XP2-1220
1776111129017101378BĐA Tổ chức và quản lý thi công1Ngô Văn DũngT6,1-2,XP2-1221
1777111166317101775Nhập môn ngành1Võ Ngọc DươngT3,1-2,F4055-8;13-210
1778111166317101776Nhập môn ngành1Võ Ngọc DươngT4,6-7,F4015-8;13-210
1779117001117101515Môi trường2Võ Diệp Ngọc KhôiT4,7-8,E4012-1745
1780117001117101614Môi trường2Phạm Thị Kim ThoaT3,1-2,H1022-1429
1781117001117101615Môi trường2Võ Diệp Ngọc KhôiT6,1-2,H1022-1424
1782117001117101645Môi trường2Nguyễn Phước Quý AnT3,3-5,F4062-1469
1783117001117101650Môi trường2Nguyễn Phước Quý AnT6,1-2,F3022-1772
1784117001117101657Môi trường2Nguyễn Phước Quý AnT6,3-5,F3012-1467
1785117001117101667Môi trường2Nguyễn Phước Quý AnT4,3-4,F3102-1770
1786117001117101668Môi trường2Nguyễn Phước Quý AnT4,1-2,F3082-1772
1787117001117101669Môi trường2Võ Diệp Ngọc KhôiT7,1-2,F2032-1734
1788117001117101679Môi trường2Võ Diệp Ngọc KhôiT4,9-10,E1172-1772
1789117001117101764Môi trường2Nguyễn Lan PhươngT4,1-2,E1145-8;13-210
1790117008317101481Thoát nước ĐT & CN2Nguyễn Lan PhươngT6,1-2,H1042-1760
1791117011317101479AĐA Xử lý nước cấp2Nguyễn Lan PhươngT5,7-8,XP2-1732
1792117011317101479BĐA Xử lý nước cấp2Nguyễn Lan PhươngT2,3-4,XP2-1731
1793117022317101379Quản lý MT2Phan Như ThúcT5,1-3,F3072-1233
1794117024317101379Tin học ƯD2Nguyễn Đình HuấnT6,3-5,F3082-1260
1795117027317101381Sản xuất sạch hơn2Nguyễn Phước Quý AnT2,1-3,F4012-1254
1796117028317101379Quản lý chất thải rắn2Võ Diệp Ngọc KhôiT2,3-5,F4022-1233
1797117028317101381Quản lý chất thải rắn2Võ Diệp Ngọc KhôiT5,3-5,F3062-1242
1798117029317101379AĐA QL chất thải rắn2Võ Diệp Ngọc KhôiT3,1-3,XP2-1230
1799117029317101379BĐA QL chất thải rắn2Võ Diệp Ngọc KhôiT5,7-9,XP2-1229
1800117029317101381AĐA QL chất thải rắn2Võ Diệp Ngọc KhôiT2,8-10,XP2-1225
1801117029317101381BĐA QL chất thải rắn2Võ Diệp Ngọc KhôiT3,7-9,XP2-1220
1802117029317101381CĐA QL chất thải rắn2Võ Diệp Ngọc KhôiT7,3-5,XP2-1225
1803117036217101571Vật lý kiến trúc 12Nguyễn Anh TuấnT4,7-9,F1012-1471
1804117036217101572Vật lý kiến trúc 12Lê Thị Kim DungT4,7-9,F3022-1467
1805117039317101371Cấp thoát nước2Nguyễn Lan PhươngT6,3-5,H1082-1261
1806117039317101372Cấp thoát nước2Nguyễn Lan PhươngT7,7-9,F3032-1256
1807117039317101467Cấp thoát nước2Nguyễn Lan PhươngT5,3-4,H3072-1766
1808117039317101468Cấp thoát nước2Nguyễn Lan PhươngT5,1-2,H3082-1753
1809117039317101469Cấp thoát nước2Nguyễn Lan PhươngT3,3-4,H3052-1762
1810117044117101481AĐA Th.nước ĐT,CN(QLMT)2Nguyễn Lan PhươngT7,1-2,XP2-1731
1811117044117101481BĐA Th.nước ĐT,CN(QLMT)2Nguyễn Lan PhươngT7,3-4,XP2-1731
1812117049117101481QL chất lượng MT2Hoàng HảiT2,1-2,B2082-1747
1813117066217101579Sinh thái môi trường2Phạm Thị Kim ThoaT5,9-10,F2072-1754
1814117066217101581Sinh thái môi trường2Phạm Thị Kim ThoaT5,7-8,F2082-1758
1815117070217101381Xử lý nước thải công nghiệp1Trần Văn QuangT3,3-4,F3102-970
1816117071217101379AĐA Xử lý nước thải đô thị2Trần Văn QuangT6,8-10,XP2-1230
1817117071217101379BĐA Xử lý nước thải đô thị2Trần Văn QuangT2,7-9,XP2-1230
1818117071217101381AĐA Xử lý nước thải đô thị2Trần Văn QuangT7,4-5,XP2-1224
1819117071217101381BĐA Xử lý nước thải đô thị2Trần Văn QuangT4,1-3,XP2-1220
1820117071217101381CĐA Xử lý nước thải đô thị2Trần Văn QuangT5,7-9,XP2-1227
1821117072217101479AĐA Cấp nước sinh hoạt và công nghiệp2Nguyễn Lan PhươngT5,9-10,XP2-1732
1822117072217101479BĐA Cấp nước sinh hoạt và công nghiệp2Nguyễn Lan PhươngT2,1-2,XP2-1731
1823117076217101479Luật và chính sách môi trường1Hoàng HảiT3,9-10,H2032-959
1824117076217101481Luật và chính sách môi trường1Hoàng HảiT3,7-8,H2012-953
1825117077217101479Cấp nước sinh hoạt và công nghiệp2Nguyễn Lan PhươngT4,9-10,H3062-1764
1826117079217101379An toàn lao động1Võ Diệp Ngọc KhôiT2,1-2,F4022-934
1827117079217101381An toàn lao động1Võ Diệp Ngọc KhôiT5,1-2,F3062-932
1828117080217101379ATH Tin học ứng dụng0.5Nguyễn Đình HuấnT3,6-10,C1018-936
1829117080217101379BTH Tin học ứng dụng0.5Nguyễn Đình HuấnT5,6-10,C1018-922
1830117081217101379Đánh giá tác động môi trường1Trần Văn QuangT4,6-7,F1082-959
1831117081217101381Đánh giá tác động môi trường1Trần Văn QuangT3,1-2,F3102-965
1832117082217101379ATH đánh giá tác động môi trường0.5Huỳnh Anh HoàngT2,6-10,PTN8-931
1833117082217101379BTH đánh giá tác động môi trường0.5Huỳnh Anh HoàngT4,1-5,PTN8-931
1834117082217101381ATH đánh giá tác động môi trường0.5Huỳnh Anh HoàngT6,6-10,PTN8-930
1835117082217101381BTH đánh giá tác động môi trường0.5Huỳnh Anh HoàngT4,6-10,PTN8-930
1836117083317101379Thực tập Tốt nghiệp (MT)2Khoa Môi trường14-190
1837117086317101379Xử lý nước thải chi phí thấp2Trần Văn QuangT4,8-10,F1082-1260
1838117087217101479Xử lý nước cấp2Nguyễn Lan PhươngT4,7-8,H3062-1759
1839117088317101481QLTN Rừng và ĐDSH2Phạm Thị Kim ThoaT4,7-8,B2012-1750
1840117090317101481QL Tài nguyên đất1Hoàng HảiT2,3-4,B2082-952
1841117093317101381Thực tập Tốt nghiệp (QLMT)2Khoa Môi trường14-190
1842117094317101381Tin học ƯD1Nguyễn Đình HuấnT6,1-2,F3062-969
1843117095317101381ATH tin học ứng dụng (QLTN&MT)0.5Nguyễn Đình HuấnT6,6-10,C10110-1135
1844117095317101381BTH tin học ứng dụng (QLTN&MT)0.5Nguyễn Đình HuấnT2,6-10,C10110-1133
1845118001217101371Kinh tế Xây dựng2Nguyễn Quang TrungT3,2-4,H3082-1253
1846118001217101372Kinh tế Xây dựng2Trương Quỳnh ChâuT2,8-10,H3082-1259
1847118003317101683Kinh tế học3Lê Thị Kim OanhT4,1-4,H1062-1460
1848118003317101684Kinh tế học3Lê Thị Kim OanhT4,7-10,H2082-1461
1849118023317101483Định giá SP xây dựng2Phạm Thị TrangT5,1-2,F1062-1761
1850118024317101483Quản trị DN xây dựng3Huỳnh Thị Minh TrúcT3,3-5,F3072-1766
1851118031317101479Kinh tế môi trường2Lê Thị Kim OanhT3,7-8,H2032-1760
1852118031317101481Kinh tế môi trường2Lê Thị Kim OanhT3,9-10,H2012-1756
1853118033217101438Kinh tế quản lý2Phạm Thị TrangT3,1-2,F3072-1762
1854118058317101585XĐề án Marketing1Lê Thị Kim OanhT7,1-3,XP2-1733
1855118058317101585YĐề án Marketing1Nguyễn Thị Thu ThủyT7,1-3,XP2-1727
1856118059317101485Quản trị tài chính3Nguyễn Thị Thu ThủyT6,3-5,H1042-1729
1857118060317101485Quản trị sản xuất 22Hồ Dương ĐôngT4,6-7,H3022-1762
1858118062317101485CL và CS KD3Nguyễn Thị Thu ThủyT2,8-10,H1062-1762
1859118063317101485AĐề án CLKD1Nguyễn Thị Thu ThủyT4,1-2,XP2-1730
1860118063317101485BĐề án CLKD1Lê Thị Kim OanhT5,4-5,XP2-1729
1861118064317101485PT định lượng tr. QL3Phạm Anh ĐứcT7,1-3,H1062-1762
1862118076317101483Kinh tế đầu tư3Phạm Anh ĐứcT4,8-10,F2082-1766
1863118077317101483AĐA Kinh tế đầu tư1Phạm Anh ĐứcT6,3-4,XP2-1730
1864118077317101483BĐA Kinh tế đầu tư1Phạm Anh ĐứcT6,1-2,XP2-1730
1865118085317101367Kinh tế XD2Nguyễn Quang TrungT2,8-10,H3062-1252
1866118085317101459Kinh tế XD2Phạm Thị TrangT3,3-5,F2082-1461
1867118085317101460Kinh tế XD2Trương Quỳnh ChâuT7,1-3,F3062-1456
1868118086317101585Kinh tế lượng3Phạm Anh ĐứcT5,8-10,H1052-1765
1869118090217101583Toán chuyên ngành3Huỳnh Thị Minh TrúcT4,3-5,E3022-1749
1870118090217101584Toán chuyên ngành3Huỳnh Thị Minh TrúcT5,7-9,F3082-1726
1871118091217101683Nhập môn ngành2Huỳnh Thị Minh TrúcT7,1-2,TuÇn 1515-1556
1872118091217101684Nhập môn ngành2Trương Quỳnh ChâuT2,1-2,XP15-1554
1873118093317101585Quản trị học2Huỳnh Thị Minh TrúcT4,1-2,E3022-1765
1874118094317101301Kinh tế ngành2Hồ Dương ĐôngT3,7-9,H3032-1245
1875118094317101322Kinh tế ngành2Trương Quỳnh ChâuT4,3-5,H2032-1248
1876118094317101325Kinh tế ngành2Trương Quỳnh ChâuT5,1-3,H2012-1252
1877118094317101345Kinh tế ngành2Nguyễn Thị Thu ThủyT3,1-3,F2062-1265
1878118094317101448Kinh tế ngành2Nguyễn Thị Thu ThủyT6,1-2,H1032-1762
1879118094317101527Kinh tế ngành2Nguyễn Thị Thu ThủyT5,1-2,F2082-1763
1880118094317101528Kinh tế ngành2Phạm Thị TrangT5,3-4,F3012-1777
1881118094317101534Kinh tế ngành2Phạm Anh ĐứcT6,7-9,E2062-1241
1882118094317101535Kinh tế ngành2Phạm Anh ĐứcT3,7-9,E2052-1238
1883118094317101550Kinh tế ngành2Nguyễn Thị Thu ThủyT3,4-5,F1072-1761
1884118094317101552Kinh tế ngành2Nguyễn Thị Thu ThủyT5,3-5,F1072-1461
1885118095317101585Marketing CN3Lê Thị Kim OanhT7,7-9,F2072-1765
1886118096317101483Phương pháp tính3Nguyễn Thế HùngT5,3-5,F1062-1740
1887118096317101585Phương pháp tính3Nguyễn Thế HùngT2,1-3,F3022-1764
1888118100317101485Quản lý công nghệ2Khoa QLDAT7,7-10,F1032-1758
1889118101317101485Quản lý chất lượng2Phạm Tiên PhongCN,2-5,F1082-1760
1890118103317101485CĐ1: QT rủi ro1Phạm Thị TrangT4,8-9,H3022-924
1891118114117101583KT thi công3Nguyễn Quang TrungT6,6-8,H3082-1750
1892118114117101584KT thi công3Nguyễn Quang TrungT7,7-9,F3092-1747
1893118115117101583AĐA KT thi công1Phạm Thị TrangT2,1-2,XP2-1727
1894118115117101583BĐA KT thi công1Phạm Thị TrangT2,3-4,XP2-1727
1895118115117101584AĐA KT thi công1Nguyễn Quang TrungT6,1-2,XP2-1728
1896118115117101584BĐA KT thi công1Nguyễn Quang TrungT6,3-4,XP2-1728
1897118116217101583Kế hoạch & dự báo XD3Bùi Nữ Thanh HàT5,1-3,E4022-1748
1898118116217101584Kế hoạch & dự báo XD3Bùi Nữ Thanh HàT3,8-10,H2042-1747
1899118117317101305Kinh tế ngành2Hồ Dương ĐôngT7,3-5,F2032-1274
1900118205317101585Thống kê và dự báo2Bùi Nữ Thanh HàT3,6-7,H2042-1749
1901118208317101485AĐA quản trị SX1Hồ Dương ĐôngT2,1-2,XP2-1730
1902118208317101485BĐA quản trị SX1Nguyễn Thị Thu ThủyT5,9-10,XP2-1730
1903118214317101483Kế toán xây dựng3Bùi Nữ Thanh HàT4,1-3,F3072-1762
1904121002317101671Cấu tạo kiến trúc 12Nguyễn Ngọc BìnhT5,7-9,F2022-7;10-1448
1905121002317101672Cấu tạo kiến trúc 12Nguyễn Ngọc BìnhT3,1-3,E4042-7;10-1448
1906121007317101571Cấu tạo KT 22Nguyễn Ngọc BìnhT6,3-5,F1062-1465
1907121007317101572Cấu tạo KT 22Nguyễn Ngọc BìnhT6,1-2,F1072-1465
1908121008317101571AĐA TK ch.cư thấp tầng2Nguyễn Anh TuấnT5,3-4,XP2-1424
1909121008317101571BĐA TK ch.cư thấp tầng2Phan Hữu BáchT2,9-10,XP2-1421
1910121008317101571CĐA TK ch.cư thấp tầng2Nguyễn Xuân TrungT7,1-2,XP2-1424
1911121008317101572AĐA TK ch.cư thấp tầng2Nguyễn Ngọc BìnhT7,4-5,XP2-1424
1912121008317101572BĐA TK ch.cư thấp tầng2Lê Minh SơnT6,7-8,XP2-1424
1913121008317101572CĐA TK ch.cư thấp tầng2Đoàn Trần HiệpT4,1-2,XP2-1422
1914121009317101571AĐA TK nhà văn hóa2Nguyễn Ngọc BìnhT6,9-10,XP2-1421
1915121009317101571BĐA TK nhà văn hóa2Nguyễn Xuân TrungT2,7-8,XP2-1419
1916121009317101571CĐA TK nhà văn hóa2Trần Đức QuangT3,9-10,XP2-1421
1917121009317101572AĐA TK nhà văn hóa2Nguyễn Hồng NgọcT7,1-3,XP2-1418
1918121009317101572BĐA TK nhà văn hóa2Lê Minh SơnT5,1-2,XP2-1419
1919121009317101572CĐA TK nhà văn hóa2Trần Đức QuangT4,3-4,XP2-1421
1920121011317101471Quy hoạch đô thị & nông thôn3Nguyễn Hồng NgọcT6,9-10,H1032-1756
1921121011317101472Quy hoạch đô thị & nông thôn3Nguyễn Hồng NgọcT6,7-8,H3062-1763
1922121012317101471Chuyên đề kiến trúc đương đại nước ngoài2Khoa Kiến trúcT7,7-8,XP2-1751
1923121012317101472Chuyên đề kiến trúc đương đại nước ngoài2Khoa Kiến trúcT7,9-10,XP2-1740
1924121013317101471AĐA Thiết kế CTTT2Nguyễn Ngọc BìnhT6,7-8,XP2-175
1925121013317101471BĐA Thiết kế CTTT2Đoàn Trần HiệpT2,3-4,XP2-174
1926121013317101471CĐA Thiết kế CTTT2Trần Đức QuangT5,3-4,XP2-176
1927121013317101472AĐA Thiết kế CTTT2Nguyễn Anh TuấnT6,7-8,XP2-174
1928121013317101472BĐA Thiết kế CTTT2Phan Hữu BáchT5,1-2,XP2-175
1929121013317101472CĐA Thiết kế CTTT2Trần Đức QuangT5,7-8,XP2-1710
1930121014317101471AĐA Thiết kế CTBT2Nguyễn Hồng NgọcT6,9-10,XP2-179
1931121014317101471BĐA Thiết kế CTBT2Trần Đức QuangT5,1-2,XP2-1717
1932121014317101471CĐA Thiết kế CTBT2Phan Hữu BáchT4,1-2,XP2-1714
1933121014317101472AĐA Thiết kế CTBT2Nguyễn Ngọc BìnhT3,4-5,XP2-1716
1934121014317101472BĐA Thiết kế CTBT2Lê Minh SơnT6,9-10,XP2-1713
1935121014317101472CĐA Thiết kế CTBT2Nguyễn Xuân TrungT7,3-4,XP2-1713
1936121015317101471AĐA Thiết kế CTTX2Đoàn Trần HiệpT2,1-2,XP2-171
1937121015317101471BĐA Thiết kế CTTX2Phan Ánh NguyênT3,3-4,XP2-172
1938121015317101472AĐA Thiết kế CTTX2Phan Hữu BáchT4,3-4,XP2-172
1939121015317101472BĐA Thiết kế CTTX2Phan Ánh NguyênT3,1-2,XP2-170
1940121022317101371CĐ Mỹ học kiến trúc2Phan Bảo AnT2,1-3,E1162-1248
1941121022317101372CĐ Mỹ học kiến trúc2Trần Đức QuangT4,7-9,F3062-1261
1942121025317101371Thực tập Tốt nghiệp (KT)2Khoa Kiến trúc18-230
1943121025317101372Thực tập Tốt nghiệp (KT)2Khoa Kiến trúc18-230
1944121026017101564Kiến trúc 13Phan Hữu BáchT5,6-10,E1152-1260
1945121026017101567Kiến trúc 13Nguyễn Ngọc BìnhT3,7-10,F1102-1470
1946121026017101568Kiến trúc 13Nguyễn Ngọc BìnhT4,7-10,F1092-1470
1947121026017101569Kiến trúc 13Lê Minh SơnT4,7-10,F2102-1470
1948121026017101583Kiến trúc 13Nguyễn Xuân TrungT3,7-9,F2072-1748
1949121026017101584Kiến trúc 13Nguyễn Xuân TrungT6,7-9,H3072-1734
1950121026017101685Kiến trúc 13Phan Hữu BáchT6,3-5,H2072-1459
1951121028017101564AĐA Kiến trúc1Phan Hữu BáchT7,1-2,XP2-1229
1952121028017101564BĐA Kiến trúc1Phan Hữu BáchT7,3-4,XP2-1227
1953121028017101567AĐA Kiến trúc1Phan Hữu BáchT2,1-2,XP2-1427
1954121028017101567BĐA Kiến trúc1Phan Hữu BáchT2,3-4,XP2-1417
1955121028017101567CĐA Kiến trúc1Phan Hữu BáchT3,1-2,XP2-1420
1956121028017101568AĐA Kiến trúc1Nguyễn Ngọc BìnhT4,1-2,XP2-1428
1957121028017101568BĐA Kiến trúc1Nguyễn Ngọc BìnhT4,3-4,XP2-1428
1958121028017101568CĐA Kiến trúc1Nguyễn Ngọc BìnhT2,1-2,XP2-1428
1959121028017101569AĐA Kiến trúc1Lê Minh SơnT6,1-2,XP2-1427
1960121028017101569BĐA Kiến trúc1Lê Minh SơnT6,3-4,XP2-1425
1961121028017101569CĐA Kiến trúc1Lê Minh SơnT4,1-2,XP2-1415
1962121030017101571Kiến trúc CN 12Trương Hoài ChínhT6,1-2,F1062-1472
1963121030017101572Kiến trúc CN 12Trương Hoài ChínhT6,3-5,F1072-1472
1964121031017101771Cơ sở kiến trúc1Nguyễn Xuân TrungT2,1-2,F2029-210
1965121031017101772Cơ sở kiến trúc1Phan Ánh NguyênT2,1-2,F2019-210
1966121034017101771Vẽ mỹ thuật 11Trần Văn TâmT6,1-4,F2029-210
1967121034017101772Vẽ mỹ thuật 11Trần Văn TâmT3,1-4,F2029-210
1968121035017101771ATH vẽ mỹ thuật 11Trần Văn TâmCN,1-5,XP0
1969121035017101771BTH vẽ mỹ thuật 11Trần Văn TâmCN,1-5,XP0
1970121035017101772ATH vẽ mỹ thuật 11Trần Văn TâmCN,1-5,XP0
1971121035017101772BTH vẽ mỹ thuật 11Trần Văn TâmCN,1-5,XP0
1972121040317101671ATH vẽ mỹ thuật 31Trần Văn TâmCN,1-5,XP24
1973121040317101671BTH vẽ mỹ thuật 31Trần Văn TâmCN,1-5,XP24
1974121040317101672ATH vẽ mỹ thuật 31Trần Văn TâmCN,1-5,XP24
1975121040317101672BTH vẽ mỹ thuật 31Trần Văn TâmCN,1-5,XP24
1976121049017101671Nhiết khí hậu kiến trúc2Nguyễn Anh TuấnT3,7-9,F4042-7;10-1448
1977121049017101672Nhiết khí hậu kiến trúc2Lê Thị Kim DungT6,7-9,E4042-7;10-1448
1978121049317101671Vẽ mỹ thuật 31Trần Văn TâmT5,1-4,F2022-7;10-1448
1979121049317101672Vẽ mỹ thuật 31Trần Văn TâmT3,7-10,F2022-7;10-1448
1980121050017101671Tham quan kiến trúc2Khoa Kiến trúcCN,1-5,XP48
1981121050017101672Tham quan kiến trúc2Khoa Kiến trúcCN,1-5,XP48
1982121051317101671AĐA TK nhà ở nhiều tầng3Nguyễn Anh TuấnT6,1-5,XP2-7;10-1424
1983121051317101671BĐA TK nhà ở nhiều tầng3Lê Minh SơnT3,1-5,XP2-7;10-1424
1984121051317101672AĐA TK nhà ở nhiều tầng3Nguyễn Hồng NgọcT4,1-5,XP2-7;10-1424
1985121051317101672BĐA TK nhà ở nhiều tầng3Lê Minh SơnT7,1-5,XP2-7;10-1424
1986122001017101787Toán 18Bùi Tuấn KhangT5,7-10,P6; T7,1-4,E1125-17;22-230
1987122001017101788Toán 18Bùi Tuấn KhangT4,7-10,P7; T6,1-4,P75-17;22-230
1988122002017101787Tiếng Anh 15Huỳnh Thị Bích NgọcT2,1-4,F4045-17;22-230
1989122002017101788Tiếng Anh 15Hồ Minh ThuT5,7-10,P75-17;22-230
1990122003017101787Tiếng Pháp 15Nguyễn Thị Thu ThủyT2,7-9,P7; T6,8-10,P75-17;22-230
1991122003017101788Tiếng Pháp 15Trần Gia Nguyên ThyT5,1-3,P7; T6,7-9,A1445-17;22-230
1992122004017101787Môi trường2Phạm Thị Kim ThoaT4,3-4,P65-17;22-230
1993122004017101788Môi trường2Phạm Thị Kim ThoaT4,1-2,P75-17;22-230
1994122005017101787Tin học đại cương5Nguyễn Thanh BìnhT6,1-5,P65-17;22-230
1995122005017101788Tin học đại cương5Phan Thanh TaoT2,6-10,P65-17;22-230
1996122006017101787Hình họa2Dương ThọT3,1-2,P65-17;22-230
1997122006017101788Hình họa2Nguyễn ĐộT3,1-2,P75-17;22-230
1998122013017101687Vẽ kỹ thuật2Dương ThọT3,3-4,P53-170
1999122013017101688Vẽ kỹ thuật2Nguyễn Đức SỹT3,1-2,P53-170
2000122014017101687Tiếng Anh 35Huỳnh Trúc GiangT3,7-10,P73-170
2001122014017101688Tiếng Anh 35Trần Vũ Mai YênT6,1-4,A1423-170
2002122015017101687Tiếng Pháp 35Dương Thị Thùy TrangT4,1-3,A1443-170
2003122015017101687BTiếng Pháp 35Lê Thị Trâm AnhT4,8-10,B2033-170
2004122015017101688Tiếng Pháp 35Dương Thị Thùy NhiT2,8-10,P5; T3,8-10,P63-170
2005122016017101687Hóa học6Lê Thị MùiT2,7-10,P4; T5,3-4,E2053-170
2006122016017101688Hóa học6Lê Thị MùiT2,1-4,E404; T5,1-2,E2053-170