Lớp học phần
Tùy chọn:
Học kỳ: Sắp xếp theo:
OPT1
Khoa:
OPT0
Khóa học:
STTTên lớp học phầnSố TC Giảng viênThời khóa biểu Tuần học SLSV Lịch trình Nhóm thiNgày thi Phòng thi Giờ thi CLC
10130011171086AGDTC 10Trung tâm GDTCT2,1-4,SVĐ0
20130011171086BGDTC 10Trung tâm GDTCT2,1-4,SVĐ0
30130011171086CGDTC 10Trung tâm GDTCT3,1-4,SVĐ0
40130011171086DGDTC 10Trung tâm GDTCT3,1-4,SVĐ0
50130011171086EGDTC 10Trung tâm GDTCT4,1-4,SVĐ0
60130011171086FGDTC 10Trung tâm GDTCT4,1-4,SVĐ0
70130011171086GGDTC 10Trung tâm GDTCT5,1-4,SVĐ0
80130011171086HGDTC 10Trung tâm GDTCT5,1-4,SVĐ0
90130011171086IGDTC 10Trung tâm GDTCT6,1-4,SVĐ0
100130011171086JGDTC 10Trung tâm GDTCT6,1-4,SVĐ0
110130011171086KGDTC 10Trung tâm GDTCT7,1-4,SVĐ0
120130011171086LGDTC 10Trung tâm GDTCT7,1-4,SVĐ0
130130011171086MGDTC 10Trung tâm GDTCT2,1-4,SVĐ0
140130011171086NGDTC 10Trung tâm GDTCT2,1-4,SVĐ0
150130011171086OGDTC 10Trung tâm GDTCT3,1-4,SVĐ0
160130011171086PGDTC 10Trung tâm GDTCT3,1-4,SVĐ0
170130011171086QGDTC 10Trung tâm GDTCT4,1-4,SVĐ0
180130011171086RGDTC 10Trung tâm GDTCT4,1-4,SVĐ0
190130011171086SGDTC 10Trung tâm GDTCT5,1-4,SVĐ0
200130011171086TGDTC 10Trung tâm GDTCT5,1-4,SVĐ0
210130011171086XGDTC 10Trung tâm GDTCT6,1-4,SVĐ0
220130011171086YGDTC 10Trung tâm GDTCT6,1-4,SVĐ0
230130011171086ZGDTC 10Trung tâm GDTCT7,1-4,SVĐ0
240130011171087AGDTC 10Trung tâm GDTCT7,1-4,SVĐ0
250130011171087BGDTC 10Trung tâm GDTCT2,7-10,SVĐ0
260130011171087CGDTC 10Trung tâm GDTCT2,7-10,SVĐ0
270130011171087DGDTC 10Trung tâm GDTCT3,7-10,SVĐ0
280130011171087EGDTC 10Trung tâm GDTCT3,7-10,SVĐ0
290130011171087FGDTC 10Trung tâm GDTCT4,7-10,SVĐ0
300130011171087GGDTC 10Trung tâm GDTCT4,7-10,SVĐ0
310130011171087HGDTC 10Trung tâm GDTCT5,7-10,SVĐ0
320130011171087IGDTC 10Trung tâm GDTCT5,7-10,SVĐ0
330130011171087JGDTC 10Trung tâm GDTCT6,7-10,SVĐ0
340130011171087KGDTC 10Trung tâm GDTCT6,7-10,SVĐ0
350130011171087LGDTC 10Trung tâm GDTCT7,7-10,SVĐ0
360130011171087MGDTC 10Trung tâm GDTCT7,7-10,SVĐ0
370130011171087NGDTC 10Trung tâm GDTCT2,7-10,SVĐ0
380130011171087OGDTC 10Trung tâm GDTCT2,7-10,SVĐ0
390130011171087PGDTC 10Trung tâm GDTCT3,7-10,SVĐ0
400130011171087QGDTC 10Trung tâm GDTCT3,7-10,SVĐ0
410130011171087RGDTC 10Trung tâm GDTCT4,7-10,SVĐ0
420130011171087SGDTC 10Trung tâm GDTCT4,7-10,SVĐ0
430130011171087TGDTC 10Trung tâm GDTCT5,7-10,SVĐ0
440130011171087XGDTC 10Trung tâm GDTCT5,7-10,SVĐ0
450130011171087YGDTC 10Trung tâm GDTCT6,7-10,SVĐ0
460130011171087ZGDTC 10Trung tâm GDTCT6,7-10,SVĐ0
470130011171088AGDTC 10Trung tâm GDTCT7,7-10,SVĐ0
480130011171088BGDTC 10Trung tâm GDTCT4,7-10,SVĐ0
490130011171088CGDTC 10Trung tâm GDTCT2,1-4,SVĐ0
500130011171088DGDTC 10Trung tâm GDTCT6,7-10,SVĐ0
510130011171088EGDTC 10Trung tâm GDTCT3,1-4,SVĐ0
520130011171088FGDTC 10Trung tâm GDTCT3,1-4,SVĐ0
530130011171088GGDTC 10Trung tâm GDTCT4,1-4,SVĐ0
540130011171088HGDTC 10Trung tâm GDTCT6,7-10,SVĐ0
550130011171088IGDTC 10Trung tâm GDTCT5,1-4,SVĐ0
560130011171088JGDTC 10Trung tâm GDTCT5,1-4,SVĐ0
570130011171088KGDTC 10Trung tâm GDTCT6,1-4,SVĐ0
580130011171088LGDTC 10Trung tâm GDTCT6,1-4,SVĐ0
590130011171088MGDTC 10Trung tâm GDTCT5,1-4,SVĐ0
600130011171088NGDTC 10Trung tâm GDTCT7,1-4,SVĐ0
610130011171088OGDTC 10Trung tâm GDTCT2,7-10,SVĐ0
620130011171088PGDTC 10Trung tâm GDTCT2,7-10,SVĐ0
630130011171088QGDTC 10Trung tâm GDTCT3,7-10,SVĐ0
640130011171088RGDTC 10Trung tâm GDTCT3,7-10,SVĐ0
650130011171088SGDTC 10Trung tâm GDTCT5,7-10,SVĐ0
660130011171088TGDTC 10Trung tâm GDTCT5,7-10,SVĐ0
670130011171088XGDTC 10Trung tâm GDTCT7,7-10,SVĐ0
680130011171088YGDTC 10Trung tâm GDTCT7,7-10,SVĐ0
69013002117101671GDTC 2 (16KTCLC1)0Trung tâm GDTCT7,7-10,SVĐ
70013002117101672GDTC 2 (16KTCLC2)0Trung tâm GDTCT7,7-10,SVD
71013003117101614GDTC 3 (16TCLC1+2)0Trung tâm GDTCT4,1-3,SVĐ
72013003117101615GDTC 3 (16TCLC2)0Trung tâm GDTCT4,1-3,SVĐ
73013003117101616GDTC 3 (16TCLC3)0Trung tâm GDTCT7,1-3,SVD
74013003117101634GDTC 3 (16DCLC)0Trung tâm GDTCT6,1-3,SVĐ
75013003117101635GDTC 3 (16TDHCLC)0Trung tâm GDTCT3,1-3,SVĐ
76013003117101641GDTC 3 (16DTCLC1)0Trung tâm GDTCT4,8-10,SVĐ
77013003117101642GDTC 3 (16DTCLC2)0Trung tâm GDTCT2,8-10,SVĐ
78013003117101647GDTC 3 (16H2CLC)0Trung tâm GDTCT4,1-3,SVD
79013003117101653GDTC 3 (16H5CLC)0Trung tâm GDTCT2,8-10,SVĐ
80013003117101663GDTC 3 (16X3CLC)0Trung tâm GDTCT4,8-10,SVĐ
81013003117101686AGDTC 3 (16PFIEV_N1)0Trung tâm GDTCT7,7-10,SVĐ
82013003117101686BGDTC 3 (16PFIEV_N2)0Trung tâm GDTCT7,7-10,SVĐ
83013004117101687AGDTC 4 (16ECE)0Trung tâm GDTCT7,7-10,SVĐ
84013004117101687BGDTC 4 (16ES)0Trung tâm GDTCT7,7-10,SVĐ
85013005117101514GDTC 5 (15TCLC1)0Trung tâm GDTCT2,1-3,SVĐ
86013005117101515GDTC 5 (15TCLC2)0Trung tâm GDTCT3,1-3,SVĐ
87013005117101534GDTC 5 (15DCLC)0Trung tâm GDTCT5,1-3,SVĐ
88013005117101535GDTC 5 (15TDHCLC)0Trung tâm GDTCT7,1-3,SVĐ
89013005117101563GDTC 5 (15X3CLC)0Trung tâm GDTCT5,1-3,SVĐ
900130051171087AGDTC 5 (15PFIEV)0Trung tâm GDTCT6,1-4,SVD2
910130051171087BGDTC 5 (15PFIEV+15TCLC)0Trung tâm GDTCT6,1-4,SVD0
920130101171086AGDTC 3 BĐ Nam 010Trung tâm GDTCT2,1-4,SVĐ49
930130101171086BGDTC 3 BĐ Nam 020Trung tâm GDTCT3,1-4,SVĐ50
940130101171086CGDTC 3 BĐ Nam 030Trung tâm GDTCT4,1-4,SVĐ50
950130101171086DGDTC 3 BĐ Nam 040Trung tâm GDTCT5,1-4,SVĐ50
960130101171086EGDTC 3 BĐ Nam 050Trung tâm GDTCT6,1-4,SVĐ50
970130101171086FGDTC 3 BĐ Nam 060Trung tâm GDTCT2,7-10,SVĐ50
980130101171086GGDTC 3 BĐ Nam 070Trung tâm GDTCT3,7-10,SVĐ50
990130101171086HGDTC 3 BĐ Nam 080Trung tâm GDTCT4,7-10,SVĐ50
1000130101171086IGDTC 3 BĐ Nam 090Trung tâm GDTCT5,7-10,SVĐ49
1010130101171086JGDTC 3 BĐ Nam 100Trung tâm GDTCT6,7-10,SVĐ50
1020130111171086AGDTC 3 BC Nam 010Trung tâm GDTCT2,1-4,SVĐ50
1030130111171086BGDTC 3 BC Nam 020Trung tâm GDTCT3,1-4,SVĐ50
1040130111171086CGDTC 3 BC Nam 030Trung tâm GDTCT4,1-4,SVĐ49
1050130111171086DGDTC 3 BC Nam 040Trung tâm GDTCT5,1-4,SVĐ50
1060130111171086EGDTC 3 BC Nam 050Trung tâm GDTCT6,1-4,SVĐ50
1070130111171086FGDTC 3 BC Nam 060Trung tâm GDTCT2,7-10,SVĐ50
1080130111171086GGDTC 3 BC Nam 070Trung tâm GDTCT3,7-10,SVĐ50
1090130111171086HGDTC 3 BC Nam 080Trung tâm GDTCT4,7-10,SVĐ50
1100130111171086IGDTC 3 BC Nam 090Trung tâm GDTCT5,7-10,SVĐ50
1110130111171086JGDTC 3 BC Nam 100Trung tâm GDTCT6,7-10,SVĐ50
1120130121171086CGDTC 3 BR Nam 050Trung tâm GDTCT2,7-10,SVĐ49
1130130121171086DGDTC 3 BR Nam 060Trung tâm GDTCT3,7-10,SVĐ50
1140130121171086EGDTC 3 BR Nam 070Trung tâm GDTCT4,7-10,SVĐ52
1150130121171086FGDTC 3 BR Nam 080Trung tâm GDTCT5,7-10,SVĐ48
1160130121171086GGDTC 3 BR Nam 090Trung tâm GDTCT7,7-10,SVĐ51
1170130121171086HGDTC 3 BR Nam 100Trung tâm GDTCT7,7-10,SVĐ50
1180130391171087AGDTC 5 BR3 Nam 010Trung tâm GDTCT2,1-4,SVĐ50
1190130391171087BGDTC 5 BR3 Nam 020Trung tâm GDTCT3,1-4,SVĐ50
1200130391171087CGDTC 5 BR3 Nam 030Trung tâm GDTCT4,1-4,SVĐ50
1210130391171087DGDTC 5 BR3 Nam 040Trung tâm GDTCT5,1-4,SVĐ49
1220130391171087EGDTC 5 BR3 Nam 050Trung tâm GDTCT2,7-10,SVĐ49
1230130391171087FGDTC 5 BR3 Nam 060Trung tâm GDTCT3,7-10,SVĐ50
1240130391171087GGDTC 5 BR3 Nam 070Trung tâm GDTCT4,7-10,SVĐ50
1250130391171087HGDTC 5 BR3 Nam 080Trung tâm GDTCT5,7-10,SVĐ50
1260130401171087AGDTC 5 BC3 Nam 010Trung tâm GDTCT2,1-4,SVĐ50
1270130401171087BGDTC 5 BC3 Nam 020Trung tâm GDTCT3,1-4,SVĐ50
1280130401171087CGDTC 5 BC3 Nam 030Trung tâm GDTCT4,1-4,SVĐ49
1290130401171087DGDTC 5 BC3 Nam 040Trung tâm GDTCT5,1-4,SVĐ50
1300130401171087EGDTC 5 BC3 Nam 050Trung tâm GDTCT6,1-4,SVĐ50
1310130401171087FGDTC 5 BC3 Nam 060Trung tâm GDTCT2,7-10,SVĐ50
1320130401171087GGDTC 5 BC3 Nam 070Trung tâm GDTCT2,7-10,SVĐ50
1330130401171087HGDTC 5 BC3 Nam 080Trung tâm GDTCT3,7-10,SVĐ50
1340130401171087IGDTC 5 BC3 Nam 090Trung tâm GDTCT4,7-10,SVĐ50
1350130401171087JGDTC 5 BC3 Nam 100Trung tâm GDTCT4,7-10,SVĐ50
1360130401171087KGDTC 5 BC3 Nam 110Trung tâm GDTCT5,7-10,SVĐ50
1370130401171087MGDTC 5 BC3 Nam 120Trung tâm GDTCT6,7-10,SVĐ50
1380130401171087NGDTC 5 BC3 Nam 130Trung tâm GDTCT7,7-10,SVĐ50
1390130411171087AGDTC 5 BĐ3 Nam 010Trung tâm GDTCT2,1-4,SVĐ49
1400130411171087BGDTC 5 BĐ3 Nam 020Trung tâm GDTCT3,1-4,SVĐ50
1410130411171087CGDTC 5 BĐ3 Nam 030Trung tâm GDTCT4,1-4,SVĐ49
1420130411171087DGDTC 5 BĐ3 Nam 040Trung tâm GDTCT5,1-4,SVĐ50
1430130411171087EGDTC 5 BĐ3 Nam 050Trung tâm GDTCT6,1-4,SVĐ50
1440130411171087FGDTC 5 BĐ3 Nam 060Trung tâm GDTCT2,7-10,SVĐ50
1450130411171087GGDTC 5 BĐ3 Nam 070Trung tâm GDTCT3,7-10,SVĐ50
1460130411171087HGDTC 5 BĐ3 Nam 080Trung tâm GDTCT4,7-10,SVĐ49
1470130411171087IGDTC 5 BĐ3 Nam 090Trung tâm GDTCT5,7-10,SVĐ50
1480130411171087JGDTC 5 BĐ3 Nam 100Trung tâm GDTCT6,7-10,SVĐ50
1490130431171087AGDTC 5 BC3 Nữ 010Trung tâm GDTCT2,1-4,SVĐ50
1500130431171087BGDTC 5 BC3 Nữ 020Trung tâm GDTCT2,1-4,SVĐ30
1510130431171087CGDTC 5 BC3 Nữ 030Trung tâm GDTCT3,7-10,SVĐ47
1520130431171087DGDTC 5 BC3 Nữ 040Trung tâm GDTCT3,7-10,SVĐ47
1530130461171087AGDTC 5 BR3 Nữ 010Trung tâm GDTCT6,7-10,SVĐ45
1540130461171087BGDTC 5 BR3 Nữ 020Trung tâm GDTCT6,7-10,SVĐ39
1550130470171086AGDTC 3 BĐ Nữ 010Trung tâm GDTCT7,1-4,SVĐ31
1560130510171086AGDTC 3 BC Nữ 010Trung tâm GDTCT2,7-10,SVĐ49
1570130510171086BGDTC 3 BC Nữ 020Trung tâm GDTCT4,7-10,SVĐ50
1580130520171086AGDTC 3 BR Nữ 010Trung tâm GDTCT6,1-4,SVĐ49
1590130520171086CGDTC 3 BR Nữ 030Trung tâm GDTCT7,7-10,SVĐ50
1600130520171086DGDTC 3 BR Nữ 040Trung tâm GDTCT7,7-10,SVĐ49
1610130580171086CGDTC 3 BB Nam Nữ 050Trung tâm GDTCT3,7-10,SVĐ49
1620130580171086DGDTC 3 BB Nam Nữ 060Trung tâm GDTCT3,7-10,SVĐ49
1630130580171086EGDTC 3 BB Nam Nữ 070Trung tâm GDTCT4,7-10,SVĐ50
1640130580171086IGDTC 3 BB Nam Nữ 090Trung tâm GDTCT6,7-10,SVĐ50
1650130580171086JGDTC 3 BB Nam Nữ 100Trung tâm GDTCT6,7-10,SVĐ50
1660130590171086CGDTC 3 CL Nam Nữ 050Trung tâm GDTCT3,7-10,SVĐ50
1670130590171086DGDTC 3 CL Nam Nữ 060Trung tâm GDTCT5,7-10,SVĐ49
1680130610171086AGDTC 4 CL Nam Nữ 0Trung tâm GDTCT7,7-10,SVĐ50
1690130610171086BGDTC 4 CL Nam Nữ 0Trung tâm GDTCT7,7-10,SVĐ49
1700130730171087AGDTC 5 CL Nam Nữ0Trung tâm GDTCT2,1-4,SVĐ49
1710130730171087BGDTC 5 CL Nam Nữ0Trung tâm GDTCT3,1-4,SVĐ50
1720130730171087CGDTC 5 CL Nam Nữ0Trung tâm GDTCT4,1-4,SVĐ48
1730130730171087DGDTC 5 CL Nam Nữ0Trung tâm GDTCT4,1-4,SVĐ49
1740130730171087EGDTC 5 CL Nam Nữ0Trung tâm GDTCT5,1-4,SVĐ50
1750130730171087FGDTC 5 CL Nam Nữ0Trung tâm GDTCT6,1-4,SVĐ49
1760130730171087GGDTC 5 CL Nam Nữ0Trung tâm GDTCT6,1-4,SVĐ50
1770130730171087HGDTC 5 CL Nam Nữ0Trung tâm GDTCT7,1-4,SVĐ46
1780130730171087IGDTC 5 CL Nam Nữ0Trung tâm GDTCT7,1-4,SVĐ46
1790130730171087JGDTC 5 CL Nam Nữ0Trung tâm GDTCT2,7-10,SVĐ49
1800130730171087KGDTC 5 CL Nam Nữ0Trung tâm GDTCT3,7-10,SVĐ47
1810130730171087LGDTC 5 CL Nam Nữ0Trung tâm GDTCT4,7-10,SVĐ50
1820130730171087MGDTC 5 CL Nam Nữ0Trung tâm GDTCT4,7-10,SVĐ49
1830130730171087NGDTC 5 CL Nam Nữ0Trung tâm GDTCT5,7-10,SVĐ49
1840130730171087OGDTC 5 CL Nam Nữ0Trung tâm GDTCT6,7-10,SVĐ48
1850130730171087PGDTC 5 CL Nam Nữ0Trung tâm GDTCT6,7-10,SVĐ45
18610000011710xx99Phí Bảo hiểm thân thể0Trường ĐHBK6220
187101008217101505CN kim loại2Tào Quang BảngT5,2-3,F2032-1768A
188101008217101505CN kim loại2Tào Quang BảngT5,2-3,F2032-1768B
189101008217101517CN kim loại2Tào Quang BảngT6,3-4,H2052-1770A
190101008217101517CN kim loại2Tào Quang BảngT6,3-4,H2052-1770B
191101008217101518CN kim loại2Tào Quang BảngT6,1-2,H4022-1757A
192101008217101518CN kim loại2Tào Quang BảngT6,1-2,H4022-1757B
193101008217101520CN kim loại2Tào Quang BảngT5,4-5,F3092-1753A
194101008217101520CN kim loại2Tào Quang BảngT5,4-5,F3092-1753B
195101014317101301HTSX tự động (CIM)2Châu Mạnh LựcT6,7-9,H1012-1255A
196101014317101301HTSX tự động (CIM)2Châu Mạnh LựcT6,7-9,H1012-1255B
197101014317101302HTSX tự động (CIM)2Châu Mạnh LựcT7,7-9,F2092-1251-
198101014317101303HTSX tự động (CIM)2Châu Mạnh LựcT6,1-3,H1012-1253A
199101014317101303HTSX tự động (CIM)2Châu Mạnh LựcT6,1-3,H1012-1253B
200101015217101301ROBOT Công nghiệp2Nguyễn Đắc LựcT4,1-3,H1032-1271A
201101015217101301ROBOT Công nghiệp2Nguyễn Đắc LựcT4,1-3,H1032-1271B
202101015217101302ROBOT Công nghiệp2Nguyễn Đắc LựcT5,1-3,F1012-1270A
203101015217101302ROBOT Công nghiệp2Nguyễn Đắc LựcT5,1-3,F1012-1270B
204101017317101401CN Chế tạo máy 13Lưu Đức BìnhT6,3-5,H2012-1763A
205101017317101401CN Chế tạo máy 13Lưu Đức BìnhT6,3-5,H2012-1763B
206101017317101402CN Chế tạo máy 13Lưu Đức BìnhT5,1-4,H3042-8;14-1760A
207101017317101402CN Chế tạo máy 13Lưu Đức BìnhT5,1-4,H3042-8;14-1760B
208101017317101403CN Chế tạo máy 13Lưu Đức BìnhT5,7-10,H3082-8;14-1764A
209101017317101403CN Chế tạo máy 13Lưu Đức BìnhT5,7-10,H3082-8;14-1764B
210101026317101301AĐA CN Chế tạo máy2Lưu Đức BìnhT7,1-3,XP2-1226-
211101026317101301BĐA CN Chế tạo máy2Lưu Đức BìnhT3,1-3,XP2-1225-
212101026317101302AĐA CN Chế tạo máy2Nguyễn Đắc LựcT7,1-3,XP2-1225-
213101026317101302BĐA CN Chế tạo máy2Nguyễn Đắc LựcT6,1-3,XP2-1225-
214101026317101303AĐA CN Chế tạo máy2Châu Mạnh LựcT3,1-3,XP2-1225-
215101026317101303BĐA CN Chế tạo máy2Lưu Đức BìnhT6,8-10,XP2-1224-
21610102731710xx92Đồ án TK HT Điều khiển tự động2Đặng Phước VinhT7,1-4,VPK7-144
217101028317101301AĐA CN CAD/CAM/CNC2Trần Ngọc HảiT2,1-3,XP2-1226-
218101028317101301BĐA CN CAD/CAM/CNC2Bùi Trương VỹT5,6-8,XP2-1227-
219101028317101302AĐA CN CAD/CAM/CNC2Tào Quang BảngT3,1-3,XP2-1226-
220101028317101302BĐA CN CAD/CAM/CNC2Trần Minh ChínhT4,1-3,XP2-1226-
221101028317101303AĐA CN CAD/CAM/CNC2Lưu Đức BìnhT2,1-3,XP2-1226-
222101028317101303BĐA CN CAD/CAM/CNC2Châu Mạnh LựcT7,1-3,XP2-1226-
223101028317101305AĐA CN CAD/CAM/CNC2Bùi Trương VỹT6,1-3,XP2-1227-
224101028317101305BĐA CN CAD/CAM/CNC2Nguyễn Đắc LựcT6,7-9,XP2-1227-
225101029317101505Kỹ thuật đo cơ khí2Nguyễn Đắc LựcT5,4-5,F2032-1774A
226101029317101505Kỹ thuật đo cơ khí2Nguyễn Đắc LựcT5,4-5,F2032-1774B
227101030317101517Kỹ thuật Chế tạo máy3Nguyễn Đắc LựcT3,7-9,F1012-1766A
228101030317101517Kỹ thuật Chế tạo máy3Nguyễn Đắc LựcT3,7-9,F1012-1766B
229101030317101518Kỹ thuật Chế tạo máy3Nguyễn Đắc LựcT3,1-3,F1022-1762A
230101030317101518Kỹ thuật Chế tạo máy3Nguyễn Đắc LựcT3,1-3,F1022-1762B
231101030317101520Kỹ thuật Chế tạo máy3Nguyễn Đắc LựcT2,1-3,H1082-1736-
232101034317101405HT Cơ điện tử 12Lê Hoài NamT5,6-7,F1062-8;13-1876A
233101034317101405HT Cơ điện tử 12Lê Hoài NamT5,6-7,F1062-8;13-1876B
234101035317101505Cảm biến CN2Hoàng Minh CôngT4,8-9,H2052-1780A
235101035317101505Cảm biến CN2Hoàng Minh CôngT4,8-9,H2052-1780B
236101036317101501Truyền động TL và khí nén2Trần Ngọc HảiT5,7-8,F3032-1757A
237101036317101501Truyền động TL và khí nén2Trần Ngọc HảiT5,7-8,F3032-1757B
238101036317101502Truyền động TL và khí nén2Trần Ngọc HảiT5,9-10,F3072-1757A
239101036317101502Truyền động TL và khí nén2Trần Ngọc HảiT5,9-10,F3072-1757B
240101036317101503Truyền động TL và khí nén2Trần Ngọc HảiT3,7-8,F2082-1745-
241101036317101505Truyền động TL và khí nén2Trần Xuân TùyT3,1-2,F1032-1763A
242101036317101505Truyền động TL và khí nén2Trần Xuân TùyT3,1-2,F1032-1763B
243101040217101405Thực tập Công nhân 12Khoa Cơ khí9-1275A
244101040217101405Thực tập Công nhân 12Khoa Cơ khí9-1275B
245101043317101305AĐA hệ thống Cơ điện tử2Đặng Phước VinhT4,1-3,XP2-1225-
246101043317101305BĐA hệ thống Cơ điện tử2Nguyễn Danh NgọcT5,1-3,XP2-1225-
247101043317101305CĐA hệ thống Cơ điện tử2Lê Hoài NamT3,1-3,XP2-1220-
24810104831710xx90Đồ án Tốt nghiệp Cơ điện tử10Khoa Cơ khí0
249101061317101401ĐK thuỷ khí & LT PLC2Trần Ngọc HảiT6,1-2,H2012-1761A
250101061317101401ĐK thuỷ khí & LT PLC2Trần Ngọc HảiT6,1-2,H2012-1761B
251101061317101402ĐK thuỷ khí & LT PLC2Trần Ngọc HảiT4,1-2,H1012-1755A
252101061317101402ĐK thuỷ khí & LT PLC2Trần Ngọc HảiT4,1-2,H1012-1755B
253101061317101403ĐK thuỷ khí & LT PLC2Trần Ngọc HảiT4,3-4,H1042-1747-
25410106921710xx90Đồ án Tốt nghiệp Cơ khí chế tạo10Khoa Cơ khí0
255101071317101305CĐ: ĐK thích nghi và bền vững2Nguyễn Thế TranhT2,7-9,F2072-1262A
256101071317101305CĐ: ĐK thích nghi và bền vững2Nguyễn Thế TranhT2,7-9,F2072-1262B
257101086217101405AĐA thiết kế máy2Trần Xuân TùyT3,8-10,XP2-8;13-1836-
258101086217101405BĐA thiết kế máy2Lê Hoài NamT3,6-7,XP2-8;13-1835-
259101091217101419Lập trình CNC1Châu Mạnh LựcT2,1-3,H1022-925-
260101097317101501ATH Nguyên lý cắt & D.cụ cắt0.5Trần Văn TiếnT2,1-5,Xưởng CK6-726-
261101097317101501BTH Nguyên lý cắt & D.cụ cắt0.5Trần Văn TiếnT3,1-5,Xưởng CK6-731-
262101097317101502ATH Nguyên lý cắt & D.cụ cắt0.5Trần Văn TiếnT4,1-5,Xưởng CK6-721-
263101097317101502BTH Nguyên lý cắt & D.cụ cắt0.5Trần Văn TiếnT5,1-5,Xưởng CK6-711-
264101097317101503ATH Nguyên lý cắt & D.cụ cắt0.5Trần Văn TiếnT6,1-5,Xưởng CK6-730-
265101108317101501Phương pháp tính3Trần Minh ChínhT6,8-10,H1072-1744-
266101108317101502Phương pháp tính3Trần Minh ChínhT3,7-9,H1072-1759A
267101108317101502Phương pháp tính3Trần Minh ChínhT3,7-9,H1072-1759B
268101108317101505Phương pháp tính3Nguyễn Danh NgọcT6,7-9,F3012-1766A
269101108317101505Phương pháp tính3Nguyễn Danh NgọcT6,7-9,F3012-1766B
270101109317101305KT An toàn và MT2Nguyễn Thanh ViệtT3,7-9,F1082-1270A
271101109317101305KT An toàn và MT2Nguyễn Thanh ViệtT3,7-9,F1082-1270B
272101112317101501CN Chế tạo phôi 12Lưu Đức HòaT6,6-7,H1072-1759A
273101112317101501CN Chế tạo phôi 12Lưu Đức HòaT6,6-7,H1072-1759B
274101112317101502CN Chế tạo phôi 12Hoàng Minh CôngT4,6-7,H1052-1763A
275101112317101502CN Chế tạo phôi 12Hoàng Minh CôngT4,6-7,H1052-1763B
276101112317101503CN Chế tạo phôi 12Nguyễn Thanh ViệtT2,7-8,F1022-1725-
277101115317101501NL cắt và DC cắt2Trần Quốc ViệtT4,6-7,H1062-1763A
278101115317101501NL cắt và DC cắt2Trần Quốc ViệtT4,6-7,H1062-1763B
279101115317101502NL cắt và DC cắt2Trần Quốc ViệtT4,8-9,H1052-1764A
280101115317101502NL cắt và DC cắt2Trần Quốc ViệtT4,8-9,H1052-1764B
281101116317101501Kỹ thuật đo3Lưu Đức BìnhT3,7-10,E1122-8;14-1751A
282101116317101501Kỹ thuật đo3Lưu Đức BìnhT3,7-10,E1122-8;14-1751B
283101116317101502Kỹ thuật đo3Lưu Đức BìnhT2,7-10,H2022-8;14-1751A
284101116317101502Kỹ thuật đo3Lưu Đức BìnhT2,7-10,H2022-8;14-1751B
285101116317101503Kỹ thuật đo3Lưu Đức BìnhT4,8-10,H1062-1749-
286101117317101501ATH Kỹ thuật đo0.5Phạm Nguyễn Quốc HuyT2,1-5,M2064-624-
287101117317101501BTH Kỹ thuật đo0.5Phạm Nguyễn Quốc HuyT3,1-5,M2064-623-
288101117317101501CTH Kỹ thuật đo0.5Phạm Nguyễn Quốc HuyT4,1-5,M2064-624-
289101117317101502ATH Kỹ thuật đo0.5Phạm Nguyễn Quốc HuyT5,1-5,M2064-624-
290101117317101502BTH Kỹ thuật đo0.5Phạm Nguyễn Quốc HuyT6,1-5,M2064-624-
291101118317101501ATH Truyền động TL & KN0.5Trần Ngọc HảiT5,1-5,M201+K10311-1329-
292101118317101501BTH Truyền động TL & KN0.5Trần Ngọc HảiT3,1-5,M201+K10311-1330-
293101118317101502ATH Truyền động TL & KN0.5Trần Ngọc HảiT7,1-5,M201+K10311-1326-
294101118317101502BTH Truyền động TL & KN0.5Trần Ngọc HảiT5,1-5,M201+K10314-1629-
295101118317101503ATH Truyền động TL & KN0.5Trần Ngọc HảiT3,1-5,M201+K10314-1620-
296101120317101401Máy công cụ3Bùi Trương VỹT3,3-5,H1042-1756A
297101120317101401Máy công cụ3Bùi Trương VỹT3,3-5,H1042-1756B
298101120317101402Máy công cụ3Bùi Trương VỹT4,3-5,H1012-1755A
299101120317101402Máy công cụ3Bùi Trương VỹT4,3-5,H1012-1755B
300101120317101403Máy công cụ3Bùi Trương VỹT2,1-3,H3032-1735-
301101121317101401ATN Máy công cụ0.5Trần Văn TiếnT2,6-10,Xưởng CK10-1225-
302101121317101401BTN Máy công cụ0.5Trần Văn TiếnT5,1-5,Xưởng CK10-1225-
303101121317101402ATN Máy công cụ0.5Trần Văn TiếnT6,1-5,Xưởng CK10-1225-
304101121317101402BTN Máy công cụ0.5Trần Văn TiếnT4,6-10,Xưởng CK10-1221-
305101121317101403ATN Máy công cụ0.5Trần Văn TiếnT3,1-5,Xưởng CK10-1223-
306101121317101403BTN Máy công cụ0.5Trần Văn TiếnT6,6-10,Xưởng CK10-1224-
307101122317101401ATN Công nghệ Chế tạo máy0.5Nguyễn Văn TuấnT5,1-5,K1017-825-
308101122317101401BTN Công nghệ Chế tạo máy0.5Nguyễn Văn TuấnT2,6-10,K1017-825
309101122317101402ATN Công nghệ Chế tạo máy0.5Nguyễn Văn TuấnT6,1-5,K1017-823-
310101122317101402BTN Công nghệ Chế tạo máy0.5Nguyễn Văn TuấnT4,6-10,K1017-824-
311101122317101403ATN Công nghệ Chế tạo máy0.5Nguyễn Văn TuấnT3,1-5,K1017-825-
312101122317101403BTN Công nghệ Chế tạo máy0.5Nguyễn Văn TuấnT6,6-10,K1017-825-
313101125317101301ATH Hệ thống sản xuất tự động0.5Trần Minh ThôngT4,6-10,M205,M1029-1120-
314101125317101301BTH Hệ thống sản xuất tự động0.5Trần Minh ThôngT5,1-5,M205,M1029-1120-
315101125317101301CTH Hệ thống sản xuất tự động0.5Trần Minh ThôngT6,1-5,M205,M1025-6;8-816-
316101125317101302ATH Hệ thống sản xuất tự động0.5Trần Minh ThôngT6,6-10,M205,M1029-1120-
317101125317101302BTH Hệ thống sản xuất tự động0.5Trần Minh ThôngT5,6-10,M205,M1029-1120-
318101125317101302CTH Hệ thống sản xuất tự động0.5Trần Minh ThôngT2,1-5,M205,M1029-1120-
319101125317101303ATH Hệ thống sản xuất tự động0.5Trần Minh ThôngT4,1-5,M205,M1029-1119-
320101125317101303BTH Hệ thống sản xuất tự động0.5Trần Minh ThôngT3,1-5,M205,M1025-6;8-820-
321101126317101301Bảo trì công nghiệp2Đinh Minh DiệmT2,7-9,H1042-1256-
322101126317101302Bảo trì công nghiệp2Đinh Minh DiệmT4,7-9,H1042-1257A
323101126317101302Bảo trì công nghiệp2Đinh Minh DiệmT4,7-9,H1042-1257B
324101126317101303Bảo trì công nghiệp2Đinh Minh DiệmT3,7-9,H1012-1255A
325101126317101303Bảo trì công nghiệp2Đinh Minh DiệmT3,7-9,H1012-1255B
326101127317101301ATH Robot công nghiệp0.5Trần Minh ThôngT4,6-10,M202,M1025-6;8-829-
327101127317101301BTH Robot công nghiệp0.5Trần Minh ThôngT5,1-5,M202,M1025-6;8-828-
328101127317101302ATH Robot công nghiệp0.5Trần Minh ThôngT2,1-5,M202,M1025-6;8-823-
329101127317101302BTH Robot công nghiệp0.5Trần Phước ThanhT6,6-10,M202,M1025-6;8-822-
330101127317101303ATH Robot công nghiệp0.5Trần Phước ThanhT5,6-10,M202,M1025-6;8-829-
331101127317101303BTH Robot công nghiệp0.5Trần Phước ThanhT4,1-5,M202,M1025-6;8-811-
332101129317101301Thực tập Tốt nghiệp (CTM)2Khoa Cơ khí18-230
333101129317101302Thực tập Tốt nghiệp (CTM)2Khoa Cơ khí18-230
334101129317101303Thực tập Tốt nghiệp (CTM)2Khoa Cơ khí18-230
335101132317101505ATH Kỹ thuật đo cơ khí0.5Phạm Nguyễn Quốc HuyT6,1-5,M2067-8;10-1025-
336101132317101505BTH Kỹ thuật đo cơ khí0.5Phạm Nguyễn Quốc HuyT3,6-10,M2064-625-
337101132317101505CTH Kỹ thuật đo cơ khí0.5Phạm Nguyễn Quốc HuyT3,6-10,M2067-8;10-1012-
338101134317101405Kỹ thuật Vi điều khiển2Đặng Phước VinhT6,1-2,F2032-8;13-1860A
339101134317101405Kỹ thuật Vi điều khiển2Đặng Phước VinhT6,1-2,F2032-8;13-1860B
340101135317101405ATH KT Vi điều khiển1Đặng Phước VinhT2,6-10,M20113-1617-
341101135317101405BTH KT Vi điều khiển1Đặng Phước VinhT4,1-5,M20113-1621-
342101135317101405CTH KT Vi điều khiển1Đặng Phước VinhT4,6-10,M20113-1620-
343101135317101405DTH KT Vi điều khiển1Đặng Phước VinhT6,6-10,M20113-1620-
344101136317101405ATH Lập trình PLC0.5Nguyễn Lê MinhT4,6-10,M20213-1525-
345101136317101405BTH Lập trình PLC0.5Nguyễn Lê MinhT2,6-10,M20213-1525-
346101136317101405CTH Lập trình PLC0.5Nguyễn Lê MinhT6,6-10,M20213-1521-
347101138317101419CN CAD/CAM2Bùi Trương VỹT3,9-10,H1022-1425-
348101142317101305Thực tập Tốt nghiệp (CĐT)2Khoa Cơ khí18-230
349101144317101522Hàn, gia công áp lực1Lưu Đức HòaT5,6-7,F1022-970A
350101144317101522Hàn, gia công áp lực1Lưu Đức HòaT5,6-7,F1022-970B
351101144317101525Hàn, gia công áp lực1Nguyễn Thanh ViệtT2,9-10,F1012-957A
352101144317101525Hàn, gia công áp lực1Nguyễn Thanh ViệtT2,9-10,F1012-957B
353102004217101616Cấu trúc dữ liệu2Phan Chí TùngT3,1-3,E1122-1446-
354102004217101677Cấu trúc dữ liệu2Phan Chí TùngT2,9-10,E1162-1740-
355102010217101510CS dữ liệu2Trương Ngọc ChâuT7,3-4,H2062-1762A
356102010217101510CS dữ liệu2Trương Ngọc ChâuT7,3-4,H2062-1762B
357102010217101511CS dữ liệu2Trương Ngọc ChâuT7,1-2,H2062-1761A
358102010217101511CS dữ liệu2Trương Ngọc ChâuT7,1-2,H2062-1761B
359102010217101512CS dữ liệu2Trương Ngọc ChâuT4,3-4,E1162-1765A
360102010217101512CS dữ liệu2Trương Ngọc ChâuT4,3-4,E1162-1765B
361102010217101577CS dữ liệu2Trương Ngọc ChâuT4,1-2,E1132-1749-
362102011317101414Chương trình dịch2Nguyễn Thị Minh HỷT5,3-4,E301A2-1731-
363102011317101415Chương trình dịch2Nguyễn Thị Minh HỷT5,1-2,E301B2-1731-
364102011317101515Chương trình dịch2Nguyễn Thị Minh HỷT7,4-5,E2052-1745-
365102014117101414PTTK hướng ĐT2Lê Thị Mỹ HạnhT7,3-4,E301A2-1730-
366102014117101415PTTK hướng ĐT2Lê Thị Mỹ HạnhT6,3-4,E301B2-1729-
367102015317101477Phân tích và thiết kế thuật toán2Phan Chí TùngT5,3-5,E1132-1240-
368102015317101577Phân tích và thiết kế thuật toán2Phan Chí TùngT5,1-2,E1142-1754A
369102015317101577Phân tích và thiết kế thuật toán2Phan Chí TùngT5,1-2,E1142-1754B
370102023217101616Lập trình hướng đối tượng2Lê Thị Mỹ HạnhT5,4-5,E3022-1446-
371102024217101514Kỹ thuật truyền số liệu2Mai Văn HàT6,3-4,E301A2-1738-
372102025217101410CN phần mềm2Lê Thị Mỹ HạnhT6,7-8,F1072-1761A
373102025217101410CN phần mềm2Lê Thị Mỹ HạnhT6,7-8,F1072-1761B
374102025217101411CN phần mềm2Lê Thị Mỹ HạnhT6,9-10,F1082-1760A
375102025217101411CN phần mềm2Lê Thị Mỹ HạnhT6,9-10,F1082-1760B
376102025217101412CN phần mềm2Lê Thị Mỹ HạnhT6,1-2,E1162-1730-
377102025217101414CN phần mềm2Lê Thị Mỹ HạnhT7,1-2,E301A2-1731-
378102025217101415CN phần mềm2Nguyễn Thanh BìnhT3,3-4,E301B2-1729-
379102025217101515CN phần mềm2Nguyễn Thanh BìnhT2,9-10,E301A2-1745-
380102029217101514Mạng máy tính2Nguyễn Thế Xuân LyT7,3-4,E301B2-1738-
381102035317101414Lập trình mạng2Phạm Minh TuấnT5,1-2,E301A2-1730-
382102035317101415Lập trình mạng2Phạm Minh TuấnT5,3-4,E301B2-1729-
383102041317101310Kiểm thử phần mềm2Phạm Văn TrườngT5,1-4,H2042-7;9-1260A
384102041317101310Kiểm thử phần mềm2Phạm Văn TrườngT5,1-4,H2042-7;9-1260B
385102041317101311Kiểm thử phần mềm2Phạm Văn TrườngT5,7-10,H2082-7;9-1228-
386102052317101312Hệ phân tán2Nguyễn Tấn KhôiT2,7-9,H2072-1216-
387102055317101312Xử lý song song2Nguyễn Tấn KhôiT7,8-10,F1082-1234-
38810205731710xx90Đồ án Tốt nghiệp (13TCLC)10Khoa CN Thông tin0-
389102059317101410Lập trình JAVA2Mai Văn HàT6,9-10,F1072-1755A
390102059317101410Lập trình JAVA2Mai Văn HàT6,9-10,F1072-1755B
391102059317101411Lập trình JAVA2Mai Văn HàT6,7-8,F1082-1753A
392102059317101411Lập trình JAVA2Mai Văn HàT6,7-8,F1082-1753B
393102059317101412Lập trình JAVA2Mai Văn HàT7,3-4,H4012-1732-
394102059317101477Lập trình JAVA2Mai Văn HàT7,7-9,F1072-1246-
395102059317101510Lập trình JAVA2Phạm Minh TuấnT5,9-10,F4072-1754A
396102059317101510Lập trình JAVA2Phạm Minh TuấnT5,9-10,F4072-1754B
397102059317101511Lập trình JAVA2Phạm Minh TuấnT5,7-8,F4082-1751A
398102059317101511Lập trình JAVA2Phạm Minh TuấnT5,7-8,F4082-1751B
399102059317101512Lập trình JAVA2Phạm Minh TuấnT3,3-4,B1032-1759A
400102059317101512Lập trình JAVA2Phạm Minh TuấnT3,3-4,B1032-1759B
401102069117101701Tin học ĐC2Phan Thanh TaoT7,3-5,F1029-210A
402102069117101701Tin học ĐC2Phan Thanh TaoT7,3-5,F1029-210B
403102069117101702Tin học ĐC2Phan Thanh TaoT7,1-2,F1039-210A
404102069117101702Tin học ĐC2Phan Thanh TaoT7,1-2,F1039-210B
405102069117101705Tin học ĐC2Đỗ Thị Tuyết HoaT4,1-2,F1029-210A
406102069117101705Tin học ĐC2Đỗ Thị Tuyết HoaT4,1-2,F1029-210B
407102069117101706Tin học ĐC2Đỗ Thị Tuyết HoaT4,3-5,F1039-210A
408102069117101706Tin học ĐC2Đỗ Thị Tuyết HoaT4,3-5,F1039-210B
409102069117101710Tin học ĐC2Phạm Minh TuấnT6,6-7,F4095-8;13-210A
410102069117101710Tin học ĐC2Phạm Minh TuấnT6,6-7,F4095-8;13-210B
411102069117101711Tin học ĐC2Phạm Minh TuấnT6,8-10,F3105-8;13-210A
412102069117101711Tin học ĐC2Phạm Minh TuấnT6,8-10,F3105-8;13-210B
413102069117101712Tin học ĐC2Mai Văn HàT2,8-10,F4035-8;13-210A
414102069117101712Tin học ĐC2Mai Văn HàT2,8-10,F4035-8;13-210B
415102069117101714Tin học ĐC2Phạm Minh TuấnT6,1-2,E1129-210-
416102069117101716Tin học ĐC2Nguyễn Thị Minh HỷT4,1-2,E301A9-211A
417102069117101716Tin học ĐC2Nguyễn Thị Minh HỷT4,1-2,E301A9-211B
418102069117101717Tin học ĐC2Phan Chí TùngT4,1-2,F4015-8;13-210A
419102069117101717Tin học ĐC2Phan Chí TùngT4,1-2,F4015-8;13-210B
420102069117101718Tin học ĐC2Phan Chí TùngT4,3-5,F4025-8;13-210A
421102069117101718Tin học ĐC2Phan Chí TùngT4,3-5,F4025-8;13-210B
422102069117101720Tin học ĐC2Huỳnh Hữu HưngT2,3-5,F1075-8;13-210A
423102069117101720Tin học ĐC2Huỳnh Hữu HưngT2,3-5,F1075-8;13-210B
424102069117101722Tin học ĐC2Trương Ngọc ChâuT2,1-2,F1095-8;13-210A
425102069117101722Tin học ĐC2Trương Ngọc ChâuT2,1-2,F1095-8;13-210B
426102069117101723Tin học ĐC2Trương Ngọc ChâuT2,3-5,F1025-8;13-210A
427102069117101723Tin học ĐC2Trương Ngọc ChâuT2,3-5,F1025-8;13-210B
428102069117101727Tin học ĐC2Trần Hồ Thủy TiênT2,1-2,F1039-210A
429102069117101727Tin học ĐC2Trần Hồ Thủy TiênT2,1-2,F1039-210B
430102069117101728Tin học ĐC2Nguyễn Tấn KhôiT6,1-2,F4019-210A
431102069117101728Tin học ĐC2Nguyễn Tấn KhôiT6,1-2,F4019-210B
432102069117101729Tin học ĐC2Trần Hồ Thủy TiênT2,3-5,E1049-210A
433102069117101729Tin học ĐC2Trần Hồ Thủy TiênT2,3-5,E1049-210B
434102069117101732Tin học ĐC2Trương Ngọc ChâuT5,3-5,E1179-210A
435102069117101732Tin học ĐC2Trương Ngọc ChâuT5,3-5,E1179-210B
436102069117101733Tin học ĐC2Phan Chí TùngT2,1-2,E1039-210A
437102069117101733Tin học ĐC2Phan Chí TùngT2,1-2,E1039-210B
438102069117101734Tin học ĐC2Trần Hồ Thủy TiênT6,8-10,E2059-210-
439102069117101736Tin học ĐC2Đỗ Thị Tuyết HoaT3,1-2,E2089-210-
440102069117101737Tin học ĐC2Trương Ngọc ChâuT5,1-2,E1129-210-
441102069117101738Tin học ĐC2Đỗ Thị Tuyết HoaT3,3-5,F1109-210A
442102069117101738Tin học ĐC2Đỗ Thị Tuyết HoaT3,3-5,F1109-210B
443102069117101739Tin học ĐC2Nguyễn Tấn KhôiT6,3-5,F2109-210A
444102069117101739Tin học ĐC2Nguyễn Tấn KhôiT6,3-5,F2109-210B
445102069117101740Tin học ĐC2Phạm Minh TuấnT6,3-5,E1049-210A
446102069117101740Tin học ĐC2Phạm Minh TuấnT6,3-5,E1049-210B
447102069117101741Tin học ĐC2Nguyễn Tấn KhôiT4,3-5,E4029-210A
448102069117101741Tin học ĐC2Nguyễn Tấn KhôiT4,3-5,E4029-210B
449102069117101745Tin học ĐC2Nguyễn Tấn KhôiT4,1-2,E1179-210A
450102069117101745Tin học ĐC2Nguyễn Tấn KhôiT4,1-2,E1179-210B
451102069117101746Tin học ĐC2Nguyễn Văn HiệuT2,1-2,E2089-210A
452102069117101746Tin học ĐC2Nguyễn Văn HiệuT2,1-2,E2089-210B
453102069117101747Tin học ĐC2Phan Thanh TaoT2,1-3,A1449-190-
454102069117101748Tin học ĐC2Nguyễn Thị Minh HỷT3,3-5,F4019-210A
455102069117101748Tin học ĐC2Nguyễn Thị Minh HỷT3,3-5,F4019-210B
456102069117101750Tin học ĐC2Nguyễn Thị Minh HỷT3,1-2,F4079-210A
457102069117101750Tin học ĐC2Nguyễn Thị Minh HỷT3,1-2,F4079-210B
458102069117101751Tin học ĐC2Trần Hồ Thủy TiênT7,7-9,F3089-210A
459102069117101751Tin học ĐC2Trần Hồ Thủy TiênT7,7-9,F3089-210B
460102069117101752Tin học ĐC2Nguyễn Thị Minh HỷT4,3-5,E4039-210-
461102069117101757Tin học ĐC2Nguyễn Văn HiệuT2,3-5,E1145-8;13-210A
462102069117101757Tin học ĐC2Nguyễn Văn HiệuT2,3-5,E1145-8;13-210B
463102069117101759Tin học ĐC2Mai Văn HàT2,6-7,F4025-8;13-210A
464102069117101759Tin học ĐC2Mai Văn HàT2,6-7,F4025-8;13-210B
465102069117101763Tin học ĐC2Mai Văn HàT4,1-2,E2069-210-
466102069117101764Tin học ĐC2Mai Văn HàT4,3-5,E1145-8;13-210A
467102069117101764Tin học ĐC2Mai Văn HàT4,3-5,E1145-8;13-210B
468102069117101767Tin học ĐC2Phan Thanh TaoT4,3-5,F4065-8;13-210A
469102069117101767Tin học ĐC2Phan Thanh TaoT4,3-5,F4065-8;13-210B
470102069117101768Tin học ĐC2Phan Thanh TaoT4,1-2,F4075-8;13-210A
471102069117101768Tin học ĐC2Phan Thanh TaoT4,1-2,F4075-8;13-210B
472102069117101769Tin học ĐC2Phan Thanh TaoT7,8-10,F1105-8;13-210A
473102069117101769Tin học ĐC2Phan Thanh TaoT7,8-10,F1105-8;13-210B
474102069117101776Tin học ĐC2Nguyễn Văn HiệuT5,3-5,F1025-8;13-210A
475102069117101776Tin học ĐC2Nguyễn Văn HiệuT5,3-5,F1025-8;13-210B
476102069117101779Tin học ĐC2Nguyễn Văn HiệuT5,1-2,F1035-8;13-210
477102069117101781Tin học ĐC2Nguyễn Văn HiệuT7,1-2,F4095-8;13-210-
478102069117101783Tin học ĐC2Nguyễn Thị Minh HỷT7,1-2,E1175-8;13-210
479102069117101784Tin học ĐC2Trần Hồ Thủy TiênT5,3-5,F3105-8;13-210
480102069117101785Tin học ĐC2Nguyễn Văn HiệuT2,8-10,F3105-8;13-210
481102070117101701ATH Tin học đại cương1Trần Thanh LiêmT3,1-5,C20216-19-
482102070117101701BTH Tin học đại cương1Trần Thanh LiêmT5,1-5,C20211-12;18-19-
483102070117101702ATH Tin học đại cương1Trần Thanh LiêmT3,6-10,C20216-19-
484102070117101702BTH Tin học đại cương1Trần Thanh LiêmT4,1-5,C20211-12;18-19-
485102070117101705ATH Tin học đại cương1Trần Thanh LiêmT2,1-5,C20211-12;18-19-
486102070117101705BTH Tin học đại cương1Võ Đức HoàngT3,1-5,C20611-13;18-18-
487102070117101706ATH Tin học đại cương1Nguyễn Văn NguyênT2,1-5,C20111-13;18-18-
488102070117101706BTH Tin học đại cương1Nguyễn Văn NguyênT3,1-5,C20111-13;18-18-
489102070117101710ATH Tin học đại cương1Nguyễn Văn NguyênT2,6-10,C2016-6;8-8;14-14;19-19-
490102070117101710BTH Tin học đại cương1Nguyễn Văn NguyênT3,6-10,C2016-6;8-8;14-14;19-19-
491102070117101711ATH Tin học đại cương1Nguyễn Văn NguyênT4,1-5,C2016-6;8-8;14-14;19-19-
492102070117101711BTH Tin học đại cương1Võ Đức HoàngT2,6-10,C20613-14;18-19-
493102070117101712ATH Tin học đại cương1Võ Đức HoàngT2,1-5,C2067-8;14-14;19-19-
494102070117101712BTH Tin học đại cương1Võ Đức HoàngT3,1-5,C2067-8;14-14;19-19-
495102070117101714ATH Tin học đại cương1Võ Đức HoàngT5,6-10,C20616-17;20-21-
496102070117101716ATH Tin học đại cương1Nguyễn Văn NguyênT7,6-10,C10516-17;20-21-
497102070117101716BTH Tin học đại cương1Võ Đức HoàngT7,6-10,C20616-17;20-21-
498102070117101717ATH Tin học đại cương1Trịnh Công DuyT2,6-10,C20213-14;20-21
499102070117101717BTH Tin học đại cương1Trịnh Công DuyT3,6-10,C20213-14;20-21
500102070117101718ATH Tin học đại cương1Hồ Phan HiếuT4,6-10,C2026-6;14-14;20-21
501102070117101718BTH Tin học đại cương1Hồ Phan HiếuT5,6-10,C20213-14;20-21
502102070117101720ATH Tin học đại cương1Hồ Phan HiếuT6,1-5,C20413-14;20-21
503102070117101720BTH Tin học đại cương1Hồ Phan HiếuT2,6-10,C20216-19
504102070117101722ATH Tin học đại cương1Trần Thanh LiêmT5,6-10,C20216-19
505102070117101722BTH Tin học đại cương1Trần Thanh LiêmT4,6-10,C20216-19
506102070117101723ATH Tin học đại cương1Trần Thanh LiêmT6,6-10,C20211-12;18-19
507102070117101723BTH Tin học đại cương1Nguyễn Văn NguyênT5,1-5,C2016-6;8-8;14-14;19-19
508102070117101727ATH Tin học đại cương1Nguyễn Văn NguyênT2,6-10,C20111-13;18-18
509102070117101727BTH Tin học đại cương1Nguyễn Văn NguyênT3,6-10,C20111-13;18-18
510102070117101728ATH Tin học đại cương1Nguyễn Văn NguyênT4,6-10,C20111-13;18-18
511102070117101728BTH Tin học đại cương1Nguyễn Văn NguyênT5,1-5,C20111-13;18-18
512102070117101729ATH Tin học đại cương1Nguyễn Văn NguyênT3,1-5,C10516-17;20-21
513102070117101729BTH Tin học đại cương1Nguyễn Văn NguyênCN,1-5,C10516-17;20-21
514102070117101732ATH Tin học đại cương1Nguyễn Văn NguyênT6,1-5,C20111-13;18-18
515102070117101732BTH Tin học đại cương1Nguyễn Văn NguyênT6,1-5,C20116-17;20-21
516102070117101733ATH Tin học đại cương1Nguyễn Văn NguyênT5,1-5,C10516-17;20-21
517102070117101733BTH Tin học đại cương1Nguyễn Văn NguyênCN,1-5,C20111-13;18-18
518102070117101734ATH Tin học đại cương1Nguyễn Văn NguyênT2,1-5,C10516-17;20-21
519102070117101734BTH Tin học đại cương1Nguyễn Văn NguyênT7,1-5,C10516-17;20-21
520102070117101736ATH Tin học đại cương1Nguyễn Văn NguyênT6,6-10,C10516-17;20-21
521102070117101736BTH Tin học đại cương1Nguyễn Văn NguyênT4,6-10,C10516-17;20-21
522102070117101737ATH Tin học đại cương1Nguyễn Văn NguyênT2,6-10,C10516-17;20-21
523102070117101737BTH Tin học đại cương1Nguyễn Văn NguyênT3,6-10,C10516-17;20-21
524102070117101738ATH Tin học đại cương1Nguyễn Văn NguyênT4,1-5,C20116-17;20-21
525102070117101738BTH Tin học đại cương1Nguyễn Văn NguyênT4,1-5,C20111-13;18-18
526102070117101739ATH Tin học đại cương1Nguyễn Văn NguyênT5,6-10,C20111-13;18-18
527102070117101739BTH Tin học đại cương1Nguyễn Văn NguyênT7,1-5,C20111-13;18-18
528102070117101740ATH Tin học đại cương1Nguyễn Văn NguyênT5,6-10,C10516-17;20-21
529102070117101740BTH Tin học đại cương1Nguyễn Văn NguyênCN,7-10,C10516-17;20-21
530102070117101741ATH Tin học đại cương1Võ Đức HoàngT2,6-10,C20616-17;20-21
531102070117101741BTH Tin học đại cương1Võ Đức HoàngT6,6-10,C20616-17;20-21
532102070117101745ATH Tin học đại cương1Nguyễn Văn NguyênT6,6-10,C20111-13;18-18
533102070117101745BTH Tin học đại cương1Võ Đức HoàngT4,6-10,C20611-13;18-18
534102070117101746TH Tin học đại cương1Võ Đức HoàngT4,6-10,C20615-17;19-19
535102070117101747TH Tin học đại cương1Võ Đức HoàngT3,6-10,C20615-17;19-19
536102070117101748ATH Tin học đại cương1Nguyễn Văn NguyênT7,6-10,C20111-13;18-18
537102070117101748BTH Tin học đại cương1Nguyễn Văn NguyênT7,1-5,C2019-10;14-14;19-19
538102070117101750ATH Tin học đại cương1Võ Đức HoàngT3,6-10,C20611-13;18-18
539102070117101750BTH Tin học đại cương1Võ Đức HoàngT4,1-5,C20611-13;18-18
540102070117101752ATH Tin học đại cương1Võ Đức HoàngT2,1-5,C20616-17;20-21
541102070117101752BTH Tin học đại cương1Võ Đức HoàngT2,1-5,C20611-13;18-18
542102070117101757ATH Tin học đại cương1Võ Đức HoàngT6,6-10,C20613-14;18-19
543102070117101757BTH Tin học đại cương1Võ Đức HoàngT7,1-5,C20613-14;18-19
544102070117101759ATH Tin học đại cương1Võ Đức HoàngT5,1-5,C2067-8;14-14;19-19
545102070117101759BTH Tin học đại cương1Võ Đức HoàngT6,1-5,C2067-8;14-14;19-19
546102070117101763TH Tin học đại cương1Võ Đức HoàngT7,1-5,C20616-17;20-21-
547102070117101764ATH Tin học đại cương1Võ Đức HoàngT5,6-10,C2068-8;13-13;18-19
548102070117101764BTH Tin học đại cương1Võ Đức HoàngT4,6-10,C2068-8;14-14;20-21
549102070117101767ATH Tin học đại cương1Nguyễn Văn NguyênT6,6-10,C2016-6;8-8;14-14;19-19
550102070117101767BTH Tin học đại cương1Nguyễn Văn NguyênT4,6-10,C2016-6;8-8;14-14;19-19
551102070117101768ATH Tin học đại cương1Nguyễn Văn NguyênT3,1-5,C2017-8;14-14;19-19
552102070117101768BTH Tin học đại cương1Võ Đức HoàngT5,1-5,C20615-18
553102070117101769ATH Tin học đại cương1Võ Đức HoàngT3,6-10,C2067-8;20-21
554102070117101769BTH Tin học đại cương1Võ Đức HoàngT4,1-5,C2067-8;14-14;19-19
555102070117101776ATH Tin học đại cương1Võ Đức HoàngT3,1-5,C20616-17;20-21
556102070117101776BTH Tin học đại cương1Trần Thanh LiêmT3,1-5,C2026-6;14-14;20-21
557102070117101779ATH Tin học đại cương1Trần Thanh LiêmT6,1-5,C20216-19
558102070117101779BTH Tin học đại cương1Trần Thanh LiêmT6,1-5,C2026-6;14-14;20-21
559102070117101781ATH Tin học đại cương1Võ Đức HoàngT6,1-5,C20615-18
560102070117101781BTH Tin học đại cương1Võ Đức HoàngT6,1-5,C2066-6;13-13;20-21
561102070117101783ATH Tin học đại cương1Võ Đức HoàngT5,1-5,C2066-6;13-13;20-21
562102070117101783BTH Tin học đại cương1Võ Đức HoàngT4,1-5,C20616-17;20-21
563102070117101784ATH Tin học đại cương1Nguyễn Văn NguyênT2,1-5,C2016-6;8-8;14-14;19-19
564102070117101784BTH Tin học đại cương1Nguyễn Văn NguyênT6,1-5,C2016-6;8-8;14-14;19-19
565102070117101785ATH Tin học đại cương1Võ Đức HoàngT7,6-10,C2067-8;14-14;19-19
566102070117101785BTH Tin học đại cương1Trần Thanh LiêmT4,1-5,C20213-14;20-21
567102078317101616ATH Cấu trúc dữ liệu1Võ Đức HoàngT3,6-10,C2065-6;9-9;14-1423-
568102078317101616BTH Cấu trúc dữ liệu1Võ Đức HoàngT5,6-10,C2065-6;9-9;14-1423-
569102078317101677ATH Cấu trúc dữ liệu1Phan Chí TùngT3,1-5,C2057-7;10-1232-
570102089317101616ATH LT hướng đối tượng1Nguyễn Văn NguyênT2,6-10,C1055-5;7-7;9-1023-
571102089317101616BTH LT hướng đối tượng1Nguyễn Văn NguyênT3,6-10,C1055-5;7-7;9-1023-
572102118217101614Phương pháp tính2Đỗ Thị Tuyết HoaT5,4-5,E2072-1429-
573102118217101615Phương pháp tính2Đỗ Thị Tuyết HoaT5,1-3,E2082-1424-
574102125217101614Nhập môn ngành2Khoa CN Thông tinT3,7-8,TuÇn 152-1429-
575102125217101615Nhập môn ngành2Khoa CN Thông tinT3,1-2,TuÇn 152-1424-
576102125217101616Nhập môn ngành2Khoa CN Thông tinT2,1-2,TuÇn 152-1446-
577102126317101610Toán rời rạc3Phan Thanh TaoT6,7-9,F3022-1775A
578102126317101610Toán rời rạc3Phan Thanh TaoT6,7-9,F3022-1775B
579102126317101610Toán rời rạc3Phan Thanh TaoT6,7-9,F3022-1775C
580102126317101611Toán rời rạc3Nguyễn Văn HiệuT7,7-9,F2062-1770A
581102126317101611Toán rời rạc3Nguyễn Văn HiệuT7,7-9,F2062-1770B
582102128317101510KT Số ứng dụng2Đặng Bá LưT6,7-8,H1062-1773A
583102128317101510KT Số ứng dụng2Đặng Bá LưT6,7-8,H1062-1773B
584102128317101511KT Số ứng dụng2Đặng Bá LưT6,9-10,H2032-1772A
585102128317101511KT Số ứng dụng2Đặng Bá LưT6,9-10,H2032-1772B
586102128317101512KT Số ứng dụng2Đặng Bá LưT6,1-2,E4022-1774A
587102128317101512KT Số ứng dụng2Đặng Bá LưT6,1-2,E4022-1774B
588102129317101514Lập trình hệ thống1.5Huỳnh Hữu HưngT6,1-2,E301A2-1438-
589102130317101514ATH Lập trình hệ thống0.5Huỳnh Hữu HưngT3,1-5,C1287-7;11-11;13-1319-
590102130317101514BTH Lập trình hệ thống0.5Huỳnh Hữu HưngT7,6-10,C1287-7;11-11;13-1319-
591102131317101514Lập trình hướng đối tượng1.5Lê Thị Mỹ HạnhT4,1-2,E301B2-1438-
592102131317101610Lập trình hướng đối tượng1.5Đặng Hoài PhươngT5,1-2,F3022-1446-
593102131317101611Lập trình hướng đối tượng1.5Đặng Hoài PhươngT5,3-4,F3032-1446-
594102132317101514ATH Lập trình hướng đối tượng0.5Lê Thị Mỹ HạnhT2,1-5,C1288-8;10-10;12-1221-
595102132317101514BTH Lập trình hướng đối tượng0.5Lê Thị Mỹ HạnhT4,6-10,C1288-8;10-10;12-1220-
596102132317101610ATH Lập trình hướng đối tượng0.5Đặng Hoài PhươngT4,6-10,C2058-8;13-1345-
597102134317101477AĐA Giải thuật và lập trình2Phan Thanh TaoT6,3-5,XP2-1222-
598102134317101477BĐA Giải thuật và lập trình2Đỗ Thị Tuyết HoaT4,8-10,XP2-1221-
599102134317101477CĐA Giải thuật và lập trình2Phan Chí TùngT4,8-10,XP2-1221
600102134317101477DĐA Giải thuật và lập trình2Nguyễn Thị Minh HỷT4,8-10,XP2-1221
601102134317101510AĐA Giải thuật và lập trình2Phan Thanh TaoT3,9-10,XP2-1715-
602102134317101510BĐA Giải thuật và lập trình2Phan Chí TùngT2,3-4,XP2-1712-
603102134317101510CĐA Giải thuật và lập trình2Đỗ Thị Tuyết HoaT5,1-2,XP2-1715-
604102134317101511AĐA Giải thuật và lập trình2Đỗ Thị Tuyết HoaT2,3-4,XP2-1719-
605102134317101511BĐA Giải thuật và lập trình2Nguyễn Thị Minh HỷT2,1-2,XP2-1715-
606102134317101511CĐA Giải thuật và lập trình2Nguyễn Văn HiệuT5,3-4,XP2-1720-
607102134317101511DĐA Giải thuật và lập trình2Trương Ngọc ChâuT5,3-4,XP2-1720
608102134317101512AĐA Giải thuật và lập trình2Trương Ngọc ChâuT3,7-8,XP2-1720-
609102134317101512BĐA Giải thuật và lập trình2Đặng Hoài PhươngT6,7-8,XP2-1719-
610102134317101512CĐA Giải thuật và lập trình2Nguyễn Thanh BìnhT2,7-8,XP2-1720-
611102134317101512DĐA Giải thuật và lập trình2Võ Đức HoàngT2,7-8,XP2-1720
612102134317101512EĐA Giải thuật và lập trình2Lê Thị Mỹ HạnhT2,7-8,XP2-1720
613102134317101514AĐA Giải thuật và lập trình2Phan Thanh TaoT2,7-8,XP2-1719-
614102134317101514BĐA Giải thuật và lập trình2Phan Chí TùngT2,9-10,XP2-1719-
615102134317101514CĐA Giải thuật và lập trình2Đỗ Thị Tuyết HoaT2,9-10,XP2-170
616102134317101514DĐA Giải thuật và lập trình2Nguyễn Thị Minh HỷT2,9-10,XP2-170
617102134317101514EĐA Giải thuật và lập trình2Nguyễn Văn HiệuT2,9-10,XP2-170
618102134317101514FĐA Giải thuật và lập trình2Trương Ngọc ChâuT2,9-10,XP2-170
619102134317101514GĐA Giải thuật và lập trình2Đặng Hoài PhươngT2,9-10,XP2-170
620102134317101514HĐA Giải thuật và lập trình2Nguyễn Thanh BìnhT2,9-10,XP2-170
621102134317101514IĐA Giải thuật và lập trình2Lê Thị Mỹ HạnhT2,9-10,XP2-170
622102134317101514KĐA Giải thuật và lập trình2Võ Đức HoàngT2,9-10,XP2-170
623102134317101577AĐA Giải thuật và lập trình2Nguyễn Văn HiệuT4,7-8,XP2-1714-
624102134317101577BĐA Giải thuật và lập trình2Trương Ngọc ChâuT2,7-8,XP2-1715-
625102134317101577CĐA Giải thuật và lập trình2Đặng Hoài PhươngT4,9-10,XP2-1715-
626102134317101577DĐA Giải thuật và lập trình2Nguyễn Thanh BìnhT4,9-10,XP2-1715
627102134317101577EĐA Giải thuật và lập trình2Lê Thị Mỹ HạnhT4,9-10,XP2-1715
628102134317101577FĐA Giải thuật và lập trình2Võ Đức HoàngT4,9-10,XP2-1715
629102135317101514Kiến trúc máy tính và vi xử lý2Trần Thế VũT4,3-4,E301B2-1738-
630102135317101610Kiến trúc máy tính và vi xử lý2Trần Thế VũT2,9-10,F3022-1770A
631102135317101610Kiến trúc máy tính và vi xử lý2Trần Thế VũT2,9-10,F3022-1770B
632102135317101611Kiến trúc máy tính và vi xử lý2Trần Thế VũT2,7-8,F3032-1762A
633102135317101611Kiến trúc máy tính và vi xử lý2Trần Thế VũT2,7-8,F3032-1762B
634102135317101611Kiến trúc máy tính và vi xử lý2Trần Thế VũT2,7-8,F3032-1762C
635102136317101410AĐA LT Hệ thống và vi điều khiển2Huỳnh Hữu HưngT3,6-7,XP2-1726-
636102136317101410BĐA LT Hệ thống và vi điều khiển2Ninh Khánh DuyT7,1-2,XP2-1724-
637102136317101411AĐA LT Hệ thống và vi điều khiển2Phạm Công ThắngT3,7-8,XP2-1726-
638102136317101411BĐA LT Hệ thống và vi điều khiển2Trần Thế VũT3,9-10,XP2-1723-
639102136317101412AĐA LT Hệ thống và vi điều khiển2Huỳnh Hữu HưngT7,7-8,XP2-1720-
640102136317101412BĐA LT Hệ thống và vi điều khiển2Ninh Khánh DuyT2,3-4,XP2-1726-
641102137317101410P.tích và T.kế HT thông tin2Phan Huy KhánhT4,7-8,F3082-1755A
642102137317101410P.tích và T.kế HT thông tin2Phan Huy KhánhT4,7-8,F3082-1755B
643102137317101411P.tích và T.kế HT thông tin2Phan Huy KhánhT4,9-10,F3092-1755A
644102137317101411P.tích và T.kế HT thông tin2Phan Huy KhánhT4,9-10,F3092-1755B
645102137317101412P.tích và T.kế HT thông tin2Phan Huy KhánhT2,1-2,F3092-1739-
646102137317101414P.tích và T.kế HT thông tin2Phan Huy KhánhT3,3-4,E301A2-1730-
647102137317101415P.tích và T.kế HT thông tin2Phan Huy KhánhT3,1-2,E301B2-170-
648102138317101410Vi điều khiển2Ninh Khánh DuyT5,7-8,E1142-1758A
649102138317101410Vi điều khiển2Ninh Khánh DuyT5,7-8,E1142-1758B
650102138317101411Vi điều khiển2Ninh Khánh DuyT5,9-10,E1142-1760A
651102138317101411Vi điều khiển2Ninh Khánh DuyT5,9-10,E1142-1760B
652102138317101412Vi điều khiển2Ninh Khánh DuyT4,1-2,F3032-1752-
653102139317101410ATH Vi điều khiển0.5Ninh Khánh DuyT3,1-5,C2028-8;11-11;13-1338-
654102139317101411ATH Vi điều khiển0.5Ninh Khánh DuyT4,6-10,C2027-929-
655102139317101411BTH Vi điều khiển0.5Ninh Khánh DuyCN,1-5,C2027-935-
656102140317101410Thực tập công nhân2Khoa CN Thông tinT2,1-4,XP; T3,1-4,XP; T4,1-4,XP; T5,1-4,XP; T6,1-4,XP10-1721A
657102140317101410Thực tập công nhân2Khoa CN Thông tinT2,1-4,XP; T3,1-4,XP; T4,1-4,XP; T5,1-4,XP; T6,1-4,XP10-1721B
658102140317101411Thực tập công nhân2Khoa CN Thông tinT2,1-4,XP; T3,1-4,XP; T4,1-4,XP; T5,1-4,XP; T6,1-4,XP10-177-
659102140317101412Thực tập công nhân2Khoa CN Thông tinT2,7-10,XP; T3,7-10,XP; T4,7-10,XP; T5,7-10,XP; T6,7-10,XP10-1715-
660102141317101414AĐA PT và TK HT thông tin2Trương Ngọc ChâuT5,9-10,XP2-1710-
661102141317101414BĐA PT và TK HT thông tin2Phan Huy KhánhT4,3-4,XP2-1710-
662102141317101414CĐA PT và TK HT thông tin2Đặng Hoài PhươngT2,7-8,XP2-1710-
663102141317101415AĐA PT và TK HT thông tin2Nguyễn Thanh BìnhT3,9-10,XP2-1715-
664102141317101415BĐA PT và TK HT thông tin2Lê Thị Mỹ HạnhT2,7-8,XP2-1714-
66510214131710xx92Đồ án P.Tích & T.Kế HTTT2Khoa CN Thông tinT7,1-4,VPK7-142
666102142317101414ĐA cơ sở ngành mạng2Nguyễn Tấn KhôiT5,7-8,XP2-1731-
667102142317101415ĐA cơ sở ngành mạng2Phạm Minh TuấnT4,1-2,XP2-1730-
66810214231710xx92Đồ án Cơ sở ngành mạng2Trần Hồ Thủy TiênT7,1-4,VPK7-148
669102143317101515Anh văn CN CNTT2Ninh Khánh DuyT3,7-8,E301A3-1745-
670102144317101414ATH Lập trình mạng0.5Phạm Minh TuấnT4,6-10,C1286-6;11-11;13-1314-
671102144317101414BTH Lập trình mạng0.5Phạm Minh TuấnT2,1-5,C1286-6;11-11;13-1316-
672102144317101415ATH Lập trình mạng0.5Nguyễn Văn NguyênT4,6-10,C1055-5;7-7;10-1115-
673102144317101415BTH Lập trình mạng0.5Nguyễn Văn NguyênT6,6-10,C1055-5;7-7;10-1114-
674102146317101510Công nghệ di động2Trần Thế VũT5,7-8,F4072-1745-
675102146317101511Công nghệ di động2Trần Thế VũT5,9-10,F4082-1737-
676102146317101512Công nghệ di động2Trần Thế VũT4,1-2,E1162-1761A
677102146317101512Công nghệ di động2Trần Thế VũT4,1-2,E1162-1761B
678102149317101510Lập trình .NET2Đặng Hoài PhươngT3,3-4,H2062-1724-
679102149317101512Lập trình .NET2Nguyễn Văn HiệuT3,1-2,B1032-1743-
680102150317101414Lập trình trên Linux2Trần Hồ Thủy TiênT3,1-2,E301A2-1730-
681102150317101415Lập trình trên Linux2Trần Hồ Thủy TiênT6,1-2,E301B2-1729-
682102152317101510Công nghệ Web2Mai Văn HàT3,1-2,H2062-1760A
683102152317101510Công nghệ Web2Mai Văn HàT3,1-2,H2062-1760B
684102152317101511Công nghệ Web2Mai Văn HàT3,3-4,H4012-1741-
685102152317101512Công nghệ Web2Mai Văn HàT7,1-2,H2072-1760A
686102152317101512Công nghệ Web2Mai Văn HàT7,1-2,H2072-1760B
687102159317101410Nguyên lý hệ điều hành2Trần Hồ Thủy TiênT4,9-10,F3082-1755A
688102159317101410Nguyên lý hệ điều hành2Trần Hồ Thủy TiênT4,9-10,F3082-1755B
689102159317101411Nguyên lý hệ điều hành2Trần Hồ Thủy TiênT4,7-8,F3092-1755A
690102159317101411Nguyên lý hệ điều hành2Trần Hồ Thủy TiênT4,7-8,F3092-1755B
691102159317101412Nguyên lý hệ điều hành2Trần Hồ Thủy TiênT6,3-4,E1162-1733-
692102159317101514Nguyên lý hệ điều hành2Trần Hồ Thủy TiênT3,7-8,E301B2-1738-
693102159317101515Nguyên lý hệ điều hành2Trần Hồ Thủy TiênT3,9-10,E301A2-1745-
694102160317101313BHệ thống thời gian thực2Trần Thế VũT7,7-9,F2032-1221-
695102161317101313BThiết kế hệ thống nhúng2Hoàng Như VĩnhT6,1-3,B3072-1219-
696102162317101313BKiểm thử hệ thống nhúng2Lê Thị Mỹ HạnhCN,1-4,F1072-1218-
697102163317101313BĐồ án CN HTN2Khoa CN Thông tinT4,7-9,XP2-1219-
698102164317101313BThực tập Tốt nghiệp (HTN)2Khoa CN Thông tin18-230
699102167317101313BThị giác máy tính2Huỳnh Hữu HưngT3,8-10,H3022-1219-
700102172317101313BChuyên đề CN hệ thống nhúng2Ninh Khánh DuyT2,7-9,H3042-1218-
70110217331710xx90Đồ án Tốt nghiệp (HTN)10Khoa CN Thông tin0-
70210217431710xx90Đồ án Tốt nghiệp (CNPM)10Khoa CN Thông tin0-
70310217531710xx90Đồ án Tốt nghiệp (Mạng)10Khoa CN Thông tin0-
70410217631710xx90Đồ án Tốt nghiệp (HTTT)10Khoa CN Thông tin0-
705102177317101310Phát triển phần mềm mã nguồn2Trương Ngọc ChâuT6,7-10,H2072-7;9-1257A
706102177317101310Phát triển phần mềm mã nguồn2Trương Ngọc ChâuT6,7-10,H2072-7;9-1257B
707102177317101310Phát triển phần mềm mã nguồn2Trương Ngọc ChâuT6,7-10,H2072-7;9-1257C
708102177317101311Phát triển phần mềm mã nguồn2Trương Ngọc ChâuT7,7-10,F1062-7;9-1232-
709102178317101310QL Dự án CNTT2Hoàng Nhạc TrungT7,2-4,H2052-7;9-1261A
710102178317101310QL Dự án CNTT2Hoàng Nhạc TrungT7,2-4,H2052-7;9-1261B
711102178317101311QL Dự án CNTT2Hoàng Nhạc TrungT4,2-4,H2072-7;9-1244-
712102179317101310AĐA Chuyên ngành CNPM2Nguyễn Thanh BìnhT2,7-10,XP2-7;9-1220-
713102179317101310BĐA Chuyên ngành CNPM2Lê Thị Mỹ HạnhT5,1-4,XP2-7;9-1220-
714102179317101310CĐA Chuyên ngành CNPM2Nguyễn Văn HiệuT4,1-4,XP2-7;9-1220-
715102179317101311AĐA Chuyên ngành CNPM2Võ Đức HoàngT3,1-4,XP2-7;9-1220-
716102179317101311BĐA Chuyên ngành CNPM2Đặng Hoài PhươngT6,7-10,XP2-7;9-128-
717102180317101310Thực tập Tốt nghiệp (CNPM)2Khoa CN Thông tin18-230
718102180317101311Thực tập Tốt nghiệp (CNPM)2Khoa CN Thông tin18-230
719102185317101313Thương mại điện tử2Phan Huy KhánhT2,7-9,H2082-1232-
720102188317101310CĐ CN phần mềm2Sebastian SussmannT7,7-10,XP8-848-
721102188317101311CĐ CN phần mềm2Sebastian SussmannT7,1-4,XP9-920-
722102189317101310Kiến trúc hướng dịch vụ2Đặng Hoài PhươngT5,7-10,H2072-7;9-1246A
723102189317101310Kiến trúc hướng dịch vụ2Đặng Hoài PhươngT5,7-10,H2072-7;9-1246B
724102189317101311Kiến trúc hướng dịch vụ2Đặng Hoài PhươngT3,7-10,H2072-7;9-1218-
725102190317101312Quản trị mạng1.5Nguyễn Thế Xuân LyT6,7-9,H2082-1041-
726102191317101312TH Quản trị mạng0.5Nguyễn Văn NguyênT5,6-10,C1035-5;8-1042-
727102192317101312An toàn thông tin mạng1.5Nguyễn Tấn KhôiT5,3-5,H2082-1041-
728102193317101312TH An toàn TT mạng0.5Nguyễn Tấn KhôiT2,1-5,C2056-6;8-8;11-1141-
729102194317101312LT Mạng nâng cao1.5Phạm Minh TuấnT3,7-9,H2082-1041-
730102195317101312TH Lập trình mạng nâng cao0.5Phạm Minh TuấnT7,1-5,C2056-6;8-841-
731102196317101312AĐA CN Mạng2Nguyễn Thế Xuân LyT7,1-2,XP2-1219-
732102196317101312BĐA CN Mạng2Nguyễn Thế Xuân LyT6,1-3,XP2-1222-
733102197317101312Thực tập Tốt nghiệp (Mạng)2Khoa CN Thông tin18-230
734102198317101312Chuyên đề CN mạng2Nguyễn Thế Xuân LyT4,1-3,H2082-1237-
735102201317101313Cơ sở HT thông tin2Nguyễn Văn HiệuT4,7-9,H3042-1217-
736102202317101313Kiến trúc doanh nghiệp2Nguyễn Văn NhânT7,7-9,XP2-1218-
737102203317101313ĐA Ch. ngành HTTT2Khoa CN Thông tinT4,1-3,XP2-1217-
738102203317101313AĐA Ch. ngành HTTT2Đặng Hoài PhươngT4,1-3,XP2-1217
739102203317101313BĐA Ch. ngành HTTT2Phan Huy KhánhT4,1-3,XP2-1217
740102203317101313CĐA Ch. ngành HTTT2Nguyễn Văn HiệuT4,1-3,XP2-1217
741102203317101313DĐA Ch. ngành HTTT2Phan Chí TùngT4,1-3,XP2-1217
742102204317101313AThực tập Tốt nghiệp (HTTT)2Khoa CN Thông tin18-230
743102206317101313Web ngữ nghĩa2Huỳnh Công PhápT3,7-9,H3042-1214-
74410220931710xx92Ngôn ngữ hình thức2Nguyễn Thị Minh HỷT3,11-14,F1067-1413
745102210317101510XL Tín hiệu số3Ninh Khánh DuyT7,8-10,F1092-1742-
746102210317101511XL Tín hiệu số3Ninh Khánh DuyT6,6-8,H2032-1744-
747102210317101512XL Tín hiệu số3Ninh Khánh DuyT7,3-5,H2072-1758A
748102210317101512XL Tín hiệu số3Ninh Khánh DuyT7,3-5,H2072-1758B
749102211317101514PT và TK giải thuật2Nguyễn Thanh BìnhT7,1-2,E301B2-1738-
750102211317101515PT và TK giải thuật2Nguyễn Thanh BìnhT2,7-8,E301A2-1745-
751102247017101514XL Tín hiệu số2Ninh Khánh DuyT3,9-10,E301B2-1738-
752102252317101515Lập trình C#2Đặng Hoài PhươngT7,2-3,E2052-1745-
753102253317101515ATH lập trình .NET1Nguyễn Văn NguyênT5,1-5,C1055-5;7-7;9-1022-
754102253317101515BTH lập trình .NET1Nguyễn Văn NguyênT4,1-5,C1055-5;7-7;9-1023-
755102254317101515AĐồ án 12Khoa CN Thông tinT5,1-2,XP2-1722-
756102254317101515BĐồ án 12Khoa CN Thông tinT5,3-4,XP2-1723-
757102261017101577ATH Phân tích & TK thuật toán0.5Phan Chí TùngT3,6-10,C2027-7;10-10;12-1239-
758102261017101577BTH Phân tích & TK thuật toán0.5Phan Chí TùngT5,6-10,C2027-7;10-10;12-129-
759102263017101388Kỹ năng mềm2Phan Huy KhánhT6,1-2,P13-170
760103015317101317Thí nghiệm ôtô - MCT1Lê Văn TụyT4,1-2,H1072-961A
761103015317101317Thí nghiệm ôtô - MCT1Lê Văn TụyT4,1-2,H1072-961B
762103015317101318Thí nghiệm ôtô - MCT1Lê Văn TụyT5,1-2,H1052-960A
763103015317101318Thí nghiệm ôtô - MCT1Lê Văn TụyT5,1-2,H1052-960B
764103015317101319Thí nghiệm ôtô - MCT1Nguyễn Việt HảiT3,3-4,H3042-939-
765103016317101419Thí nghiệm động cơ1Dương Việt DũngT4,6-7,A1382-925-
766103045317101317AĐồ án Thiết kế ôtô2Khoa Cơ khí GTT7,7-9,XP2-120
767103045317101317BĐồ án Thiết kế ôtô2Khoa Cơ khí GTT7,7-9,XP2-120
768103045317101318AĐồ án Thiết kế ôtô2Khoa Cơ khí GTT7,7-9,XP2-120
769103045317101318BĐồ án Thiết kế ôtô2Khoa Cơ khí GTT7,7-9,XP2-120
770103045317101319AĐồ án Thiết kế ôtô2Khoa Cơ khí GTT7,7-9,XP2-120
77110304531710xx92AĐồ án thiết kế ô tô2Nguyễn Việt HảiT7,7-9,XP4-1122-
77210304531710xx92BĐồ án thiết kế ô tô2Nguyễn Hoàng ViệtT7,7-9,XP4-1120-
77310304531710xx92CĐồ án thiết kế ô tô2Lê Văn TụyT7,7-9,XP4-1113-
77410304531710xx92DĐồ án thiết kế ô tô2Nguyễn Văn ĐôngT7,7-9,XP4-1116-
77510304531710xx92EĐồ án thiết kế ô tô2Phan Minh ĐứcT7,7-9,XP4-1122-
77610304931710xx90Đồ án Tốt nghiệp (C4)10Khoa Cơ khí GT0-
777103051317101417Thực tập Kỹ thuật 11.5Khoa Cơ khí GT9-1139-
778103051317101418Thực tập Kỹ thuật 11.5Khoa Cơ khí GT12-1442-
779103051317101420Thực tập Kỹ thuật 11.5Khoa Cơ khí GT15-1732-
780103052317101419Thực tập Kỹ thuật 21.5Khoa Cơ khí GT15-1726-
781103067317101579Thiết bị thuỷ khí2Phan Thành LongT4,7-8,F4082-1750-
782103067317101581Thiết bị thuỷ khí2Phan Thành LongT4,9-10,F1022-1758A
783103067317101581Thiết bị thuỷ khí2Phan Thành LongT4,9-10,F1022-1758B
78410307331710xx92Đồ án Truyền động thuỷ khí động lực1.5Phan Thành LongT7,1-4,VPK7-121
785103075317101417HT truyền lực ôtô2Nguyễn Hoàng ViệtT2,4-5,H1012-8;12-1750-
786103075317101418HT truyền lực ôtô2Lê Văn TụyT2,1-3,H2082-11;15-1852-
787103075317101419HT truyền lực ôtô2Lê Văn TụyT2,4-5,H1022-1425-
788103076317101417AĐA thiết kế động cơ đốt trong2Khoa Cơ khí GTT5,7-8,XP2-8;12-1729-
789103076317101417BĐA thiết kế động cơ đốt trong2Khoa Cơ khí GTT5,9-10,XP2-8;12-1728-
790103076317101418AĐA thiết kế động cơ đốt trong2Khoa Cơ khí GTT4,7-8,XP2-11;15-1828-
791103076317101418BĐA thiết kế động cơ đốt trong2Khoa Cơ khí GTT4,9-10,XP2-11;15-1828-
792103076317101419ĐA thiết kế động cơ đốt trong2Khoa Cơ khí GTT7,4-5,XP2-1425-
79310307631710xx92Đồ án Thiết kế Động cơ đốt trong2Dương Đình NghĩaT7,1-4,VPK7-141
794103088317101317TB điện và điện tử thân xe2Nguyễn Việt HảiT2,3-5,H3012-1244-
795103088317101318TB điện và điện tử thân xe2Nguyễn Việt HảiT4,3-5,H3042-1252-
796103088317101319TB điện và điện tử thân xe2Phạm Quốc TháiT2,3-5,H2032-1263A
797103088317101319TB điện và điện tử thân xe2Phạm Quốc TháiT2,3-5,H2032-1263B
798103090317101317ATH TN ô tô & máy công trình1Phùng Minh NguyênT2,6-10,AVL4-6;8-815-
799103090317101317BTH TN ô tô & máy công trình1Phùng Minh NguyênT3,6-10,AVL4-6;8-815-
800103090317101317CTH TN ô tô & máy công trình1Phùng Minh NguyênT4,6-10,AVL4-6;8-816-
801103090317101317DTH TN ô tô & máy công trình1Phùng Minh NguyênT6,6-10,AVL4-6;8-816-
802103090317101318ATH TN ô tô & máy công trình1Võ Như TùngT5,7-10,AVL4-6;8-1015-
803103090317101318BTH TN ô tô & máy công trình1Võ Như TùngT6,1-4,AVL4-6;8-1015-
804103090317101318CTH TN ô tô & máy công trình1Võ Như TùngT7,1-4,AVL4-6;8-1010-
805103090317101319ATH TN ô tô & máy công trình1Phùng Minh NguyênT2,6-10,AVL9-1215-
806103090317101319BTH TN ô tô & máy công trình1Phùng Minh NguyênT4,6-10,AVL9-1214-
807103090317101319CTH TN ô tô & máy công trình1Phùng Minh NguyênT6,6-10,AVL9-1215-
808103090317101319DTH TN ô tô & máy công trình1Phùng Minh NguyênT3,6-10,AVL9-1215-
809103109217101622Thủy khí và máy TK2Nguyễn Võ ĐạoT4,9-10,F4072-1765A
810103109217101622Thủy khí và máy TK2Nguyễn Võ ĐạoT4,9-10,F4072-1765B
811103109217101623Thủy khí và máy TK2Nguyễn Võ ĐạoT4,7-8,F4072-1765A
812103109217101623Thủy khí và máy TK2Nguyễn Võ ĐạoT4,7-8,F4072-1765B
813103111217101427Thủy khí ứng dụng2Nguyễn Võ ĐạoT3,6-7,F2036-1862A
814103111217101427Thủy khí ứng dụng2Nguyễn Võ ĐạoT3,6-7,F2036-1862B
815103111217101428Thủy khí ứng dụng2Nguyễn Võ ĐạoT3,8-10,F2062-5;10-1836-
816103111217101429Thủy khí ứng dụng2Phan Thành LongT3,6-8,F3022-9;14-1845-
817103116317101417ATH Cảm biến & KT đo0.5Huỳnh Bá VangT3,1-5,AVL12-1420-
818103116317101417BTH Cảm biến & KT đo0.5Huỳnh Bá VangT4,1-5,AVL12-1419-
819103116317101418ATH Cảm biến & KT đo0.5Huỳnh Bá VangT6,1-5,AVL15-1719-
820103116317101418BTH Cảm biến & KT đo0.5Huỳnh Bá VangT5,1-5,AVL15-1720-
821103116317101418CTH Cảm biến & KT đo0.5Huỳnh Bá VangT4,1-5,AVL15-1719-
822103116317101419ATH Cảm biến & KT đo0.5Huỳnh Bá VangT6,1-5,AVL12-1413-
823103116317101419BTH Cảm biến & KT đo0.5Huỳnh Bá VangT7,1-5,AVL12-1412-
824103140317101320Thí nghiệm máy tàu1Dương Việt DũngT3,1-2,E4022-928-
825103141317101320ATH Thí nghiệm máy tàu1Khoa Cơ khí GTT4,1-5,AVL4-6;8-920-
826103141317101320BTH Thí nghiệm máy tàu1Khoa Cơ khí GTCN,1-5,AVL4-6;8-95-
827103158017101417KT An toàn và bảo vệ môi trường2Phạm Trường ThiT3,6-8,F4062-8;12-1738-
828103158017101418KT An toàn và bảo vệ môi trường2Phạm Trường ThiT3,9-10,F4072-11;15-1844-
829103158017101419KT An toàn và bảo vệ môi trường2Nguyễn Quang TrungT5,6-8,H1022-1425-
830103158017101517KT An toàn và bảo vệ môi trường2Phạm Trường ThiT4,1-2,H4022-1770A
831103158017101517KT An toàn và bảo vệ môi trường2Phạm Trường ThiT4,1-2,H4022-1770B
832103158017101518KT An toàn và bảo vệ môi trường2Nguyễn Quang TrungT4,1-2,H4012-1753-
833103159017101517Nguyên lý động cơ3Dương Việt DũngT2,7-9,F1092-1780A
834103159017101517Nguyên lý động cơ3Dương Việt DũngT2,7-9,F1092-1780B
835103159017101518Nguyên lý động cơ3Trần Văn NamT2,1-3,F1062-1770A
836103159017101518Nguyên lý động cơ3Trần Văn NamT2,1-3,F1062-1770B
837103160017101419Truyền động tự động điện2Phạm Quốc TháiT3,6-8,H1022-1425-
838103160017101517Truyền động tự động điện2Phạm Quốc TháiT6,1-2,H2052-1770A
839103160017101517Truyền động tự động điện2Phạm Quốc TháiT6,1-2,H2052-1770B
840103160017101518Truyền động tự động điện2Phạm Quốc TháiT6,3-4,H4022-1758A
841103160017101518Truyền động tự động điện2Phạm Quốc TháiT6,3-4,H4022-1758B
842103162017101420Phương pháp tính3Lê Văn TụyT6,7-10,F4042-1459A
843103162017101420Phương pháp tính3Lê Văn TụyT6,7-10,F4042-1459B
844103162017101518Phương pháp tính3Nguyễn Việt HảiT5,8-10,F1082-1759A
845103162017101518Phương pháp tính3Nguyễn Việt HảiT5,8-10,F1082-1759B
846103162017101520Phương pháp tính3Nguyễn Việt HảiT5,1-3,F3092-1750-
847103163017101517Máy và truyền động thủy khí3Phan Thành LongT5,7-9,F4092-1774A
848103163017101517Máy và truyền động thủy khí3Phan Thành LongT5,7-9,F4092-1774B
849103163017101518Máy và truyền động thủy khí3Phan Thành LongT7,7-9,F3102-1774A
850103163017101518Máy và truyền động thủy khí3Phan Thành LongT7,7-9,F3102-1774B
851103164017101417Cảm biến và kỹ thuật đo2Trần Thanh Hải TùngT2,1-3,H1012-8;12-1748-
852103164017101418Cảm biến và kỹ thuật đo2Trần Thanh Hải TùngT2,4-5,H2082-11;15-1847-
853103164017101419Cảm biến và kỹ thuật đo2Trần Thanh Hải TùngT7,7-9,F4042-1425-
854103165017101417Thiết kế các hệ thống động cơ2Phùng Xuân ThọT7,1-3,H1012-8;12-1745-
855103165017101418Thiết kế các hệ thống động cơ2Phùng Xuân ThọT7,4-5,H1012-11;15-1848-
856103165017101419Thiết kế các hệ thống động cơ2Nguyễn Quang TrungT5,9-10,H1022-1425-
857103166017101417Trang bị điện, điện tử ĐCĐT2Phạm Quốc TháiT3,9-10,F4062-8;12-1748-
858103166017101418Trang bị điện, điện tử ĐCĐT2Phan Minh ĐứcT3,6-8,F4072-11;15-1851-
85910316701710xx92Thiết kế các hệ thống ô tô3Nguyễn Hoàng ViệtT7,7-10,H1077-1732
860103172017101319Điều khiển tự động HT phanh1Nguyễn Hoàng ViệtCN,1-4,F1062-539-
861103173017101317Ô tô hybrid1Lê Văn TụyT4,3-4,H1072-936-
862103173017101318Ô tô hybrid1Lê Văn TụyT5,3-4,H1052-953A
863103173017101318Ô tô hybrid1Lê Văn TụyT5,3-4,H1052-953B
864103174017101317Năng lượng tái tạo1Nguyễn Quang TrungT2,1-2,H3012-972A
865103174017101317Năng lượng tái tạo1Nguyễn Quang TrungT2,1-2,H3012-972B
866103174017101318Năng lượng tái tạo1Trần Văn LuậnT4,1-2,H3042-963A
867103174017101318Năng lượng tái tạo1Trần Văn LuậnT4,1-2,H3042-963B
868103175017101317Xe - Máy chuyên dùng1Nguyễn Văn ĐôngT3,1-2,H1062-940-
869103176017101317AĐA TK hệ thống điện tử ô tô1.5Phạm Quốc TháiT7,1-3,XP2-1220-
870103176017101317BĐA TK hệ thống điện tử ô tô1.5Lê Văn TụyT5,7-9,XP2-1217-
871103176017101317CĐA TK hệ thống điện tử ô tô1.5Nguyễn Việt HảiT6,1-3,XP2-1220-
872103176017101318AĐA TK hệ thống điện tử ô tô1.5Nguyễn Việt HảiT6,7-9,XP2-1220-
873103176017101318BĐA TK hệ thống điện tử ô tô1.5Phạm Quốc TháiT2,7-9,XP2-1220-
874103176017101318CĐA TK hệ thống điện tử ô tô1.5Lê Văn TụyT6,1-3,XP2-1210-
875103176017101319AĐA TK hệ thống điện tử ô tô1.5Lê Văn TụyT7,1-3,XP2-128-
876103176017101319BĐA TK hệ thống điện tử ô tô1.5Phạm Quốc TháiT5,1-3,XP2-1218-
877103176017101319CĐA TK hệ thống điện tử ô tô1.5Nguyễn Việt HảiT4,7-9,XP2-1215-
878103177017101317Kinh tế vận tải2Hồ Dương ĐôngT5,1-3,H3012-1266A
879103177017101317Kinh tế vận tải2Hồ Dương ĐôngT5,1-3,H3012-1266B
880103177017101319Kinh tế vận tải2Hồ Dương ĐôngT6,1-3,H3042-1265A
881103177017101319Kinh tế vận tải2Hồ Dương ĐôngT6,1-3,H3042-1265B
882103177017101320Kinh tế vận tải2Phạm Thị TrangT7,1-3,H1082-1263A
883103177017101320Kinh tế vận tải2Phạm Thị TrangT7,1-3,H1082-1263B
884103178017101317Thực tập Tốt nghiệp2Khoa Cơ khí GT18-230
885103178017101318Thực tập Tốt nghiệp2Khoa Cơ khí GT18-230
886103178017101319Thực tập Tốt nghiệp2Khoa Cơ khí GT18-230
887103179017101520Tĩnh học tàu thủy3Nguyễn Thị Huyền TrangT3,3-5,B3032-1743-
888103180017101620Vẽ tàu1Nguyễn Quang TrungT6,6-7,F3032-944-
889103181017101420Kết cấu thân tàu3Trần Văn LuậnT5,7-10,H1082-1433-
890103182017101420Hệ thống động lực tàu thủy2Trần Văn LuậnT3,3-5,B1102-1433-
891103183017101420ĐA TK máy tàu1.5Khoa Cơ khí GTT7,1-2,XP2-1435-
892103184017101420ĐA TK hệ động lực tàu1.5Khoa Cơ khí GTT7,3-4,XP2-1444-
893103185017101420Bố trí chung và kiến trúc tàu1Nguyễn Thị Huyền TrangT3,1-2,B1102-935-
894103186017101320Trang bị điện, điện tử tàu thủy2Phạm Trường ThiT7,7-10,H1032-1225-
895103187017101320Công nghệ đóng tàu3Phạm Trường ThiT4,6-10,E2032-1227-
896103188017101320ĐA Công nghệ đóng tàu2Khoa Cơ khí GTT2,1-3,XP2-1233-
897103189017101320Thực tập Tốt nghiệp KTTT2Khoa Cơ khí GT18-230
89810319001710xx90Đồ án tốt nghiệp KTTT10Khoa Cơ khí GT0-
899103206317101520LT Máy tàu3Dương Việt DũngT4,1-3,E1032-1742-
900103207317101517ATN máy và TĐ thủy khí0.5Nguyễn Xuân SơnT2,1-5,PTN Tk10-1137-
901103207317101518BTN máy và TĐ thủy khí0.5Nguyễn Xuân SơnT6,6-10,PTN Tk10-1144-
902104012317101422Lò hơi 22Nguyễn Quốc HuyT2,6-7,H1052-1731-
903104012317101423Lò hơi 22Hoàng Ngọc ĐồngT3,9-10,H1082-1762A
904104012317101423Lò hơi 22Hoàng Ngọc ĐồngT3,9-10,H1082-1762B
905104012317101425Lò hơi 22Hoàng Ngọc ĐồngT3,7-8,H3012-1752-
906104015317101322Mạng nhiệt2Bùi Thị Hương LanT2,1-3,H3042-1245-
907104015317101325Mạng nhiệt2Mã Phước HoàngT2,2-4,H3052-1250-
908104017317101422BĐA lạnh2Nguyễn Thành VănT6,9-10,XP2-1730-
909104017317101423AĐA lạnh2Nguyễn Thành VănT4,1-2,XP2-1730-
910104017317101423BĐA lạnh2Nguyễn Thành VănT4,3-4,XP2-1730-
911104017317101425AĐA lạnh2Võ Chí ChínhT7,1-2,XP2-1728-
912104017317101425BĐA lạnh2Võ Chí ChínhT7,3-4,XP2-1728-
91310401831710xx92Đồ án Lò hơi2Hoàng Ngọc ĐồngT7,1-4,VPK7-1417
91410403731710xx90Đồ án Tốt nghiệp (N)10Khoa Nhiệt0-
915104045117101314KT nhiệt2Thái Ngọc SơnT5,7-10,E1035-12-
916104045117101427KT nhiệt2Thái Ngọc SơnT4,6-7,F2066-1856A
917104045117101427KT nhiệt2Thái Ngọc SơnT4,6-7,F2066-1856B
918104045117101428KT nhiệt2Thái Ngọc SơnT4,8-10,F2092-5;10-1851-
919104045117101429KT nhiệt2Phạm Duy VũT3,9-10,F3022-9;14-1852-
920104045117101501KT nhiệt2Hoàng Ngọc ĐồngT5,9-10,F3032-1757A
921104045117101501KT nhiệt2Hoàng Ngọc ĐồngT5,9-10,F3032-1757B
922104045117101502KT nhiệt2Hoàng Ngọc ĐồngT5,7-8,F3072-1759A
923104045117101502KT nhiệt2Hoàng Ngọc ĐồngT5,7-8,F3072-1759B
924104045117101563KT nhiệt2Thái Ngọc SơnT3,6-8,E2062-1441-
925104045117101610KT nhiệt2Bùi Thị Hương LanT5,3-4,F3022-1770A
926104045117101610KT nhiệt2Bùi Thị Hương LanT5,3-4,F3022-1770B
927104045117101611KT nhiệt2Bùi Thị Hương LanT5,1-2,F3032-1770A
928104045117101611KT nhiệt2Bùi Thị Hương LanT5,1-2,F3032-1770B
929104045117101614KT nhiệt2Hoàng Ngọc ĐồngT3,4-5,H1022-1429-
930104045117101615KT nhiệt2Trần Văn VangT6,4-5,H1022-1424-
931104045117101638KT nhiệt2Nguyễn Quốc HuyT5,1-3,F4022-1469A
932104045117101638KT nhiệt2Nguyễn Quốc HuyT5,1-3,F4022-1469B
933104045117101639KT nhiệt2Nguyễn Quốc HuyT5,4-5,F4082-1470A
934104045117101639KT nhiệt2Nguyễn Quốc HuyT5,4-5,F4082-1470B
935104045117101657KT nhiệt2Nguyễn Quốc HuyT6,1-3,F3012-1464A
936104045117101657KT nhiệt2Nguyễn Quốc HuyT6,1-3,F3012-1464B
937104047317101622ATN Nhiệt động & T. Nhiệt1Trần Thị Mỹ LinhT2,1-5,A12910-1315-
938104047317101622BTN Nhiệt động & T. Nhiệt1Trần Thị Mỹ LinhT2,6-10,A12910-1315-
939104047317101622CTN Nhiệt động & T. Nhiệt1Trần Thị Mỹ LinhT3,1-5,A12914-1716-
940104047317101622DTN Nhiệt động & T. Nhiệt1Trần Thị Mỹ LinhT5,1-5,A12910-1316-
941104047317101623ATN Nhiệt động & T. Nhiệt1Trần Thị Mỹ LinhT6,1-5,A12910-1311-
942104047317101623BTN Nhiệt động & T. Nhiệt1Trần Thị Mỹ LinhT4,1-5,A12910-1315-
943104047317101623DTN Nhiệt động & T. Nhiệt1Trần Thị Mỹ LinhT7,6-10,A12910-1315-
944104059317101325NM điện ng.tử2Phạm Duy VũT6,8-10,H3012-1244-
945104060317101325AĐA NM nhiệt điện A2Trần Thanh SơnT5,7-9,XP2-1223-
946104060317101325BĐA NM nhiệt điện A2Trần Thanh SơnT2,7-9,XP2-1220-
94710406231710xx90Đồ án Tốt nghiệp (NLMT)10Khoa Nhiệt0-
948104074317101522Phương pháp tính3Nguyễn BốnT5,8-10,F1022-1764A
949104074317101522Phương pháp tính3Nguyễn BốnT5,8-10,F1022-1764B
950104074317101525Phương pháp tính3Nguyễn BốnT2,6-8,F1012-1764A
951104074317101525Phương pháp tính3Nguyễn BốnT2,6-8,F1012-1764B
952104075317101622Nhiệt động kỹ thuật4Bùi Thị Hương LanT6,7-10,F4062-1748-
953104075317101623Nhiệt động kỹ thuật4Mã Phước HoàngT3,7-10,F4082-1759A
954104075317101623Nhiệt động kỹ thuật4Mã Phước HoàngT3,7-10,F4082-1759B
955104076317101622Truyền nhiệt3Thái Ngọc SơnT3,8-10,E1172-1755-
956104076317101623Truyền nhiệt3Thái Ngọc SơnT7,1-3,H3062-1755A
957104076317101623Truyền nhiệt3Thái Ngọc SơnT7,1-3,H3062-1755B
958104079317101522Lò hơi 12Hoàng Ngọc ĐồngT3,1-2,H1012-1770A
959104079317101522Lò hơi 12Hoàng Ngọc ĐồngT3,1-2,H1012-1770B
960104079317101525Lò hơi 12Nguyễn Quốc HuyT3,1-2,F3012-1764A
961104079317101525Lò hơi 12Nguyễn Quốc HuyT3,1-2,F3012-1764B
962104080317101422Điều hòa không khí3Võ Chí ChínhT3,3-5,H1072-1737-
963104080317101423Điều hòa không khí3Võ Chí ChínhT2,8-10,H1052-1759A
964104080317101423Điều hòa không khí3Võ Chí ChínhT2,8-10,H1052-1759B
965104080317101425Điều hòa không khí3Võ Chí ChínhT4,8-10,H2072-1750-
966104081317101422Kỹ thuật sấy3Trần Văn VangT5,8-10,E3022-1760A
967104081317101422Kỹ thuật sấy3Trần Văn VangT5,8-10,E3022-1760B
968104081317101423Kỹ thuật sấy3Trần Văn VangT6,8-10,H2012-1765A
969104081317101423Kỹ thuật sấy3Trần Văn VangT6,8-10,H2012-1765B
970104081317101425Kỹ thuật sấy3Trần Văn VangT2,7-9,E2072-1754A
971104081317101425Kỹ thuật sấy3Trần Văn VangT2,7-9,E2072-1754B
972104082317101422Tuốc bin2Trần Thanh SơnT7,6-7,F4052-1743-
973104082317101423Tuốc bin2Phạm Duy VũT6,6-7,H2012-1754A
974104082317101423Tuốc bin2Phạm Duy VũT6,6-7,H2012-1754B
975104082317101425Tuốc bin2Phạm Duy VũT5,7-8,E3032-1753-
976104083317101425Đo lường nhiệt2Mã Phước HoàngT4,6-7,H2072-1768A
977104083317101425Đo lường nhiệt2Mã Phước HoàngT4,6-7,H2072-1768B
978104084317101422CĐ Lạnh A2Nguyễn Thành VănT5,6-7,E3022-1743-
979104084317101423CĐ Lạnh A2Nguyễn Thành VănT3,7-8,H1082-1760A
980104084317101423CĐ Lạnh A2Nguyễn Thành VănT3,7-8,H1082-1760B
981104085317101425CĐ Lạnh B1Nguyễn Thành VănT3,9-10,H3012-956A
982104085317101425CĐ Lạnh B1Nguyễn Thành VănT3,9-10,H3012-956B
983104086317101425Xử lý nước cho TB nhiệt1Phạm Duy VũT5,9-10,E3032-953A
984104086317101425Xử lý nước cho TB nhiệt1Phạm Duy VũT5,9-10,E3032-953B
985104094317101322Kỹ thuật an toàn nhiệt1Trần Văn VangT4,1-2,H2032-964A
986104094317101322Kỹ thuật an toàn nhiệt1Trần Văn VangT4,1-2,H2032-964B
987104094317101325Kỹ thuật an toàn nhiệt1Trần Văn VangT4,3-4,H2022-943-
988104095317101322AĐA Nhà máy nhiệt điện1.5Phạm Duy VũT2,7-9,XP2-1231-
989104095317101322BĐA Nhà máy nhiệt điện1.5Phạm Duy VũT7,1-3,XP2-1227-
990104096317101322AĐA Điều hòa không khí1.5Võ Chí ChínhT5,7-9,XP2-1226-
991104096317101322BĐA Điều hòa không khí1.5Võ Chí ChínhT6,1-3,XP2-1232-
992104097317101322CĐ Điều hòa không khí1Võ Chí ChínhT3,1-2,H2072-959A
993104097317101322CĐ Điều hòa không khí1Võ Chí ChínhT3,1-2,H2072-959B
994104098317101322Lò công nghiệp2Nguyễn Quốc HuyT3,3-5,H2072-1257A
995104098317101322Lò công nghiệp2Nguyễn Quốc HuyT3,3-5,H2072-1257B
996104099317101322Thực tập Tốt nghiệp2Khoa Nhiệt17-220
997104099317101325Thực tập Tốt nghiệp2Khoa Nhiệt17-220
998104100017101522Kỹ thuật lạnh3Nguyễn Thành VănT3,3-5,H1012-1771A
999104100017101522Kỹ thuật lạnh3Nguyễn Thành VănT3,3-5,H1012-1771B
1000104100017101525Kỹ thuật lạnh3Nguyễn Thành VănT4,8-10,F3012-1765A
1001104100017101525Kỹ thuật lạnh3Nguyễn Thành VănT4,8-10,F3012-1765B
1002104100317101325Năng lượng và môi trường2Trần Thanh SơnT7,8-10,F4052-1244-
1003105000317101435ATN Vi xử lý & Vi điều khiển0.5Trần Anh TuấnT2,1-5,I20212-1334-
1004105001217101427ATN Bảo vệ Rơle trong H.thống điện0.5Nguyễn Quang ChungT2,6-10,I10410-1120-
1005105001217101427BTN Bảo vệ Rơle trong H.thống điện0.5Nguyễn Quang ChungT5,6-10,I10410-1120-
1006105001217101427CTN Bảo vệ Rơle trong H.thống điện0.5Nguyễn Quang ChungT5,1-5,I10410-1111-
1007105001217101427DTN Bảo vệ Rơle trong H.thống điện0.5Nguyễn Quang ChungT6,1-5,I10410-1117-
1008105001217101428ATN Bảo vệ Rơle trong H.thống điện0.5Nguyễn Quang ChungT6,6-10,I10410-1120-
1009105001217101428BTN Bảo vệ Rơle trong H.thống điện0.5Nguyễn Quang ChungT2,1-5,I10410-1118-
1010105001217101428CTN Bảo vệ Rơle trong H.thống điện0.5Nguyễn Quang ChungT3,1-5,I10410-1119-
1011105001217101429ATN Bảo vệ Rơle trong H.thống điện0.5Nguyễn Quang ChungT5,6-10,I10415-1622-
1012105001217101429CTN Bảo vệ Rơle trong H.thống điện0.5Nguyễn Quang ChungT4,1-5,I10415-1621-
1013105001217101429DTN Bảo vệ Rơle trong H.thống điện0.5Nguyễn Quang ChungT5,1-5,I10415-1620-
1014105001217101434ATN Bảo vệ Rơle trong H.thống điện0.5Nguyễn Quang ChungT3,1-5,I10413-1415-
1015105001217101434BTN Bảo vệ Rơle trong H.thống điện0.5Nguyễn Quang ChungT4,1-5,I10413-1415-
1016105002217101627Lý thuyết trường điện từ2Trần Văn ChínhT5,1-2,H1062-1745-
1017105002217101628Lý thuyết trường điện từ2Trần Văn ChínhT5,3-4,H1072-1740-
1018105002217101632Lý thuyết trường điện từ2Hoàng DũngT3,6-7,H1052-1767A
1019105002217101632Lý thuyết trường điện từ2Hoàng DũngT3,6-7,H1052-1767B
1020105002217101634Lý thuyết trường điện từ2Trần Văn ChínhT6,9-10,E2072-1744-
1021105002217101635Lý thuyết trường điện từ2Trần Văn ChínhT6,7-8,E2082-1743-
102210500231710xx92Đồ án Vi xử lý & Vi điều khiển2Nguyễn Quốc ĐịnhT7,1-4,VPK7-144
1023105004317101328Cung cấp điện XNCN2Nguyễn Văn TấnT6,3-5,H2062-1278A
1024105004317101328Cung cấp điện XNCN2Nguyễn Văn TấnT6,3-5,H2062-1278B
1025105004317101432Cung cấp điện XNCN2Dương Minh QuânT3,7-8,E4042-1753-
1026105004317101433Cung cấp điện XNCN2Nguyễn Hữu HiếuT7,1-2,F1092-1753-
1027105004317101435Cung cấp điện XNCN2Trần Vinh TịnhT4,4-5,H1022-1428-
1028105005317101627Toán chuyên ngành3Nguyễn Bình NamT4,7-9,F4062-1764A
1029105005317101627Toán chuyên ngành3Nguyễn Bình NamT4,7-9,F4062-1764B
1030105005317101628Toán chuyên ngành3Nguyễn Bình NamT6,7-9,F4072-1766A
1031105005317101628Toán chuyên ngành3Nguyễn Bình NamT6,7-9,F4072-1766B
1032105005317101634Toán chuyên ngành3Trần Văn ChínhT5,7-9,E2082-1741-
1033105005317101635Toán chuyên ngành3Nguyễn Bình NamT2,1-3,E301A2-1745-
1034105007317101557Lý thuyết điều khiển tự động 13Trần Thị Minh DungT4,8-10,F1062-1748-
1035105009317101432Cấu trúc hệ thống máy tính2Nguyễn Văn Minh TríT2,7-8,H1082-1756A
1036105009317101432Cấu trúc hệ thống máy tính2Nguyễn Văn Minh TríT2,7-8,H1082-1756B
1037105009317101433Cấu trúc hệ thống máy tính2Nguyễn Văn Minh TríT2,9-10,H3032-1741-
1038105009317101435Cấu trúc hệ thống máy tính2Nguyễn Văn Minh TríT6,6-8,E301B2-1428-
1039105011317101527AĐA máy điện2Bùi Tấn LợiT2,1-2,XP2-1728-
1040105011317101527BĐA máy điện2Bùi Tấn LợiT2,3-4,XP2-1728-
1041105011317101527CĐA máy điện2Bùi Tấn LợiT7,3-4,XP2-1728-
1042105011317101528AĐA máy điện2Nguyễn Văn TấnT7,1-2,XP2-1728-
1043105011317101528BĐA máy điện2Nguyễn Văn TấnT7,3-4,XP2-1716-
1044105011317101528CĐA máy điện2Nguyễn Văn TấnT5,9-10,XP2-1728-
1045105011317101534AĐA máy điện2Trần Văn ChínhT2,1-3,XP2-1220-
1046105011317101534BĐA máy điện2Trần Văn ChínhT4,8-10,XP2-1221-
1047105011317101537ĐA máy điện (15D_KTum)2Phan Văn HiềnT5,1-3,XP3-17-
1048105011317101557AĐA máy điện2Phan Văn HiềnT7,3-4,XP2-1717-
1049105011317101557BĐA máy điện2Phan Văn HiềnT7,1-2,XP2-1728-
1050105015317101527Điện tử công suất3Lê Tiến DũngT3,1-3,E1142-1768A
1051105015317101527Điện tử công suất3Lê Tiến DũngT3,1-3,E1142-1768B
1052105015317101528Điện tử công suất3Nguyễn Văn Minh TríT3,3-5,H4022-1770A
1053105015317101528Điện tử công suất3Nguyễn Văn Minh TríT3,3-5,H4022-1770B
1054105015317101532Điện tử công suất3Giáp Quang HuyT7,1-3,H4022-1770A
1055105015317101532Điện tử công suất3Giáp Quang HuyT7,1-3,H4022-1770B
1056105015317101534Điện tử công suất3Giáp Quang HuyT5,6-10,f4042-1241-
1057105015317101535Điện tử công suất3Đoàn Quang VinhT5,6-10,E301A2-1238-
1058105015317101557Điện tử công suất3Nguyễn Văn Minh TríT7,7-9,F3062-1757A
1059105015317101557Điện tử công suất3Nguyễn Văn Minh TríT7,7-9,F3062-1757B
1060105018317101527AĐA Điện tử công suất2Lê Tiến DũngT6,7-8,XP2-1726-
1061105018317101527BĐA Điện tử công suất2Lê Tiến DũngT7,1-2,XP2-1728-
1062105018317101527CĐA Điện tử công suất2Lê Tiến DũngT6,9-10,XP2-1715-
1063105018317101528AĐA Điện tử công suất2Nguyễn Văn Minh TríT6,9-10,XP2-1728-
1064105018317101528BĐA Điện tử công suất2Nguyễn Văn Minh TríT6,1-2,XP2-1728-
1065105018317101528CĐA Điện tử công suất2Nguyễn Văn Minh TríT6,3-4,XP2-1728-
1066105018317101532AĐA Điện tử công suất2Giáp Quang HuyT6,7-8,XP2-1726-
1067105018317101532BĐA Điện tử công suất2Giáp Quang HuyT6,9-10,XP2-1717-
1068105018317101532CĐA Điện tử công suất2Giáp Quang HuyT7,4-5,XP2-1726-
1069105018317101534AĐA Điện tử công suất2Giáp Quang HuyT4,1-3,XP2-1220-
1070105018317101534BĐA Điện tử công suất2Giáp Quang HuyT6,1-3,XP2-1221-
1071105018317101535AĐA Điện tử công suất2Đoàn Quang VinhT3,1-3,XP2-1219-
1072105018317101535BĐA Điện tử công suất2Đoàn Quang VinhT4,1-3,XP2-1219-
1073105018317101537ĐA Điện tử công suất (15D_KTum)2Giáp Quang HuyT3,1-3,XP3-12-
107410502131710xx92Đồ án Mạng điện2Nguyễn Hữu HiếuT7,7-10,VPK7-1411
1075105024317101329Điều khiển số2Nguyễn Lê HòaT7,1-3,F3072-1233-
1076105026317101434Thực tập Xưởng điện2Khoa Điện15-1830-
1077105034317101432AĐA điều khiển logic2Trần Thái Anh ÂuT6,9-10,XP2-1730-
1078105034317101432BĐA điều khiển logic2Trần Thái Anh ÂuT6,7-8,XP2-1730-
1079105034317101433AĐA điều khiển logic2Nguyễn Kim ÁnhT7,1-2,XP2-1730-
1080105034317101433BĐA điều khiển logic2Nguyễn Kim ÁnhT7,3-4,XP2-1730-
1081105034317101434ĐA điều khiển logic2Nguyễn Kim ÁnhT3,9-10,XP2-1430-
108210503431710xx92Đồ án Điều khiển logic2Nguyễn Kim ÁnhT7,1-4,VPK7-142
1083105041317101327ổn định trong hệ thống điện2Lê VânT4,7-9,F2032-1228-
1084105042317101329Vi điều khiển2Trần Thái Anh ÂuT3,7-9,E2012-1215-
1085105045317101329Mạng tr.thông CN và hệ SCADA2Nguyễn Kim ÁnhT5,7-9,F3062-1243-
1086105045317101435Mạng tr.thông CN và hệ SCADA2Nguyễn Kim ÁnhT6,9-10,E301B2-1428-
1087105047317101329Điều khiển truyền động điện2Lê Tiến DũngT2,8-10,F3012-1240-
1088105048317101329MH hoá và mô phỏng HTĐK2Lê Tiến DũngT6,1-3,H2022-1231-
1089105050317101328Kỹ thuật chiếu sáng2Phan Văn HiềnT4,1-3,F2032-1281A
1090105050317101328Kỹ thuật chiếu sáng2Phan Văn HiềnT4,1-3,F2032-1281B
1091105054317101328Cảm biến2Võ Như TiếnT5,8-10,H2052-1243-
1092105054317101332Cảm biến2Lê Quốc HuyT3,7-9,H3062-1233-
1093105054317101333Cảm biến2Nguyễn Hoàng MaiT5,7-9,H3052-1251-
109410506031710xx90Đồ án Tốt nghiệp (13CLC)10Khoa Điện0
1095105061317101532Kỹ thuật xung số3Lâm Tăng ĐứcT3,3-5,E1152-1765A
1096105061317101532Kỹ thuật xung số3Lâm Tăng ĐứcT3,3-5,E1152-1765B
1097105064317101434Vận hành nhà máy thuỷ điện2Lê Đình DươngT6,9-10,E301A2-1430-
1098105071317101327TK bảo vệ rơle2Đoàn Ngọc Minh TúT6,1-3,F3102-1272A
1099105071317101327TK bảo vệ rơle2Đoàn Ngọc Minh TúT6,1-3,F3102-1272B
1100105072317101327Tính toán thiết kế cao áp2Phan Đình ChungT5,7-9,E1132-1259A
1101105072317101327Tính toán thiết kế cao áp2Phan Đình ChungT5,7-9,E1132-1259B
1102105081317101332ĐK logic trong TĐĐ2Khương Công MinhT5,1-3,H1082-1259A
1103105081317101332ĐK logic trong TĐĐ2Khương Công MinhT5,1-3,H1082-1259B
1104105081317101333ĐK logic trong TĐĐ2Khương Công MinhT2,1-3,H2042-1258A
1105105081317101333ĐK logic trong TĐĐ2Khương Công MinhT2,1-3,H2042-1258B
1106105082317101328Máy điện trong thiết bị TĐ2Bùi Tấn LợiT3,1-3,E2022-1280A
1107105082317101328Máy điện trong thiết bị TĐ2Bùi Tấn LợiT3,1-3,E2022-1280B
1108105085317101327Cơ khí đường dây2Trần Vinh TịnhT5,1-3,H2022-1276A
1109105085317101327Cơ khí đường dây2Trần Vinh TịnhT5,1-3,H2022-1276B
1110105092117101601ATN Kỹ thuật điện0.5Võ Quang SơnT3,6-10,I1064-530-
1111105092117101601BTN Kỹ thuật điện0.5Võ Quang SơnT6,6-10,I1064-530-
1112105092117101602ATN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT4,6-10,I1064-528-
1113105092117101602BTN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT2,6-10,I1064-530-
1114105092117101605ATN Kỹ thuật điện0.5Võ Quang SơnT4,1-5,I1064-529-
1115105092117101605BTN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT5,1-5,I1064-530-
1116105092117101606BTN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT3,1-5,I1064-525-
1117105092117101610ATN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT2,1-5,I1064-530-
1118105092117101610BTN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT2,1-5,I1066-730-
1119105092117101610CTN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT4,6-10,I1066-727-
1120105092117101611ATN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT5,6-10,I1066-730-
1121105092117101611BTN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT6,6-10,I1066-722-
1122105092117101611CTN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT3,6-10,I1066-725-
1123105092117101617ATN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT3,1-5,I1066-730-
1124105092117101617CTN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT6,1-5,I1066-722-
1125105092117101618ATN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT6,1-5,I1068-8;12-1224-
1126105092117101620ATN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT5,1-5,I1068-8;12-1225-
1127105092117101647TN Kỹ thuật điện0.5T6,1-5,I10613-1417-
1128105092117101648ATN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT2,6-10,I1068-8;12-1230-
1129105092117101650BTN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT4,1-5,I10613-1430-
1130105092117101650CTN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT5,1-5,I10613-1430-
1131105092117101683ATN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT2,1-5,I10613-1430-
1132105092117101683BTN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT4,6-10,I10610-1123-
1133105092117101684ATN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT6,6-10,I10610-1129-
1134105092117101684BTN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT5,1-5,I10610-1129-
1135105092317101535Lý thuyết điều khiển tự động2Trần Thị Minh DungT6,1-3,A1342-1240-
1136105093117101601Kỹ thuật điện2Bùi Tấn LợiT6,1-2,H3082-1770A
1137105093117101601Kỹ thuật điện2Bùi Tấn LợiT6,1-2,H3082-1770B
1138105093117101605Kỹ thuật điện2Bùi Tấn LợiT6,3-4,H3012-1771A
1139105093117101605Kỹ thuật điện2Bùi Tấn LợiT6,3-4,H3012-1771B
1140105093117101606Kỹ thuật điện2Lê Thành BắcT4,3-4,F1082-1753-
1141105093117101610Kỹ thuật điện2Nguyễn Văn TấnT4,1-2,F3022-1773A
1142105093117101610Kỹ thuật điện2Nguyễn Văn TấnT4,1-2,F3022-1773B
1143105093117101611Kỹ thuật điện2Bùi Tấn LợiT4,3-4,F3032-1770A
1144105093117101611Kỹ thuật điện2Bùi Tấn LợiT4,3-4,F3032-1770B
1145105093117101618Kỹ thuật điện2Võ Quang SơnT5,9-10,F3012-1772A
1146105093117101618Kỹ thuật điện2Võ Quang SơnT5,9-10,F3012-1772B
1147105093117101620Kỹ thuật điện2Võ Quang SơnT4,1-2,F4042-1770A
1148105093117101620Kỹ thuật điện2Võ Quang SơnT4,1-2,F4042-1770B
1149105093117101647Kỹ thuật điện2Lê Tấn DuyT2,9-10,E1122-1717-
1150105093117101648Kỹ thuật điện2Dương Ngọc ThọT4,9-10,E1162-1767A
1151105093117101648Kỹ thuật điện2Dương Ngọc ThọT4,9-10,E1162-1767B
1152105093117101650Kỹ thuật điện2Dương Ngọc ThọT4,7-8,E1152-1769A
1153105093117101650Kỹ thuật điện2Dương Ngọc ThọT4,7-8,E1152-1769B
1154105093117101653Kỹ thuật điện2Bùi Tấn LợiT5,8-9,E2052-1741-
1155105093117101667Kỹ thuật điện2Bùi Tấn LợiT4,1-2,F3102-1771A
1156105093117101667Kỹ thuật điện2Bùi Tấn LợiT4,1-2,F3102-1771B
1157105093117101668Kỹ thuật điện2Nguyễn Văn TấnT4,3-4,F3082-1767A
1158105093117101668Kỹ thuật điện2Nguyễn Văn TấnT4,3-4,F3082-1767B
1159105093117101669Kỹ thuật điện2Võ Quang SơnT6,1-2,F1022-1735-
1160105093117101675Kỹ thuật điện2Võ Quang SơnT6,4-5,F3032-1452A
1161105093117101675Kỹ thuật điện2Võ Quang SơnT6,4-5,F3032-1452B
1162105093117101677Kỹ thuật điện2Lê Tấn DuyT2,7-8,E1162-1754A
1163105093117101677Kỹ thuật điện2Lê Tấn DuyT2,7-8,E1162-1754B
1164105093117101679Kỹ thuật điện2Nguyễn Thị Ái NhiT2,6-7,F3072-1770A
1165105093117101679Kỹ thuật điện2Nguyễn Thị Ái NhiT2,6-7,F3072-1770B
1166105093117101681Kỹ thuật điện2Nguyễn Thị Ái NhiT5,6-7,H1042-1787A
1167105093117101681Kỹ thuật điện2Nguyễn Thị Ái NhiT5,6-7,H1042-1787B
1168105093117101683Kỹ thuật điện2Nguyễn Thị Ái NhiT5,8-10,H3032-1472A
1169105093117101683Kỹ thuật điện2Nguyễn Thị Ái NhiT5,8-10,H3032-1472B
1170105093117101684Kỹ thuật điện2Võ Quang SơnT2,3-5,H4012-1470A
1171105093117101684Kỹ thuật điện2Võ Quang SơnT2,3-5,H4012-1470B
1172105093117101685Kỹ thuật điện2Nguyễn Văn TấnT6,1-2,H2072-1470A
1173105093117101685Kỹ thuật điện2Nguyễn Văn TấnT6,1-2,H2072-1470B
1174105095317101627ATN Lý thuyết mạch điện 10.5Bùi Tấn LợiT2,1-5,I2025-625-
1175105095317101627BTN Lý thuyết mạch điện 10.5Trần Anh TuấnT6,6-10,I2025-625-
1176105095317101627CTN Lý thuyết mạch điện 10.5Trần Anh TuấnT5,6-10,I2025-626-
1177105095317101628ATN Lý thuyết mạch điện 10.5Bùi Tấn LợiT3,1-5,I2025-626-
1178105095317101628BTN Lý thuyết mạch điện 10.5Trần Anh TuấnT2,1-5,I2027-826-
1179105095317101632ATN Lý thuyết mạch điện 10.5Trần Anh TuấnT4,1-5,I2025-624-
1180105095317101634ATN Lý thuyết mạch điện 10.5Trần Anh TuấnT5,1-5,I2025-613-
1181105095317101634BTN Lý thuyết mạch điện 10.5Trần Anh TuấnT6,1-5,I20212-1313-
1182105095317101634CTN Lý thuyết mạch điện 10.5Trần Anh TuấnT4,1-5,I2027-815-
1183105095317101635ATN Lý thuyết mạch điện 10.5Trần Anh TuấnT5,6-10,I2027-814-
1184105095317101635BTN Lý thuyết mạch điện 10.5Trần Anh TuấnT6,1-5,I2027-814-
1185105095317101635CTN Lý thuyết mạch điện 10.5Trần Anh TuấnT5,1-5,I2027-815-
1186105095317101657ATN Lý thuyết mạch điện 10.5Trần Anh TuấnT6,6-10,I10613-1425-
1187105098317101637TN Lý thuyết mạch điện 2 (15D_KTum)0.5Trần Anh TuấnT6,6-10,I2027-8-
1188105099317101537TN Máy điện 1 (15D_KTum)0.5Trần Anh TuấnT3,6-10,I20212-13-
1189105100317101427BTN Kỹ thuật đo lường0.5Nguyễn Quang TânT2,6-10,I10310-10;17-1720-
1190105100317101427DTN Kỹ thuật đo lường0.5Nguyễn Quang TânT4,1-5,I1039-9;18-1820-
1191105100317101428ATN Kỹ thuật đo lường0.5Nguyễn Quang TânT3,1-5,I10310-10;18-1820-
1192105100317101428BTN Kỹ thuật đo lường0.5Nguyễn Quang TânT7,1-5,I10313-1420-
1193105100317101428CTN Kỹ thuật đo lường0.5Nguyễn Quang TânT2,1-5,I10310-10;17-1720-
1194105100317101428DTN Kỹ thuật đo lường0.5Nguyễn Quang TânT4,1-5,I10310-10;17-1719-
1195105100317101429ATN Kỹ thuật đo lường0.5Nguyễn Quang TânT6,1-5,I1039-9;18-1820-
1196105100317101429BTN Kỹ thuật đo lường0.5Nguyễn Quang TânT5,1-5,I1039-9;18-1819-
1197105100317101429CTN Kỹ thuật đo lường0.5Nguyễn Quang TânT3,1-5,I1039-9;17-1719-
1198105100317101432ATN Kỹ thuật đo lường0.5Nguyễn Quang TânT5,1-5,I10310-10;17-1719-
1199105100317101432BTN Kỹ thuật đo lường0.5Nguyễn Quang TânT6,1-5,I10310-10;17-1720-
1200105100317101432CTN Kỹ thuật đo lường0.5Nguyễn Quang TânT4,6-10,I10310-10;17-1717-
1201105100317101433BTN Kỹ thuật đo lường0.5Nguyễn Quang TânT3,1-5,I10315-1619-
1202105100317101433CTN Kỹ thuật đo lường0.5Nguyễn Quang TânT3,1-5,I10311-1220-
1203105100317101527ATN Kỹ thuật đo lường0.5Lê Quốc HuyT7,6-10,I10315-1620-
1204105100317101527BTN Kỹ thuật đo lường0.5Nguyễn Quang TânT3,6-10,I10310-10;17-1719-
1205105100317101527CTN Kỹ thuật đo lường0.5Nguyễn Quang TânT6,1-5,I10315-1620-
1206105100317101528ATN Kỹ thuật đo lường0.5Nguyễn Quang TânT3,6-10,I10315-1620-
1207105100317101528BTN Kỹ thuật đo lường0.5Nguyễn Quang TânT4,6-10,I10315-1620-
1208105100317101528CTN Kỹ thuật đo lường0.5Nguyễn Quang TânT2,6-10,I10315-1620-
1209105100317101529CTN Kỹ thuật đo lường0.5Nguyễn Quang TânT6,6-10,I10311-1220-
1210105100317101532ATN Kỹ thuật đo lường0.5Nguyễn Quang TânT2,1-5,I10315-1619-
1211105100317101532BTN Kỹ thuật đo lường0.5Nguyễn Quang TânT5,6-10,I10315-1620-
1212105100317101532CTN Kỹ thuật đo lường0.5Nguyễn Quang TânT4,6-10,I10311-1220-
1213105100317101532DTN Kỹ thuật đo lường0.5Nguyễn Quang TânT2,1-5,I10311-129-
1214105100317101534ATN Kỹ thuật đo lường0.5Nguyễn Quang TânT3,6-10,I10311-1214-
1215105100317101534BTN Kỹ thuật đo lường0.5Nguyễn Quang TânT5,1-5,I10311-1214-
1216105100317101534CTN Kỹ thuật đo lường0.5Nguyễn Quang TânT4,1-5,I10311-1213-
1217105100317101535ATN Kỹ thuật đo lường0.5Nguyễn Quang TânT2,6-10,I10313-1419-
1218105100317101535BTN Kỹ thuật đo lường0.5Nguyễn Quang TânT2,6-10,I10311-1219-
1219105100317101537TN Kỹ thuật đo lường (15D_KTum))0.5Nguyễn Quang TânT6,6-10,I10310;17-
1220105100317101557ATN Kỹ thuật đo lường0.5Nguyễn Quang TânT5,6-10,I10311-1218-
1221105100317101557BTN Kỹ thuật đo lường0.5Nguyễn Quang TânT5,1-5,I10313-1414-
1222105102317101532ATN Điện tử công suất0.5Giáp Quang HuyT7,6-10,I30515-1623-
1223105102317101532CTN Điện tử công suất0.5Nguyễn Quang TânT2,1-5,I3057-820-
1224105102317101532DTN Điện tử công suất0.5Nguyễn Quang TânT4,1-5,I3057-819-
1225105102317101534ATN Điện tử công suất0.5Nguyễn Quang TânT3,6-10,I3055-614-
1226105102317101534BTN Điện tử công suất0.5Nguyễn Quang TânT4,6-10,I3055-614-
1227105102317101534CTN Điện tử công suất0.5Nguyễn Quang TânT2,1-5,I3055-613-
1228105102317101535ATN Điện tử công suất0.5Nguyễn Quang TânT2,6-10,I3055-619-
1229105102317101535BTN Điện tử công suất0.5Nguyễn Quang TânT7,1-5,I3055-619-
1230105102317101557ATN Điện tử công suất0.5Nguyễn Quang TânT5,6-10,I3057-820-
1231105102317101557BTN Điện tử công suất0.5Nguyễn Quang TânT3,6-10,I3057-820-
1232105103317101527ATN Máy điện 20.5Trần Anh TuấnT4,6-10,I2027-825-
1233105103317101527BTN Máy điện 20.5Trần Anh TuấnT3,6-10,I2027-825-
1234105103317101527CTN Máy điện 20.5Bùi Tấn LợiT2,6-10,I2027-822-
1235105103317101528ATN Máy điện 20.5Trần Anh TuấnT2,6-10,I20212-1325-
1236105103317101528BTN Máy điện 20.5Trần Anh TuấnT4,1-5,I20212-1326-
1237105103317101528CTN Máy điện 20.5Bùi Tấn LợiT2,6-10,I20210-1125-
1238105103317101532ATN Máy điện 20.5Trần Anh TuấnT6,1-5,I20210-1126-
1239105103317101532BTN Máy điện 20.5Trần Anh TuấnT5,6-10,I20210-1126-
1240105103317101532DTN Máy điện 20.5Trần Anh TuấnT2,1-5,I20210-1125-
1241105103317101534ATN Máy điện 20.5Trần Anh TuấnT3,6-10,I2029-1020-
1242105103317101534BTN Máy điện 20.5Trần Anh TuấnT3,6-10,I2025-621-
1243105103317101535ATN Máy điện 20.5Trần Anh TuấnT2,6-10,I2025-619-
1244105103317101535BTN Máy điện 20.5Trần Anh TuấnT5,1-5,I20210-1119-
1245105103317101537TN Máy điện 2 (15D_KTum)0.5Trần Anh TuấnT4,1-5,I20210-11-
1246105103317101557ATN Máy điện 20.5Trần Anh TuấnT5,1-5,I20212-1319-
1247105106317101434ATN Truyền động điện0.5Nguyễn Quang TânT3,1-5,I3015-624-
1248105106317101434BTN Truyền động điện0.5Nguyễn Quang TânT5,6-10,I3015-626-
1249105107317101432ATN Điều khiển logic0.5Nguyễn Quang TânT5,1-5,I3057-820-
1250105107317101432BTN Điều khiển logic0.5Nguyễn Quang TânT6,1-5,I3057-820-
1251105107317101432CTN Điều khiển logic0.5Nguyễn Quang TânT4,6-10,I3057-820-
1252105107317101433ATN Điều khiển logic0.5Nguyễn Quang TânT3,1-5,I3057-812-
1253105107317101433BTN Điều khiển logic0.5Nguyễn Quang TânT6,6-10,I3057-820-
1254105107317101434ATN Điều khiển logic0.5Nguyễn Quang TânT4,1-5,I3055-616-
1255105107317101434BTN Điều khiển logic0.5Nguyễn Quang TânT6,1-5,I3055-615-
1256105107317101435ATN Điều khiển logic0.5Nguyễn Kim ÁnhT7,6-10,I3055-614-
1257105107317101435BTN Điều khiển logic0.5Nguyễn Kim ÁnhT5,1-5,I3055-614-
125810511031710xx90Đồ án Tốt nghiệp (SK)10Khoa Điện0
1259105113317101637TN Mạch điện tử (15D_KTum) 0.5Nguyễn Quang TânT6,6-10,I30415-16-
1260105115317101427ATN Cao áp0.5Lưu Ngọc AnT4,1-5,I10110-1120-
1261105115317101427CTN Cao áp0.5Nguyễn Thế LựcT5,6-10,I10110-1120-
1262105115317101427DTN Cao áp0.5Nguyễn Thế LựcT3,1-5,I10110-1119-
1263105115317101428ATN Cao áp0.5Lưu Ngọc AnT5,1-5,I10110-1120-
1264105115317101428BTN Cao áp0.5Nguyễn Văn CảT6,1-5,I10110-1119-
1265105115317101428CTN Cao áp0.5Nguyễn Văn CảT2,1-5,I10110-1110-
1266105115317101428DTN Cao áp0.5Nguyễn Văn CảT6,6-10,I10110-1119-
1267105115317101429ATN Cao áp0.5Nguyễn Văn CảT2,1-5,I1015-620-
1268105115317101429BTN Cao áp0.5Nguyễn Văn CảT3,1-5,I1015-620-
1269105115317101429CTN Cao áp0.5Nguyễn Văn CảT4,1-5,I1015-618-
1270105117317101537TN Thiết bị điện (15D_KTum)0.5Trần Anh TuấnT5,1-5,I20210-11-
1271105118317101328Thiết bị bù2Lê Thành BắcT2,1-3,H2052-1280A
1272105118317101328Thiết bị bù2Lê Thành BắcT2,1-3,H2052-1280B
1273105123317101328Năng lượng sạch và tái tạo2Bùi Tấn LợiT5,1-3,F4092-1282A
1274105123317101328Năng lượng sạch và tái tạo2Bùi Tấn LợiT5,1-3,F4092-1282B
1275105129317101327Giải tích mạng điện2Nguyễn Hữu HiếuT7,3-5,F1092-1267A
1276105129317101327Giải tích mạng điện2Nguyễn Hữu HiếuT7,3-5,F1092-1267B
127710513231710xx90Đồ án tốt nghiệp (DHT)10Khoa Điện0
127810513231710xx90BĐồ án tốt nghiệp (DHTCLC)10Khoa Điện0
127910513331710xx90Đồ án tốt nghiệp (DTD)10Khoa Điện0
128010513331710xx90BĐồ án tốt nghiệp (DTDCLC)10Khoa Điện0
1281105134317101634Nhập môn ngành1Dương Minh QuânT3,6-7,E3022-942-
1282105134317101635Nhập môn ngành1Nguyễn Kim ÁnhT2,6-7,E2082-943-
1283105135317101471Điện công trình2Phan Văn HiềnT2,7-8,F2082-1722-
1284105135317101472Điện công trình2Nguyễn Thị Ái NhiT2,9-10,F2082-1743-
1285105136217101405CS Truyền động điện2Giáp Quang HuyT2,3-5,F3092-8;13-1874A
1286105136217101405CS Truyền động điện2Giáp Quang HuyT2,3-5,F3092-8;13-1874B
1287105136217101505CS Truyền động điện2Giáp Quang HuyT4,6-7,H2052-1775A
1288105136217101505CS Truyền động điện2Giáp Quang HuyT4,6-7,H2052-1775B
1289105136317101627LT Mạch điện 12Hoàng DũngT5,3-4,H1062-1761A
1290105136317101627LT Mạch điện 12Hoàng DũngT5,3-4,H1062-1761B
1291105136317101628LT Mạch điện 12Hoàng DũngT5,1-2,H1072-1761A
1292105136317101628LT Mạch điện 12Hoàng DũngT5,1-2,H1072-1761B
1293105136317101632LT Mạch điện 12Phan Văn HiềnT2,9-10,F2092-1763A
1294105136317101632LT Mạch điện 12Phan Văn HiềnT2,9-10,F2092-1763B
1295105136317101634LT Mạch điện 12Phan Văn HiềnT6,7-8,E2072-1742-
1296105136317101635LT Mạch điện 12Phan Văn HiềnT6,9-10,E2082-1743-
1297105136317101657Lý thuyết Mạch điện 12Phan Văn HiềnT5,6-7,H1072-1426-
1298105139017101527ATN Điện tử CS & Truyền động điện0.5Giáp Quang HuyT2,6-10,I30513-1420-
1299105139017101527BTN Điện tử CS & Truyền động điện0.5Giáp Quang HuyT7,6-10,I30513-1420-
1300105139017101527CTN Điện tử CS & Truyền động điện0.5Nguyễn Quang TânT6,1-5,I30513-1420-
1301105139017101528ATN Điện tử CS & Truyền động điện0.5Nguyễn Quang TânT4,1-5,I30513-1420-
1302105139017101528BTN Điện tử CS & Truyền động điện0.5Nguyễn Quang TânT3,6-10,I30513-1421-
1303105139017101528CTN Điện tử CS & Truyền động điện0.5Nguyễn Quang TânT4,6-10,I30513-1420-
1304105139017101529CTN Điện tử CS & Truyền động điện0.5Nguyễn Quang TânT4,1-5,I30515-1617-
1305105139017101537TN Điện tử CS & Truyền động điện (15D_KTum))0.5Nguyễn Quang TânT2,1-5,I30513-14-
1306105139317101527Máy điện 22Phan Văn HiềnT4,4-5,F1062-1771A
1307105139317101527Máy điện 22Phan Văn HiềnT4,4-5,F1062-1771B
1308105139317101528Máy điện 22Võ Quang SơnT2,1-2,H2022-1776A
1309105139317101528Máy điện 22Võ Quang SơnT2,1-2,H2022-1776B
1310105139317101532Máy điện 22Phan Văn HiềnT3,1-2,E1152-1753A
1311105139317101532Máy điện 22Phan Văn HiềnT3,1-2,E1152-1753B
1312105139317101534Máy điện 22Phan Văn HiềnT3,3-5,E2052-1242-
1313105139317101535Máy điện 22Bùi Tấn LợiT6,7-9,H1022-1239-
1314105139317101557Máy điện 22Trần Văn ChínhT4,6-7,F1062-1742A
1315105139317101557Máy điện 22Trần Văn ChínhT4,6-7,F1062-1742B
1316105140317101527An toàn điện1Trịnh Trung HIếuT3,4-5,E1142-972A
1317105140317101527An toàn điện1Trịnh Trung HIếuT3,4-5,E1142-972B
1318105140317101528An toàn điện1Lưu Ngọc AnT3,1-2,H4022-980A
1319105140317101528An toàn điện1Lưu Ngọc AnT3,1-2,H4022-980B
1320105140317101532An toàn điện1Nguyễn Văn TiếnT2,8-9,F1032-969A
1321105140317101532An toàn điện1Nguyễn Văn TiếnT2,8-9,F1032-969B
1322105140317101534An toàn điện1Trịnh Trung HIếuT3,1-2,E2052-943-
1323105141317101432Thiết bị điện2Nguyễn Văn TấnT3,9-10,E4042-1755A
1324105141317101432Thiết bị điện2Nguyễn Văn TấnT3,9-10,E4042-1755B
1325105141317101433Thiết bị điện2Võ Như TiếnT5,6-7,H1032-1750A
1326105141317101433Thiết bị điện2Võ Như TiếnT5,6-7,H1032-1750B
1327105141317101435Thiết bị điện2Lê Thành BắcT4,1-3,H1022-1428-
1328105141317101557Thiết bị điện2Lê Thành BắcT2,4-5,H1082-1750-
1329105142317101427Truyền động điện2Giáp Quang HuyT3,8-10,F2036-1867A
1330105142317101427Truyền động điện2Giáp Quang HuyT3,8-10,F2036-1867B
1331105142317101428Truyền động điện2Giáp Quang HuyT3,6-7,F2062-5;10-1851A
1332105142317101428Truyền động điện2Giáp Quang HuyT3,6-7,F2062-5;10-1851B
1333105142317101429Truyền động điện2Lê Tiến DũngT4,9-10,F2072-9;14-1864A
1334105142317101429Truyền động điện2Lê Tiến DũngT4,9-10,F2072-9;14-1864B
1335105142317101532Truyền động điện2Lê Tiến DũngT2,6-7,F1032-1770A
1336105142317101532Truyền động điện2Lê Tiến DũngT2,6-7,F1032-1770B
1337105143317101427KT cao áp và vật liệu điện3Phan Đình ChungT6,7-10,F2036-1873A
1338105143317101427KT cao áp và vật liệu điện3Phan Đình ChungT6,7-10,F2036-1873B
1339105143317101428KT cao áp và vật liệu điện3Trịnh Trung HIếuT5,1-4,F2062-5;10-1859A
1340105143317101428KT cao áp và vật liệu điện3Trịnh Trung HIếuT5,1-4,F2062-5;10-1859B
1341105143317101429KT cao áp và vật liệu điện3Đoàn Anh TuấnT2,7-10,H2052-9;14-1861A
1342105143317101429KT cao áp và vật liệu điện3Đoàn Anh TuấnT2,7-10,H2052-9;14-1861B
1343105143317101557KT cao áp và vật liệu điện3Lưu Ngọc AnT6,8-10,E1152-1726-
1344105144317101427Bảo vệ rơle & tự động hóa HTĐ3Đoàn Ngọc Minh TúT2,1-4,F2036-1878A
1345105144317101427Bảo vệ rơle & tự động hóa HTĐ3Đoàn Ngọc Minh TúT2,1-4,F2036-1878B
1346105144317101428Bảo vệ rơle & tự động hóa HTĐ3Lê Kim HùngT2,7-10,F1062-5;10-1863A
1347105144317101428Bảo vệ rơle & tự động hóa HTĐ3Lê Kim HùngT2,7-10,F1062-5;10-1863B
1348105144317101429Bảo vệ rơle & tự động hóa HTĐ3Đoàn Ngọc Minh TúT6,7-10,F2062-9;14-1875A
1349105144317101429Bảo vệ rơle & tự động hóa HTĐ3Đoàn Ngọc Minh TúT6,7-10,F2062-9;14-1875B
1350105144317101434Bảo vệ rơle & tự động hóa HTĐ3Lê VânT5,1-4,A1412-1432-
1351105145317101427Kỹ thuật đo lường2Lê Quốc HuyT4,8-10,F2066-1871A
1352105145317101427Kỹ thuật đo lường2Lê Quốc HuyT4,8-10,F2066-1871B
1353105145317101428Kỹ thuật đo lường2Lê Quốc HuyT6,1-3,F2062-5;10-1865A
1354105145317101428Kỹ thuật đo lường2Lê Quốc HuyT6,1-3,F2062-5;10-1865B
1355105145317101429Kỹ thuật đo lường2Lê Quốc HuyT4,6-8,F2072-9;14-1857A
1356105145317101429Kỹ thuật đo lường2Lê Quốc HuyT4,6-8,F2072-9;14-1857B
1357105145317101432Kỹ thuật đo lường2Nguyễn Hoàng MaiT2,9-10,H1082-1735-
1358105145317101433Kỹ thuật đo lường2Nguyễn Hoàng MaiT2,7-8,H3032-1719-
1359105145317101527Kỹ thuật đo lường2Trương Thị Bích ThanhT5,3-4,F2082-1770A
1360105145317101527Kỹ thuật đo lường2Trương Thị Bích ThanhT5,3-4,F2082-1770B
1361105145317101528Kỹ thuật đo lường2Lê Quốc HuyT5,1-2,F3012-1783A
1362105145317101528Kỹ thuật đo lường2Lê Quốc HuyT5,1-2,F3012-1783B
1363105145317101532Kỹ thuật đo lường2Nguyễn Hoàng MaiT5,1-2,F1082-1761A
1364105145317101532Kỹ thuật đo lường2Nguyễn Hoàng MaiT5,1-2,F1082-1761B
1365105145317101534Kỹ thuật đo lường2Trương Thị Bích ThanhT2,7-9,E2052-1241-
1366105145317101535Kỹ thuật đo lường2Nguyễn Hoàng MaiT4,7-9,E2052-1238-
1367105145317101557Kỹ thuật đo lường2Lê Quốc HuyT3,1-2,H1042-1732-
1368105146317101427Thực tập công nhân2Khoa Điện2-576A
1369105146317101427Thực tập công nhân2Khoa Điện2-576B
1370105146317101428Thực tập công nhân2Khoa Điện6-956A
1371105146317101428Thực tập công nhân2Khoa Điện6-956B
1372105146317101429Thực tập công nhân2Khoa Điện10-1364A
1373105146317101429Thực tập công nhân2Khoa Điện10-1364B
1374105146317101432Thực tập công nhân2Khoa Điện14-172
1375105146317101433Thực tập công nhân2Khoa Điện14-170
1376105146317101435Thực tập công nhân2Khoa Điện19-2228-
1377105147317101434Phần điện trong NM điện và trạm biến áp3Phạm Văn KiênT4,7-10,E4022-1430-
1378105148317101434ĐA Phần điện trong NM điện và trạm biến áp2Phạm Văn KiênT3,7-8,XP2-1430-
137910514831710xx92ĐA Phần điện trong NMĐ & TBA2Phạm Văn KiênT3,11-14,F1017-1414
1380105151317101327Thực tập Tốt nghiệp (HTD)2Khoa Điện18-230
1381105152317101328Thực tập Tốt nghiệp (DCN)2Khoa Điện18-230
1382105153317101329Thực tập Tốt nghiệp (DTD)2Khoa Điện18-230
1383105153317101332Thực tập Tốt nghiệp (TDH)2Khoa Điện18-230
1384105153317101333Thực tập Tốt nghiệp (TDH)2Khoa Điện18-230
1385105154317101327Vận hành hệ thống điện2Ngô Văn DưỡngT2,1-3,F2072-1277A
1386105154317101327Vận hành hệ thống điện2Ngô Văn DưỡngT2,1-3,F2072-1277B
1387105157217101332Kỹ thuật robot2Nguyễn Hoàng MaiT6,7-9,H3022-1266A
1388105157217101332Kỹ thuật robot2Nguyễn Hoàng MaiT6,7-9,H3022-1266B
1389105157217101333Kỹ thuật robot2Nguyễn Hoàng MaiT3,7-9,H3052-1252A
1390105157217101333Kỹ thuật robot2Nguyễn Hoàng MaiT3,7-9,H3052-1252B
139110515831710xx92Đồ án Mạch điện tử2Trần Thái Anh ÂuT7,1-4,VPK7-143
1392105160017101435Điều khiển truyền động điện3Đoàn Quang VinhT2,7-10,H1022-1428-
139310516001710xx92Điều khiển Truyền động điện3Lê Tiến DũngT3,11-14,F1027-1227
1394105161017101435ĐA Tổng hợp hệ thống truyền động điện2Lê Tiến DũngT3,4-5,XP2-1428-
139510516101710xx92Đồ án tổng hợp Hệ thống TĐ điện2Khương Công MinhT7,1-4,VPK7-145
1396105161317101435Xử lý tín hiệu số3Nguyễn Hoàng MaiT7,1-4,H1022-1428-
1397105162017101332Hệ thống thời gian thực2Ngô Đình ThanhT2,1-3,H3062-1251-
1398105162017101333Hệ thống thời gian thực2Ngô Đình ThanhT4,7-9,H3072-1252-
1399105163017101332Điều khiển hệ phi tuyến2Nguyễn Anh DuyT4,1-3,H2042-1247-
1400105163017101333Điều khiển hệ phi tuyến2Nguyễn Anh DuyT7,3-5,H1042-1238-
1401105165017101432Điều khiển logic2Trần Thái Anh ÂuT5,8-9,H1032-1760A
1402105165017101432Điều khiển logic2Trần Thái Anh ÂuT5,8-9,H1032-1760B
1403105165017101433Điều khiển logic2Nguyễn Kim ÁnhT3,1-2,H3012-1757A
1404105165017101433Điều khiển logic2Nguyễn Kim ÁnhT3,1-2,H3012-1757B
1405105165017101434Điều khiển logic2Nguyễn Kim ÁnhT6,6-8,E301A2-1430-
1406105165317101522Trang bị điện2Nguyễn Quốc ĐịnhT6,1-2,F1032-1770A
1407105165317101522Trang bị điện2Nguyễn Quốc ĐịnhT6,1-2,F1032-1770B
1408105165317101525Trang bị điện2Nguyễn Quốc ĐịnhT6,3-4,F1082-1760A
1409105165317101525Trang bị điện2Nguyễn Quốc ĐịnhT6,3-4,F1082-1760B
141010517101710xx90Đồ án tốt nghiệp (DCN)10Khoa Điện0
141110519001710xx90Đồ án tốt nghiệp (KTDK&TDH)10Khoa Điện0
1412105220017101653ATN kỹ thuật điện1Nguyễn Thế LựcT6,1-5,I10610-1114-
1413105220017101653BTN kỹ thuật điện1Nguyễn Thế LựcT3,6-10,I10610-1114-
1414105220017101653CTN kỹ thuật điện1Nguyễn Thế LựcT4,1-5,I10610-1113-
1415105225317101634Phương trình vi phân3Nguyễn Duy Thái SơnT4,7-9,E3022-1741-
1416105225317101635Phương trình vi phân3Lê Hải TrungT3,7-9,E2082-1743-
1417105229317101534Thực tập Công nhân & nhận thức2Khoa Điện14-1741-
1418105229317101535Thực tập Công nhân & nhận thức2Khoa Điện14-1738-
1419105231317101535Kỹ thuật xung số2Trần Đình Khôi QuốcT2,1-5,E2052-1238-
1420106001317101638Cấu kiện điện tử3Dư Quang BìnhT3,1-4,E2012-1452-
1421106001317101639Cấu kiện điện tử3Phan Trần Đăng KhoaT7,1-4,H3072-1469A
1422106001317101639Cấu kiện điện tử3Phan Trần Đăng KhoaT7,1-4,H3072-1469B
1423106002317101638Lý thuyết mạch điện tử 13Nguyễn Quang Như QuỳnhT2,2-5,F4082-1438-
1424106002317101639Lý thuyết mạch điện tử 13Nguyễn Quang Như QuỳnhT6,7-10,F4082-1460A
1425106002317101639Lý thuyết mạch điện tử 13Nguyễn Quang Như QuỳnhT6,7-10,F4082-1460B
1426106003317101638ATN Cấu kiện điện tử1Vũ Vân ThanhT5,6-10,C1207-7;9-1126-
1427106003317101638BTN Cấu kiện điện tử1Vũ Vân ThanhT4,6-10,C1207-7;9-1134-
1428106003317101639ATN Cấu kiện điện tử1Vũ Vân ThanhT3,6-10,C1207-7;9-1132-
1429106003317101639BTN Cấu kiện điện tử1Vũ Vân ThanhT6,1-5,C1207-7;9-1116-
1430106010317101538ATN Kỹ thuật số1Vũ Vân ThanhT2,1-5,C1203-635-
1431106010317101538BTN Kỹ thuật số1Vũ Vân ThanhT3,1-5,C1203-632-
1432106010317101539ATN Kỹ thuật số1Vũ Vân ThanhT4,6-10,C1203-635-
1433106010317101539BTN Kỹ thuật số1Vũ Vân ThanhT5,1-5,C1203-635-
1434106010317101540ATN Kỹ thuật số1Vũ Vân ThanhT6,6-10,C1203-635-
1435106010317101540BTN Kỹ thuật số1Vũ Vân ThanhT2,6-10,C1203-613-
1436106013317101438Kỹ thuật xung2Nguyễn Văn PhòngT5,1-2,H2072-1750-
1437106016217101457Kỹ thuật vi xử lý3Hồ Viết ViệtT7,1-4,H3022-1429-
1438106019317101538ATH Kỹ thuật lập trình1Trần Văn LícT2,1-5,C20910-1343-
1439106019317101539ATH Kỹ thuật lập trình1Trần Văn LícT2,6-10,C20910-1350-
1440106019317101540ATH Kỹ thuật lập trình1Trần Văn LícT6,6-10,C20910-1345-
1441106019317101540BTH Kỹ thuật lập trình1Trần Văn LícT5,1-5,C20910-1346-
1442106019317101641ATH Kỹ thuật lập trình1Trần Văn LícT3,1-5,C20910-1333-
1443106019317101642ATH Kỹ thuật lập trình1Trần Văn LícT5,6-10,C20910-1331-
1444106022317101440Cấu trúc dữ liệu2Ngô Minh TríT5,7-8,E4012-1744-
1445106022317101440BCấu trúc dữ liệu2Ngô Minh TríT3,1-2,F1102-1744-
1446106028317101438ATN Kỹ thuật xung1Vũ Vân ThanhT4,1-5,C1203-616-
1447106028317101438BTN Kỹ thuật xung1Vũ Vân ThanhT3,6-10,C1203-619-
1448106032317101440Xử lý tín hiệu số 13Hồ Phước TiếnT7,7-9,F3022-1776A
1449106032317101440Xử lý tín hiệu số 13Hồ Phước TiếnT7,7-9,F3022-1776B
1450106040317101440Truyền số liệu2Ngô Minh TríT5,9-10,E4012-1774A
1451106040317101440Truyền số liệu2Ngô Minh TríT5,9-10,E4012-1774B
145210604731710xx92Công nghệ vi điện tử2Nguyễn Văn CườngT7,7-10,H2027-1410
1453106049317101338Điện tử y sinh2Nguyễn Văn PhòngT6,7-9,H2042-1264A
1454106049317101338Điện tử y sinh2Nguyễn Văn PhòngT6,7-9,H2042-1264B
1455106049317101341Điện tử y sinh2Nguyễn Thị Anh ThưT4,7-9,H1012-1257A
1456106049317101341Điện tử y sinh2Nguyễn Thị Anh ThưT4,7-9,H1012-1257B
1457106050317101438Điều khiển logic2Lê XứngT2,4-5,H2072-1732-
1458106051317101338Chuyên đề (KTDT)2Huỳnh Việt ThắngT4,7-9,H2012-1238-
1459106054317101439Kỹ thuật anten2Nguyễn Văn CườngT5,7-8,E4022-1749-
1460106055317101339Thông tin sợi quang2Tăng Tấn ChiếnT5,7-9,H1062-1252A
1461106055317101339Thông tin sợi quang2Tăng Tấn ChiếnT5,7-9,H1062-1252B
1462106056317101338Kỹ thuật chuyển mạch2Nguyễn Duy Nhật ViễnT7,1-3,F3092-1243-
1463106056317101339Kỹ thuật chuyển mạch2Nguyễn Duy Nhật ViễnT4,7-9,H2022-1251-
1464106057317101339Thông tin vi ba vệ tinh2Nguyễn Văn TuấnT2,7-9,H1072-1252A
1465106057317101339Thông tin vi ba vệ tinh2Nguyễn Văn TuấnT2,7-9,H1072-1252B
1466106066317101340Chuyên đề (KTMT)2Huỳnh Việt ThắngT5,7-9,H2022-1226-
1467106066317101341Chuyên đề (KTMT)2Huỳnh Việt ThắngT2,7-9,H2032-1258A
1468106066317101341Chuyên đề (KTMT)2Huỳnh Việt ThắngT2,7-9,H2032-1258B
1469106075217101538Kỹ thuật mạch điện tử 23Nguyễn Văn TuấnT3,7-9,F1062-1771A
1470106075217101538Kỹ thuật mạch điện tử 23Nguyễn Văn TuấnT3,7-9,F1062-1771B
1471106075217101539Kỹ thuật mạch điện tử 23Nguyễn Văn TuấnT6,3-5,H2032-1773A
1472106075217101539Kỹ thuật mạch điện tử 23Nguyễn Văn TuấnT6,3-5,H2032-1773B
1473106075217101540Kỹ thuật mạch điện tử 23Nguyễn Thị Anh ThưT3,7-9,F1032-1747-
1474106076317101339Thông tin di động2Nguyễn Lê HùngT6,7-9,H3032-1258A
1475106076317101339Thông tin di động2Nguyễn Lê HùngT6,7-9,H3032-1258B
1476106076317101340Thông tin di động2Nguyễn Duy Nhật ViễnT7,7-9,F3012-1245-
1477106076317101341Thông tin di động2Nguyễn Duy Nhật ViễnT3,1-3,H2032-1225-
1478106085217101438AĐA KT mạch điện tử2Nguyễn Quang Như QuỳnhT4,7-8,XP2-1730-
1479106085217101438BĐA KT mạch điện tử2Nguyễn Quang Như QuỳnhT4,9-10,XP2-1730-
1480106085217101440AĐA KT mạch điện tử2Nguyễn Duy Nhật ViễnT2,1-2,XP2-1730-
1481106085217101440BĐA KT mạch điện tử2Nguyễn Duy Nhật ViễnT2,3-4,XP2-1722-
1482106097217101538ATN Kỹ thuật mạch điện tử1Vũ Vân ThanhT2,1-5,C12012-1529-
1483106097217101538BTN Kỹ thuật mạch điện tử1Vũ Vân ThanhT4,6-10,C12012-1536-
1484106097217101539ATN Kỹ thuật mạch điện tử1Vũ Vân ThanhT5,6-10,C12012-1534-
1485106097217101539BTN Kỹ thuật mạch điện tử1Vũ Vân ThanhT6,6-10,C12012-1536-
1486106097217101540ATN Kỹ thuật mạch điện tử1Vũ Vân ThanhT3,1-5,C12012-1536-
1487106097217101540BTN Kỹ thuật mạch điện tử1Vũ Vân ThanhT4,1-5,C12012-1531-
1488106104317101438ATN Đo lường điện tử1Vũ Vân ThanhT2,6-10,C1207-7;10-11;16-1613-
1489106104317101438BTN Đo lường điện tử1Vũ Vân ThanhT4,1-5,C1207-7;10-11;16-1611
1490106105317101438ATN Điều khiển logic1Lê XứngT5,6-10,C121B5-820-
1491106105317101438CTN Điều khiển logic1Lê XứngT6,1-5,C121B5-810-
1492106106217101522KT điện tử2Dư Quang BìnhT6,3-4,F1032-1751-
1493106106217101525KT điện tử2Dư Quang BìnhT6,1-2,F1082-1742-
1494106106217101614KT điện tử2Lê XứngT2,1-3,E3032-1429-
1495106106217101615KT điện tử2Lê XứngT4,7-9,H1022-1424-
1496106107217101505Kỹ thuật xung số3Nguyễn Văn PhòngT2,7-9,F1082-1775A
1497106107217101505Kỹ thuật xung số3Nguyễn Văn PhòngT2,7-9,F1082-1775B
149810611331710xx90Đồ án tốt nghiệp (KTMT)10Khoa Điện tử - VT0-
149910611431710xx90Đồ án tốt nghiệp (KTDT)10Khoa Điện tử - VT0-
150010611531710xx90Đồ án tốt nghiệp (KTVT)10Khoa Điện tử - VT0-
1501106116217101638Nhập môn ngành2Hoàng Lê Uyên ThụcT7,4-5,TuÇn 1616-1634-
1502106116217101639Nhập môn ngành2Hoàng Lê Uyên ThụcT2,3-4,TuÇn 1616-1659A
1503106116217101639Nhập môn ngành2Hoàng Lê Uyên ThụcT2,3-4,TuÇn 1616-1659B
1504106116217101641Nhập môn ngành2Hoàng Lê Uyên ThụcT6,7-8,TuÇn 1515-1533-
1505106116217101642Nhập môn ngành2Hoàng Lê Uyên ThụcT6,9-10,TuÇn 1515-1531-
1506106117317101405AĐA Điện tử ƯD2Nguyễn Văn PhòngT3,1-3,XP2-8;13-1828-
1507106117317101405BĐA Điện tử ƯD2Nguyễn Văn PhòngT5,3-5,XP2-8;13-1828-
1508106117317101405CĐA Điện tử ƯD2Nguyễn Văn PhòngT7,1-3,A1232-8;13-1823-
1509106118017101538Kỹ thuật số3Huỳnh Việt ThắngT4,3-5,H2052-1773A
1510106118017101538Kỹ thuật số3Huỳnh Việt ThắngT4,3-5,H2052-1773B
1511106118017101539Kỹ thuật số3Huỳnh Việt ThắngT2,2-4,F3062-1771A
1512106118017101539Kỹ thuật số3Huỳnh Việt ThắngT2,2-4,F3062-1771B
1513106118017101540Kỹ thuật số3Huỳnh Việt ThắngT7,2-4,F2082-1755A
1514106118017101540Kỹ thuật số3Huỳnh Việt ThắngT7,2-4,F2082-1755B
1515106119017101538Tín hiệu và hệ thống3Bùi Thị Minh TúT7,2-4,F2062-1770A
1516106119017101538Tín hiệu và hệ thống3Bùi Thị Minh TúT7,2-4,F2062-1770B
1517106119017101539Tín hiệu và hệ thống3Bùi Thị Minh TúT4,1-3,H2062-1771A
1518106119017101539Tín hiệu và hệ thống3Bùi Thị Minh TúT4,1-3,H2062-1771B
1519106119017101540Tín hiệu và hệ thống3Bùi Thị Minh TúT5,8-10,F1072-1756A
1520106119017101540Tín hiệu và hệ thống3Bùi Thị Minh TúT5,8-10,F1072-1756B
1521106120017101538ATN Tín hiệu & Hệ thống1Mạc Như MinhT5,6-10,C20914-1750-
1522106120017101538BTN Tín hiệu & Hệ thống1Mạc Như MinhT4,6-10,C20914-1739-
1523106120017101539ATN Tín hiệu & Hệ thống1Mạc Như MinhT3,1-5,C20914-1744-
1524106120017101539BTN Tín hiệu & Hệ thống1Mạc Như MinhT5,1-5,C20914-1750-
1525106120017101540ATN Tín hiệu & Hệ thống1Mạc Như MinhT6,1-5,C20914-1729-
1526106122017101538Kỹ thuật lập trình2Nguyễn Duy Nhật ViễnT4,1-2,H2052-1785A
1527106122017101538Kỹ thuật lập trình2Nguyễn Duy Nhật ViễnT4,1-2,H2052-1785B
1528106122017101539Kỹ thuật lập trình2Nguyễn Duy Nhật ViễnT4,4-5,H2062-1784A
1529106122017101539Kỹ thuật lập trình2Nguyễn Duy Nhật ViễnT4,4-5,H2062-1784B
1530106122017101540Kỹ thuật lập trình2Nguyễn Duy Nhật ViễnT5,6-7,F1072-1774A
1531106122017101540Kỹ thuật lập trình2Nguyễn Duy Nhật ViễnT5,6-7,F1072-1774B
1532106122017101641Kỹ thuật lập trình2Nguyễn Duy Nhật ViễnT6,1-3,E3032-1434-
1533106122017101642Kỹ thuật lập trình2Nguyễn Duy Nhật ViễnT6,4-5,E2062-1432-
1534106123017101438Tổ chức máy tính3Hồ Viết ViệtT3,3-5,H3042-1749-
1535106123017101439Tổ chức máy tính3Hồ Viết ViệtT4,1-3,F1092-1755A
1536106123017101439Tổ chức máy tính3Hồ Viết ViệtT4,1-3,F1092-1755B
1537106123017101440Tổ chức máy tính3Hồ Viết ViệtT6,1-3,F3072-1751-
1538106124017101439Điện tử thông tin2Nguyễn Văn TuấnT6,1-2,H2042-1764A
1539106124017101439Điện tử thông tin2Nguyễn Văn TuấnT6,1-2,H2042-1764B
1540106125017101439Lý thuyết thông tin2Bùi Thị Minh TúT6,3-4,H2042-1760A
1541106125017101439Lý thuyết thông tin2Bùi Thị Minh TúT6,3-4,H2042-1760B
1542106126017101439Thông tin số2Hoàng Lê Uyên ThụcT4,4-5,F1092-1751-
1543106128017101438Đo lường điện tử2Dư Quang BìnhT2,2-3,H2072-1727-
1544106130017101457Thực tập Công nhân điện tử2.5Vũ Vân Thanh17-2130-
1545106133017101439Kỹ thuật Siêu cao tần2Nguyễn Văn CườngT5,9-10,E4022-1753-
1546106137017101340Xử lý ảnh2Hồ Phước TiếnT3,1-3,H2022-1259A
1547106137017101340Xử lý ảnh2Hồ Phước TiếnT3,1-3,H2022-1259B
1548106137017101341Xử lý ảnh2Hồ Phước TiếnT5,7-9,H2012-1261A
1549106137017101341Xử lý ảnh2Hồ Phước TiếnT5,7-9,H2012-1261B
1550106139017101339Thực tập Tốt nghiệp (KTVT)2Vũ Vân Thanh17-220
1551106140017101338Thực tập Tốt nghiệp (KTDT)2Vũ Vân Thanh17-220
1552106141017101340Thực tập Tốt nghiệp (KTMT)2Vũ Vân Thanh17-220
1553106141017101341Thực tập Tốt nghiệp (KTMT)2Vũ Vân Thanh17-220
1554106142017101339AĐA CN Viễn thông2Hoàng Lê Uyên ThụcT6,2-4,XP2-1224-
1555106142017101339BĐA CN Viễn thông2Hoàng Lê Uyên ThụcT5,2-4,XP2-1230-
1556106143017101338AĐA CN Điện tử2Huỳnh Việt ThắngT3,2-4,XP2-1219-
1557106143017101338BĐA CN Điện tử2Huỳnh Việt ThắngT6,2-4,XP2-1219-
1558106144017101340AĐA CN Máy tính2Khoa Điện tử - VTT3,7-9,XP2-1222-
1559106144017101340BĐA CN Máy tính2Khoa Điện tử - VTT7,1-3,XP2-1225-
1560106144017101341AĐA CN Máy tính2Khoa Điện tử - VTT4,1-3,XP2-1214-
1561106144017101341BĐA CN Máy tính2Khoa Điện tử - VTT6,1-3,XP2-1222-
1562106146317101457ATN KT Vi xử lý1Trần Văn LícT3,6-10,C20910-1330-
156310615201710xx92Đồ án KT vi điều khiển2Lê XứngT7,1-4,VPK7-143
156410615401710xx90Đồ án Tốt nghiệp (13SK)10Khoa Điện tử - VT0-
1565106157017101439BTN kỹ thuật Siêu cao tần1Mạc Như MinhT3,6-10,C2093-638-
1566106159017101339XL Tín hiệu ngẫu nhiên2Nguyễn Văn CườngT3,7-9,H3082-1253A
1567106159017101339XL Tín hiệu ngẫu nhiên2Nguyễn Văn CườngT3,7-9,H3082-1253B
1568106164017101338Thiết kế hệ thống nhúng2Hồ Viết ViệtT3,7-9,H3072-1257A
1569106164017101338Thiết kế hệ thống nhúng2Hồ Viết ViệtT3,7-9,H3072-1257B
1570106164017101340Thiết kế hệ thống nhúng2Hồ Viết ViệtT4,7-9,H1082-1223-
1571106164017101341Thiết kế hệ thống nhúng2Hồ Viết ViệtT6,7-9,H3052-1239-
1572106190317101538Trường điện từ3Tăng Tấn ChiếnT2,7-9,F1072-1760A
1573106190317101538Trường điện từ3Tăng Tấn ChiếnT2,7-9,F1072-1760B
1574106190317101539Trường điện từ3Tăng Tấn ChiếnT3,7-9,F1072-1769A
1575106190317101539Trường điện từ3Tăng Tấn ChiếnT3,7-9,F1072-1769B
1576106190317101540Trường điện từ3Tăng Tấn ChiếnT4,7-9,F1072-1737-
1577106191017101741Kỹ năng mềm 12Nguyễn Tấn HưngT6,3-5,E3029-210A
1578106191017101741Kỹ năng mềm 12Nguyễn Tấn HưngT6,3-5,E3029-210B
1579106193017101641Vật liệu điện tử2Phan Trần Đăng KhoaT5,1-3,H1022-1433-
1580106193017101642Vật liệu điện tử2Phan Trần Đăng KhoaT5,4-5,H1022-1431-
1581106194017101641Kiến tập nghề nghiệp1Nguyễn Duy Nhật Viễn17-1733-
1582106194017101642Kiến tập nghề nghiệp1Nguyễn Duy Nhật Viễn17-1731-
1583106195017101641Toán chuyên ngành4Nguyễn Văn CườngT2,1-5,E3022-1433-
1584106195017101642Toán chuyên ngành4Nguyễn Văn CườngT4,1-5,A1342-1431-
1585107001317101450Tinh thể học2Phạm Cẩm NamT2,6-7,E2032-1725-
1586107004317101550CS thiết kế nhà máy2Nguyễn Văn DũngT7,1-2,H2082-1766A
1587107004317101550CS thiết kế nhà máy2Nguyễn Văn DũngT7,1-2,H2082-1766B
1588107006317101451Thiết kế mô phỏng2Lê Thị Như ÝT5,7-8,F2032-1725-
1589107006317101452Thiết kế mô phỏng2Lê Thị Như ÝT5,9-10,F2032-1765A
1590107006317101452Thiết kế mô phỏng2Lê Thị Như ÝT5,9-10,F2032-1765B
1591107007317101748CS lý thuyết hoá học2Phạm Cẩm NamT2,8-10,F4019-210A
1592107007317101748CS lý thuyết hoá học2Phạm Cẩm NamT2,8-10,F4019-210B
1593107007317101750CS lý thuyết hoá học2Dương Thế HyT2,6-7,F4019-210-
1594107007317101751CS lý thuyết hoá học2Dương Thế HyT4,6-7,E1039-210A
1595107007317101751CS lý thuyết hoá học2Dương Thế HyT4,6-7,E1039-210B
1596107007317101752CS lý thuyết hoá học2Lê Minh ĐứcT5,3-5,E4019-210-
1597107012317101548ATN Hoá sinh 11Võ Công TuấnT3,6-10,A1249-1224-
1598107012317101548BTN Hoá sinh 11Võ Công TuấnT6,6-10,A1249-1225-
1599107014317101448Kỹ thuật sinh học phân tử2Nguyễn Hoàng MinhT2,9-10,E2012-1737-
1600107021317101545Quá trình và thiết bị truyền nhiệt2Lê Ngọc TrungT3,3-4,E1162-1752-
1601107021317101546Quá trình và thiết bị truyền nhiệt2Lê Ngọc TrungT3,1-2,E1172-1762A
1602107021317101546Quá trình và thiết bị truyền nhiệt2Lê Ngọc TrungT3,1-2,E1172-1762B
1603107021317101548Quá trình và thiết bị truyền nhiệt2Phạm Đình HòaT4,4-5,H3082-1455A
1604107021317101548Quá trình và thiết bị truyền nhiệt2Phạm Đình HòaT4,4-5,H3082-1455B
1605107021317101550Quá trình và thiết bị truyền nhiệt2Phạm Đình HòaT4,1-3,H3022-1762A
1606107021317101550Quá trình và thiết bị truyền nhiệt2Phạm Đình HòaT4,1-3,H3022-1762B
1607107021317101552Quá trình và thiết bị truyền nhiệt2Phạm Đình HòaT5,1-3,F1072-1469A
1608107021317101552Quá trình và thiết bị truyền nhiệt2Phạm Đình HòaT5,1-3,F1072-1469B
1609107024317101548ATN Quá trình & TB CN hoá học1Nguyễn Kim SơnT6,6-10,D1109-1224-
1610107024317101548BTN Quá trình & TB CN hoá học1Nguyễn Kim SơnT4,6-10,D1109-1225-
1611107024317101548CTN Quá trình & TB CN hoá học1Nguyễn Kim SơnT3,6-10,D1109-1222-
1612107025317101452AĐA quá trình và thiết bị2Lê Ngọc TrungT5,1-2,XP2-1719-
1613107025317101452BĐA quá trình và thiết bị2Lê Ngọc TrungT5,3-4,XP2-1725-
1614107025317101452CĐA quá trình và thiết bị2Lê Ngọc TrungT6,1-2,XP2-1724-
161510703031710xx90Đồ án Tốt nghiệp (CNVL_H1)10Khoa Hóa0
161610703331710xx90Đồ án Tốt nghiệp (SH)10Khoa Hóa0-
161710703531710xx90Đồ án Tốt nghiệp (CNTP)10Khoa Hóa0-
1618107039317101450Hóa lý silicat 13Nguyễn Văn DũngT2,8-10,E2032-1725-
1619107040317101450Hóa lý silicat 23Phạm Cẩm NamT6,8-10,B1022-1724-
1620107044317101350BTN Công nghệ sản xuất gốm sứ1Võ Thị Thu HiềnT5,1-5,D1113-622-
1621107048317101450Thiết bị nhiệt 13Nguyễn DânT4,7-9,B1022-1725-
1622107049317101450Thiết bị nhiệt 23Nguyễn DânT3,8-10,A1372-1724-
1623107063317101352Dầu nhờn, mỡ, phụ gia2Nguyễn Thị Diệu HằngT6,7-9,H2022-1243-
1624107067317101352Sản phẩm dầu mỏ TP2Trương Hữu TrìT3,3-5,H1062-1242-
1625107068317101451Hóa học cao phân tử2Đoàn Thị Thu LoanT3,7-10,E11410-1723-
1626107071317101451Kỹ thuật sản xuất nhựa3Phan Thế AnhT2,1-3,E2032-1723-
1627107072317101451ATN Kỹ thuật sản xuất nhựa1Nguyễn Kim SơnT5,1-5,D20710-1310-
1628107074317101451Kỹ thuật gia công cao su3Phan Thị Thúy HằngT6,1-3,E2032-1722-
1629107078317101351Phân tích polime2Đoàn Thị Thu LoanT5,1-4,B304; T7,1-4,F4069-120
1630107080317101351ATN Công nghệ sơn, vecni0.5Nguyễn Kim SơnT5,6-10,D2078-915-
1631107080317101351BTN Công nghệ sơn, vecni0.5Nguyễn Kim Sơn8-913-
1632107111317101350Chuyên đề bêtông2Nguyễn DânT2,3-5,H1072-1221-
1633107120317101345Kỹ thuật sấy và lạnh2Đặng Minh NhậtT6,1-3,F2072-1267A
1634107120317101345Kỹ thuật sấy và lạnh2Đặng Minh NhậtT6,1-3,F2072-1267B
1635107132317101345ATN Chế biến rau quả0.5Huỳnh ĐứcT4,6-10,D10312-1319-
1636107132317101345BTN Chế biến rau quả0.5Huỳnh ĐứcT5,6-10,D10312-1319-
1637107132317101345CTN Chế biến rau quả0.5Huỳnh ĐứcT6,6-10,D10312-137-
1638107132317101345DTN Chế biến rau quả0.5Huỳnh ĐứcT2,1-5,D10312-1319-
1639107133317101345CNCB đường - bánh kẹo2Trương Thị Minh HạnhT5,1-3,F2072-1268A
1640107133317101345CNCB đường - bánh kẹo2Trương Thị Minh HạnhT5,1-3,F2072-1268B
1641107134317101345ATN CN chế biến đường- bánh kẹo0.5Huỳnh ĐứcT4,6-10,D1038-920-
1642107134317101345BTN CN chế biến đường- bánh kẹo0.5Huỳnh ĐứcT5,6-10,D1038-920-
1643107134317101345CTN CN chế biến đường- bánh kẹo0.5Huỳnh ĐứcT6,6-10,D1038-913-
1644107134317101345DTN CN chế biến đường- bánh kẹo0.5Huỳnh ĐứcT2,1-5,D1038-915-
1645107148317101348CN dược phẩm2Trương Thị Minh HạnhT3,1-3,H2042-1247-
1646107149317101348CN sinh học BVMT3Đoàn Thị Hoài NamT5,1-5,H3022-1249-
1647107150317101348ATN Sinh học bảo vệ môi trường1Võ Công TuấnT4,6-10,A1249-1223-
1648107150317101348BTN Sinh học bảo vệ môi trường1Võ Công TuấnT5,6-10,A1249-1224-
1649107151317101348Sinh học thực phẩm2Trương Thị Minh HạnhT2,1-3,H3072-1249-
1650107156317101348Sinh hoá miễn dịch2Đoàn Thị Hoài NamT6,1-3,H3022-1248-
1651107160317101445Quản lý chất lượng thực phẩm2Khoa HóaT7,1-2,F4072-1752-
1652107160317101446Quản lý chất lượng thực phẩm2Khoa HóaT7,3-4,F4072-1749-
1653107174317101350AĐA công nghệ 2 (Silicat)2Nguyễn Văn DũngT3,7-9,XP2-1210-
1654107174317101350BĐA công nghệ 2 (Silicat)2Phạm Cẩm NamT4,7-9,XP2-121-
1655107174317101350CĐA công nghệ 2 (Silicat)2Dương Thị Hồng PhấnT5,7-9,XP2-1210-
1656107174317101350DĐA công nghệ 2 (Silicat)2Nguyễn DânT5,7-9,XP2-1210-
1657107177317101351AĐA công nghệ 2 (Polime)2Dương Thế HyT6,7-9,XP2-127-
1658107177317101351BĐA công nghệ 2 (Polime)2Phan Thị Thúy HằngT2,7-9,XP2-1210-
1659107177317101351CĐA công nghệ 2 (Polime)2Phan Thế AnhT3,7-9,XP2-1210-
1660107177317101351DĐA công nghệ 2 (Polime)2Phạm Ngọc TùngT3,7-9,XP2-1210-
1661107177317101351EĐA công nghệ 2 (Polime)2Lê Minh ĐứcT3,7-9,XP2-1210-
1662107177317101351FĐA công nghệ 2 (Polime)2Đoàn Thị Thu LoanT3,7-9,XP2-1210-
1663107180317101352AĐA Công nghệ 2 (H5)2Nguyễn Đình LâmT6,1-3,XP2-126-
1664107180317101352BĐA Công nghệ 2 (H5)2Lê Thị Như ÝT3,7-9,XP2-126-
1665107180317101352CĐA Công nghệ 2 (H5)2Trương Hữu TrìT3,1-3,XP2-126-
1666107180317101352DĐA Công nghệ 2 (H5)2Nguyễn Thị Diệu HằngT5,7-9,XP2-126-
1667107180317101352EĐA Công nghệ 2 (H5)2Nguyễn Thị Thanh XuânT7,1-3,XP2-125-
1668107180317101352FĐA Công nghệ 2 (H5)2Nguyễn Đình Minh TuấnT2,1-3,XP2-126-
1669107180317101352GĐA Công nghệ 2 (H5)2Đặng Kim HoàngT4,8-10,XP2-126-
1670107197217101748ATN Cơ sở lý thuyết hoá học1Võ Thị Thu HiềnT3,6-10,D11116-19
1671107197217101748BTN Cơ sở lý thuyết hoá học1Võ Thị Thu HiềnT4,1-5,D11116-19
1672107197217101748CTN Cơ sở lý thuyết hoá học1Võ Thị Thu HiềnT6,1-5,D11116-19
1673107197217101750ATN Cơ sở lý thuyết hoá học1Võ Thị Thu HiềnT2,1-5,D11116-19
1674107197217101750BTN Cơ sở lý thuyết hoá học1Võ Thị Thu HiềnT7,1-5,D11116-19
1675107197217101750CTN Cơ sở lý thuyết hoá học1Võ Thị Thu HiềnT4,1-5,D11111-14
1676107197217101751ATN Cơ sở lý thuyết hoá học1Võ Thị Thu HiềnT5,1-5,D11116-19
1677107197217101751BTN Cơ sở lý thuyết hoá học1Võ Thị Thu HiềnT2,1-5,D11111-14
1678107197217101752ATN Cơ sở lý thuyết hoá học1Võ Thị Thu HiềnT5,6-10,D11116-19
1679107197217101752BTN Cơ sở lý thuyết hoá học1Võ Thị Thu HiềnT6,6-10,D11116-19
1680107197217101752DTN Cơ sở lý thuyết hoá học1Võ Thị Thu HiềnT4,6-10,D11116-19
1681107198217101552ATN Hoá lý1Huỳnh Thị Thanh ThắngT2,1-5,D1099-1210-
1682107198217101552BTN Hoá lý1Huỳnh Thị Thanh ThắngT3,1-5,D1099-1218-
1683107198217101552CTN Hoá lý1Huỳnh Thị Thanh ThắngT4,1-5,D1099-1217-
1684107198217101552DTN Hoá lý1Huỳnh Thị Thanh ThắngT5,6-10,D1099-1218-
1685107213217101550Vật liệu học đại cương2Nguyễn Văn DũngT7,3-4,H2082-1753-
1686107217317101350ATN CNSX Vật liệu chịu lửa1Võ Thị Thu HiềnT5,1-5,D1118-1122-
1687107218317101350BTN Chuyên đề bêtông1Võ Thị Thu HiềnT4,6-10,D1118-1121-
1688107221317101452Nhiệt động học ƯD2Nguyễn Thị Thanh XuânT3,7-8,F3032-1770A
1689107221317101452Nhiệt động học ƯD2Nguyễn Thị Thanh XuânT3,7-8,F3032-1770B
1690107222317101451Kỹ thuật SX xenlulo và giấy2Phạm Ngọc TùngT4,6-7,H3032-1711-
1691107225317101351Phụ gia trong CN polime2Lê Minh ĐứcT6,1-3,B2072-1227-
1692107227317101351Vật liệu nano trong CN polime2Lê Minh ĐứcT4,8-10,B3042-1227-
1693107230317101452Chưng cất đa cấu tử2Nguyễn Thị Thanh XuânT3,9-10,F3032-1771A
1694107230317101452Chưng cất đa cấu tử2Nguyễn Thị Thanh XuânT3,9-10,F3032-1771B
169510723231710xx90Đồ án Tốt nghiệp (Hoá dầu)10Khoa Hóa0-
1696107233317101352Khống chế và ĐK quá trình2Nguyễn Đình LâmT4,3-5,H3012-1269A
1697107233317101352Khống chế và ĐK quá trình2Nguyễn Đình LâmT4,3-5,H3012-1269B
1698107240317101545ATN Hoá sinh thực phẩm1Bộ môn Hóa TPT2,1-5,D10513-1620-
1699107240317101545BTN Hoá sinh thực phẩm1Bộ môn Hóa TPT3,6-10,D10513-1619-
1700107240317101545CTN Hoá sinh thực phẩm1Bộ môn Hóa TPT6,1-5,D10513-1620-
1701107240317101545DTN Hoá sinh thực phẩm1Bộ môn Hóa TPT5,6-10,D10513-1620-
1702107240317101546ATN Hoá sinh thực phẩm1Bộ môn Hóa TPT4,6-10,D10513-1620-
1703107240317101546BTN Hoá sinh thực phẩm1Bộ môn Hóa TPT6,6-10,D10513-166-
1704107240317101546CTN Hoá sinh thực phẩm1Bộ môn Hóa TPT2,6-10,D10513-1618-
1705107252317101448AĐA Công nghệ 12Khoa HóaT5,7-8,XP2-1717-
1706107252317101448BĐA Công nghệ 12Khoa HóaT5,9-10,XP2-1720-
1707107253317101348AĐA Công nghệ 22Khoa HóaT3,7-9,XP2-1217-
1708107253317101348BĐA Công nghệ 22Khoa HóaT4,8-10,XP2-1217-
1709107253317101348CĐA Công nghệ 22Khoa HóaT5,8-10,XP2-1215-
1710107256317101653Hóa hữu cơ3Đoàn Thị Thu LoanT3,1-2,E401; T4,7-10,E20610-1741-
1711107257017101645Nhập môn ngành CNTP2Trần Thế TruyềnT5,7-8,TuÇn 1515-1567A
1712107257017101645Nhập môn ngành CNTP2Trần Thế TruyềnT5,7-8,TuÇn 1515-1567B
1713107257017101746Nhập môn ngành CNTP2Trần Thế TruyềnT2,7-9,XP20-200A
1714107257017101746Nhập môn ngành CNTP2Trần Thế TruyềnT2,7-9,XP20-200B
1715107257017101747Nhập môn ngành CNTP2Trần Thế TruyềnT2,7-9,XP20-200-
1716107257217101685Kỹ thuật hóa2Phạm Đình HòaT2,1-2,H1042-1449-
1717107258017101552Nhập môn ngành KTDK2Nguyễn Đình LâmT7,1-3,TuÇn 1515-1570A
1718107258017101552Nhập môn ngành KTDK2Nguyễn Đình LâmT7,1-3,TuÇn 1515-1570B
1719107258217101548Nhập môn ngành CNSH2Đặng Đức LongT5,1-3,TuÇn 1515-1553A
1720107258217101548Nhập môn ngành CNSH2Đặng Đức LongT5,1-3,TuÇn 1515-1553B
1721107259217101579Vi sinh & quá trình vi sinh vật2Lê Lý Thùy TrâmT5,7-8,F2072-1454A
1722107259217101579Vi sinh & quá trình vi sinh vật2Lê Lý Thùy TrâmT5,7-8,F2072-1454B
1723107259217101581Vi sinh & quá trình vi sinh vật2Lê Lý Thùy TrâmT5,9-10,F2082-1760A
1724107259217101581Vi sinh & quá trình vi sinh vật2Lê Lý Thùy TrâmT5,9-10,F2082-1760B
1725107260217101579Quá trình chuyển khối3Huỳnh Anh HoàngT3,7-9,F3072-1753-
1726107260217101581Quá trình chuyển khối3Huỳnh Anh HoàngT2,1-3,H3082-1754-
1727107261217101648ATN Hóa vô cơ0.5Võ Thị Thu HiềnT3,1-5,D1116-726-
1728107261217101648BTN Hóa vô cơ0.5Võ Thị Thu HiềnT4,1-5,D1116-725-
1729107261217101745ATN Hóa vô cơ0.5Võ Thị Thu HiềnT7,6-10,D11111-14
1730107261217101745BTN Hóa vô cơ0.5Võ Thị Thu HiềnT6,6-10,D11111-14
1731107261217101745CTN Hóa vô cơ0.5Võ Thị Thu HiềnT3,1-5,D11111-14
1732107261217101745DTN Hóa vô cơ0.5Võ Thị Thu HiềnT2,6-10,D11116-19
1733107262217101648Hóa vô cơ2Nguyễn DânT2,1-2,H1032-1749-
1734107262217101745Hóa vô cơ2Nguyễn DânT7,3-5,F1069-210A
1735107262217101745Hóa vô cơ2Nguyễn DânT7,3-5,F1069-210B
1736107262217101746Hóa vô cơ2Nguyễn Văn DũngT3,1-3,A1429-210A
1737107262217101746Hóa vô cơ2Nguyễn Văn DũngT3,1-3,A1429-210B
1738107262217101747Hóa vô cơ2Nguyễn Văn DũngT6,7-9,E4019-190-
1739107263217101653ATN Hóa hữu cơ1Dương Thị Hồng PhấnT6,1-5,khu D13-1614-
1740107263217101653BTN Hóa hữu cơ1Dương Thị Hồng PhấnT4,1-5,khu D13-1614-
1741107263217101653CTN Hóa hữu cơ1Dương Thị Hồng PhấnT5,1-5,khu D13-1613-
1742107264217101645Hóa lý 13Lê Ngọc TrungT7,1-4,F3082-1471A
1743107264217101645Hóa lý 13Lê Ngọc TrungT7,1-4,F3082-1471B
1744107264217101647Hóa lý 13Lê Ngọc TrungT2,6-8,E1122-1717-
1745107264217101648Hóa lý 13Lê Ngọc TrungT6,8-10,F2082-1765A
1746107264217101648Hóa lý 13Lê Ngọc TrungT6,8-10,F2082-1765B
1747107264217101650Hóa lý 13Lê Ngọc TrungT6,3-5,F3022-1768A
1748107264217101650Hóa lý 13Lê Ngọc TrungT6,3-5,F3022-1768B
1749107266317101548Hóa sinh 12Bùi Xuân ĐôngT2,1-3,F4032-1452-
1750107267317101548Quá trình & thiết bị truyền chất2Lê Ngọc TrungT4,1-3,H3082-1458A
1751107267317101548Quá trình & thiết bị truyền chất2Lê Ngọc TrungT4,1-3,H3082-1458B
1752107267317101550Quá trình & thiết bị truyền chất2Lê Ngọc TrungT4,4-5,H3022-1765A
1753107267317101550Quá trình & thiết bị truyền chất2Lê Ngọc TrungT4,4-5,H3022-1765B
1754107268317101445Phương pháp tính3Đặng Minh NhậtT4,7-9,E2012-1760A
1755107268317101445Phương pháp tính3Đặng Minh NhậtT4,7-9,E2012-1760B
1756107268317101545Phương pháp tính3Đặng Minh NhậtT6,7-9,F1102-1752-
1757107268317101546Phương pháp tính3Phạm Thị Đoan TrinhT5,1-3,H4022-1740-
1758107268317101548Phương pháp tính3Phạm Thị Đoan TrinhT3,1-4,E1132-1439-
1759107269317101548Sinh học đại cương3Lê Lý Thùy TrâmT6,1-4,E1172-1451-
1760107271317101545Hóa phân tích2Bùi Xuân VữngT4,3-4,F4082-1755A
1761107271317101545Hóa phân tích2Bùi Xuân VữngT4,3-4,F4082-1755B
1762107271317101546Hóa phân tích2Bùi Xuân VữngT4,1-2,F4092-1756A
1763107271317101546Hóa phân tích2Bùi Xuân VữngT4,1-2,F4092-1756B
1764107271317101550Hóa phân tích2Bùi Xuân VữngT5,1-2,H2032-1761A
1765107271317101550Hóa phân tích2Bùi Xuân VữngT5,1-2,H2032-1761B
1766107272317101545ATN hóa phân tích1Lê Thị Tuyết AnhT2,1-5,D2055-820-
1767107272317101545BTN hóa phân tích1Lê Thị Tuyết AnhT3,6-10,D2055-819-
1768107272317101545CTN hóa phân tích1Lê Thị Tuyết AnhT4,6-10,D2055-821-
1769107272317101545DTN hóa phân tích1Lê Thị Tuyết AnhT6,1-5,D2055-820-
1770107272317101546ATN hóa phân tích1Lê Thị Tuyết AnhT6,6-10,D2055-815-
1771107272317101546BTN hóa phân tích1Lê Thị Tuyết AnhT5,6-10,D2055-820-
1772107272317101546CTN hóa phân tích1Lê Thị Tuyết AnhT2,6-10,D2055-89-
1773107272317101550BTN hóa phân tích1Lê Thị Tuyết AnhT3,6-10,D20510-1317-
1774107272317101550CTN hóa phân tích1Lê Thị Tuyết AnhT4,6-10,D20510-1320-
1775107274317101448ATN Vi sinh1Phạm Thị Kim ThảoT2,1-5,A12412-1517-
1776107274317101448BTN Vi sinh1Phạm Thị Kim ThảoT3,1-5,A12412-1520-
1777107275317101448ATLĐ và vệ sinh CN1Bùi Xuân ĐôngT3,9-10,B2072-938-
1778107275317101550ATLĐ và vệ sinh CN1Dương Thị Hồng PhấnT2,1-2,H1072-959A
1779107275317101550ATLĐ và vệ sinh CN1Dương Thị Hồng PhấnT2,1-2,H1072-959B
1780107275317101552ATLĐ và vệ sinh CN1Nguyễn Thị Diệu HằngT2,9-10,F2062-976A
1781107275317101552ATLĐ và vệ sinh CN1Nguyễn Thị Diệu HằngT2,9-10,F2062-976B
1782107277317101448Công nghệ vi sinh vật2Lê Lý Thùy TrâmT3,7-8,B2072-1737-
1783107278317101448ATN Công nghệ Vi sinh vật1Phạm Thị Kim ThảoT6,6-10,D1065-812-
1784107278317101448BTN Công nghệ Vi sinh vật1Phạm Thị Kim ThảoT4,6-10,D1065-825-
1785107279317101448ATN kỹ thuật sinh học phân tử1Phạm Thị Kim ThảoT4,1-5,A1244-719-
1786107279317101448BTN kỹ thuật sinh học phân tử1Phạm Thị Kim ThảoT5,1-5,A1244-718-
1787107282317101550Toán chuyên ngành3Nguyễn DânT3,1-3,F1072-1759A
1788107282317101550Toán chuyên ngành3Nguyễn DânT3,1-3,F1072-1759B
1789107283317101348Thực tập Tốt nghiệp (SH)2Khoa Hóa17-220
1790107284317101552Hóa lý 22Nguyễn Đình LâmT2,6-8,F2062-1471A
1791107284317101552Hóa lý 22Nguyễn Đình LâmT2,6-8,F2062-1471B
1792107285317101545Vi sinh đại cương2Lê Lý Thùy TrâmT3,1-2,E1162-1761A
1793107285317101545Vi sinh đại cương2Lê Lý Thùy TrâmT3,1-2,E1162-1761B
1794107285317101546Vi sinh đại cương2Lê Lý Thùy TrâmT3,3-4,E1172-1757A
1795107285317101546Vi sinh đại cương2Lê Lý Thùy TrâmT3,3-4,E1172-1757B
1796107286317101545ATN Vi sinh đại cương1Nguyễn Thị Minh NguyệtT2,6-10,D10610-1321-
1797107286317101545BTN Vi sinh đại cương1Nguyễn Thị Minh NguyệtT3,6-10,D10610-1316-
1798107286317101545CTN Vi sinh đại cương1Nguyễn Thị Minh NguyệtT4,6-10,D10610-1321-
1799107286317101546ATN Vi sinh đại cương1Nguyễn Thị Minh NguyệtT5,6-10,D10610-1321-
1800107286317101546BTN Vi sinh đại cương1Nguyễn Thị Minh NguyệtT6,6-10,D10610-1315-
1801107286317101546CTN Vi sinh đại cương1Nguyễn Thị Minh NguyệtT2,1-5,D10610-1321-
1802107290317101445Cơ sở kỹ thuật thực phẩm3Bùi Viết CườngT2,8-10,F4042-1755A
1803107290317101445Cơ sở kỹ thuật thực phẩm3Bùi Viết CườngT2,8-10,F4042-1755B
1804107290317101446Cơ sở kỹ thuật thực phẩm3Bùi Viết CườngT4,1-3,E2012-1746-
1805107291317101545Toán chuyên ngành CNTP3Nguyễn Thị LanT7,7-9,F1012-1758A
1806107291317101545Toán chuyên ngành CNTP3Nguyễn Thị LanT7,7-9,F1012-1758B
1807107291317101546Toán chuyên ngành CNTP3Nguyễn Văn DũngCN,7-9,F1062-1761A
1808107291317101546Toán chuyên ngành CNTP3Nguyễn Văn DũngCN,7-9,F1062-1761B
1809107292317101445ATN Đánh giá cảm quan0.5Huỳnh ĐứcT2,1-5,D10414-1524-
1810107292317101445BTN Đánh giá cảm quan0.5Huỳnh ĐứcT3,1-5,D10414-1521-
1811107292317101446ATN Đánh giá cảm quan0.5Huỳnh ĐứcT6,1-5,D10414-1528-
1812107292317101446BTN Đánh giá cảm quan0.5Huỳnh ĐứcT5,1-5,D10414-1525-
1813107293317101445Dụng cụ đo lường và thiết bị thực phẩm3Trương Thị Minh HạnhT3,8-10,F3062-1749-
1814107293317101446Dụng cụ đo lường và thiết bị thực phẩm3Trương Thị Minh HạnhT6,8-10,F2102-1752-
1815107294317101445Kỹ thuật bao bì thực phẩm2Trương Thị Minh HạnhT3,6-7,F3062-1750-
1816107294317101446Kỹ thuật bao bì thực phẩm2Trương Thị Minh HạnhT6,6-7,F2102-1749-
1817107295317101445AĐA CN Thực phẩm 21Khoa HóaT5,7-8,XP2-1726-
1818107295317101445BĐA CN Thực phẩm 21Khoa HóaT5,9-10,XP2-1725-
1819107295317101446AĐA CN Thực phẩm 21Khoa HóaT7,1-2,XP2-1727-
1820107295317101446BĐA CN Thực phẩm 21Khoa HóaT3,7-8,XP2-1724-
1821107299317101345AĐA Thiết kế CN thực phẩm2Khoa HóaT5,7-9,XP2-1225-
1822107299317101345BĐA Thiết kế CN thực phẩm2Khoa HóaT4,7-9,XP2-1225-
1823107299317101345CĐA Thiết kế CN thực phẩm2Khoa HóaT6,7-9,XP2-1219-
1824107300317101345Thực tập Tốt nghiệp CNTP2Khoa Hóa17-220
1825107303317101545Hóa sinh thực phẩm 12Đặng Minh NhậtT4,1-2,F4082-1763A
1826107303317101545Hóa sinh thực phẩm 12Đặng Minh NhậtT4,1-2,F4082-1763B
1827107303317101546Hóa sinh thực phẩm 12Đặng Minh NhậtT4,3-4,F4092-1759A
1828107303317101546Hóa sinh thực phẩm 12Đặng Minh NhậtT4,3-4,F4092-1759B
1829107304317101352Tối ưu hóa nhà máy lọc dầu1Nguyễn Đình LâmT4,1-2,H3012-940-
1830107305317101552Hóa học dầu mỏ2Trương Hữu TrìT6,4-5,F2092-1472A
1831107305317101552Hóa học dầu mỏ2Trương Hữu TrìT6,4-5,F2092-1472B
1832107306317101552ATN Hóa học dầu mỏ1Phan Mạnh DuyT2,1-5,D2109-1215-
1833107306317101552BTN Hóa học dầu mỏ1Phan Mạnh DuyT3,1-5,D2109-1215-
1834107306317101552CTN Hóa học dầu mỏ1Phan Mạnh DuyT4,1-5,D2109-1215-
1835107306317101552DTN Hóa học dầu mỏ1Phan Mạnh DuyT5,6-10,D2109-1211-
1836107306317101552ETN Hóa học dầu mỏ1Phan Mạnh DuyT6,6-10,D2109-1213-
1837107307317101452Cơ sở thiết kế nhà máy dầu khí2Trương Hữu TrìT4,1-2,F1082-1748-
1838107307317101552Cơ sở thiết kế nhà máy dầu khí2Trương Hữu TrìT6,1-3,F2092-1468A
1839107307317101552Cơ sở thiết kế nhà máy dầu khí2Trương Hữu TrìT6,1-3,F2092-1468B
1840107308317101452KTPT dầu thô và SP2Đặng Kim HoàngT2,9-10,H2062-1771A
1841107308317101452KTPT dầu thô và SP2Đặng Kim HoàngT2,9-10,H2062-1771B
1842107309317101452Quá trình lọc tách trong công nghiệp dầu khí2Đặng Kim HoàngT2,7-8,H2062-1767A
1843107309317101452Quá trình lọc tách trong công nghiệp dầu khí2Đặng Kim HoàngT2,7-8,H2062-1767B
1844107313317101352Thực tập Tốt nghiệp (Hóa dầu)2Khoa Hóa17-220
1845107314317101352Công nghệ chế biến khí2Lê Thị Như ÝT2,7-9,H3012-1240-
1846107315317101352ATH Công nghệ Chế biến khí1Nguyễn Đình Minh TuấnT3,6-10,XP5-621-
1847107315317101352BTH Công nghệ Chế biến khí1Nguyễn Đình Minh TuấnT4,6-10,XP5-620-
1848107318317101451BTN Kỹ thuật gia công cao su0.5Nguyễn Kim SơnT3,1-5,D20714-159-
1849107318317101451CTN Kỹ thuật gia công cao su0.5Nguyễn Kim SơnT4,1-5,D20714-1514-
1850107320317101450Máy silicat2Phạm Đình HòaT3,6-7,A1372-1710-
1851107328317101351Thực tập Tốt nghiệp (Polymer)2Khoa Hóa17-220
1852107329317101350Thực tập Tốt nghiệp (Silicat)2Khoa Hóa17-220
1853107330317101351Công nghệ sơn, vecni2Dương Thế HyT2,1-3,B3042-1227-
1854107333317101350CNSX Gốm sứ3Nguyễn Văn DũngT4,1-5,H3032-1222-
1855107336017101345Phát triển sản phẩm thực phẩm2Trương Thị Minh HạnhT2,7-9,E1042-1268A
1856107336017101345Phát triển sản phẩm thực phẩm2Trương Thị Minh HạnhT2,7-9,E1042-1268B
1857107336317101451ATN hóa học cao phân tử0.5Nguyễn Kim SơnT5,1-5,D20714-1515-
1858107336317101451CTN hóa học cao phân tử0.5Nguyễn Kim SơnT7,1-5,D20714-158-
1859107337017101451Hóa lý polime3Dương Thế HyT4,8-10,H3032-1724-
186010734231710xx90Đồ án Tốt nghiệp (CNVL_H4)10Khoa Hóa0
1861107343117101714Hóa học ĐC2Lê Minh ĐứcT3,1-2,E2069-210-
1862107343117101716Hóa học ĐC2Phạm Cẩm NamT3,3-5,E2079-210-
1863107343117101763Hóa đại cương2Phạm Cẩm NamT4,3-5,E2069-210-
1864107348017101746ATN hóa vô cơ1Võ Thị Thu HiềnT4,6-10,D11110-13
1865107348017101746BTN hóa vô cơ1Võ Thị Thu HiềnT5,6-10,D11110-13
1866107348017101747ATN hóa vô cơ1Võ Thị Thu HiềnT2,6-10,D11110-13
1867107348017101747BTN hóa vô cơ1Võ Thị Thu HiềnT3,6-10,D11110-13
1868108001117101701Hình hoạ2Nguyễn ĐộT7,1-2,F1029-210A
1869108001117101701Hình hoạ2Nguyễn ĐộT7,1-2,F1029-210B
1870108001117101702Hình hoạ2Nguyễn ĐộT7,3-5,F1039-210A
1871108001117101702Hình hoạ2Nguyễn ĐộT7,3-5,F1039-210B
1872108001117101705Hình hoạ2Nguyễn ĐộT4,3-5,F1029-210A
1873108001117101705Hình hoạ2Nguyễn ĐộT4,3-5,F1029-210B
1874108001117101706Hình hoạ2Nguyễn ĐộT4,1-2,F1039-210A
1875108001117101706Hình hoạ2Nguyễn ĐộT4,1-2,F1039-210B
1876108001117101710Hình hoạ2Tôn Nữ Huyền TrangT6,8-10,F4095-8;13-210A
1877108001117101710Hình hoạ2Tôn Nữ Huyền TrangT6,8-10,F4095-8;13-210B
1878108001117101711Hình hoạ2Tôn Nữ Huyền TrangT6,6-7,F3105-8;13-210A
1879108001117101711Hình hoạ2Tôn Nữ Huyền TrangT6,6-7,F3105-8;13-210B
1880108001117101712Hình hoạ2Nguyễn Đức SỹT4,3-5,F4055-8;13-210A
1881108001117101712Hình hoạ2Nguyễn Đức SỹT4,3-5,F4055-8;13-210B
1882108001117101714Hình hoạ2Nguyễn ĐộT6,3-5,E1129-210-
1883108001117101717Hình hoạ2Nguyễn ĐộT6,1-2,E1135-8;13-210A
1884108001117101717Hình hoạ2Nguyễn ĐộT6,1-2,E1135-8;13-210B
1885108001117101718Hình hoạ2Nguyễn ĐộT2,3-5,E1135-8;13-210A
1886108001117101718Hình hoạ2Nguyễn ĐộT2,3-5,E1135-8;13-210B
1887108001117101720Hình hoạ2Phan TườngT2,1-2,F1075-8;13-210A
1888108001117101720Hình hoạ2Phan TườngT2,1-2,F1075-8;13-210B
1889108001117101722Hình hoạ2Phan TườngT2,3-5,F1095-8;13-210A
1890108001117101722Hình hoạ2Phan TườngT2,3-5,F1095-8;13-210B
1891108001117101723Hình hoạ2Phan TườngT3,1-2,F2095-8;13-210A
1892108001117101723Hình hoạ2Phan TườngT3,1-2,F2095-8;13-210B
1893108001117101727Hình hoạ2Phan TườngT3,3-5,F2099-210A
1894108001117101727Hình hoạ2Phan TườngT3,3-5,F2099-210B
1895108001117101728Hình hoạ2Phan TườngT4,1-2,F2089-210A
1896108001117101728Hình hoạ2Phan TườngT4,1-2,F2089-210B
1897108001117101729Hình hoạ2Dương ThọT5,8-10,F1039-210A
1898108001117101729Hình hoạ2Dương ThọT5,8-10,F1039-210B
1899108001117101732Hình hoạ2Phan TườngT4,3-5,F2099-210A
1900108001117101732Hình hoạ2Phan TườngT4,3-5,F2099-210B
1901108001117101733Hình hoạ2Tôn Nữ Huyền TrangT5,8-10,F4029-210A
1902108001117101733Hình hoạ2Tôn Nữ Huyền TrangT5,8-10,F4029-210B
1903108001117101734Hình hoạ2Nguyễn Đức SỹT6,3-5,E4039-210-
1904108001117101736Hình hoạ2Phan TườngT5,1-2,E3039-210-
1905108001117101737Hình hoạ2Phan TườngT5,3-5,E1129-210-
1906108001117101738Hình hoạ2Phan TườngT6,3-5,F1109-210A
1907108001117101738Hình hoạ2Phan TườngT6,3-5,F1109-210B
1908108001117101739Hình hoạ2Phan TườngT6,1-2,F2109-210A
1909108001117101739Hình hoạ2Phan TườngT6,1-2,F2109-210B
1910108001117101740Hình hoạ2Phan TườngT2,7-9,E1039-210A
1911108001117101740Hình hoạ2Phan TườngT2,7-9,E1039-210B
1912108001117101745Hình hoạ2Tôn Nữ Huyền TrangT4,3-5,E1179-210A
1913108001117101745Hình hoạ2Tôn Nữ Huyền TrangT4,3-5,E1179-210B
1914108001117101746Hình hoạ2Nguyễn Đức SỹT6,1-2,E4049-210A
1915108001117101746Hình hoạ2Nguyễn Đức SỹT6,1-2,E4049-210B
1916108001117101747Hình hoạ2Tôn Nữ Huyền TrangT6,1-3,F4049-190-
1917108001117101748Hình hoạ2Tôn Nữ Huyền TrangT5,3-5,F4019-210A
1918108001117101748Hình hoạ2Tôn Nữ Huyền TrangT5,3-5,F4019-210B
1919108001117101750Hình hoạ2Tôn Nữ Huyền TrangT5,1-2,F4039-210-
1920108001117101751Hình hoạ2Nguyễn Đức SỹT4,8-10,E1039-210A
1921108001117101751Hình hoạ2Nguyễn Đức SỹT4,8-10,E1039-210B
1922108001117101752Hình hoạ2Tôn Nữ Huyền TrangT4,1-2,E4039-210-
1923108001117101757Hình hoạ2Nguyễn ĐộT2,1-2,E1145-8;13-210A
1924108001117101757Hình hoạ2Nguyễn ĐộT2,1-2,E1145-8;13-210B
1925108001117101759Hình hoạ2Nguyễn Đức SỹT4,1-2,F4035-8;13-210A
1926108001117101759Hình hoạ2Nguyễn Đức SỹT4,1-2,F4035-8;13-210B
1927108001117101763Hình hoạ2Lê Văn LượcT5,3-5,E3039-210-
1928108001117101764Hình hoạ2Nguyễn Đức SỹT5,3-5,F4025-8;13-210A
1929108001117101764Hình hoạ2Nguyễn Đức SỹT5,3-5,F4025-8;13-210B
1930108001117101767Hình hoạ2Nguyễn Đức SỹT2,6-7,F4065-8;13-210A
1931108001117101767Hình hoạ2Nguyễn Đức SỹT2,6-7,F4065-8;13-210B
1932108001117101768Hình hoạ2Nguyễn Đức SỹT2,8-10,F4055-8;13-210A
1933108001117101768Hình hoạ2Nguyễn Đức SỹT2,8-10,F4055-8;13-210B
1934108001117101769Hình hoạ2Nguyễn Đức SỹT3,3-5,F4035-8;13-210A
1935108001117101769Hình hoạ2Nguyễn Đức SỹT3,3-5,F4035-8;13-210B
1936108001117101771Hình hoạ2Dương ThọT5,1-2,E4039-210A
1937108001117101771Hình hoạ2Dương ThọT5,1-2,E4039-210B
1938108001117101772Hình hoạ2Dương ThọT5,3-5,E4049-210-
1939108001117101776Hình hoạ2Tôn Nữ Huyền TrangT7,3-5,F1075-8;13-210A
1940108001117101776Hình hoạ2Tôn Nữ Huyền TrangT7,3-5,F1075-8;13-210B
1941108001117101779Hình hoạ2Dương ThọT6,6-7,F1035-8;13-210A
1942108001117101779Hình hoạ2Dương ThọT6,6-7,F1035-8;13-210B
1943108001117101781Hình hoạ2Dương ThọT6,8-10,F1065-8;13-210A
1944108001117101781Hình hoạ2Dương ThọT6,8-10,F1065-8;13-210B
1945108001117101783Hình hoạ2Dương ThọT7,3-5,E1175-8;13-210A
1946108001117101783Hình hoạ2Dương ThọT7,3-5,E1175-8;13-210B
1947108001117101784Hình hoạ2Nguyễn Đức SỹT5,1-2,F3105-8;13-210A
1948108001117101784Hình hoạ2Nguyễn Đức SỹT5,1-2,F3105-8;13-210B
1949108001117101785Hình hoạ2Dương ThọT7,1-2,E1165-8;13-210A
1950108001117101785Hình hoạ2Dương ThọT7,1-2,E1165-8;13-210B
1951108010217101457PP giảng dạy môn KT3Hồ Công LamT2,1-4,B2042-1426-
1952108011317101401Thiết bị nâng chuyển2Nguyễn Văn YếnT2,3-4,H1062-1753A
1953108011317101401Thiết bị nâng chuyển2Nguyễn Văn YếnT2,3-4,H1062-1753B
1954108011317101402Thiết bị nâng chuyển2Nguyễn Văn YếnT2,1-2,H2012-1755A
1955108011317101402Thiết bị nâng chuyển2Nguyễn Văn YếnT2,1-2,H2012-1755B
1956108011317101403Thiết bị nâng chuyển2Nguyễn Văn YếnT4,1-2,H1042-1745-
1957108018217101671Cơ Lý thuyết 23Huỳnh VinhT6,6-9,E3022-7;10-1448-
1958108018217101672Cơ Lý thuyết 23Nguyễn Thị Kim LoanT4,6-9,E3032-7;10-1448-
195910802821710xx92Đồ án Truyền động cơ khí2Nguyễn Văn YếnT7,7-10,H1017-146
1960108035217101401AĐA CS thiết kế máy2Lê CungT4,1-2,XP2-1727-
1961108035217101401BĐA CS thiết kế máy2Lê CungT4,3-4,XP2-1725-
1962108035217101402AĐA CS thiết kế máy2Nguyễn Văn YếnT3,1-2,B2082-1727-
1963108035217101402BĐA CS thiết kế máy2Nguyễn Văn YếnT3,3-4,B2082-1726-
1964108035217101403AĐA CS thiết kế máy2Vũ Thị HạnhT5,3-4,H3052-1726-
1965108035217101403BĐA CS thiết kế máy2Vũ Thị HạnhT5,1-2,H3052-1720-
1966108040117101638Vẽ Kỹ thuật2Tôn Nữ Huyền TrangT7,1-3,F1072-1465A
1967108040117101638Vẽ Kỹ thuật2Tôn Nữ Huyền TrangT7,1-3,F1072-1465B
1968108040117101639Vẽ Kỹ thuật2Tôn Nữ Huyền TrangT3,4-5,E4022-1469A
1969108040117101639Vẽ Kỹ thuật2Tôn Nữ Huyền TrangT3,4-5,E4022-1469B
1970108040117101648Vẽ Kỹ thuật2Tôn Nữ Huyền TrangT2,3-4,H1032-1763A
1971108040117101648Vẽ Kỹ thuật2Tôn Nữ Huyền TrangT2,3-4,H1032-1763B
1972108045117101664ATN Sức bền vật liệu0.5Nguyễn Văn QuyềnT3,1-5,A12710-1133-
1973108045117101664BTN Sức bền vật liệu0.5Nguyễn Văn QuyềnT6,1-5,A12710-1128-
1974108048217101579AAutoCAD1Nguyễn Đức SỹT2,1-5,E1113-630-
1975108048217101579BAutoCAD1Nguyễn Đức SỹT7,1-5,E1113-629-
1976108048217101581AAutoCAD1Phan TườngT2,6-10,E1113-629-
1977108048217101581CAutoCAD1Phan TườngT7,6-10,E1113-627-
1978108049117101527Cơ học ứng dụng3Nguyễn Văn Thiên ÂnT4,1-3,F1062-1776A
1979108049117101527Cơ học ứng dụng3Nguyễn Văn Thiên ÂnT4,1-3,F1062-1776B
1980108049117101528Cơ học ứng dụng3Nguyễn Hữu ThànhT2,3-5,H2022-1771A
1981108049117101528Cơ học ứng dụng3Nguyễn Hữu ThànhT2,3-5,H2022-1771B
1982108049117101532Cơ học ứng dụng3Nguyễn Danh TườngT5,3-5,F1082-1767A
1983108049117101532Cơ học ứng dụng3Nguyễn Danh TườngT5,3-5,F1082-1767B
1984108049117101534Cơ học ứng dụng3Nguyễn Văn Thiên ÂnT7,1-5,E2062-1242-
1985108049117101614Cơ học ứng dụng3Nguyễn Văn Thiên ÂnT2,7-10,E4032-1429-
1986108049117101615Cơ học ứng dụng3Nguyễn Thị Kim LoanT3,7-10,E2072-1425-
1987108049117101645Cơ học ứng dụng3Nguyễn Thị Kim LoanT2,7-10,F3082-1464A
1988108049117101645Cơ học ứng dụng3Nguyễn Thị Kim LoanT2,7-10,F3082-1464B
1989108049117101647Cơ học ứng dụng3Nguyễn Văn Thiên ÂnT4,6-8,E4032-1717-
1990108049117101648Cơ học ứng dụng3Nguyễn Hữu ThànhT3,7-9,E1032-1761A
1991108049117101648Cơ học ứng dụng3Nguyễn Hữu ThànhT3,7-9,E1032-1761