Lớp học phần
Tùy chọn:
Học kỳ: Sắp xếp theo:
OPT1
Khoa:
OPT0
Khóa học:
STTTên lớp học phầnSố TC Giảng viênThời khóa biểu Tuần học SLSV Lịch trình Nhóm thiNgày thi Phòng thi Giờ thi CLC
1013001118208601GDTC 1 (học lại)0Trung tâm GDTCT7,1-4,SVD28-4050
2013002118201806Thể dục 20Trung tâm GDTCT3,1-3,K.GDTC28-4050
3013002118201807Thể dục 20Trung tâm GDTCT7,8-10,K.GDTC22-34
4013002118201813Thể dục 20Trung tâm GDTCT3,1-3,K.GDTC28-4043
5013002118201814Thể dục 20Trung tâm GDTCT3,1-3,K.GDTC28-4043
6013002118201815Thể dục 20Trung tâm GDTCT2,8-10,K.GDTC28-4042
7013002118201816Thể dục 20Trung tâm GDTCT6,8-10,K.GDTC28-4045
8013002118201819Thể dục 20Trung tâm GDTCT5,8-10,K.GDTC28-4061
9013002118201824Thể dục 20Trung tâm GDTCT3,8-10,K.GDTC28-4010
10013002118201834Thể dục 20Trung tâm GDTCT3,1-3,K.GDTC28-4042
11013002118201835Thể dục 20Trung tâm GDTCT4,1-3,K.GDTC28-4045
12013002118201836Thể dục 20Trung tâm GDTCT5,1-3,K.GDTC28-4043
13013002118201837Thể dục 20Trung tâm GDTCT2,8-10,K.GDTC28-4045
14013002118201841Thể dục 20Trung tâm GDTCT5,8-10,K.GDTC28-4046
15013002118201846Thể dục 20Trung tâm GDTCT2,1-3,K.GDTC28-4034
16013002118201847Thể dục 20Trung tâm GDTCT4,1-3,K.GDTC28-4036
17013002118201852Thể dục 20Trung tâm GDTCT3,8-10,K.GDTC28-4025
18013002118201870Thể dục 20Trung tâm GDTCT6,8-10,K.GDTC28-4035
19013002118201871Thể dục 20Trung tâm GDTCT2,1-3,K.GDTC28-4049
20013002118201872Thể dục 20Trung tâm GDTCT4,1-3,K.GDTC28-4047
21013002118201884Thể dục 20Trung tâm GDTCT3,1-3,K.GDTC28-4016
22013003118208701GDTC 3 (học lại)0Trung tâm GDTCT7,1-4,SVD28-4023
23013003118208702GDTC 3 (17PFIEV)0Trung tâm GDTCT7,7-10,SVD28-4016
24013003118208703GDTC 3 (17PFIEV_N1)0Trung tâm GDTCT7,7-10,SVD24-25;28-3834
25013003118208704GDTC 3 (17PFIEV_N2)0Trung tâm GDTCT7,7-10,SVD24-25;28-3835
26013004118201708Thể dục 40Trung tâm GDTCT7,8-10,K.GDTC17-25;28-29
27013004118201853GDTC 4 (17KTCLC2)0Trung tâm GDTCT7,7-10,SVD24-25;28-3848
28013005118208701GDTC 5 (học lại)0Trung tâm GDTCT7,1-4,SVD28-4056
29013005118208763GDTC 5 (15X3CLC)0Trung tâm GDTCT7,7-8,SVĐ28-40
30013014118208701GDTC 4BR2 Nam 010Trung tâm GDTCT2,1-4,SVD24-25;28-4050
31013014118208702GDTC 4BR2 Nam 020Trung tâm GDTCT2,1-4,SVD24-25;28-4050
32013014118208703GDTC 4BR2 Nam 030Trung tâm GDTCT6,1-4,SVD24-25;28-4050
33013014118208704GDTC 4BR2 Nam 040Trung tâm GDTCT3,1-4,SVD24-25;28-4050
34013014118208705GDTC 4BR2 Nam 050Trung tâm GDTCT4,7-10,SVD24-25;28-4050
35013014118208706GDTC 4BR2 Nam 060Trung tâm GDTCT4,7-10,SVD24-25;28-4044
36013014118208707GDTC 4BR2 Nam 070Trung tâm GDTCT6,7-10,SVD24-25;28-4050
37013014118208708GDTC 4BR2 Nam 080Trung tâm GDTCT6,7-10,SVD24-25;28-4050
38013015118208701GDTC 4BC2 Nam 010Trung tâm GDTCT2,1-4,SVD24-25;28-4050
39013015118208702GDTC 4BC2 Nam 020Trung tâm GDTCT3,1-4,SVD24-25;28-4050
40013015118208703GDTC 4BC2 Nam 030Trung tâm GDTCT4,1-4,SVD24-25;28-4050
41013015118208704GDTC 4BC2 Nam 040Trung tâm GDTCT5,1-4,SVD24-25;28-4050
42013015118208705GDTC 4BC2 Nam 050Trung tâm GDTCT5,1-4,SVD24-25;28-4050
43013015118208706GDTC 4BC2 Nam 060Trung tâm GDTCT2,7-10,SVD24-25;28-4049
44013015118208707GDTC 4BC2 Nam 070Trung tâm GDTCT5,7-10,SVD24-25;28-4050
45013015118208708GDTC 4BC2 Nam 080Trung tâm GDTCT5,7-10,SVD24-25;28-400
46013015118208709GDTC 4BC2 Nam 090Trung tâm GDTCT6,7-10,SVD24-25;28-4050
47013015118208710GDTC 4BC2 Nam 100Trung tâm GDTCT6,7-10,SVD24-25;28-4048
48013016118208701GDTC 4BĐ2 Nam 010Trung tâm GDTCT2,1-4,SVD24-25;28-4050
49013016118208702GDTC 4BĐ2 Nam 020Trung tâm GDTCT2,1-4,SVD24-25;28-4050
50013016118208703GDTC 4BĐ2 Nam 030Trung tâm GDTCT3,1-4,SVD24-25;28-4050
51013016118208704GDTC 4BĐ2 Nam 040Trung tâm GDTCT3,1-4,SVD24-25;28-4050
52013016118208705GDTC 4BĐ2 Nam 050Trung tâm GDTCT4,1-4,SVD24-25;28-4050
53013016118208706GDTC 4BĐ2 Nam 060Trung tâm GDTCT4,1-4,SVD24-25;28-4050
54013016118208707GDTC 4BĐ2 Nam 070Trung tâm GDTCT5,1-4,SVD24-25;28-4050
55013016118208708GDTC 4BĐ2 Nam 080Trung tâm GDTCT5,1-4,SVD24-25;28-4050
56013016118208709GDTC 4BĐ2 Nam 090Trung tâm GDTCT6,1-4,SVD24-25;28-4050
57013016118208710GDTC 4BĐ2 Nam 100Trung tâm GDTCT6,1-4,SVD24-25;28-4050
58013018118208701GDTC 4BC2 Nữ 010Trung tâm GDTCT2,1-4,SVD24-25;28-4049
59013018118208702GDTC 4BC2 Nữ 020Trung tâm GDTCT2,7-10,SVD24-25;28-4030
60013018118208703GDTC 4BC2 Nữ 030Trung tâm GDTCT4,1-4,SVD24-25;28-4044
61013019118201801GDTC 2 Nam 010Trung tâm GDTCT2,1-4,SVD28-4050
62013019118201804GDTC 2 Nam 040Trung tâm GDTCT2,7-10,SVD28-4050
63013019118201807GDTC 2 Nam 070Trung tâm GDTCT3,7-10,SVD28-4050
64013019118201808GDTC 2 Nam 080Trung tâm GDTCT3,7-10,SVD28-4050
65013019118201809GDTC 2 Nam 090Trung tâm GDTCT4,1-4,SVD28-4050
66013019118201810GDTC 2 Nam 100Trung tâm GDTCT4,1-4,SVD28-4050
67013019118201811GDTC 2 Nam 110Trung tâm GDTCT4,7-10,SVD28-4050
68013019118201812GDTC 2 Nam 120Trung tâm GDTCT4,7-10,SVD28-4050
69013019118201814GDTC 2 Nam 140Trung tâm GDTCT5,1-4,SVD28-4050
70013019118201815GDTC 2 Nam 150Trung tâm GDTCT5,7-10,SVD28-4050
71013019118201816GDTC 2 Nam 160Trung tâm GDTCT5,7-10,SVD28-4050
72013019118201817GDTC 2 Nam 170Trung tâm GDTCT6,1-4,SVD28-4050
73013019118201818GDTC 2 Nam 180Trung tâm GDTCT6,1-4,SVD28-4050
74013019118201819GDTC 2 Nam 190Trung tâm GDTCT6,7-10,SVD28-4050
75013019118201821GDTC 2 Nam 210Trung tâm GDTCT7,1-4,SVD28-4050
76013019118201822GDTC 2 Nam 220Trung tâm GDTCT7,1-4,SVD28-4050
77013019118201823GDTC 2 Nam 230Trung tâm GDTCT7,7-10,SVD28-4050
78013019118201824GDTC 2 Nam 240Trung tâm GDTCT7,7-10,SVD28-4050
79013019118201827GDTC 2 Nam 270Trung tâm GDTCT2,7-10,SVD28-4050
80013019118201828GDTC 2 Nam 280Trung tâm GDTCT2,7-10,SVD28-4050
81013019118201830GDTC 2 Nam 300Trung tâm GDTCT3,1-4,SVD28-4050
82013019118201832GDTC 2 Nam 320Trung tâm GDTCT3,7-10,SVD28-4050
83013019118201835GDTC 2 Nam 350Trung tâm GDTCT4,7-10,SVD28-4050
84013019118201836GDTC 2 Nam 360Trung tâm GDTCT4,7-10,SVD28-4050
85013019118201840GDTC 2 Nam 400Trung tâm GDTCT5,7-10,SVD28-4050
86013019118201841GDTC 2 Nam 410Trung tâm GDTCT6,1-4,SVD28-4050
87013019118201842GDTC 2 Nam 420Trung tâm GDTCT6,1-4,SVD28-4050
88013019118201845GDTC 2 Nam 450Trung tâm GDTCT2,1-4,SVD28-4050
89013019118201846GDTC 2 Nam 460Trung tâm GDTCT2,1-4,SVD28-4050
90013019118201847GDTC 2 Nam 470Trung tâm GDTCT2,7-10,SVD28-4050
91013019118201848GDTC 2 Nam 480Trung tâm GDTCT2,7-10,SVD28-4050
92013019118201849GDTC 2 Nam 490Trung tâm GDTCT3,7-10,SVD28-4049
93013019118201850GDTC 2 Nam 500Trung tâm GDTCT3,7-10,SVD28-4050
94013019118201851GDTC 2 (17H5CLC)0Trung tâm GDTCT3,1-4,SVD24-25;28-380
95013019118201852GDTC 2 (17KTCLC1)0Trung tâm GDTCT7,7-10,SVD24-25;28-380
96013019118201853GDTC 2 (17KTCLC2)0Trung tâm GDTCT7,7-10,SVD24-25;28-380
97013019118201899GDTC 2 Nam (Đăng ký tạm)0Trung tâm GDTCT7,7-10,SVD28-4019
98013020118201801GDTC 2 Nữ 010Trung tâm GDTCT4,1-4,SVD28-4050
99013020118201802GDTC 2 Nữ 020Trung tâm GDTCT4,1-4,SVD28-402
100013020118201803GDTC 2 Nữ 030Trung tâm GDTCT4,7-10,SVD28-4050
101013020118201804GDTC 2 Nữ 040Trung tâm GDTCT4,7-10,SVD28-401
102013020118201805GDTC 2 Nữ 050Trung tâm GDTCT5,1-4,SVD28-4050
103013020118201806GDTC 2 Nữ 060Trung tâm GDTCT5,1-4,SVD28-4028
104013020118201807GDTC 2 Nữ 070Trung tâm GDTCT5,7-10,SVD28-4049
105013020118201808GDTC 2 Nữ 080Trung tâm GDTCT5,7-10,SVD28-4050
106013020118201809GDTC 2 Nữ 090Trung tâm GDTCT6,7-10,SVD28-4037
107013020118201810GDTC 2 Nữ 100Trung tâm GDTCT6,7-10,SVD28-4050
108013045118208701GDTC 4BR2 Nữ 010Trung tâm GDTCT6,1-4,SVD24-25;28-4050
109013045118208702GDTC 4BR2 Nữ 020Trung tâm GDTCT3,7-10,SVD24-25;28-4043
110013045118208703GDTC 4BR2 Nữ 030Trung tâm GDTCT3,7-10,SVD24-25;28-400
111013061018208701GDTC 4CL2 Nam Nữ 010Trung tâm GDTCT3,1-4,SVD24-25;28-4050
112013061018208702GDTC 4CL2 Nam Nữ 020Trung tâm GDTCT3,1-4,SVD24-25;28-4050
113013061018208703GDTC 4CL2 Nam Nữ 030Trung tâm GDTCT4,1-4,SVD24-25;28-4050
114013061018208704GDTC 4CL2 Nam Nữ 040Trung tâm GDTCT4,1-4,SVD24-25;28-4050
115013061018208705GDTC 4CL2 Nam Nữ 050Trung tâm GDTCT5,1-4,SVD24-25;28-4050
116013061018208706GDTC 4CL2 Nam Nữ 060Trung tâm GDTCT5,1-4,SVD24-25;28-4050
117013061018208707GDTC 4CL2 Nam Nữ 070Trung tâm GDTCT6,1-4,SVD24-25;28-4050
118013061018208708GDTC 4CL2 Nam Nữ 080Trung tâm GDTCT6,1-4,SVD24-25;28-4050
119013061018208709GDTC 4CL2 Nam Nữ 090Trung tâm GDTCT2,7-10,SVD24-25;28-4050
120013061018208710GDTC 4CL2 Nam Nữ 100Trung tâm GDTCT2,7-10,SVD24-25;28-4049
121013061018208711GDTC 4CL2 Nam Nữ 110Trung tâm GDTCT3,7-10,SVD24-25;28-4050
122013061018208712GDTC 4CL2 Nam Nữ 120Trung tâm GDTCT3,7-10,SVD24-25;28-4050
123013061018208713GDTC 4CL2 Nam Nữ 130Trung tâm GDTCT4,7-10,SVD24-25;28-4050
124013061018208714GDTC 4CL2 Nam Nữ 140Trung tâm GDTCT4,7-10,SVD24-25;28-4050
125013061018208715GDTC 4CL2 Nam Nữ 150Trung tâm GDTCT5,7-10,SVD24-25;28-4050
126013061018208716GDTC 4CL2 Nam Nữ 160Trung tâm GDTCT5,7-10,SVD24-25;28-4050
127013061018208717GDTC 4CL2 Nam Nữ 170Trung tâm GDTCT6,7-10,SVD24-25;28-4050
128013061018208718GDTC 4CL2 Nam Nữ 180Trung tâm GDTCT6,7-10,SVD24-25;28-4050
129013066018208701GDTC 4BB2 Nam Nữ 010Trung tâm GDTCT2,1-4,SVD24-25;28-4050
130013066018208702GDTC 4BB2 Nam Nữ 020Trung tâm GDTCT2,1-4,SVD24-25;28-4047
131101002318201505ATH Hệ thống cơ điện tử1Lê Hoài NamT2,6-10,M20633-3615
132101002318201505BTH Hệ thống cơ điện tử1Lê Hoài NamT6,6-10,M20633-3620
133101002318201506ATH Hệ thống cơ điện tử1Lê Hoài NamT5,1-5,M20633-3620
134101002318201506BTH Hệ thống cơ điện tử1Lê Hoài NamT3,6-10,M20633-3619
135101007318201501TT Công nhân Cơ khí3Khoa Cơ khíT2,1-9,Xưởng; T3,1-9,Xưởng; T4,1-9,Xưởng; T5,1-9,Xưởng; T6,1-9,Xưởng19-2457
136101007318201502TT Công nhân Cơ khí3Khoa Cơ khíT2,1-9,Xưởng; T3,1-9,Xưởng; T4,1-9,Xưởng; T5,1-9,Xưởng; T6,1-9,Xưởng25-25;28-3257
137101007318201503TT Công nhân Cơ khí3Khoa Cơ khíT2,1-9,Xưởng; T3,1-9,Xưởng; T4,1-9,Xưởng; T5,1-9,Xưởng; T6,1-9,Xưởng32-3717
138101008218201779CN kim loại2Tào Quang BảngT5,3-5,F10923-25;28-3759
139101008218201781CN kim loại2Tào Quang BảngT5,1-2,F30723-25;28-3763
140101014318201501HTSX tự động (CIM)2Trần Ngọc HảiT4,1-3,H20125-25;28-3754
141101014318201502HTSX tự động (CIM)2Trần Ngọc HảiT3,1-3,H20219-24;33-3750
142101014318201503HTSX tự động (CIM)2Trần Ngọc HảiT2,1-3,H20319-25;28-3127
143101014318201505HTSX tự động (CIM)2Ngô Thanh NghịT7,1-3,H20123-25;28-30;33-3726
144101015218201501Robot công nghiệp2Nguyễn Đắc LựcT6,3-5,H10525-25;28-3758
145101015218201502Robot công nghiệp2Nguyễn Đắc LựcT5,1-3,H10119-24;33-3762
146101015218201505ROBOT Công nghiệp2Lê Hoài NamT3,1-3,H20123-25;28-30;33-3746
147101015218201506ROBOT Công nghiệp2Lê Hoài NamT4,3-5,H20323-25;28-30;33-3749
148101017318201601CN Chế tạo máy 13Lưu Đức BìnhT6,7-10,H30524-25;28-3953
149101017318201602CN Chế tạo máy 13Lưu Đức BìnhT4,7-10,H30224-25;28-3955
150101026318201501AĐA CN Chế tạo máy2Lưu Đức BìnhT2,7-9,XP25-25;28-3726
151101026318201501BĐA CN Chế tạo máy2Châu Mạnh LựcT5,7-9,XP25-25;28-3723
152101026318201502AĐA CN Chế tạo máy2Nguyễn Đắc LựcT3,7-9,XP19-24;33-3722
153101026318201502BĐA CN Chế tạo máy2Châu Mạnh LựcT4,7-9,XP19-24;33-3722
154101026318201503AĐA CN Chế tạo máy2Lưu Đức BìnhT7,1-3,XP19-25;28-3123
155101026318201503BĐA CN Chế tạo máy2Nguyễn Đắc LựcT6,7-9,XP19-25;28-3122
156101028318201501AĐA CN CAD/CAM/CNC2Lưu Đức BìnhT5,1-3,XP25-25;28-3723
157101028318201501BĐA CN CAD/CAM/CNC2Tào Quang BảngT7,1-3,XP25-25;28-3725
158101028318201502AĐA CN CAD/CAM/CNC2Trần Ngọc HảiT2,7-9,XP19-24;33-3724
159101028318201502BĐA CN CAD/CAM/CNC2Châu Mạnh LựcT6,7-9,XP19-24;33-3723
160101028318201503AĐA CN CAD/CAM/CNC2Nguyễn Hữu NhânT5,7-9,XP19-25;28-3114
161101028318201503BĐA CN CAD/CAM/CNC2Trần Minh ChínhT3,6-8,XP19-25;28-3122
162101028318201505AĐA CN CAD/CAM/CNC2Ngô Thanh NghịT2,7-9,XP23-25;28-30;33-3723
163101028318201505BĐA CN CAD/CAM/CNC2Bùi Trương VỹT4,7-9,XP23-25;28-30;33-3722
164101028318201506AĐA CN CAD/CAM/CNC2Trần Xuân TùyT3,7-9,XP23-25;28-30;33-3722
165101028318201506BĐA CN CAD/CAM/CNC2Lê Hoài NamT4,7-9,XP23-25;28-30;33-3722
166101030318201605Kỹ thuật Chế tạo máy3Lưu Đức BìnhT3,7-10,H30724-25;28-3946
167101030318201606Kỹ thuật Chế tạo máy3Lưu Đức BìnhT4,1-4,H10824-25;28-3949
168101032318201605Điều khiển logic2Ngô Thanh NghịT6,6-7,H30724-25;28-3948
169101032318201606Điều khiển logic2Ngô Thanh NghịT6,8-10,H30824-25;28-3941
170101043318201505AĐA hệ thống Cơ điện tử2Lê Hoài NamT3,7-9,XP23-25;28-30;33-3717
171101043318201505BĐA hệ thống Cơ điện tử2Võ Như ThànhT5,7-9,XP23-25;28-30;33-3720
172101043318201506AĐA hệ thống Cơ điện tử2Đặng Phước VinhT6,7-9,XP23-25;28-30;33-3720
173101043318201506BĐA hệ thống Cơ điện tử2Nguyễn Danh NgọcT5,7-9,XP23-25;28-30;33-3720
174101061318201601ĐK thuỷ khí & LT PLC2Trần Ngọc HảiT5,6-7,H10124-25;28-3951
175101061318201602ĐK thuỷ khí & LT PLC2Trần Ngọc HảiT5,8-10,H10524-25;28-3948
176101071318201506CĐ: ĐK thích nghi và bền vững2Nguyễn Thế TranhT7,1-3,H20223-25;28-30;33-3761
177101086218201605AĐA thiết kế máy2Võ Như ThànhT2,3-4,XP24-25;28-3924
178101086218201605BĐA thiết kế máy2Trần Xuân TùyT2,1-2,XP24-25;28-3922
179101086218201606AĐA thiết kế máy2Ngô Thanh NghịT7,4-5,XP24-25;28-3921
180101086218201606BĐA thiết kế máy2Đặng Phước VinhT7,2-3,XP24-25;28-3923
181101093218201701ATN Vật liệu kỹ thuật0.5Nguyễn Linh GiangT2,6-10,K10538-3931
182101093218201701BTN Vật liệu kỹ thuật0.5Nguyễn Linh GiangT3,6-10,K10538-3931
183101093218201701CTN Vật liệu kỹ thuật0.5Nguyễn Linh GiangT6,6-10,K10538-3918
184101093218201702ATN Vật liệu kỹ thuật0.5Nguyễn Linh GiangT5,1-5,K10538-3930
185101093218201702BTN Vật liệu kỹ thuật0.5Nguyễn Linh GiangT3,1-5,K10538-3932
186101109318201501KT An toàn và MT2Lưu Đức HòaT2,1-3,H10125-25;28-3759
187101109318201502KT An toàn và MT2Lưu Đức HòaT4,1-3,H10519-24;33-3750
188101109318201506KT An toàn và MT2Nguyễn Thanh ViệtT2,1-3,H10523-25;28-30;33-3749
189101110318201701Nhập môn ngành CTM2Nguyễn Thanh Việt33-3374
190101110318201702Nhập môn ngành CTM2Nguyễn Thanh Việt35-3551
191101111318201701Vật liệu kỹ thuật2Đinh Minh DiệmT2,1-3,F10724-25;28-32;35-3865
192101111318201702Vật liệu kỹ thuật2Đinh Minh DiệmT3,7-9,F10124-25;28-34;37-3838
193101111318201705Vật liệu kỹ thuật2Đinh Minh DiệmT5,1-2,F10124-25;28-36;39-4079
194101111318201706Vật liệu kỹ thuật2Tào Quang BảngT4,1-2,E20224-25;28-3880
195101111318201717Vật liệu kỹ thuật2Tào Quang BảngT6,7-8,F30623-25;28-4077
196101111318201718Vật liệu kỹ thuật2Tào Quang BảngT6,9-10,F20623-25;28-4079
197101111318201720Vật liệu kỹ thuật2Tào Quang BảngT3,6-7,F30323-25;28-4079
198101113318201601CN Chế tạo phôi 22Lưu Đức HòaT7,1-3,H10124-25;28-3650
199101113318201602CN Chế tạo phôi 22Hoàng Minh CôngT3,7-9,H10124-25;28-3644
200101114318201601Toán chuyên ngành3Trần Minh ChínhT2,7-10,H10124-25;28-3954
201101114318201602Toán chuyên ngành3Trần Minh ChínhT6,7-10,H10124-25;28-3952
202101114318201605Toán chuyên ngành3Nguyễn Danh NgọcT4,7-10,H30724-25;28-3955
203101114318201606Toán chuyên ngành3Nguyễn Danh NgọcT2,7-10,H30724-25;28-3955
204101119318201601KT Điều khiển tự động2Trần Xuân TùyT5,8-10,H10124-25;28-3951
205101119318201602KT Điều khiển tự động2Trần Xuân TùyT5,6-7,H10524-25;28-3947
206101119318201605KT Điều khiển tự động2Võ Như ThànhT6,8-10,H30724-25;28-3943
207101119318201606KT Điều khiển tự động2Võ Như ThànhT6,6-7,H30824-25;28-3942
208101120318201601Máy công cụ3Bùi Trương VỹT7,7-10,F10824-25;28-3959
209101120318201602Máy công cụ3Nguyễn Hữu NhânT2,7-10,H30524-25;28-3943
210101121318201601ATN Máy công cụ0.5Trần Văn TiếnT3,1-5,XCK35-3728
211101121318201601BTN Máy công cụ0.5Trần Văn TiếnT4,1-5,XCK35-3728
212101121318201602ATN Máy công cụ0.5Trần Văn TiếnT5,1-5,XCK35-3725
213101121318201602BTN Máy công cụ0.5Trần Văn TiếnT6,1-5,XCK35-3721
214101122318201601ATN Công nghệ Chế tạo máy0.5Nguyễn Văn TuấnT3,1-5,K10133-3427
215101122318201601BTN Công nghệ Chế tạo máy0.5Nguyễn Văn TuấnT4,1-5,K10133-3425
216101122318201602ATN Công nghệ Chế tạo máy0.5Nguyễn Văn TuấnT5,1-5,K10133-3426
217101122318201602BTN Công nghệ Chế tạo máy0.5Nguyễn Văn TuấnT6,1-5,K10133-3420
218101125318201501ATH Hệ thống sản xuất tự động0.5Trần Minh ThôngT4,6-10,M20233-3422
219101125318201501BTH Hệ thống sản xuất tự động0.5Trần Minh ThôngT5,1-5,M20233-3420
220101125318201502ATH Hệ thống sản xuất tự động0.5Trần Minh ThôngT4,6-10,M20233-3422
221101125318201502BTH Hệ thống sản xuất tự động0.5Trần Minh ThôngT5,6-10,M20233-3422
222101125318201503ATH Hệ thống sản xuất tự động0.5Trần Minh ThôngT6,1-5,M20229-3020
223101125318201503BTH Hệ thống sản xuất tự động0.5Trần Minh ThôngT4,6-10,M20229-3020
224101126318201501Bảo trì công nghiệp2Đinh Minh DiệmT6,8-10,H10525-25;28-3750
225101126318201502Bảo trì công nghiệp2Đinh Minh DiệmT6,1-3,H10119-24;33-3741
226101127318201501ATH Robot công nghiệp0.5Trần Phước ThanhT4,6-10,M20225-25;28-2829
227101127318201501BTH Robot công nghiệp0.5Trần Phước ThanhT5,1-5,M20225-25;28-2826
228101127318201502TH Robot công nghiệp0.5Trần Phước ThanhT4,6-10,M20223-2428
229101127318201503TH Robot công nghiệp0.5Trần Phước ThanhT5,6-10,M20225-25;28-2823
230101127318201505ATH Robot công nghiệp0.5Nguyễn Lê MinhT2,6-10,M20223-2423
231101127318201505BTH Robot công nghiệp0.5Nguyễn Lê MinhT5,6-10,M20223-2422
232101127318201506ATH Robot công nghiệp0.5Nguyễn Lê MinhT5,1-5,M20223-2425
233101127318201506BTH Robot công nghiệp0.5Nguyễn Lê MinhT3,6-10,M20223-2423
234101130318201705Nhập môn ngành CDT2Lê Hoài Nam37-3779
235101130318201706Nhập môn ngành CDT2Lê Hoài Nam39-3980
236101131318201605Thiết kế maý1Lê Hoài NamT5,6-7,H30724-25;28-3443
237101131318201606Thiết kế maý1Lê Hoài NamT5,8-10,H30824-25;28-3439
238101134318201605Kỹ thuật Vi điều khiển2Đặng Phước VinhT5,8-10,H30724-25;28-3948
239101134318201606Kỹ thuật Vi điều khiển2Đặng Phước VinhT5,6-7,H30824-25;28-3944
240101135318201605ATH KT Vi điều khiển1Đặng Phước VinhT3,1-5,M20133-3622
241101135318201605BTH KT Vi điều khiển1Đặng Phước VinhT4,1-5,M20133-3620
242101135318201606ATH KT Vi điều khiển1Đặng Phước VinhT5,1-5,M20133-3621
243101135318201606BTH KT Vi điều khiển1Đặng Phước VinhT6,1-5,M20133-3622
244101137318201505HT Cơ điện tử 22Trần Xuân TùyT6,3-5,H10323-25;28-30;33-3734
245101137318201506HT Cơ điện tử 22Trần Xuân TùyT2,7-9,H10423-25;28-30;33-3739
246101144018201505TT Công nhân 2 (CĐT)1Đặng Phước Vinh31-3239
247101144018201506TT Công nhân 2 (CĐT)1Đặng Phước Vinh31-3236
248101144318201824Hàn, g.công áp lực1Đinh Minh DiệmT2,7-9,B20628-3210
249101149318201685KT Cơ khí2Lưu Đức HòaT2,8-10,H10524-25;28-3645
250102002318201714Toán rời rạc2Phan Thanh TaoT4,6-7,E30323-25;28-4056
251102004218201710Cấu trúc dữ liệu2Phan Chí TùngT5,8-10,F10724-25;28-3850
252102004218201711Cấu trúc dữ liệu2Phan Chí TùngT5,6-7,F20924-25;28-3862
253102004218201712Cấu trúc dữ liệu2Phan Chí TùngT3,6-7,F10924-25;28-3858
254102007218201810Phương pháp tính3Đỗ Thị Tuyết HoaT3,1-2,F405; T6,3-5,F40228-3873
255102007218201811Phương pháp tính3Đỗ Thị Tuyết HoaT3,3-5,F406; T6,1-2,F40328-3842
256102010218201614CS dữ liệu2Trương Ngọc ChâuT3,3-5,E30324-25;28-3951
257102010218201716CS dữ liệu2Trương Ngọc ChâuT3,1-2,E11223-25;28-4053
258102014118201616PTTK hướng ĐT2Nguyễn Thanh BìnhT4,1-2,E30224-25;28-3950
259102017318201616Chuyên đề 12Khoa CN Thông tinT5,7-9,E30224-25;28-3644
260102021318201616Đồ hoạ máy tính2Phan Thanh TaoT3,1-2,E30224-25;28-3950
261102023218201705Lập trình hướng đối tượng2Đặng Hoài PhươngT3,1-2,F20624-25;28-36;39-4080
262102023218201706Lập trình hướng đối tượng2Đặng Hoài PhươngT3,3-5,F30324-25;28-3876
263102024218201610Kỹ thuật truyền số liệu2Mai Văn HàT3,1-2,F20324-25;28-3957
264102024218201611Kỹ thuật truyền số liệu2Mai Văn HàT3,3-5,F30224-25;28-3956
265102025218201610CN phần mềm2Lê Thị Mỹ HạnhT3,3-5,F20324-25;28-3970
266102025218201611CN phần mềm2Lê Thị Mỹ HạnhT3,1-2,F30224-25;28-3972
267102029218201610Mạng máy tính2Nguyễn Thế Xuân LyT4,1-2,F30324-25;28-3969
268102029218201611Mạng máy tính2Nguyễn Thế Xuân LyT4,3-5,F30224-25;28-3965
269102029218201616Mạng máy tính2Nguyễn Tấn KhôiT6,1-2,E30224-25;28-3944
270102031318201614Trí tuệ nhân tạo2Phạm Minh TuấnT3,1-2,E30324-25;28-3951
271102031318201616Trí tuệ nhân tạo2Phạm Minh TuấnT3,3-5,E30224-25;28-3945
272102041318201510Kiểm thử phần mềm2Phạm Văn TrườngT3,7-10,H20123-25;28-3546
273102041318201511Kiểm thử phần mềm2Phạm Văn TrườngT3,2-5,B10823-25;28-3533
274102041318201514Kiểm thử phần mềm2Võ Đình LưuT5,2-5,E20824-25;28-3635
275102041318201515Kiểm thử phần mềm2Khoa CN Thông tinT4,2-5,E20524-25;28-3640
276102050318201514An toàn thông tin mạng2Trần Phương NamT7,1-4,E20824-25;28-3635
277102050318201515An toàn thông tin mạng2Nguyễn Tấn KhôiT5,3-5,E20524-25;28-3640
278102054318201515Quản trị mạng2Nguyễn Thế Xuân LyT3,1-3,B20424-25;28-3640
279102055318201512Xử lý song song2Nguyễn Thế Xuân LyT3,7-9,A14123-25;28-3515
280102059318201614Lập trình JAVA2Mai Văn HàT5,1-2,E30324-25;28-3947
281102059318201677Lập trình JAVA2Mai Văn HàT5,3-5,E10224-25;28-3851
282102059318201716Lập trình JAVA2Phạm Minh TuấnT4,3-4,E40323-25;28-4050
283102069118201806Tin học ĐC2Phan Thanh TaoT4,8-9,E20624-25;28-4150
284102070118201806ATH Tin học đại cương1Nguyễn Văn NguyênT4,1-5,C10536-3925
285102070118201806BTH Tin học đại cương1Nguyễn Văn NguyênT2,7-11,C10536-3925
286102094318201677TH Lập trình JAVA1Nguyễn Văn NguyênT4,1-5,C20133-3630
287102094318201716ATH Lập trình JAVA1Nguyễn Văn NguyênT2,6-10,C10531-31;33-3525
288102094318201716BTH Lập trình JAVA1Nguyễn Văn NguyênT3,6-10,C10531-31;33-3525
289102125218201810Nhập môn ngành2Khoa CN Thông tin39-3972
290102125218201811Nhập môn ngành2Khoa CN Thông tin39-3938
291102127318201710ATH Cấu trúc dữ liệu0.5Phan Chí TùngT4,1-5,C20429-3139
292102127318201710BTH Cấu trúc dữ liệu0.5Phan Chí TùngT5,1-5,C20429-3127
293102127318201711TH Cấu trúc dữ liệu0.5Phan Chí TùngT6,1-5,C20429-3140
294102127318201712ATH Cấu trúc dữ liệu0.5Phan Chí TùngT7,1-5,C20429-3135
295102127318201712BTH Cấu trúc dữ liệu0.5Phan Chí TùngT3,1-5,C20429-3125
296102128318201714KT Số ứng dụng2Bùi Thị Thanh ThanhT5,1-2,E11223-25;28-4059
297102129318201710Lập trình hệ thống1.5Huỳnh Hữu HưngT3,8-10,F20624-25;28-3856
298102129318201711Lập trình hệ thống1.5Huỳnh Hữu HưngT3,6-7,F10824-25;28-3864
299102129318201712Lập trình hệ thống1.5Huỳnh Hữu HưngT6,8-10,F20824-25;28-3863
300102130318201710ATH Lập trình hệ thống0.5Phạm Công ThắngT2,1-5,C20231-31;36-3830
301102130318201710BTH Lập trình hệ thống0.5Phạm Công ThắngT3,1-5,C20233-3531
302102130318201711ATH Lập trình hệ thống0.5Phạm Công ThắngT4,1-5,C20233-3534
303102130318201711BTH Lập trình hệ thống0.5Phạm Công ThắngT5,1-5,C20233-3532
304102130318201712ATH Lập trình hệ thống0.5Phạm Công ThắngT4,6-10,C20233-3534
305102130318201712BTH Lập trình hệ thống0.5Phạm Công ThắngT6,1-5,C20233-3534
306102131318201777Lập trình hướng đối tượng1.5Đặng Hoài PhươngT4,1-3,E10424-25;28-37100
307102132318201777ATH LT hướng đối tượng0.5Đặng Hoài PhươngT5,6-10,C20431-31;33-3447
308102132318201777BTH LT hướng đối tượng0.5Đặng Hoài PhươngT3,6-10,C20431-31;33-3441
309102136318201610AĐA LT Hệ thống và vi điều khiển2Khoa CN Thông tinT6,1-2,XP24-25;28-3926
310102136318201610BĐA LT Hệ thống và vi điều khiển2Khoa CN Thông tinT6,3-4,XP24-25;28-3925
311102136318201610CĐA LT Hệ thống và vi điều khiển2Khoa CN Thông tinT6,7-8,XP24-25;28-3922
312102136318201611AĐA LT Hệ thống và vi điều khiển2Khoa CN Thông tinT7,1-2,XP24-25;28-3925
313102136318201611BĐA LT Hệ thống và vi điều khiển2Khoa CN Thông tinT7,3-4,XP24-25;28-3926
314102136318201611CĐA LT Hệ thống và vi điều khiển2Khoa CN Thông tinT6,9-10,XP24-25;28-3926
315102136318201614AĐA LT Hệ thống và vi điều khiển2Khoa CN Thông tinT7,1-2,XP24-25;28-3926
316102136318201614BĐA LT Hệ thống và vi điều khiển2Khoa CN Thông tinT7,3-4,XP24-25;28-3921
317102137318201610P.tích và T.kế HT thông tin2Phan Huy KhánhT2,3-5,F20324-25;28-3970
318102137318201611P.tích và T.kế HT thông tin2Phan Huy KhánhT2,1-2,F20624-25;28-3970
319102138318201610Vi điều khiển2Ninh Khánh DuyT4,3-5,F30324-25;28-3990
320102138318201611Vi điều khiển2Ninh Khánh DuyT4,1-2,F30224-25;28-3991
321102138318201614Vi điều khiển2Ninh Khánh DuyT2,1-2,E30324-25;28-3949
322102138318201616Vi điều khiển2Ninh Khánh DuyT2,3-5,E30324-25;28-3944
323102139318201610ATH Vi điều khiển0.5Ninh Khánh DuyT4,6-10,C20228-3034
324102139318201610BTH Vi điều khiển0.5Ninh Khánh DuyT6,1-5,C20228-3033
325102139318201610CTH Vi điều khiển0.5Ninh Khánh DuyT2,6-10,C20232-3532
326102139318201611ATH Vi điều khiển0.5Ninh Khánh DuyT5,1-5,C20228-3033
327102139318201611BTH Vi điều khiển0.5Ninh Khánh DuyT6,6-10,C20228-3032
328102139318201614TH Vi điều khiển0.5Ninh Khánh DuyT2,6-10,C20228-3047
329102140318201614TT công nhân2Khoa CN Thông tinT2,7-10,XP; T3,7-10,XP; T4,7-10,XP; T5,7-10,XP; T6,7-10,XP33-3949
330102149318201614Lập trình .NET2Đặng Hoài PhươngT5,3-5,E30324-25;28-3949
331102157318201614Lập trình Hệ thống nhúng2Bùi Thị Thanh ThanhT4,3-5,E30324-25;28-3948
332102159318201710Nguyên lý hệ điều hành2Trần Hồ Thủy TiênT2,6-7,F10624-25;28-3840
333102159318201711Nguyên lý hệ điều hành2Trần Hồ Thủy TiênT2,8-10,F30624-25;28-3860
334102159318201712Nguyên lý hệ điều hành2Trần Hồ Thủy TiênT6,6-7,F20824-25;28-3858
335102160318201513AHệ thống thời gian thực2Trần Thế VũT6,7-9,A14223-25;28-3523
336102161318201513AThiết kế hệ thống nhúng2Bùi Thị Thanh ThanhT2,7-9,A14223-25;28-3520
337102161318201515Thiết kế hệ thống nhúng2Bùi Thị Thanh ThanhT2,1-3,E20524-25;28-3640
338102162318201513AKiểm thử hệ thống nhúng2Võ Đình LưuT4,7-10,A14223-25;28-3520
339102163318201513AĐA chuyên ngành hệ thống nhúng2Khoa CN Thông tinT6,1-3,XP23-25;28-3520
340102164318201512Thực tập tốt nghiệp (HTN)2Khoa CN Thông tin41-4625
341102167318201513AThị giác máy tính2Huỳnh Hữu HưngT5,7-9,A14223-25;28-3525
342102167318201514Thị giác máy tính2Huỳnh Hữu HưngT4,1-3,E20824-25;28-3635
343102172318201513AChuyên đề CN hệ thống nhúng2Ninh Khánh DuyT3,7-9,A14223-25;28-3520
344102177318201510Phát triển phần mềm mã nguồn mở2Trương Ngọc ChâuT4,7-9,H20123-25;28-3545
345102177318201511Phát triển phần mềm mã nguồn mở2Trương Ngọc ChâuT5,7-9,H20223-25;28-3541
346102178318201510QL Dự án CNTT2T7,2-5,H10828-29;31-3343
347102178318201511QL Dự án CNTT2T7,7-10,F10128-29;31-3334
348102178318201513BQL Dự án CNTT2T7,7-10,F10128-29;31-3323
349102178318201514QL Dự án CNTT2Võ Trung HùngT2,7-9,E20824-25;28-3635
350102178318201515QL Dự án CNTT2Võ Trung HùngT7,1-3,E20524-25;28-3640
351102179318201510AĐA Chuyên ngành CNPM2Khoa CN Thông tinT2,1-3,XP23-25;28-3520
352102179318201510BĐA Chuyên ngành CNPM2Khoa CN Thông tinT3,1-3,XP23-25;28-3520
353102179318201511AĐA Chuyên ngành CNPM2Khoa CN Thông tinT4,1-3,XP23-25;28-3519
354102179318201511BĐA Chuyên ngành CNPM2Khoa CN Thông tinT4,7-9,XP23-25;28-3519
355102180318201510Thực tập tốt nghiệp (CNPM)2Khoa CN Thông tin41-4678
356102185318201513BThương mại điện tử2Phan Huy KhánhT4,7-9,A14423-25;28-3531
357102186318201515Các HT đa phương tiện2Huỳnh Hữu HưngT6,3-5,E20524-25;28-3640
358102188318201510CĐ CN phần mềm2Sebastian Sussmann28-2844
359102188318201511CĐ CN phần mềm2Sebastian Sussmann29-2934
360102189318201510Kiến trúc hướng dịch vụ2Đặng Hoài PhươngT5,7-9,H20123-25;28-3545
361102189318201511Kiến trúc hướng dịch vụ2Đặng Hoài PhươngT2,7-9,E30223-25;28-3540
362102190318201512Quản trị mạng1.5Nguyễn Thế Xuân LyT6,3-5,A14123-25;28-3524
363102191318201512TH Quản trị mạng0.5Nguyễn Văn NguyênT5,1-5,C10328-29;31-3315
364102192318201516An toàn thông tin mạng1.5Nguyễn Tấn KhôiT7,1-3,B20723-25;28-3543
365102193318201512TH An toàn TT mạng0.5Nguyễn Tấn KhôiT4,6-10,C20428-3041
366102194318201512LT Mạng nâng cao1.5Phạm Minh TuấnT6,8-10,A14123-25;28-3518
367102196318201512ĐA CN Mạng2Khoa CN Thông tinT4,1-3,XP23-25;28-3520
368102197318201512Thực tập tốt nghiệp (Mạng)2Khoa CN Thông tin41-4616
369102198318201512Chuyên đề CN mạng2Nguyễn Thế Xuân LyT5,7-9,A14123-25;28-3518
370102201318201513BCơ sở HT thông tin2Nguyễn Văn HiệuT2,1-3,A13623-25;28-3523
371102201318201514Cơ sở HT thông tin2Nguyễn Văn HiệuT3,3-5,E20824-25;28-3635
372102201318201616Cơ sở HT thông tin2Nguyễn Văn HiệuT6,3-5,E30224-25;28-3944
373102202318201513BKiến trúc doanh nghiệp2Khoa CN Thông tinT3,7-9,XP23-25;28-3527
374102203318201513BĐA Ch. ngành HTTT2Khoa CN Thông tinT7,1-3,XP23-25;28-3526
375102204318201513Thực tập tốt nghiệp (HTTT)2Khoa CN Thông tin41-4631
376102205318201513BKhai phá dữ liệu2Trương Ngọc ChâuT6,6-8,A14423-25;28-3525
377102209318201610Ngôn ngữ hình thức2Nguyễn Thị Minh HỷT2,1-2,F20324-25;28-3978
378102209318201611Ngôn ngữ hình thức2Nguyễn Thị Minh HỷT2,3-5,F20624-25;28-3978
379102209318201614Ngôn ngữ hình thức2Nguyễn Thị Minh HỷT6,1-2,E20524-25;28-3947
380102209318201716Ngôn ngữ hình thức2Nguyễn Thị Minh HỷT3,3-4,E11223-25;28-4051
381102211318201710PT và TK giải thuật2Phan Chí TùngT4,6-7,F30224-25;28-3862
382102211318201711PT và TK giải thuật2Phan Chí TùngT4,8-10,F30224-25;28-3863
383102211318201712PT và TK giải thuật2Nguyễn Thanh BìnhT3,8-10,F10924-25;28-3862
384102219018201514Chuyên đề2Khoa CN Thông tinT6,3-5,E20824-25;28-3635
385102244018201512TH Lập trình nâng cao0.5Phạm Minh TuấnT2,1-5,C12831-3414
386102247018201716XL Tín hiệu số2Ninh Khánh DuyT5,6-7,E40323-25;28-4050
387102255318201616Lý thuyết thông tin2Bùi Thị Minh TúT4,3-5,E30224-25;28-3944
388102256318201616AĐồ án 22Phạm Minh TuấnT7,1-2,XP24-25;28-3922
389102256318201616BĐồ án 22Nguyễn Thị Minh HỷT7,3-4,XP24-25;28-3922
390102260318201515Thực tập tốt nghiệp2Khoa CN Thông tin41-461
391102261318201515Khởi tạo doanh nghiệp2Nguyễn Hồng NguyênT3,7-9,E20724-25;28-3640
392102269318201516Mật mã học2Nguyễn Tấn KhôiT4,1-3,A14223-25;28-3525
393102270318201516PT và XL mã độc2Khoa CN Thông tinT5,1-3,A14223-25;28-3528
394102271318201516ĐA CN An toàn thông tin2Khoa CN Thông tinT3,1-3,XP23-25;28-3525
395102272318201516Thực tập tốt nghiệp (ATTT)2Khoa CN Thông tin41-4624
396102273318201516QT và AT hệ thống2Nguyễn Xuân TiếnT6,1-3,A14223-25;28-3525
397102274318201516Chuyên đề CN ATTT2Nguyễn Thế Xuân LyT2,1-3,A14223-25;28-3528
398102276318201816Toán ứng dụng2Phạm Minh TuấnT5,7-10,F40428-4045
399102277018201813Cấu trúc dữ liệu3Phan Thanh TaoT7,1-3,E301A24-25;28-4143
400102277018201814Cấu trúc dữ liệu3Phan Thanh TaoT2,7-9,B20824-25;28-4143
401102277018201815Cấu trúc dữ liệu3Phan Chí TùngT2,3-5,E301B24-25;28-4142
402102277018201816Cấu trúc dữ liệu3Phạm Minh TuấnT6,1-4,B20728-4045
403102278318201816Toán rời rạc4Nguyễn Văn HiệuT2,7-9,B207; T4,7-9,B20728-4045
404102280018201813Toán NC (PP tính)2Đỗ Thị Tuyết HoaT4,1-2,B20724-25;28-4143
405102280018201814Toán NC (PP tính)2Đỗ Thị Tuyết HoaT4,3-4,B20724-25;28-4143
406102280018201815Toán NC (PP tính)2Phạm Công ThắngT5,4-5,B20824-25;28-4142
407102280318201813KT Lập trình3Trần Hồ Thủy TiênT6,1-3,B20824-25;28-4143
408102280318201814KT Lập trình3Nguyễn Thị Minh HỷT3,7-9,B20824-25;28-4143
409102280318201815KT Lập trình3Phan Thanh TaoT5,1-3,B20824-25;28-4142
410103008318201617KC tính toán động cơ ĐT3Dương Việt DũngT4,7-10,E20324-25;28-3962
411103008318201618KC tính toán động cơ ĐT3Nguyễn Quang TrungT5,1-4,F30624-25;28-3956
412103015318201517Thí nghiệm ôtô - MCT1Lê Văn TụyT2,7-8,H30622-25;28-29;33-3546
413103015318201518Thí nghiệm ôtô - MCT1Lê Văn TụyT2,1-2,H30122-25;28-3245
414103015318201519Thí nghiệm ôtô - MCT1Nguyễn Việt HảiT4,1-2,H10622-25;28-3231
415103016318201517Thí nghiệm động cơ1Dương Việt DũngT3,9-10,H20722-25;28-29;33-3546
416103016318201518Thí nghiệm động cơ1Dương Đình NghĩaT6,9-10,H30122-25;28-3243
417103016318201519Thí nghiệm động cơ1Dương Đình NghĩaT6,6-7,H20122-25;28-3234
418103045318201517AĐA thiết kế ôtô2Nguyễn Việt HảiT2,1-3,XP22-25;28-29;33-3720
419103045318201517BĐA thiết kế ôtô2Nguyễn Văn ĐôngT5,1-3,XP22-25;28-29;33-3723
420103045318201518AĐA thiết kế ôtô2Lê Văn TụyT5,8-10,XP22-25;28-32;36-3720
421103045318201518BĐA thiết kế ôtô2Nguyễn Hoàng ViệtT4,1-3,XP22-25;28-32;36-3729
422103045318201519AĐA thiết kế ôtô2Phan Minh ĐứcT6,1-3,XP22-25;28-3421
423103045318201519BĐA thiết kế ôtô2Lê Văn TụyT3,1-3,XP22-25;28-3422
424103052318201517Thực tập Kỹ thuật 21.5Khoa Cơ khí GTT2,1-9,Xưởng; T3,1-9,Xưởng; T4,1-9,Xưởng; T5,1-9,Xưởng; T6,1-9,Xưởng30-3260
425103052318201518Thực tập Kỹ thuật 21.5Khoa Cơ khí GTT2,1-9,Xưởng; T3,1-9,Xưởng; T4,1-9,Xưởng; T5,1-9,Xưởng; T6,1-9,Xưởng33-3543
426103052318201519Thực tập Kỹ thuật 21.5Khoa Cơ khí GTT2,1-9,Xưởng; T3,1-9,Xưởng; T4,1-9,Xưởng; T5,1-9,Xưởng; T6,1-9,Xưởng35-3718
427103079318201517ATH Thí nghiệm động cơ1Huỳnh Bá VangT5,1-5,AVL234-3722
428103079318201517BTH Thí nghiệm động cơ1Huỳnh Bá VangT6,1-5,AVL234-3722
429103079318201518ATH Thí nghiệm động cơ1Huỳnh Bá VangT3,1-5,AVL234-3719
430103079318201518BTH Thí nghiệm động cơ1Huỳnh Bá VangT4,1-5,AVL134-3719
431103079318201518CTH Thí nghiệm động cơ1Huỳnh Bá VangT4,1-5,AVL228-28;30-3222
432103079318201519BTH Thí nghiệm động cơ1Võ Anh VũT6,1-5,XĐL30-3310
433103088318201517TB điện và điện tử thân xe2Phạm Quốc TháiT4,7-9,H20822-25;28-29;33-3751
434103088318201518TB điện và điện tử thân xe2Phạm Quốc TháiT5,3-5,H20222-25;28-32;36-3749
435103088318201519TB điện và điện tử thân xe2Nguyễn Việt HảiT5,7-9,H20322-25;28-3435
436103090318201517ATH TN ô tô & máy công trình1Võ Như TùngT2,1-5,AVL134-3726
437103090318201517BTH TN ô tô & máy công trình1Võ Như TùngT3,1-5,AVL134-3724
438103090318201518ATH TN ô tô & máy công trình1Võ Như TùngT2,6-10,AVL128-28;30-3224
439103090318201518BTH TN ô tô & máy công trình1Võ Như TùngT5,6-10,AVL128-28;30-3213
440103090318201519ATH TN ô tô & máy công trình1Võ Như TùngT4,6-10,AVL130-338
441103103318201520Thiết bị tàu thủy2Trần Văn LuậnT4,8-10,H20222-25;28-3450
442103109218201701Thủy khí và máy TK2Phan Thành LongT4,8-10,F20624-25;28-32;35-4079
443103109218201702Thủy khí và máy TK2Phan Thành LongT4,6-7,F20824-25;28-34;37-4068
444103109218201705Thủy khí và máy TK2Phan Thành LongT3,3-5,F20624-25;28-36;39-4080
445103109218201706Thủy khí và máy TK2Phan Thành LongT3,1-2,F30324-25;28-3877
446103111218201627Thủy khí ứng dụng2Phan Thành LongT6,3-5,H10724-25;28-3959
447103111218201628Thủy khí ứng dụng2Phan Thành LongT6,1-2,H40224-25;28-3960
448103111218201634Thủy khí ứng dụng2Phạm Thị Kim LoanT2,3-5,H10223-25;28-30;35-3939
449103116318201617ATH Cảm biến & KT đo0.5Huỳnh Bá VangT2,6-10,AVL235-3720
450103116318201617BTH Cảm biến & KT đo0.5Huỳnh Bá VangT6,6-10,AVL235-3720
451103116318201617CTH Cảm biến & KT đo0.5Huỳnh Bá VangT4,1-5,AVL235-3720
452103116318201618ATH Cảm biến & KT đo0.5Huỳnh Bá VangT3,6-10,AVL235-3717
453103116318201618BTH Cảm biến & KT đo0.5Huỳnh Bá VangT4,6-10,AVL235-3712
454103116318201618CTH Cảm biến & KT đo0.5Huỳnh Bá VangT5,6-10,AVL235-3720
455103126318201620Kết cấu máy tàu thủy3Nguyễn Văn TriềuT5,1-4,B10924-25;28-3936
456103127318201620Cơ học KC tàu thủy3Nguyễn Văn Thiên ÂnT7,1-4,E10224-25;28-3943
457103128318201620Động lực học tàu thủy3Nguyễn Văn TriềuT6,1-4,H20724-25;28-3934
458103135318201520Công ước và qui phạm đóng tàu1Phạm Trường ThiT4,6-7,H20222-25;28-3239
459103136318201520Thiết kế tàu thủy3Trần Văn LuậnT2,7-9,H202; T5,9-10,H20422-25;28-3439
460103137318201520AĐA Thiết kế tàu thủy2Trần Văn LuậnT3,1-3,XP22-25;28-3411
461103137318201520BĐA Thiết kế tàu thủy2Phạm Trường ThiT6,1-3,XP22-25;28-3416
462103140318201520Thí nghiệm máy tàu1Nguyễn Quang TrungT5,7-8,H20422-25;28-3438
463103141318201520ATH Thí nghiệm máy tàu1Võ Anh VũT4,1-5,XĐL30-3322
464103142218201520Thực tập Kỹ thuật 2 (KTTT)1.5Khoa Cơ khí GTT2,1-9,Xưởng; T3,1-9,Xưởng; T4,1-9,Xưởng; T5,1-9,Xưởng; T6,1-9,Xưởng35-3739
465103153318201520Kỹ thuật tàu cao tốc2Trần Văn LuậnT3,8-10,H20222-25;28-3413
466103156018201820Nhập môn ngành2Trần Văn Luận39-3938
467103156218201817Nhập môn ngành2Bùi Văn Ga39-3964
468103156218201818Nhập môn ngành2Nguyễn Văn Đông39-3964
469103157018201717Thủy khí3Phan Thành LongT7,1-3,F10323-25;28-4058
470103157018201718Thủy khí3Phan Thành LongT2,7-9,E10223-25;28-4082
471103157018201720Thủy khí3Phan Thành LongT5,8-10,F30823-25;28-4059
472103160018201617Truyền động tự động điện2Phạm Quốc TháiT6,1-2,F10324-25;28-3970
473103160018201618Truyền động tự động điện2Phạm Quốc TháiT6,3-5,F10624-25;28-3967
474103161018201617Lý thuyết ô tô và máy công trình3Nguyễn Văn ĐôngT7,1-4,E20324-25;28-3981
475103161018201618Lý thuyết ô tô và máy công trình3Nguyễn Việt HảiT2,7-10,H30824-25;28-3965
476103164018201617Cảm biến và kỹ thuật đo2Trần Thanh Hải TùngT6,3-5,F10324-25;28-3954
477103164018201618Cảm biến và kỹ thuật đo2Trần Thanh Hải TùngT6,1-2,F10624-25;28-3959
478103167018201517Thiết kế các hệ thống ô tô3Lê Văn TụyT2,9-10,H306; T6,8-10,H10322-25;28-29;33-3747
479103167018201518Thiết kế các hệ thống ô tô3Nguyễn Hoàng ViệtT2,3-5,H301; T5,1-2,H20222-25;28-32;36-3744
480103167018201519Thiết kế các hệ thống ô tô3Phan Minh ĐứcT3,7-8,H104; T6,8-10,H20122-25;28-3444
481103171018201517Điều khiển tự động HT truyền lực1Nguyễn Hoàng ViệtT5,9-10,H30122-25;28-29;33-3520
482103171018201518Điều khiển tự động HT truyền lực1Lê Văn TụyT4,7-8,H10122-25;28-3227
483103172018201517Điều khiển tự động HT phanh1Nguyễn Hoàng ViệtT5,7-8,H30122-25;28-29;33-3522
484103174018201517Năng lượng tái tạo1Bùi Văn GaT3,7-8,H20722-25;28-29;33-3553
485103174018201518Năng lượng tái tạo1Trần Văn NamT3,9-10,H10322-25;28-3252
486103175018201517Xe - Máy chuyên dùng1Phan Minh ĐứcT7,2-5,E11228-29;33-3533
487103176018201517AĐA TK hệ thống điện tử ô tô1.5Phạm Quốc TháiT3,1-3,XP22-25;28-29;33-3725
488103176018201517BĐA TK hệ thống điện tử ô tô1.5Phạm Quốc TháiT4,1-3,XP22-25;28-29;33-3723
489103176018201518AĐA TK hệ thống điện tử ô tô1.5Nguyễn Việt HảiT3,1-3,XP22-25;28-32;36-3722
490103176018201518BĐA TK hệ thống điện tử ô tô1.5Lê Văn TụyT6,1-3,XP22-25;28-32;36-3721
491103176018201519AĐA TK hệ thống điện tử ô tô1.5Lê Minh TiếnT2,1-3,XP22-25;28-3422
492103176018201519BĐA TK hệ thống điện tử ô tô1.5Nguyễn Việt HảiT5,1-3,XP22-25;28-3410
493103177018201617Kinh tế vận tải2Huỳnh Nhật TốT3,1-2,F10324-25;28-3956
494103177018201618Kinh tế vận tải2Hồ Dương ĐôngT7,1-3,E10324-25;28-3645
495103177018201620Kinh tế vận tải2Huỳnh Nhật TốT3,3-5,F10324-25;28-3956
496103178018201419Thực tập tốt nghiệp2Khoa Cơ khí GT19-240
497103178018201517Thực tập tốt nghiệp2Khoa Cơ khí GT42-4757
498103178018201518Thực tập tốt nghiệp2Khoa Cơ khí GT42-4760
499103178018201519Thực tập tốt nghiệp2Khoa Cơ khí GT42-4717
500103183018201620AĐA TK máy tàu1.5Nguyễn Văn TriềuT2,7-8,XP24-25;28-3922
501103183018201620BĐA TK máy tàu1.5Dương Đình NghĩaT2,9-10,XP24-25;28-3919
502103187018201520Công nghệ đóng tàu3Phạm Trường ThiT3,6-7,H202; T6,6-8,H30122-25;28-3438
503103188018201520AĐA Công nghệ đóng tàu2Phạm Trường ThiT7,1-3,XP22-25;28-3422
504103188018201520BĐA Công nghệ đóng tàu2Trần Văn LuậnT4,1-3,XP22-25;28-347
505103189018201520Thực tập tốt nghiệp KTTT2Khoa Cơ khí GT42-4743
506103214018201836Vẽ kỹ thuật3Tôn Nữ Huyền TrangT2,1-3,B20824-25;28-4143
507103214018201837Vẽ kỹ thuật3Dương ThọT3,8-10,B20924-25;28-4145
508103214018201871Vẽ KT và Autocat3Dương ThọT4,7-10,B208:24-25;28-3849
509103214018201872Vẽ KT và Autocat3Tôn Nữ Huyền TrangT6,7-10,B20924-25;28-3847
510103215018201870Cơ lý thuyết2Nguyễn Đình SơnT4,1-2,F31024-25;28-4145
511103216018201834Hình họa - Vẽ KT2Nguyễn Đức SỹT5,1-2,F40424-25;28-4142
512103216018201835Hình họa - Vẽ KT2Nguyễn Đức SỹT5,3-4,F40424-25;28-4145
513103217018201806Hình họa - Vẽ KT3Tôn Nữ Huyền TrangT6,3-5,F11024-25;28-4160
514103218018201871Hình họa 12Dương ThọT5,3-5,E301B24-25;28-3849
515103218018201872Hình họa 12Tôn Nữ Huyền TrangT5,8-10,E20524-25;28-3847
516104006318201722Thiết bị trao đổi nhiệt2Thái Ngọc SơnT4,1-2,H20623-25;28-4080
517104006318201723Thiết bị trao đổi nhiệt2Huỳnh Ngọc HùngT5,6-7,F10623-25;28-4071
518104012318201622Lò hơi 22Hoàng Ngọc ĐồngT4,1-2,E20624-25;28-3863
519104012318201625Lò hơi 22Hoàng Ngọc ĐồngT4,3-5,E20624-25;28-3852
520104015318201522Mạng nhiệt2Mã Phước HoàngT5,7-9,H20724-25;28-3652
521104015318201525Mạng nhiệt2Bùi Thị Hương LanT6,7-9,F40324-25;28-3632
522104017318201622AĐA lạnh2Nguyễn Thành VănT6,7-8,XP24-25;28-3830
523104017318201622BĐA lạnh2Nguyễn Thành VănT6,9-10,XP24-25;28-3831
524104017318201625AĐA lạnh2Nguyễn Thành VănT7,1-2,XP24-25;28-3830
525104017318201625BĐA lạnh2Nguyễn Thành VănT7,3-4,XP24-25;28-3827
526104028318201522AĐA sấy2Trần Văn VangT6,1-3,XP24-25;28-3632
527104028318201522BĐA sấy2Ngô Phi MạnhT7,1-2,XP24-25;28-3627
528104028318201522CĐA sấy2Ngô Phi MạnhT7,3-5,XP24-25;28-3625
529104029318201522Chuyên đề sấy1Ngô Phi MạnhT2,6-7,H20324-25;28-3450
530104029318201525Chuyên đề sấy1Ngô Phi MạnhT7,7-9,F10624-25;28-3036
531104043318201622Vật liệu kỹ thuật nhiệt1Bùi Thị Hương LanT3,1-2,E20124-25;28-3458
532104043318201625Vật liệu kỹ thuật nhiệt1Bùi Thị Hương LanT3,3-5,E20224-25;28-3839
533104045118201627KT nhiệt2Huỳnh Ngọc HùngT2,3-5,E10424-25;28-3964
534104045118201628KT nhiệt2Phạm Duy VũT5,8-10,E30324-25;28-3964
535104045118201632KT nhiệt2Thái Ngọc SơnT3,3-5,E20424-25;28-3966
536104045118201634KT nhiệt2Hoàng Ngọc ĐồngT3,1-3,E20623-25;28-30;35-3940
537104045118201635KT nhiệt2Hoàng Ngọc ĐồngT4,7-9,E20723-25;28-34;39-3934
538104045118201705KT nhiệt2Thái Ngọc SơnT5,3-5,F10124-25;28-36;39-4080
539104045118201706KT nhiệt2Phạm Duy VũT4,3-5,E20224-25;28-3880
540104045118201717KT nhiệt2Mã Phước HoàngT2,6-7,F40223-25;28-4080
541104045118201718KT nhiệt2Huỳnh Ngọc HùngT5,9-10,F30123-25;28-4080
542104045118201720KT nhiệt2Bùi Thị Hương LanT5,6-7,F30823-25;28-4061
543104045118201759KT nhiệt2Huỳnh Ngọc HùngT3,1-3,F40323-25;28-3678
544104045118201764KT nhiệt2Bùi Thị Hương LanT5,8-10,E20323-25;28-3860
545104045118201767KT nhiệt2Mã Phước HoàngT2,8-10,F10123-25;28-31;34-3778
546104045118201768KT nhiệt2Ngô Phi MạnhT3,3-5,F30923-25;28-31;34-3978
547104045118201769KT nhiệt2Bùi Thị Hương LanT2,1-2,F10623-25;28-31;34-3978
548104045118201775KT nhiệt2Bùi Thị Hương LanT2,3-5,F10123-25;28-3866
549104045118201777KT nhiệt2Ngô Phi MạnhT3,1-2,F30624-25;28-3969
550104045118201779KT nhiệt2Mã Phước HoàngT4,1-2,F40723-25;28-3771
551104045118201781KT nhiệt2Mã Phước HoàngT4,3-5,F40823-25;28-3772
552104054318201522Năng lượng tái tạo2Phan Quý TràT5,1-3,H20124-25;28-3663
553104054318201525Năng lượng tái tạo2Phan Quý TràT6,1-3,H20324-25;28-3655
554104060318201525AĐA NM nhiệt điện A2Trần Thanh SơnT4,1-3,XP24-25;28-3628
555104073218201822Nhập môn ngành2Trần Văn Vang39-3999
556104077318201722Kỹ thuật cháy2Hoàng Ngọc ĐồngT3,7-8,F10323-25;28-4073
557104077318201723Kỹ thuật cháy2Hoàng Ngọc ĐồngT3,9-10,F10723-25;28-4070
558104078318201522Toán chuyên ngành3Võ Chí ChínhT3,9-10,H203; T6,7-9,H20424-25;28-3665
559104078318201525Toán chuyên ngành3Võ Chí ChínhT3,7-8,H204; T4,7-9,H20324-25;28-3651
560104080318201622Điều hòa không khí3Võ Chí ChínhT7,1-4,H10724-25;28-3840
561104080318201625Điều hòa không khí3Võ Chí ChínhT6,1-4,E20324-25;28-3855
562104082318201622Tuốc bin2Trần Thanh SơnT3,3-5,E20124-25;28-3860
563104082318201625Tuốc bin2Phạm Duy VũT5,6-7,E11224-25;28-3865
564104084318201622CĐ Lạnh A2Nguyễn Thành VănT2,3-5,E20324-25;28-3877
565104085318201625CĐ Lạnh B1Nguyễn Thành VănT2,1-2,E20224-25;28-3452
566104087318201522Tự động điều chỉnh QT nhiệt2Thái Ngọc SơnT4,3-5,H30724-25;28-3665
567104087318201525Tự động điều chỉnh QT nhiệt2Thái Ngọc SơnT5,7-9,H20824-25;28-3659
568104091318201522Quản lý năng lượng1Trần Thanh SơnT3,7-8,H20324-25;28-3464
569104091318201525Quản lý năng lượng1Trần Thanh SơnT3,9-10,H20424-25;28-3455
570104094318201622Kỹ thuật an toàn nhiệt1Trần Văn VangT4,7-8,H10824-25;28-3459
571104094318201625Kỹ thuật an toàn nhiệt1Trần Văn VangT4,9-10,H10824-25;28-3443
572104095318201522AĐA Nhà máy nhiệt điện1.5Phạm Duy VũT2,1-3,XP24-25;28-3631
573104095318201522BĐA Nhà máy nhiệt điện1.5Trần Thanh SơnT4,7-9,XP24-25;28-3622
574104095318201522CĐA Nhà máy nhiệt điện1.5Trần Thanh SơnT3,1-2,XP24-25;28-3630
575104096318201525AĐA Điều hòa không khí1.5Võ Chí ChínhT3,1-3,XP24-25;28-3617
576104099318201522Thực tập tốt nghiệp2Khoa Nhiệt42-4797
577104099318201525Thực tập tốt nghiệp2Khoa Nhiệt42-4733
578104101318201625Kỹ thuật XL phát thải2Phạm Duy VũT3,1-2,E20224-25;28-3844
579105000318201635ATN Vi xử lý & Vi điều khiển0.5Trần Anh TuấnT6,6-10,I20230-3118
580105000318201635BTN Vi xử lý & Vi điều khiển0.5Trần Anh TuấnT6,6-10,I20335-3617
581105002318201632AĐA VXL và VĐK2Nguyễn Quốc ĐịnhT5,7-8,XP24-25;28-3921
582105002318201632BĐA VXL và VĐK2Nguyễn Quốc ĐịnhT5,9-10,XP24-25;28-3921
583105002318201632CĐA VXL và VĐK2Nguyễn Quốc ĐịnhT7,3-4,XP24-25;28-3919
584105002318201635AĐA VXL và VĐK2Nguyễn Quốc ĐịnhT6,7-8,XP23-25;28-34;39-4117
585105002318201635BĐA VXL và VĐK2Nguyễn Quốc ĐịnhT6,9-10,XP23-25;28-34;39-4117
586105004318201529Cung cấp điện XNCN2Võ Quang SơnT6,7-9,H10424-25;28-3665
587105004318201530Cung cấp điện XNCN2Võ Quang SơnT7,1-3,H20424-25;28-3662
588105017318201727TT Nhận thức1Trần Anh Tuấn40-4070
589105017318201728TT Nhận thức1Nguyễn Thế Lực40-4070
590105017318201729TT Nhận thức1Nguyễn Thế Lực40-4050
591105017318201732TT Nhận thức1Trần Anh Tuấn40-4070
592105017318201733TT Nhận thức1Nguyễn Thế Lực40-4057
593105017318201734TT Nhận thức1Nguyễn Thế Lực39-3943
594105017318201736TT Nhận thức1Trần Anh Tuấn39-3930
595105017318201737TT Nhận thức1Nguyễn Thế Lực39-3932
596105018318201657AĐA Điện tử công suất2Giáp Quang HuyT4,9-10,XP24-25;28-4121
597105018318201657BĐA Điện tử công suất2Giáp Quang HuyT4,7-8,XP24-25;28-4124
598105020318201635Truyền động điện3Lê Tiến DũngT6,2-5,E40123-25;28-34;39-4134
599105021318201627AĐA mạng điện2Nguyễn Hữu HiếuT3,4-5,XP24-25;28-3929
600105021318201627BĐA mạng điện2Trần Vinh TịnhT4,1-2,XP24-25;28-3930
601105021318201628AĐA mạng điện2Trần Vinh TịnhT4,3-4,XP24-25;28-3930
602105021318201628BĐA mạng điện2Lưu Ngọc AnT5,1-2,XP24-25;28-3929
603105021318201634AĐA mạng điện2Dương Minh QuânT3,7-9,XP23-25;28-30;35-3919
604105021318201634BĐA mạng điện2Phan Đình ChungT5,7-9,XP23-25;28-30;35-3920
605105022318201627Ngắn mạch trong HTĐ2Nguyễn Hồng Việt PhươngT4,6-7,F20324-25;28-3952
606105022318201628Ngắn mạch trong HTĐ2Đoàn Ngọc Minh TúT3,1-2,H30124-25;28-3948
607105022318201634Ngắn mạch trong HTĐ2Nguyễn Hồng Việt PhươngT6,1-3,E20623-25;28-30;35-3939
608105022318201657Ngắn mạch trong HTĐ2Nguyễn Hồng Việt PhươngT2,9-10,B10824-25;28-4140
609105023318201627Mạng điện3Nguyễn Hữu HiếuT5,1-4,H30524-25;28-3966
610105023318201628Mạng điện3Trần Vinh TịnhT2,7-10,E10124-25;28-3952
611105023318201634Mạng điện3Dương Minh QuânT7,1-4,E20623-25;28-30;35-3939
612105023318201657Mạng điện3Dương Minh QuânT3,1-3,E10224-25;28-4134
613105034318201632AĐA điều khiển logic2Nguyễn Kim ÁnhT7,1-2,XP24-25;28-3923
614105034318201632BĐA điều khiển logic2Nguyễn Kim ÁnhT6,7-8,XP24-25;28-3923
615105034318201632CĐA điều khiển logic2Nguyễn Kim ÁnhT6,9-10,XP24-25;28-3924
616105040318201534Vận hành hệ thống điện3Hạ Đình TrúcT7,1-3,E30224-25;28-3641
617105041318201527Ổn định trong hệ thống điện2Hạ Đình TrúcT3,7-9,F20324-25;28-3654
618105041318201534Ổn định trong hệ thống điện2Hạ Đình TrúcT6,7-9,E30224-25;28-3641
619105048318201535MH hoá và mô phỏng HTĐK2Lê Tiến DũngT2,7-9,B20524-25;28-3633
620105050318201529Kỹ thuật chiếu sáng2Phan Văn HiềnT2,7-9,H20724-25;28-3650
621105050318201530Kỹ thuật chiếu sáng2Phan Văn HiềnT3,7-9,H20824-25;28-3643
622105054318201529Cảm biến2Võ Như TiếnT2,1-3,H10424-25;28-3649
623105054318201530Cảm biến2Võ Như TiếnT2,8-10,F20724-25;28-3662
624105054318201532Cảm biến2Nguyễn Hoàng MaiT3,7-9,F20724-25;28-3653
625105070318201527Thông tin và điều độ trong HTĐ2Phạm Văn KiênT2,3-5,H20124-25;28-3649
626105070318201534Thông tin và điều độ trong HTĐ2Phạm Văn KiênT5,7-9,E20824-25;28-3641
627105071318201527TK bảo vệ rơle2Lê Kim HùngT5,7-9,F20624-25;28-3660
628105071318201534TK bảo vệ rơle2Lê Kim HùngT4,3-5,E20724-25;28-3641
629105071318201557TK bảo vệ rơle2Phạm Văn KiênT3,1-3,H10323-25;28-30;34-3846
630105075318201532Điều khiển thuỷ khí2Trần Ngọc HảiT6,1-3,E20424-25;28-3659
631105076318201535Robot công nghiệp2Nguyễn Hoàng MaiT3,1-3,B20624-25;28-3633
632105092118201722ATN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT5,1-5,I10633-3432
633105092118201722BTN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT4,6-10,I10633-3432
634105092118201723ATN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT3,1-5,I10637-3834
635105092118201723BTN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT3,1-5,I10633-3434
636105092118201723CTN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT4,1-5,I10633-3432
637105092118201738ATN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT2,6-10,I10630-3132
638105092118201738BTN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT4,1-5,I10630-3132
639105092118201738CTN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT5,6-10,I10630-3131
640105092118201739ATN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT3,6-10,I10630-3132
641105092118201739BTN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT5,1-5,I10630-3132
642105092118201740ATN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT4,6-10,I10630-3132
643105092118201740BTN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT6,1-5,I10630-3132
644105092118201745ATN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT2,1-5,I10633-3432
645105092118201745BTN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT2,1-5,I10637-3832
646105092118201745CTN Kỹ thuật điện0.5Nguyễn Thế LựcT3,6-10,I10633-3432
647105092318201727Lý thuyết điều khiển tự động2Trần Thị Minh DungT4,8-10,E10224-25;28-3870
648105092318201728Lý thuyết điều khiển tự động2Trần Thị Minh DungT4,6-7,E10124-25;28-3874
649105092318201729Lý thuyết điều khiển tự động2Trần Thị Minh DungT3,8-10,F30624-25;28-3869
650105092318201732Lý thuyết điều khiển tự động2Trương Thị Bích ThanhT2,6-7,F30924-25;28-3862
651105092318201733Lý thuyết điều khiển tự động2Trương Thị Bích ThanhT2,8-10,F20824-25;28-3859
652105092318201734Lý thuyết điều khiển tự động2Trương Thị Bích ThanhT5,3-5,E40224-25;28-3843
653105093118201714Kỹ thuật điện2Nguyễn Thị Ái NhiT2,6-7,E30323-25;28-4056
654105093118201716Kỹ thuật điện2Võ Quang SơnT2,1-2,E20623-25;28-4050
655105093118201722Kỹ thuật điện2Nguyễn Thị Ái NhiT6,9-10,F30223-25;28-4075
656105093118201723Kỹ thuật điện2Lê Tấn DuyT6,7-8,F20723-25;28-4067
657105093118201738Kỹ thuật điện2Dương Ngọc ThọT5,1-2,F10623-25;28-4077
658105093118201739Kỹ thuật điện2Võ Quang SơnT4,9-10,E20123-25;28-4070
659105093118201740Kỹ thuật điện2Bùi Tấn LợiT5,1-2,F10323-25;28-4073
660105093118201745Kỹ thuật điện2Lê Tấn DuyT6,9-10,F30823-25;28-4058
661105093118201859Kỹ thuật điện2Dương Ngọc ThọT3,3-5,H20628-3865
662105093118201860Kỹ thuật điện2Võ Quang SơnT3,7-9,F40928-3861
663105093118201864Kỹ thuật điện2Nguyễn Thị Ái NhiT2,1-3,F20828-4060
664105098318201727ATN Lý thuyết mạch điện 20.5Trần Anh TuấnT3,6-10,I20230-3126
665105098318201727BTN Lý thuyết mạch điện 20.5Trần Anh TuấnT4,1-5,I20230-3126
666105098318201727CTN Lý thuyết mạch điện 20.5Trần Anh TuấnT2,1-5,I20230-3126
667105098318201728ATN Lý thuyết mạch điện 20.5Trần Anh TuấnT2,6-10,I20230-3120
668105098318201728BTN Lý thuyết mạch điện 20.5Trần Anh TuấnT3,1-5,I20230-3126
669105098318201728CTN Lý thuyết mạch điện 20.5Trần Anh TuấnT6,1-5,I20230-3126
670105098318201729ATN Lý thuyết mạch điện 20.5Trần Anh TuấnT2,1-5,I20233-3426
671105098318201729BTN Lý thuyết mạch điện 20.5Trần Anh TuấnT3,1-5,I20233-3426
672105098318201732ATN Lý thuyết mạch điện 20.5Trần Anh TuấnT4,6-10,I20233-3430
673105098318201732BTN Lý thuyết mạch điện 20.5Trần Anh TuấnT5,1-5,I20233-3430
674105098318201733ATN Lý thuyết mạch điện 20.5Trần Anh TuấnT6,1-5,I20235-3629
675105098318201733BTN Lý thuyết mạch điện 20.5Trần Anh TuấnT5,6-10,I20228-2928
676105098318201734ATN Lý thuyết mạch điện 20.5Trần Anh TuấnT6,6-10,I20233-3424
677105098318201734BTN Lý thuyết mạch điện 20.5Trần Anh TuấnT2,6-10,I20233-3420
678105098318201736TN Lý thuyết mạch điện 20.5Trần Anh TuấnT3,6-10,I20233-3430
679105098318201737TN Lý thuyết mạch điện 20.5Trần Anh TuấnT5,6-10,I20230-3132
680105098318201757ATN Lý thuyết mạch điện 20.5Trần Anh TuấnT5,6-10,I20237-3820
681105098318201757BTN Lý thuyết mạch điện 20.5Trần Anh TuấnT5,6-10,I20235-3617
682105099318201727ATN Máy điện 10.5Trần Anh TuấnT5,1-5,I20328-2927
683105099318201727BTN Máy điện 10.5Trần Anh TuấnT5,1-5,I20230-3127
684105099318201727CTN Máy điện 10.5Trần Anh TuấnT6,1-5,I20333-3427
685105099318201728ATN Máy điện 10.5Trần Anh TuấnT3,1-5,I20328-2925
686105099318201728BTN Máy điện 10.5Trần Anh TuấnT4,1-5,I20328-2927
687105099318201728CTN Máy điện 10.5Trần Anh TuấnT6,1-5,I20328-2927
688105099318201729ATN Máy điện 10.5Trần Anh TuấnT4,6-10,I20337-3826
689105099318201729CTN Máy điện 10.5Trần Anh TuấnT2,1-5,I20328-2926
690105099318201732ATN Máy điện 10.5Trần Anh TuấnT4,6-10,I20335-3618
691105099318201732BTN Máy điện 10.5Trần Anh TuấnT5,1-5,I20335-3620
692105099318201732CTN Máy điện 10.5Trần Anh TuấnT2,1-5,I20335-3622
693105099318201733ATN Máy điện 10.5Trần Anh TuấnT6,1-5,I20337-3827
694105099318201733BTN Máy điện 10.5Trần Anh TuấnT6,6-10,I20337-3827
695105099318201734ATN Máy điện 10.5Trần Anh TuấnT4,1-5,I20335-3620
696105099318201734BTN Máy điện 10.5Trần Anh TuấnT2,6-10,I20335-3623
697105099318201736TN Máy điện 10.5Trần Anh TuấnT3,1-5,I20335-3630
698105099318201737ATN Máy điện 10.5Trần Anh TuấnT4,1-5,I20337-3816
699105099318201737BTN Máy điện 10.5Trần Anh TuấnT2,6-10,I203C37-3816
700105099318201757ATN Máy điện 10.5Trần Anh TuấnT2,1-5,I20337-3824
701105099318201757BTN Máy điện 10.5Trần Anh TuấnT3,6-10,I20337-3819
702105106318201632ATN Truyền động điện0.5Nguyễn Quang TânT2,6-10,I30530-3131
703105106318201632BTN Truyền động điện0.5Nguyễn Quang TânT3,6-10,I30530-3130
704105106318201634ATN Truyền động điện0.5Nguyễn Quang TânT4,6-10,I30535-3620
705105106318201634BTN Truyền động điện0.5Nguyễn Quang TânT6,6-10,I30535-3620
706105106318201635ATN Truyền động điện0.5Nguyễn Quang TânT4,1-5,I30532-3319
707105106318201635BTN Truyền động điện0.5Nguyễn Quang TânT5,6-10,I30532-3317
708105113318201727ATN Mạch điện tử0.5Nguyễn Thế LựcT6,1-5,I30435-3630
709105113318201727BTN Mạch điện tử0.5Nguyễn Thế LựcT4,1-5,I30435-3630
710105113318201727CTN Mạch điện tử0.5Nguyễn Thế LựcT3,1-5,I30435-3630
711105113318201728ATN Mạch điện tử0.5Nguyễn Thế LựcT3,6-10,I30435-3630
712105113318201729ATN Mạch điện tử0.5Nguyễn Thế LựcT4,6-10,I30435-3629
713105113318201729BTN Mạch điện tử0.5Nguyễn Thế LựcT5,1-5,I30435-3630
714105113318201732ATN Mạch điện tử0.5Nguyễn Thế LựcT6,6-10,I30433-3430
715105113318201732BTN Mạch điện tử0.5Nguyễn Thế LựcT6,1-5,I30433-3431
716105113318201733ATN Mạch điện tử0.5Nguyễn Thế LựcT6,6-10,I30430-3130
717105113318201733BTN Mạch điện tử0.5Nguyễn Thế LựcT5,6-10,I30433-3428
718105113318201734ATN Mạch điện tử0.5Nguyễn Thế LựcT2,6-10,I30433-3423
719105113318201734BTN Mạch điện tử0.5Nguyễn Thế LựcT6,6-10,I30435-3620
720105113318201736TN Mạch điện tử0.5Nguyễn Thế LựcT2,1-5,I30435-3630
721105113318201737TN Mạch điện tử0.5Nguyễn Thế LựcT5,6-10,I30435-3632
722105114318201627ATN Mạng điện0.5Nguyễn Thế LựcT3,6-10,I10537-3825
723105114318201627BTN Mạng điện0.5Nguyễn Thế LựcT4,1-5,I10537-3825
724105114318201628ATN Mạng điện0.5Nguyễn Thế LựcT5,1-5,I10537-3825
725105114318201628BTN Mạng điện0.5Nguyễn Thế LựcT6,6-10,I10537-3825
726105114318201634ATN Mạng điện0.5Nguyễn Thế LựcT2,6-10,I10537-3820
727105114318201634BTN Mạng điện0.5Nguyễn Thế LựcT4,6-10,I10537-3820
728105114318201657BTN Mạng điện0.5Nguyễn Thế LựcT5,6-10,I10537-3825
729105117318201627ATN Thiết bị điện0.5Trần Anh TuấnT3,1-5,I20337-3825
730105117318201627BTN Thiết bị điện0.5Trần Anh TuấnT3,6-10,I20335-3625
731105117318201628ATN Thiết bị điện0.5Trần Anh TuấnT3,6-10,I20328-2925
732105117318201628BTN Thiết bị điện0.5Trần Anh TuấnT6,6-10,I20328-2923
733105118318201529Thiết bị bù2Lê Thành BắcT7,1-4,H10424-25;28-3646
734105118318201530Thiết bị bù2Lê Thành BắcT2,1-3,H10624-25;28-3643
735105123318201529Năng lượng sạch và tái tạo2Bùi Tấn LợiT4,1-3,H10424-25;28-3650
736105123318201530Năng lượng sạch và tái tạo2Bùi Tấn LợiT4,7-9,H10424-25;28-3640
737105128018201634ATN Thiết bị điện0.5Trần Anh TuấnT4,6-10,I20328-2919
738105128018201634BTN Thiết bị điện0.5Trần Anh TuấnT2,6-10,I20328-2920
739105129318201527Giải tích mạng điện2Nguyễn Hữu HiếuT3,1-3,H20424-25;28-3652
740105134318201827Nhập môn ngành1Trịnh Trung HIếuT4,4-5,E40128-4082
741105134318201828Nhập môn ngành1Phan Văn HiềnT4,1-2,F10728-4081
742105134318201829Nhập môn ngành1Lê Đình DươngT4,3-4,F10728-4028
743105134318201832Nhập môn ngành1Ngô Đình ThanhT4,1-2,F30828-4063
744105134318201833Nhập môn ngành1Ngô Đình ThanhT6,1-2,F30728-4075
745105135318201671Điện công trình2Phan Văn HiềnT4,6-7,E40123-25;28-3751
746105135318201672Điện công trình2Nguyễn Thị Ái NhiT3,6-7,E40223-25;28-3750
747105137318201727Lý thuyết mạch điện 22Phan Văn HiềnT5,6-7,F20724-25;28-3869
748105137318201728Lý thuyết mạch điện 22Phan Văn HiềnT4,8-10,E10124-25;28-3870
749105137318201729Lý thuyết mạch điện 22Hoàng DũngT2,8-10,F10324-25;28-3872
750105137318201732Lý thuyết mạch điện 22Phan Văn HiềnT5,8-10,F20824-25;28-3861
751105137318201733Lý thuyết mạch điện 22Hoàng DũngT2,6-7,F20824-25;28-3870
752105137318201734Lý thuyết mạch điện 22Phan Văn HiềnT3,3-5,E20524-25;28-3843
753105137318201736Lý thuyết mạch điện 22Nguyễn Thị Ái NhiT2,8-10,E20724-25;28-3630
754105137318201737Lý thuyết mạch điện 22Phan Văn HiềnT6,6-7,E20824-25;28-3832
755105137318201757Lý thuyết mạch điện 22Phan Văn HiềnT3,1-2,E20323-25;28-4048
756105138318201727Máy điện 12Trần Văn ChínhT5,8-10,F20724-25;28-3839
757105138318201728Máy điện 12Võ Quang SơnT2,3-5,E10124-25;28-3686
758105138318201729Máy điện 12Bùi Tấn LợiT2,6-7,F10324-25;28-3878
759105138318201732Máy điện 12Trần Văn ChínhT5,6-7,F20824-25;28-3867
760105138318201733Máy điện 12Võ Quang SơnT5,3-5,E10324-25;28-3884
761105138318201734Máy điện 12Võ Quang SơnT5,1-2,E40224-25;28-3843
762105138318201736Máy điện 12Phan Văn HiềnT6,8-10,E20724-25;28-3830
763105138318201737Máy điện 12Võ Quang SơnT4,6-7,E20824-25;28-3832
764105138318201757Máy điện 12Bùi Tấn LợiT2,9-10,F10723-25;28-4076
765105140218201727Phương pháp tính3Trần Văn ChínhT6,7-10,F10624-25;28-3825
766105140218201728Phương pháp tính3Nguyễn Bình NamT7,1-4,F30224-25;28-3870
767105140218201729Phương pháp tính3Trần Văn ChínhT7,1-4,F10624-25;28-3851
768105140218201732Phương pháp tính3Nguyễn Bình NamT3,7-10,F30824-25;28-3860
769105140218201733Phương pháp tính3Trần Văn ChínhT4,7-10,F10624-25;28-3849
770105141318201535Thiết bị điện2Nguyễn Văn TấnT3,7-9,E20524-25;28-3634
771105141318201627Thiết bị điện2Võ Như TiếnT4,8-10,F20324-25;28-3938
772105141318201628Thiết bị điện2Nguyễn Văn TấnT3,3-5,H30124-25;28-3946
773105141318201634Thiết bị điện2Võ Như TiếnT4,1-3,H10223-25;28-30;35-3940
774105142318201627Truyền động điện2Giáp Quang HuyT6,1-2,H10724-25;28-3958
775105142318201628Truyền động điện2Giáp Quang HuyT6,3-5,H40224-25;28-3956
776105142318201634Truyền động điện2Lê Tiến DũngT5,2-4,E20623-25;28-30;35-3939
777105142318201657Truyền động điện2Giáp Quang HuyT3,4-5,E10224-25;28-4150
778105151318201527Thực tập tốt nghiệp (HTĐ)2Khoa Điện42-4756
779105152318201529Thực tập tốt nghiệp (ĐCN)2Khoa Điện42-4787
780105152318201530Thực tập tốt nghiệp (ĐCN)2Khoa Điện42-478
781105153318201532Thực tập tốt nghiệp (TĐH)2Khoa Điện42-4760
782105154318201527Vận hành hệ thống điện2Ngô Văn DưỡngT5,1-3,F20324-25;28-3660
783105157218201532Kỹ thuật robot2Nguyễn Hoàng MaiT6,7-9,H20324-25;28-3662
784105157318201732Mạch điện tử2Nguyễn Lê HòaT7,1-3,F10224-25;28-3668
785105157318201733Mạch điện tử2Lê Quốc HuyT3,6-7,F30724-25;28-3864
786105157318201736Mạch điện tử2Nguyễn Hoàng MaiT5,1-3,E301A24-25;28-3630
787105157318201737Mạch điện tử2Nguyễn Hoàng MaiT4,8-10,E20824-25;28-3832
788105158318201732BĐA Mạch điện tử2Nguyễn Hoàng MaiT3,4-5,XP24-25;28-3824
789105158318201732CĐA Mạch điện tử2Nguyễn Hoàng MaiT6,4-5,XP24-25;28-3825
790105158318201733AĐA Mạch điện tử2Nguyễn Hoàng MaiT7,7-8,XP24-25;28-3825
791105158318201733BĐA Mạch điện tử2Nguyễn Hoàng MaiT7,9-10,XP24-25;28-3822
792105158318201733CĐA Mạch điện tử2Nguyễn Hoàng MaiT4,4-5,XP24-25;28-3824
793105158318201736AĐA Mạch điện tử2Nguyễn Lê HòaT4,1-2,XP24-25;28-3815
794105158318201736BĐA Mạch điện tử2Nguyễn Lê HòaT4,3-4,XP24-25;28-3815
795105158318201737AĐA Mạch điện tử2Lê Quốc HuyT5,1-2,XP24-25;28-3816
796105158318201737BĐA Mạch điện tử2Lê Quốc HuyT5,3-4,XP24-25;28-3816
797105159318201632Vi xử lý & vi điều khiển3Nguyễn Quốc ĐịnhT4,1-4,H40224-25;28-3969
798105159318201635Vi xử lý & vi điều khiển3Nguyễn Quốc ĐịnhT2,1-4,E20723-25;28-34;39-4135
799105160318201632Tổng hợp hệ tuyến tính & ĐK số3Trần Thị Minh DungT6,1-4,E20124-25;28-3948
800105162018201532Hệ thống thời gian thực2Ngô Đình ThanhT4,7-9,F20724-25;28-3659
801105163018201532Điều khiển hệ phi tuyến2Nguyễn Anh DuyT5,7-9,H10424-25;28-3664
802105165018201632Điều khiển logic2Nguyễn Kim ÁnhT3,1-2,E20424-25;28-3966
803105168018201727Mạch điện tử tương tự và số3Nguyễn Lê HòaT2,7-10,E10424-25;28-3864
804105168018201728Mạch điện tử tương tự và số3Lê Quốc HuyT6,7-10,F30924-25;28-3870
805105168018201729Mạch điện tử tương tự và số3Lê Quốc HuyT5,7-10,F30624-25;28-3873
806105168018201734Mạch điện tử tương tự và số3Nguyễn Hoàng MaiT2,1-4,E30224-25;28-3844
807105191018201535CS Hệ thống ĐK quá trình2Trương Thị Bích ThanhT4,7-9,E20524-25;28-3633
808105192018201535HT Thông tin đo lường2Nguyễn Hoàng MaiT6,1-3,E301A24-25;28-3633
809105220018201714ATN Kỹ thuật điện1Nguyễn Thế LựcT2,1-5,I10630-3128
810105220018201714BTN Kỹ thuật điện1Nguyễn Thế LựcT3,1-5,I10630-3128
811105226318201534Smart Grid2Dương Minh QuânT2,1-3,E11224-25;28-3641
812105228318201534Thực tập tốt nghiệp (CLC)2Khoa Điện42-470
813105228318201535Thực tập tốt nghiệp (CLC)2Khoa Điện42-470
814105232318201635Hệ thống điều khiển số3Nguyễn Lê HòaT3,7-10,E30223-25;28-34;39-4134
815105233318201535Tổng hợp HT tuyến tính2Trần Thị Minh DungT6,7-9,E20524-25;28-3633
816106001318201741Cấu kiện điện tử3Phan Trần Đăng KhoaT6,7-9,E110A23-25;28-4031
817106001318201742Cấu kiện điện tử3Phan Trần Đăng KhoaT4,3-5,E11223-25;28-4029
818106003318201741TN Cấu kiện điện tử1Vũ Vân ThanhT3,1-5,C12028-3130
819106003318201742TN Cấu kiện điện tử1Vũ Vân ThanhT2,6-10,C12035-3828
820106004318201738Lý thuyết mạch điện tử 23Tăng Tấn ChiếnT2,1-3,E10223-25;28-4061
821106004318201739Lý thuyết mạch điện tử 23Tăng Tấn ChiếnT6,7-9,E10323-25;28-4070
822106004318201740Lý thuyết mạch điện tử 23Tăng Tấn ChiếnT5,3-5,F10323-25;28-4069
823106011318201738ATN LT Mạch điện tử1Phan Trần Đăng KhoaT2,6-10,C20937-4055
824106011318201738BTN LT Mạch điện tử1Phan Trần Đăng KhoaT4,1-5,C20937-4056
825106011318201739TN LT Mạch điện tử1Phan Trần Đăng KhoaT5,1-5,C20937-4055
826106011318201740TN LT Mạch điện tử1Phan Trần Đăng KhoaT4,6-10,C20928-3154
827106011318201741TN LT Mạch điện tử1Phan Trần Đăng KhoaT4,6-10,C20937-4028
828106011318201742TN LT Mạch điện tử1Phan Trần Đăng KhoaT3,1-5,C20933-3629
829106012318201640XL Tín hiệu số3Trần Thị Minh HạnhT4,8-10,E20223-25;28-4046
830106012318201641XL Tín hiệu số3Hồ Phước TiếnT6,7-9,E110B23-25;28-4025
831106012318201642XL Tín hiệu số3Hồ Phước TiếnT2,7-9,E301B23-25;28-4027
832106013318201639Kỹ thuật xung2Nguyễn Văn PhòngT3,9-10,H10723-25;28-4051
833106016218201557Kỹ thuật vi xử lý3Hồ Viết ViệtT4,4-5,H106; T7,1-3,H10523-25;28-30;34-3841
834106022318201640Cấu trúc dữ liệu2Ngô Minh TríT4,6-7,E20223-25;28-4044
835106023318201641Thông tin số3Bùi Thị Minh TúT2,6-8,E110B23-25;28-4025
836106023318201642Thông tin số3Bùi Thị Minh TúT3,6-8,E110B23-25;28-4027
837106028318201639TN Kỹ thuật xung1Vũ Vân ThanhT4,1-5,C12028-3127
838106036318201540AĐA vi xử lý và máy tính2Khoa Điện tử - VTT2,1-3,XP23-25;28-3520
839106036318201540BĐA vi xử lý và máy tính2Khoa Điện tử - VTT4,7-9,XP23-25;28-3522
840106036318201540CĐA vi xử lý và máy tính2Khoa Điện tử - VTT5,7-9,XP23-25;28-3525
841106044318201641TN Xử lý tín hiệu số1Thái Văn TiếnT6,1-5,C20928-3125
842106044318201642TN Xử lý tín hiệu số1Thái Văn TiếnT5,1-5,C20928-3127
843106048318201605Điện tử công nghiệp2Nguyễn Duy Nhật ViễnT7,1-3,F30724-25;28-3656
844106048318201606Điện tử công nghiệp2Nguyễn Duy Nhật ViễnT3,6-8,H30824-25;28-3659
845106049318201538Điện tử y sinh2Nguyễn Văn PhòngT6,7-9,H10623-25;28-3556
846106049318201540Điện tử y sinh2Nguyễn Văn PhòngT5,1-3,H10623-25;28-3554
847106051318201538Chuyên đề (KTDT)2Huỳnh Việt ThắngT5,2-4,F20723-25;28-3547
848106055318201539Thông tin sợi quang2Nguyễn Tấn HưngT6,1-3,F20823-25;28-3556
849106056318201539Kỹ thuật chuyển mạch2Nguyễn Duy Nhật ViễnT4,1-3,F20823-25;28-3547
850106057318201539Thông tin vi ba vệ tinh2Nguyễn Văn TuấnT2,7-9,H10323-25;28-3539
851106066318201540Chuyên đề (KTMT)2Trần Thị Minh HạnhT2,7-9,F20923-25;28-3568
852106074218201738Kỹ thuật mạch điện tử 13Nguyễn Văn TuấnT4,7-9,F30923-25;28-4057
853106074218201739Kỹ thuật mạch điện tử 13Nguyễn Văn TuấnT6,1-3,F30623-25;28-4072
854106074218201740Kỹ thuật mạch điện tử 13Nguyễn Văn TuấnT7,1-3,F10123-25;28-4070
855106074218201757Kỹ thuật mạch điện tử 13Nguyễn Văn TuấnT6,6-8,B10823-25;28-4045
856106076318201538Thông tin di động2Nguyễn Lê HùngT3,1-3,F20723-25;28-3550
857106076318201540Thông tin di động2Nguyễn Lê HùngT4,1-3,F20323-25;28-3561
858106080318201539Chuyên đề (KTVT)2Nguyễn Tấn HưngT3,7-9,F20823-25;28-3548
859106085218201639AĐA KT mạch điện tử2Khoa Điện tử - VTT3,1-2,XP23-25;28-4016
860106085218201639BĐA KT mạch điện tử2Khoa Điện tử - VTT3,3-4,XP23-25;28-4016
861106089318201640AĐA kỹ thuật mạch điện tử2Khoa Điện tử - VTT6,1-2,XP23-25;28-4018
862106089318201640BĐA kỹ thuật mạch điện tử2Khoa Điện tử - VTT6,3-4,XP23-25;28-4019
863106104318201639TN Đo lường điện tử1Vũ Vân ThanhT2,1-5,C12028-3113
864106106218201710KT điện tử2Lê XứngT5,6-7,F10724-25;28-3880
865106106218201711KT điện tử2Lê XứngT5,8-10,F20924-25;28-3876
866106106218201712KT điện tử2Lê XứngT4,3-5,E10324-25;28-3672
867106106218201716KT điện tử2Phan Trần Đăng KhoaT4,1-2,E40323-25;28-4050
868106106218201717KT điện tử2Lê XứngT6,9-10,F30623-25;28-4078
869106106218201718KT điện tử2Lê XứngT6,7-8,F20623-25;28-4083
870106106218201720KT điện tử2Lê XứngT4,1-2,E20323-25;28-4066
871106106218201779KT điện tử2Phan Trần Đăng KhoaT3,6-7,E40123-25;28-3771
872106106218201781KT điện tử2Nguyễn Duy Nhật ViễnT2,7-9,B30123-25;28-3581
873106106218201801KT điện tử2Nguyễn Duy Nhật ViễnT5,8-10,F10228-4048
874106106218201802KT điện tử2Nguyễn Duy Nhật ViễnT5,6-7,F10328-4077
875106106218201804KT điện tử2Nguyễn Duy Nhật ViễnT6,6-7,F10228-4074
876106106218201805KT điện tử2Lê XứngT3,7-9,F30928-4074
877106117018201738Toán chuyên ngành3Nguyễn Văn CườngT3,7-9,E40323-25;28-4065
878106117018201739Toán chuyên ngành3Nguyễn Văn CườngT5,7-9,F30923-25;28-4070
879106117018201740Toán chuyên ngành3Nguyễn Văn CườngT2,7-9,E10323-25;28-4064
880106117018201757Toán chuyên ngành3Ngô Minh TríT4,8-10,E10323-25;28-4070
881106121018201639Phương pháp tính3Phạm Công ThắngT7,1-3,F30823-25;28-4052
882106121018201640Phương pháp tính3Đỗ Thị Tuyết HoaT5,7-9,H10223-25;28-4050
883106123018201639Tổ chức máy tính3Hồ Viết ViệtT5,1-3,B10823-25;28-4044
884106123018201640Tổ chức máy tính3Hồ Viết ViệtT4,1-3,H10323-25;28-4046
885106124018201638Điện tử thông tin2Nguyễn Văn TuấnT6,9-10,B20523-25;28-4044
886106125018201638Lý thuyết thông tin2Bùi Thị Minh TúT4,6-7,H30823-25;28-4023
887106126018201639Thông tin số2Hoàng Lê Uyên ThụcT3,7-8,H10723-25;28-4037
888106126018201640Thông tin số2Hoàng Lê Uyên ThụcT2,3-4,B20623-25;28-4043
889106128018201639Đo lường điện tử2Dư Quang BìnhT2,9-10,A14423-25;28-4049
890106133018201638Kỹ thuật siêu cao tần2Nguyễn Văn CườngT6,7-8,B20523-25;28-4032
891106137018201538Xử lý ảnh2Hồ Phước TiếnT6,1-3,F20723-25;28-3559
892106137018201540Xử lý ảnh2Hồ Phước TiếnT7,1-3,F20923-25;28-3560
893106139018201539Thực tập tốt nghiệp (VT)2Khoa Điện tử - VT42-4758
894106140018201538Thực tập tốt nghiệp (DT)2Khoa Điện tử - VT42-4746
895106141018201540Thực tập tốt nghiệp (MT)2Khoa Điện tử - VT42-4784
896106142018201539AĐA CN Viễn thông2Khoa Điện tử - VTT5,7-9,XP23-25;28-3520
897106142018201539BĐA CN Viễn thông2Khoa Điện tử - VTT6,7-9,XP23-25;28-354
898106142018201539CĐA CN Viễn thông2Khoa Điện tử - VTT4,7-9,XP23-25;28-3520
899106143018201538AĐA CN Điện tử2Khoa Điện tử - VTT2,7-9,XP23-25;28-359
900106143018201538BĐA CN Điện tử2Khoa Điện tử - VTT3,7-9,XP23-25;28-3520
901106143018201538CĐA CN Điện tử2Khoa Điện tử - VTT4,7-9,XP23-25;28-3520
902106146318201557ATN KT Vi xử lý1Trần Văn LícT6,6-10,C20933-3624
903106146318201557BTN KT Vi xử lý1Trần Văn LícT6,6-10,C20928-3124
904106157018201638TN Kỹ thuật siêu cao tần1Mạc Như MinhT6,1-5,C20933-3630
905106159018201539XL Tín hiệu ngẫu nhiên2Nguyễn Văn CườngT7,1-3,F20823-25;28-3559
906106164018201538Thiết kế hệ thống nhúng2Hồ Viết ViệtT2,1-3,F20723-25;28-3555
907106164018201540Thiết kế hệ thống nhúng2Hồ Viết ViệtT3,1-3,F20923-25;28-3560
908106191318201641TN thông tin số1Mạc Như MinhT4,1-5,C20933-3625
909106191318201642TN thông tin số1Mạc Như MinhT5,1-5,C20933-3630
910106195318201741LT Mạch điện tử4Trần Thị Minh HạnhT5,7-10,B20523-25;28-4028
911106195318201742LT Mạch điện tử4Trần Thị Minh HạnhT6,1-4,A13623-25;28-4027
912106196018201741Cấu trúc dữ liệu3Ngô Minh TríT7,3-5,E40423-25;28-4028
913106196018201742Cấu trúc dữ liệu3Ngô Minh TríT7,7-9,F40423-25;28-4027
914106198018201641KT Cao tần3Nguyễn Văn CườngT3,1-3,A13623-25;28-4025
915106198018201642KT Cao tần3Nguyễn Văn CườngT4,7-9,B20423-25;28-4027
916106198318201641Vi xử lý3Huỳnh Việt ThắngT4,7-9,E110B23-25;28-4025
917106198318201642Vi xử lý3Huỳnh Việt ThắngT6,7-9,B20423-25;28-4027
918106199018201641TN vi xử lý1Trần Văn LícT2,1-5,C20937-4025
919106199018201642TN vi xử lý1Trần Văn LícT6,1-5,C20937-4027
920106199318201641AĐồ án 11Khoa Điện tử - VTT3,7-8,XP23-25;28-4012
921106199318201641BĐồ án 11Khoa Điện tử - VTT3,9-10,XP23-25;28-4013
922106199318201642AĐồ án 11Khoa Điện tử - VTT5,7-8,XP23-25;28-4013
923106199318201642BĐồ án 11Khoa Điện tử - VTT5,9-10,XP23-25;28-4014
924106200018201641TN kỹ thuật cao tần1Mạc Như MinhT5,7-10,C20928-3125
925106200018201642TN kỹ thuật cao tần1Mạc Như MinhT2,1-5,C20928-3127
926106208018201841Kỹ năng mềm 11Nguyễn Tấn HưngT6,7-9,E40328-3246
927106209018201841Vật lý điện từ3Phan Trần Đăng KhoaT5,1-3,B20724-25;28-4146
928106209318201841TN Vật lý điện từ 1Phan Trần Đăng KhoaT3,1-5,C20937-4046
929107001318201650Tinh thể học2Phạm Cẩm NamT5,7-9,B30523-25;28-3524
930107003318201653Kỹ thuật xúc tác2Nguyễn Thị Diệu HằngT3,3-5,E110A23-25;28-3734
931107004318201645CS thiết kế nhà máy2Trần Thế TruyềnT2,1-3,H40123-25;28-3559
932107024318201645ATN Quá trình & TB CN hoá học1Nguyễn Kim SơnT3,6-10,D11232-3525
933107024318201645BTN Quá trình & TB CN hoá học1Nguyễn Kim SơnT5,6-10,D11232-3522
934107024318201645CTN Quá trình & TB CN hoá học1Nguyễn Kim SơnT4,1-5,D11232-3524
935107024318201647TN Quá trình & TB CN hoá học1Nguyễn Kim SơnT6,6-10,D112; T7,1-5,D11238-3913
936107024318201650TN Quá trình & TB CN hoá học1Nguyễn Kim SơnT2,1-5,D11232-3520
937107024318201651ATN Quá trình & TB CN hoá học1Nguyễn Kim SơnT5,1-5,D11232-3529
938107024318201653ATN Quá trình & TB CN hoá học1Nguyễn Kim SơnT6,6-10,D11223-25;28-2817
939107024318201653BTN Quá trình & TB CN hoá học1Nguyễn Kim SơnT4,6-10,D11232-3517
940107025318201653AĐA quá trình và thiết bị2Lê Ngọc TrungT5,7-9,XP23-25;28-3717
941107025318201653BĐA quá trình và thiết bị2Lê Ngọc TrungT7,1-3,XP23-25;28-3717
942107039318201650Hóa lý silicat 13Nguyễn Văn DũngT4,1-4,B20223-25;28-3724
943107040318201650Hóa lý silicat 23Phạm Cẩm NamT6,1-4,B20223-25;28-3724
944107044318201550TN Công nghệ sản xuất gốm sứ1Võ Thị Thu HiềnT6,1-5,D11132-3524
945107047318201550Vật liệu chịu lửa3Nguyễn Văn DũngT3,7-9,A136; T7,3-4,B20223-25;28-3524
946107048318201650Thiết bị nhiệt 13Nguyễn DânT3,1-4,A14223-25;28-3723
947107059318201552ATN Công nghệ hoá dầu1Nguyễn Thị Diệu HằngT2,1-5,D124; T3,1-5,D124; T4,1-5,D124; T5,1-5,D124; T6,1-5,D124; T7,1-5,D12436-3640
948107059318201552BTN Công nghệ hoá dầu1Nguyễn Thị Diệu HằngT2,6-10,D124; T3,6-10,D124; T4,6-10,D124; T5,6-10,D124; T6,6-10,D124; T7,6-10,D12436-3628
949107063318201552Dầu nhờn, mỡ, phụ gia2Nguyễn Thị Diệu HằngT4,8-10,F30323-25;28-3565
950107067318201653Sản phẩm dầu mỏ TP2Trương Hữu TrìT6,1-2,E110A23-25;28-3734
951107068318201651Hóa học cao phân tử2Đoàn Thị Thu LoanT3,1-2,B10423-25;28-3742
952107071318201651Kỹ thuật sản xuất nhựa3Phan Thế AnhT6,1-4,H10223-25;28-3740
953107072318201651ATN Kỹ thuật sản xuất nhựa1Nguyễn Kim SơnT3,6-10,D20729-30;36-3724
954107072318201651BTN Kỹ thuật sản xuất nhựa1Nguyễn Kim SơnT6,6-10,D20729-30;36-3721
955107074318201651Kỹ thuật gia công cao su3Phan Thị Thúy HằngT5,7-10,B20123-25;28-3741
956107078318201551Phân tích polime2Đoàn Thị Thu LoanT6,7-9,B20223-25;28-3531
957107080318201551ATN Công nghệ sơn, vecni0.5Nguyễn Kim SơnT2,1-5,D20728-2916
958107080318201551BTN Công nghệ sơn, vecni0.5Nguyễn Kim SơnT3,1-5,D20728-2915
959107104318201648Hóa sinh 22Bùi Xuân ĐôngT2,3-5,H20623-25;28-35;38-3946
960107105318201648ATN Hoá sinh 21Phạm Thị Kim ThảoT2,6-10,A12432-3521
961107105318201648BTN Hoá sinh 21Phạm Thị Kim ThảoT3,1-5,A12432-3525
962107111318201550Chuyên đề bêtông2Nguyễn DânT5,3-5,H10423-25;28-3524
963107112318201645Hóa học thực phẩm2Đặng Minh NhậtT7,4-5,E40323-25;28-35;38-3964
964107112318201647Hóa học thực phẩm2Đặng Minh NhậtT7,1-3,E40323-25;28-35;38-3913
965107119318201545Bảo quản thực phẩm2Nguyễn Thị Trúc LoanT7,1-3,H20723-25;28-3558
966107119318201546Bảo quản thực phẩm2Nguyễn Thị Trúc LoanT3,1-3,H20823-25;28-3557
967107120318201545Kỹ thuật sấy và lạnh2Đặng Minh NhậtT7,7-9,F20623-25;28-3559
968107120318201546Kỹ thuật sấy và lạnh2Đặng Minh NhậtCN,7-9,F10323-25;28-3558
969107125318201545CN lên men3Ngô Thị Minh PhươngT2,1-2,H207; T5,1-3,H20723-25;28-3564
970107125318201546CN lên men3Ngô Thị Minh PhươngT3,6-7,H302; T7,1-3,H20823-25;28-3561
971107127318201545CNCB sữa và sản phẩm từ sữa2Mạc Thị Hà ThanhT2,3-5,H20723-25;28-3560
972107127318201546CNCB sữa và sản phẩm từ sữa2Mạc Thị Hà ThanhT3,8-10,H30223-25;28-3557
973107128318201545ATN CN chế biến sữa & SP từ sữa0.5Nguyễn Thị Minh NguyệtT3,1-5,D10623-2420
974107128318201545BTN CN chế biến sữa & SP từ sữa0.5Nguyễn Thị Minh NguyệtT6,6-10,D10623-2420
975107128318201545CTN CN chế biến sữa & SP từ sữa0.5Nguyễn Thị Minh NguyệtT2,6-10,D10623-2411
976107128318201546ATN CN chế biến sữa & SP từ sữa0.5Nguyễn Thị Minh NguyệtT2,1-5,D10623-2420
977107128318201546BTN CN chế biến sữa & SP từ sữa0.5Nguyễn Thị Minh NguyệtT6,1-5,D10623-2420
978107128318201546CTN CN chế biến sữa & SP từ sữa0.5Nguyễn Thị Minh NguyệtT4,1-5,D10623-2420
979107133318201545CNCB đường - bánh kẹo2Trương Thị Minh HạnhT4,7-9,H10523-25;28-3559
980107133318201546CNCB đường - bánh kẹo2Trương Thị Minh HạnhT5,7-9,H10623-25;28-3557
981107134318201545ATN CN chế biến đường- bánh kẹo0.5Huỳnh ĐứcT2,6-10,D10325-25;28-2824
982107134318201545BTN CN chế biến đường- bánh kẹo0.5Huỳnh ĐứcT3,1-5,D10325-25;28-2819
983107134318201545CTN CN chế biến đường- bánh kẹo0.5Huỳnh ĐứcT6,6-10,D10325-25;28-2824
984107134318201546ATN CN chế biến đường- bánh kẹo0.5Huỳnh ĐứcT4,1-5,D10325-25;28-2824
985107134318201546BTN CN chế biến đường- bánh kẹo0.5Huỳnh ĐứcT5,1-5,D10325-25;28-2824
986107144318201548ATN Công nghệ Enzym1Võ Công TuấnT3,6-10,A12428-3126
987107144318201548BTN Công nghệ Enzym1Võ Công TuấnT5,1-5,A12428-3124
988107148318201548CN dược phẩm2Trương Thị Minh HạnhT6,7-9,H10823-25;28-3546
989107149318201548CN sinh học BVMT3Đoàn Thị Hoài NamT5,7-9,H302; T6,1-2,H20823-25;28-3546
990107150318201548ATN Sinh học bảo vệ môi trường1Võ Công TuấnT3,6-10,A124; T5,1-5,A12424-2517
991107150318201548BTN Sinh học bảo vệ môi trường1Võ Công TuấnT7,6-10,A12428-3125
992107151318201548Sinh học thực phẩm2Trương Thị Minh HạnhT4,1-3,E40423-25;28-3538
993107155318201548Nấm và vi nấm2Lê Lý Thùy TrâmT2,7-9,H30123-25;28-3523
994107156318201548Sinh hoá miễn dịch2Đoàn Thị Hoài NamT4,7-9,H20723-25;28-3550
995107158318201645Phân tích thực phẩm3Đặng Minh NhậtCN,1-4,F10323-25;28-35;38-3974
996107174318201550AĐA công nghệ 2 (Silicat)2Nguyễn Văn DũngT7,7-9,XP23-25;28-358
997107174318201550BĐA công nghệ 2 (Silicat)2Nguyễn DânT2,1-3,XP23-25;28-358
998107174318201550CĐA công nghệ 2 (Silicat)2Phạm Cẩm NamT4,1-3,XP23-25;28-358
999107177318201551AĐA công nghệ 2 (Polime)2Đoàn Thị Thu LoanT4,3-5,XP23-25;28-358
1000107177318201551BĐA công nghệ 2 (Polime)2Dương Thế HyT3,3-5,XP23-25;28-355
1001107177318201551CĐA công nghệ 2 (Polime)2Phan Thị Thúy HằngT2,1-3,XP23-25;28-355
1002107177318201551DĐA công nghệ 2 (Polime)2Phan Thế AnhT5,3-5,XP23-25;28-357
1003107177318201551EĐA công nghệ 2 (Polime)2Phạm Ngọc TùngT5,1-2,XP23-25;28-356
1004107180318201552AĐA Công nghệ 2 (H5)2Khoa HóaT2,1-3,XP23-25;28-3520
1005107180318201552BĐA Công nghệ 2 (H5)2Khoa HóaT6,1-3,XP23-25;28-3521
1006107180318201552CĐA Công nghệ 2 (H5)2Khoa HóaT3,1-3,XP23-25;28-3524
1007107198218201745ATN Hoá lý1Huỳnh Thị Thanh ThắngT2,1-5,D10935-3825
1008107198218201745BTN Hoá lý1Huỳnh Thị Thanh ThắngT3,6-10,D10934-3727
1009107198218201746TN Hoá lý1Huỳnh Thị Thanh ThắngT4,1-5,D10935-3830
1010107198218201747TN Hoá lý1Huỳnh Thị Thanh ThắngT4,6-10,D10934-3726
1011107198218201748ATN Hoá lý1Huỳnh Thị Thanh ThắngT5,1-5,D10934-3726
1012107198218201748BTN Hoá lý1Huỳnh Thị Thanh ThắngT5,6-10,D10934-3726
1013107198218201748CTN Hoá lý1Huỳnh Thị Thanh ThắngT6,1-5,D10934-3726
1014107198218201750ATN Hoá lý1Huỳnh Thị Thanh ThắngT3,1-5,D10934-3726
1015107198218201750BTN Hoá lý1Huỳnh Thị Thanh ThắngT6,6-10,D10934-3726
1016107198218201751ATN Hoá lý1Huỳnh Thị Thanh ThắngT2,6-10,D10934-3720
1017107198218201751BTN Hoá lý1Huỳnh Thị Thanh ThắngT2,1-5,D109; T4,1-5,D10931-31;34-3421
1018107203318201645ATN Hoá học thực phẩm0.5Trần Thị Ánh TuyếtT4,1-5,D10532-3323
1019107203318201645BTN Hoá học thực phẩm0.5Trần Thị Ánh TuyếtT5,1-5,D10532-3323
1020107203318201645CTN Hoá học thực phẩm0.5Trần Thị Ánh TuyếtT7,6-10,D10532-3319
1021107203318201647TN Hoá học thực phẩm0.5Trần Thị Ánh TuyếtT5,6-10,D10532-3313
1022107206318201645Vi sinh thực phẩm2Lê Lý Thùy TrâmT3,3-5,E10123-25;28-35;38-3965
1023107206318201647Vi sinh thực phẩm2Lê Lý Thùy TrâmT3,1-2,E40423-25;28-35;38-3913
1024107217318201550TN CNSX Vật liệu chịu lửa1Võ Thị Thu HiềnT5,6-10,D11132-3524
1025107220318201550TN Chuyên đề bêtông1Võ Thị Thu HiềnT2,1-5,D11132-3527
1026107221318201653Nhiệt động học ƯD2Nguyễn Thị Thanh XuânT4,1-3,E110A23-25;28-3542
1027107222318201651Kỹ thuật SX xenlulo và giấy2Phạm Ngọc TùngT4,3-5,B10423-25;28-3741
1028107225318201551Phụ gia trong CN polime2Lê Minh ĐứcT5,7-9,A13623-25;28-3530
1029107227318201551Vật liệu nano trong CN polime2Lê Minh ĐứcT7,1-3,H10223-25;28-3531
1030107233318201551Khống chế và ĐK quá trình2Nguyễn Đình LâmT2,8-10,F30123-25;28-3532
1031107233318201552Khống chế và ĐK quá trình2Nguyễn Đình LâmT7,1-3,F30323-25;28-3565
1032107252318201648AĐA Công nghệ 12Khoa HóaT6,1-2,XP23-25;28-35;38-3922
1033107252318201648BĐA Công nghệ 12Khoa HóaT6,3-4,XP23-25;28-35;38-3923
1034107253318201548AĐA Công nghệ 22Khoa HóaT3,7-9,XP23-25;28-3517
1035107253318201548BĐA Công nghệ 22Khoa HóaT5,1-3,XP23-25;28-3516
1036107253318201548CĐA Công nghệ 22Khoa HóaT7,7-9,XP23-25;28-3517
1037107256318201748Hóa hữu cơ3Đào Hùng CườngT6,7-9,F10824-25;28-4162
1038107256318201750Hóa hữu cơ3Đào Hùng CườngT2,7-10,H10724-25;28-3848
1039107256318201751Hóa hữu cơ3Đào Hùng CườngT4,7-10,H10324-25;28-3847
1040107256318201844Hóa hữu cơ3Đào Hùng CườngT3,7-10,F10628-4063
1041107256318201845Hóa hữu cơ3Đào Hùng CườngT6,1-4,F10228-4060
1042107256318201852Hóa hữu cơ3Đoàn Thị Thu LoanT2,7-9,B20424-25;28-4125
1043107258218201848Nhập môn ngành CNSH2Lê Lý Thùy Trâm39-3957
1044107261218201748ATN Hóa vô cơ0.5Võ Thị Thu HiềnCN,1-5,D11128-3115
1045107261218201748CTN Hóa vô cơ0.5Võ Thị Thu HiềnCN,1-5,D11132-3511
1046107261218201845ATN Hóa vô cơ0.5Võ Thị Thu HiềnT3,6-10,D11135-386
1047107261218201845BTN Hóa vô cơ0.5Võ Thị Thu HiềnT6,6-10,D11135-384
1048107261218201850ATN hóa vô cơ0.5Võ Thị Thu HiềnT3,6-10,D11134-3725
1049107261218201850BTN hóa vô cơ0.5Võ Thị Thu HiềnT5,6-10,D11136-3925
1050107261218201850CTN hóa vô cơ0.5Võ Thị Thu HiềnT4,6-10,D11134-3727
1051107262218201850Hóa vô cơ2Nguyễn DânT4,3-5,F10628-3871
1052107262218201851Hóa vô cơ2Nguyễn Văn DũngT5,3-5,H10728-3835
1053107263218201748ATN Hóa hữu cơ1Nguyễn Văn DinT4,6-10,D20230-31;33-3422
1054107263218201748BTN Hóa hữu cơ1Nguyễn Văn DinT5,1-5,D20230-31;33-3422
1055107263218201748CTN Hóa hữu cơ1Nguyễn Văn DinT6,1-5,D20230-31;33-3420
1056107263218201750ATN Hóa hữu cơ1Nguyễn Văn DinT2,1-5,D20230-31;33-3421
1057107263218201750BTN Hóa hữu cơ1Nguyễn Văn DinT3,6-10,D20230-31;33-3422
1058107263218201751ATN Hóa hữu cơ1Nguyễn Văn DinT4,1-5,D20230-31;33-3422
1059107263218201751BTN Hóa hữu cơ1Nguyễn Văn DinT6,6-10,D20230-31;33-3422
1060107263218201852TN hóa hữu cơ1Huỳnh Thị Thanh ThắngT3,1-5,D10938-4125
1061107264218201752Hóa lý 13Lê Ngọc TrungT2,6-8,F20623-25;28-4035
1062107265218201745Quá trình thủy lực và cơ học2Phạm Đình HòaT2,7-8,F30223-25;28-4066
1063107265218201746Quá trình thủy lực và cơ học2Phạm Thị Đoan TrinhT4,7-9,B20531-4130
1064107265218201747Quá trình thủy lực và cơ học2Phạm Thị Đoan TrinhT5,7-9,E110B31-4126
1065107265218201748Quá trình thủy lực và cơ học2Phạm Đình HòaT2,9-10,F20324-25;28-4177
1066107265218201750Quá trình thủy lực và cơ học2Phạm Đình HòaT4,8-10,F10324-25;28-3856
1067107265218201751Quá trình thủy lực và cơ học2Phạm Đình HòaT7,1-3,H10324-25;28-3650
1068107265218201752Quá trình thủy lực và cơ học2Phạm Thị Đoan TrinhT6,7-9,E20631-4028
1069107267318201645Quá trình & thiết bị truyền chất2Lê Ngọc TrungT4,8-10,E10423-25;28-35;38-3974
1070107267318201647Quá trình & thiết bị truyền chất2Lê Ngọc TrungT4,6-7,E301B23-25;28-35;38-3913
1071107267318201653Quá trình & thiết bị truyền chất2Nguyễn Thị Thanh XuânT3,1-2,E110A23-25;28-3735
1072107270318201648Cơ sở sinh học phân tử3Ngô Thái Bích VânT3,7-10,B10923-25;28-35;38-3946
1073107271318201746Hóa phân tích2Bùi Xuân VữngT3,3-4,E20724-25;28-4130
1074107271318201747Hóa phân tích2Bùi Xuân VữngT3,1-2,E110B24-25;28-4128
1075107271318201748Hóa phân tích2Bùi Xuân VữngT2,7-8,F20324-25;28-4190
1076107271318201752Hóa phân tích2Bùi Xuân VữngT2,9-10,F20623-25;28-4028
1077107272318201746ATN hóa phân tích1Lê Thị Tuyết AnhT2,1-5,D20537-4017
1078107272318201746BTN hóa phân tích1Lê Thị Tuyết AnhT3,6-10,D20537-4018
1079107272318201747ATN hóa phân tích1Lê Thị Tuyết AnhT4,6-10,D20537-4013
1080107272318201747BTN hóa phân tích1Lê Thị Tuyết AnhT5,1-5,D20537-4014
1081107272318201748ATN hóa phân tích1Lê Thị Tuyết AnhT2,1-5,D20530-31;33-3424
1082107272318201748BTN hóa phân tích1Lê Thị Tuyết AnhT3,6-10,D20530-31;33-3425
1083107272318201748CTN hóa phân tích1Lê Thị Tuyết AnhT5,6-10,D20530-31;33-3425
1084107272318201752ATN Hóa phân tích1Lê Thị Tuyết AnhT3,1-5,D20530-31;33-3415
1085107272318201752BTN Hóa phân tích1Lê Thị Tuyết AnhT4,1-5,D20530-31;33-3414
1086107273318201648Vi sinh3Lê Lý Thùy TrâmT4,7-10,B10923-25;28-35;38-3946
1087107274318201648ATN Vi sinh1Phạm Thị Kim ThảoT5,6-10,A12432-3525
1088107274318201648BTN Vi sinh1Phạm Thị Kim ThảoT4,1-5,A12432-3521
1089107275318201648ATLĐ và vệ sinh CN1Bùi Xuân ĐôngT5,1-2,E10123-25;28-3388
1090107275318201752ATLĐ và vệ sinh CN1Nguyễn Thị Diệu HằngT4,6-7,H10223-25;28-4032
1091107276318201645TT Quá trình & Thiết bị1Lê Ngọc Trung36-3763
1092107276318201647TT Quá trình & Thiết bị1Lê Ngọc Trung36-3713
1093107276318201648TT Quá trình & Thiết bị1Nguyễn Thanh Bình36-3746
1094107276318201650TT Quá trình & Thiết bị1Phạm Thị Đoan Trinh38-3924
1095107276318201651TT Quá trình & Thiết bị1Phạm Thị Đoan Trinh38-3938
1096107276318201653TT Quá trình & Thiết bị1Nguyễn Thanh Bình38-3934
1097107281318201548CN enzim2Nguyễn Hoàng MinhT3,1-3,H30223-25;28-3550
1098107282318201653Toán chuyên ngành3Nguyễn Thanh BìnhT5,1-4,B20423-25;28-3734
1099107282318201750Toán chuyên ngành3Nguyễn DânT7,7-10,F10324-25;28-3851
1100107282318201751Toán chuyên ngành3Nguyễn DânT6,1-4,H10624-25;28-3857
1101107283318201548Thực tập tốt nghiệp (SH)2Nguyễn Hoàng Minh42-4751
1102107284318201745Hóa lý 22Nguyễn Đình LâmT3,3-4,E10423-25;28-4080
1103107284318201746Hóa lý 22Nguyễn Đình LâmT3,1-2,E20724-25;28-4130
1104107284318201747Hóa lý 22Nguyễn Đình Minh TuấnT3,3-4,E110B24-25;28-4127
1105107284318201748Hóa lý 22Nguyễn Đình Minh TuấnT3,1-2,E10324-25;28-4164
1106107284318201750Hóa lý 22Nguyễn Đình LâmT4,6-7,F10324-25;28-3849
1107107284318201751Hóa lý 22Nguyễn Đình Minh TuấnT5,6-7,E10424-25;28-3846
1108107287318201645Hóa sinh thực phẩm 22Ngô Thái Bích VânT4,6-7,E10423-25;28-35;38-3965
1109107287318201647Hóa sinh thực phẩm 22Ngô Thái Bích VânT7,7-9,H10223-25;28-35;38-3913
1110107288318201645AĐA CN thực phẩm 11Khoa HóaT2,7-8,XP23-25;28-35;38-3918
1111107288318201645BĐA CN thực phẩm 11Khoa HóaT2,9-10,XP23-25;28-35;38-3922
1112107288318201645CĐA CN thực phẩm 11Khoa HóaT6,1-2,XP23-25;28-35;38-3926
1113107289318201645ATN Vi sinh thực phẩm0.5Nguyễn Thị Minh NguyệtT2,6-10,D10628-2921
1114107289318201645BTN Vi sinh thực phẩm0.5Nguyễn Thị Minh NguyệtT4,1-5,D10628-2922
1115107289318201645CTN Vi sinh thực phẩm0.5Nguyễn Thị Minh NguyệtT6,6-10,D10628-2922
1116107289318201647TN Vi sinh thực phẩm0.5Nguyễn Thị Minh NguyệtT3,6-10,D10628-2913
1117107291318201746Toán chuyên ngành CNTP3Nguyễn DânT6,7-9,A13624-25;28-4131
1118107291318201747Toán chuyên ngành CNTP3Nguyễn DânT2,7-9,A14124-25;28-4126
1119107292318201647TN Đánh giá cảm quan0.5Huỳnh ĐứcT4,1-5,D10434-3513
1120107293318201647Dụng cụ đo lường & thiết bị thực phẩm3Trương Thị Minh HạnhT2,7-10,A13623-25;28-35;38-3913
1121107296318201645ATN Phân tích thực phẩm0.5Huỳnh ĐứcT3,6-10,D10329-3026
1122107296318201645BTN Phân tích thực phẩm0.5Huỳnh ĐứcT6,6-10,D10329-3022
1123107296318201645CTN Phân tích thực phẩm0.5Huỳnh ĐứcT5,6-10,D10329-3020
1124107297318201545ATN Công nghệ lên men0.5Nguyễn Thị Minh NguyệtT3,1-5,D10632-3320
1125107297318201545BTN Công nghệ lên men0.5Nguyễn Thị Minh NguyệtT6,6-10,D10632-3320
1126107297318201545CTN Công nghệ lên men0.5Nguyễn Thị Minh NguyệtT2,6-10,D10632-3310
1127107297318201546ATN Công nghệ lên men0.5Nguyễn Thị Minh NguyệtT2,1-5,D10632-3320
1128107297318201546BTN Công nghệ lên men0.5Nguyễn Thị Minh NguyệtT6,1-5,D10632-3320
1129107297318201546CTN Công nghệ lên men0.5Nguyễn Thị Minh NguyệtT4,1-5,D10632-3320
1130107299318201545AĐA Thiết kế CN thực phẩm2Khoa HóaT2,7-9,XP23-25;28-3518
1131107299318201545BĐA Thiết kế CN thực phẩm2Khoa HóaT3,7-9,XP23-25;28-3520
1132107299318201545CĐA Thiết kế CN thực phẩm2Khoa HóaT4,1-3,XP23-25;28-3520
1133107299318201546AĐA Thiết kế CN thực phẩm2Khoa HóaT5,1-3,XP23-25;28-3520
1134107299318201546BĐA Thiết kế CN thực phẩm2Khoa HóaT4,1-3,XP23-25;28-3519
1135107299318201546CĐA Thiết kế CN thực phẩm2Khoa HóaT7,7-9,XP23-25;28-3520
1136107300318201545Thực tập tốt nghiệp CNTP2Trương Thị Minh Hạnh42-4759
1137107300318201546Thực tập tốt nghiệp CNTP2Trương Thị Minh Hạnh42-4760
1138107304318201552Tối ưu hóa nhà máy lọc dầu1Nguyễn Đình LâmT2,6-7,F30323-25;28-3558
1139107306318201653TN Hóa học dầu mỏ1Trương Hữu TrìT4,6-10,D21029-30;32-3333
1140107308318201552KT phân tích dầu thô và SP2Đặng Kim HoàngT2,8-10,F30323-25;28-3568
1141107311318201552Công nghệ hóa dầu2Nguyễn Thị Diệu HằngT6,7-9,F30323-25;28-3570
1142107313318201552Thực tập tốt nghiệp (Hóa dầu)2Trương Hữu Trì42-4766
1143107314318201552Công nghệ chế biến khí2Lê Thị Như ÝT5,1-3,H10323-25;28-3570
1144107315318201552ATH Công nghệ Chế biến khí1Nguyễn Đình Minh TuấnT3,6-10,D21531-3431
1145107315318201552BTH Công nghệ Chế biến khí1Nguyễn Đình Minh TuấnT5,6-10,D21531-3435
1146107317318201653Kỹ thuật - Thiết bị phản ứng2Lê Thị Như ÝT2,3-5,E110A23-25;28-3734
1147107320318201650Máy silicat2Phạm Đình HòaT5,3-5,B20223-25;28-3521
1148107328318201551Thực tập tốt nghiệp (Polymer)2Đoàn Thị Thu Loan42-4731
1149107329318201550Thực tập tốt nghiệp (Silicat)2Nguyễn Dân42-4724
1150107330318201551Công nghệ sơn, vecni2Dương Thế HyT4,7-9,A13623-25;28-3526
1151107333318201550CNSX gốm sứ3Nguyễn Văn DũngT3,1-3,A141; T4,8-10,A14123-25;28-3524
1152107336318201651ATN hóa học cao phân tử0.5Nguyễn Kim SơnT2,6-10,D20736-3720
1153107336318201651BTN hóa học cao phân tử0.5Nguyễn Kim SơnT4,6-10,D20736-3720
1154107337018201651Hóa lý polime3Dương Thế HyT2,1-4,H10323-25;28-3741
1155107343118201819Hóa học ĐC2Phạm Cẩm NamT3,3-4,F11024-25;28-4171
1156107343118201836Hóa học ĐC2Dương Thế HyT3,1-2,F31024-25;28-4188
1157107343118201846Hóa học ĐC2Dương Thế HyT5,9-10,F31024-25;28-4170
1158107343118201852Hóa học ĐC2Nguyễn Thị Thanh XuânT5,7-8,F31024-25;28-4147
1159107347318201545ATN kỹ thuật sấy và lạnh0.5Huỳnh ĐứcT2,6-10,D10329-29;31-3130
1160107347318201545BTN kỹ thuật sấy và lạnh0.5Huỳnh ĐứcT6,1-5,D10329-29;31-3130
1161107347318201546ATN kỹ thuật sấy và lạnh0.5Huỳnh ĐứcT5,1-5,D10329-29;31-3128
1162107347318201546BTN kỹ thuật sấy và lạnh0.5Huỳnh ĐứcT4,1-5,D10329-29;31-3129
1163107348318201750Nhập môn ngành2Nguyễn Văn Dũng40-4041
1164107348318201751Nhập môn ngành2Đoàn Thị Thu Loan40-4043
1165107350318201647Các hệ thống QLCL TP2Mạc Thị Hà ThanhT5,1-3,E110B23-25;28-3513
1166107351318201647Khoa học cảm quan TP2Mạc Thị Hà ThanhT6,1-3,A14423-25;28-3513
1167107352018201846TN hóa học đại cương 1Nguyễn Thị Thanh XuânT2,6-10,D11138-4124
1168107352018201847ATN hóa học đại cương 1Nguyễn Thị Thanh XuânT2,6-10,D11130-32;34-3423
1169107352018201847BTN hóa học đại cương 1Nguyễn Thị Thanh XuânT4,6-10,D11130-3323
1170107352018201852TN hóa học đại cương 1Nguyễn Thị Thanh XuânT2,1-5,D11138-4125
1171107353018201846Sinh học ĐC2Lê Lý Thùy TrâmT6,1-2,B20424-25;28-4134
1172107353018201847Sinh học ĐC2Lê Lý Thùy TrâmT6,3-4,B20424-25;28-4136
1173108001118201819Hình hoạ2Nguyễn ĐộT2,4-5,F11024-25;28-4161
1174108028218201617AĐA TK tr.động CK2Lê CungT5,7-8,E110A24-25;28-3923
1175108028218201617BĐA TK tr.động CK2Lê CungT5,9-10,E110A24-25;28-3921
1176108028218201617CĐA TK tr.động CK2Nguyễn Văn YếnT3,9-10,F30224-25;28-3924
1177108028218201618AĐA TK tr.động CK2Nguyễn Văn YếnT3,7-8,F30224-25;28-3923
1178108028218201618BĐA TK tr.động CK2Bùi Minh HiểnT4,3-4,B10824-25;28-3922
1179108028218201618CĐA TK tr.động CK2Bùi Minh HiểnT4,1-2,B10824-25;28-3917
1180108028218201620AĐA TK tr.động CK2Lê CungT4,1-2,B10924-25;28-3923
1181108028218201620BĐA TK tr.động CK2Lê CungT4,3-4,B10924-25;28-3923
1182108035218201601AĐA CS thiết kế máy2Nguyễn Văn YếnT2,1-2,B10824-25;28-3926
1183108035218201601BĐA CS thiết kế máy2Nguyễn Văn YếnT2,3-4,B10824-25;28-3927
1184108035218201602AĐA CS thiết kế máy2Bùi Minh HiểnT3,1-2,B10624-25;28-3926
1185108035218201602BĐA CS thiết kế máy2Bùi Minh HiểnT3,3-4,B10624-25;28-3922
1186108040118201710Vẽ Kỹ thuật2Tôn Nữ Huyền TrangT3,6-7,F20624-25;28-3870
1187108040118201711Vẽ Kỹ thuật2Tôn Nữ Huyền TrangT3,8-10,F10824-25;28-3868
1188108040118201712Vẽ Kỹ thuật2Tôn Nữ Huyền TrangT2,6-7,F30724-25;28-3867
1189108040118201745Vẽ Kỹ thuật2Tôn Nữ Huyền TrangT2,9-10,F30223-25;28-4064
1190108040118201750Vẽ Kỹ thuật2Tôn Nữ Huyền TrangT5,6-7,E10324-25;28-3870
1191108040118201757Vẽ Kỹ thuật2Dương ThọT3,3-4,E20323-25;28-4070
1192108040118201783Vẽ Kỹ thuật2Dương ThọT6,9-10,E20123-25;28-4070
1193108040118201784Vẽ Kỹ thuật2Dương ThọT6,7-8,E20223-25;28-4070
1194108040118201801Vẽ Kỹ thuật2Lê Văn LượcT5,6-7,F10228-4078
1195108040118201802Vẽ Kỹ thuật2Lê Văn LượcT5,8-10,F10328-4073
1196108040118201804Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn ĐộT6,8-10,F10228-4072
1197108040118201805Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn ĐộT6,6-7,F10328-4073
1198108040118201817Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn ĐộT2,1-3,F10228-3863
1199108040118201818Vẽ Kỹ thuật2Phan TườngT2,3-5,F10828-3870
1200108040118201820Vẽ Kỹ thuật2Lê Văn LượcT6,7-9,F10728-3869
1201108040118201822Vẽ Kỹ thuật2Phan TườngT5,1-3,F10228-3880
1202108040118201832Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn Đức SỹT3,1-3,F40928-3875
1203108040118201833Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn Đức SỹT4,3-5,F30928-3875
1204108040118201859Vẽ Kỹ thuật2Nguyễn Đức SỹT5,7-9,F40628-3868
1205108040118201860Vẽ Kỹ thuật2Lê Văn LượcT2,8-10,F40928-3868
1206108040118201864Vẽ Kỹ thuật2Tôn Nữ Huyền TrangT4,7-9,F40928-4070
1207108040118201867Vẽ Kỹ thuật2Dương ThọT2,8-10,F40128-4070
1208108040118201868Vẽ Kỹ thuật2Dương ThọT2,6-7,F40128-4070
1209108040118201877Vẽ Kỹ thuật2Phan TườngT3,1-3,F10128-3875
1210108040118201879Vẽ Kỹ thuật2Phan TườngT6,7-9,F10128-3880
1211108040118201881Vẽ Kỹ thuật2Tôn Nữ Huyền TrangT7,3-5,F40928-3875
1212108040118201885Vẽ Kỹ thuật2Tôn Nữ Huyền TrangT3,1-3,H40228-4075
1213108045118201701ATN Sức bền vật liệu0.5Nguyễn Văn QuyềnT4,1-5,A12729-3030
1214108045118201701BTN Sức bền vật liệu0.5Nguyễn Văn QuyềnT2,6-10,A12736-3729
1215108045118201701CTN Sức bền vật liệu0.5Nguyễn Văn QuyềnT3,6-10,A12736-3730
1216108045118201702ATN Sức bền vật liệu0.5Nguyễn Văn QuyềnT5,1-5,A12736-3730
1217108045118201702BTN Sức bền vật liệu0.5Nguyễn Văn QuyềnT6,1-5,A12736-3730
1218108045118201705ATN Sức bền vật liệu0.5Nguyễn Văn QuyềnT2,1-5,A12733-3424
1219108045118201705CTN Sức bền vật liệu0.5Nguyễn Văn QuyềnT3,6-10,A12733-3428
1220108045118201706ATN Sức bền vật liệu0.5Nguyễn Văn QuyềnT2,6-10,A12733-3430
1221108045118201706BTN Sức bền vật liệu0.5Nguyễn Văn QuyềnT6,1-5,A12733-3420
1222108045118201706CTN Sức bền vật liệu0.5Nguyễn Văn QuyềnT4,6-10,A12733-3429
1223108045118201767ATN Sức bền vật liệu0.5Nguyễn Văn QuyềnT2,1-5,A12729-3030
1224108045118201767BTN Sức bền vật liệu0.5Nguyễn Văn QuyềnT6,6-10,A12729-3030
1225108045118201767CTN Sức bền vật liệu0.5Nguyễn Văn QuyềnT2,1-5,A12736-3716
1226108045118201768ATN Sức bền vật liệu0.5Nguyễn Văn QuyềnT3,6-10,A12729-3027
1227108045118201768BTN Sức bền vật liệu0.5Nguyễn Văn QuyềnT4,6-10,A12729-3026
1228108045118201768CTN Sức bền vật liệu0.5Nguyễn Văn QuyềnT5,6-10,A12729-3026
1229108045118201769ATN Sức bền vật liệu0.5Nguyễn Văn QuyềnT3,1-5,A12729-3029
1230108045118201769BTN Sức bền vật liệu0.5Nguyễn Văn QuyềnT2,6-10,A12729-3027
1231108045118201769CTN Sức bền vật liệu0.5Nguyễn Văn QuyềnT5,1-5,A12729-3030
1232108049118201635Cơ học ứng dụng3Nguyễn Văn Thiên ÂnT5,1-4,E20723-25;28-34;39-4139
1233108049118201710Cơ học ứng dụng3Nguyễn Thị Kim LoanT7,1-4,F20724-25;28-3888
1234108049118201711Cơ học ứng dụng3Nguyễn Thị Kim LoanT6,7-10,F20924-25;28-3888
1235108049118201712Cơ học ứng dụng3Nguyễn Thị Kim LoanT5,7-10,F30324-25;28-3888
1236108049118201785Cơ học ứng dụng3Nguyễn Thị Kim LoanT3,7-10,E20123-25;28-3790
1237108062318201701Nguyên lý máy2Bùi Minh HiểnT4,6-7,F20624-25;28-32;35-4080
1238108062318201702Nguyên lý máy2Bùi Minh HiểnT4,8-10,F20824-25;28-34;37-4080
1239108063018201722Truyền động cơ khí3Nguyễn Văn YếnT4,3-5,H20623-25;28-4067
1240108063018201723Truyền động cơ khí3Nguyễn Văn YếnT5,8-10,F10623-25;28-4065
1241108063018201724Truyền động cơ khí3Nguyễn Văn YếnT6,3-5,F10823-25;28-4066
1242108066018201557Thực tập Sư phạm3Nguyễn Đình SơnT2,1-9,CSTT; T3,1-9,CSTT; T4,1-9,CSTT; T5,1-9,CSTT; T6,1-9,CSTT42-4744
1243108071018201701Sức bền vật liệu3Nguyễn Văn Thiên ÂnT6,1-4,F20324-25;28-32;35-4081
1244108071018201702Sức bền vật liệu3Thái Hoàng PhongT5,7-10,F10124-25;28-34;37-4080
1245108071018201705Sức bền vật liệu3Nguyễn Thị Kim LoanT6,1-4,E20224-25;28-36;39-4082
1246108071018201706Sức bền vật liệu3Lê Viết ThànhT2,1-4,F30624-25;28-3879
1247108071018201717Sức bền vật liệu3Nguyễn Văn Thiên ÂnT4,7-9,F20923-25;28-4080
1248108071018201718Sức bền vật liệu3Nguyễn Văn Thiên ÂnT5,6-8,F30123-25;28-4079
1249108071018201720Sức bền vật liệu3Nguyễn Văn Thiên ÂnT3,8-10,F30323-25;28-4052
1250108071018201722Sức bền vật liệu3Nguyễn Thị Kim LoanT2,7-9,F30823-25;28-4085
1251108071018201723Sức bền vật liệu3Thái Hoàng PhongT4,7-9,F10123-25;28-4080
1252108071018201763Sức bền vật liệu3Nguyễn Thị Kim LoanT2,1-3,E110B23-25;28-4010
1253108071018201767Sức bền vật liệu3Lê Viết ThànhT6,1-4,F20623-25;28-31;34-3980
1254108071018201768Sức bền vật liệu3Thái Hoàng PhongT2,7-10,E20423-25;28-31;34-3982
1255108071018201769Sức bền vật liệu3Lê Viết ThànhT3,7-10,E10123-25;28-31;34-3961
1256108071018201775Sức bền vật liệu3Nguyễn Thị Kim LoanT4,1-4,E20123-25;28-3881
1257108071018201777Sức bền vật liệu3Lê Viết ThànhT4,7-10,F10724-25;28-3951
1258108071018201870Sức bền VL3Nguyễn Văn Thiên ÂnT2,7-9,B20924-25;28-4135
1259109002318201677TT Trắc địa 0.5Lê Văn Định40-4058
1260109003318201759Địa chất công trình2Bạch Quốc TiếnT5,8-10,E10123-25;28-3858
1261109003318201764Địa chất công trình2Bạch Quốc TiếnT3,7-9,B10823-25;28-3853
1262109003318201767Địa chất công trình2Nguyễn Thị Ngọc YếnT5,1-2,F30823-25;28-31;34-3981
1263109003318201768Địa chất công trình2Nguyễn Thị Ngọc YếnT5,3-5,F30923-25;28-31;34-3981
1264109003318201769Địa chất công trình2Trần Khắc VỹT6,1-3,F30323-25;28-31;34-3780
1265109004318201759TT Địa chất công trình0.5Bạch Quốc Tiến40-4067
1266109004318201764TT Địa chất công trình0.5Bạch Quốc Tiến40-4053
1267109004318201767TT Địa chất công trình0.5Nguyễn Thị Ngọc Yến39-3980
1268109004318201768TT Địa chất công trình0.5Trần Khắc Vỹ39-3980
1269109004318201769TT Địa chất công trình0.5Trần Khắc Vỹ39-3972
1270109009318201664AĐA nền móng1Đỗ Hữu ĐạoT5,3-4,XP24-25;28-3825
1271109009318201664BĐA nền móng1Đỗ Hữu ĐạoT5,1-2,XP24-25;28-3826
1272109009318201667AĐA nền móng1Đỗ Hữu ĐạoT6,7-8,XP23-25;28-30;35-3926
1273109009318201667BĐA nền móng1Đỗ Hữu ĐạoT6,9-10,XP23-25;28-30;35-3925
1274109009318201667CĐA nền móng1Đỗ Hữu ĐạoT4,9-10,XP23-25;28-30;35-3926
1275109009318201668AĐA nền móng1Lê Xuân MaiT6,3-4,XP23-25;28-30;35-3925
1276109009318201668BĐA nền móng1Lê Xuân MaiT5,1-2,XP23-25;28-30;35-3923
1277109009318201668CĐA nền móng1Lê Xuân MaiT5,3-4,XP23-25;28-30;35-3922
1278109009318201669AĐA nền móng1Nguyễn Thu HàT4,3-4,XP23-25;28-3526
1279109009318201669BĐA nền móng1Nguyễn Thu HàT2,1-2,XP23-25;28-3527
1280109009318201669CĐA nền móng1Nguyễn Thu HàT2,3-4,XP23-25;28-3525
1281109009318201677AĐA nền móng1Nguyễn Thu HàT3,7-8,XP24-25;28-3826
1282109009318201677BĐA nền móng1Nguyễn Thu HàT3,9-10,XP24-25;28-3825
1283109010318201663Thực tập công nhân2Trần Thị Thu ThảoT2,1-9,Xưởng; T3,1-9,Xưởng; T4,1-9,Xưởng; T5,1-9,Xưởng; T6,1-9,Xưởng39-4230
1284109032318201560Chuyên đề cầu2Nguyễn Văn MỹT4,1-3,H30424-25;28-3654
1285109037218201677Trắc địa2Lê Văn ĐịnhT4,8-10,F30124-25;28-3878
1286109037218201775Trắc địa2Lê Văn ĐịnhT3,8-10,E20323-25;28-3676
1287109037218201783Trắc địa2Lê Văn ĐịnhT4,6-7,F10823-25;28-4079
1288109037218201784Trắc địa2Lê Văn ĐịnhT3,6-7,E20223-25;28-4079
1289109037218201871Trắc địa2Lê Văn ĐịnhT5,1-2,E301B24-25;28-3849
1290109037218201872Trắc địa2Lê Văn ĐịnhT5,3-5,E40424-25;28-3847
1291109038218201759Vật liệu XD2Nguyễn Thị Tuyết AnT4,3-5,E10223-25;28-3879
1292109038218201763Vật liệu XD2Huỳnh Phương NamT3,7-8,H10223-25;28-4011
1293109038218201764Vật liệu XD2Nguyễn Thị Tuyết AnT2,8-10,E20223-25;28-3868
1294109038218201767Vật liệu XD2Nguyễn Thị Tuyết AnT3,1-2,F30823-25;28-31;34-3980
1295109038218201768Vật liệu XD2Đỗ Thị PhượngT4,3-5,F20623-25;28-31;34-3779
1296109038218201769Vật liệu XD2Lê Xuân ChươngT2,3-5,F10623-25;28-31;34-3974
1297109038218201775Vật liệu XD2Nguyễn Thị Tuyết AnT5,3-5,F10723-25;28-3844
1298109038218201777Vật liệu XD2Nguyễn Thị Tuyết AnT5,1-2,F10824-25;28-3939
1299109038218201783Vật liệu XD2Nguyễn Tiến DũngT3,6-7,E20423-25;28-4070
1300109038218201784Vật liệu XD2Đỗ Thị PhượngT4,1-2,F30623-25;28-4070
1301109046218201763TN Cơ học đất0.5Nguyễn Thị Phương KhuêT4,1-5,G20136-3813
1302109046218201764TN Cơ học đất0.5Nguyễn Thị Phương KhuêT4,6-10,G20136-3831
1303109046218201775TN Cơ học đất0.5Nguyễn Thị Phương KhuêT2,6-10,G20136-3830
1304109046218201777ATN Cơ học đất0.5Nguyễn Thị Phương KhuêT2,1-5,G20136-3830
1305109046218201777BTN Cơ học đất0.5Nguyễn Thị Phương KhuêT3,6-10,G20136-3830
1306109047318201659TK hình học & KS TK đường ôtô3Võ Hải LăngT3,7-10,E10424-25;28-3852
1307109047318201660TK hình học & KS TK đường ôtô3Nguyễn Thanh CườngT6,7-10,H20724-25;28-3860
1308109047318201663TK hình học & KS TK đường ôtô3Trần Thị Phương AnhT2,8-10,E301A; T4,6-7,E301A24-25;28-3629
1309109055318201664AĐA TB nhiệt tr. CNVLXD1Nguyễn Thị Tuyết AnT6,3-4,XP24-25;28-3823
1310109055318201664BĐA TB nhiệt tr. CNVLXD1Nguyễn Thị Tuyết AnT6,1-2,XP24-25;28-3822
1311109056318201664Công trình giao thông2Võ Hải LăngT4,6-7,H30324-25;28-3844
1312109067318201564CN Gốm XD3Đỗ Thị PhượngT3,6-7,H108; T5,1-3,H20424-25;28-3637
1313109068318201564AĐA CN Gốm XD1Đỗ Thị PhượngT2,7-8,XP24-25;28-3625
1314109068318201564BĐA CN Gốm XD1Đỗ Thị PhượngT2,9-10,XP24-25;28-3611
1315109069318201564ATN Gốm xây dựng0.5Vũ Hoàng TríT3,1-5,G10132-3430
1316109069318201564BTN Gốm xây dựng0.5Vũ Hoàng TríT4,6-10,G10132-3414
1317109075218201775TT Trắc địa1Lê Văn Định30-30110
1318109097018201759Cơ học đất2Lê Xuân MaiT6,1-2,E10123-25;28-3879
1319109097018201763Cơ học đất2Đỗ Hữu ĐạoT3,9-10,H10223-25;28-4010
1320109097018201764Cơ học đất2Bạch Quốc TiếnT5,6-7,E20323-25;28-3650
1321109097018201777Cơ học đất2Nguyễn Thu HàT6,3-5,E10324-25;28-3934
1322109098018201759ATN Vật liệu xây dựng1Vũ Hoàng TríCN,1-5,G10129-30;32-3340
1323109098018201759BTN Vật liệu xây dựng1Vũ Hoàng TríCN,6-10,G10129-30;32-3339
1324109098018201763TN Vật liệu xây dựng1Vũ Hoàng TríT4,1-5,G10130-31;39-4010
1325109098018201764TN Vật liệu xây dựng1Vũ Hoàng TríT2,1-5,G10129-30;32-3335
1326109098018201767ATN Vật liệu xây dựng1Vũ Hoàng TríT2,1-5,G10135-3836
1327109098018201767BTN Vật liệu xây dựng1Vũ Hoàng TríT3,6-10,G10135-3835
1328109098018201768ATN Vật liệu xây dựng1Vũ Hoàng TríT4,6-10,G10135-3836
1329109098018201768BTN Vật liệu xây dựng1Vũ Hoàng TríT6,6-10,G10135-3836
1330109098018201769ATN Vật liệu xây dựng1Vũ Hoàng TríT3,1-5,G10135-3836
1331109098018201769BTN Vật liệu xây dựng1Vũ Hoàng TríT5,1-5,G10135-3836
1332109098018201775TN Vật liệu xây dựng1Vũ Hoàng TríT6,1-5,G10135-3835
1333109098018201777ATN Vật liệu xây dựng1Vũ Hoàng TríT2,6-10,G10135-3834
1334109098018201777BTN Vật liệu xây dựng1Vũ Hoàng TríT5,6-10,G10135-3838
1335109099018201664Nền và móng2Đỗ Hữu ĐạoT3,6-7,H30324-25;28-3845
1336109099018201667Nền và móng2Đỗ Hữu ĐạoT4,1-3,H40123-25;28-30;35-3964
1337109099018201668Nền và móng2Lê Xuân MaiT4,1-3,F10123-25;28-30;35-3946
1338109099018201669Nền và móng2Nguyễn Thu HàT5,1-3,E20423-25;28-3564
1339109099018201677Nền và móng2Nguyễn Thu HàT4,6-7,F30124-25;28-3846
1340109100018201659Nhập môn ngành XDCĐ2Nguyễn Hoàng Vĩnh39-3953
1341109100018201660Nhập môn ngành XDCĐ2Nguyễn Biên Cương39-3948
1342109102018201577AĐA Cầu bê tông cốt thép1Lê Văn LạcT4,7-8,XP24-25;28-3620
1343109102018201577BĐA Cầu bê tông cốt thép1Lê Văn LạcT4,9-10,XP24-25;28-3620
1344109102018201659AĐA Cầu bê tông cốt thép1Lê Văn LạcT3,1-2,XP24-25;28-3821
1345109102018201659BĐA Cầu bê tông cốt thép1Lê Văn LạcT3,3-4,XP24-25;28-3817
1346109102018201659CĐA Cầu bê tông cốt thép1Lê Văn LạcT4,1-2,XP24-25;28-3820
1347109102018201660AĐA Cầu bê tông cốt thép1Nguyễn Hoàng VĩnhT6,1-2,XP24-25;28-3823
1348109102018201660BĐA Cầu bê tông cốt thép1Nguyễn Hoàng VĩnhT5,3-4,XP24-25;28-3821
1349109102018201660CĐA Cầu bê tông cốt thép1Nguyễn Hoàng VĩnhT5,1-2,XP24-25;28-3823
1350109102018201663AĐA Cầu bê tông cốt thép1Hoàng Trọng LâmT5,1-2,XP24-25;28-3614
1351109102018201663BĐA Cầu bê tông cốt thép1Hoàng Trọng LâmT5,3-4,XP24-25;28-3615
1352109102218201659Toán chuyên ngành3Nguyễn Xuân ToảnT5,7-10,H10724-25;28-3851
1353109102218201660Toán chuyên ngành3Nguyễn Duy ThảoT2,7-10,B30224-25;28-3860
1354109102218201663Toán chuyên ngành3Võ Duy HùngT3,6-7,B201; T6,7-9,E301A24-25;28-3629
1355109102318201659AĐA TK hình học đường ôtô1Võ Hải LăngT6,1-2,XP24-25;28-3819
1356109102318201659BĐA TK hình học đường ôtô1Võ Hải LăngT5,3-4,XP24-25;28-3822
1357109102318201659CĐA TK hình học đường ôtô1Trần Thị Phương AnhT2,1-2,XP24-25;28-3820
1358109102318201660AĐA TK hình học đường ôtô1Trần Thị Phương AnhT2,3-4,XP24-25;28-3820
1359109102318201660BĐA TK hình học đường ôtô1Trần Trung ViệtT3,1-2,XP24-25;28-3820
1360109102318201660CĐA TK hình học đường ôtô1Trần Trung ViệtT3,3-4,XP24-25;28-3821
1361109102318201663AĐA TK hình học đường ôtô1Nguyễn Thanh CườngT6,3-4,XP24-25;28-3614
1362109102318201663BĐA TK hình học đường ôtô1Nguyễn Thanh CườngT6,1-2,XP24-25;28-3615
1363109103318201577Cầu bê tông cốt thép3Lê Văn LạcT2,1-3,H108; T5,1-2,H10824-25;28-3655
1364109103318201659Cầu bê tông cốt thép3Lê Văn LạcT6,7-10,H30224-25;28-3858
1365109103318201660Cầu bê tông cốt thép3Nguyễn Hoàng VĩnhT5,7-10,H10824-25;28-3864
1366109103318201663Cầu bê tông cốt thép3Hoàng Trọng LâmT2,6-7,E301A; T5,7-9,E301A24-25;28-3629
1367109110318201559Thi công mặt đường2Nguyễn Biên CươngT2,3-5,H10724-25;28-3669
1368109110318201560Thi công mặt đường2Trần Thị Thu ThảoT2,1-3,H30324-25;28-3639
1369109110318201563Thi công mặt đường2Châu Trường LinhT3,1-3,B20123-25;28-3531
1370109111318201559AĐA Thi công mặt đường1Nguyễn Biên CươngT4,9-10,XP24-25;28-3621
1371109111318201559BĐA Thi công mặt đường1Nguyễn Biên CươngT4,7-8,XP24-25;28-3620
1372109111318201559CĐA Thi công mặt đường1Trần Trung ViệtT6,9-10,XP24-25;28-3621
1373109111318201560AĐA Thi công mặt đường1Trần Trung ViệtT2,7-8,XP24-25;28-3621
1374109111318201560BĐA Thi công mặt đường1Trần Thị Thu ThảoT5,7-8,XP24-25;28-3620
1375109111318201560CĐA Thi công mặt đường1Trần Thị Thu ThảoT5,9-10,XP24-25;28-3613
1376109111318201563AĐA Thi công mặt đường1Châu Trường LinhT3,7-8,XP23-25;28-350
1377109111318201563BĐA Thi công mặt đường1Châu Trường LinhT3,9-10,XP23-25;28-350
1378109112318201560Thực tập tốt nghiệp (Cầu)2Nguyễn Văn Mỹ42-4764
1379109113318201559Thực tập tốt nghiệp (Đường)2Trần Thị Thu Thảo42-4765
1380109114318201560Khai thác và TN cầu2Cao Văn LâmT3,3-5,H30424-25;28-3654
1381109114318201563Khai thác và TN cầu2Nguyễn LanT6,3-5,E301B23-25;28-3531
1382109115318201560AThí nghiệm Cầu0.5Võ Duy HùngT5,6-10,G10232-3426
1383109115318201560BThí nghiệm Cầu0.5Võ Duy HùngT4,6-10,G10232-3426
1384109115318201563Thí nghiệm Cầu0.5Nguyễn LanT6,6-10,G10231-3331
1385109116318201559Khai thác và TN đường2Trần Thị Thu ThảoT3,1-3,H30324-25;28-3658
1386109116318201563Khai thác và TN đường2Nguyễn Hồng HảiT4,7-9,B20123-25;28-3531
1387109117318201559AThí nghiệm Đường0.5Lê Đức ChâuT3,6-10,G10232-3420
1388109117318201559BThí nghiệm Đường0.5Lê Đức ChâuT6,1-5,G10232-3420
1389109117318201559CThí nghiệm Đường0.5Lê Đức ChâuT2,6-10,G10234-3616
1390109117318201563Thí nghiệm Đường0.5Lê Đức ChâuT2,1-5,G10231-3331
1391109118318201559Giao thông đô thị & TK đường phố2Võ Đức HoàngT5,1-3,H30324-25;28-3657
1392109119018201664Hóa lý kỹ thuật2Đỗ Thị PhượngT3,8-10,H30324-25;28-3845
1393109120018201664Thiết bị nhiệt sản xuất VLXD2Nguyễn Thị Tuyết AnT2,6-7,E40424-25;28-3845
1394109121018201664Nhập môn ngành VLXD2Nguyễn Tiến Dũng39-3941
1395109125018201564AĐA Công nghệ bê tông1Lê Xuân ChươngT5,7-8,XP24-25;28-3622
1396109125018201564BĐA Công nghệ bê tông1Lê Xuân ChươngT5,9-10,XP24-25;28-3616
1397109126018201564Kiểm định & TN công trình1Nguyễn Thị Tuyết AnT4,1-2,H20424-25;28-3439
1398109127018201564Thực tập tốt nghiệp VLXD2Nguyễn Tiến Dũng42-4745
1399109128018201564Công nghệ bê tông nhẹ2Lê Xuân ChươngT6,3-5,H10824-25;28-3641
1400109131018201564Công nghệ bê tông3Lê Xuân ChươngT4,3-5,H204; T6,1-2,H10824-25;28-3637
1401109132018201664Toán chuyên ngành (QHTN)3Huỳnh Phương NamT6,7-10,H20824-25;28-3832
1402109133018201563Cầu thép3Đỗ Việt HảiT4,1-3,E301B; T6,1-2,E301B23-25;28-3531
1403109134018201563AĐA Cầu thép1Đỗ Việt HảiT5,7-8,XP23-25;28-350
1404109134018201563BĐA Cầu thép1Đỗ Việt HảiT5,9-10,XP23-25;28-350
1405109135018201563Thực tập tốt nghiệp2Trần Thị Thu Thảo42-4731
1406109146018201563Phân tích HT giao thông2Võ Đức HoàngT7,1-3,E30323-25;28-3531
1407109171318201563Dao động CT cầu2Hoàng Trọng LâmT2,8-10,E20623-25;28-3531
1408109172318201563Kỹ năng LV nhóm và TT2Huỳnh Phương NamT2,1-3,A14123-25;28-3531
1409109173318201559Cầu thép3Nguyễn Xuân ToảnT2,1-2,H107; T4,1-3,H10724-25;28-3652
1410109173318201560Cầu thép3Nguyễn Duy ThảoT3,1-2,H304; T5,1-3,H30424-25;28-3656
1411109174318201559AĐA Cầu thép1Nguyễn Xuân ToảnT3,7-8,XP24-25;28-3620
1412109174318201559BĐA Cầu thép1Nguyễn Xuân ToảnT3,9-10,XP24-25;28-3620
1413109174318201559CĐA Cầu thép1Nguyễn Xuân ToảnT6,7-8,XP24-25;28-3621
1414109174318201560AĐA Cầu thép1Nguyễn Duy ThảoT6,1-2,XP24-25;28-3621
1415109174318201560BĐA Cầu thép1Nguyễn Duy ThảoT4,7-8,XP24-25;28-3620
1416109174318201560CĐA Cầu thép1Nguyễn Duy ThảoT4,9-10,XP24-25;28-3615
1417110002218201759Cơ học kết cấu 13Lê Cao TuấnT5,1-4,E10423-25;28-3865
1418110002218201764Cơ học kết cấu 13Đinh Thị Như ThảoT4,1-4,E40223-25;28-3864
1419110006218201667KC bê tông CT 13Bùi Thiên LamT3,1-2,H205; T6,3-5,H20423-25;28-30;35-3964
1420110006218201668KC bê tông CT 13Trịnh Quang ThịnhT3,7-9,B302; T6,7-8,H40223-25;28-30;35-3957
1421110006218201669KC bê tông CT 13Nguyễn Quang TùngT2,7-9,E203; T4,7-8,H30523-25;28-3566
1422110006218201675KC bê tông CT 13Nguyễn Quang TùngT2,1-4,B30223-25;28-3761
1423110006218201677KC bê tông CT 13Nguyễn Văn ChínhT6,7-10,B10924-25;28-3856
1424110010218201659KC thép 12Nguyễn Tấn HưngT4,8-10,H10624-25;28-3870
1425110010218201660KC thép 12Phan Cẩm VânT4,6-7,H10724-25;28-3871
1426110010218201664KC thép 12Nguyễn Tấn HưngT2,8-10,E40424-25;28-3865
1427110010218201667KC thép 12Nguyễn Tấn HưngT3,3-5,H20523-25;28-30;35-3962
1428110010218201668KC thép 12Trần Quang HưngT5,7-9,H40223-25;28-30;35-3971
1429110010218201669KC thép 12Phan Cẩm VânT5,7-9,H40123-25;28-3572
1430110010218201675KC thép 12Lê Anh TuấnT4,8-10,H30623-25;28-3761
1431110024318201567Tổ chức thi công3Lê Khánh ToànT2,4-5,H302; T4,1-3,H20724-25;28-3652
1432110024318201568Tổ chức thi công3Mai Chánh TrungT2,1-2,H304; T6,3-5,H30224-25;28-3629
1433110024318201569Tổ chức thi công3Phan Quang VinhT3,3-5,F301; T5,4-5,E40324-25;28-3656
1434110024318201570Tổ chức thi công3Phạm MỹT3,1-2,H308; T5,1-3,H30624-25;28-3664
1435110031318201667AĐA kết cấu BTCT 11Bùi Thiên LamT2,3-4,XP23-25;28-30;35-3932
1436110031318201667BĐA kết cấu BTCT 11Bùi Thiên LamT2,1-2,XP23-25;28-30;35-3929
1437110031318201667CĐA kết cấu BTCT 11Bùi Thiên LamT4,7-8,XP23-25;28-30;35-3929
1438110031318201668AĐA kết cấu BTCT 11Trịnh Quang ThịnhT2,1-2,XP23-25;28-30;35-3927
1439110031318201668BĐA kết cấu BTCT 11Trịnh Quang ThịnhT2,3-4,XP23-25;28-30;35-3926
1440110031318201668CĐA kết cấu BTCT 11Trịnh Quang ThịnhT6,1-2,XP23-25;28-30;35-3929
1441110031318201669AĐA kết cấu BTCT 11Nguyễn Quang TùngT4,1-2,XP23-25;28-3530
1442110031318201669BĐA kết cấu BTCT 11Nguyễn Quang TùngT3,9-10,XP23-25;28-3532
1443110031318201669CĐA kết cấu BTCT 11Nguyễn Quang TùngT3,7-8,XP23-25;28-3530
1444110031318201675AĐA kết cấu BTCT 11Nguyễn Quang TùngT3,1-2,XP23-25;28-3732
1445110031318201675BĐA kết cấu BTCT 11Nguyễn Quang TùngT3,3-4,XP23-25;28-3730
1446110031318201677AĐA kết cấu BTCT 11Nguyễn Văn ChínhT3,1-2,XP24-25;28-3832
1447110031318201677BĐA kết cấu BTCT 11Nguyễn Văn ChínhT3,3-4,XP24-25;28-3830
1448110078318201771Kiến trúc nhà công cộng3Nguyễn Ngọc BìnhT6,1-4,E40223-25;28-3747
1449110078318201772Kiến trúc nhà công cộng3Nguyễn Ngọc BìnhT3,7-10,E40423-25;28-3748
1450110087318201671Kiến trúc CN 22Trương Hoài ChínhT3,8-10,E11223-25;28-3752
1451110087318201672Kiến trúc CN 22Đoàn Trần HiệpT4,6-7,E40223-25;28-3757
1452110092318201671Lịch sử đô thị2Nguyễn Hồng NgọcT4,8-10,E40123-25;28-3744
1453110092318201672Lịch sử đô thị2Đỗ Hoàng Rong LyT4,8-10,E40223-25;28-3746
1454110097318201671Xã hội học đô thị2Phan Bảo AnT3,6-7,E11223-25;28-3745
1455110097318201672Xã hội học đô thị2Phan Bảo AnT3,8-10,E40223-25;28-3750
1456110111318201571AĐA Tổng hợp3Nguyễn Hồng NgọcT7,1-5,XP24-25;28-3617
1457110111318201571BĐA Tổng hợp3Đoàn Trần HiệpT7,6-10,XP24-25;28-3617
1458110111318201571CĐA Tổng hợp3Lê Phong NguyênT4,6-10,XP24-25;28-3617
1459110111318201572AĐA Tổng hợp3Nguyễn Ngọc BìnhT5,6-10,XP24-25;28-3617
1460110111318201572BĐA Tổng hợp3Lê Minh SơnT6,6-10,XP24-25;28-3615
1461110111318201572CĐA Tổng hợp3Nguyễn Anh TuấnT7,1-5,XP24-25;28-3617
1462110111318201572DĐA Tổng hợp3Đỗ Hoàng Rong LyT7,1-5,XP24-25;28-3617
1463110111318201572EĐA Tổng hợp3Trương Phan Thiên AnT7,1-5,XP24-25;28-3617
1464110111318201572FĐA Tổng hợp3Trương Hoài ChínhT7,1-5,XP24-25;28-3617
1465110111318201572GĐA Tổng hợp3Phan Bảo AnT7,1-5,XP24-25;28-3617
1466110111318201572HĐA Tổng hợp3Nguyễn Xuân TrungT7,1-5,XP24-25;28-3617
1467110137318201567Thí nghiệm công trình1Bùi Thiên LamT3,4-5,H30524-25;28-3450
1468110137318201568Thí nghiệm công trình1Bùi Thiên LamT6,1-2,H30224-25;28-3442
1469110137318201569Thí nghiệm công trình1Lê Cao TuấnT2,1-2,H30524-25;28-3450
1470110137318201570Thí nghiệm công trình1Lê Cao TuấnT2,4-5,H30624-25;28-3451
1471110138218201783Cơ học công trình3Đỗ Minh ĐứcT4,8-10,F10823-25;28-4060
1472110138218201784Cơ học công trình3Đỗ Minh ĐứcT5,7-9,H20623-25;28-4065
1473110138218201789Cơ học công trình3Đỗ Minh ĐứcT4,1-3,E301A23-25;28-4047
1474110144218201671Kết cấu CT (BT+Thép)3Nguyễn Văn ChínhT5,7-10,E40123-25;28-3747
1475110144218201672Kết cấu CT (BT+Thép)3Nguyễn Quang TùngT6,7-10,E40223-25;28-3750
1476110150318201571Kỹ thuật TCTC3Lê Khánh ToànT4,4-5,F301; T6,1-3,F30124-25;28-3667
1477110150318201572Kỹ thuật TCTC3Phan Quang VinhT3,1-2,F309; T5,1-3,E30224-25;28-3669
1478110151318201571Cảnh quan kiến trúc2Nguyễn Xuân TrungT6,7-9,F30124-25;28-3644
1479110151318201572Cảnh quan kiến trúc2Nguyễn Xuân TrungT6,7-9,F30124-25;28-3629
1480110175318201567ATH Thí nghiệm công trình1Lê Xuân DũngT2,7-10,G10533-3630
1481110175318201567BTH Thí nghiệm công trình1Lê Xuân DũngT3,7-10,G10533-3630
1482110175318201568BTH Thí nghiệm công trình1Lê Xuân DũngT6,7-10,G10533-3630
1483110175318201569TH Thí nghiệm công trình1Lê Xuân DũngT2,7-10,G105; T4,7-10,G10530-30; 32-3230
1484110175318201570ATH Thí nghiệm công trình1Lê Xuân DũngT5,7-10,G10533-3627
1485110175318201570BTH Thí nghiệm công trình1Lê Xuân DũngT4,7-10,G10533-3630
1486110205018201663Cơ học kết cấu 22Nguyễn Thạc VũT4,8-10,E301A24-25;28-3629
1487110205018201667Cơ học kết cấu 22Đào Ngọc Thế LựcT2,7-9,H40123-25;28-30;35-3976
1488110205018201668Cơ học kết cấu 22Nguyễn Thạc VũT3,1-3,B30223-25;28-30;35-3975
1489110205018201669Cơ học kết cấu 22Đinh Thị Như ThảoT6,7-9,H40123-25;28-3575
1490110205018201675Cơ học kết cấu 22Lê Cao TuấnT5,6-7,B10823-25;28-3771
1491110205018201677Cơ học kết cấu 22Đỗ Minh ĐứcT5,1-2,E10224-25;28-3865
1492110206218201767Nhập môn ngành2Phạm Mỹ32-3280
1493110206218201768Nhập môn ngành2Phạm Mỹ32-3279
1494110206218201769Nhập môn ngành2Bùi Thiên Lam32-3273
1495110207018201667Thực tập công nhân2Khoa XDDD&CNT2,1-9,Xưởng; T3,1-9,Xưởng; T4,1-9,Xưởng; T5,1-9,Xưởng; T6,1-9,Xưởng31-3479
1496110207018201668Thực tập công nhân2Khoa XDDD&CNT2,1-9,Xưởng; T3,1-9,Xưởng; T4,1-9,Xưởng; T5,1-9,Xưởng; T6,1-9,Xưởng31-3443
1497110207018201669Thực tập công nhân2Khoa XDDD&CNT2,1-9,Xưởng; T3,1-9,Xưởng; T4,1-9,Xưởng; T5,1-9,Xưởng; T6,1-9,Xưởng37-4070
1498110208018201659Máy xây dựng2Nguyễn Khánh LinhT4,6-7,H10624-25;28-3852
1499110208018201660Máy xây dựng2Nguyễn Khánh LinhT4,8-10,H10724-25;28-3846
1500110208018201663Máy xây dựng2Nguyễn Khánh LinhT3,8-10,B20124-25;28-3629
1501110208018201664Máy xây dựng2Nguyễn Phước BìnhT4,8-10,H30324-25;28-3832
1502110209018201667Phương pháp tính3Trần Anh ThiệnT5,4-5,E202; T7,1-3,H30523-25;28-30;35-3975
1503110209018201668Phương pháp tính3Trịnh Quang ThịnhT2,7-9,H108; T6,9-10,H40223-25;28-30;35-3961
1504110209018201669Phương pháp tính3Trần Anh ThiệnT4,9-10,H305; T6,1-3,F30823-25;28-3575
1505110211318201567Thực tập tốt nghiệp2Khoa XDDD&CN42-4773
1506110211318201568Thực tập tốt nghiệp2Khoa XDDD&CN42-4761
1507110211318201569Thực tập tốt nghiệp2Khoa XDDD&CN42-4779
1508110213018201567BĐA Tổ chức thi công1Mai Chánh TrungT4,7-8,XP24-25;28-3617
1509110213018201568AĐA Tổ chức thi công1Đặng Công ThuậtT2,8-9,XP24-25;28-3620
1510110213018201568BĐA Tổ chức thi công1Đặng Công ThuậtT3,7-8,XP24-25;28-3621
1511110213018201568CĐA Tổ chức thi công1Đặng Công ThuậtT3,9-10,XP24-25;28-3620
1512110213018201569AĐA Tổ chức thi công1Lê Khánh ToànT3,7-8,XP24-25;28-3620
1513110213018201569BĐA Tổ chức thi công1Lê Khánh ToànT3,9-10,XP24-25;28-3620
1514110213018201569CĐA Tổ chức thi công1Phan Quang VinhT5,8-9,XP24-25;28-3624
1515110213018201570AĐA Tổ chức thi công1Phan Quang VinhT3,7-8,XP24-25;28-3624
1516110213018201570BĐA Tổ chức thi công1Phạm MỹT5,7-8,XP24-25;28-3625
1517110213018201570CĐA Tổ chức thi công1Phạm MỹT5,9-10,XP24-25;28-3626
1518110215318201568An toàn lao động1Lê Khánh ToànT3,4-5,H30624-25;28-3465
1519110215318201569An toàn lao động1Phạm MỹT4,4-5,H20824-25;28-3467
1520110215318201570An toàn lao động1Mai Chánh TrungT6,1-2,H30624-25;28-3466
1521110216318201567Nhà nhiều tầng2Trần Anh ThiệnT2,1-3,H30224-25;28-3664
1522110216318201569Nhà nhiều tầng2Trần Anh ThiệnT5,1-3,E40324-25;28-3656
1523110216318201570Nhà nhiều tầng2Trịnh Quang ThịnhT7,1-3,H30624-25;28-3657
1524110217318201567Kết cấu thép đặc biệt2Trần Quang HưngT5,1-3,H20824-25;28-3640
1525110217318201570Kết cấu thép đặc biệt2Phan Cẩm VânT6,3-5,H30624-25;28-3655
1526111002318201759ATN Thủy lực0.5Lê HùngT4,6-10,G10636-3733
1527111002318201759BTN Thủy lực0.5Lê HùngT6,6-10,G10636-3733
1528111002318201759CTN Thủy lực0.5Lê HùngT3,6-10,G10636-3731
1529111002318201775TN Thủy lực0.5Lê HùngT2,6-10,G10636-3732
1530111002318201777ATN Thủy lực0.5Lê HùngT2,6-10,G10634-3531
1531111002318201777BTN Thủy lực0.5Lê HùngT3,6-10,G10633-3432
1532111002318201779ATN Thủy lực0.5Nguyễn Quang BìnhT2,6-10,G10632-3332
1533111002318201779BTN Thủy lực0.5Nguyễn Quang BìnhT4,6-10,G10634-3535
1534111002318201781ATN Thủy lực0.5Nguyễn Quang BìnhT6,6-10,G10634-3533
1535111002318201781BTN Thủy lực0.5Nguyễn Quang BìnhT3,1-5,G10634-3535
1536111008318201759Thủy văn 12Tô Thúy NgaT6,3-5,E10123-25;28-3882
1537111008318201763Thủy văn 12Tô Thúy NgaT6,1-2,E110B23-25;28-4010
1538111010318201675Thủy công 13Nguyễn Văn HướngT6,7-10,H30623-25;28-3741
1539111011318201675AĐA Thuỷ công 11Nguyễn Văn HướngT3,7-8,XP23-25;28-3722
1540111011318201675BĐA Thuỷ công 11Nguyễn Văn HướngT3,9-10,XP23-25;28-3720
1541111015318201675Thủy điện 12Vũ Huy CôngT5,8-10,B10823-25;28-3739
1542111017318201675TT Nhận thức1Khoa XDTL-TĐ40-4042
1543111024318201575AĐA Chỉnh trị sông và CT ven biển1Nguyễn Thế HùngT3,9-10,XP24-25;28-3624
1544111024318201575BĐA Chỉnh trị sông và CT ven biển1Nguyễn Thế HùngT3,7-8,XP24-25;28-3622
1545111027318201575AĐA trạm bơm và CTN1Vũ Huy CôngT2,9-10,XP24-25;28-3624
1546111027318201575BĐA trạm bơm và CTN1Nguyễn Thanh HảiT4,7-8,XP24-25;28-3622
1547111028318201575Thi công thuỷ lợi 22Ngô Văn DũngT2,1-3,H30724-25;28-3647
1548111029318201575AĐA Thi công thuỷ lợi 21Đoàn Viết LongT2,7-8,XP24-25;28-3622
1549111029318201575BĐA Thi công thuỷ lợi 21Ngô Văn DũngT4,9-10,XP24-25;28-3625
1550111030318201577Tin học ƯD2Lê Văn HợiT4,1-3,H30324-25;28-3636
1551111116318201675Thủy văn công trình2Nguyễn BảnT4,6-7,H30623-25;28-3746
1552111122318201575Chuyên đề 12Phan Hồng SángT6,1-3,H30424-25;28-3648
1553111122318201577Chuyên đề 12Lê Văn HợiT5,3-5,H10824-25;28-3646
1554111123318201575Chuyên đề 22Võ Ngọc DươngT5,1-3,H20324-25;28-3629
1555111123318201577Chuyên đề 22Võ Nguyễn Đức PhướcT6,1-3,H30524-25;28-3637
1556111124318201575Thực tập tốt nghiệp2Khoa XDTL-TĐ42-4751
1557111124318201577Thực tập tốt nghiệp2Khoa XDTL-TĐ42-4741
1558111125018201575Chỉnh trị sông & công trình ven bờ2Nguyễn Thế HùngT3,1-3,H10424-25;28-3646
1559111125318201575Trạm bơm và cấp thoát nước2Nguyễn Thanh HảiT4,1-3,H30224-25;28-3646
1560111126218201777Thủy văn2Tô Thúy NgaT5,3-5,F10824-25;28-3943
1561111127218201759Thủy lực2Lê Văn ThảoT4,1-2,E10223-25;28-3880
1562111127218201764Thủy lực2Đoàn Thụy Kim PhươngT2,6-7,E20223-25;28-3864
1563111127218201775Thủy lực2Tô Thúy NgaT5,1-2,F10723-25;28-3871
1564111127218201777Thủy lực2Đoàn Thụy Kim PhươngT3,3-5,F30624-25;28-3980
1565111127218201779Thủy lực2Lê Văn ThảoT3,8-10,E40123-25;28-3770
1566111127218201781Thủy lực2Đoàn Thụy Kim PhươngT3,7-9,E10223-25;28-3569
1567111127218201783Thủy lực2Đoàn Thụy Kim PhươngT5,6-7,E20223-25;28-4080
1568111127218201784Thủy lực2Tô Thúy NgaT4,3-4,F30623-25;28-4071
1569111128018201577Tổ chức và quản lý thi công2Ngô Văn DũngT3,1-3,H10124-25;28-3648
1570111129018201577AĐA Tổ chức và quản lý thi công1Đoàn Viết LongT6,7-8,XP24-25;28-3622
1571111129018201577BĐA Tổ chức và quản lý thi công1Ngô Văn DũngT6,9-10,XP24-25;28-3620
1572111132018201677Phương pháp tính3Lê Văn ThảoT2,1-4,E40124-25;28-3849
1573111132018201775Phương pháp tính3Lê Văn ThảoT7,1-4,B10623-25;28-3847
1574111160318201675TT Thuỷ văn Công trình1Khoa XDTL-TĐ40-4044
1575111165318201877Nhập môn ngành1Vũ Huy CôngT2,1-2,F30928-4016
1576117001118201653Môi trường2Mai Thị Thùy DươngT6,3-5,E110A23-25;28-3734
1577117001118201711Môi trường2Lê Năng ĐịnhT2,6-7,F30624-25;28-3870
1578117001118201712Môi trường2Lê Năng ĐịnhT2,8-10,F30724-25;28-3864
1579117001118201722Môi trường2Lê Năng ĐịnhT3,9-10,F10323-25;28-4069
1580117001118201723Môi trường2Lê Năng ĐịnhT3,7-8,F10723-25;28-4061
1581117001118201727Môi trường2Phan Thị Kim ThủyT4,6-7,E10224-25;28-3867
1582117001118201728Môi trường2Lê Năng ĐịnhT5,7-9,F30724-25;28-3665
1583117001118201734Môi trường2Phan Như ThúcT3,1-2,E20524-25;28-3843
1584117001118201736Môi trường2Lê Năng ĐịnhT6,6-7,E20724-25;28-3840
1585117001118201737Môi trường2Lê Năng ĐịnhT6,8-10,E20824-25;28-3832
1586117001118201771Môi trường2Phan Như ThúcT3,3-5,E40323-25;28-3746
1587117001118201772Môi trường2Phạm Thị Kim ThoaT5,6-7,E40423-25;28-3748
1588117001118201841Môi trường2Phạm Thị Kim ThoaT2,1-2,F21024-25;28-4158
1589117001118201859Môi trường2Lê Năng ĐịnhT4,3-5,F40528-3880
1590117001118201860Môi trường2Phan Như ThúcT4,7-9,F40828-3879
1591117001118201877Môi trường2Phan Như ThúcT3,7-9,H20528-4080
1592117001118201883Môi trường2Lê Năng ĐịnhT5,1-3,H40228-4080
1593117003318201679Độc học môi trường2Lê Phước CườngT7,7-9,F10924-25;28-3666
1594117003318201681Độc học môi trường2Lê Phước CườngT7,1-3,B30124-25;28-3641
1595117008318201679Thoát nước ĐT & CN2Lê Năng ĐịnhT4,7-9,B30224-25;28-3662
1596117016318201679TT Quan trắc khảo sát môi trường1Phan Thị Kim Thủy39-3962
1597117016318201681ATT Quan trắc & Khảo sát1Phan Thị Kim Thủy40-4022
1598117016318201681BTT Quan trắc & Khảo sát1Phan Thị Kim Thủy40-4020
1599117024318201579Tin học ƯD2Nguyễn Đình HuấnT4,1-3,H30524-25;28-3652
1600117027318201581Sản xuất sạch hơn2Nguyễn Đình HuấnT7,1-3,H30824-25;28-3652
1601117028318201579Quản lý chất thải rắn2Võ Diệp Ngọc KhôiT2,1-3,H30824-25;28-3642
1602117028318201581Quản lý chất thải rắn2Võ Diệp Ngọc KhôiT5,1-3,H30824-25;28-3653
1603117029318201579AĐA QL chất thải rắn2Khoa Môi trườngT3,7-9,XP24-25;28-3615
1604117029318201579BĐA QL chất thải rắn2Khoa Môi trườngT5,7-9,XP24-25;28-3620
1605117029318201579CĐA QL chất thải rắn2Khoa Môi trườngT7,7-9,XP24-25;28-3620
1606117029318201581AĐA QL chất thải rắn2Khoa Môi trườngT5,7-9,XP24-25;28-3620
1607117029318201581BĐA QL chất thải rắn2Khoa Môi trườngT3,8-10,XP24-25;28-3620
1608117029318201581CĐA QL chất thải rắn2Khoa Môi trườngT7,7-9,XP24-25;28-3620
1609117039318201667Cấp thoát nước2Mai Thị Thùy DươngT5,1-3,E20223-25;28-30;35-3971
1610117039318201668Cấp thoát nước2Mai Thị Thùy DươngT4,7-9,H40223-25;28-30;35-3965
1611117039318201669Cấp thoát nước2Mai Thị Thùy DươngT3,3-5,B30123-25;28-3570
1612117065018201779Nhập môn ngành2Lê Năng Định38-3845
1613117065018201781Nhập môn ngành2Phan Như Thúc38-3857
1614117067218201679Quan trắc khảo sát môi trường2Phan Thị Kim ThủyT6,7-9,E10424-25;28-3663
1615117067218201681Quan trắc khảo sát môi trường2Phan Thị Kim ThủyT4,8-10,E20424-25;28-3844
1616117068218201679ATH Quan trắc & Khảo sát1Hoàng Ngọc ÂnT2,6-10,PTN33-3619
1617117068218201679BTH Quan trắc & Khảo sát1Hoàng Ngọc ÂnT3,1-5,PTN33-3622
1618117068218201679CTH Quan trắc & Khảo sát1Hoàng Ngọc ÂnT6,1-5,PTN33-3620
1619117068218201681TH Quan trắc khảo sát môi trường1Hoàng Ngọc ÂnT4,1-5,PTN33-3642
1620117068218201681BTH Quan trắc khảo sát môi trường1Hoàng Ngọc ÂnT5,1-5,PTN33-3621
1621117069218201579Xử lý nước thải đô thị2Trần Văn QuangT7,1-3,H10624-25;28-3664
1622117069218201581Xử lý nước thải đô thị2Trần Văn QuangT2,7-9,H30224-25;28-3664
1623117070218201579Xử lý nước thải công nghiệp1Nguyễn Dương Quang ChánhT3,3-4,H10524-25;28-3451
1624117070218201581Xử lý nước thải công nghiệp1Nguyễn Dương Quang ChánhT3,1-2,H10624-25;28-3444
1625117071218201579AĐA Xử lý nước thải đô thị2Khoa Môi trườngT2,7-9,XP24-25;28-3622
1626117071218201579BĐA Xử lý nước thải đô thị2Khoa Môi trườngT4,7-9,XP24-25;28-3622
1627117071218201579CĐA Xử lý nước thải đô thị2Khoa Môi trườngT6,7-9,XP24-25;28-3622
1628117071218201581AĐA Xử lý nước thải đô thị2Khoa Môi trườngT2,1-3,XP24-25;28-3622
1629117071218201581BĐA Xử lý nước thải đô thị2Khoa Môi trườngT4,8-10,XP24-25;28-3619
1630117071218201581CĐA Xử lý nước thải đô thị2Khoa Môi trườngT6,7-9,XP24-25;28-3622
1631117072218201679AĐA Cấp nước sinh hoạt và công nghiệp2Khoa Môi trườngT4,3-4,XP24-25;28-3822
1632117072218201679BĐA Cấp nước sinh hoạt và công nghiệp2Khoa Môi trườngT4,1-2,XP24-25;28-3821
1633117072218201679CĐA Cấp nước sinh hoạt và công nghiệp2Khoa Môi trườngT5,1-2,XP24-25;28-3820
1634117073218201681Kỹ thuật thông gió2Nguyễn Đình HuấnT6,7-9,E10224-25;28-3645
1635117074218201681Kiểm soát ô nhiễm MTKK2Nguyễn Đình HuấnT3,6-7,H40124-25;28-3848
1636117075218201681AĐA thông gió & xử lý khi thải2Khoa Môi trườngT6,1-2,XP24-25;28-3825
1637117075218201681BĐA thông gió & xử lý khi thải2Khoa Môi trườngT6,3-4,XP24-25;28-3825
1638117076218201679Luật và chính sách môi trường1Hoàng HảiT2,3-5,E40424-25;28-3461
1639117076218201681Luật và chính sách môi trường1Hoàng HảiT2,1-2,E40424-25;28-3450
1640117077218201679Cấp nước sinh hoạt và công nghiệp2Nguyễn Lan PhươngT3,8-10,H40124-25;28-3863
1641117078218201579BTH xử lý chất thải1Dương Gia ĐứcT4,6-10,G20629-3233
1642117078218201581ATH xử lý chất thải1Phạm Đình LongT2,6-10,G20631-3430
1643117078218201581BTH xử lý chất thải1Phạm Đình LongT4,6-10,G20633-3634
1644117080218201579ATH Tin học ứng dụng0.5Nguyễn Đình HuấnT2,6-10,PTN235-3626
1645117080218201579BTH Tin học ứng dụng0.5Nguyễn Đình HuấnT4,6-10,PTN235-3627
1646117081218201579Đánh giá tác động môi trường1Trần Văn QuangT3,1-2,H10524-25;28-3455
1647117081218201581Đánh giá tác động môi trường1Trần Văn QuangT3,3-4,H10624-25;28-3459
1648117082218201579TH đánh giá tác động môi trường0.5Trần Văn QuangT3,6-10,PTN32-3360
1649117082218201581TH đánh giá tác động môi trường0.5Trần Văn QuangT6,6-10,PTN32-3349
1650117083318201579Thực tập tốt nghiệp (MT)2Khoa Môi trường42-4760
1651117086318201579Xử lý nước thải chi phí thấp2Trần Văn QuangT6,1-3,H10424-25;28-3656
1652117093318201581Thực tập tốt nghiệp (QLMT)2Khoa Môi trường42-4765
1653117094318201581Tin học ƯD1Nguyễn Đình HuấnT4,4-5,H30624-25;28-3460
1654117095318201581ATH tin học ứng dụng (QLTN&MT)0.5Nguyễn Đình HuấnT5,6-10,PTN235-3630
1655117095318201581BTH tin học ứng dụng (QLTN&MT)0.5Nguyễn Đình HuấnT2,1-5,PTN235-3628
1656117097318201581QL Môi trường ĐT & KCN2Phan Như ThúcT4,1-3,H30624-25;28-3649
1657117119018201871Môi trường ĐT và KT2Phạm Thị Kim ThoaT6,3-5,E40324-25;28-3849
1658117119018201872Môi trường ĐT và KT2Phạm Thị Kim ThoaT6,1-2,E40324-25;28-3847
1659118001218201572Kinh tế Xây dựng2Trương Quỳnh ChâuT4,1-3,H10124-25;28-3678
1660118001218201671Kinh tế Xây dựng2Phạm Anh ĐứcT2,8-10,E40123-25;28-3743
1661118001218201672Kinh tế Xây dựng2Phạm Anh ĐứcT2,6-7,E40123-25;28-3745
1662118001218201763Kinh tế Xây dựng2Huỳnh Thị Minh TrúcT2,4-5,E110B23-25;28-4013
1663118003318201785Kinh tế học3Nguyễn Thị Thảo NguyênT2,7-10,H20623-25;28-3776
1664118008318201683Thực tập công nhân2Khoa QLDAT2,1-9,Xưởng; T3,1-9,Xưởng; T4,1-9,Xưởng; T5,1-9,Xưởng; T6,1-9,Xưởng37-4054
1665118008318201684Thực tập công nhân2Khoa QLDAT2,1-9,Xưởng; T3,1-9,Xưởng; T4,1-9,Xưởng; T5,1-9,Xưởng; T6,1-9,Xưởng37-4052
1666118014318201683Tổ chức thi công3Phạm Thị TrangT2,1-2,H402; T5,1-3,B30224-25;28-3653
1667118014318201684Tổ chức thi công3Ngô Ngọc TriT4,7-9,H304; T6,6-7,B30224-25;28-3655
1668118015318201683AĐA Tổ chức thi công1Phạm Thị TrangT6,7-8,XP24-25;28-3619
1669118015318201683BĐA Tổ chức thi công1Nguyễn Quang TrungT6,9-10,XP24-25;28-3620
1670118015318201683CĐA Tổ chức thi công1Ngô Ngọc TriT3,7-8,XP24-25;28-3613
1671118015318201684AĐA Tổ chức thi công1Phạm Thị TrangT4,2-3,XP24-25;28-3619
1672118015318201684BĐA Tổ chức thi công1Nguyễn Quang TrungT4,4-5,XP24-25;28-3619
1673118015318201684CĐA Tổ chức thi công1Ngô Ngọc TriT3,1-2,XP24-25;28-3619
1674118019318201683Kinh tế XD3Huỳnh Thị Minh TrúcT3,3-4,E402; T6,1-3,B30224-25;28-3660
1675118019318201684Kinh tế XD3Huỳnh Thị Minh TrúcT3,9-10,B301; T6,8-10,B30224-25;28-3654
1676118020318201583Quản lý chất lượng XD2Phạm Thị TrangT5,7-9,H30423-25;28-3548
1677118020318201584Quản lý chất lượng XD2Ngô Ngọc TriT4,1-3,H30823-25;28-3549
1678118031318201679Kinh tế môi trường2Lê Thị Kim OanhT7,1-3,E10124-25;28-3662
1679118033218201538Kinh tế quản lý2Nguyễn Thị Thu ThủyT4,1-3,F10223-25;28-3535
1680118033218201539Kinh tế quản lý2Nguyễn Thị Thu ThủyT3,1-3,F20823-25;28-3558
1681118033218201540Kinh tế quản lý2Lê Thị Kim OanhT6,7-9,H10723-25;28-3550
1682118053318201785Marketing căn bản2Nguyễn Thị Thu ThủyT5,8-10,H20523-25;28-3783
1683118054318201685Giao tiếp kinh doanh2Nguyễn Thị Trâm AnhT4,1-4,B30128-3662
1684118055318201685Quản trị nhân sự2Nguyễn Thị Thu ThủyT4,7-9,B30124-25;28-3654
1685118059318201683Quản trị tài chính3Huỳnh Thị Minh TrúcT3,1-2,E402; T5,7-9,H10324-25;28-3658
1686118059318201684Quản trị tài chính3Huỳnh Thị Minh TrúcT3,7-8,B301; T7,1-3,H30724-25;28-3654
1687118069318201685Quản trị sản xuất 12Nguyễn Hồng NguyênT2,1-3,B30124-25;28-3653
1688118070318201685Thiết kế HTSX3Hồ Dương ĐôngT2,4-5,B301; T6,7-9,B30124-25;28-3653
1689118071318201685AĐA Thiết kế HTSX1Hồ Dương ĐôngT7,4-5,XP24-25;28-3614
1690118071318201685BĐA Thiết kế HTSX1Nguyễn Hồng NguyênT5,4-5,XP24-25;28-3618
1691118071318201685CĐA Thiết kế HTSX1Hồ Dương ĐôngT3,4-5,XP24-25;28-3619
1692118075318201585Quản lý dự án2Nguyễn Thị CúcT7,3-5,H10824-25;28-3660
1693118076318201585Kinh tế đầu tư3Phạm Anh ĐứcT4,7-9,H301; T6,6-7,H30324-25;28-3667
1694118077318201585AĐA Kinh tế đầu tư1Phạm Anh ĐứcT3,1-2,XP24-25;28-3621
1695118077318201585BĐA Kinh tế đầu tư1Nguyễn Thị Thảo NguyênT2,1-2,XP24-25;28-3622
1696118077318201585CĐA Kinh tế đầu tư1Nguyễn Thị Thảo NguyênT2,3-4,XP24-25;28-3622
1697118078318201585QL bảo dưỡng trong CN2Hồ Dương ĐôngT2,7-9,H30424-25;28-3662
1698118080318201585LT mô phỏng trong QL2Huỳnh Nhật TốT6,8-10,H30324-25;28-3650
1699118082318201685TT Hệ thống quản lý C.nghiệp2Khoa QLDAT2,1-9,Xưởng; T3,1-9,Xưởng; T4,1-9,Xưởng; T5,1-9,Xưởng; T6,1-9,Xưởng37-4050
1700118083318201685LT Q.lý và L.đạo2Nguyễn Quang TrungT6,1-3,B30124-25;28-3650
1701118085318201567Kinh tế XD2Nguyễn Quang TrungT5,7-9,H30624-25;28-3649
1702118085318201568Kinh tế XD2Phạm Thị TrangT2,3-5,H30424-25;28-3641
1703118085318201569Kinh tế XD2Nguyễn Quang TrungT4,1-3,H20824-25;28-3651
1704118085318201570Kinh tế XD2Trương Quỳnh ChâuT2,1-3,H30624-25;28-3652
1705118090218201785Toán chuyên ngành3Nguyễn Thị CúcT6,7-10,H20623-25;28-3774
1706118091218201785Nhập môn ngành2Phạm Anh Đức38-3874
1707118094318201501Kinh tế ngành2Lê Thị Kim OanhT3,1-3,H10825-25;28-3769
1708118094318201502Kinh tế ngành2Hồ Dương ĐôngT2,1-3,H20219-24;33-3749
1709118094318201522Kinh tế ngành2Huỳnh Nhật TốT2,8-10,H20324-25;28-3663
1710118094318201525Kinh tế ngành2Nguyễn Thị Thu ThủyT2,8-10,H20424-25;28-3668
1711118094318201632Kinh tế ngành2Huỳnh Nhật TốT2,1-2,E20124-25;28-3965
1712118094318201648Kinh tế ngành2Nguyễn Thị Thu ThủyT5,3-5,E10123-25;28-35;38-3972
1713118094318201745Kinh tế ngành2Nguyễn Thị Thu ThủyT6,7-8,F30823-25;28-4080
1714118097318201685Kế toán quản trị2Bùi Nữ Thanh HàT5,1-3,E40124-25;28-3652
1715118098318201585QL chuỗi cung ứng3Huỳnh Nhật TốT3,7-9,H306; T7,1-2,H10824-25;28-3632
1716118106318201585Thực tập tốt nghiệp (QLCN)2Khoa QLDA42-4762
1717118107318201585ATH Quản lý Dự án1Nguyễn Thị CúcT4,1-5,A30529-30;32-3318
1718118107318201585BTH Quản lý Dự án1Nguyễn Thị CúcT5,1-5,A30529-30;32-3322
1719118107318201585CTH Quản lý Dự án1Nguyễn Thị CúcT6,1-5,A30529-30;32-3321
1720118108318201585ATH Lý thuyết mô phỏng1Huỳnh Nhật TốT2,1-5,A30529-30;32-3313
1721118108318201585BTH Lý thuyết mô phỏng1Huỳnh Nhật TốT3,1-5,A30529-30;32-3322
1722118108318201585CTH Lý thuyết mô phỏng1Huỳnh Nhật TốT4,1-5,A30528-28;34-3616
1723118109218201783Luật kinh tế - XD3Nguyễn Quang TrungT3,8-10,E20423-25;28-4068
1724118109218201784Luật kinh tế - XD3Nguyễn Thị CúcT2,1-3,E20423-25;28-4061
1725118110118201783Thống kê DNXD2Bùi Nữ Thanh HàT6,7-8,E20123-25;28-4064
1726118110118201784Thống kê DNXD2Bùi Nữ Thanh HàT6,9-10,E20223-25;28-4066
1727118112218201583Quản lý DA2Phạm Thị TrangT3,7-9,H30423-25;28-3543
1728118112218201584Quản lý DA2Huỳnh Thị Minh TrúcT2,1-3,E10323-25;28-3549
1729118113218201683THƯD trong QLDA2Phạm Anh ĐứcT4,3-5,B30224-25;28-3660
1730118113218201684THƯD trong QLDA2Phạm Anh ĐứcT5,3-5,B30124-25;28-3659
1731118116018201583Thực tập tốt nghiệp (KTXD)2Khoa QLDA42-4751
1732118116018201584Thực tập tốt nghiệp (KTXD)2Khoa QLDA42-4742
1733118117318201505Kinh tế ngành2Hồ Dương ĐôngT4,3-5,H20223-25;28-30;33-3736
1734118117318201506Kinh tế ngành2Hồ Dương ĐôngT6,3-5,H20223-25;28-30;33-3744
1735118209318201583Thẩm định dự án XD2Bùi Nữ Thanh HàT4,7-9,H20423-25;28-3549
1736118209318201584Thẩm định dự án XD2Bùi Nữ Thanh HàT3,7-9,H30523-25;28-3547
1737118210318201583Định mức KT trong XD2Ngô Ngọc TriT7,1-3,H30423-25;28-3534
1738118210318201584Định mức KT trong XD2Trương Quỳnh ChâuT6,1-3,H30723-25;28-3551
1739118211318201683QL CT giao thông3Hoàng Phương HoaT2,3-5,H402; T4,1-2,B30224-25;28-3654
1740118211318201684QL CT giao thông3Võ Hải LăngT2,1-3,E403; T5,1-2,B30124-25;28-3650
1741118212318201683AĐA QL CT giao thông1Hoàng Phương HoaT2,7-8,XP24-25;28-3619
1742118212318201683BĐA QL CT giao thông1Hoàng Phương HoaT2,9-10,XP24-25;28-3618
1743118212318201683CĐA QL CT giao thông1Hoàng Phương HoaT3,9-10,XP24-25;28-3617
1744118212318201684AĐA QL CT giao thông1Võ Hải LăngT2,4-5,XP24-25;28-3619
1745118212318201684BĐA QL CT giao thông1Võ Hải LăngT5,7-8,XP24-25;28-3615
1746118212318201684CĐA QL CT giao thông1Võ Hải LăngT3,3-4,XP24-25;28-3619
1747118213318201583Kiểm soát khối lượng (QS)2Trương Quỳnh ChâuT2,7-9,H30323-25;28-3550
1748118213318201584Kiểm soát khối lượng (QS)2Trương Quỳnh ChâuT5,7-9,H30523-25;28-3543
1749118216318201583AĐA Quản trị chi phí XD1Huỳnh Thị Minh TrúcT4,1-2,XP23-25;28-3525
1750118216318201583BĐA Quản trị chi phí XD1Trương Quỳnh ChâuT5,1-2,XP23-25;28-3523
1751118216318201584AĐA Quản trị chi phí XD1Huỳnh Thị Minh TrúcT5,1-2,XP23-25;28-3525
1752118216318201584BĐA Quản trị chi phí XD1Trương Quỳnh ChâuT4,9-10,XP23-25;28-3521
1753118217318201714Kinh tế ngành3Lê Thị Kim OanhT5,3-5,E11223-25;28-4056
1754118218318201583AĐA Kiểm soát KL (QS)1Huỳnh Thị Minh TrúcT5,3-4,XP23-25;28-3524
1755118218318201583BĐA Kiểm soát KL (QS)1Huỳnh Thị Minh TrúcT4,3-4,XP23-25;28-3522
1756118218318201584AĐA Kiểm soát KL (QS)1Trương Quỳnh ChâuT5,3-4,XP23-25;28-3523
1757118218318201584BĐA Kiểm soát KL (QS)1Trương Quỳnh ChâuT4,7-8,XP23-25;28-3522
1758118219018201884Kinh tế học2Nguyễn Thị Thảo NguyênT6,7-8,F40424-25;28-4116
1759121005318201871Vẽ mỹ thuật 12Trần Văn TâmT4,1-4,P. Vẽ24-25;28-3849
1760121005318201872Vẽ mỹ thuật 12Trần Văn TâmT3,7-10,P. Vẽ24-25;28-3847
1761121007318201771Cấu tạo KT 22Nguyễn Ngọc BìnhT3,1-2,E40323-25;28-3748
1762121007318201772Cấu tạo KT 22Nguyễn Ngọc BìnhT5,8-10,E40423-25;28-3749
1763121017318201671Điêu khắc2Trần Văn TâmT2,1-4,A15423-25;28-3743
1764121017318201672Điêu khắc2Trần Văn TâmT5,1-4,A15423-25;28-3750
1765121018318201571AĐA Qui hoạch3Nguyễn Hồng NgọcT7,6-10,XP24-25;28-3620
1766121018318201571BĐA Qui hoạch3Nguyễn Hồng NgọcT6,6-10,XP24-25;28-3619
1767121018318201571CĐA Qui hoạch3Nguyễn Xuân TrungT5,6-10,XP24-25;28-3620
1768121018318201572AĐA Qui hoạch3Nguyễn Xuân TrungT3,6-10,XP24-25;28-3620
1769121018318201572BĐA Qui hoạch3Lê Phong NguyênT2,6-10,XP24-25;28-3620
1770121018318201572CĐA Qui hoạch3Lê Phong NguyênT3,6-10,XP24-25;28-3621
1771121019318201571CĐ KT cao tầng2Nguyễn Ngọc BìnhT2,1-3,F30124-25;28-3684
1772121023318201571CĐ Trang trí2Vũ Phan Minh TrangT3,7-9,F30124-25;28-3635
1773121029218201679Kiến trúc công nghiệp & qui hoạch ĐT2Lê Phong NguyênT5,8-10,B30124-25;28-3862
1774121029218201681Kiến trúc công nghiệp & qui hoạch ĐT2Lê Phong NguyênT5,6-7,B30224-25;28-3849
1775121029318201567Quy hoạch đô thị2Lê Thị Kim DungT6,3-5,H30324-25;28-3641
1776121029318201569Quy hoạch đô thị2Trương Nguyễn Song HạT7,1-3,H30124-25;28-3657
1777121029318201570Quy hoạch đô thị2Nguyễn Xuân TrungT3,3-5,H30824-25;28-3653
1778121051018201771AVẽ ghi1Nguyễn Thị HiềnT3,6-10,pve32-3523
1779121051018201771BVẽ ghi1Nguyễn Thị HiềnT4,1-5,pve32-3523
1780121051018201772AVẽ ghi1Trương Phan Thiên AnT2,6-10,pve32-3524
1781121051018201772BVẽ ghi1Trương Phan Thiên AnT5,1-5,pve32-3524
1782121052018201771Cơ sở văn hóa2Lê Đức LuậnCN,1-2,F10223-25;28-3746
1783121052018201772Cơ sở văn hóa2Lê Đức LuậnCN,3-5,F10223-25;28-3748
1784121052318201771AĐA TK CT công cộng3Lê Minh SơnT2,7-10,XP23-25;28-3723
1785121052318201771BĐA TK CT công cộng3Trương Phan Thiên AnT5,7-10,XP23-25;28-3723
1786121052318201772AĐA TK CT công cộng3Nguyễn Xuân TrungT6,1-4,XP23-25;28-3724
1787121052318201772BĐA TK CT công cộng3Trương Nguyễn Song HạT6,7-10,XP23-25;28-3724
1788121053018201771Chiếu sáng kiến trúc2Nguyễn Anh TuấnT4,8-10,E40323-25;28-3746
1789121053018201772Chiếu sáng kiến trúc2Nguyễn Anh TuấnT4,6-7,E11223-25;28-3748
1790121054018201671AĐA Kiến trúc CN nhẹ3Nguyễn Anh TuấnT7,1-4,XP23-25;28-3721
1791121054018201671BĐA Kiến trúc CN nhẹ3Lê Phong NguyênT6,7-10,XP23-25;28-3721
1792121054018201672AĐA Kiến trúc CN nhẹ3Đỗ Hoàng Rong LyT7,1-4,XP23-25;28-3722
1793121054018201672BĐA Kiến trúc CN nhẹ3Đoàn Trần HiệpT5,7-10,XP23-25;28-3723
1794122008018201887Toán 27Bùi Tuấn KhangT2,1-3,P7; T6,7-10,P729-32;34-440
1795122009018201887Tiếng Anh 26Lê Thị Hải YếnT2,7-9,P4; T6,1-3,B20529-32;34-440
1796122009018201888Tiếng Anh 26Tôn Nữ Xuân PhươngT4,7-9,P7; T6,1-3,P729-32;34-440
1797122010018201887Xác suất thống kê4Lê Văn DũngT4,1-4,P629-32;34-440
1798122011018201887Tiếng Pháp 24Lê Thị Ngọc HàT3,7-10,P629-32;34-440
1799122011018201888Tiếng Pháp 24Dương Thị Thùy NhiT3,7-10,P729-32;34-440
1800122012018201887Vật lý 16Lê Hồng SơnT3,1-3,P7; T5,1-3,P729-32;34-440
1801122019018201787Điện tử3Nguyễn Quang Như QuỳnhT3,1-3,P523-25;29-30;33-420
1802122019018201788Điện tử3Nguyễn Quang Như QuỳnhT2,7-9,P523-25;29-30;33-420
1803122020018201787Lý thuyết nhiệt3Lê CungT2,7-9,P623-25;29-30;33-420
1804122020018201788Lý thuyết nhiệt3Lê CungT3,1-3,P623-25;29-30;33-420
1805122021018201787Lý thuyết điện4Nguyễn Văn HiếuT6,7-10,P523-25;29-30;33-420
1806122021018201788Lý thuyết điện4Nguyễn Văn HiếuT5,7-10,P623-25;29-30;33-420
1807122022018201787Cơ lý thuyết4Lê CungT4,7-10,P423-25;29-30;33-420
1808122022018201788Cơ lý thuyết4Lê CungT6,7-10,P623-25;29-30;33-420
1809122023018201787Cơ đại cương 13Nguyễn Đình SơnT2,1-3,P523-25;29-30;33-420
1810122023018201788Cơ đại cương 13Nguyễn Đình SơnT6,1-3,P623-25;29-30;33-420
1811122024018201787Phương pháp tính3Trần Quốc ChiếnT6,1-3,P523-25;29-30;33-420
1812122024018201788Phương pháp tính3Trần Quốc ChiếnT5,2-4,H10223-25;29-30;33-420
1813122025018201787Tiếng Anh 46Huỳnh Thị Bích NgọcT3,7-9,P4; T4,1-3,P523-25;29-30;33-420
1814122025018201788Tiếng Anh 46Trần Vũ Mai YênT3,7-9,P5; T4,7-9,P523-25;29-30;33-420
1815122026018201787Tiếng Pháp 44Nguyễn Hữu Tâm ThuT5,2-5,P623-25;29-30;33-420
1816122026018201788Tiếng Pháp 44Đỗ Kim ThànhT4,1-4,P423-25;29-30;33-420
1817122030018201687Tư tưởng Hồ Chí Minh2Dương Anh HoàngT4,3-4,P723-25;29-400
1818122040018201688Công cụ MP hóa bằng số2Phan Thanh TaoT6,9-10,P323-25;29-400
1819122042018201687BĐ tín hiệu số và ƯD2Hoàng Lê Uyên ThụcT3,9-10,P223-25;29-400
1820122043018201688Máy điện cơ3Bùi Tấn LợiT5,3-5,P423-25;29-400
1821122044018201688Điều khiển máy điện3Lê Tiến DũngT6,6-8,P323-25;29-400
1822122045018201688Mạch điện tử số3Phạm Văn TuấnT6,1-3,P423-25;29-400
1823122046018201688Cơ sở ĐK HT sự kiện gián đoạn2Trương Thị Bích ThanhT5,1-2,P423-25;29-400
1824122047018201688CS Điện tử công suất3Giáp Quang HuyT3,1-3,P423-25;29-400
1825122049018201687Kinh tế vi mô - Kế toán quản trị2Bùi Nữ Thanh HàT2,9-10,P723-25;29-400
1826122050018201687Tiếng Pháp 63Nguyễn Thị Thu TrangT2,6-8,P723-25;29-400
1827122050018201689Tiếng Pháp 63Lê Thị Trâm AnhT5,7-9,P423-25;29-400
1828122060018201587Quản lý sản xuất2Nguyễn Hữu HiểnT2,1-2,P123-25;28-400
1829122062018201588Lý thuyết thông tin2Bùi Thị Minh TúT5,6-7,P223-25;28-400
1830122063018201588Lọc tín hiệu2Hồ Phước TiếnT4,1-2,P223-25;28-400
1831122064018201588Vi điều khiển3Ngô Đình ThanhT3,3-5,P223-25;28-400
1832122065018201588Tự động hóa, điều khiển và khống chế3Võ Như ThànhT4,3-5,P223-25;28-400
1833122066018201588Thiết bị ĐK khả LT và ƯD3Ngô Thanh NghịT5,8-10,P223-25;28-400
1834122068018201588CTPM và HT TG thực3Trần Thế VũT2,8-10,P223-25;28-400
1835122069018201588ĐA Tin học2Nguyễn Thanh BìnhT3,1-2,P223-25;28-400
1836122071018201588Chuyên đề 1 - Mạng2Nguyễn Thế Xuân LyT6,1-2,P223-25;28-400
1837122082018201589Tiếng Pháp hỗ trợ việc làm3Nguyễn Hữu BìnhT4,3-5,P323-25;28-390
1838122093018201687Nguyên lý hóa CN2Lê Thị Như ÝT5,9-10,P323-25;29-400
1839122094018201687Phép tính HT và ƯD1Phan Huy KhánhT5,1-2,P323-25;29-330
1840122095018201687Phân tích thiết kế hướng đối tượng1Lê Thị Mỹ HạnhT5,3-4,P323-25;29-330
1841122096018201687Công cụ MP hóa bằng số1Lê Văn TụyT7,1-4,B20623-25;29-290
1842122097018201687Cơ học chất lỏng và ứng dụng2Phạm Thị Kim LoanT3,1-2,H10223-25;29-400
1843122098018201687Kỹ thuật vật liệu2Nguyễn Thanh ViệtT5,7-8,P323-25;29-400
1844122099018201687Tương tự và các MH1Lê Kim HùngT4,7-8,P223-25;29-330
1845122100018201687TĐ hóa và ĐK tối ưu2Trần Đình Khôi QuốcT2,3-4,P323-25;29-400
1846122101018201687PP thống kê và PT dữ liệu2Lê DânT3,7-8,P223-25;29-400
1847122101018201689PP thống kê và PT dữ liệu2Lê DânT3,9-10,P323-25;29-400
1848122102018201687Sinh thái công nghiệp1Trần Văn QuangT4,9-10,P223-25;29-330
1849122103018201687Sức bền vật liệu4Thái Hoàng PhongT6,7-10,P223-25;29-400
1850122118018201587ĐA thiết kế kỹ thuật3Trần Minh ChínhT6,3-5,P123-25;28-400
1851122119018201587Hợp đồng thị trường - Tiêu chuẩn1Nguyễn Thị Thảo NguyênT6,1-2,P123-25;28-330
1852122120018201587Bảo vệ bản quyền2Lê Thị Kim OanhT5,1-2,P123-25;28-330
1853122121018201587Phương pháp số trong tính toán kết cấu3Nguyễn Xuân HùngT6,7-9,P123-25;28-400
1854122122018201587Thiết kế và gia công nhờ máy tính3Nguyễn Thế TranhT5,3-5,P123-25;28-400
1855122123018201587Hư hỏng và phá hủy3Tào Quang BảngT4,7-9,P123-25;28-400
1856122124018201587Ăn mòn và chống ăn mòn1Đinh Minh DiệmT7,1-2,B20523-25;28-330
1857122125018201587Chọn vật liệu1Đinh Minh DiệmT7,3-4,B20523-25;28-330
1858122126018201587Các phương pháp gia công biến dạng1Lưu Đức HòaT3,3-4,P123-25;28-330
1859122127018201587Cơ cấu chấp hành điện 12Đoàn Quang VinhT4,3-4,P123-25;28-400
1860122128018201587Cơ cấu chấp hành thông minh1Đoàn Quang VinhT4,1-2,P123-25;28-330
1861122129018201587Tính chất vật liệu 21Nguyễn Thanh ViệtT3,1-2,P123-25;28-330
1862122130018201587Phần tử dẫn hướng2Lê CungT3,7-8,P123-25;28-400
1863122131018201587Cấu trúc robot2Trần Minh ChínhT3,9-10,P123-25;28-400
1864122133018201587Hệ thống thời gian thực3Giáp Quang HuyT2,3-5,P123-25;28-400
1865122151018201587Tiếng Pháp CN2Hồ Thị Ngân ĐiệpT2,7-9,P123-25;28-400
1866122151018201588Tiếng Pháp CN2Hồ Thị Ngân ĐiệpT6,3-5,P223-25;28-400
1867122154018201689Tiếng Anh 63Hồ Minh ThuT2,1-3,P423-25;29-400
1868122155018201589Tiếng Anh 83Phạm Thị Ca DaoT2,7-9,P323-25;28-390
1869122165018201689Cơ sở dữ liệu2Trương Ngọc ChâuT6,9-10,P423-25;29-400
1870122166018201689PT và TK thuật toán2Nguyễn Thanh BìnhT7,1-2,E40223-25;29-400
1871122167018201689LT Đồ thị2Phan Thanh TaoT6,7-8,P423-25;29-400
1872122168018201689TK vi mạch VLSI2Bùi Thị Thanh ThanhT5,3-4,P523-25;29-400
1873122169018201689Kiến trúc máy tính2Trần Thế VũT3,7-8,P323-25;29-400
1874122170018201689Hệ điều hành2Trần Hồ Thủy TiênT4,7-8,P323-25;29-400
1875122171018201689Mạng máy tính2Nguyễn Tấn KhôiT5,1-2,P523-25;29-400
1876122172018201689LT trên Linux2Trần Hồ Thủy TiênT4,9-10,P323-25;29-400
1877122173018201689ĐA CT dữ liệu và TT3Nguyễn Thanh BìnhT7,3-5,E40223-25;29-400
1878122188018201589Chương trình dịch2Nguyễn Thị Minh HỷT3,1-2,P323-25;28-390
1879122189018201589LT WEB và ƯD2Mai Văn HàT6,1-2,P323-25;28-390
1880122190018201589Trí tuệ nhân tạo2Phạm Minh TuấnT4,1-2,P323-25;28-390
1881122191018201589Tương tác người-máy2Đặng Hoài PhươngT6,3-4,P323-25;28-390
1882122192018201589CS dữ liệu nâng cao2Trương Ngọc ChâuT2,1-2,P223-25;28-390
1883122193018201589CTTT, kho DL, khai phá DL2Trương Ngọc ChâuT2,3-4,P223-25;28-390
1884122194018201589WEB ngữ nghĩa2Huỳnh Công PhápT5,3-4,P223-25;28-390
1885122195018201589Kiểm thử phần mềm2Nguyễn Thanh BìnhT3,3-4,P323-25;28-390
1886122196018201589ĐA CN phần mềm3Lê Thị Mỹ HạnhT7,1-3,B20123-25;28-390
1887122197018201589Khởi tạo doanh nghiệp1Nguyễn Hồng NguyênT5,7-8,P123-25;28-390
1888123002018201807Nguyên lý 23Nguyễn Lê Thu HiềnT4,7-8,C302; T6,7-9,C21922-34
1889123007018201708Hình học giải tích 35Nguyễn Duy Thái SơnT3,7-10,C302; T6,1-4,C30217-25;28-29
1890123012018201708VL - Điện từ và DĐ4Nguyễn Quý TuấnT3,1-4,C302; T4,1-2,C30217-25;28-29
1891123016018201807Hoá học ĐC4Phạm Cẩm NamT4,9-10,C302; T5,1-4,C30222-34
1892123027018201508Viết và th.trình KT NC4Nguyễn Đức ChỉnhT5,8-10,C301; T7,1-3,C30317-25;28-29
1893123027018201509Viết và th.trình KT NC4Nguyễn Văn TuyênT6,1-3,C303; T7,1-4,C11417-25;28-29
1894123030018201608HTTT th.gian rời rạc5Hồ Phước TiếnT2,1-4,C302; T4,7-10,C30117-25;28-29
1895123032018201608Tính toán đa biến NC3Nguyễn Duy Thái SơnT4,1-3,C219; T5,7-8,C21917-25;28-29
1896123035018201608Thiết bị và mạch điện tử I5Lê Quốc HuyT3,1-4,C303; T7,1-4,C30117-25;28-29
1897123040018201608Xác suất thống kê4Nguyễn Lê HùngT3,7-10,C114; T5,9-10,C21917-25;28-29
1898123044018201508Thiết kế IC số5Nguyễn Văn CườngT2,1-4,C219; T4,1-4,C30317-25;28-29
1899123045018201508HT máy vi tính nhúng5Hồ Viết ViệtT2,7-10,C219; T4,7-10,C21917-25;28-29
1900123046018201408ĐA TK hệ thống máy tính5Hồ Viết ViệtT3,7-10,C213B; T5,7-10,C113; T6,7-10,C11317-21
1901123047018201409ĐA TK Thông tin vô tuyến3Nguyễn Lê HùngT2,1-4,C213B; T4,7-10,C213B; T6,7-10,C213B17-21
1902123048018201409Thông tin quang4Nguyễn Tấn HưngT2,7-10,C213B; T4,1-4,C213B; T5,1-4,C213B17-21
1903123056018201607Hệ thống số4Huỳnh Việt ThắngT2,2-4,C301; T5,7-9,C30217-25;28-29
1904123060018201409ĐA TK và ứng dụng DSP1UK - UoR - Phan HọcT3,1-4,C213B; T5,7-10,C213B; T7,1-4,C213B17-21
1905123061018201707Tính toán kỹ thuật4Lê Tiến DũngT4,1-2,C113; T5,6-9,C30417-25;28-29
1906123062018201607Mạch điện III4Nguyễn Lê HòaT3,1-4,C301; T6,1-2,C30117-25;28-29
1907123064018201507Quá trình thiết kế công nghiệp4Lê Quốc HuyT4,1-4,C304; T6,1-2,C11317-25;28-29
1908123079018201607Điện tử 14Lê Quốc HuyT2,7-10,C302; T6,3-4,C30117-25;28-29
1909123087018201707Đại số tuyến tính & ƯD4Nguyễn Chánh TúT3,1-3,C304; T6,7-9,C11417-25;28-29
1910123090018201407Robot thông minh4Nguyễn Hoàng MaiT2,7-10,C113; T5,7-10,C303; T7,1-4,C30217-21
1911123095018201507Trình thiết bị Linux4Ngô Đình ThanhT2,1-4,C114; T6,3-4,C11317-25;28-29
1912123098018201507Kỹ năng viết báo cáo kỹ thuật nâng cao4Hồ Quảng HàT3,1-3,C113; T5,1-3,C30317-25;28-29
1913123101018201509Xử lý tín hiệu ngẫu nhiên trong truyền thông5Phạm Văn TuấnT2,7-10,C303; T4,7-10,C11417-25;28-29
1914123103018201509Thiết kế bộ lọc số5Phạm Văn TuấnT3,7-10,C219; T5,1-4,C30117-25;28-29
1915123120018201707Kinh tế Vi mô2Lê Thị Kim OanhT2,7-9,C11417-25;28-29
1916123121018201607Kinh tế vĩ mô2Lê Thị Kim OanhT4,3-5,C11417-25;28-29
1917123121018201608Kinh tế vĩ mô2Lê Thị Kim OanhT6,1-3,C11417-25;28-29
1918123128018201508Thiết bị bán dẫn3Phạm Đình CươngT3,1-3,C114; T5,6-7,C30117-25;28-29
1919123129018201509Mật mã và bảo mật3Nguyễn Tấn KhôiT3,1-3,C219; T6,4-5,C30317-25;28-29
1920123138018201507Hệ thống tuyến tính thời gian rời rạc4Hồ Phước TiếnT3,7-9,C113; T5,7-9,C11417-25;28-29
1921123143018201408ĐA Thiết kế IC số4Nguyễn Văn CườngT5,1-4,C219; T6,1-4,C213B; T7,7-10,C11317-21
1922123146018201607Thống kê ƯD cho kỹ sư và nhà khoa học4Nguyễn Chánh TúT4,1-2,C114; T5,1-4,C11417-25;28-29
1923123153018201408ĐA TK Robot4Nguyễn Bá HộiT2,1-4,C113; T4,1-4,C113; T7,1-4,C11417-21
1924123159018201707Vật lý II4Nguyễn Quý TuấnT3,7-10,C301; T4,3-4,C11317-25;28-29
1925207003218201785Pháp luật trong KD2Trần Thị SáuT4,3-5,F20923-25;28-3774
1926209010118201745Tư tưởng Hồ Chí Minh2Dương Anh HoàngT3,1-2,E10423-25;28-4069
1927209010118201748Tư tưởng Hồ Chí Minh2Dương Anh HoàngT3,3-4,E10324-25;28-4160
1928209010118201750Tư tưởng Hồ Chí Minh2Dương Anh HoàngT5,8-10,E10324-25;28-3866
1929209010118201751Tư tưởng Hồ Chí Minh2Lê Minh ThọT3,6-8,E10324-25;28-3670
1930209010118201752Tư tưởng Hồ Chí Minh2Lê Minh ThọT3,9-10,E301B23-25;28-4032
1931209010118201757Tư tưởng Hồ Chí Minh2Nguyễn Phi LêT4,1-2,F20623-25;28-4052
1932209010118201771Tư tưởng Hồ Chí Minh2Lê Minh ThọT4,6-7,E40323-25;28-3748
1933209010118201772Tư tưởng Hồ Chí Minh2Lê Minh ThọT4,8-10,E11223-25;28-3751
1934209010118201779Tư tưởng Hồ Chí Minh2Lê Minh ThọT5,1-2,F10923-25;28-3775
1935209010118201781Tư tưởng Hồ Chí Minh2Lê Minh ThọT5,3-5,F30723-25;28-3775
1936209010118201871Tư tưởng HCM2Lê Thị Ngọc HoaT7,7-10,F21028-3496
1937209012118201610ĐLCM của ĐCSVN3Đỗ Thị Hằng NgaT7,1-4,E10424-25;28-3970
1938209012118201611ĐLCM của ĐCSVN3Đỗ Thị Hằng NgaT5,1-4,F30224-25;28-3969
1939209012118201622ĐLCM của ĐCSVN3Nguyễn Tiến LươngT5,7-10,E20424-25;28-3870
1940209012118201701ĐLCM của ĐCSVN3Từ Ánh NguyệtT5,1-4,F20924-25;28-32;35-4069
1941209012118201702ĐLCM của ĐCSVN3Từ Ánh NguyệtT6,7-10,E10124-25;28-34;37-4070
1942209012118201705ĐLCM của ĐCSVN3Đinh Văn TrọngT4,1-4,E20424-25;28-36;39-4067
1943209012118201714ĐLCM của ĐCSVN3Ngô Văn HàT4,8-10,E30323-25;28-4056
1944209012118201716ĐLCM của ĐCSVN3Ngô Văn HàT2,3-5,E20623-25;28-4050
1945209012118201727ĐLCM của ĐCSVN3Từ Ánh NguyệtT3,7-10,F20924-25;28-3869
1946209012118201728ĐLCM của ĐCSVN3Nguyễn Văn HoànT5,1-4,F20624-25;28-3870
1947209012118201729ĐLCM của ĐCSVN3Nguyễn Văn HoànT6,7-10,F20324-25;28-3869
1948209012118201732ĐLCM của ĐCSVN3Nguyễn Tiến LươngT4,1-4,E10124-25;28-3870
1949209012118201733ĐLCM của ĐCSVN3Nguyễn Tiến LươngT7,1-4,E20224-25;28-3868
1950209012118201734ĐLCM của ĐCSVN3Ngô Văn HàT6,1-4,E11224-25;28-3843
1951209012118201736ĐLCM của ĐCSVN3Ngô Văn HàT7,1-4,E20724-25;28-3840
1952209012118201737ĐLCM của ĐCSVN3Ngô Văn HàT3,1-4,E40124-25;28-3832
1953209012118201738ĐLCM của ĐCSVN3Trần Quang ÁnhT7,1-3,E20123-25;28-4055
1954209012118201739ĐLCM của ĐCSVN3Nguyễn Văn HoànT2,7-9,H40223-25;28-4058
1955209012118201740ĐLCM của ĐCSVN3Trần Quang ÁnhT4,3-5,F10323-25;28-4070
1956209012118201741ĐLCM của ĐCSVN3Lê Thị Tuyết BaT6,1-3,E20723-25;28-4028
1957209012118201742ĐLCM của ĐCSVN3Lê Thị Tuyết BaT2,1-3,B20423-25;28-4027
1958209012118201746ĐLCM của ĐCSVN3Đỗ Thị Hằng NgaT2,7-9,H10224-25;28-4130
1959209012118201747ĐLCM của ĐCSVN3Lê Thị Tuyết BaT7,1-3,E301B24-25;28-4126
1960209012118201759ĐLCM của ĐCSVN3Nguyễn Văn HoànT7,1-4,F30123-25;28-3870
1961209012118201764ĐLCM của ĐCSVN3Trần Quang ÁnhT6,1-4,F10723-25;28-3870
1962209012118201783ĐLCM của ĐCSVN3Đinh Văn TrọngT5,8-10,E20223-25;28-4055
1963209012118201784ĐLCM của ĐCSVN3Đinh Văn TrọngT3,8-10,E20223-25;28-4065
1964209013118201806Nguyên lý 12Trần Hồng LưuT6,1-2,F11024-25;28-4186
1965209013118201819Nguyên lý 12Phạm Huy ThànhT3,1-2,F11024-25;28-4161
1966209013118201834Nguyên lý 12Trần Hồng LưuT6,3-4,F31024-25;28-4187
1967209013118201836Nguyên lý 12Lê Hữu ÁiT6,9-10,F11024-25;28-4188
1968209013118201841Nguyên lý 12Lê Văn ThaoT2,8-10,F11024-25;28-3871
1969209013118201846Nguyên lý 12Lê Hữu ÁiT6,7-8,F21024-25;28-4170
1970209013118201871Nguyên lý 12Lê Văn ThaoT2,6-7,F21024-25;28-3871
1971209014118201710Nguyên lý 2(KTCT)3Nguyễn Thị Kiều TrinhT6,7-10,F40124-25;28-3875
1972209014118201711Nguyên lý 2(KTCT)3Nguyễn Thị Kiều TrinhT7,1-4,F40224-25;28-3875
1973209014118201712Nguyên lý 2(KTCT)3Nguyễn Thị Kiều TrinhT5,1-4,F40524-25;28-3874
1974209014118201717Nguyên lý 2(KTCT)3Nguyễn Thị Kiều TrinhT2,8-10,F40223-25;28-4074
1975209014118201718Nguyên lý 2(KTCT)3Nguyễn Thị Kiều TrinhT3,7-9,F40323-25;28-4075
1976209014118201720Nguyên lý 2(KTCT)3Nguyễn Thị Kiều TrinhT4,3-5,E20323-25;28-4075
1977209014118201722Nguyên lý 2(KTCT)3Nguyễn Thị Kiều TrinhT5,7-9,F40223-25;28-4075
1978209014118201801Nguyên lý 2(KTCT)3Trần Thị Thùy TrangT4,7-10,F40128-4075
1979209014118201802Nguyên lý 2(KTCT)3Trần Thị Thùy TrangT3,2-5,F40228-4075
1980209014118201804Nguyên lý 2(KTCT)3Trần Thị Thùy TrangT5,7-10,F40328-4075
1981209014118201805Nguyên lý 2(KTCT)3Trần Thị Thùy TrangT2,2-5,F40728-4075
1982209014118201827Nguyên lý 2(KTCT)3Nguyễn Lê Thu HiềnT2,2-5,F40228-4075
1983209014118201828Nguyên lý 2(KTCT)3Trần Thị Thùy TrangT5,2-5,F40628-4075
1984209014118201829Nguyên lý 2(KTCT)3Nguyễn Thị Thu HuyềnT5,1-4,F40128-4062
1985209014118201832Nguyên lý 2(KTCT)3Nguyễn Thị Thu HuyềnT6,1-4,F40128-4053
1986209014118201833Nguyên lý 2(KTCT)3Nguyễn Thị Kiều TrinhT2,1-4,F40128-4043
1987209014118201838Nguyên lý 2(KTCT)3Nguyễn Thị Thu HuyềnT5,7-10,F40128-4061
1988209014118201839Nguyên lý 2(KTCT)3Trần Thị Thùy TrangT4,1-4,F40128-4075
1989209014118201840Nguyên lý 2(KTCT)3Vương Phương HoaT3,7-10,F40128-4074
1990209014118201844Nguyên lý 2(KTCT)3Vương Phương HoaT2,1-4,F40328-4073
1991209014118201845Nguyên lý 2(KTCT)3Trần Đình MaiT7,1-4,F40128-4075
1992209014118201848Nguyên lý 2(KTCT)3Vương Phương HoaT4,1-3,F403; T5,1-2,F40328-3871