Ban lãnh đạo

Trưởng phòng - TS. Phan Minh Đức

Email: pmduc@dut.udn.vn  DĐ: 0905 093 555, Phòng A119, ĐT: 3841470

Phó Trưởng phòng

TS. Nguyễn Thị Diệu Hằng

Email: ntdhang@dut.udn.vn

DĐ: 0905 743 565

Phòng A123, ĐT: 3733591

Phó Trưởng phòng

TS. Bùi Minh Hiển

Email: bmhien@dut.udn.vn

DĐ: 0905 268 297

Phòng A108, ĐT: 3842145

Phó Trưởng phòng

ThS. Nguyễn Văn Phòng

Email: nvphong@dut.udn.vn

DĐ: 0905 832 777

Phòng A119, ĐT: 3733591