Ban lãnh đạo

Trưởng phòng – PGS.TS. Nguyễn Hồng Hải

Email: nhhai@dut.udn.vn DĐ: 0918 326 818, Phòng A119, ĐT: 3841470

Phó Trưởng phòng

PGS.TS. Nguyễn Thị Diệu Hằng

Email: ntdhang@dut.udn.vn

DĐ: 0905 743 565

Phòng A123, ĐT: 3733591

Phó Trưởng phòng

ThS. Nguyễn Anh Tuấn

Email: natuan@dut.udn.vn

DĐ: 0905 597 275

Phòng A123, ĐT: 3733591

Phó Trưởng phòng

ThS. Nguyễn Văn Phòng

Email: nvphong@dut.udn.vn

DĐ: 0905 832 777

Phòng A119, ĐT: 3733591