KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ LỚP HỌC PHẦN

 

1.      Kết quả đánh giá lớp học phần học kỳ 2 năm học 2013-2014:

1.1.   Báo cáo tổng hợp

1.2.   Báo cáo chi tiết 1

1.3.   Báo cáo chi tiết 2

 

2.      Kết quả đánh giá lớp học phần học kỳ 1 năm học 2014-2015:

2.1.   Báo cáo tổng hợp

2.2.   Báo cáo chi tiết 1

2.3.   Báo cáo chi tiết 2