LỊCH ĐÁNH GIÁ CUỐI KHÓA HỌC

 

1.       Những sinh viên cần thực hiện:

Sinh viên đủ điều kiện được công nhận tốt nghiệp;

 

2.       Thời gian thực hiện đợt “Đánh giá cuối khóa học” kỳ 2 năm học 2016-2017:

Từ 18h ngày 20/06/2017 đến 24h ngày 27/06/2017.