PreviousNext
Giải đáp 100 thắc mắc của sinh viên - Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Help > Quy định mới của Trường về đào tạo đối với hệ tín chỉ được áp dụng từ khi nào?
Quy định mới của Trường về đào tạo đối với hệ tín chỉ được áp dụng từ khi nào?

Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường ban hành kèm theo Quyết định số: 268 /QĐ-ĐHBK ngày 07 tháng 07 năm 2016 của Hiệu trưởng. Quy định này có hiệu lực từ ngày 07 tháng 07 năm 2016. Quy định này thay thế Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 564/ĐHBK-ĐT ngày 17 tháng 5 năm 2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Bách Khoa - ĐHĐN.