DANH SÁCH SINH VIÊN HIỆN ĐANG BỊ KHÓA ĐĂNG KÝ HỌC:

TTHọ tên sinh viênSố thẻ SVLớpLý do bị khóa đăng ký học
111Nguyễn Thanh Xuân10211207115907T2Không chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
110Vũ Đình Chương10215210110610T2Không chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
109Hoàng Trọng Kiến Thạnh103120093 12C4AKhông chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
108Nguyễn Cảnh Phong101130118 13C1BKhông chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
107Trần Ngọc Giảng101139009 13C1VAKhông chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
106Lưu Văn Hoè101139014 13C1VAKhông chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
105Dương Chí Bảo105130011 13D1Không chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
104Trần Văn Báo105130922 13D1VAKhông chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
103Nguyễn Thành Công105130923 13D1VAKhông chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
102Chu Trường Nam105130939 13D1VAKhông chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
101Nguyễn Sinh Nhật105130942 13D1VAKhông chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
100Lê Quang Văn105130954 13D1VAKhông chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
99Trần Văn Vũ105130959 13D1VAKhông chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
98Trần Đình Nhật103130217 13KTTTKhông chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
97Nguyễn Xuân Hồng104130027 13N1Không chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
96Tạ Chí Công104130079 13NLKhông chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
95Võ Thị Hồng Hạnh117130090 13QLMTKhông chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
94Hồ Đình Huy102130113 13T3Không chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
93Nguyễn Phi Thường105130349 13TDH2Không chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
92Nguyễn Anh Hòa111130134 13X2Không chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
91Nguyễn Đỗ Minh Quang101140213 14C1AKhông chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
90Trần Nhật Quang101140109 14C1BKhông chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
89Nguyễn Viết Du101140134 14CDT1Không chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
88Đỗ Vạn Nguyên105140132 14D2Không chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
87Đặng Văn Tỉnh105140155 14D2Không chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
86Nguyễn Văn Đại105140172 14D3Không chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
85Dương Thanh Quang106140038 14DT1Không chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
84Trần Nguyên Bảo106140070 14DT2Không chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
83Nguyễn Xuân Chiểu106140072 14DT2Không chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
82Đặng Thái Hiền106140084 14DT2Không chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
81Phan Văn Thành107140150 14H2BKhông chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
80Trần Nguyên Thanh Bình107140173 14H5Không chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
79Nguyễn Hùng Lộc104140095 14N2Không chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
78Trần Phúc Toàn102140101 14T2Không chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
77Hoàng Duy Khánh102140130 14T3Không chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
76Đào Xuân Tuấn101150055 15C1AKhông chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
75Nguyễn Văn Ý101150107 15C1BKhông chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
74Phùng Trần Huy Cận101150108 15C1CKhông chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
73Đỗ Trọng Cường101150111 15C1CKhông chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
72Thới Văn Hộp101150121 15C1CKhông chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
71Lê Thuận Phúc101150137 15C1CKhông chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
70Nguyễn Ngọc Bảo103150024 15C4AKhông chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
69Phan Công Đức103150111 15C4BKhông chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
68Nguyễn Văn Lực103150134 15C4BKhông chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
67Nguyễn Xuân Thủy105150064 15D1Không chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
66Lê Tuấn Anh106150003 15DT1Không chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
65Nguyễn Công Dược106150013 15DT1Không chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
64Tô Văn Dương106150092 15DT2Không chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
63Nguyễn Nhật Tùng106150222 15DT3Không chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
62Nguyễn Duy Quân107150045 15H1,4Không chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
61Lê Thị Thanh Lan107150151 15H2BKhông chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
60Nguyễn Văn Lộc121150108 15KT2Không chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
59Nguyễn Tuấn Bảo118150054 15KX2Không chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
58Nguyễn Duy Long118150077 15KX2Không chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
57Trần Văn Hải117150030 15MTKhông chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
56Phạm Văn Hậu117150031 15MTKhông chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
55Đỗ Phan Nhật Trường117150079 15MTKhông chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
54Nguyễn Hồng Quân104150124 15N2Không chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
53Nguyễn Văn Thanh Hùng117150102 15QLMTKhông chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
52Nguyễn Thị Xuân117150152 15QLMTKhông chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
51Nguyễn Văn Đạt107150284 15SHKhông chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
50Vũ Thị Hải Yến108150058 15SKKhông chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
49Lê Kim Quốc Cường102150151 15T3Không chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
48Hồ Đăng San111150043 15THXDKhông chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
47Ngô Bình An110150015 15X1AKhông chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
46Nguyễn Đăng Khoa110150047 15X1AKhông chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
45Phạm Văn Thiện110150083 15X1AKhông chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
44Cao Xuân Tới110150091 15X1AKhông chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
43Trịnh Minh Anh Đức110150191 15X1CKhông chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
42Trần Hoàng Thạch111150104 15X2Không chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
41Nguyễn Xuân Hy109150029 15X3AKhông chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
40Hồ Thế Khởi109150031 15X3AKhông chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
39Đỗ Lưu Chánh Huy109150088 15X3BKhông chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
38Hồ Khắc Phong109150103 15X3BKhông chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
37Lê Đăng Tài109150109 15X3BKhông chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
36Phan Văn Trường109150120 15X3BKhông chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
35Lê Công Nghĩa109150154 15X3CKhông chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
34Đỗ Văn Ngọc Thạch109150167 15X3CKhông chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
33Nguyễn Lục103160050 16C4AKhông chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
32Thái Gia Khiêm103160106 16C4BKhông chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
31Hoàng Văn Thường103160135 16C4BKhông chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
30Vũ Trọng Lý101160188 16CDT2Không chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
29Nguyễn Hoàng105160077 16D2Không chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
28Phan Văn Trường105160104 16D2Không chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
27Võ Thế Hoàng106160027 16DT1Không chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
26Nguyễn Quang Đạt107160005 16H14Không chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
25Kiều Vũ Minh107160041 16H14Không chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
24Lê Đức Bảo Quốc118160040 16KX1Không chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
23Kiều Thị Huyền117160032 16MTKhông chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
22Nguyễn Hữu Kỳ117160037 16MTKhông chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
21Lê Trọng Khang118160133 16QLCNKhông chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
20Hà Khương117160103 16QLMTKhông chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
19Phan Thị Lan117160104 16QLMTKhông chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
18Trương Văn Tiến117160126 16QLMTKhông chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
17Võ Thị Huyền Trâm117160129 16QLMTKhông chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
16Đặng Văn Hữu Trọng117160131 16QLMTKhông chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
15Phan Thanh Thương107160234 16SHKhông chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
14Nguyễn Đức Linh102160051 16T1Không chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
13Nguyễn Tiến Dũng102160087 16T2Không chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
12Võ Văn Vũ102160175 16T3Không chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
11Nguyễn Viết Nga105160188 16TDHKhông chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
10Trần Nhật Sang105160198 16TDHKhông chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
9Trần Đức Mạnh109160054 16VLXDKhông chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
8Nguyễn Thanh Hậu110160153 16X1BKhông chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
7Trịnh Đình Phong110160178 16X1BKhông chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
6Hoàng Ngọc Cường110160213 16X1CKhông chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
5Nguyễn Hoàng Sơn110160255 16X1CKhông chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
4Ngô Võ Nhật Quang111160106 16X2Không chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
3Trần Công Minh109160107 16X3AKhông chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
2Võ Xuân Tuấn Vũ109160144 16X3AKhông chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.
1Nguyễn Hữu Hùng109160165 16X3BKhông chấp hành quy định của Trường/ Chây ỳ không đóng học phí dù Trường nhắc nhiều lần.