DANH SÁCH SINH VIÊN THEO LỚP:

STTKhoa quản lýTên lớpHình thứcSĩ số hiện tạiDanh sách sinh viên còn lạiLớp đã hết thời gian theo thiết kế khóa học?
1Khoa Cơ khí07C1AChính quy2 > Mở danh sách X
2Khoa Cơ khí07C1DChính quy1 > Mở danh sách X
3Khoa Cơ khí07CDT2Chính quy1 > Mở danh sách X
4Khoa Cơ khí08C1DChính quy1 > Mở danh sách X
5Khoa Cơ khí09C1AChính quy3 > Mở danh sách X
6Khoa Cơ khí09C1CChính quy1 > Mở danh sách X
7Khoa Cơ khí09CDT1Chính quy1 > Mở danh sách X
8Khoa Cơ khí09CDT2Chính quy1 > Mở danh sách X
9Khoa Cơ khí10C1AChính quy1 > Mở danh sách X
10Khoa Cơ khí10C1BChính quy6 > Mở danh sách X
11Khoa Cơ khí10C1CChính quy4 > Mở danh sách X
12Khoa Cơ khí10CDT1Chính quy1 > Mở danh sách X
13Khoa Cơ khí10CDT2Chính quy3 > Mở danh sách X
14Khoa Cơ khí11C1AChính quy15 > Mở danh sách X
15Khoa Cơ khí11C1BChính quy6 > Mở danh sách X
16Khoa Cơ khí11C1CChính quy7 > Mở danh sách X
17Khoa Cơ khí11CDT1Chính quy11 > Mở danh sách X
18Khoa Cơ khí11CDT2Chính quy7 > Mở danh sách X
19Khoa Cơ khí12C1AChính quy51 > Mở danh sách  
20Khoa Cơ khí12C1BChính quy51 > Mở danh sách  
21Khoa Cơ khí12C1CChính quy54 > Mở danh sách  
22Khoa Cơ khí12C1LTChính quy Liên thông2 > Mở danh sách X
23Khoa Cơ khí12CDT1Chính quy47 > Mở danh sách  
24Khoa Cơ khí12CDT2Chính quy47 > Mở danh sách  
25Khoa Cơ khí13C1_B2Chính quy - Bằng thứ 21 > Mở danh sách  
26Khoa Cơ khí13C1AChính quy60 > Mở danh sách  
27Khoa Cơ khí13C1BChính quy58 > Mở danh sách  
28Khoa Cơ khí13C1VAChính quy32 > Mở danh sách  
29Khoa Cơ khí13CDT1Chính quy38 > Mở danh sách  
30Khoa Cơ khí13CDT2Chính quy32 > Mở danh sách  
31Khoa Cơ khí14C1AChính quy52 > Mở danh sách  
32Khoa Cơ khí14C1BChính quy53 > Mở danh sách  
33Khoa Cơ khí14C1VAChính quy44 > Mở danh sách  
34Khoa Cơ khí14CDT1Chính quy40 > Mở danh sách  
35Khoa Cơ khí14CDT2Chính quy34 > Mở danh sách  
36Khoa Cơ khí15C1AChính quy50 > Mở danh sách  
37Khoa Cơ khí15C1BChính quy44 > Mở danh sách  
38Khoa Cơ khí15C1CChính quy43 > Mở danh sách  
39Khoa Cơ khí15C1VAChính quy21 > Mở danh sách  
40Khoa Cơ khí15CDT1Chính quy41 > Mở danh sách  
41Khoa Cơ khí15CDT2Chính quy43 > Mở danh sách  
42Khoa Cơ khí15CDTLTChính quy Liên thông1 > Mở danh sách  
43Khoa Cơ khí16C1AChính quy69 > Mở danh sách  
44Khoa Cơ khí16C1BChính quy39 > Mở danh sách  
45Khoa Cơ khí16CDT1Chính quy45 > Mở danh sách  
46Khoa Cơ khí16CDT2Chính quy48 > Mở danh sách  
47Khoa Cơ khí16CDTLTChính quy Liên thông3 > Mở danh sách  
48Khoa Công nghệ Thông tin06T1Chính quy1 > Mở danh sách X
49Khoa Công nghệ Thông tin06T2Chính quy3 > Mở danh sách X
50Khoa Công nghệ Thông tin07T2Chính quy1 > Mở danh sách X
51Khoa Công nghệ Thông tin07T4Chính quy1 > Mở danh sách X
52Khoa Công nghệ Thông tin08T2Chính quy2 > Mở danh sách X
53Khoa Công nghệ Thông tin08T4Chính quy1 > Mở danh sách X
54Khoa Công nghệ Thông tin09T1Chính quy2 > Mở danh sách X
55Khoa Công nghệ Thông tin09T2Chính quy2 > Mở danh sách X
56Khoa Công nghệ Thông tin09T4Chính quy2 > Mở danh sách X
57Khoa Công nghệ Thông tin10T1Chính quy5 > Mở danh sách X
58Khoa Công nghệ Thông tin10T2Chính quy7 > Mở danh sách X
59Khoa Công nghệ Thông tin10T3Chính quy2 > Mở danh sách X
60Khoa Công nghệ Thông tin10T4Chính quy6 > Mở danh sách X
61Khoa Công nghệ Thông tin11T1Chính quy17 > Mở danh sách X
62Khoa Công nghệ Thông tin11T2Chính quy9 > Mở danh sách X
63Khoa Công nghệ Thông tin11T3Chính quy1 > Mở danh sách X
64Khoa Công nghệ Thông tin11T4Chính quy11 > Mở danh sách X
65Khoa Công nghệ Thông tin11TCLCChính quy2 > Mở danh sách X
66Khoa Công nghệ Thông tin12T1Chính quy36 > Mở danh sách  
67Khoa Công nghệ Thông tin12T2Chính quy32 > Mở danh sách  
68Khoa Công nghệ Thông tin12T3Chính quy40 > Mở danh sách  
69Khoa Công nghệ Thông tin12T4Chính quy60 > Mở danh sách  
70Khoa Công nghệ Thông tin12TLTChính quy Liên thông3 > Mở danh sách X
71Khoa Công nghệ Thông tin12TLT.CNTTChính quy Liên thông4 > Mở danh sách X
72Khoa Công nghệ Thông tin13T1Chính quy42 > Mở danh sách  
73Khoa Công nghệ Thông tin13T2Chính quy40 > Mở danh sách  
74Khoa Công nghệ Thông tin13T3Chính quy43 > Mở danh sách  
75Khoa Công nghệ Thông tin13T4Chính quy44 > Mở danh sách  
76Khoa Công nghệ Thông tin13TCLCChính quy30 > Mở danh sách  
77Khoa Công nghệ Thông tin14T1Chính quy48 > Mở danh sách  
78Khoa Công nghệ Thông tin14T2Chính quy50 > Mở danh sách  
79Khoa Công nghệ Thông tin14T3Chính quy52 > Mở danh sách  
80Khoa Công nghệ Thông tin14TCLC1Chính quy30 > Mở danh sách  
81Khoa Công nghệ Thông tin14TCLC2Chính quy29 > Mở danh sách  
82Khoa Công nghệ Thông tin14TLTChính quy Liên thông3 > Mở danh sách  
83Khoa Công nghệ Thông tin15T1Chính quy61 > Mở danh sách  
84Khoa Công nghệ Thông tin15T2Chính quy59 > Mở danh sách  
85Khoa Công nghệ Thông tin15T3Chính quy58 > Mở danh sách  
86Khoa Công nghệ Thông tin15TCLC1Chính quy38 > Mở danh sách  
87Khoa Công nghệ Thông tin15TCLC2Chính quy45 > Mở danh sách  
88Khoa Công nghệ Thông tin15TLTChính quy Liên thông3 > Mở danh sách  
89Khoa Công nghệ Thông tin16T_B2Chính quy - Bằng thứ 23 > Mở danh sách  
90Khoa Công nghệ Thông tin16T1Chính quy51 > Mở danh sách  
91Khoa Công nghệ Thông tin16T2Chính quy48 > Mở danh sách  
92Khoa Công nghệ Thông tin16T3Chính quy47 > Mở danh sách  
93Khoa Công nghệ Thông tin16TCLC1Chính quy29 > Mở danh sách  
94Khoa Công nghệ Thông tin16TCLC2Chính quy24 > Mở danh sách  
95Khoa Công nghệ Thông tin16TCLC3Chính quy46 > Mở danh sách  
96Khoa Công nghệ Thông tin16TLTChính quy Liên thông1 > Mở danh sách  
97Khoa Cơ khí Giao thông08KTTTChính quy2 > Mở danh sách X
98Khoa Cơ khí Giao thông09C4AChính quy2 > Mở danh sách X
99Khoa Cơ khí Giao thông09C4BChính quy2 > Mở danh sách X
100Khoa Cơ khí Giao thông10C4AChính quy5 > Mở danh sách X
101Khoa Cơ khí Giao thông10C4BChính quy5 > Mở danh sách X
102Khoa Cơ khí Giao thông10KTTTChính quy3 > Mở danh sách X
103Khoa Cơ khí Giao thông11C4AChính quy11 > Mở danh sách X
104Khoa Cơ khí Giao thông11C4BChính quy12 > Mở danh sách X
105Khoa Cơ khí Giao thông11KTTTChính quy4 > Mở danh sách X
106Khoa Cơ khí Giao thông12C4AChính quy64 > Mở danh sách  
107Khoa Cơ khí Giao thông12C4BChính quy57 > Mở danh sách  
108Khoa Cơ khí Giao thông12KTTTChính quy19 > Mở danh sách  
109Khoa Cơ khí Giao thông13C4AChính quy86 > Mở danh sách  
110Khoa Cơ khí Giao thông13C4BChính quy81 > Mở danh sách  
111Khoa Cơ khí Giao thông13KTTTChính quy26 > Mở danh sách  
112Khoa Cơ khí Giao thông14C4AChính quy48 > Mở danh sách  
113Khoa Cơ khí Giao thông14C4BChính quy41 > Mở danh sách  
114Khoa Cơ khí Giao thông14C4LTChính quy Liên thông1 > Mở danh sách  
115Khoa Cơ khí Giao thông14KTTTChính quy31 > Mở danh sách  
116Khoa Cơ khí Giao thông14THACOChính quy25 > Mở danh sách  
117Khoa Cơ khí Giao thông15C4AChính quy68 > Mở danh sách  
118Khoa Cơ khí Giao thông15C4BChính quy68 > Mở danh sách  
119Khoa Cơ khí Giao thông15C4VAChính quy26 > Mở danh sách  
120Khoa Cơ khí Giao thông15KTTTChính quy43 > Mở danh sách  
121Khoa Cơ khí Giao thông16C4AChính quy63 > Mở danh sách  
122Khoa Cơ khí Giao thông16C4BChính quy67 > Mở danh sách  
123Khoa Cơ khí Giao thông16KTTTChính quy53 > Mở danh sách  
124Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh06NChính quy2 > Mở danh sách X
125Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh06N2Chính quy1 > Mở danh sách X
126Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh08N2Chính quy1 > Mở danh sách X
127Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh09NLChính quy1 > Mở danh sách X
128Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh10N1Chính quy2 > Mở danh sách X
129Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh10N2Chính quy6 > Mở danh sách X
130Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh10NLChính quy7 > Mở danh sách X
131Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh11NChính quy12 > Mở danh sách X
132Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh11NLChính quy5 > Mở danh sách X
133Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh12N1Chính quy49 > Mở danh sách  
134Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh12N2Chính quy47 > Mở danh sách  
135Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh12NLChính quy33 > Mở danh sách  
136Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh13N1Chính quy61 > Mở danh sách  
137Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh13NLChính quy46 > Mở danh sách  
138Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh14N1Chính quy49 > Mở danh sách  
139Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh14N2Chính quy53 > Mở danh sách  
140Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh14NLChính quy47 > Mở danh sách  
141Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh15N1Chính quy63 > Mở danh sách  
142Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh15N2Chính quy70 > Mở danh sách  
143Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh16N1Chính quy51 > Mở danh sách  
144Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh16N2Chính quy50 > Mở danh sách  
145Khoa Điện07D1Chính quy1 > Mở danh sách X
146Khoa Điện07D6Chính quy1 > Mở danh sách X
147Khoa Điện09D1Chính quy1 > Mở danh sách X
148Khoa Điện09D3Chính quy2 > Mở danh sách X
149Khoa Điện10D1Chính quy2 > Mở danh sách X
150Khoa Điện10D2Chính quy4 > Mở danh sách X
151Khoa Điện10D3Chính quy3 > Mở danh sách X
152Khoa Điện11D1Chính quy12 > Mở danh sách X
153Khoa Điện11D1CLCChính quy2 > Mở danh sách X
154Khoa Điện11D2Chính quy9 > Mở danh sách X
155Khoa Điện11D2CLCChính quy1 > Mở danh sách X
156Khoa Điện11D3Chính quy11 > Mở danh sách X
157Khoa Điện12D1Chính quy83 > Mở danh sách  
158Khoa Điện12D2Chính quy75 > Mở danh sách  
159Khoa Điện12D3Chính quy66 > Mở danh sách  
160Khoa Điện12DCLCChính quy8 > Mở danh sách  
161Khoa Điện12DLTChính quy Liên thông1 > Mở danh sách X
162Khoa Điện12TDHChính quy98 > Mở danh sách  
163Khoa Điện13D1Chính quy62 > Mở danh sách  
164Khoa Điện13D1VAChính quy39 > Mở danh sách  
165Khoa Điện13D2Chính quy59 > Mở danh sách  
166Khoa Điện13D3Chính quy53 > Mở danh sách  
167Khoa Điện13DCLCChính quy34 > Mở danh sách  
168Khoa Điện13TDH1Chính quy50 > Mở danh sách  
169Khoa Điện13TDH2Chính quy41 > Mở danh sách  
170Khoa Điện14D1Chính quy73 > Mở danh sách  
171Khoa Điện14D1_B2Chính quy - Bằng thứ 22 > Mở danh sách  
172Khoa Điện14D2Chính quy67 > Mở danh sách  
173Khoa Điện14D2_B2Chính quy - Bằng thứ 21 > Mở danh sách  
174Khoa Điện14D3Chính quy66 > Mở danh sách  
175Khoa Điện14DCLCChính quy30 > Mở danh sách  
176Khoa Điện14DLTChính quy Liên thông1 > Mở danh sách  
177Khoa Điện14TDH1Chính quy48 > Mở danh sách  
178Khoa Điện14TDH2Chính quy49 > Mở danh sách  
179Khoa Điện14TDHCLCChính quy28 > Mở danh sách  
180Khoa Điện15D1Chính quy57 > Mở danh sách  
181Khoa Điện15D2Chính quy53 > Mở danh sách  
182Khoa Điện15D3Chính quy52 > Mở danh sách  
183Khoa Điện15DCLCChính quy41 > Mở danh sách  
184Khoa Điện15DLTChính quy Liên thông3 > Mở danh sách  
185Khoa Điện15TDH1Chính quy76 > Mở danh sách  
186Khoa Điện15TDHCLCChính quy39 > Mở danh sách  
187Khoa Điện16D_B2Chính quy - Bằng thứ 21 > Mở danh sách  
188Khoa Điện16D1Chính quy54 > Mở danh sách  
189Khoa Điện16D2Chính quy52 > Mở danh sách  
190Khoa Điện16DCLC1Chính quy43 > Mở danh sách  
191Khoa Điện16DLTChính quy Liên thông1 > Mở danh sách  
192Khoa Điện16TDHChính quy62 > Mở danh sách  
193Khoa Điện16TDHCLC1Chính quy43 > Mở danh sách  
194Khoa Điện tử Viễn thông07DT2Chính quy1 > Mở danh sách X
195Khoa Điện tử Viễn thông08DT3Chính quy1 > Mở danh sách X
196Khoa Điện tử Viễn thông08DT4Chính quy2 > Mở danh sách X
197Khoa Điện tử Viễn thông10DT1Chính quy2 > Mở danh sách X
198Khoa Điện tử Viễn thông10DT2Chính quy1 > Mở danh sách X
199Khoa Điện tử Viễn thông10DT3Chính quy2 > Mở danh sách X
200Khoa Điện tử Viễn thông11DT1Chính quy4 > Mở danh sách X
201Khoa Điện tử Viễn thông11DT2Chính quy12 > Mở danh sách X
202Khoa Điện tử Viễn thông11DT3Chính quy12 > Mở danh sách X
203Khoa Điện tử Viễn thông12DT1Chính quy33 > Mở danh sách  
204Khoa Điện tử Viễn thông12DT2Chính quy50 > Mở danh sách  
205Khoa Điện tử Viễn thông12DT3Chính quy41 > Mở danh sách  
206Khoa Điện tử Viễn thông12DT4Chính quy48 > Mở danh sách  
207Khoa Điện tử Viễn thông13DT1Chính quy56 > Mở danh sách  
208Khoa Điện tử Viễn thông13DT2Chính quy60 > Mở danh sách  
209Khoa Điện tử Viễn thông13DT3Chính quy59 > Mở danh sách  
210Khoa Điện tử Viễn thông14DT1Chính quy52 > Mở danh sách  
211Khoa Điện tử Viễn thông14DT2Chính quy59 > Mở danh sách  
212Khoa Điện tử Viễn thông14DT3Chính quy54 > Mở danh sách  
213Khoa Điện tử Viễn thông15DT1Chính quy74 > Mở danh sách  
214Khoa Điện tử Viễn thông15DT2Chính quy69 > Mở danh sách  
215Khoa Điện tử Viễn thông15DT3Chính quy62 > Mở danh sách  
216Khoa Điện tử Viễn thông15DTLTChính quy Liên thông1 > Mở danh sách  
217Khoa Điện tử Viễn thông16DT1Chính quy49 > Mở danh sách  
218Khoa Điện tử Viễn thông16DT2Chính quy51 > Mở danh sách  
219Khoa Điện tử Viễn thông16DTCLC1Chính quy33 > Mở danh sách  
220Khoa Điện tử Viễn thông16DTCLC2Chính quy31 > Mở danh sách  
221Khoa Hóa07SHChính quy5 > Mở danh sách X
222Khoa Hóa08H2AChính quy2 > Mở danh sách X
223Khoa Hóa08H5BChính quy1 > Mở danh sách X
224Khoa Hóa08SHChính quy1 > Mở danh sách X
225Khoa Hóa09CNVLChính quy2 > Mở danh sách X
226Khoa Hóa09SHChính quy1 > Mở danh sách X
227Khoa Hóa10H2AChính quy1 > Mở danh sách X
228Khoa Hóa10H2BChính quy3 > Mở danh sách X
229Khoa Hóa10H5Chính quy3 > Mở danh sách X
230Khoa Hóa10SHChính quy1 > Mở danh sách X
231Khoa Hóa11H14Chính quy2 > Mở danh sách X
232Khoa Hóa11H2AChính quy3 > Mở danh sách X
233Khoa Hóa11H2BChính quy5 > Mở danh sách X
234Khoa Hóa11H5Chính quy3 > Mở danh sách X
235Khoa Hóa11SHChính quy4 > Mở danh sách X
236Khoa Hóa12CNVLChính quy25 > Mở danh sách  
237Khoa Hóa12CNVLLTChính quy Liên thông1 > Mở danh sách X
238Khoa Hóa12H2Chính quy74 > Mở danh sách  
239Khoa Hóa12H5Chính quy36 > Mở danh sách  
240Khoa Hóa12SHChính quy48 > Mở danh sách  
241Khoa Hóa12SHLTChính quy Liên thông4 > Mở danh sách X
242Khoa Hóa13H1,4Chính quy49 > Mở danh sách  
243Khoa Hóa13H2AChính quy36 > Mở danh sách  
244Khoa Hóa13H2BChính quy35 > Mở danh sách  
245Khoa Hóa13H5Chính quy42 > Mở danh sách  
246Khoa Hóa13SHChính quy48 > Mở danh sách  
247Khoa Hóa14H1,4Chính quy46 > Mở danh sách  
248Khoa Hóa14H2AChính quy53 > Mở danh sách  
249Khoa Hóa14H2BChính quy50 > Mở danh sách  
250Khoa Hóa14H5Chính quy70 > Mở danh sách  
251Khoa Hóa14SHChính quy38 > Mở danh sách  
252Khoa Hóa15H1,4Chính quy59 > Mở danh sách  
253Khoa Hóa15H2AChính quy58 > Mở danh sách  
254Khoa Hóa15H2BChính quy59 > Mở danh sách  
255Khoa Hóa15H2LTChính quy Liên thông1 > Mở danh sách  
256Khoa Hóa15H5Chính quy73 > Mở danh sách  
257Khoa Hóa15SHChính quy54 > Mở danh sách  
258Khoa Hóa16H14Chính quy74 > Mở danh sách  
259Khoa Hóa16H2Chính quy69 > Mở danh sách  
260Khoa Hóa16H2CLCChính quy17 > Mở danh sách  
261Khoa Hóa16H5CLC1Chính quy43 > Mở danh sách  
262Khoa Hóa16SHChính quy51 > Mở danh sách  
263Khoa Sư phạm Kỹ thuật09SKChính quy6 > Mở danh sách X
264Khoa Sư phạm Kỹ thuật10SKChính quy10 > Mở danh sách X
265Khoa Sư phạm Kỹ thuật11SKChính quy3 > Mở danh sách X
266Khoa Sư phạm Kỹ thuật12SKChính quy14 > Mở danh sách  
267Khoa Sư phạm Kỹ thuật13SKChính quy32 > Mở danh sách  
268Khoa Sư phạm Kỹ thuật14SKChính quy31 > Mở danh sách  
269Khoa Sư phạm Kỹ thuật15SKChính quy55 > Mở danh sách  
270Khoa Sư phạm Kỹ thuật16SKChính quy49 > Mở danh sách  
271Khoa XD Cầu - Đường07VLXDChính quy5 > Mở danh sách X
272Khoa XD Cầu - Đường09VLXDChính quy1 > Mở danh sách X
273Khoa XD Cầu - Đường09X3AChính quy1 > Mở danh sách X
274Khoa XD Cầu - Đường09X3CChính quy2 > Mở danh sách X
275Khoa XD Cầu - Đường10X3AChính quy5 > Mở danh sách X
276Khoa XD Cầu - Đường10X3BChính quy6 > Mở danh sách X
277Khoa XD Cầu - Đường10X3CChính quy6 > Mở danh sách X
278Khoa XD Cầu - Đường11VLXDChính quy14 > Mở danh sách X
279Khoa XD Cầu - Đường11X3AChính quy16 > Mở danh sách X
280Khoa XD Cầu - Đường11X3BChính quy18 > Mở danh sách X
281Khoa XD Cầu - Đường11X3CChính quy7 > Mở danh sách X
282Khoa XD Cầu - Đường11X3CLCChính quy4 > Mở danh sách X
283Khoa XD Cầu - Đường12VLXDChính quy45 > Mở danh sách  
284Khoa XD Cầu - Đường12X3AChính quy67 > Mở danh sách  
285Khoa XD Cầu - Đường12X3BChính quy76 > Mở danh sách  
286Khoa XD Cầu - Đường12X3CChính quy71 > Mở danh sách  
287Khoa XD Cầu - Đường12X3CLCChính quy7 > Mở danh sách  
288Khoa XD Cầu - Đường13VLXDChính quy30 > Mở danh sách  
289Khoa XD Cầu - Đường13X3AChính quy56 > Mở danh sách  
290Khoa XD Cầu - Đường13X3BChính quy52 > Mở danh sách  
291Khoa XD Cầu - Đường13X3CChính quy51 > Mở danh sách  
292Khoa XD Cầu - Đường14VLXDChính quy33 > Mở danh sách  
293Khoa XD Cầu - Đường14X3AChính quy63 > Mở danh sách  
294Khoa XD Cầu - Đường14X3BChính quy65 > Mở danh sách  
295Khoa XD Cầu - Đường14X3CChính quy73 > Mở danh sách  
296Khoa XD Cầu - Đường14X3LTChính quy Liên thông1 > Mở danh sách  
297Khoa XD Cầu - Đường15VLXDChính quy57 > Mở danh sách  
298Khoa XD Cầu - Đường15VLXD_B2Chính quy - Bằng thứ 21 > Mở danh sách  
299Khoa XD Cầu - Đường15X3AChính quy53 > Mở danh sách  
300Khoa XD Cầu - Đường15X3BChính quy47 > Mở danh sách  
301Khoa XD Cầu - Đường15X3CChính quy51 > Mở danh sách  
302Khoa XD Cầu - Đường15X3CLCChính quy41 > Mở danh sách  
303Khoa XD Cầu - Đường15X3LTChính quy Liên thông1 > Mở danh sách  
304Khoa XD Cầu - Đường16VLXDChính quy52 > Mở danh sách  
305Khoa XD Cầu - Đường16X3_B2Chính quy - Bằng thứ 21 > Mở danh sách  
306Khoa XD Cầu - Đường16X3AChính quy62 > Mở danh sách  
307Khoa XD Cầu - Đường16X3BChính quy63 > Mở danh sách  
308Khoa XD Cầu - Đường16X3CLCChính quy34 > Mở danh sách  
309Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp06KTChính quy1 > Mở danh sách X
310Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp07KT1Chính quy1 > Mở danh sách X
311Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp07KT2Chính quy1 > Mở danh sách X
312Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp07X1AChính quy1 > Mở danh sách X
313Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp07X1CChính quy1 > Mở danh sách X
314Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp08KT1Chính quy5 > Mở danh sách X
315Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp08KT2Chính quy5 > Mở danh sách X
316Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp09KT1Chính quy8 > Mở danh sách X
317Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp09KT2Chính quy1 > Mở danh sách X
318Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp09X1BChính quy4 > Mở danh sách X
319Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp10KT1Chính quy6 > Mở danh sách X
320Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp10KT2Chính quy5 > Mở danh sách X
321Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp10X1AChính quy3 > Mở danh sách X
322Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp10X1BChính quy3 > Mở danh sách X
323Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp10X1CChính quy6 > Mở danh sách X
324Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp11KTChính quy23 > Mở danh sách X
325Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp11X1AChính quy9 > Mở danh sách X
326Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp11X1BChính quy14 > Mở danh sách X
327Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp11X1CChính quy7 > Mở danh sách X
328Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp12X1AChính quy81 > Mở danh sách  
329Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp12X1BChính quy78 > Mở danh sách  
330Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp12X1CChính quy89 > Mở danh sách  
331Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp13X1_B2Chính quy - Bằng thứ 21 > Mở danh sách  
332Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp13X1AChính quy54 > Mở danh sách  
333Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp13X1BChính quy53 > Mở danh sách  
334Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp13X1CChính quy63 > Mở danh sách  
335Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp13X1LTChính quy Liên thông1 > Mở danh sách X
336Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp14X1AChính quy58 > Mở danh sách  
337Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp14X1BChính quy55 > Mở danh sách  
338Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp14X1B_B2Chính quy - Bằng thứ 21 > Mở danh sách  
339Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp14X1CChính quy71 > Mở danh sách  
340Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp14X1LTChính quy Liên thông5 > Mở danh sách  
341Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp15X1_B2Chính quy - Bằng thứ 22 > Mở danh sách  
342Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp15X1AChính quy84 > Mở danh sách  
343Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp15X1BChính quy73 > Mở danh sách  
344Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp15X1CChính quy77 > Mở danh sách  
345Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp15X1LTChính quy Liên thông8 > Mở danh sách  
346Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp16X1_B2Chính quy - Bằng thứ 22 > Mở danh sách  
347Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp16X1AChính quy69 > Mở danh sách  
348Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp16X1BChính quy69 > Mở danh sách  
349Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp16X1CChính quy70 > Mở danh sách  
350Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp16X1LTChính quy Liên thông2 > Mở danh sách  
351Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện06X2AChính quy1 > Mở danh sách X
352Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện06X2BChính quy2 > Mở danh sách X
353Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện09THXDChính quy8 > Mở danh sách X
354Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện09X2BChính quy1 > Mở danh sách X
355Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện10THXDChính quy2 > Mở danh sách X
356Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện10X2AChính quy2 > Mở danh sách X
357Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện10X2BChính quy2 > Mở danh sách X
358Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện11THXDChính quy11 > Mở danh sách X
359Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện11X2AChính quy8 > Mở danh sách X
360Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện11X2BChính quy13 > Mở danh sách X
361Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện12THXDChính quy54 > Mở danh sách  
362Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện12X2Chính quy36 > Mở danh sách  
363Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện13THXD1Chính quy45 > Mở danh sách  
364Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện13THXD2Chính quy46 > Mở danh sách  
365Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện13X2Chính quy37 > Mở danh sách  
366Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện14THXDChính quy43 > Mở danh sách  
367Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện14X2AChính quy39 > Mở danh sách  
368Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện15THXDChính quy55 > Mở danh sách  
369Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện15X2Chính quy51 > Mở danh sách  
370Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện16THXDChính quy48 > Mở danh sách  
371Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện16X2Chính quy59 > Mở danh sách  
372Khoa Môi trường07MT2Chính quy1 > Mở danh sách X
373Khoa Môi trường08MT1Chính quy1 > Mở danh sách X
374Khoa Môi trường09MT1Chính quy1 > Mở danh sách X
375Khoa Môi trường10MTChính quy5 > Mở danh sách X
376Khoa Môi trường10QLMTChính quy6 > Mở danh sách X
377Khoa Môi trường11MTChính quy4 > Mở danh sách X
378Khoa Môi trường11QLMTChính quy6 > Mở danh sách X
379Khoa Môi trường12MTChính quy44 > Mở danh sách  
380Khoa Môi trường12MTLTChính quy Liên thông6 > Mở danh sách X
381Khoa Môi trường12QLMTChính quy70 > Mở danh sách  
382Khoa Môi trường13MTChính quy60 > Mở danh sách  
383Khoa Môi trường13QLMTChính quy70 > Mở danh sách  
384Khoa Môi trường14MTChính quy62 > Mở danh sách  
385Khoa Môi trường14QLMTChính quy53 > Mở danh sách  
386Khoa Môi trường15MTChính quy65 > Mở danh sách  
387Khoa Môi trường15MT_B2Chính quy - Bằng thứ 22 > Mở danh sách  
388Khoa Môi trường15MTLTChính quy Liên thông3 > Mở danh sách  
389Khoa Môi trường15QLMTChính quy63 > Mở danh sách  
390Khoa Môi trường16MTChính quy71 > Mở danh sách  
391Khoa Môi trường16QLMTChính quy56 > Mở danh sách  
392Khoa Quản lý dự án10QLCNChính quy1 > Mở danh sách X
393Khoa Quản lý dự án11KX1Chính quy1 > Mở danh sách X
394Khoa Quản lý dự án11KX2Chính quy2 > Mở danh sách X
395Khoa Quản lý dự án11QLCNChính quy7 > Mở danh sách X
396Khoa Quản lý dự án12KX1Chính quy10 > Mở danh sách  
397Khoa Quản lý dự án12KX2Chính quy6 > Mở danh sách  
398Khoa Quản lý dự án12QLCNChính quy18 > Mở danh sách  
399Khoa Quản lý dự án13KX1Chính quy56 > Mở danh sách  
400Khoa Quản lý dự án13KX2Chính quy54 > Mở danh sách  
401Khoa Quản lý dự án13QLCNChính quy92 > Mở danh sách  
402Khoa Quản lý dự án14KX1Chính quy66 > Mở danh sách  
403Khoa Quản lý dự án14QLCNChính quy64 > Mở danh sách  
404Khoa Quản lý dự án15KX1Chính quy52 > Mở danh sách  
405Khoa Quản lý dự án15KX2Chính quy47 > Mở danh sách  
406Khoa Quản lý dự án15QLCNChính quy64 > Mở danh sách  
407Khoa Quản lý dự án16KX1Chính quy59 > Mở danh sách  
408Khoa Quản lý dự án16KX2Chính quy60 > Mở danh sách  
409Khoa Quản lý dự án16QLCNChính quy58 > Mở danh sách  
410Khoa Kiến trúc12KTChính quy120 > Mở danh sách  
411Khoa Kiến trúc13KT1Chính quy58 > Mở danh sách  
412Khoa Kiến trúc13KT2Chính quy57 > Mở danh sách  
413Khoa Kiến trúc14KT1Chính quy62 > Mở danh sách  
414Khoa Kiến trúc14KT2Chính quy61 > Mở danh sách  
415Khoa Kiến trúc15KT1Chính quy73 > Mở danh sách  
416Khoa Kiến trúc15KT2Chính quy67 > Mở danh sách  
417Khoa Kiến trúc16KTCLC1Chính quy49 > Mở danh sách  
418Khoa Kiến trúc16KTCLC2Chính quy48 > Mở danh sách  
419Chương trình PFIEV11PFIEVChính quy4 > Mở danh sách  
420Chương trình PFIEV12PFIEVChính quy45 > Mở danh sách  
421Chương trình PFIEV13PFIEVChính quy60 > Mở danh sách  
422Chương trình PFIEV14PFIEVChính quy54 > Mở danh sách  
423Chương trình PFIEV15PFIEVChính quy87 > Mở danh sách  
424Chương trình PFIEV16PFIEV-N1Chính quy33 > Mở danh sách  
425Chương trình PFIEV16PFIEV-N2Chính quy34 > Mở danh sách  
426Chương trình tiên tiến08ECEChính quy3 > Mở danh sách X
427Chương trình tiên tiến08ESChính quy5 > Mở danh sách X
428Chương trình tiên tiến09ECEChính quy8 > Mở danh sách X
429Chương trình tiên tiến09ESChính quy2 > Mở danh sách X
430Chương trình tiên tiến10ECEChính quy12 > Mở danh sách X
431Chương trình tiên tiến10ESChính quy5 > Mở danh sách X
432Chương trình tiên tiến11ECEChính quy9 > Mở danh sách X
433Chương trình tiên tiến11ESChính quy14 > Mở danh sách X
434Chương trình tiên tiến12ECEChính quy29 > Mở danh sách  
435Chương trình tiên tiến12ESChính quy10 > Mở danh sách  
436Chương trình tiên tiến13ECE1Chính quy26 > Mở danh sách  
437Chương trình tiên tiến13ECE2Chính quy16 > Mở danh sách  
438Chương trình tiên tiến13ESChính quy16 > Mở danh sách  
439Chương trình tiên tiến14ECEChính quy34 > Mở danh sách  
440Chương trình tiên tiến14ESChính quy17 > Mở danh sách  
441Chương trình tiên tiến15ECE1Chính quy49 > Mở danh sách  
442Chương trình tiên tiến15ECE2Chính quy48 > Mở danh sách  
443Chương trình tiên tiến15ESChính quy40 > Mở danh sách  
444Chương trình tiên tiến16ECE1Chính quy43 > Mở danh sách  
445Chương trình tiên tiến16ESChính quy28 > Mở danh sách