DANH SÁCH SINH VIÊN THEO LỚP:

STTKhoa quản lýTên lớpHình thứcSĩ số hiện tạiDanh sách sinh viên còn lạiLớp đã hết thời gian theo thiết kế khóa học?
1Khoa Cơ khí07C1AChính quy2 > Mở danh sách X
2Khoa Cơ khí07C1DChính quy1 > Mở danh sách X
3Khoa Cơ khí07CDT2Chính quy1 > Mở danh sách X
4Khoa Cơ khí08C1DChính quy1 > Mở danh sách X
5Khoa Cơ khí09C1AChính quy3 > Mở danh sách X
6Khoa Cơ khí09C1CChính quy1 > Mở danh sách X
7Khoa Cơ khí09CDT1Chính quy1 > Mở danh sách X
8Khoa Cơ khí09CDT2Chính quy1 > Mở danh sách X
9Khoa Cơ khí10C1BChính quy5 > Mở danh sách X
10Khoa Cơ khí10C1CChính quy4 > Mở danh sách X
11Khoa Cơ khí10CDT1Chính quy1 > Mở danh sách X
12Khoa Cơ khí10CDT2Chính quy2 > Mở danh sách X
13Khoa Cơ khí11C1AChính quy13 > Mở danh sách X
14Khoa Cơ khí11C1BChính quy3 > Mở danh sách X
15Khoa Cơ khí11C1CChính quy6 > Mở danh sách X
16Khoa Cơ khí11CDT1Chính quy6 > Mở danh sách X
17Khoa Cơ khí11CDT2Chính quy5 > Mở danh sách X
18Khoa Cơ khí12C1AChính quy21 > Mở danh sách X
19Khoa Cơ khí12C1BChính quy22 > Mở danh sách X
20Khoa Cơ khí12C1CChính quy25 > Mở danh sách X
21Khoa Cơ khí12C1LTChính quy - Liên thông2 > Mở danh sách X
22Khoa Cơ khí12CDT1Chính quy18 > Mở danh sách X
23Khoa Cơ khí12CDT2Chính quy19 > Mở danh sách X
24Khoa Cơ khí13C1AChính quy59 > Mở danh sách  
25Khoa Cơ khí13C1BChính quy57 > Mở danh sách  
26Khoa Cơ khí13C1VAChính quy29 > Mở danh sách  
27Khoa Cơ khí13CDT1Chính quy38 > Mở danh sách  
28Khoa Cơ khí13CDT2Chính quy32 > Mở danh sách  
29Khoa Cơ khí14C1AChính quy51 > Mở danh sách  
30Khoa Cơ khí14C1BChính quy53 > Mở danh sách  
31Khoa Cơ khí14C1VAChính quy44 > Mở danh sách  
32Khoa Cơ khí14CDT1Chính quy39 > Mở danh sách  
33Khoa Cơ khí14CDT2Chính quy34 > Mở danh sách  
34Khoa Cơ khí15C1AChính quy46 > Mở danh sách  
35Khoa Cơ khí15C1BChính quy42 > Mở danh sách  
36Khoa Cơ khí15C1CChính quy38 > Mở danh sách  
37Khoa Cơ khí15C1VAChính quy21 > Mở danh sách  
38Khoa Cơ khí15CDT1Chính quy41 > Mở danh sách  
39Khoa Cơ khí15CDT2Chính quy43 > Mở danh sách  
40Khoa Cơ khí15CDTLTChính quy - Liên thông1 > Mở danh sách  
41Khoa Cơ khí16C1AChính quy67 > Mở danh sách  
42Khoa Cơ khí16C1BChính quy36 > Mở danh sách  
43Khoa Cơ khí16CDT1Chính quy43 > Mở danh sách  
44Khoa Cơ khí16CDT2Chính quy46 > Mở danh sách  
45Khoa Cơ khí16CDTLTChính quy - Liên thông3 > Mở danh sách  
46Khoa Công nghệ Thông tin06T1Chính quy1 > Mở danh sách X
47Khoa Công nghệ Thông tin06T2Chính quy3 > Mở danh sách X
48Khoa Công nghệ Thông tin07T2Chính quy1 > Mở danh sách X
49Khoa Công nghệ Thông tin07T4Chính quy1 > Mở danh sách X
50Khoa Công nghệ Thông tin08T2Chính quy2 > Mở danh sách X
51Khoa Công nghệ Thông tin08T4Chính quy1 > Mở danh sách X
52Khoa Công nghệ Thông tin09T1Chính quy1 > Mở danh sách X
53Khoa Công nghệ Thông tin09T2Chính quy2 > Mở danh sách X
54Khoa Công nghệ Thông tin09T4Chính quy2 > Mở danh sách X
55Khoa Công nghệ Thông tin10T1Chính quy5 > Mở danh sách X
56Khoa Công nghệ Thông tin10T2Chính quy7 > Mở danh sách X
57Khoa Công nghệ Thông tin10T3Chính quy1 > Mở danh sách X
58Khoa Công nghệ Thông tin10T4Chính quy2 > Mở danh sách X
59Khoa Công nghệ Thông tin11T1Chính quy12 > Mở danh sách X
60Khoa Công nghệ Thông tin11T2Chính quy8 > Mở danh sách X
61Khoa Công nghệ Thông tin11T3Chính quy1 > Mở danh sách X
62Khoa Công nghệ Thông tin11T4Chính quy10 > Mở danh sách X
63Khoa Công nghệ Thông tin11TCLCChính quy2 > Mở danh sách X
64Khoa Công nghệ Thông tin12T1Chính quy16 > Mở danh sách X
65Khoa Công nghệ Thông tin12T2Chính quy21 > Mở danh sách X
66Khoa Công nghệ Thông tin12T3Chính quy14 > Mở danh sách X
67Khoa Công nghệ Thông tin12T4Chính quy19 > Mở danh sách X
68Khoa Công nghệ Thông tin12TLTChính quy - Liên thông3 > Mở danh sách X
69Khoa Công nghệ Thông tin12TLT.CNTTChính quy - Liên thông4 > Mở danh sách X
70Khoa Công nghệ Thông tin13T1Chính quy41 > Mở danh sách  
71Khoa Công nghệ Thông tin13T2Chính quy38 > Mở danh sách  
72Khoa Công nghệ Thông tin13T3Chính quy42 > Mở danh sách  
73Khoa Công nghệ Thông tin13T4Chính quy44 > Mở danh sách  
74Khoa Công nghệ Thông tin13TCLCChính quy28 > Mở danh sách  
75Khoa Công nghệ Thông tin14T1Chính quy47 > Mở danh sách  
76Khoa Công nghệ Thông tin14T2Chính quy50 > Mở danh sách  
77Khoa Công nghệ Thông tin14T3Chính quy49 > Mở danh sách  
78Khoa Công nghệ Thông tin14TCLC1Chính quy28 > Mở danh sách  
79Khoa Công nghệ Thông tin14TCLC2Chính quy28 > Mở danh sách  
80Khoa Công nghệ Thông tin14TLTChính quy - Liên thông3 > Mở danh sách  
81Khoa Công nghệ Thông tin15T1Chính quy60 > Mở danh sách  
82Khoa Công nghệ Thông tin15T2Chính quy59 > Mở danh sách  
83Khoa Công nghệ Thông tin15T3Chính quy57 > Mở danh sách  
84Khoa Công nghệ Thông tin15TCLC1Chính quy38 > Mở danh sách  
85Khoa Công nghệ Thông tin15TCLC2Chính quy45 > Mở danh sách  
86Khoa Công nghệ Thông tin15TLTChính quy - Liên thông3 > Mở danh sách  
87Khoa Công nghệ Thông tin16T_B2Chính quy - Bằng thứ 23 > Mở danh sách  
88Khoa Công nghệ Thông tin16T1Chính quy49 > Mở danh sách  
89Khoa Công nghệ Thông tin16T2Chính quy47 > Mở danh sách  
90Khoa Công nghệ Thông tin16T3Chính quy45 > Mở danh sách  
91Khoa Công nghệ Thông tin16TCLC1Chính quy29 > Mở danh sách  
92Khoa Công nghệ Thông tin16TCLC2Chính quy22 > Mở danh sách  
93Khoa Công nghệ Thông tin16TCLC3Chính quy45 > Mở danh sách  
94Khoa Công nghệ Thông tin16TLTChính quy - Liên thông1 > Mở danh sách  
95Khoa Cơ khí Giao thông08KTTTChính quy2 > Mở danh sách X
96Khoa Cơ khí Giao thông09C4AChính quy2 > Mở danh sách X
97Khoa Cơ khí Giao thông09C4BChính quy1 > Mở danh sách X
98Khoa Cơ khí Giao thông10C4AChính quy2 > Mở danh sách X
99Khoa Cơ khí Giao thông10C4BChính quy5 > Mở danh sách X
100Khoa Cơ khí Giao thông10KTTTChính quy3 > Mở danh sách X
101Khoa Cơ khí Giao thông11C4AChính quy7 > Mở danh sách X
102Khoa Cơ khí Giao thông11C4BChính quy7 > Mở danh sách X
103Khoa Cơ khí Giao thông11KTTTChính quy1 > Mở danh sách X
104Khoa Cơ khí Giao thông12C4AChính quy30 > Mở danh sách X
105Khoa Cơ khí Giao thông12C4BChính quy32 > Mở danh sách X
106Khoa Cơ khí Giao thông12KTTTChính quy11 > Mở danh sách X
107Khoa Cơ khí Giao thông13C4AChính quy85 > Mở danh sách  
108Khoa Cơ khí Giao thông13C4BChính quy80 > Mở danh sách  
109Khoa Cơ khí Giao thông13KTTTChính quy26 > Mở danh sách  
110Khoa Cơ khí Giao thông14C4AChính quy45 > Mở danh sách  
111Khoa Cơ khí Giao thông14C4BChính quy41 > Mở danh sách  
112Khoa Cơ khí Giao thông14KTTTChính quy31 > Mở danh sách  
113Khoa Cơ khí Giao thông14THACOChính quy25 > Mở danh sách  
114Khoa Cơ khí Giao thông15C4AChính quy66 > Mở danh sách  
115Khoa Cơ khí Giao thông15C4BChính quy65 > Mở danh sách  
116Khoa Cơ khí Giao thông15C4VAChính quy26 > Mở danh sách  
117Khoa Cơ khí Giao thông15KTTTChính quy43 > Mở danh sách  
118Khoa Cơ khí Giao thông16C4AChính quy58 > Mở danh sách  
119Khoa Cơ khí Giao thông16C4BChính quy63 > Mở danh sách  
120Khoa Cơ khí Giao thông16KTTTChính quy47 > Mở danh sách  
121Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh06NChính quy2 > Mở danh sách X
122Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh06N2Chính quy1 > Mở danh sách X
123Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh08N2Chính quy1 > Mở danh sách X
124Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh10N1Chính quy1 > Mở danh sách X
125Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh10N2Chính quy2 > Mở danh sách X
126Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh10NLChính quy4 > Mở danh sách X
127Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh11NChính quy12 > Mở danh sách X
128Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh11NLChính quy4 > Mở danh sách X
129Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh12N1Chính quy18 > Mở danh sách X
130Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh12N2Chính quy28 > Mở danh sách X
131Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh12NLChính quy15 > Mở danh sách X
132Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh13N1Chính quy59 > Mở danh sách  
133Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh13NLChính quy46 > Mở danh sách  
134Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh14N1Chính quy45 > Mở danh sách  
135Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh14N2Chính quy51 > Mở danh sách  
136Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh14NLChính quy46 > Mở danh sách  
137Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh15N1Chính quy61 > Mở danh sách  
138Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh15N2Chính quy68 > Mở danh sách  
139Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh16N1Chính quy51 > Mở danh sách  
140Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh16N2Chính quy49 > Mở danh sách  
141Khoa Điện07D1Chính quy1 > Mở danh sách X
142Khoa Điện07D6Chính quy1 > Mở danh sách X
143Khoa Điện09D1Chính quy1 > Mở danh sách X
144Khoa Điện09D3Chính quy2 > Mở danh sách X
145Khoa Điện10D1Chính quy1 > Mở danh sách X
146Khoa Điện10D2Chính quy3 > Mở danh sách X
147Khoa Điện10D3Chính quy1 > Mở danh sách X
148Khoa Điện11D1Chính quy10 > Mở danh sách X
149Khoa Điện11D1CLCChính quy2 > Mở danh sách X
150Khoa Điện11D2Chính quy9 > Mở danh sách X
151Khoa Điện11D2CLCChính quy1 > Mở danh sách X
152Khoa Điện11D3Chính quy8 > Mở danh sách X
153Khoa Điện12D1Chính quy32 > Mở danh sách X
154Khoa Điện12D2Chính quy30 > Mở danh sách X
155Khoa Điện12D3Chính quy25 > Mở danh sách X
156Khoa Điện12DCLCChính quy7 > Mở danh sách X
157Khoa Điện12DLTChính quy - Liên thông1 > Mở danh sách X
158Khoa Điện12TDHChính quy31 > Mở danh sách X
159Khoa Điện13D1Chính quy61 > Mở danh sách  
160Khoa Điện13D1VAChính quy33 > Mở danh sách  
161Khoa Điện13D2Chính quy59 > Mở danh sách  
162Khoa Điện13D3Chính quy53 > Mở danh sách  
163Khoa Điện13DCLCChính quy34 > Mở danh sách  
164Khoa Điện13TDH1Chính quy50 > Mở danh sách  
165Khoa Điện13TDH2Chính quy39 > Mở danh sách  
166Khoa Điện14D1Chính quy72 > Mở danh sách  
167Khoa Điện14D2Chính quy65 > Mở danh sách  
168Khoa Điện14D2_B2Chính quy - Bằng thứ 21 > Mở danh sách  
169Khoa Điện14D3Chính quy66 > Mở danh sách  
170Khoa Điện14DCLCChính quy30 > Mở danh sách  
171Khoa Điện14TDH1Chính quy48 > Mở danh sách  
172Khoa Điện14TDH2Chính quy46 > Mở danh sách  
173Khoa Điện14TDHCLCChính quy28 > Mở danh sách  
174Khoa Điện15D1Chính quy55 > Mở danh sách  
175Khoa Điện15D2Chính quy53 > Mở danh sách  
176Khoa Điện15D3Chính quy52 > Mở danh sách  
177Khoa Điện15DCLCChính quy41 > Mở danh sách  
178Khoa Điện15DLTChính quy - Liên thông3 > Mở danh sách  
179Khoa Điện15TDH1Chính quy75 > Mở danh sách  
180Khoa Điện15TDHCLCChính quy36 > Mở danh sách  
181Khoa Điện16D_B2Chính quy - Bằng thứ 21 > Mở danh sách  
182Khoa Điện16D1Chính quy52 > Mở danh sách  
183Khoa Điện16D2Chính quy48 > Mở danh sách  
184Khoa Điện16DCLC1Chính quy43 > Mở danh sách  
185Khoa Điện16DLTChính quy - Liên thông1 > Mở danh sách  
186Khoa Điện16TDHChính quy58 > Mở danh sách  
187Khoa Điện16TDHCLC1Chính quy42 > Mở danh sách  
188Khoa Điện tử Viễn thông07DT2Chính quy1 > Mở danh sách X
189Khoa Điện tử Viễn thông08DT3Chính quy1 > Mở danh sách X
190Khoa Điện tử Viễn thông08DT4Chính quy2 > Mở danh sách X
191Khoa Điện tử Viễn thông10DT1Chính quy2 > Mở danh sách X
192Khoa Điện tử Viễn thông10DT2Chính quy1 > Mở danh sách X
193Khoa Điện tử Viễn thông10DT3Chính quy1 > Mở danh sách X
194Khoa Điện tử Viễn thông11DT1Chính quy2 > Mở danh sách X
195Khoa Điện tử Viễn thông11DT2Chính quy8 > Mở danh sách X
196Khoa Điện tử Viễn thông11DT3Chính quy6 > Mở danh sách X
197Khoa Điện tử Viễn thông12DT1Chính quy19 > Mở danh sách X
198Khoa Điện tử Viễn thông12DT2Chính quy13 > Mở danh sách X
199Khoa Điện tử Viễn thông12DT3Chính quy18 > Mở danh sách X
200Khoa Điện tử Viễn thông12DT4Chính quy31 > Mở danh sách X
201Khoa Điện tử Viễn thông13DT1Chính quy56 > Mở danh sách  
202Khoa Điện tử Viễn thông13DT2Chính quy60 > Mở danh sách  
203Khoa Điện tử Viễn thông13DT3Chính quy58 > Mở danh sách  
204Khoa Điện tử Viễn thông14DT1Chính quy49 > Mở danh sách  
205Khoa Điện tử Viễn thông14DT2Chính quy53 > Mở danh sách  
206Khoa Điện tử Viễn thông14DT3Chính quy53 > Mở danh sách  
207Khoa Điện tử Viễn thông15DT1Chính quy71 > Mở danh sách  
208Khoa Điện tử Viễn thông15DT2Chính quy66 > Mở danh sách  
209Khoa Điện tử Viễn thông15DT3Chính quy58 > Mở danh sách  
210Khoa Điện tử Viễn thông15DTLTChính quy - Liên thông1 > Mở danh sách  
211Khoa Điện tử Viễn thông16DT1Chính quy46 > Mở danh sách  
212Khoa Điện tử Viễn thông16DT2Chính quy50 > Mở danh sách  
213Khoa Điện tử Viễn thông16DTCLC1Chính quy28 > Mở danh sách  
214Khoa Điện tử Viễn thông16DTCLC2Chính quy30 > Mở danh sách  
215Khoa Hóa07SHChính quy5 > Mở danh sách X
216Khoa Hóa08H2AChính quy2 > Mở danh sách X
217Khoa Hóa08H5BChính quy1 > Mở danh sách X
218Khoa Hóa08SHChính quy1 > Mở danh sách X
219Khoa Hóa09CNVLChính quy2 > Mở danh sách X
220Khoa Hóa09SHChính quy1 > Mở danh sách X
221Khoa Hóa10H2AChính quy1 > Mở danh sách X
222Khoa Hóa10H2BChính quy3 > Mở danh sách X
223Khoa Hóa10H5Chính quy3 > Mở danh sách X
224Khoa Hóa10SHChính quy1 > Mở danh sách X
225Khoa Hóa11H14Chính quy2 > Mở danh sách X
226Khoa Hóa11H2AChính quy3 > Mở danh sách X
227Khoa Hóa11H2BChính quy5 > Mở danh sách X
228Khoa Hóa11H5Chính quy2 > Mở danh sách X
229Khoa Hóa11SHChính quy2 > Mở danh sách X
230Khoa Hóa12CNVLChính quy10 > Mở danh sách X
231Khoa Hóa12CNVLLTChính quy - Liên thông1 > Mở danh sách X
232Khoa Hóa12H2Chính quy16 > Mở danh sách X
233Khoa Hóa12H5Chính quy6 > Mở danh sách X
234Khoa Hóa12SHChính quy9 > Mở danh sách X
235Khoa Hóa12SHLTChính quy - Liên thông4 > Mở danh sách X
236Khoa Hóa13H1,4Chính quy49 > Mở danh sách  
237Khoa Hóa13H2AChính quy36 > Mở danh sách  
238Khoa Hóa13H2BChính quy35 > Mở danh sách  
239Khoa Hóa13H5Chính quy42 > Mở danh sách  
240Khoa Hóa13SHChính quy48 > Mở danh sách  
241Khoa Hóa14H1,4Chính quy46 > Mở danh sách  
242Khoa Hóa14H2AChính quy52 > Mở danh sách  
243Khoa Hóa14H2BChính quy49 > Mở danh sách  
244Khoa Hóa14H5Chính quy69 > Mở danh sách  
245Khoa Hóa14SHChính quy38 > Mở danh sách  
246Khoa Hóa15H1,4Chính quy55 > Mở danh sách  
247Khoa Hóa15H2AChính quy58 > Mở danh sách  
248Khoa Hóa15H2BChính quy58 > Mở danh sách  
249Khoa Hóa15H2LTChính quy - Liên thông1 > Mở danh sách  
250Khoa Hóa15H5Chính quy73 > Mở danh sách  
251Khoa Hóa15SHChính quy52 > Mở danh sách  
252Khoa Hóa16H14Chính quy67 > Mở danh sách  
253Khoa Hóa16H2Chính quy68 > Mở danh sách  
254Khoa Hóa16H2CLCChính quy15 > Mở danh sách  
255Khoa Hóa16H5CLC1Chính quy42 > Mở danh sách  
256Khoa Hóa16SHChính quy49 > Mở danh sách  
257Khoa Sư phạm Kỹ thuật09SKChính quy6 > Mở danh sách X
258Khoa Sư phạm Kỹ thuật10SKChính quy9 > Mở danh sách X
259Khoa Sư phạm Kỹ thuật11SKChính quy3 > Mở danh sách X
260Khoa Sư phạm Kỹ thuật12SKChính quy10 > Mở danh sách X
261Khoa Sư phạm Kỹ thuật13SKChính quy32 > Mở danh sách  
262Khoa Sư phạm Kỹ thuật14SKChính quy28 > Mở danh sách  
263Khoa Sư phạm Kỹ thuật15SKChính quy55 > Mở danh sách  
264Khoa Sư phạm Kỹ thuật16SKChính quy39 > Mở danh sách  
265Khoa XD Cầu - Đường07VLXDChính quy5 > Mở danh sách X
266Khoa XD Cầu - Đường09X3AChính quy1 > Mở danh sách X
267Khoa XD Cầu - Đường09X3CChính quy1 > Mở danh sách X
268Khoa XD Cầu - Đường10X3AChính quy4 > Mở danh sách X
269Khoa XD Cầu - Đường10X3BChính quy4 > Mở danh sách X
270Khoa XD Cầu - Đường10X3CChính quy4 > Mở danh sách X
271Khoa XD Cầu - Đường11VLXDChính quy10 > Mở danh sách X
272Khoa XD Cầu - Đường11X3AChính quy11 > Mở danh sách X
273Khoa XD Cầu - Đường11X3BChính quy13 > Mở danh sách X
274Khoa XD Cầu - Đường11X3CChính quy4 > Mở danh sách X
275Khoa XD Cầu - Đường11X3CLCChính quy3 > Mở danh sách X
276Khoa XD Cầu - Đường12VLXDChính quy29 > Mở danh sách X
277Khoa XD Cầu - Đường12X3AChính quy32 > Mở danh sách X
278Khoa XD Cầu - Đường12X3BChính quy36 > Mở danh sách X
279Khoa XD Cầu - Đường12X3CChính quy25 > Mở danh sách X
280Khoa XD Cầu - Đường12X3CLCChính quy2 > Mở danh sách X
281Khoa XD Cầu - Đường13VLXDChính quy30 > Mở danh sách  
282Khoa XD Cầu - Đường13X3AChính quy55 > Mở danh sách  
283Khoa XD Cầu - Đường13X3BChính quy52 > Mở danh sách  
284Khoa XD Cầu - Đường13X3CChính quy50 > Mở danh sách  
285Khoa XD Cầu - Đường14VLXDChính quy32 > Mở danh sách  
286Khoa XD Cầu - Đường14X3AChính quy62 > Mở danh sách  
287Khoa XD Cầu - Đường14X3BChính quy65 > Mở danh sách  
288Khoa XD Cầu - Đường14X3CChính quy72 > Mở danh sách  
289Khoa XD Cầu - Đường14X3LTChính quy - Liên thông1 > Mở danh sách  
290Khoa XD Cầu - Đường15VLXDChính quy55 > Mở danh sách  
291Khoa XD Cầu - Đường15VLXD_B2Chính quy - Bằng thứ 21 > Mở danh sách  
292Khoa XD Cầu - Đường15X3AChính quy48 > Mở danh sách  
293Khoa XD Cầu - Đường15X3BChính quy41 > Mở danh sách  
294Khoa XD Cầu - Đường15X3CChính quy48 > Mở danh sách  
295Khoa XD Cầu - Đường15X3CLCChính quy40 > Mở danh sách  
296Khoa XD Cầu - Đường15X3LTChính quy - Liên thông1 > Mở danh sách  
297Khoa XD Cầu - Đường16VLXDChính quy47 > Mở danh sách  
298Khoa XD Cầu - Đường16X3_B2Chính quy - Bằng thứ 21 > Mở danh sách  
299Khoa XD Cầu - Đường16X3AChính quy58 > Mở danh sách  
300Khoa XD Cầu - Đường16X3BChính quy56 > Mở danh sách  
301Khoa XD Cầu - Đường16X3CLCChính quy32 > Mở danh sách  
302Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp06KTChính quy1 > Mở danh sách X
303Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp07KT1Chính quy1 > Mở danh sách X
304Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp07KT2Chính quy1 > Mở danh sách X
305Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp07X1CChính quy1 > Mở danh sách X
306Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp08KT1Chính quy4 > Mở danh sách X
307Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp08KT2Chính quy4 > Mở danh sách X
308Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp09KT1Chính quy8 > Mở danh sách X
309Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp09X1BChính quy3 > Mở danh sách X
310Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp10KT1Chính quy4 > Mở danh sách X
311Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp10KT2Chính quy5 > Mở danh sách X
312Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp10X1AChính quy2 > Mở danh sách X
313Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp10X1BChính quy3 > Mở danh sách X
314Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp10X1CChính quy4 > Mở danh sách X
315Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp11KTChính quy20 > Mở danh sách X
316Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp11X1AChính quy8 > Mở danh sách X
317Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp11X1BChính quy9 > Mở danh sách X
318Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp11X1CChính quy5 > Mở danh sách X
319Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp12X1AChính quy18 > Mở danh sách X
320Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp12X1BChính quy22 > Mở danh sách X
321Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp12X1CChính quy26 > Mở danh sách X
322Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp13X1_B2Chính quy - Bằng thứ 21 > Mở danh sách  
323Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp13X1AChính quy53 > Mở danh sách  
324Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp13X1BChính quy53 > Mở danh sách  
325Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp13X1CChính quy59 > Mở danh sách  
326Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp13X1LTChính quy - Liên thông1 > Mở danh sách X
327Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp14X1AChính quy56 > Mở danh sách  
328Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp14X1BChính quy55 > Mở danh sách  
329Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp14X1CChính quy70 > Mở danh sách  
330Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp14X1LTChính quy - Liên thông4 > Mở danh sách  
331Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp15X1_B2Chính quy - Bằng thứ 21 > Mở danh sách  
332Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp15X1AChính quy80 > Mở danh sách  
333Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp15X1BChính quy72 > Mở danh sách  
334Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp15X1CChính quy74 > Mở danh sách  
335Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp15X1LTChính quy - Liên thông8 > Mở danh sách  
336Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp16X1_B2Chính quy - Bằng thứ 22 > Mở danh sách  
337Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp16X1AChính quy68 > Mở danh sách  
338Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp16X1BChính quy64 > Mở danh sách  
339Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp16X1CChính quy68 > Mở danh sách  
340Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp16X1LTChính quy - Liên thông2 > Mở danh sách  
341Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện06X2AChính quy1 > Mở danh sách X
342Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện06X2BChính quy2 > Mở danh sách X
343Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện09THXDChính quy7 > Mở danh sách X
344Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện09X2BChính quy1 > Mở danh sách X
345Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện10THXDChính quy1 > Mở danh sách X
346Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện10X2AChính quy1 > Mở danh sách X
347Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện10X2BChính quy1 > Mở danh sách X
348Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện11THXDChính quy5 > Mở danh sách X
349Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện11X2AChính quy6 > Mở danh sách X
350Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện11X2BChính quy12 > Mở danh sách X
351Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện12THXDChính quy27 > Mở danh sách X
352Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện12X2Chính quy10 > Mở danh sách X
353Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện13THXD1Chính quy45 > Mở danh sách  
354Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện13THXD2Chính quy45 > Mở danh sách  
355Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện13X2Chính quy34 > Mở danh sách  
356Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện14THXDChính quy41 > Mở danh sách  
357Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện14X2AChính quy39 > Mở danh sách  
358Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện15THXDChính quy54 > Mở danh sách  
359Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện15X2Chính quy48 > Mở danh sách  
360Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện16THXDChính quy44 > Mở danh sách  
361Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện16X2Chính quy51 > Mở danh sách  
362Khoa Môi trường07MT2Chính quy1 > Mở danh sách X
363Khoa Môi trường08MT1Chính quy1 > Mở danh sách X
364Khoa Môi trường09MT1Chính quy1 > Mở danh sách X
365Khoa Môi trường10MTChính quy4 > Mở danh sách X
366Khoa Môi trường10QLMTChính quy5 > Mở danh sách X
367Khoa Môi trường11MTChính quy4 > Mở danh sách X
368Khoa Môi trường11QLMTChính quy3 > Mở danh sách X
369Khoa Môi trường12MTChính quy13 > Mở danh sách X
370Khoa Môi trường12MTLTChính quy - Liên thông6 > Mở danh sách X
371Khoa Môi trường12QLMTChính quy20 > Mở danh sách X
372Khoa Môi trường13MTChính quy60 > Mở danh sách  
373Khoa Môi trường13QLMTChính quy69 > Mở danh sách  
374Khoa Môi trường14MTChính quy60 > Mở danh sách  
375Khoa Môi trường14QLMTChính quy53 > Mở danh sách  
376Khoa Môi trường15MTChính quy60 > Mở danh sách  
377Khoa Môi trường15MT_B2Chính quy - Bằng thứ 22 > Mở danh sách  
378Khoa Môi trường15MTLTChính quy - Liên thông3 > Mở danh sách  
379Khoa Môi trường15QLMTChính quy61 > Mở danh sách  
380Khoa Môi trường16MTChính quy67 > Mở danh sách  
381Khoa Môi trường16QLMTChính quy48 > Mở danh sách  
382Khoa Quản lý dự án10QLCNChính quy1 > Mở danh sách X
383Khoa Quản lý dự án11KX1Chính quy1 > Mở danh sách X
384Khoa Quản lý dự án11KX2Chính quy1 > Mở danh sách X
385Khoa Quản lý dự án11QLCNChính quy6 > Mở danh sách X
386Khoa Quản lý dự án12KX1Chính quy7 > Mở danh sách X
387Khoa Quản lý dự án12KX2Chính quy4 > Mở danh sách X
388Khoa Quản lý dự án12QLCNChính quy14 > Mở danh sách X
389Khoa Quản lý dự án13KX1Chính quy56 > Mở danh sách  
390Khoa Quản lý dự án13KX2Chính quy54 > Mở danh sách  
391Khoa Quản lý dự án13QLCNChính quy92 > Mở danh sách  
392Khoa Quản lý dự án14KX1Chính quy63 > Mở danh sách  
393Khoa Quản lý dự án14QLCNChính quy64 > Mở danh sách  
394Khoa Quản lý dự án15KX1Chính quy52 > Mở danh sách  
395Khoa Quản lý dự án15KX2Chính quy44 > Mở danh sách  
396Khoa Quản lý dự án15QLCNChính quy64 > Mở danh sách  
397Khoa Quản lý dự án16KX1Chính quy57 > Mở danh sách  
398Khoa Quản lý dự án16KX2Chính quy58 > Mở danh sách  
399Khoa Quản lý dự án16QLCNChính quy55 > Mở danh sách  
400Khoa Kiến trúc12KTChính quy57 > Mở danh sách X
401Khoa Kiến trúc13KT1Chính quy58 > Mở danh sách  
402Khoa Kiến trúc13KT2Chính quy56 > Mở danh sách  
403Khoa Kiến trúc14KT1Chính quy62 > Mở danh sách  
404Khoa Kiến trúc14KT2Chính quy61 > Mở danh sách  
405Khoa Kiến trúc15KT1Chính quy72 > Mở danh sách  
406Khoa Kiến trúc15KT2Chính quy66 > Mở danh sách  
407Khoa Kiến trúc16KTCLC1Chính quy49 > Mở danh sách  
408Khoa Kiến trúc16KTCLC2Chính quy47 > Mở danh sách  
409CT ĐT Kỹ sư CLC Việt-Pháp11PFIEVChính quy4 > Mở danh sách  
410CT ĐT Kỹ sư CLC Việt-Pháp12PFIEVChính quy45 > Mở danh sách  
411CT ĐT Kỹ sư CLC Việt-Pháp13PFIEVChính quy60 > Mở danh sách  
412CT ĐT Kỹ sư CLC Việt-Pháp14PFIEVChính quy54 > Mở danh sách  
413CT ĐT Kỹ sư CLC Việt-Pháp15PFIEVChính quy87 > Mở danh sách  
414CT ĐT Kỹ sư CLC Việt-Pháp16PFIEV-N1Chính quy33 > Mở danh sách  
415CT ĐT Kỹ sư CLC Việt-Pháp16PFIEV-N2Chính quy34 > Mở danh sách  
416CT ĐT Kỹ sư tiên tiến08ECEChính quy3 > Mở danh sách X
417CT ĐT Kỹ sư tiên tiến08ESChính quy5 > Mở danh sách X
418CT ĐT Kỹ sư tiên tiến09ECEChính quy8 > Mở danh sách X
419CT ĐT Kỹ sư tiên tiến09ESChính quy2 > Mở danh sách X
420CT ĐT Kỹ sư tiên tiến10ECEChính quy12 > Mở danh sách X
421CT ĐT Kỹ sư tiên tiến10ESChính quy5 > Mở danh sách X
422CT ĐT Kỹ sư tiên tiến11ECEChính quy9 > Mở danh sách X
423CT ĐT Kỹ sư tiên tiến11ESChính quy14 > Mở danh sách X
424CT ĐT Kỹ sư tiên tiến12ECEChính quy29 > Mở danh sách  
425CT ĐT Kỹ sư tiên tiến12ESChính quy10 > Mở danh sách  
426CT ĐT Kỹ sư tiên tiến13ECE1Chính quy26 > Mở danh sách  
427CT ĐT Kỹ sư tiên tiến13ECE2Chính quy16 > Mở danh sách  
428CT ĐT Kỹ sư tiên tiến13ESChính quy16 > Mở danh sách  
429CT ĐT Kỹ sư tiên tiến14ECEChính quy34 > Mở danh sách  
430CT ĐT Kỹ sư tiên tiến14ESChính quy17 > Mở danh sách  
431CT ĐT Kỹ sư tiên tiến15ECE1Chính quy49 > Mở danh sách  
432CT ĐT Kỹ sư tiên tiến15ECE2Chính quy48 > Mở danh sách  
433CT ĐT Kỹ sư tiên tiến15ESChính quy40 > Mở danh sách  
434CT ĐT Kỹ sư tiên tiến16ECE1Chính quy43 > Mở danh sách  
435CT ĐT Kỹ sư tiên tiến16ESChính quy28 > Mở danh sách