DANH SÁCH SINH VIÊN THEO LỚP:

STTKhoa quản lýTên lớpHình thứcSĩ số hiện tạiDanh sách sinh viên còn lạiLớp đã hết thời gian theo thiết kế khóa học?
1Khoa Cơ khí07C1AChính quy2 > Mở danh sách X
2Khoa Cơ khí07C1DChính quy1 > Mở danh sách X
3Khoa Cơ khí07CDT2Chính quy1 > Mở danh sách X
4Khoa Cơ khí09C1CChính quy1 > Mở danh sách X
5Khoa Cơ khí09CDT2Chính quy1 > Mở danh sách X
6Khoa Cơ khí10C1BChính quy1 > Mở danh sách X
7Khoa Cơ khí10CDT1Chính quy1 > Mở danh sách X
8Khoa Cơ khí10CDT2Chính quy1 > Mở danh sách X
9Khoa Cơ khí11C1AChính quy4 > Mở danh sách X
10Khoa Cơ khí11C1BChính quy3 > Mở danh sách X
11Khoa Cơ khí11C1CChính quy2 > Mở danh sách X
12Khoa Cơ khí11CDT1Chính quy2 > Mở danh sách X
13Khoa Cơ khí11CDT2Chính quy3 > Mở danh sách X
14Khoa Cơ khí12C1AChính quy6 > Mở danh sách X
15Khoa Cơ khí12C1BChính quy7 > Mở danh sách X
16Khoa Cơ khí12C1CChính quy4 > Mở danh sách X
17Khoa Cơ khí12CDT1Chính quy7 > Mở danh sách X
18Khoa Cơ khí12CDT2Chính quy3 > Mở danh sách X
19Khoa Cơ khí13C1AChính quy9 > Mở danh sách X
20Khoa Cơ khí13C1BChính quy16 > Mở danh sách X
21Khoa Cơ khí13C1VAChính quy18 > Mở danh sách X
22Khoa Cơ khí13CDT1Chính quy10 > Mở danh sách X
23Khoa Cơ khí13CDT2Chính quy4 > Mở danh sách X
24Khoa Cơ khí14C1AChính quy49 > Mở danh sách  
25Khoa Cơ khí14C1BChính quy51 > Mở danh sách  
26Khoa Cơ khí14C1VAChính quy42 > Mở danh sách  
27Khoa Cơ khí14CDT1Chính quy38 > Mở danh sách  
28Khoa Cơ khí14CDT2Chính quy32 > Mở danh sách  
29Khoa Cơ khí15C1AChính quy45 > Mở danh sách  
30Khoa Cơ khí15C1BChính quy38 > Mở danh sách  
31Khoa Cơ khí15C1CChính quy35 > Mở danh sách  
32Khoa Cơ khí15C1VAChính quy17 > Mở danh sách  
33Khoa Cơ khí15CDT1Chính quy39 > Mở danh sách  
34Khoa Cơ khí15CDT2Chính quy41 > Mở danh sách  
35Khoa Cơ khí15CDTLTChính quy - Liên thông1 > Mở danh sách X
36Khoa Cơ khí16C1AChính quy62 > Mở danh sách  
37Khoa Cơ khí16C1BChính quy30 > Mở danh sách  
38Khoa Cơ khí16CDT1Chính quy38 > Mở danh sách  
39Khoa Cơ khí16CDT2Chính quy45 > Mở danh sách  
40Khoa Cơ khí16CDTLTChính quy - Liên thông1 > Mở danh sách X
41Khoa Cơ khí17C1AChính quy74 > Mở danh sách  
42Khoa Cơ khí17C1BChính quy77 > Mở danh sách  
43Khoa Cơ khí17CDT1Chính quy54 > Mở danh sách  
44Khoa Cơ khí17CDT2Chính quy54 > Mở danh sách  
45Khoa Cơ khí17CDT3Chính quy54 > Mở danh sách  
46Khoa Cơ khí18C1AChính quy77 > Mở danh sách  
47Khoa Cơ khí18C1BChính quy75 > Mở danh sách  
48Khoa Cơ khí18CDT1Chính quy63 > Mở danh sách  
49Khoa Cơ khí18CDT2Chính quy62 > Mở danh sách  
50Khoa Cơ khí18CDTCLCChính quy50 > Mở danh sách  
51Khoa Cơ khí18CDTLTChính quy - Liên thông1 > Mở danh sách  
52Khoa Công nghệ Thông tin06T1Chính quy1 > Mở danh sách X
53Khoa Công nghệ Thông tin06T2Chính quy3 > Mở danh sách X
54Khoa Công nghệ Thông tin07T2Chính quy1 > Mở danh sách X
55Khoa Công nghệ Thông tin08T2Chính quy2 > Mở danh sách X
56Khoa Công nghệ Thông tin08T4Chính quy1 > Mở danh sách X
57Khoa Công nghệ Thông tin09T1Chính quy1 > Mở danh sách X
58Khoa Công nghệ Thông tin09T2Chính quy1 > Mở danh sách X
59Khoa Công nghệ Thông tin09T4Chính quy1 > Mở danh sách X
60Khoa Công nghệ Thông tin10T1Chính quy2 > Mở danh sách X
61Khoa Công nghệ Thông tin10T2Chính quy3 > Mở danh sách X
62Khoa Công nghệ Thông tin10T3Chính quy1 > Mở danh sách X
63Khoa Công nghệ Thông tin11T1Chính quy5 > Mở danh sách X
64Khoa Công nghệ Thông tin11T2Chính quy4 > Mở danh sách X
65Khoa Công nghệ Thông tin11T4Chính quy5 > Mở danh sách X
66Khoa Công nghệ Thông tin12T1Chính quy3 > Mở danh sách X
67Khoa Công nghệ Thông tin12T2Chính quy12 > Mở danh sách X
68Khoa Công nghệ Thông tin12T3Chính quy5 > Mở danh sách X
69Khoa Công nghệ Thông tin12T4Chính quy6 > Mở danh sách X
70Khoa Công nghệ Thông tin12TLTChính quy - Liên thông2 > Mở danh sách X
71Khoa Công nghệ Thông tin12TLT.CNTTChính quy - Liên thông4 > Mở danh sách X
72Khoa Công nghệ Thông tin13T1Chính quy9 > Mở danh sách X
73Khoa Công nghệ Thông tin13T2Chính quy12 > Mở danh sách X
74Khoa Công nghệ Thông tin13T3Chính quy14 > Mở danh sách X
75Khoa Công nghệ Thông tin13T4Chính quy9 > Mở danh sách X
76Khoa Công nghệ Thông tin13TCLCChính quy7 > Mở danh sách X
77Khoa Công nghệ Thông tin14T1Chính quy44 > Mở danh sách  
78Khoa Công nghệ Thông tin14T2Chính quy47 > Mở danh sách  
79Khoa Công nghệ Thông tin14T3Chính quy48 > Mở danh sách  
80Khoa Công nghệ Thông tin14TCLC1Chính quy28 > Mở danh sách  
81Khoa Công nghệ Thông tin14TCLC2Chính quy27 > Mở danh sách  
82Khoa Công nghệ Thông tin15T1Chính quy57 > Mở danh sách  
83Khoa Công nghệ Thông tin15T2Chính quy55 > Mở danh sách  
84Khoa Công nghệ Thông tin15T3Chính quy52 > Mở danh sách  
85Khoa Công nghệ Thông tin15TCLC1Chính quy35 > Mở danh sách  
86Khoa Công nghệ Thông tin15TCLC2Chính quy40 > Mở danh sách  
87Khoa Công nghệ Thông tin15TLTChính quy - Liên thông3 > Mở danh sách X
88Khoa Công nghệ Thông tin16T1Chính quy48 > Mở danh sách  
89Khoa Công nghệ Thông tin16T2Chính quy45 > Mở danh sách  
90Khoa Công nghệ Thông tin16T3Chính quy44 > Mở danh sách  
91Khoa Công nghệ Thông tin16TCLC1Chính quy27 > Mở danh sách  
92Khoa Công nghệ Thông tin16TCLC2Chính quy21 > Mở danh sách  
93Khoa Công nghệ Thông tin16TCLC3Chính quy44 > Mở danh sách  
94Khoa Công nghệ Thông tin16TLTChính quy - Liên thông1 > Mở danh sách X
95Khoa Công nghệ Thông tin17T_B2Chính quy - Bằng thứ 21 > Mở danh sách  
96Khoa Công nghệ Thông tin17T1Chính quy59 > Mở danh sách  
97Khoa Công nghệ Thông tin17T2Chính quy65 > Mở danh sách  
98Khoa Công nghệ Thông tin17T3Chính quy65 > Mở danh sách  
99Khoa Công nghệ Thông tin17TCLC1Chính quy56 > Mở danh sách  
100Khoa Công nghệ Thông tin17TCLC2Chính quy51 > Mở danh sách  
101Khoa Công nghệ Thông tin18T_B2Chính quy - Bằng thứ 21 > Mở danh sách  
102Khoa Công nghệ Thông tin18T1Chính quy55 > Mở danh sách  
103Khoa Công nghệ Thông tin18T2Chính quy54 > Mở danh sách  
104Khoa Công nghệ Thông tin18TCLC_DT1Chính quy43 > Mở danh sách  
105Khoa Công nghệ Thông tin18TCLC_DT2Chính quy43 > Mở danh sách  
106Khoa Công nghệ Thông tin18TCLC_DT3Chính quy42 > Mở danh sách  
107Khoa Công nghệ Thông tin18TCLC_NhatChính quy45 > Mở danh sách  
108Khoa Cơ khí Giao thông08KTTTChính quy2 > Mở danh sách X
109Khoa Cơ khí Giao thông09C4AChính quy1 > Mở danh sách X
110Khoa Cơ khí Giao thông10C4BChính quy1 > Mở danh sách X
111Khoa Cơ khí Giao thông10KTTTChính quy1 > Mở danh sách X
112Khoa Cơ khí Giao thông11C4AChính quy3 > Mở danh sách X
113Khoa Cơ khí Giao thông11C4BChính quy2 > Mở danh sách X
114Khoa Cơ khí Giao thông11KTTTChính quy1 > Mở danh sách X
115Khoa Cơ khí Giao thông12C4AChính quy4 > Mở danh sách X
116Khoa Cơ khí Giao thông12C4BChính quy2 > Mở danh sách X
117Khoa Cơ khí Giao thông12KTTTChính quy7 > Mở danh sách X
118Khoa Cơ khí Giao thông13C4AChính quy31 > Mở danh sách X
119Khoa Cơ khí Giao thông13C4BChính quy29 > Mở danh sách X
120Khoa Cơ khí Giao thông13KTTTChính quy6 > Mở danh sách X
121Khoa Cơ khí Giao thông14C4AChính quy43 > Mở danh sách  
122Khoa Cơ khí Giao thông14C4BChính quy40 > Mở danh sách  
123Khoa Cơ khí Giao thông14KTTTChính quy31 > Mở danh sách  
124Khoa Cơ khí Giao thông14THACOChính quy24 > Mở danh sách  
125Khoa Cơ khí Giao thông15C4AChính quy60 > Mở danh sách  
126Khoa Cơ khí Giao thông15C4BChính quy58 > Mở danh sách  
127Khoa Cơ khí Giao thông15C4VAChính quy18 > Mở danh sách  
128Khoa Cơ khí Giao thông15KTTTChính quy40 > Mở danh sách  
129Khoa Cơ khí Giao thông16C4AChính quy53 > Mở danh sách  
130Khoa Cơ khí Giao thông16C4BChính quy58 > Mở danh sách  
131Khoa Cơ khí Giao thông16KTTTChính quy44 > Mở danh sách  
132Khoa Cơ khí Giao thông17C4AChính quy56 > Mở danh sách  
133Khoa Cơ khí Giao thông17C4BChính quy57 > Mở danh sách  
134Khoa Cơ khí Giao thông17C4CChính quy54 > Mở danh sách  
135Khoa Cơ khí Giao thông17KTTTChính quy37 > Mở danh sách  
136Khoa Cơ khí Giao thông18C4_B2Chính quy - Bằng thứ 22 > Mở danh sách  
137Khoa Cơ khí Giao thông18C4AChính quy64 > Mở danh sách  
138Khoa Cơ khí Giao thông18C4BChính quy64 > Mở danh sách  
139Khoa Cơ khí Giao thông18C4CLCChính quy61 > Mở danh sách  
140Khoa Cơ khí Giao thông18KTTTChính quy40 > Mở danh sách  
141Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh06NChính quy2 > Mở danh sách X
142Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh06N2Chính quy1 > Mở danh sách X
143Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh08N2Chính quy1 > Mở danh sách X
144Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh11NChính quy4 > Mở danh sách X
145Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh11NLChính quy2 > Mở danh sách X
146Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh12N1Chính quy2 > Mở danh sách X
147Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh12N2Chính quy4 > Mở danh sách X
148Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh12NLChính quy4 > Mở danh sách X
149Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh13N1Chính quy18 > Mở danh sách X
150Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh13NLChính quy12 > Mở danh sách X
151Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh14N1Chính quy43 > Mở danh sách  
152Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh14N2Chính quy49 > Mở danh sách  
153Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh14NLChính quy46 > Mở danh sách  
154Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh15N1Chính quy55 > Mở danh sách  
155Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh15N2Chính quy63 > Mở danh sách  
156Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh16N1Chính quy49 > Mở danh sách  
157Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh16N2Chính quy45 > Mở danh sách  
158Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh17N1Chính quy68 > Mở danh sách  
159Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh17N2Chính quy69 > Mở danh sách  
160Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh18N1Chính quy50 > Mở danh sách  
161Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh18N2Chính quy49 > Mở danh sách  
162Khoa CN Nhiệt - Điện lạnh18NCLCChính quy10 > Mở danh sách  
163Khoa Điện07D1Chính quy1 > Mở danh sách X
164Khoa Điện07D6Chính quy1 > Mở danh sách X
165Khoa Điện09D3Chính quy1 > Mở danh sách X
166Khoa Điện11D1Chính quy3 > Mở danh sách X
167Khoa Điện11D2Chính quy2 > Mở danh sách X
168Khoa Điện11D3Chính quy3 > Mở danh sách X
169Khoa Điện12D1Chính quy6 > Mở danh sách X
170Khoa Điện12D2Chính quy8 > Mở danh sách X
171Khoa Điện12D3Chính quy4 > Mở danh sách X
172Khoa Điện12DCLCChính quy2 > Mở danh sách X
173Khoa Điện12DLTChính quy - Liên thông1 > Mở danh sách X
174Khoa Điện12TDHChính quy9 > Mở danh sách X
175Khoa Điện13D1Chính quy10 > Mở danh sách X
176Khoa Điện13D1VAChính quy23 > Mở danh sách X
177Khoa Điện13D2Chính quy14 > Mở danh sách X
178Khoa Điện13D3Chính quy8 > Mở danh sách X
179Khoa Điện13DCLCChính quy4 > Mở danh sách X
180Khoa Điện13TDH1Chính quy12 > Mở danh sách X
181Khoa Điện13TDH2Chính quy7 > Mở danh sách X
182Khoa Điện14D1Chính quy70 > Mở danh sách  
183Khoa Điện14D2Chính quy65 > Mở danh sách  
184Khoa Điện14D3Chính quy60 > Mở danh sách  
185Khoa Điện14DCLCChính quy29 > Mở danh sách  
186Khoa Điện14TDH1Chính quy48 > Mở danh sách  
187Khoa Điện14TDH2Chính quy46 > Mở danh sách  
188Khoa Điện14TDHCLCChính quy25 > Mở danh sách  
189Khoa Điện15D_KTumChính quy25 > Mở danh sách  
190Khoa Điện15D1Chính quy53 > Mở danh sách  
191Khoa Điện15D2Chính quy50 > Mở danh sách  
192Khoa Điện15D3Chính quy45 > Mở danh sách  
193Khoa Điện15DCLCChính quy41 > Mở danh sách  
194Khoa Điện15DLTChính quy - Liên thông3 > Mở danh sách X
195Khoa Điện15TDH1Chính quy64 > Mở danh sách  
196Khoa Điện15TDHCLCChính quy34 > Mở danh sách  
197Khoa Điện16D_B2Chính quy - Bằng thứ 21 > Mở danh sách  
198Khoa Điện16D1Chính quy48 > Mở danh sách  
199Khoa Điện16D2Chính quy48 > Mở danh sách  
200Khoa Điện16DCLC1Chính quy39 > Mở danh sách  
201Khoa Điện16DLTChính quy - Liên thông1 > Mở danh sách X
202Khoa Điện16TDHChính quy56 > Mở danh sách  
203Khoa Điện16TDHCLC1Chính quy34 > Mở danh sách  
204Khoa Điện17D1Chính quy71 > Mở danh sách  
205Khoa Điện17D2Chính quy68 > Mở danh sách  
206Khoa Điện17D3Chính quy68 > Mở danh sách  
207Khoa Điện17DCLCChính quy43 > Mở danh sách  
208Khoa Điện17TDH1Chính quy61 > Mở danh sách  
209Khoa Điện17TDH2Chính quy58 > Mở danh sách  
210Khoa Điện17TDHCLC1Chính quy30 > Mở danh sách  
211Khoa Điện17TDHCLC2Chính quy32 > Mở danh sách  
212Khoa Điện18D_B2Chính quy - Bằng thứ 21 > Mở danh sách  
213Khoa Điện18D1Chính quy61 > Mở danh sách  
214Khoa Điện18D2Chính quy61 > Mở danh sách  
215Khoa Điện18D3Chính quy59 > Mở danh sách  
216Khoa Điện18DCLC1Chính quy42 > Mở danh sách  
217Khoa Điện18DCLC2Chính quy45 > Mở danh sách  
218Khoa Điện18DLTChính quy - Liên thông1 > Mở danh sách  
219Khoa Điện18TDH1Chính quy65 > Mở danh sách  
220Khoa Điện18TDH2Chính quy65 > Mở danh sách  
221Khoa Điện18TDHCLC1Chính quy43 > Mở danh sách  
222Khoa Điện18TDHCLC2Chính quy45 > Mở danh sách  
223Khoa Điện tử Viễn thông07DT2Chính quy1 > Mở danh sách X
224Khoa Điện tử Viễn thông08DT3Chính quy1 > Mở danh sách X
225Khoa Điện tử Viễn thông08DT4Chính quy2 > Mở danh sách X
226Khoa Điện tử Viễn thông10DT3Chính quy1 > Mở danh sách X
227Khoa Điện tử Viễn thông11DT2Chính quy3 > Mở danh sách X
228Khoa Điện tử Viễn thông11DT3Chính quy2 > Mở danh sách X
229Khoa Điện tử Viễn thông12DT1Chính quy6 > Mở danh sách X
230Khoa Điện tử Viễn thông12DT2Chính quy5 > Mở danh sách X
231Khoa Điện tử Viễn thông12DT3Chính quy4 > Mở danh sách X
232Khoa Điện tử Viễn thông12DT4Chính quy14 > Mở danh sách X
233Khoa Điện tử Viễn thông13DT1Chính quy17 > Mở danh sách X
234Khoa Điện tử Viễn thông13DT2Chính quy14 > Mở danh sách X
235Khoa Điện tử Viễn thông13DT3Chính quy15 > Mở danh sách X
236Khoa Điện tử Viễn thông14DT1Chính quy46 > Mở danh sách  
237Khoa Điện tử Viễn thông14DT2Chính quy45 > Mở danh sách  
238Khoa Điện tử Viễn thông14DT3Chính quy51 > Mở danh sách  
239Khoa Điện tử Viễn thông15DT1Chính quy64 > Mở danh sách  
240Khoa Điện tử Viễn thông15DT2Chính quy53 > Mở danh sách  
241Khoa Điện tử Viễn thông15DT3Chính quy50 > Mở danh sách  
242Khoa Điện tử Viễn thông15DTLTChính quy - Liên thông1 > Mở danh sách X
243Khoa Điện tử Viễn thông16DT1Chính quy40 > Mở danh sách  
244Khoa Điện tử Viễn thông16DT2Chính quy44 > Mở danh sách  
245Khoa Điện tử Viễn thông16DTCLC1Chính quy25 > Mở danh sách  
246Khoa Điện tử Viễn thông16DTCLC2Chính quy27 > Mở danh sách  
247Khoa Điện tử Viễn thông17DT1Chính quy70 > Mở danh sách  
248Khoa Điện tử Viễn thông17DT2Chính quy68 > Mở danh sách  
249Khoa Điện tử Viễn thông17DT3Chính quy69 > Mở danh sách  
250Khoa Điện tử Viễn thông17DTCLCChính quy55 > Mở danh sách  
251Khoa Điện tử Viễn thông18DT1Chính quy62 > Mở danh sách  
252Khoa Điện tử Viễn thông18DT2Chính quy63 > Mở danh sách  
253Khoa Điện tử Viễn thông18DT3Chính quy60 > Mở danh sách  
254Khoa Điện tử Viễn thông18DTCLCChính quy46 > Mở danh sách  
255Khoa Hóa07SHChính quy5 > Mở danh sách X
256Khoa Hóa08H2AChính quy2 > Mở danh sách X
257Khoa Hóa08H5BChính quy1 > Mở danh sách X
258Khoa Hóa08SHChính quy1 > Mở danh sách X
259Khoa Hóa09CNVLChính quy1 > Mở danh sách X
260Khoa Hóa10H2BChính quy1 > Mở danh sách X
261Khoa Hóa11H14Chính quy1 > Mở danh sách X
262Khoa Hóa11H2BChính quy1 > Mở danh sách X
263Khoa Hóa11H5Chính quy1 > Mở danh sách X
264Khoa Hóa11SHChính quy1 > Mở danh sách X
265Khoa Hóa12CNVLChính quy1 > Mở danh sách X
266Khoa Hóa12H2Chính quy3 > Mở danh sách X
267Khoa Hóa12H5Chính quy2 > Mở danh sách X
268Khoa Hóa12SHChính quy4 > Mở danh sách X
269Khoa Hóa12SHLTChính quy - Liên thông2 > Mở danh sách X
270Khoa Hóa13H1,4Chính quy9 > Mở danh sách X
271Khoa Hóa13H2AChính quy3 > Mở danh sách X
272Khoa Hóa13H2BChính quy2 > Mở danh sách X
273Khoa Hóa13H5Chính quy12 > Mở danh sách X
274Khoa Hóa13SHChính quy6 > Mở danh sách X
275Khoa Hóa14H1,4Chính quy46 > Mở danh sách  
276Khoa Hóa14H2AChính quy52 > Mở danh sách  
277Khoa Hóa14H2BChính quy49 > Mở danh sách  
278Khoa Hóa14H5Chính quy67 > Mở danh sách  
279Khoa Hóa14SHChính quy38 > Mở danh sách  
280Khoa Hóa15H1,4Chính quy54 > Mở danh sách  
281Khoa Hóa15H2AChính quy58 > Mở danh sách  
282Khoa Hóa15H2BChính quy58 > Mở danh sách  
283Khoa Hóa15H5Chính quy67 > Mở danh sách  
284Khoa Hóa15SHChính quy51 > Mở danh sách  
285Khoa Hóa16H14Chính quy64 > Mở danh sách  
286Khoa Hóa16H2Chính quy66 > Mở danh sách  
287Khoa Hóa16H2CLCChính quy13 > Mở danh sách  
288Khoa Hóa16H5CLC1Chính quy35 > Mở danh sách  
289Khoa Hóa16SHChính quy47 > Mở danh sách  
290Khoa Hóa17H2Chính quy78 > Mở danh sách  
291Khoa Hóa17H2CLC1Chính quy31 > Mở danh sách  
292Khoa Hóa17H2CLC2Chính quy28 > Mở danh sách  
293Khoa Hóa17H5CLCChính quy29 > Mở danh sách  
294Khoa Hóa17KTHH1Chính quy47 > Mở danh sách  
295Khoa Hóa17KTHH2Chính quy40 > Mở danh sách  
296Khoa Hóa17SHChính quy71 > Mở danh sách  
297Khoa Hóa18H2AChính quy62 > Mở danh sách  
298Khoa Hóa18H2BChính quy64 > Mở danh sách  
299Khoa Hóa18H2CLC1Chính quy34 > Mở danh sách  
300Khoa Hóa18H2CLC2Chính quy36 > Mở danh sách  
301Khoa Hóa18H5CLCChính quy25 > Mở danh sách  
302Khoa Hóa18KTHH1Chính quy53 > Mở danh sách  
303Khoa Hóa18KTHH2Chính quy51 > Mở danh sách  
304Khoa Hóa18SHChính quy58 > Mở danh sách  
305Khoa Sư phạm Kỹ thuật09SKChính quy6 > Mở danh sách X
306Khoa Sư phạm Kỹ thuật10SKChính quy8 > Mở danh sách X
307Khoa Sư phạm Kỹ thuật11SKChính quy1 > Mở danh sách X
308Khoa Sư phạm Kỹ thuật12SKChính quy4 > Mở danh sách X
309Khoa Sư phạm Kỹ thuật13SKChính quy14 > Mở danh sách X
310Khoa Sư phạm Kỹ thuật14SKChính quy23 > Mở danh sách  
311Khoa Sư phạm Kỹ thuật15SKChính quy47 > Mở danh sách  
312Khoa Sư phạm Kỹ thuật16SKChính quy37 > Mở danh sách  
313Khoa Sư phạm Kỹ thuật17SKChính quy35 > Mở danh sách  
314Khoa XD Cầu - Đường07VLXDChính quy5 > Mở danh sách X
315Khoa XD Cầu - Đường09X3CChính quy1 > Mở danh sách X
316Khoa XD Cầu - Đường10X3AChính quy1 > Mở danh sách X
317Khoa XD Cầu - Đường10X3BChính quy2 > Mở danh sách X
318Khoa XD Cầu - Đường10X3CChính quy1 > Mở danh sách X
319Khoa XD Cầu - Đường11VLXDChính quy1 > Mở danh sách X
320Khoa XD Cầu - Đường11X3AChính quy7 > Mở danh sách X
321Khoa XD Cầu - Đường11X3BChính quy8 > Mở danh sách X
322Khoa XD Cầu - Đường11X3CChính quy1 > Mở danh sách X
323Khoa XD Cầu - Đường11X3CLCChính quy2 > Mở danh sách X
324Khoa XD Cầu - Đường12VLXDChính quy10 > Mở danh sách X
325Khoa XD Cầu - Đường12X3AChính quy5 > Mở danh sách X
326Khoa XD Cầu - Đường12X3BChính quy3 > Mở danh sách X
327Khoa XD Cầu - Đường12X3CChính quy3 > Mở danh sách X
328Khoa XD Cầu - Đường13VLXDChính quy12 > Mở danh sách X
329Khoa XD Cầu - Đường13X3AChính quy19 > Mở danh sách X
330Khoa XD Cầu - Đường13X3BChính quy13 > Mở danh sách X
331Khoa XD Cầu - Đường13X3CChính quy15 > Mở danh sách X
332Khoa XD Cầu - Đường14VLXDChính quy30 > Mở danh sách  
333Khoa XD Cầu - Đường14X3AChính quy60 > Mở danh sách  
334Khoa XD Cầu - Đường14X3BChính quy62 > Mở danh sách  
335Khoa XD Cầu - Đường14X3CChính quy69 > Mở danh sách  
336Khoa XD Cầu - Đường15VLXDChính quy44 > Mở danh sách  
337Khoa XD Cầu - Đường15X3AChính quy40 > Mở danh sách  
338Khoa XD Cầu - Đường15X3BChính quy34 > Mở danh sách  
339Khoa XD Cầu - Đường15X3CChính quy38 > Mở danh sách  
340Khoa XD Cầu - Đường15X3CLCChính quy31 > Mở danh sách  
341Khoa XD Cầu - Đường15X3LTChính quy - Liên thông1 > Mở danh sách X
342Khoa XD Cầu - Đường16VLXDChính quy41 > Mở danh sách  
343Khoa XD Cầu - Đường16X3AChính quy54 > Mở danh sách  
344Khoa XD Cầu - Đường16X3BChính quy50 > Mở danh sách  
345Khoa XD Cầu - Đường16X3CLCChính quy29 > Mở danh sách  
346Khoa XD Cầu - Đường17VLXDChính quy33 > Mở danh sách  
347Khoa XD Cầu - Đường17X3Chính quy79 > Mở danh sách  
348Khoa XD Cầu - Đường17X3CLCChính quy10 > Mở danh sách  
349Khoa XD Cầu - Đường18VLXDChính quy61 > Mở danh sách  
350Khoa XD Cầu - Đường18X3AChính quy64 > Mở danh sách  
351Khoa XD Cầu - Đường18X3BChính quy65 > Mở danh sách  
352Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp06KTChính quy1 > Mở danh sách X
353Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp07KT2Chính quy1 > Mở danh sách X
354Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp07X1CChính quy1 > Mở danh sách X
355Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp08KT1Chính quy4 > Mở danh sách X
356Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp08KT2Chính quy4 > Mở danh sách X
357Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp09KT1Chính quy3 > Mở danh sách X
358Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp09X1BChính quy1 > Mở danh sách X
359Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp10KT2Chính quy2 > Mở danh sách X
360Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp10X1AChính quy1 > Mở danh sách X
361Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp10X1BChính quy1 > Mở danh sách X
362Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp10X1CChính quy1 > Mở danh sách X
363Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp11KTChính quy6 > Mở danh sách X
364Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp11X1AChính quy3 > Mở danh sách X
365Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp11X1BChính quy3 > Mở danh sách X
366Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp11X1CChính quy1 > Mở danh sách X
367Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp12X1AChính quy5 > Mở danh sách X
368Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp12X1BChính quy9 > Mở danh sách X
369Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp12X1CChính quy9 > Mở danh sách X
370Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp13X1AChính quy15 > Mở danh sách X
371Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp13X1BChính quy19 > Mở danh sách X
372Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp13X1CChính quy18 > Mở danh sách X
373Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp14X1AChính quy53 > Mở danh sách  
374Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp14X1BChính quy52 > Mở danh sách  
375Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp14X1CChính quy63 > Mở danh sách  
376Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp14X1LTChính quy - Liên thông2 > Mở danh sách X
377Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp15X1AChính quy73 > Mở danh sách  
378Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp15X1BChính quy67 > Mở danh sách  
379Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp15X1CChính quy68 > Mở danh sách  
380Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp15X1LTChính quy - Liên thông3 > Mở danh sách X
381Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp16X1_B2Chính quy - Bằng thứ 22 > Mở danh sách X
382Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp16X1AChính quy67 > Mở danh sách  
383Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp16X1BChính quy60 > Mở danh sách  
384Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp16X1CChính quy65 > Mở danh sách  
385Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp16X1LTChính quy - Liên thông2 > Mở danh sách X
386Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp17X1AChính quy80 > Mở danh sách  
387Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp17X1BChính quy77 > Mở danh sách  
388Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp17X1CChính quy77 > Mở danh sách  
389Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp18X1_B2Chính quy - Bằng thứ 21 > Mở danh sách  
390Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp18X1AChính quy66 > Mở danh sách  
391Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp18X1BChính quy67 > Mở danh sách  
392Khoa XD Dân dụng - Công nghiệp18X1CLCChính quy35 > Mở danh sách  
393Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện06X2AChính quy1 > Mở danh sách X
394Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện06X2BChính quy2 > Mở danh sách X
395Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện09THXDChính quy5 > Mở danh sách X
396Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện10THXDChính quy1 > Mở danh sách X
397Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện10X2AChính quy1 > Mở danh sách X
398Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện11THXDChính quy1 > Mở danh sách X
399Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện11X2AChính quy3 > Mở danh sách X
400Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện11X2BChính quy5 > Mở danh sách X
401Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện12THXDChính quy10 > Mở danh sách X
402Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện12X2Chính quy1 > Mở danh sách X
403Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện13THXD1Chính quy16 > Mở danh sách X
404Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện13THXD2Chính quy17 > Mở danh sách X
405Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện13X2Chính quy10 > Mở danh sách X
406Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện14THXDChính quy40 > Mở danh sách  
407Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện14X2AChính quy36 > Mở danh sách  
408Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện15THXDChính quy48 > Mở danh sách  
409Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện15X2Chính quy46 > Mở danh sách  
410Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện16THXDChính quy41 > Mở danh sách  
411Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện16X2Chính quy43 > Mở danh sách  
412Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện17THXDChính quy52 > Mở danh sách  
413Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện17X2Chính quy29 > Mở danh sách  
414Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện18THXDChính quy69 > Mở danh sách  
415Khoa XD Thủy lợi - Thủy Điện18X2Chính quy15 > Mở danh sách  
416Khoa Môi trường07MT2Chính quy1 > Mở danh sách X
417Khoa Môi trường08MT1Chính quy1 > Mở danh sách X
418Khoa Môi trường09MT1Chính quy1 > Mở danh sách X
419Khoa Môi trường10MTChính quy2 > Mở danh sách X
420Khoa Môi trường10QLMTChính quy2 > Mở danh sách X
421Khoa Môi trường11MTChính quy1 > Mở danh sách X
422Khoa Môi trường11QLMTChính quy1 > Mở danh sách X
423Khoa Môi trường12MTChính quy5 > Mở danh sách X
424Khoa Môi trường12MTLTChính quy - Liên thông5 > Mở danh sách X
425Khoa Môi trường12QLMTChính quy10 > Mở danh sách X
426Khoa Môi trường13MTChính quy15 > Mở danh sách X
427Khoa Môi trường13QLMTChính quy20 > Mở danh sách X
428Khoa Môi trường14MTChính quy57 > Mở danh sách  
429Khoa Môi trường14QLMTChính quy51 > Mở danh sách  
430Khoa Môi trường15MTChính quy57 > Mở danh sách  
431Khoa Môi trường15QLMTChính quy60 > Mở danh sách  
432Khoa Môi trường16MTChính quy64 > Mở danh sách  
433Khoa Môi trường16QLMTChính quy44 > Mở danh sách  
434Khoa Môi trường17MTChính quy50 > Mở danh sách  
435Khoa Môi trường17QLMTChính quy58 > Mở danh sách  
436Khoa Môi trường18MTChính quy57 > Mở danh sách  
437Khoa Môi trường18QLMTChính quy54 > Mở danh sách  
438Khoa Quản lý dự án10QLCNChính quy1 > Mở danh sách X
439Khoa Quản lý dự án11QLCNChính quy2 > Mở danh sách X
440Khoa Quản lý dự án12KX1Chính quy2 > Mở danh sách X
441Khoa Quản lý dự án12KX2Chính quy1 > Mở danh sách X
442Khoa Quản lý dự án12QLCNChính quy3 > Mở danh sách X
443Khoa Quản lý dự án13KX1Chính quy9 > Mở danh sách X
444Khoa Quản lý dự án13KX2Chính quy10 > Mở danh sách X
445Khoa Quản lý dự án13QLCNChính quy9 > Mở danh sách X
446Khoa Quản lý dự án14KX1Chính quy61 > Mở danh sách  
447Khoa Quản lý dự án14QLCNChính quy63 > Mở danh sách  
448Khoa Quản lý dự án15KX1Chính quy51 > Mở danh sách  
449Khoa Quản lý dự án15KX2Chính quy44 > Mở danh sách  
450Khoa Quản lý dự án15QLCNChính quy62 > Mở danh sách  
451Khoa Quản lý dự án16KX1Chính quy56 > Mở danh sách  
452Khoa Quản lý dự án16KX2Chính quy55 > Mở danh sách  
453Khoa Quản lý dự án16QLCNChính quy53 > Mở danh sách  
454Khoa Quản lý dự án17KX1Chính quy66 > Mở danh sách  
455Khoa Quản lý dự án17KX2Chính quy69 > Mở danh sách  
456Khoa Quản lý dự án17QLCNChính quy73 > Mở danh sách  
457Khoa Quản lý dự án18KXChính quy64 > Mở danh sách  
458Khoa Quản lý dự án18KXCLCChính quy16 > Mở danh sách  
459Khoa Quản lý dự án18QLCNChính quy71 > Mở danh sách  
460Khoa Kiến trúc12KTChính quy23 > Mở danh sách X
461Khoa Kiến trúc13KT1Chính quy19 > Mở danh sách X
462Khoa Kiến trúc13KT2Chính quy24 > Mở danh sách X
463Khoa Kiến trúc14KT1Chính quy60 > Mở danh sách  
464Khoa Kiến trúc14KT2Chính quy59 > Mở danh sách  
465Khoa Kiến trúc15KT1Chính quy69 > Mở danh sách  
466Khoa Kiến trúc15KT2Chính quy57 > Mở danh sách  
467Khoa Kiến trúc16KTCLC1Chính quy43 > Mở danh sách  
468Khoa Kiến trúc16KTCLC2Chính quy45 > Mở danh sách  
469Khoa Kiến trúc17KTCLC1Chính quy47 > Mở danh sách  
470Khoa Kiến trúc17KTCLC2Chính quy48 > Mở danh sách  
471Khoa Kiến trúc18KTCLC1Chính quy49 > Mở danh sách  
472Khoa Kiến trúc18KTCLC2Chính quy47 > Mở danh sách  
473CT ĐT Kỹ sư CLC Việt-Pháp11PFIEVChính quy4 > Mở danh sách X
474CT ĐT Kỹ sư CLC Việt-Pháp12PFIEVChính quy8 > Mở danh sách X
475CT ĐT Kỹ sư CLC Việt-Pháp13PFIEVChính quy27 > Mở danh sách X
476CT ĐT Kỹ sư CLC Việt-Pháp14PFIEVChính quy51 > Mở danh sách  
477CT ĐT Kỹ sư CLC Việt-Pháp15PFIEVChính quy82 > Mở danh sách  
478CT ĐT Kỹ sư CLC Việt-Pháp16PFIEV-N1Chính quy26 > Mở danh sách  
479CT ĐT Kỹ sư CLC Việt-Pháp16PFIEV-N2Chính quy32 > Mở danh sách  
480CT ĐT Kỹ sư CLC Việt-Pháp17PFIEV-N1Chính quy34 > Mở danh sách  
481CT ĐT Kỹ sư CLC Việt-Pháp17PFIEV-N2Chính quy35 > Mở danh sách  
482CT ĐT Kỹ sư CLC Việt-Pháp18PFIEVChính quy54 > Mở danh sách  
483Khoa Khoa học Công nghệ tiên tiến08ESChính quy4 > Mở danh sách X
484Khoa Khoa học Công nghệ tiên tiến09ECEChính quy6 > Mở danh sách X
485Khoa Khoa học Công nghệ tiên tiến09ESChính quy1 > Mở danh sách X
486Khoa Khoa học Công nghệ tiên tiến10ECEChính quy9 > Mở danh sách X
487Khoa Khoa học Công nghệ tiên tiến10ESChính quy3 > Mở danh sách X
488Khoa Khoa học Công nghệ tiên tiến11ECEChính quy6 > Mở danh sách X
489Khoa Khoa học Công nghệ tiên tiến11ESChính quy5 > Mở danh sách X
490Khoa Khoa học Công nghệ tiên tiến12ECEChính quy10 > Mở danh sách X
491Khoa Khoa học Công nghệ tiên tiến12ESChính quy5 > Mở danh sách X
492Khoa Khoa học Công nghệ tiên tiến13ECE1Chính quy13 > Mở danh sách X
493Khoa Khoa học Công nghệ tiên tiến13ECE2Chính quy5 > Mở danh sách X
494Khoa Khoa học Công nghệ tiên tiến13ESChính quy8 > Mở danh sách X
495Khoa Khoa học Công nghệ tiên tiến14ECEChính quy31 > Mở danh sách  
496Khoa Khoa học Công nghệ tiên tiến14ESChính quy14 > Mở danh sách  
497Khoa Khoa học Công nghệ tiên tiến15ECE1Chính quy34 > Mở danh sách  
498Khoa Khoa học Công nghệ tiên tiến15ECE2Chính quy41 > Mở danh sách  
499Khoa Khoa học Công nghệ tiên tiến15ESChính quy22 > Mở danh sách  
500Khoa Khoa học Công nghệ tiên tiến16ECE1Chính quy34 > Mở danh sách  
501Khoa Khoa học Công nghệ tiên tiến16ESChính quy26 > Mở danh sách  
502Khoa Khoa học Công nghệ tiên tiến17ECE1Chính quy23 > Mở danh sách  
503Khoa Khoa học Công nghệ tiên tiến17ECE2Chính quy25 > Mở danh sách  
504Khoa Khoa học Công nghệ tiên tiến17ESChính quy25 > Mở danh sách  
505Khoa Khoa học Công nghệ tiên tiến18ECEChính quy19 > Mở danh sách  
506Khoa Khoa học Công nghệ tiên tiến18ESChính quy16 > Mở danh sách