22/08/2017:     Thông báo đến lớp: [14.Nh61A] ĐA TK hình học đường ôtô, [14.Nh61B] ĐA TK hình học đường ôtô

Chiều mai tập trung tại phòng E103

22/08/2017:     Thông báo đến lớp: [15.Nh01] CS Thiết kế máy

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 26/08/2017,Tiết: 7-9, phòng: F401

22/08/2017:     Thông báo đến lớp: [15.Nh01] CS Thiết kế máy

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:7-9) ngày: 28/08/2017

22/08/2017:     Thông báo đến lớp: [15.Nh84] Toán chuyên ngành

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:7-9) ngày: 24/08/2017

22/08/2017:     Thông báo đến lớp: [15.Nh83] Toán chuyên ngành

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:3-5) ngày: 23/08/2017

22/08/2017:     Thông báo đến lớp: [15.Nh85] Quản trị học

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:1-2) ngày: 23/08/2017

22/08/2017:     Thông báo đến lớp: [14.Nh15] CN phần mềm

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 26/08/2017,Tiết: 7-10, phòng: C105

22/08/2017:     Thông báo đến lớp: [16.Nh41] Tư tưởng Hồ Chí Minh

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 26/08/2017,Tiết: 7-10, phòng: F403

22/08/2017:     Thông báo đến lớp: [16.Nh42] Tư tưởng Hồ Chí Minh

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 26/08/2017,Tiết: 1-4, phòng: F102

22/08/2017:     Thông báo đến lớp: [16.Nh16] Tư tưởng Hồ Chí Minh

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:1-2) ngày: 24/08/2017

22/08/2017:     Thông báo đến lớp: [16.Nh15] Tư tưởng Hồ Chí Minh

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:3-5) ngày: 24/08/2017

22/08/2017:     Thông báo đến lớp: [13.Nh11] QL Dự án CNTT

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 23/08/2017,Tiết: 5-5, phòng: H207

22/08/2017:     Thông báo đến lớp: [13.Nh59] Khai thác và TN cầu

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:7-9) ngày: 24/08/2017

22/08/2017:     Thông báo đến lớp: [16.Nh28] Vật lý 2

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:7-9) ngày: 23/08/2017

22/08/2017:     Thông báo đến lớp: [14.Nh35] Điều khiển truyền động điện

Sáng thứ Năm học bù tại phòng F102, bắt đầu lúc 7h00.

22/08/2017:     Thông báo đến lớp: [14.Nh35] Điều khiển truyền động điện

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 24/08/2017,Tiết: 1-4, phòng: F102

22/08/2017:     Thông báo đến lớp: [13.Nh09] Mật mã và bảo mật

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:1-5) ngày: 26/08/2017

22/08/2017:     Thông báo đến lớp: [14.Nh89] An ninh mạng

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:3-4) ngày: 22/08/2017

22/08/2017:     Thông báo đến lớp: [14.Nh05C] ĐA Điện tử ƯD

Sáng thứ 7 các nhóm nộp bảng kế hoạch làm việc của nhóm. T. Phòng.

22/08/2017:     Thông báo đến lớp: [14.Nh05B] ĐA Điện tử ƯD

Sáng thứ năm ngày 24/8/2017 nhóm đồ án tập trung tại phòng H308. Các nhóm nộp bảng kế hoạch làm việc chi tiết của nhóm. Thầy Phòng.

22/08/2017:     Thông báo đến lớp: [14.Nh05A] ĐA Điện tử ƯD

Sáng nay nhóm đồ án tập trung tại phòng H201 lúc 8h00. Các nhóm sẽ nộp bảng kế hoạch làm việc của nhóm. Thầy Phòng.

21/08/2017:     Thông báo đến lớp: [16.Nh35] Xác suất thống kê

Từ tuần 3 trở đi (23/8) lớp sẽ học từ tiết 7 đến 10.

21/08/2017:     Thông báo đến lớp: [14.Nh23A] ĐA lạnh

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 23/08/2017,Tiết: 1-2, phòng: F407

21/08/2017:     Thông báo đến lớp: [15.Nh25] Lò hơi 1

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:1-2) ngày: 22/08/2017

21/08/2017:     Thông báo đến lớp: [16.Nh72] Pháp luật ĐC

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 26/08/2017,Tiết: 7-10, phòng: F309