13/12/2018:     Thông báo đến lớp: [18.Nh64] Môi trường

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:1-2) ngày: 18/12/2018

13/12/2018:     Thông báo đến lớp: [18.Nh77] Tin học ĐC

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 17/12/2018,Tiết: 1-3, phòng: F301

13/12/2018:     Thông báo đến lớp: [18.Nh02] Tin học ĐC

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 18/12/2018,Tiết: 2-5, phòng: F402

13/12/2018:     Thông báo đến lớp: [17.Nh33] Toán chuyên ngành

Hoãn học bù vào thứ Sáu tuần này (14/12/2018)

13/12/2018:     Thông báo đến lớp: [18.01] Anh văn A1

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 20/12/2018,Tiết: 1-5, phòng: B301

13/12/2018:     Thông báo đến lớp: [18.18] Anh văn A2.1

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 18/12/2018,Tiết: 7-10, phòng: B302

13/12/2018:     Thông báo đến lớp: [15.Nh27A] ĐA Phần điện trong NM điện và trạm biến áp, [15.Nh27B] ĐA Phần điện trong NM điện và trạm biến áp, [15.Nh28B] ĐA Phần điện trong NM điện và trạm biến áp

Ngày 21/12/2018 sinh viên nộp thuyết minh đồ án và ký duyệt bản vẽ.

Thời gian và địa điểm: giảng viên sẽ thông báo trên hệ thống này trước đó 1-2 ngày, sinh viên lưu ý theo dõi.

12/12/2018:     Thông báo đến lớp: [18.Nh38] Vật lý 1

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 15/12/2018,Tiết: 7-10, phòng: E303

12/12/2018:     Thông báo đến lớp: [17.Nh33] Toán chuyên ngành

Bài tập chương 6,7+9

https://drive.google.com/file/d/1r8ZC7kQAa-Er3E48-13gFN4-OFMJGBeG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-ife8kzzMN16sP8I0SCCOFvL4D8ZH_NS/view?usp=sharing

12/12/2018:     Thông báo đến lớp: [17.Nh29] Toán chuyên ngành

Bài tập chương 6,7+9

https://drive.google.com/file/d/1r8ZC7kQAa-Er3E48-13gFN4-OFMJGBeG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-ife8kzzMN16sP8I0SCCOFvL4D8ZH_NS/view?usp=sharing

12/12/2018:     Thông báo đến lớp: [17.Nh27] Toán chuyên ngành

Bài tập chương 6,7+9

https://drive.google.com/file/d/1r8ZC7kQAa-Er3E48-13gFN4-OFMJGBeG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-ife8kzzMN16sP8I0SCCOFvL4D8ZH_NS/view?usp=sharing

12/12/2018:     Thông báo đến lớp: [18.01] Anh văn A1

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 23/12/2018,Tiết: 3-5, phòng: H106

12/12/2018:     Thông báo đến lớp: [15.Nh89] ĐA Kiến trúc và hệ thống

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 13/12/2018,Tiết: 7-10, phòng: E302

12/12/2018:     Thông báo đến lớp: [16.Nh15] Lập trình hệ thống

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 13/12/2018,Tiết: 2-5, phòng: E302

12/12/2018:     Thông báo đến lớp: [18.Nh16] Giải tích 1

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 16/12/2018,Tiết: 7-10, phòng: F106

12/12/2018:     Thông báo đến lớp: [18.Nh46] Giải tích 1

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 15/12/2018,Tiết: 7-10, phòng: F405

12/12/2018:     Thông báo đến lớp: [18.01] Anh văn A1

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 16/12/2018,Tiết: 6-10, phòng: F103

12/12/2018:     Thông báo đến lớp: [18.Nh48] Tin học ĐC

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 15/12/2018,Tiết: 6-10, phòng: F403

12/12/2018:     Thông báo đến lớp: [18.Nh41] Giải tích 1

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 13/12/2018,Tiết: 7-10, phòng: E301A

12/12/2018:     Thông báo đến lớp: [18.Nh34] Giải tích 1

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 13/12/2018,Tiết: 1-4, phòng: E112

12/12/2018:     Thông báo đến lớp: [18.Nh02] Hình hoạ

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:1-2) ngày: 13/12/2018

12/12/2018:     Thông báo đến lớp: [18.Nh44] Giải tích 1

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:4-5) ngày: 13/12/2018

12/12/2018:     Thông báo đến lớp: [18.Nh04] Anh văn A2.1

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:1-4) ngày: 12/12/2018

12/12/2018:     Thông báo đến lớp: [18.01] Anh văn A1

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 15/12/2018,Tiết: 7-10, phòng: F309

12/12/2018:     Thông báo đến lớp: [18.01] Anh văn A2.1

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 16/12/2018,Tiết: 6-10, phòng: F101