28/04/2017:     Thông báo đến lớp: [15.Nh15] Cơ sở dữ liệu

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:1-2) ngày: 28/04/2017

28/04/2017:     Thông báo đến lớp: [13.Nh78] Kinh tế xây dựng

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 28/04/2017,Tiết: 4-4, phòng: F108

28/04/2017:     Thông báo đến lớp: [14.Nh39] Phương pháp tính

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 04/05/2017,Tiết: 7-9, phòng: H105

28/04/2017:     Thông báo đến lớp: [13.Nh69] Kết cấu thép 2

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 03/05/2017,Tiết: 1-3, phòng: H107

28/04/2017:     Thông báo đến lớp: [16.Nh79] Đại số

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 05/05/2017,Tiết: 1-4, phòng: F209

28/04/2017:     Thông báo đến lớp: [16.Nh11] Đại số

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 07/05/2017,Tiết: 1-4, phòng: F108

27/04/2017:     Thông báo đến lớp: [13.Nh60] Thiết kế Nền Mặt đường

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 28/04/2017,Tiết: 4-4, phòng: H205

27/04/2017:     Thông báo đến lớp: [13.Nh60] Thiết kế Nền Mặt đường

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:1-1) ngày: 28/04/2017

27/04/2017:     Thông báo đến lớp: [13.Nh56] Lọc tín hiệu

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:1-2) ngày: 28/04/2017

27/04/2017:     Thông báo đến lớp: [13.Nh27] Đồ án Phần điện trong NMĐ & TBA, [13.Nh30] Đồ án Phần điện trong NMĐ & TBA, [13.Nh30B] Đồ án Phần điện trong NMĐ & TBA

Nhóm đồ án NMD thứ 6 ngày 29.4.2017 nghỉ. Thứ 6 tuần sau sẽ học tiếp

27/04/2017:     Thông báo đến lớp: [15.Nh15] Xử lý tín hiệu sô

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:3-4) ngày: 28/04/2017

27/04/2017:     Thông báo đến lớp: [15.Nh23] Thiết bị trao đổi nhiệt

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:7-8) ngày: 03/05/2017

27/04/2017:     Thông báo đến lớp: [15.Nh22] Thiết bị trao đổi nhiệt

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:9-10) ngày: 03/05/2017

27/04/2017:     Thông báo đến lớp: [13.Nh67] Đồ án Kết cấu thép

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 03/05/2017,Tiết: 6-7, phòng: E116

27/04/2017:     Thông báo đến lớp: [16.Nh15] Vật lý 1

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 09/05/2017,Tiết: 1-4, phòng: E112

27/04/2017:     Thông báo đến lớp: [16.Nh15] Vật lý 1

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:7-10) ngày: 09/05/2017

27/04/2017:     Thông báo đến lớp: [16.Nh14] Vật lý 1

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 04/05/2017,Tiết: 1-4, phòng: E112

27/04/2017:     Thông báo đến lớp: [16.Nh14] Vật lý 1

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:7-10) ngày: 04/05/2017

27/04/2017:     Thông báo đến lớp: [14.Nh12] Trí tuệ nhân tạo

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 06/05/2017,Tiết: 3-4, phòng: F405

27/04/2017:     Thông báo đến lớp: [14.Nh05] Điện tử ứng dụng

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 28/04/2017,Tiết: 3-4, phòng: F203

27/04/2017:     Thông báo đến lớp: [13.Nh38] Điện tử ứng dụng

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 28/04/2017,Tiết: 8-10, phòng: F101

27/04/2017:     Thông báo đến lớp: [15.Nh83] Cơ học công trình

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 27/04/2017,Tiết: 11-13, phòng: F102

27/04/2017:     Thông báo đến lớp: [15.Nh39] Toán chuyên ngành

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:1-3) ngày: 03/05/2017

27/04/2017:     Thông báo đến lớp: [15.Nh38] Toán chuyên ngành

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:1-3) ngày: 05/05/2017

27/04/2017:     Thông báo đến lớp: [15.Nh38] Toán chuyên ngành

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:1-3) ngày: 28/04/2017