19/10/2018:     Thông báo đến lớp: [14.Nh67A] ĐA Tổ chức thi công, [14.Nh67B] ĐA Tổ chức thi công

Thông báo:

Nhóm  14N67AB thông đồ án TCTC vào tiết 2-3 sáng mai 20/10 tại phòng B101.

Thầy Toàn

19/10/2018:     Thông báo đến lớp: [14.Nh05B] ĐA CN CAD/CAM/CNC

Hoản Thông qua đồ án chiều mai 20/10. Thầy Tuỳ

19/10/2018:     Thông báo đến lớp: [16.Nh38] Trường điện từ

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 24/10/2018,Tiết: 2-4, phòng: F303

19/10/2018:     Thông báo đến lớp: [18.Nh45] Giải tích 1

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 26/10/2018,Tiết: 7-8, phòng: F409

19/10/2018:     Thông báo đến lớp: [16.Nh42] Tín hiệu và hệ thống

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 30/10/2018,Tiết: 2-4, phòng: H103

19/10/2018:     Thông báo đến lớp: [15.Nh25] Xử lý nước cho TB nhiệt, [15.Nh22] Xử lý nước cho TB nhiệt

Các nhóm khẩn trương nộp điểm tự chấm môn xử lý nước cho thầy trước 22/10/2018. 

19/10/2018:     Thông báo đến lớp: [16.Nh67] Cơ học đất

Sáng nay (19/10) lớp cơ học đất (Nh67) được nghỉ vào tiết 4-5.

Lý do: Thầy ốm.

Lịch bù sẽ được thực hiện theo lịch của phòng đào tạo

19/10/2018:     Thông báo đến lớp: [16.Nh67] Cơ học đất

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 28/10/2018,Tiết: 7-10, phòng: E112

19/10/2018:     Thông báo đến lớp: [14.Nh32] Điều khiển thuỷ khí

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 24/10/2018,Tiết: 2-4, phòng: H302

19/10/2018:     Thông báo đến lớp: [15.Nh01A] ĐA thiết kế HT ĐKTĐ

Buổi thông qua chiều mai (20/10) sẽ dời lại sáng thứ 6, 8h-10h ngày 26/10. Các em hoàn thành các nội dung thuyết minh (đóng tập bảo gồm nhiệm vụ, lịch trình) và bản vẽ. Mô hình có thể quay video (hoạt động được, đúng với bản thiết kế). 

19/10/2018:     Thông báo đến lớp: [15.Nh35] Điều khiển logic

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:3-5) ngày: 19/10/2018

19/10/2018:     Thông báo đến lớp: [15.Nh10] Chương trình dịch

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 19/10/2018,Tiết: 4-4, phòng: H307

19/10/2018:     Thông báo đến lớp: [15.Nh60] Thi công nền đường

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 19/10/2018,Tiết: 4-5, phòng: H207

19/10/2018:     Thông báo đến lớp: [14.Nh09] Mật mã và bảo mật

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 19/10/2018,Tiết: 6-10, phòng: P213B

18/10/2018:     Thông báo đến lớp: [15.Nh02B] ĐA thiết kế HT ĐKTĐ

Buổi thông đồ án sáng thứ 2 tuần sau sẽ chuyển sang thứ 3 lúc 10h00 ngày 23/10/2018, tại phòng B204

18/10/2018:     Thông báo đến lớp: [15.Nh40] Kỹ thuật nhận dạng

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 05/12/2018,Tiết: 5-5, phòng: F301

18/10/2018:     Thông báo đến lớp: [15.Nh40] Kỹ thuật nhận dạng

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 28/11/2018,Tiết: 5-5, phòng: F301

18/10/2018:     Thông báo đến lớp: [15.Nh22C] ĐA lò hơi

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 26/10/2018,Tiết: 3-4, phòng: B209

18/10/2018:     Thông báo đến lớp: [15.Nh22B] ĐA lò hơi

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 22/10/2018,Tiết: 3-4, phòng: E301A

18/10/2018:     Thông báo đến lớp: [16.Nh84] KT thi công

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 24/10/2018,Tiết: 1-3, phòng: E404

18/10/2018:     Thông báo đến lớp: [15.Nh22A] ĐA lò hơi

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 22/10/2018,Tiết: 1-2, phòng: E301A

18/10/2018:     Thông báo đến lớp: [16.Nh83] KT thi công

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 23/10/2018,Tiết: 6-8, phòng: E402

18/10/2018:     Thông báo đến lớp: [15.Nh64] Kỹ thuật thi công

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:8-10) ngày: 19/10/2018

18/10/2018:     Thông báo đến lớp: [14.Nh69] An toàn lao động

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:1-2) ngày: 19/10/2018

18/10/2018:     Thông báo đến lớp: [14.Nh30] Thiết bị bù

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 22/10/2018,Tiết: 1-2, phòng: F206