25/03/2017:     Thông báo đến lớp: [13.Nh86] Lý thuyết Mô phỏng trong quản lý

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 31/03/2017,Tiết: 4-4, phòng: H203

25/03/2017:     Thông báo đến lớp: [14.Nh25] Truyền động cơ khí

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 28/03/2017,Tiết: 4-4, phòng: H307

25/03/2017:     Thông báo đến lớp: [14.Nh23] Truyền động cơ khí

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 27/03/2017,Tiết: 4-4, phòng: H301

25/03/2017:     Thông báo đến lớp: [15.Nh75] Sức bền vật liệu

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:3-4) ngày: 25/03/2017

25/03/2017:     Thông báo đến lớp: [13.Nh67B] Đồ án Kỹ thuật thi công

Thông báo:

Nhóm 67B thông đồ án vào tiết 9, 10, ngày 27/3/2016, phòng H106

Thầy Lê Khánh Toàn

25/03/2017:     Thông báo đến lớp: [13.Nh67B] Đồ án Kỹ thuật thi công

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 27/03/2017,Tiết: 9-10, phòng: H106

24/03/2017:     Thông báo đến lớp: [13.Nh39] Anh văn CN Điện tử, [13.Nh38] Anh văn CN Điện tử

Vì ngày 25/3 có nhiều bạn tham dự trại, nên buổi hịc bù vào sáng  thứ bảy như đã thông báo sẽ phải huỷ. Lớp sẽ học buổi cuối cùng vào chiều thứ bảy ngày 08/4, phòng F209 Mong câc bạn thông báo nhau để đi học đong đủ, ôn tập thi cuối kỳ.

24/03/2017:     Thông báo đến lớp: [15.Nh33] Đường lối CM của ĐCS Việt Nam

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:1-3) ngày: 25/03/2017

24/03/2017:     Thông báo đến lớp: [14.Nh25] Truyền động cơ khí

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:1-1) ngày: 28/03/2017

24/03/2017:     Thông báo đến lớp: [14.Nh23] Truyền động cơ khí

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:1-1) ngày: 27/03/2017

24/03/2017:     Thông báo đến lớp: [15.Nh15] Đường lối CM của ĐCS Việt Nam

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:1-3) ngày: 25/03/2017

24/03/2017:     Thông báo đến lớp: [14.Nh85] Giao tiếp kinh doanh

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 30/03/2017,Tiết: 1-3, phòng: H306

24/03/2017:     Thông báo đến lớp: [14.Nh85] Giao tiếp kinh doanh

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:1-3) ngày: 25/03/2017

24/03/2017:     Thông báo đến lớp: [13.Nh25] Tự động điều chỉnh QT nhiệt

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:8-9) ngày: 24/03/2017

24/03/2017:     Thông báo đến lớp: [14.Nh72] Kết cấu công trình (KT)

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:8-9) ngày: 24/03/2017

24/03/2017:     Thông báo đến lớp: [13.Nh12] Phân tích & T.kế hướng đối tượng

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:3-4) ngày: 31/03/2017

24/03/2017:     Thông báo đến lớp: [14.Nh39] Phương pháp tính

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:1-3) ngày: 25/03/2017

24/03/2017:     Thông báo đến lớp: [14.Nh56] Mạch điện tử số

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:7-9) ngày: 24/03/2017

24/03/2017:     Thông báo đến lớp: [15.Nh85] Pháp luật trong kinh doanh

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:7-7) ngày: 24/03/2017

24/03/2017:     Thông báo đến lớp: [16.Nh15] Pháp luật đại cương

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:8-10) ngày: 24/03/2017

24/03/2017:     Thông báo đến lớp: [13.Nh48] KT Phân tích trong CN sinh học

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 24/03/2017,Tiết: 10-10, phòng: H208

24/03/2017:     Thông báo đến lớp: [13.Nh48] KT Phân tích trong CN sinh học

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:7-7) ngày: 24/03/2017

24/03/2017:     Thông báo đến lớp: [14.Nh83] Tổ chức Thi công

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:1-4) ngày: 04/04/2017

24/03/2017:     Thông báo đến lớp: [14.Nh56] Lập trình trên Linux

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:9-10) ngày: 24/03/2017

24/03/2017:     Thông báo đến lớp: [14.Nh56] Hệ điều hành

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:7-8) ngày: 24/03/2017