19/03/2018:     Thông báo đến lớp: [17.Nh01] Nguyên lý 2(KTCT)

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 15/04/2018,Tiết: 1-4, phòng: H104

19/03/2018:     Thông báo đến lớp: [14.Nh67A] ĐA Kỹ thuật thi công

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 23/03/2018,Tiết: 1-2, phòng: F102

19/03/2018:     Thông báo đến lớp: [14.Nh67C] ĐA Kỹ thuật thi công

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 21/03/2018,Tiết: 3-4, phòng: F301

19/03/2018:     Thông báo đến lớp: [14.Nh67B] ĐA Kỹ thuật thi công

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 21/03/2018,Tiết: 1-2, phòng: F301

19/03/2018:     Thông báo đến lớp: [15.Nh50] Hóa lý silicat 2

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 20/03/2018,Tiết: 9-10, phòng: B207

19/03/2018:     Thông báo đến lớp: [17.Nh35] Nguyên lý 2(KTCT)

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:7-10) ngày: 20/03/2018

19/03/2018:     Thông báo đến lớp: [17.Nh32] Nguyên lý 2(KTCT)

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:1-4) ngày: 20/03/2018

19/03/2018:     Thông báo đến lớp: [15.Nh85] Quản trị sản xuất 1

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 20/03/2018,Tiết: 7-9, phòng: H105

19/03/2018:     Thông báo đến lớp: [15.Nh15] Mạng máy tính

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 21/03/2018,Tiết: 6-10, phòng: E204

19/03/2018:     Thông báo đến lớp: [14.Nh14] An toàn thông tin mạng

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 20/03/2018,Tiết: 1-3, phòng: E401

19/03/2018:     Thông báo đến lớp: [15.Nh14] CS dữ liệu

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 20/03/2018,Tiết: 7-9, phòng: E112

19/03/2018:     Thông báo đến lớp: [14.Nh59] Thiết kế nền mặt đường

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 27/03/2018,Tiết: 9-9, phòng: F401

19/03/2018:     Thông báo đến lớp: [14.Nh59] Thiết kế nền mặt đường

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 20/03/2018,Tiết: 9-10, phòng: F401

19/03/2018:     Thông báo đến lớp: [14.Nh59A] ĐA Thiết kế nền mặt đường, [14.Nh59B] ĐA Thiết kế nền mặt đường, [14.Nh59C] ĐA Thiết kế nền mặt đường

Hướng dẫn Đồ án thiết kế nền mặt đường :

1. Thời gian : 15g30 thứ 3( 20/3/18)

     Địa điểm  : F401

     Cho các nhóm : Có 2 SV

nôi dung : Khả năng thông hanh và ức phục vụ

19/03/2018:     Thông báo đến lớp: [14.Nh69B] ĐA Kỹ thuật thi công, [14.Nh69C] ĐA Kỹ thuật thi công

Hi all,

Lịch thông đồ án KTTC cho cả 2 nhóm vào sáng thứ 6, 8h (23/3/18), tìm phòng khu H, dự kiến H306.

Nội dung kiểm tra:

Kiểm tra khối lượng đã thực hiện:

- số liệu đồ án cá nhân

- bản vẽ mẫu/đồ án mẫu

- hướng dẫn chung.

MCT.

19/03/2018:     Thông báo đến lớp: [15.Nh88] Cơ sở ĐK HT sự kiện gián đoạn

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 22/03/2018,Tiết: 1-4, phòng: P213B

19/03/2018:     Thông báo đến lớp: [14.Nh85] Kinh tế đầu tư

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 21/03/2018,Tiết: 1-2, phòng: B302

19/03/2018:     Thông báo đến lớp: [14.Nh83] Quản lý chất lượng XD

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:7-9) ngày: 27/03/2018

19/03/2018:     Thông báo đến lớp: [14.Nh83] Quản lý DA

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:3-5) ngày: 24/03/2018

19/03/2018:     Thông báo đến lớp: [14.Nh83] Quản lý DA

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 21/03/2018,Tiết: 1-5, phòng: H108

19/03/2018:     Thông báo đến lớp: [14.Nh15] Thị giác máy tính

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:3-5) ngày: 21/03/2018

19/03/2018:     Thông báo đến lớp: [15.Nh83B] ĐA QL CT giao thông, [15.Nh83] QL CT giao thông

Lớp QLDA nhóm 83 học bù chiều thứ 5, lúc 2h chiều ngày 22/3/2018, phòng H308.  

19/03/2018:     Thông báo đến lớp: [14.Nh83] Thẩm định dự án XD

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:7-9) ngày: 23/03/2018

19/03/2018:     Thông báo đến lớp: [16.Nh63] Kinh tế Xây dựng

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:1-2) ngày: 22/03/2018

19/03/2018:     Thông báo đến lớp: [15.Nh02C] ĐA CS thiết kế máy, [15.Nh03C] ĐA CS thiết kế máy, [15.Nh20A] ĐA TK tr.động CK, [15.Nh20B] ĐA TK tr.động CK

Tuần này chưa thông đồ án nhé cả lớp