20/10/2017:     Thông báo đến lớp: [13.Nh61] Thi công mặt đường

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 20/10/2017,Tiết: 4-5, phòng: H107

20/10/2017:     Thông báo đến lớp: [17.Nh51] Tin học ĐC

Lớp học Tin đại cương  sáng Thứ Bảy từ T1-3, tại phòng F110

20/10/2017:     Thông báo đến lớp: [13.Nh38] Điện tử y sinh

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:7-9) ngày: 20/10/2017

19/10/2017:     Thông báo đến lớp: [14.Nh60] Kinh tế XD

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 21/10/2017,Tiết: 4-5, phòng: F306

19/10/2017:     Thông báo đến lớp: [13.Nh77A] ĐA kết cấu BTCT 2, [13.Nh77B] ĐA kết cấu BTCT 2

Chào các bạn, 

Bạn nào chưa thông đồ án tuần này thì thông sáng mai, thứ 6 ngày 20/10. 

8h30 tại phòng Bộ môn Kết cấu, khoa XDDD nhé

19/10/2017:     Thông báo đến lớp: [17.Nh47] Hóa vô cơ

Thầy Dũng ngày mai bận đại hội CBVC nhà trường nên các em được nghỉ, thầy sẽ thông báo bù sau

19/10/2017:     Thông báo đến lớp: [17.Nh47] Hóa vô cơ

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:7-9) ngày: 20/10/2017

19/10/2017:     Thông báo đến lớp: [16.Nh67] Cơ lý thuyết

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:1-3) ngày: 20/10/2017

19/10/2017:     Thông báo đến lớp: [15.Nh67] Toán CN XD

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:10-10) ngày: 20/10/2017

19/10/2017:     Thông báo đến lớp: [15.Nh67] Toán CN XD

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 20/10/2017,Tiết: 6-6, phòng: H205

19/10/2017:     Thông báo đến lớp: [16.Nh53] Đại số tuyến tính

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:7-10) ngày: 20/10/2017

19/10/2017:     Thông báo đến lớp: [16.Nh38] Xác suất thống kê

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:1-4) ngày: 20/10/2017

19/10/2017:     Thông báo đến lớp: [15.Nh85] Kinh tế lượng

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:10-10) ngày: 19/10/2017

19/10/2017:     Thông báo đến lớp: [13.Nh27] ổn định trong hệ thống điện

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 24/10/2017,Tiết: 7-10, phòng: H208

19/10/2017:     Thông báo đến lớp: [13.Nh12] Xử lý song song

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 22/10/2017,Tiết: 1-5, phòng: F302

19/10/2017:     Thông báo đến lớp: [14.Nh59] Kinh tế XD

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 21/10/2017,Tiết: 3-5, phòng: H205

19/10/2017:     Thông báo đến lớp: [16.Nh83] Xác suất thống kê

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 29/10/2017,Tiết: 1-4, phòng: F106

19/10/2017:     Thông báo đến lớp: [14.Nh51] Kỹ thuật SX xenlulo và giấy

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 30/10/2017,Tiết: 7-8, phòng: H302

19/10/2017:     Thông báo đến lớp: [15.Nh18] Phương pháp tính

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:8-10) ngày: 19/10/2017

19/10/2017:     Thông báo đến lớp: [15.Nh18] Máy và truyền động thủy khí

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 04/11/2017,Tiết: 10-10, phòng: F310

19/10/2017:     Thông báo đến lớp: [15.Nh18] Máy và truyền động thủy khí

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 28/10/2017,Tiết: 10-10, phòng: F310

19/10/2017:     Thông báo đến lớp: [15.Nh18] Máy và truyền động thủy khí

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 21/10/2017,Tiết: 10-10, phòng: F310

19/10/2017:     Thông báo đến lớp: [16.Nh83] Xác suất thống kê

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:1-4) ngày: 20/10/2017

19/10/2017:     Thông báo đến lớp: [17.Nh29] Giải tích 1

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 21/10/2017,Tiết: 10-10, phòng: F210

19/10/2017:     Thông báo đến lớp: [15.Nh18] Phương pháp tính

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 22/10/2017,Tiết: 1-3, phòng: F303