16/12/2017:     Thông báo đến lớp: [17.Nh27] Tin học ĐC

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:1-3) ngày: 18/12/2017

16/12/2017:     Thông báo đến lớp: [14.Nh68A] ĐA kết cấu BTCT 2, [14.Nh68B] ĐA kết cấu BTCT 2, [14.Nh68C] ĐA kết cấu BTCT 2, [14.Nh68] Kết cấu bê tông cốt thép 2

Bảo vệ Đồ án BTCT2 nhóm 68A, B, C (cả 3 nhóm A B C):

13h00 ngày: 20/12/2017, phòng: H208

16/12/2017:     Thông báo đến lớp: [15.Nh59A] ĐA kết cấu BTCT 1, [15.Nh59B] ĐA kết cấu BTCT 1, [15.Nh59C] ĐA kết cấu BTCT 1, [15.Nh59] KC bê tông CT 1

Hướng dẫn Đồ án BTCT1 nhóm 59A, B, C:

9h00 ngày: 20/12/2017,Tiết: 3-5, phòng: H206

chú ý: toàn bộ thuyết minh+bản vẽ. 

16/12/2017:     Thông báo đến lớp: [15.Nh59A] ĐA kết cấu BTCT 1

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 20/12/2017,Tiết: 3-4, phòng: H206

16/12/2017:     Thông báo đến lớp: [17.Nh18] Anh văn A1

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 27/12/2017,Tiết: 7-10, phòng: H103

16/12/2017:     Thông báo đến lớp: [17.Nh18] Anh văn A1

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 24/12/2017,Tiết: 6-10, phòng: F101

16/12/2017:     Thông báo đến lớp: [17.Nh18] Anh văn A1

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 20/12/2017,Tiết: 6-10, phòng: F403

16/12/2017:     Thông báo đến lớp: [17.Nh04B] Anh văn A2.2

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 18/12/2017,Tiết: 7-10, phòng: H401

16/12/2017:     Thông báo đến lớp: [17.Nh40] Tin học ĐC

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:4-5) ngày: 22/12/2017

16/12/2017:     Thông báo đến lớp: [17.Nh14] Tin học ĐC

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:1-3) ngày: 22/12/2017

16/12/2017:     Thông báo đến lớp: [17.Nh11] Tin học ĐC

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:9-10) ngày: 22/12/2017

16/12/2017:     Thông báo đến lớp: [17.Nh10] Tin học ĐC

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:6-8) ngày: 22/12/2017

16/12/2017:     Thông báo đến lớp: [17.Nh46] Giải tích 1

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 19/12/2017,Tiết: 1-5, phòng: E402

16/12/2017:     Thông báo đến lớp: [17.Nh45] Hóa vô cơ

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 26/12/2017,Tiết: 7-10, phòng: E113

15/12/2017:     Thông báo đến lớp: [17.Nh23] Tin học ĐC

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:4-5) ngày: 18/12/2017

15/12/2017:     Thông báo đến lớp: [17.Nh22] Tin học ĐC

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:1-3) ngày: 18/12/2017

15/12/2017:     Thông báo đến lớp: [17.Nh57] Tin học ĐC

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:4-5) ngày: 18/12/2017

15/12/2017:     Thông báo đến lớp: [17.Nh46] Tin học ĐC

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:1-3) ngày: 18/12/2017

15/12/2017:     Thông báo đến lớp: [17.Nh02C] Anh văn A2.1

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 27/12/2017,Tiết: 7-10, phòng: H107

15/12/2017:     Thông báo đến lớp: [17.Nh10] Hình hoạ

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:9-10) ngày: 15/12/2017

14/12/2017:     Thông báo đến lớp: [17.Nh18] Anh văn A1

Thầy/Cô nhắn: Lớp NGHỈ HỌC (Tiết:1-4) ngày: 15/12/2017

14/12/2017:     Thông báo đến lớp: [14.Nh68A] ĐA kết cấu BTCT 2, [14.Nh68B] ĐA kết cấu BTCT 2, [14.Nh68C] ĐA kết cấu BTCT 2

Hướng dẫn Đồ án BTCT2 nhóm 68A, B, C:

14h30 ngày: 15/12/2017,Tiết: 8-9, phòng: H303

chú ý: toàn bộ thuyết minh+bản vẽ.

14/12/2017:     Thông báo đến lớp: [14.Nh68A] ĐA kết cấu BTCT 2

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 15/12/2017,Tiết: 8-9, phòng: H303

14/12/2017:     Thông báo đến lớp: [17.Nh05] Anh văn A1

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 21/12/2017,Tiết: 6-10, phòng: E303

14/12/2017:     Thông báo đến lớp: [17.Nh17] Anh văn A1

Thầy/Cô nhắn: Lớp HỌC BÙ ngày: 20/12/2017,Tiết: 6-10, phòng: E303