05/05/2015:     Hướng dẫn cập nhật thông tin nhân thân

- Xem hướng dẫn: Tại đây

24/08/2014:     Lịch sinh hoạt sinh viên-công dân đầu khóa đối với sinh viên khóa 2014-2019

- Lịch sinh hoạt sinh viên-công dân đầu khóa đối với sinh viên khóa 2014-2019: chi tiết tại đây.